Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.farnostcechtice.cz"

Transkript

1 Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Mt 6, 24 Chtěli bychom chválit Ježíše, ale podléháme své zkažené přirozenosti. Většinou v člověku řídí přirozenost, proto je nám těžko Boha poslouchat. Kolik je lidí zbožných, putujících, šlehaných, kteří měli touhu svatosti. Zůstali mizerní, neudělali nic dobrého, ztratili se, a ještě potáhli hodně duši za sebou. Stává se tak, kdy nezvládáme své zkaženosti. Prvotní hřích posilován špatnými náklonnostmi pokazí všechny duchovni činnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Ročník XI. Březen 2013, číslo 3. Vychází poslední neděli v předchozím měsíci. Články vítány. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice. Pro kostely Čechtice, Křivsoudov, Borovnice, Zhoř. Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. BŘEZEN Nám. dr. Tyrše 64, Čechtice. tel.: Elektronická verze časopisu je ke stažení na oficiálním webu farnosti:

2 Proč se slaví Velikonoce Stručná historie Velikonoc Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc židovských. Židovské Velikonoce (pesach) Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název velikonoc: pesach - uchránění, ušetření, přejití. Křesťanské Velikonoce Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila. Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: Bůh zachraňuje, Bůh je spása.

3 Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny. Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu exodu - vyjití, pesachu - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás... Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista. Ty a Ježíš: nepřemožitelná dvojice Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou. (Svatý Augustin) V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční bohoslužby liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy. (Johannes B. Brantschen) Velikonoce znamenají Velikonoce znamenají,že láska a život jsou silnější než smrt, že hrob není konečnou stanicí života, že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují, že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život, že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a že můžeme k životu probouzet i druhé.kristus byl vzkříšen jako první, v něm všichni dojdou života. (srov. 1 Kor 15,20-22) zdroj: vira.cz

4 Ohlédnutí za manželskou duchovní obnovou Ve dnech 19. a 20. ledna 2013 proběhla ve spolkovém domě ve Vlašimi již dvanáctá manželská duchovní obnova. Sobotní program, tvořený dopolední a odpolední přednáškou p.martina Sklenáře, následovanou prací ve skupinkách, byl zakončen společnou modlitbou a adorací a poté mší svatou s obnovou manželského slibu v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi. Sobotní dopolední přednáška p. Martina Sklenáře byla věnována vzájemnému prospěchu manželů a svátostné podstatě manželství. Přednáška se dotkla tématu druhého vatikánského koncilu, pojetí manžeství před a po tímto koncilem. P.Martin Sklenář připomněl přínos druhého vatikánského koncilu pro církevní obec, posun v přístupu církve k soužití muže a ženy i postupné formování tohoto přístupu staletími do dnešní podoby, k současnému církevnímu pojetí manželství. Druhý vatikánský koncil nebyl zmíněn náhodou, neboť u příležitosti padesáteho výročí zahájení tohoto koncilu bylo 11. října 2012 vyhlášeno papežem Benediktem XVI. zahájení Roku víry, který bude končit na slavnost Ježíše Krista Krále. Práce ve skupinkách, která následovala po dopolední i po odpolední přednášce, spočívala v především v diskusi a sdílení mezi páry, které se rozdělily do skupinek po cca 4 manželských párech. Diskuse probíhala nad předem připraveným okruhem témat. Alespoň z pohledu autora tohoto článku byla práce ve skupinkách velice přínosným a povzbuzujícím prvkem. Zúčastnění mohli sdílet svoji každodenní praxi, ať již dochovní, manželskou nebo rodičovskou s ostatními páry.

5 Obnovení manželského slibu, kterým byla zakončena večerní mše svatá, byl sám o sobě slavnostní a povznášející duchovní zážitek, který všem zúčastněným připomněl hodnoty, které se při vstupu do manželství zavázali ctít a dodržovat. V neděli následovala přednáška manželů Klimešových na téma Čím jsme si v manželství. Manželé Klimešovi umožnili poluchačům poutavým způsobem nahlédnout do svého soukromého života. Na několika významných momentech svého manželského života pak ilustrovali důležitost vytrvalého úsilí neustále hledat vzájemné porozumnění, zkoumat příčiny neshod a konfliktů. Je zde ještě na místě zmínit organizační rukopis manželů Karmazínových, kteří celou dochovní obnovu organizovali. Přidanou hodnotou, kterou jistě všichni zřetelně vnímali, bylá lidská srdečnost a vřelost a téměř rodinný rozměr, který celé této akci dávali, a to nejen svoji hudební produkcí nebo mluveným slovem. Děkujeme p. Klimešovi za poskytnutí fotografií. M.Šindelář

6 Mateřské centrum Jakoubek MC Jakoubek pokračuje ve své činnosti i v roce Jsou zvány všechny maminky s předškolními dětmi. MC Jakoubek je vhodná kratochvíle i pro babičky s vnoučaty či maminky s miminky v kočáru, které si chtějí zpříjemnit páteční dopoledne a popovídat si s ostatními maminkami, nebo se něco zajímavého dozvědět vede Marie Říhová - děti jsou lektorkou vedeny, aby si samy prožily pohádkový příběh život ve vodě 5.4. vede Petra Zelenková vede Marie Říhová říkadla, písničky, tisk jarních květin - vede Ludmila Kasperová vede Mgr. Hana Imlaufová speciální pedagog, rodinný terapeut, souběžně probíhá výtvarný program pro děti soutěže, hry, malování na obličej, maňáskové divadlo Tvoření se Štěpánkou Blažejovou Jarní příběh Program Ekocentra Votice Cvičení pro nejmenší Literárnì - pohádková dílna Jarní tvoření Přednáška - Vztahy mezi sourozenci Zahradní slavnost (Pozor změna! Jakoubek bude v tělocvičně ZŠ Čechtice, sraz v 9:30hod před hlavním vchodem do budovy školy) Pozvánka na farní web Oficiální webové stránky farnosti byly ve spolupráci s portálem vira cz. doplněny o automaticky aktualizované rubriky- liturgické čtení na dnešní den doplněné komentářem, biblický citát na dnešní den a pravidelné články téma týdne. Aktuálnost stránek navíc stejně jako dříve zajišťujeme pravidelným vládáním týdenního pořadu bohoslužeb v naší farnosti a aktuálního čísla farního časopisu sv. Jakoub. Časopis je zde ke stažení v elektronické podobě.

7 Svátky v březnu 4. Sv. Kazimíra 7. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic Památka 8. Sv. Jana z Boha, řeholníka 9. Sv. Františky Římské, řeholnice 10. Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 17. Sv. Patrika, biskupa 18. Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 19. Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie Slavnost 23. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 25. Zvěstování Páně Slavnost Kronika Křty: Jakub Sebastian Acermann , Čechtice Pozvánka na divadelní představení

8 Apoštolát modlitby na březen 1. Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě. 2. Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země. 3. Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším. Březnová nástěnka MC Jakoubek vede Marie Říhová - děti jsou lektorkou vedeny, aby si samy prožily pohádkový příběh život ve vodě Společenství dětí Kuba :00-18: :00-18:30 Spolčo pro mládež každý 2. pátek; 19.00, fara Čechtice Biblické hodiny 6.3. Křivsoudov Čechtice Chmelná Mše svatá ve Chmelné :15 Zpovědní den kostel sv Jiljí Vlašim Misijní koláč bude se konat dle zájmu farníků

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl Slovo kněze Svatý Michael Archanděl Michael se překládá jako Kdo jako Bůh. Svátkem Michaela archanděla se oslavuje jeho zjevení. Čtvrté zjevení spočívá v hierarchii samotných andělů. První hierarchie se

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

FARNÍ ZPRAVODAJ. duben 2015 ročník 18

FARNÍ ZPRAVODAJ. duben 2015 ročník 18 FARNÍ ZPRAVODAJ duben 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012

číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXIII neděle 20. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Na letošní Tradiční zlínské pouti vystoupil

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY (L 24, 1-6)

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY (L 24, 1-6) fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 4 duben A. D. 2015, ročník XIV, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 3 březen 2013 21. ročník ÚVODNÍK

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 3 březen 2013 21. ročník ÚVODNÍK zpravodaj pražské arcidiecéze č. 3 březen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Foto: Michaela Antůšková To je začátek! dalo by se zvolat tváří v tvář prvním postním dnům, když jedenáctého února, dva dny před Popeleční

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz Slovo kněze 19. března oslavujeme v liturgii slavnost sv. Josefa. Je to příležitost, abychom rozněcovali svou úctu k němu a utíkali se pod jeho ochranu. Pokorný tesař z Nazareta převyšuje milostí a blažeností

Více

Odpočineme si až v nebi

Odpočineme si až v nebi Ročník IV. Únor 2015 Číslo 33 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Odpočineme si až v nebi Zdá se vám tahle věta povědomá? Mám za to, že ti z vás, kdo měli to štěstí a příležitost podílet se na nějaké

Více

Michael. č.54/velikonoce 2009

Michael. č.54/velikonoce 2009 Michael občasník farnosti Staré Město č.54/velikonoce 2009 ZOUFAL STVÍ A NA DĚJE! AŽ TA K BLÍZKO? Zmrtvýchvstání a umírání jsou si blízko. Zoufalství, je jen jiným druhem umírání a jiným druhem bolesti.

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

V Á N E K. Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista.

V Á N E K. Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Ročník 08, číslo 03, 25.03.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K TROJLÍSTEK Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 1. Narozením Ježíše Krista se Bůh

Více

číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011

číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 8 ročník XXII neděle 17. dubna 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Květnou nedělí vstupujeme do Svatého

Více

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství zpravodaj pražské arcidiecéze č. 4 duben 2013 21. ročník ÚVODNÍK O co jde? Celý březen se naše oči upíraly do Říma a se zvědavostí jsme čekali, kdo bude novým papežem. Sympatická postava papeže Františka

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2015 Podzimní putování Skončily dovolené. Jsme odpočatí? Čím to je, že i ta nejkrásnější dovolená se tak rychle změní jen ve vzpomínku, v minulost uchovanou snad i velmi

Více