Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/

2 Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila nejen s organizací a plánovanými akcemi školního roku 2011/2012, ale i s úspěchy našich studentů a se zdařilými akcemi pořádanými školou v uplynulém školním roce. Podrobnější informace budou uvedeny ve výroční zprávě na našich školních webových stránkách Od září letošního školního roku vyučujeme ve všech třídách čtyřletého studia (včetně odpovídajících tříd vyššícho stupně osmiletého studia) s výjimkou maturitního ročníku podle školních vzdělávacích programů. Spolu se školním vzdělávacím programem pro nižší gymnázium tvoří tyto programy ucelený soubor základních dokumentů školy navazující na závazné celostátní dokumenty. Školní vzdělávací programy popisují výchovně-vzdělávací cíle našeho gymnázia i strategie, jak těchto cílů dosáhnout. Všechny je v úplném znění najdete na internetových stránkách školy v odkazu Dokumenty. Již šestým rokem je gymnázium sloučeno s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Naši studenti mají možnost navštěvovat procvičovací kurzy, konverzační kurzy nebo kurzy dalších cizích jazyků. V roce 2008 proběhly druhé volby do Školské rady při GJŠ Zlín, která od zahájila své druhé funkční období. Školská rada má šest členů, z toho dva jsou jmenováni zřizovatelem Ing. Petr Hradecký a Ing. Zbyněk Kudera, dva jsou voleni zákonnými zástupci a zletilými žáky Martina Bubeníková a MUDr. Zdeněk Sládek, a dva členové jsou voleni pedagogickými pracovníky školy Mgr. Blanka Velčovská a Mgr. Přemysl Šil, předseda ŠR. Školská rada je zřizována v souladu se Školským zákonem a umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Scházíme se dvakrát ročně a jsme v ovém kontaktu. Rada projednává všechny důležité dokumenty a vyjadřuje se k chodu školy. Se svými připomínkami a podněty se můžete písemně obracet na členy Školské rady na adrese Tříleté funkční období Školské rady při GJŠ Zlín končí v prosinci tohoto roku. 15. listopadu 2011 (v době třídních schůzek a pohovorů s rodiči o prospěchu) proto připravujeme volby zástupců pedagogů a rodičů (resp. zletilých studentů) do Školské rady. Budeme velmi rádi, pokud budete ochotni přispět svou prací ke zlepšování kvality naší školy a přihlásíte se ke kandidatuře ve Školské radě. V případě zájmu, prosím oslovte prostřednictvím svého dítěte třídního učitele, nebo se obraťte přímo na vedení školy. Svou činnost také dále rozvíjí obecně prospěšná společnost Scholar, která je od roku 2000 zřízena při naší škole. Díky Vašim finančním příspěvkům mohla napomáhat ke zkvalitnění celého vzdělávacího procesu. Již tradičně nám umožnila dokoupit knihy do školní knihovny, přispěli jsme na tuzemské i zahraniční výukové a poznávací zájezdy a na zorganizování zahraničních kontaktů našich studentů s jinými školami, finančně byli podpořeni sociálně slabší studenti formou příspěvku na zimní i letní kurzy, exkurzní dny a výlety. Z těchto prostředků jsou také každoročně odměňováni studenti za výborný prospěch, mimořádné aktivity a za práci pro školu, byl poskytnut příspěvek na organizaci kulturních a sportovních akcí a olympiád, příspěvek na seznamovací pobyt žáků primy a také příspěvek studentům na mezinárodní jazykové zkoušky. Jsem ráda, že se spolupodílíte na chodu školy a velmi si této spolupráce s Vámi vážím. Proto se na Vás opět obracím s prosbou o poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku - 2 -

3 v libovolné výši. Pokud se rozhodnete podpořit svým příspěvkem činnost školy, zašlete ho v hotovosti prostřednictvím svých dětí (příspěvek převezme proti příjmovému pokladnímu dokladu třídní učitel), nebo přímo na účet obecně prospěšné společnosti Scholar (č. ú /0100 KB Zlín). Rodičům podnikatelům, kteří mají možnost poskytnout sponzorský dar ve smyslu 20 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, je možno vystavit sponzorskou smlouvu. Během letních prázdnin proběhla ve škole rozsáhlá rekonstrukce, kterou ve výši 25 mil korun realizoval zřizovatel školy Zlínský kraj. V letošním školním roce bychom rádi směřovali finanční prostředky o. p. s. Scholar na konkrétní projekty, které přinesou viditelná zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení volného času Vašich dětí v budově školy. Vytvořením centrálních šaten se uvolnila velká místnost ve druhé etáži nad studovnou, kterou bychom chtěli postupně upravit jako příjemný odpočinkový prostor pro studenty. Oslovili jsme je prostřednictvím Studentské rady, aby si promysleli návrhy na vybavení této místnosti. Na pozemku školy v zahradě za budovou vznikl základ venkovní učebny pro letní měsíce k výuce i odpočinku. Vybudování první etapy tohoto projektu bylo sponzorským darem škole. Rádi bychom navázali a v jarních měsících dokončili toto velmi příjemné místo, aby jej mohly Vaše děti již v tomto školním roce využívat. V rámci rekonstrukce budovy došlo také k přípravě nových rozvodů pro laboratoř chemie, která je velmi využívanou místností nejen pro praktické části hodin chemie, ale i pro velmi oblíbené pokusy v chemickém kroužku, který každoročně nabízíme studentům nižšího stupně gymnázia. V průběhu prvního pololetí školního roku bychom chtěli místnost nově vybavit tak, aby se v ní Vaše děti cítily co nejlépe a sloužila i do budoucna jako moderní a příjemné pracoviště. Odpočinková místnost pro studenty, venkovní učebna a nová laboratoř chemie jsou tři konkrétní cíle fondu Scholar, o. p. s., pro školní rok 2011/2012. Máte možnost přispět nejen finanční částkou, ale i materiální pomocí (např. truhlářské práce, dodání mobiliáře atd.) Myslíme si, že trend konkrétních, cílených programů společnosti Scholar v jednotlivých letech Vás i Vaše děti osloví zviditelněním využití Vaší pomoci škole. Jde nám o společný cíl co nejkvalitnější a nejpřátelštější zázemí pro naše studenty. Těším se také na Vaše podněty a návrhy, jak zlepšit výchovně-vzdělávací činnost školy. Obracejte se s nimi na třídní učitele nebo přímo na mne. Za Vaši podporu Vám děkuji a přeji Vašim dětem a nám všem úspěšný školní rok. Ve Zlíně dne 5. října 2011 Alena Štachová, ředitelka školy - 3 -

4 Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011 Úspěšné akce školy organizace okresních a krajských kol soutěží a olympiád v ANJ, FRJ, MAT. BIO, CHE a ve sportovních disciplínách výměnné pobyty ve Švédsku, Francii a na Slovensku lyžařské kurzy, včetně výběrového do rakouských Alp Evropský den jazyků prezentace školy a doprovodný program účast v národní literární soutěži We Are Made Up of Stories zapojení do organizace humanitárních projektů historická exkurze Florencie, Řím návštěva Slováckého divadla v Uherském Hradišti projekt ve spolupráci s Mladou frontou Dnes Studenti čtou a píší noviny beseda se senátorkou a exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu PČR účast v projektu Otevřená věda na Přírodovědecké faultě UP v Olomouci Úspěchy našich studentů v olympiádách a soutěžích 1. místo okresní kolo konverzační soutěže v ANJ krajské kolo konverzační soutěže ve FRJ (dvakrát) okresní a krajské kolo konverzační soutěže v NEJ okresní kolo čtenářské soutěže Vorlesewettbewerb okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda okresní a krajské kolo fyzikální olympiády Středoškolský pohár v plavání okresní kolo, dívky Středoškolský pohár ve florbalu okresní kolo, dívky 2. místo Literární soutěž Hledání okresní kolo konverzační soutěže v ANJ okresní kolo čtenářské soutěže Vorlesewettbewerb (dvakrát) krajské kolo konverzační soutěže ve FRJ okresní kolo matematické olympiády Turnaj 17. listopadu ve volejbalu 3. místo okresní kolo olympiády v CJL okresní a krajské kolo konverzační soutěže v ANJ krajské kolo konverzační soutěže ve SPJ (dvakrát) Lidice pro 21. století (s týdenním pobytem) okresní kolo zeměpisné olympiády (dvakrát) krajské kolo chemické soutěže Molekulování Středoškolský pohár ve volejbalu okresní kolo, dívky Středoškolského poháru ve stolním tenisu okresní kolo, hoši Středoškolská futsalová liga krajské kolo, dívky Středoškolský pohár ve florbalu krajské kolo, dívky Turnaj středních škol ve florbalu okresní kolo, hoši - 4 -

5 Jazykové zkoušky First Certificate in English Zertifikat Deutsch DELF 21 studentů 9 studentů 31 studentů Školní rok 2011/2012 Důležitá data ve školním roce 2011/ září 2011 Seznamovací pobyty studentů 1. ročníku září 2011 Seznamovací pobyt žáků primy 5. říjen 2011 Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku a primy v Aule UTB říjen 2011 Návštěva našich studentů v Levicích listopad 2011 Den otevřených dveří 14. prosinec 2011 Den otevřených dveří 22. prosinec 2011 Vánoční koncert na Malé scéně 24. leden 2012 Závěr klasifikace za 1. pololetí 26. leden 2012 Klasifikační porada 31. leden 2012 Ukončení 1. pololetí, vysvědčení 2. únor 2012 Den otevřených dveří, návštěva Městského divadla ve Zlíně 13. únor-2. březen 2012 Zimní výcvikové kurzy 2. březen 2012 Zahájení přípravných kurzů 17. březen reprezentační ples školy 20. duben 2012 Slavnostní akademie ke 20. výročí gymnázia v Academia Centru 23. duben termín 1. kola přijímacích zkoušek 24. duben termín 1. kola přijímacích zkoušek 25. duben termín 1. kola přijímacích zkoušek květen 2012 Návštěva studentů z Levic květen 2012 Písemná část maturitní zkoušky květen 2012 Ústní část maturitní zkoušky 22. červen 2012 Závěr klasifikace za 2. pololetí 26. červen 2012 Klasifikační porada 29. červen 2012 Slavnostní akademie, ukončení školního roku, vysvědčení Počty tříd ve školním roce 2011/2012 Celkem: Z toho: 24 tříd a 706 studentů 8 tříd osmiletého všeobecného studia 12 tříd čtyřletého všeobecného studia 4 třídy čtyřletého studia zaměřeného na sportovní přípravu a tělesnou výchovu - 5 -

6 Třídní schůzky 15. listopad duben 2012 Prázdniny 26. a 27. říjen 2011 Podzimní prázdniny 23. prosinec leden 2012 Vánoční prázdniny 3. únor 2012 Pololetní prázdniny únor 2012 Jarní prázdniny duben 2012 Velikonoční prázdniny Volné dny 28. září 2011 Den české státnosti 28. říjen 2011 Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad 2011 Den boje za svobodu a demokracii 9. duben 2012 Pondělí velikonoční Kontakty tel , fax Ředitelka školy: Mgr. Alena Štachová tel Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Přemysl Šil tel Zástupce pro sport: Mgr. Radim Bárta tel Zástupkyně pro Jazykovou školu: Mgr. Jiřina Juříčková tel Výchovné poradkyně: tel Mgr. Soňa Surá pro vyšší třídy gymnázia a maturanty Mgr. Jana Karolová pro nižší třídy gymnázia a 1. ročník Školní metodik prevence: Mgr. Luděk Hradil tel

7 Návratka pro třídního učitele Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Příspěvek do SCHOLARu, o. p. s. na výchovně-vzdělávací proces ve školním roce 2011/2012 Jméno a příjmení studenta Třída Na účet o. p. s. SCHOLAR přispívám: a) v hotovosti částkou: b) převodem na účet č /0100 KB Zlín částkou: (Prosím přiložte kopii dokladu o převodu.) c) Žádám o vystavení sponzorské smlouvy na adresu: Podpis rodičů: - 7 -

8 - 8 -

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MILÉ STUDENTKY A MILÍ STUDENTI, VÁŽENÍ RODIČE, máte v rukou informační brožuru, jejímž cílem je poskytnout Vám přehledné

Více

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014

Gymnázium a Jazyková škola Zlín. Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola Zlín Informace o studiu na gymnáziu pro školní rok 2013/2014 Profil absolventa gymnázia Kvalitní všeobecné vzdělání Odborné znalosti ve zvolené specializaci Aktivní znalost dvou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN INFORMACE O STUDIU NA GYMNÁZIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MILÉ STUDENTKY A MILÍ STUDENTI, VÁŽENÍ RODIČE, máte v rukou informační brožuru, jejímž cílem je poskytnout Vám přehledné

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Škola s dobrým startem

Škola s dobrým startem Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro gymnázium se sportovní přípravou Škola s dobrým startem Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Zpracoval: Mgr. Jiří Hackenwald, ředitel Gymnázia Šternberk

Zpracoval: Mgr. Jiří Hackenwald, ředitel Gymnázia Šternberk G Y M NÁ Z I U M Š T E R N B E R K Výroční zpráva ředitele školy školní rok 2009/2010 Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 14.10.2010 Projednáno v Radě školy dne 14.10.2010 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnázium Heuréka Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a osmileté

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Mgr. Alena Svanovská Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů a žáků... 6 Obor 79-41-K/41... 6 Obor 79-41-K/81... 6 3. Přehled

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Karlovy Vary Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Tel.: 353 618 116 e-mail: zshroznetin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpráva byla projednána a schválena: Pedagogickou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více