Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení."

Transkript

1 Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. G Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek 2 Vypínač Pouţijte soupravu hands-free pro volání nebo poslech hudby. Stiskněte a podrţte několik sekund a zapněte nebo vypněte telefon. Chcete-li nastavit reţim spánku telefonu, stiskněte krátce tlačítko napájení. Dalším stisknutím zapněte displej. 3 Sluchátko Zdroj hudby a hlasu. 4 Dotyková obrazovka Obrazovka s displejem. Oznámení o stavu napájení. 5 Další oznámení. (Nová LED indikátor textová zpráva / Zmeškaný hovor ). 6 Obrazovka se automaticky Snímač vypne, pokud telefon při přiblížení volání přiloţíte k hlavě. 7 Světelný senzor Nastaví jas obrazovky podle okolních světelných podmínek.

2 Č. Položky Funkce 8 Domů 9 Menu 10 Hledat 11 Návrat Vrátit zpět na úvodní obrazovku. Stiskněte a podrţte k vyvolání nedávné aktivity. Stisknutím zobrazíte moţnosti nabídky. Připojte se k webovým stránkám nebo pouţijte funkci hledání v telefonu. Návrat na předchozí obrazovku. 12 MIC Zvukový přijímač. Otvor pro Slouţí pro zavěšení poutka 13 poutko mobilního telefonu. Slouţí pro připojení kabelu USB k PC jako modem / paměťové zařízení USB. 14 Port Micro USB Slouţí pro připojení kabelu USB a napájecího adaptéru pro nabíjení baterie. G1315 2

3 Č. Položky Funkce 15 Hlasitost Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a zvyšte nebo sniţte hlasitost. Posunutím tlačítka úplně dolů aktivujete reţim vibrací. Zde můţete zasunout kartu 16 Slot Micro SD Micro SD. Klepnutím aktivujete 17 fotoaparát. Tlačítko V reţimu fotoaparátu/kamery fotoaparátu můţete stiskem fotografovat nebo nahrávat video. 18 Reproduktor Zdroj hudby a hlasu. 19 Přisvětlovací Pomáhá při fotografování za LED slabých světelných podmínek. 20 Fotoaparát 5 megapixelů 21 Zadní kryt Fotoaparát na zadní straně zařízení podporuje rozlišení 5 megapixely a video záznam ve vysoké kvalitě. Kryt musíte otevřít, pokud chcete vloţit nebo vyjmout baterii a kartu SIM. POZNÁMKA: Baterii lze také nabíjet během připojení k počítači. G1315 3

4 Vložení nebo vyjmutí karty SIM, baterie a paměťové karty 2. Vloţte prst do dráţky. Sejmutí zadního krytu 1. Obraťte telefon zadní stranou nahoru. G1315 4

5 3. Dlaň ponechte blízko zadního krytu. Pak stáhněte zadní kryt prstem a sejměte jej. Vložení karty SIM Vloţte kartu SIM. Zkontrolujte, zda zlaté kontakty směřují dolů a seříznutý roh směrem ke slotu baterie. Pro dvě karty SIM jsou zde dva sloty. Horní slot je pro kartu SIM2, slot SIM1 je na spodní straně. Karta SIM Karta SIM obsahuje telefonní číslo, paměťové úloţiště a podrobnosti o síťové sluţbě. G1315 5

6 Vyjmutí karty SIM 1. Vyjměte baterii. 2. K vysunutí karty SIM ze slotu pouţijte prst. Baterie Telefon se dodává s dobíjecí baterií. Ţivotnost baterie se liší podle sítě, pouţívaných aplikací a typu připojení telefonu. Vyjmutí baterie Ke zvednutí baterie pouţijte prst, pak baterii vytáhněte. Vložení baterie Vloţte baterii. Zkontrolujte, zda jsou kontakty baterie vyrovnány s konektory ve slotu. POZNÁ MKA: Pro zajištění výkonnosti baterie a zabránění rizika požáru: Používejte pouze originální baterie určené pro tento telefon. Neskladujte baterii při teplotách nižších než -10 ºC nebo vyšších než 45 ºC G1315 6

7 Nasazení zadního krytu 1. Vloţte háček na spodní straně zadního kryti do slotu v telefonu. 2. Levým a pravým palcem stiskněte střed zadního krytu. G1315 7

8 3. Pak stiskněte horní okraj zadního krytu, aţ zaklapne na místě. Paměťová karta K ukládání fotografií, hudby, videonahrávek nebo dalších dat budete potřebovat paměťovou kartu microsd. Vložení paměťové karty 1. Vloţte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů. 2. Zatlačte paměťovou kartu aţ zaklapne na místě. G1315 8

9 Vyjmutí paměťové karty 1. Pro bezpečné vyjmutí klepněte na Zásuvka aplikací > Nastavení > Karta SD a úloţiště telefonu > Odpojit kartu SD. 2. Stiskněte paměťovou kartu aţ vyskočí a vysuňte ji ze slotu. Nabíjení baterie Kdyţ poprvé vyjmete telefon z krabice, baterie je nabitá pouze částečně. Před pouţitím baterii plně nabijte. 1. Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru a pak připojte zařízení pomocí kabelu USB. 2. Připojte napájecí adaptér k zásuvce a začněte nabíjet. POZNÁ MKA: Baterii lze také nabíjet, když je telefon připojen k počítači. Pro zajištění bezpečnosti nevyjímejte baterii z telefonu, je-li připojen napájecí adaptér, nebo když se baterie nabíjí. Zapnutí nebo vypnutí telefonu Po vloţení karty SIM a nabití baterie jste připraveni k zapnutí telefonu. G Zapnutí telefonu Stiskněte a podrţte tlačítko napájení, dokud telefon nezavibruje. Vypnutí telefonu 1. Stiskněte a podrţte tlačítko napájení několik sekund.

10 2. Zobrazí se překryvné okno, pak klepněte na tlačítko Vypnout. 3. Zvolte tlačítko OK a potvrďte. Přepnutí telefonu do režimu spánku Chcete-li nastavit reţim spánku telefonu, stiskněte krátce tlačítko napájení. Displej se vypne. Chcete-li displej zapnout, stiskněte znovu krátce tlačítko napájení. Informační dioda LED Typy Popisy Červená svítící Baterie se nabíjí. kontrolka Zelená svítící Baterie je zcela kontrolka nabita. Červená Baterie je téměř problikávající vybita. kontrolka Zelená problikávající kontrolka Oznámení (Nová textová zpráva / Zmeškaný hovor / Nová zpráva) Používání náhlavní sady Pro konverzaci s pomocí soupravy hands-free musíte připojit náhlavní soupravu (sluchátka) do konektoru. POZNÁ MKA: Při používání náhlavní soupravy je vaše schopnost zaslechnout vnější zvuky omezena. Nepoužívejte náhlavní soupravu tam, kde by vás to mohlo ohrozit. Používáte-li náhlavní soupravu, nenastavujte hlasitost na maximum, mohlo by to způsobit poškození vašeho sluchu. Následující pokyny se dodávají pouze pro originální náhlavní soupravu výrobce: Typy Popisy Stiskněte tlačítko na náhlavní soupravě Kdyţ obdrţíte příchozí volání, stisknutím tlačítka hovor přijmete. Pokud právě voláte, stiskněte tlačítko a další hovor podrţte, dalším stiskem čekající hovor přijmete. V reţimu hudba/video stiskněte tlačítko a spusťte přehrávání, dalším stiskem jej zastavte nebo spusťte opakovaně. G

11 Stiskněte a podržte tlačítko na náhlavní soupravě Pokud právě voláte, stiskněte a podrţte tlačítko a ukončete hovor. Kdyţ obdrţíte příchozí volání, stisknutím a podrţením tlačítka hovor ukončíte. Kdyţ posloucháte hudbu, stiskněte a podrţte tlačítko a přejděte zpět n a seznam skladeb. Kdyţ pouţíváte další funkce, stiskněte a podrţte tlačítko a spusťte hudební přehrávač. Ú vodní obrazovka Na Úvodní obrazovce můţete rychle přistupovat k běţným funkcím a oznámením o zmeškání hovorů, přijatých zprávách, stavu baterie a připojení. Můţete posunout výchozí obrazovku zleva doprava nebo zprava doleva a přepnout ji. Ikony umístěné na dolním okraji výchozí stránky mají různé funkce: Ikony Popisy Klepnutím spusťte Zásuvku aplikace Klepněte na a podrţte tlačítko a prohlédněte si pět úvodních obrazovek současně. Klepnutím spusťte aplikaci Telefon. Klepnutím spusťte nástroj Hovory. Ikony na stavovém řádku Ikony stavového řádku ukazují různé typy informací. Klepněte na stavový řádek a posunujte se různými oznámeními nebo zobrazením systémových informací. Typy Ikony Popisy Hlasitost Kdyţ voláte, je hlasitost vypnuta. Vibrace jsou zapnuty. Kabelový headset připojen. Kabelový mikrofon headsetu připojen. G

12 Baterie Síť Reproduktoru je zapnut. Baterie je zcela nabita. Baterie je téměř vybita. Baterie je téměř úplně vybita. Baterie se nabíjí. Ţádný signál sítě / Není vloţena karta SIM. Maximální signál sítě. Méně sloupců signalizuje niţší intenzitu signálu. Reţim V letadle Probíhající hovor. Váš hovor je podrţen. Wi-Fi je připojeno. Připojení Síť Wi-Fi je aktivována. Probíhá připojení GPRS. Probíhá připojení EDGE. Probíhá připojení 3G. Probíhá připojení HSDPA. Je aktivován přenosný hotspot Wi-Fi. Připojení USB je aktivováno. GPS zapnuto. Zařízení je k počítači připojeno prostřednictvím kabelu USB. Nová textová zpráva. Nový . G

13 Upozornění Budík. Oznámení událostech. Zmeškaný hovor. o Ladění přes rozhraní USB připojeno. Reţim synchronizace PC. Obecné informace. Rádio FM je zapnuto. Přehrávání hudby. Stahování aplikace. Správce systému Android Můţete pouţít Správce systému Android na počítači a synchronizovat data ve svém zařízení. Stáhněte si Správce systému Android z oficiálních webových stránek GSmart a nainstalujte jej do počítače. POZNÁ MKA: Funkci podporují pouze systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7 (32/64 bit). Postup synchronizace 1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. 2. Po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB se zobrazí Správce USB. Klepněte v telefonu na moţnost Synchronizace s počítačem. 3. Správce systému Android provede automaticky synchronizaci telefonu. 4. Stav připojení Správce systému Android: : Spojení mezi počítačem a zařízením bylo vytvořeno. : Spojení mezi počítačem a zařízením se vytváří. : Spojení mezi počítačem a zařízením bylo odpojeno. Použití Správce systému Android v počítači Kontakty: Umoţňuje zálohovat kontakty a také je organizovat. Zprávy: Umoţňuje upravovat a odesílat zprávy. Fotografie: Umoţňuje importovat fotografie z počítače nebo jiného zařízení a organizovat je v různých albech pro další správu. Videa: Umoţňuje přidávat a přehrávat video soubory. G

14 Hudba: Umoţňuje přidávat, odstraňovat a přehrávat zvukové soubory. Aplikace: Umoţňuje spravovat staţené aplikace. Soubory: Umoţňuje organizovat a spravovat soubory na počítači i v zařízení. Synchronizace: Umoţňuje synchronizovat následující poloţky: Kontakty, Kalendář, Fotoaparát, Kamera a Sloţky. Řešení konfliktů obsahuje moţnosti Vynechat tuto poloţku, Přepsat data v telefonu daty z počítače a Přepsat data v počítači daty z telefonu. Nakonec klepněte na moţnost a proveďte synchronizaci vybraných poloţek mezi počítačem a zařízením. Správce USB K dispozici jsou 4 reţimy správce USB, které se zpřístupní po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB: 1. Datové úloţiště: Vloţte paměťovou kartu a v telefonu klepněte na Datové úloţiště. Počítač zobrazí okno se zprávou a dotáţe se vás, zda má pouţít datové úloţiště. Můţe vám pomoci uloţit soubory. 2. Synchronizace PC: Klepněte na moţnost Synchronizace PC v telefonu, zařízení se připojí a zpřístupní agenta Správce systému Android. Správce G systému Android v počítači provede synchronizaci s vaším zařízením. 3. Datová karta: Klepněte na moţnost Datová karta v telefonu a můţete pouţít telefon jako modem. 4. Pouze nabíjení: Klepněte v telefonu na moţnost Pouze nabíjet a telefon se začne nabíjet. Instalace USB ovladače 1. Připojte váš telefon pomocí USB kabelu k PC. V Počítači se zobrazí okno. Z nabídky vyberte "Otevřít sloţku a zobrazit soubory". 2. Spusťte soubor "Setup.exe" ve sloţce USB Driver Installer ve vašem počítači. 3. Zobrazí se instalační průvodce ovladače GSmart. Vyčkejte několik sekund, aţ instalace skončí, pak zvolte Done a dokončete instalační proces. POZNÁ MKA: Instalaci podporují pouze systémy Windows XP Service Pack 3 a vyšší verze. Technické údaje Systémové informace Platforma Android 2.2 Qualcomm MSM Procesor s taktem 528 MHz

15 ROM 512 MB Paměť RAM 256 MB Zobrazení Velikost 3,5 Rozlišení 320 x 480 HVGA Velikost Rozměry 113,5 x 61,22 x 13,28 (D x Š x V) mm Hmotnost 118 gramů s baterií Vypínač Li-Poly baterie 1260 Dobíjecí baterie mah Napájecí adaptér, V, 50 / 60 Hz, střídavý vstup 0,3 A max. Stejnosměrný výstup 5 V, 1 A Aţ 115 hodin (Můţe se lišit podle dostupnosti Pohotovostní čas místních sítí a jednotlivého pouţití.) Aţ 6,5 hodin (Můţe se lišit podle dostupnosti Čas hovoru místních sítí a jednotlivého pouţití.) Rádiová pásma a standardy GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 /1900 G MHz WCDMA/HSDPA 900 / 2100 MHz Konektivita GPS GPS/AGPS WiFi IEEE b/g Bluetooth Bluetooth EDR USB Micro USB 2.0 3,5 mm stereo audio Audio konektor konektor Digitální fotoaparát 5,0 megapixelů, barevný fotoaparát s Digitální fotoaparát automatickým ostřením a záznamem videa Externí paměť MicroSD s podporou Paměťová karta kapacity aţ 32 GB Teplota Provozní -15 C aţ 55 C Slot pro kartu SIM Duální slot pro kartu SIM.

16 POZNÁMKA: Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. V některých regionech se mohou také lišit. POZNÁ MKA: 1. V daný okamžik uskutečnění hovoru nebo procházení po Internetu může být připojena pouze JEDNA karta SIM. 2. Podpora sítě: (a). SIM 1: 3G (WCDMA) (b). SIM 2: 2G (GSM) G Pokud je tento dokument změněn, stáhněte si nejnovější verzi z oficiálních webových stránkách GSmart. Uţivatelskou příručku si můţete také stáhnout z oficiálních webových stránkách GSmart. GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. B2, No.207, Sec.3, Pai-Hsin Road, Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan

Autorská práva F280 1

Autorská práva F280 1 GSmart F280 F280 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uţivatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uţivatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uţivatelská příručka 1 PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 Telefon 8 Spodní kryt 10 Kryt prostoru pro baterii 12 Karta SIM 13 Paměťová karta 14 Baterie 15 Zapnutí nebo vypnutí

Více

Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Základní informace Obsah balení 6 Telefon 6 Zadní kryt 8 Karta SIM 8 Paměťová karta 9 Baterie 11 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 12 Zadání kódu

Více

Váš telefon HTC Desire HD. Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire HD. Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire HD Uživatelská příručka Konvence použité v této příručce V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi. Toto je poznámka.

Více

Telefon HTC Desire. Uživatelská příručka

Telefon HTC Desire. Uživatelská příručka Telefon HTC Desire Uživatelská příručka Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující Dobijte baterii Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie telefonu je důležité, abyste

Více

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC Wildfire S 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 10 Paměťová karta 13 Baterie 14 Zapínání a vypínání 16 Zadání kódu PIN 17

Více

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i

Uživatelská příručka. Xperia V LT25i Uživatelská příručka Xperia V LT25i Obsah Xperia V Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...11

Více

Váš HTC Sensation Uživatelská příručka

Váš HTC Sensation Uživatelská příručka Váš HTC Sensation Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC Sensation 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Baterie 13 Zapínání a vypínání 15 Zadání kódu PIN 15 Pohybu prstů

Více

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka PLAY Rozšířená uživatelská příručka Obsah Důležité informace...6 Android popis systému...7 Aplikace...7 Začínáme...8 Uvedení do provozu...8 Zapnutí telefonu...9 Zámek obrazovky...9 Průvodce nastavením...9

Více

Uživatelská příručka. Xperia E dual C1605/C1604

Uživatelská příručka. Xperia E dual C1605/C1604 Uživatelská příručka Xperia E dual C1605/C1604 Obsah Xperia E dual Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled vlastností telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí

Více

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka Váš telefon HTC Wildfire S Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC Wildfire S 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 10 Paměťová karta 13 Baterie 14 Zapínání a vypínání 16 Zadání kódu PIN 17

Více

Vaše zařízení HTC ChaCha Uživatelská příručka

Vaše zařízení HTC ChaCha Uživatelská příručka Vaše zařízení HTC ChaCha Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC ChaCha 8 Spodní kryt 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Baterie 13 Zapínání a vypínání 15 Zadání kódu PIN 16 Pohybu

Více

Vaše zařízení HTC Salsa Uživatelská příručka

Vaše zařízení HTC Salsa Uživatelská příručka Vaše zařízení HTC Salsa Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme HTC Salsa 8 Spodní kryt 10 Kryt prostoru pro baterii 11 Karta SIM 12 Paměťová karta 13 Baterie 14 Zapínání a vypínání 15 Zadání kódu

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602

Uživatelská příručka. Xperia Z C6603/C6602 Uživatelská příručka Xperia Z C6603/C6602 Obsah Xperia Z Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled zařízení...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Váš HTC Sensation XL s Beats Audio Uživatelská příručka

Váš HTC Sensation XL s Beats Audio Uživatelská příručka Váš HTC Sensation XL s Beats Audio Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC Sensation XL s Beats Audio 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 11 Baterie 12 Jak prodloužit výdrž baterie 14 Zapínání

Více

Váš HTC Explorer Uživatelská příručka

Váš HTC Explorer Uživatelská příručka Váš HTC Explorer Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme HTC Explorer 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Baterie 13 Zapínání a vypínání 14 Zadání kódu PIN 15 Pohybu prstů 15 První nastavení

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G870F Uživatelská příručka Czech. 11/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 16 Používání

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 3502 DUO Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. Rozbalení Obsah balení Přehled telefonu 1 2 3 4 9 Obsah

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Přehled... 6 Sestavení... 7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více