Ing. Petra Schwarzová Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Petra Schwarzová Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace"

Transkript

1 5 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb.. Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí vzniklo v roce Od roku 1991 je právním subjektem. Činnost gymnázia je vymezena 15 zákona č. 29/1984 a zákona č. 171/1990 o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a statutem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. S ohledem na potřeby právnických a fyzických osob provádí a organizuje činnost různého zaměření v souladu s odbornou způsobilostí zaměstnanců, jakož i činnost hospodářskou a obchodní podle potřeby. Statutárním orgánem je ředitel školy jmenovaný Radou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy: Ing. Petra Schwarzová IČO školy: IZO školy: Identifikátor zařízení: Název školy: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Studium: čtyřleté KKOV: K/41 šestileté KKOV: K/61

2 Zřizovací listina:

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Organizační struktura: INFORMACE, ŽÁDOSTI, STÍŽNOSTI sekretariát: asistentka a matrikářka Jarmila Nogolová, tel ekonomka a personalistka Alena Kotková, tel ředitelka školy Ing. Petra Schwarzová, tel zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marie Čupová tel.: Poskytování informací 1. Žádost o poskytnutí informace Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

12 Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 2. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ředitel školy. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle 6 odst. 2 zák. č. 106/1999, se považuje za nové podání žádosti. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 a odloží se. 3. Ředitel školy posoudí obsah žádosti a: v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne ředitel o odmítnutí žádosti; v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli; poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. 4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou: vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost; vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti; konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 5. Rozhodnutí Pokud ředitel školy žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Je-li povinným subjektem obec, vydává rozhodnutí obecní úřad. Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

13 Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle 15 odst. 1 zák. č. 106/1999, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 6. Odvolání Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v 15 odst. 4 zák. č. 106/1999. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, tady vedoucí odboru školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prostřednictvím ředitele školy. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Sazebník úhrad Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Sazba nákladů na pořízení informace činí: Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma. 1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích Formát A4 jednostranný 1,50 Kč/A4 Formát A4 oboustranný.2,00 Kč/A4 Formát A3 jednostranný 2,50 Kč/A3 Formát A3 oboustranný.3,00 Kč/A3 2. Tisk na tiskárnách PC Formát A4 na laserové tiskárně 2,00 Kč/A4 Formát A4 na ostatních tiskárnách.....2,50 Kč/A4 3. Kopírování na magnetické nosiče Nenahraná disketa 3, ,00 Kč/1ks Nenahrané CD ,00 Kč/1ks 4.Jiné kopírování a filmování Video.. dle skutečných nákladů 5. Za odeslání informace Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku 6. Další věcné náklady Dle formy poskytované informace

14 7. Osobní náklady Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu ,00 Kč/hod. 8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku. Tento sazebník platí od Ve Frýdlantě nad Ostravicí 27. května 2013 Ing. Petra Schwarzová ředitelka školy Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení SMĚRNICE PRO VYDÁVÁNÍ STEJNOPISŮ A OPISŮ VYSVĚDČENÍ Právní předpisy: zákon č. 561/2004 (školský zákon) 28, odst. 8 vyhláška č. 223 z 30. května 2005 O některých dokladech o vzdělání ve znění předpisu 489/2006 Sb. Stejnopis vysvědčení se vydává obvykle za ztracené (poškozené) vysvědčení. Je to opis prvopisu (nad slovem vysvědčení se uvede text DRUHOPIS). Opis vysvědčení je kopie vystavená na základě předloženého originálu. Stejnopis a opis vysvědčení se vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem a adresované na ředitelství školy. Žádost je možné též zasílat elektronickou poštou a podepsat při převzetí vysvědčení. Formulář je na webových stránkách školy. V žádosti žadatel uvede jméno a příjmení (za studia a současné), třídu a rok a třídního učitele. Za stejnopis vysvědčení stanovuji poplatek ve výši Kč 100,. Vydání stejnopisu se poznamená v příslušné dokumentaci školy. Za opis vysvědčení stanovuji poplatek Kč 100,. Stávající žáci školy poplatek za opis vysvědčení neplatí. Termín pro vyřízení žádosti je obvykle 3 dny. Způsob úhrady poplatku: pokladní školy hotově do pokladny Stejnopisem vysvědčení rozumíme opis prvopisu s využitím údajů v třídním výkazu či maturitním protokolu. Vyhotovuje se na tiskopisu platném v době vydání prvopisu. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se poznamená v příslušné dokumentaci školy. Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem v. r. Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se místo něj zkratka L. S. Na stejnopis se připojí doložka Tento stejnopis souhlasí s prvopisem. K doložce se uvede jméno, příjmení a podpis ředitele školy, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. Opisem rozumíme kopii vysvědčení provedenou na základě předloženého originálu. Opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu. Tato směrnice je platná od 3. ledna 2013 Ve Frýdlantě nad Ostravicí Mgr. Marie Čupová zást. statutár. orgánu

15 Žádost o vyhotovení opisu (stejnopisu) vysvědčení Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace ŽÁDOST O VYHOTOVENÍ OPISU (STEJNOPISU) VYSVĚDČENÍ Důvod žádosti:... Jméno a příjmení:... Rodné příjmení:... Adresa bydliště:... Telefon: Žádám o vyhotovení (vyplňte požadované): - Stejnopisu (druhopisu) vysvědčení za... ročník škol. roku... Třída:.. Třídní učitel:... - Opisu vysvědčení za... ročník škol. roku Vyhotovený stejnopis (opis) u požadovaného uveďte ano: si vyzvednu osobně... mi zašlete poštou... Částka bude uhrazena do pokladny školy u asistentky školy.... podpis podání osobně či klasickou poštou jméno žadatele (při zaslání em) Poznámka: 1. Stejnopis vysvědčení se vydává obvykle za ztracené (poškozené) vysvědčení. Je to opis prvopisu (nad slovem vysvědčení se uvede text DRUHOPIS). 2. Opis vysvědčení je kopie vystavená na základě předloženého originálu. Vystavuje ho i matrika MěstÚ. Evidenční číslo vydaného tiskopisu vysvědčení: Podpis odpovědného pracovníka:......

16 Přehled nejdůležitějších předpisů Základní právní předpisy, které upravují oblast školství: Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práva a svobod; Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku; Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon); NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, ve znění pozdějších předpisů NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě; Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona; Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Prováděcí předpisy: Číslo předpisu Název předpisu 671/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 12/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními školami 13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

17 15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů 16/2005 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů 17/2005 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti 47/2005 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, ve znění č. 126/2011 Sb., 54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a o konkursních komisích 55/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů Č.j / Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. l/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění č. 116/2011 Sb., 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů 74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění č. 273/2009 Sb., 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 223/2005 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání ve znění pozdějších předpisů., 317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 364/2005 Sb. Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských za řízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů 492//2005 Sb. Vyhláška o krajských normativech, ve znění v. č. 47/2008 Sb., v. č. 33/2009 Sb., č. 8/2010 Sb., č. 8/2010 Sb., č. 11/2011 Sb., č.110/2011 Sb.,

18 438/2006 Sb. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění č. 244/2011 Sb., 263/2007 Sb. Vyhláška kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT,krajem,obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 274/2009 Sb. Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Č.j.: 10-02-15 Účinnost od data: 01. 02. 2015 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1 ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení rodiče, občané, rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, které dosahujeme, a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme při třídních

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Vypracoval: Mgr. Otmar Němec, ředitel školy

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI. LVI. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OCHRANA INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 056/2015 Vypracoval: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Informační leták Mateřské školy Letovice, Čapkova 802/10 Č.j.: MŠČ/143/2013 Název školy : Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Čapkova 802/10,

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností Č.j.: GJB/086/2015 V Ivančicích dne 20. února 2015 Působnost Zpracoval Zaměstnanci

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění Název organizace: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Kontaktní adresa: Čichnova 23, 624 00 Brno Tel: 541123111 Fax: 541211750

Více

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 1. Důvod a způsob založení subjektu Název školy: Střední odborná škola stavební a zahradnická,

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Vnitřní směrnice Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Platnost od 1. 9. 2014 Název organizace: Střední zdravotnická škola, Brno,

Více