A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark. Výroční zpráva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Výroční zpráva 2013"

Transkript

1 A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark Výroční zpráva

2 O B S A H 1. Úvod: 1.1: Úvodní slovo ředitele DNM 1.2: Úvodní slovo předsedy Správní rady DNM 2. Základní údaje o organizaci a její organizační struktura, poslání společnosti 2.1. Základní údaje o organizaci Orgány společnosti a organizační struktura společnosti Poslání společnosti 3. DNM a národnostní menšiny 3.1. Národnostní menšiny v DNM 4. Kulturně osvětová činnost a programová náplň DNM v roce Kulturně osvětové aktivity DNM Pražská Muzejní noc poprvé v DNM Zpravodaj / Newsletter DNM 4.4. Kalendárium nejvýznamnějších akcí roku Zdroje financování DNM a hospodářské výsledky DNM 5.1. Zdroje financování chodu DNM a hospodářské výsledky DNM 6. Zpráva o činností Programové rady DNM 7. Zpráva auditora 2

3 1. Úvod 1.1 Úvodní slovo ředitele Domu národnostních menšin Vážení přátelé Domu národnostních menšin, každý rok je určitou křižovatkou, výběrem z mnoha možností či rozhodnutí, která pozitivním (či negativním) způsobem mohou ovlivnit i roky následující. Proto věříme, že naše rozhodnutí byla správná a správná je i cesta, kterou kráčíme. Nekráčíme na ní sami, kráčíme na ní spolu s vámi. A výroční zpráva je vlastně takovým touláním se loňským rokem. A jaký byl rok 2013? Byl náročný a myslím, že i úspěšný. Naše práce byla dvojího druhu. Jednak byla ve znamení rozsáhlých investic a proto loňský rok nazýváme i rokem investičním. Příprava na otevření knihovny, nákup a instalace vysoušečů na ruce na toalety (investice, která se nám časem zaplatí z úspor), dokoupení nového nábytku a vybavení, nové reklamní roll-upy, letáčky či další drobné propagační materiály, které nám pomáhají lépe oslovovat veřejnost a množství dalších aktivit, kterými jsme se loni snažili ještě zlepšit chod Domu, zpříjemnit pobyt našich menšin v něm i zapracovat na tolik potřebné propagaci našich aktivit v Domě i mimo něj. Druhou oblastí pak byla práce koncepčního charakteru. Ve strategickém materiálu Koncepci rozvoje DNM, z kterého vycházíme i v připravované Koncepci politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám, jsme si snažili odpovědět mimo jiné na otázku, co by mělo být hlavním úkolem Domu národnostních menšin. Vytvářet kvalitní zázemí pro kulturní a společenské aktivity národnostních menšin? Zaměřit se na prezentaci jejich kultur veřejnosti? Dokumentovat život národnostních menšin na území hl. města Prahy? Vědecký výzkum, odborné práce a snaha o medializaci dané problematiky? Získávání vícezdrojových grantů a energie zaměřené k růstu organizace? Či pouze snaha rozumně hospodařit se svěřenými prostředky HMP a veškeré ambice směřovat k dosažení vyrovnaného hospodaření? Jakou institucí by tedy měl být DNM, až v červnu 2017 oslavíme 10. výročí od otevření? V jakém stavu bychom se s ním chtěli setkat? Jaké funkce by měl plnit? Hledání rozumných odpovědí na tyto otázky spolu s naplňováním našich přirozených ambicí po zkvalitňování a rozšiřování aktivit Domu tak bude důležitým úkolem nás všech i v letošním roce. O tom, jak jsme v našem snažení obstáli, si napřesrok přečtete zase v nové výroční zprávě, tentokrát za rok Mgr. Jakub Štědroň Ředitel Domu národnostních menšin, o.p.s. 3

4 1.2. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a já jako předseda Správní rady před vás jejím jménem opět předstupuji, abych Vás seznámil s loňským rokem, pochlubil se tím, co se nám spolu s vedením DNM podařilo a informoval též o tom, jak jsme si dokázali poradit s problémy či nečekanými výzvami. Loňský rok tak byl například rokem přípravy na otevření knihovny a vzdělávacího centra, byl to také rok, kdy magistrátní kontrola konstatovala, že snaha o vyrovnané hospodaření je víc než chvályhodná, ale nesmí kolidovat s grantovou podmínkou třetinového dofinancování z jiných zdrojů. Pro letošní rok bychom pak rádi dosáhli zmírnění či úplného zrušení této podmínky tak, abychom již do svých úspor nemuseli výrazněji zasahovat. I tomu se tak Dům národnostních menšin přizpůsobil a realizoval větší investiční akce, které financoval ze své rezervy. Jednalo se např. o nákup nového nábytku a vybavení spojených částečně s obnovou toho rozbitého a nefunkčního a částečně i potřebou zařídit dvě nové místnosti ve čtvrtém patře, kde se v letošním roce otevřela pro veřejnost knihovna. Nákup knihovního systému, nových knih na pokyn zástupců menšin a katalogizace knižního fondu představovaly další investice. Úsilí šetřit na provozních výdajích, spotřebě energií a zároveň být ještě úspěšnější na příjmové straně zůstává spolu s rozšiřováním a zkvalitňováním programové nabídky i nadále jedním z hlavních úkolů ředitele Jakuba Štědroně. Chvályhodné je, že v Domě i nadále přibývá konaných akcí, to se tak pozitivně odrazilo i v růstu příjmů. Ty rostly celkově z předloňských zhruba 2,4 mil. na 2,8 mil v roce 2013, což znamená růst o úctyhodných 400 tis. a to je velkou výzvou i pro rok letošní. Více o ekonomice i kulturním dění v Domě v loňském roce se už dočtete z následujících textů. Jako ekonom kvituji s potěšením, že součástí výroční zprávy je i podrobná zpráva o financování organizace a hospodářských výsledcích, která čtenáře přehledným způsobem provede i touto oblastí. Bc. Radek Juriš, předseda Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s. 4

5 2. Základní údaje o organizaci a její organizační struktura, poslání společnosti 2.1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Dům národnostních menšin, o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa organizace: Vocelova 602/3, Praha 2, PSČ Ředitel společnosti a statutární zástupce: Mgr. Jakub Štědroň Telefon: , Mob.: , Fax: URL: Číslo účtu bankovního spojení, č. ú /6000, PPF banka a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ , Česká republika Zakladatel: Magistrát hlavního města Praha Adresa zakladatele: Mariánské náměstí 2, Praha 1 Datum založení o.p.s.: usn. ZHMP č. 19/76 Změny v Obchodním rejstříku v roce 2013: ano Orgány společnosti a organizační struktura společnosti V průběhu roku 2013 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti. Orgány společnosti k a. Správní rada Bc. Radek Juriš, předseda ( doposud) Viktoria Králová ( doposud) Bc. Jan Marhoul ( doposud) 5

6 b. Dozorčí rada Ing. Petr Popov, člen ( ) Mgr. Helena Poche ( doposud) Ing. Bohdan Rajčinec ( doposud) PhDr. Zdeněk Uherek ( doposud) c. Ředitel Mgr. Jakub Štědroň, ředitel ( doposud) DNM zaměstnává v současnosti dva zaměstnance pro činnost DNM, a to ředitele a zástupce ředitele. Ostatní práce důležité pro chod organizace jsou zajišťovány externisty. Patří mezi ně služby informačních technologií a správa webu, finanční a mzdové účetnictví, audit či práce spojená s technickým zajištěním a ozvučením konkrétních akcí. Denní chod recepce, noční ostrahu, údržbu a úklid objektu zajišťují pracovníci správce objektu Centra, a. s Poslání společnosti Společnost je založena za účelem poskytování komplexních obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany práv a podpory národnostních menšin na území hl. m. Prahy. Obecně prospěšné služby společnosti slouží především k podpoře a rozvoji kulturních, společenských, publikačních a vzdělávacích aktivit jednotlivých národnostních menšin a jejich sdružení. Dům národnostních menšin vznikl ve své stávající podobě 19. ledna 2009 vyčleněním z příspěvkové organizace hl. m. Prahy s názvem Centrum sociálních služeb Praha, a následnou transformací do podoby obecně prospěšné společnosti. Během uplynulého tříletého období se navázaly nové smluvní vztahy a nastavila pravidla fungování Domu národnostních menšin ve vztahu k jednotlivým sdružením národnostních menšin sídlících v DNM. Průběžně se také realizovaly projekty financované z grantů v rámci Celoměstského programu podpory aktivit národnostních menšin na území HMP. DNM byl zamýšlen jako místo, které má sloužit zejména potřebám občanských sdružení národnostních menšin, ale též vládních, municipálních i nevládních organizací i dalších subjektů zabývajících se problematikou národnostních menšin. Jeho primárním cílem je naplňování společenských, kulturních a vzdělávacích potřeb národnostních menšin. Zároveň ale platí, že většina akcí je přístupná též pro zájemce z řad veřejnosti tak, aby se Dům stával též místem setkávání, poznávaní a dialogu mezi co nejširší vrstvou menšinové i majoritní populace. Velký důraz je kladen též na kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež jako efektivní a účinnou prevenci proti xenofobii a rasismu. 6

7 3.1. Národnostní menšiny v DNM 3. DNM a národnostní menšiny V budově DNM, o.p.s. sídlí 11 sdružení národnostních menšin. Jednotlivé organizace národnostních menšin administrativní zázemí sdílejí individuálně, a to dle Dohody o užívání kanceláří v různém počtu zúčastněných sdružení. V současné době užívají kanceláře v DNM organizace všech národnostních menšin vyjma menšiny chorvatské, která zatím nabízené možnosti nevyužila. V DNM jsou v současné době zastoupeny tyto menšiny: bulharská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, ukrajinská a srbská. V souvislosti s kladným rozhodnutím Vlády o rozšíření skupiny národnostních menšin též o příslušníky běloruské a vietnamské menšiny se samozřejmě nastolila i aktuální otázka nastěhování reprezentantů občanských sdružení těchto komunit do DNM. Od založení organizace až do konce května roku 2011 v budově sídlily také 2 zaměstnankyně Magistrátu hl. m. Prahy, a to koordinátora pro romskou problematiku Božena Fílová a specialistka pro národnostní menšiny a integraci cizinců Mgr. Jana Hajná. Celkem 23 kanceláří je pak rozděleno mezi jednotlivé národnostní menšiny tak, že každá menšina má přiděleny dvě kanceláře a menšina slovenská, jež má z historických důvodů nejsilnější zastoupení, pak obývá kanceláře tři. Srbská menšina pak v současné době obývá jednu kancelář. 4. Kulturně osvětová činnost a programová náplň DNM v roce Vzdělávací a osvětové aktivity (v) DNM I ve školním roce 2012/2013 a 2013/14 pokračovaly přednášky pro žáky 1. a 2. stupně základních škol pořádané na základě vzájemné spolupráce Domu národnostních menšin o.p.s., Krajského ředitelství Policie HMP (styčného důstojníka pro národnostní menšiny) a Magistrátu hl. m. Prahy. Přednášky byly zaměřené na vzájemné poznání, výchovu k toleranci, předcházení násilí mezi dětmi a mládeží, ochranu vlastní bezpečnosti, a prevenci proti rasismu a xenofobii. Přednáškového cyklu Bezpečnost v ulicích se účastnily zejména tyto školní instituce; ZŠ Kořenovského Praha 5, ZŠ Pod Radnicí Praha 5, ZŠ Grafická Praha 5, ZŠ Ortenovo nám. Praha 7, ZŠ Havlíčkovo nám. Praha 3, Mezinárodní gymnázium Weberova Praha 5, SPŠ Moravská Praha 2. Na tuto sérii přednášek pak navázal projekt Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin, jehož cílem bylo zvýšit zapojení 7

8 romských dětí do institucionalizované předškolní přípravy a vést rodiny k pravidelné práci s dětmi předškolního věku pro bezproblémový přechod do prostředí základní školy. Důraz byl kladen též na pomoc při vyhledávání volných míst v mateřských školách a v jiných institucích poskytujících pravidelnou a systematickou předškolní přípravu. Dalšími projekty pak byly akce pro neorganizované děti a mládež spojené s volnočasovými aktivitami. Realizátory projektů byla zastřešující romská organizace RomPraha a financovány byly Magistrátem hl. města Prahy. V září, říjnu a listopadu 2013 se realizoval ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel, služeb a Základní školou, Keplerova 7, Ústí nad Labem pilotní projekt Poznáním k přátelství projekt multikulturní výchovy. Celý projekt zahájila úvodní přednáška o historii a práci DNM a obecném úvodu do multikulturního soužití a následná diskuze na půdě Domu národnostních menšin následovaný říjnovým a listopadovým přednáškovým cyklem na půdě partnerského školského zařízení v Ústí nad Labem. Přednášky se týkaly historie a současné situace těchto národnostních menšin; slovenské, romské, německé, ruské, polské, bulharské, židovské, ukrajinské a vietnamské a zakončeno bylo slavnostní účastí ředitele DNM Jakuba Štědroně na vernisáži výstavy s multikulturní tématikou a vyhodnocením celého projektu. Za DNM se přednáškového cyklu zúčastnili tito lektoři; Helena Nosková, Ladislav Goral, p. Lederer, Igor Zolotarev, Andrej Sulitka, Silvia Georgieva, Olga Mandová, Andrej Dan Bárdoš, Michal Chrzastowski a Thu Thuy Truong. Organizace a spolky nesídlící v Domě národnostních menšin organizovaly v našich v prostorách namátkou tyto akce; Běloruský večer, Dny Beninu v Praze (ABET - Alliance- Benin en République Tchèque), Česko mongolský den a společenský večer mongolských studentů, společenský večer u příležitosti 100 let od narození novináře a publicisty Jána Ladislava Kalinu (organizátor Společnost M. R. Štefánika v Praze), oslava židovských svátků PESACH PASCHA (ŽLÚ Praha), Polská škola v Praze, o.p.s. vyhodnocení dětských literárních prací, pracovní zasedání Integračního centra Praha, Khamoro doprovodní program v DNM, Lužicko-srbský večer, Dny Kazachstánu, Liga lidských práv seminář, Andy Warhol život a dílo (Rusínská iniciativa v Praze), IOM integrace cizinců, Dny Židovské kultury v Praze - Divadlo Ampulka Třebíč, Filipínské Vánoce, vánoční šachový turnaj (Ruská tradice o.s.), Chanuka oslavy židovského svátku světel či setkání a diskuze se studenty New York Univerzity in Prague (UNYP), Anglo American University a dalších vzdělávacích institucí. DNM se účastnil též 19. ročníku veletrhu Svět knihy, kde byl zastoupen vlastním stánkem s prezentací časopisů a knižní produkce z nabídky jednotlivých spolků NM. V listopadu 2013 se DNM a v něm zastoupené menšiny aktivně spolupodílely na Mezinárodní konferenci a setkání národnostních menšin, které se tento rok konalo již podruhé v Clamm- Gallasově paláci a Rezidenci Primátora v Městské knihovně (spolu s partnerskými organizacemi Etnologický ústav AV ČR a Hl. město Praha). DNM poskytoval i v tomhle roce materiálně-technické zázemí pro zkoušky divadelních, tanečních a pěveckých souborů národnostních menšin. Ve společenském sále DNM pravidelně zkoušely zejména tyto soubory: taneční soubor Zaedno (bulharská NM), Akropolis ( řecká NM), Nyitnikék (maďarská NM), divadlo traktor (polská NM), 8

9 pěvecký sbor (rusínská NM), divadlo Krásný sarafín (ruská NM), dětský taneční soubor (řecká NM), dětské tance (ukrajinská NM). Za místo svých pravidelných setkání zvolilo DNM i občanské sdružení polských maminek Trampolína, dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM), každé úterý večer se navíc v prostoru galerie pořádají kurzy jógy pro veřejnost, Pražská muzejní noc podruhé v DNM Muzejní noc rekordní V roce 2013 se DNM již podruhé zapojil do Pražské muzejní noci. Muzejní noc představuje kulturní fenomén, který má svou tradici ve městech po celé Evropě. Ani my jsme u tohonechtěli chybět a tak jsme našim návštěvníkům i sami sobě uspořádali neopakovatelný kulturní zážitek v atmosféře teplé zářiové noci. Noční bdění v naší instituci nabídlo přes 300 návštěvníkům jedinečný zážitek kontaktu s kulturou jednotlivých národnostních menšin i setkání ze zástupci jednotlivých spolků a organizací. Od sedmé hodiny večer do jedné ráno jsme návštěvníkům zpřístupnili prostory galerie, knihovny, kavárny i společenského sálů, abychom slovy hlavních organizátorů z Národního muzea pomohli společně poodhalit tajemství nočního kulturního světa. Pár čísel Nočního bdění v Domě národnostních menšin se zúčastnil v roce 2013 rekordní počet 330 návštěvníků!!! Vloni, kdy jsme se do Muzejní noci poprvé zapojili, jich k nám našlo cestu 180. I letos jsme se tak úspěšně podíleli na kulturním fenoménu, který má již svou mnohaletou tradici ve městech po celé Evropě. 9

10 4. 3. Kalendárium nejvýznamnějších akcí roku 2013 (výběr) LEDEN: Společenský sál : pásmo novoročních koled (Ruská tradice, o.s., Ukrajinská iniciatíva v ČR, o.s., Gymnázium na Vítězné pláni, o.s.) Řecký večer (Řecká obec Praha) Řecká škola kurzy řečtiny Běloruský večer Dny Beninu v Praze ((ABET - Alliance-Benin en République Tchèque) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Ilustrace slovenských pohádek - ilustrácie slovenských rozprávok Kavárna: Valná hromada o.s. Starý Nový rok (Ruská tradice) Výroční členská schůze (Řecká obec Praha) Setkání Klubu polského (polská NM) Programová rada DNM, o.p.s. ÚNOR: Společenský sál : bulharská škola (bulharská NM) řecký večer koncert církevního sboru ze Srbska česko mongolský den setkání Landesversamlung (německá NM) 10

11 Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Slovenská zima ve fotografii (SKS, slovenská NM) Kavárna: Klubový večer Svazu Maďarů (maďarská NM) Bulharská škola (bulharská NM) Setkání Kulturního sdružení občanů německého národnosti ČR (německá NM) Setkání Klub Polski (polská NM) Zasedací místnost Zasedání Programové rady zástupců NM BŘEZEN: Společenský sál : Společenský večer let od narození novináře a publicisty Jána Ladislava Kalinu (slovenská NM) Společenský večer mongolských studentů Společenský večer RETRO DISCO (maďarská NM) Řecký folklorní večer Společenský večer členů NM PESACH PASCHA, co nás pojí a co dělí Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Výstava ilustraci německých pohádek (německá NM) Davidova hvězda (výstava u příležitosti svátku Pesach) Kavárna: 11

12 Doprovodné programy k vernisážím, státním svátkům a velikonočním svátkům jednotlivých NM Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Zasedací místnost Zasedání Správní a dozorčí rady Porada vedení DNM, o.p.s. se zástupci národnostních menšin DUBEN: Společenský sál: Výroční členská schůze společnosti M. R. Štefánka Polská škola v Praze, o.p.s. vyhodnocení dětských literárních prací Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Boros Illona výstava obrazů maďarský autorky Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Porada vedení DNM o.p.s. se zástupci národnostních menšin Setkání Klub Polski (polská NM) Zasedací místnost Pracovní zasedání Integračního centra Praha KVĚTEN: Společenský sál: Přednáška a projekce filmu pro žáky základních škol (romská NM) Khamoro doprovodní program v DNM Koncert duchovních písní Srbská NM Lužický Srbové společenský večer Velikonoce (dle starého kalendáře) společné oslavy svátků Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 12

13 tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Porada vedení DNM o.p.s. se zástupci národnostních menšin Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Výstavní sál: Fedor Vico rusínsky karikaturista, novinář, výtvarník ČERVEN: Společenský sál: Klubový večer Svazu Maďarů žijících v českých zemích Bulharský večer (OS Zaedno) Koncert (Ruská tradice,.o.s.) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Kulturní program v rámci Pražské muzejní noci Dětský domov Jabličkov výstava dětských prací Kavárna: Programová rada DNM o.p.s. Porada vedení DNM, o.p.s. se zástupci národnostních menšin Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Kulturní program v rámci Pražské muzejní noci Programová rada DNM setkání ABET - Alliance-Benin en République Tchèque ČERVENEC: Společenský sál: seminář o integraci cizinců 13

14 tiskovka k festivalu Jánošikov dukát 2013 Výstavní síň Dětský domov Jabličkov výstava dětských prací SRPEN: Společenský sál: zkouška tanečního souboru Šarvanci seminář k problematice tisk a tisková fotodokumentace (Německá NM) bulhařské taneční zkoušky V době letních prázdnin Dům NM sloužil v omezeném režimu z důvodů rekonstrukce budovy a příprav pro otevření nové knihovny a vzdělávacího centra. ZÁŘÍ: Společenský sál: rekvalifikační a integrační seminář (Ruská NM) Muzejní noc (z důvodů jarních povodní změna termínu) Dny Kazachstánu Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Setkání hudební skupiny (Rusínská NM) Výstavní síň: Výstava fotografií STARINA autor M. Jašminská (Rusinská NM) Výstava obrazů a soch maďarských umělců žijících v ČR (Maďarská NM) ŘÍJEN: Společenský sál: Liga lidských práv - seminář 14

15 Rekvalifikační kurzy (romska NM) Andy Warhol život a dílo IOM integrace cizinců Filmový večer turistický průvodce Árii (Ruská NM) Dny Židovské kultury v Praze - Divadlo Ampulka Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Setkání hudební skupiny (Rusínská NM) Výstavní síň: Andy Warhol obrazy Zasedací místnost Programová rada DNM Pracovní zasedání Integračního centra Praha Rekvalifikační kurz LISTOPAD: Společenský sál: X. Pražská konferencia stredoškolákov (slovenská NM) Debata o česko-německých vztazích Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) + kavárna Bezpečnost v ulicích - přednáškový cyklus pro žáky základních škol (RomPraha, Policie ČR) Bulharský večer Seminář Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin (Rom Praha) Seminář o Vánočních zvycích, Adventní věnce, praktické ukázky (Obec Slovákov) Polská škola o.s. předávání cen za nejlepší literární práce (Polská NM) Dětské odpoledne, předávání cen za nejlepší výtvarné práce časopisu Kamarád (Bulharská NM) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 15

16 Výstavní síň: Výstava Dětských kreseb, soutěž časopisu Kamarád Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) PROSINEC: Společenský sál 13. SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN v Clamm- Gallasově paláci a Rezidenci Primátora v Městské knihovně (organizátory FF UK, HMP a DNM) Chanuka oslavy židovského svátku světel Vánoční tradice v písní vánoční koledy (Gymnázium na Vítězné Plání, Ukrajinská NM) 5. výročí Česko- slovenskej společnosti Filipínský večer Společenský večer Vánoční tradice (Polská NM) Šachový turnaj (Ruská NM) Vánoční besídka (bulharská NM) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Setkání a diskuze se studenty New York Univerzity in Prague (UNYP) Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Výstavní síň: Krsnák, Pogran premeny kraja (Slovenská NM) 5. Zdroje financování a hospodářské výsledky DNM 16

17 5.1. Zdroje financování a hospodářské výsledky DNM Náklady na chod Domu národnostních menšin byly v roce 2013 hrazeny ze tří finančních zdrojů. Prvním z nich byl grant z odboru kultury MHMP, jenž pokryl přibližně 70 % veškerých nákladů. Druhým zdrojem byl vklad zřizovatele, který na počátku roku 2013 dosahoval ,- Kč. Třetím zdrojem finančních prostředků se pak staly zavedené poplatky za pronájem společenských prostor, které Domu národnostních menšin umožňují plnit podmínku 30% dofinancování obdržených grantů. Celkem byly podány tři grantové žádosti v rámci celoměstského programu podpory aktivit národnostních menšin na území HMP pro rok 2013, a to na zajištění chodu kanceláře o.p.s., dále na pokrytí nákladů spojených s užíváním kanceláří jednotlivých organizací a spolků národnostních menšin a konečně pak na oblast kulturně-společenských aktivit. V tomto roce Dům národnostních menšin na sebe opět převzal závazek financování chodu jednotlivých kanceláří. Praxe loňského roku ukázala, že to bylo správné rozhodnutí. Změna byla odůvodněna snahou odbřemenit jednotlivé spolky národnostních menšin od zbytečné administrativy spojené s podáváním grantů a jejich vyúčtováním a ve svém důsledku též zjednodušit, zefektivnit a zlevnit administrativu s tím spojenou. Od roku 2012 tak povinnost úhrady za služby a energie spojené s chodem jednotlivých kanceláří přešla na DNM. Pro splnění podmínky 30% dofinancování v tomto případě byla Radou HMP udělena výjimka. V rámci grantového řízení byly DNM schváleny hl. m. Prahou finanční prostředky v celkové výši ,- Kč ( tis. na chod DNM o.p.s., ,- Kč na služby a energie (chod jednotlivých kanceláří národnostních menšin) a ,- Kč na kulturní aktivity a propagaci DNM) Na základě vyúčtování a vrácení přeplatku za služby a energie v roce 2012 byla DNM,o.p.s. ze strany MHMP vrácená částka ve výši ,- Kč a určená na zřízení nové knihovny a vzdělávacího centra. Tato částka byla plně vyčerpána. P L Á N NÁKLADY S K U T E Č N O S T název účtu ene.+služby aktivity o.p.s ene.+služby aktivity o.p.s. knihovna kancelářské potřeby čistící a hygien. potřeby knihy do knihovny drobný materiál drobný majetek - PC nákup potravin pro objednavatele drobný majetek vodné a stočné teplo a plyn energ. Elektro úklid komunální odpad výtah opravy a udržování

18 cestovní konference cest.tuz, náklady na reprezentaci jiné náklady ost. služby jinde nezař Propagace DNM Účetní agenda, audit Audit propagace PIS poštovní nájemné NM (mimo záloh) muzejní noc propagace Svět knihy propagace-letáky SW služby, SW majetek techn. zajištění pořadů DNM zpráva (údržba) webu ISDN internet hovorné GTS (refundace) HOVORNÉ (o.p.s.) mobilní telefon O ost.služby ost.služby - ostatní mzdové náklady ost. os. Náklady zdrav soc pojistné ze zák DPP,o.p.s dopl.k stravenkám bankovní poplatky pojist. Kooperativa ostatní daně a popl nedaňové náklady celkem ostatní náklady Odpisy HM a NHM majetku NÁKLADY CELKEM Tržby z prodeje služeb (telefony) Tržby z prodeje ostatní (pronájmy) Tržba za služby Tržba za pronájem komerc Tržba za prodané zboží (majetek) Úroky z účtu jiné výnosy Dary, dotace a granty doplatek do Výše grantu VÝNOSY CEKEM

19 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V úvodu je potřeba konstatovat, že vývoj nákladů v porovnání s předcházejícími lety výrazně změnil svoji strukturu. Využití všech finančních prostředků jak z grantů MHMP, tak i dosažených vlastními aktivitami, byl poznamenán mimořádnou investiční aktivitou v roce 2013, která souvisela mimo jiné i s přípravou otevření knihovny či výraznější obnovou vybavení naší instituce. Investice souvisely se snahou zkvalitnit služby pro naše menšiny, ale též se záměrem stát se ještě atraktivnější pro komerční zájemce o pronájem prostor, a zvýšit tak naši ekonomickou soběstačnost. První rozsáhlejší investiční program od otevření naší instituce v roce 2007 má zajistit zkvalitnění služeb, poskytnout širší servis a obnovit technický park tak, aby lépe vyhovoval požadavkům klientů. Některé investice jako nákup a instalace deseti elektronických vysoušečů rukou na toalety pak přinesou úspory v příštích letech. Rok 2011 a hlavně jeho druhé pololetí byl značně poznamenán faktem, že plán využití finančních prostředků byl již v polovině roku výrazně překročen. K tomu dále přispěla nutnost finančního vyrovnání s bývalými zaměstnanci. V následujícím roce 2012 se promítlo množství opatření, která vedla k výrazným úsporám, díky nimž se nám podařilo dosáhnout téměř vyrovnaného rozpočtu. Záhy nato bylo však konstatováno, že rozpočet finančních nákladů pro rok 2012 nesplňoval jednu podmínku plynoucí ze smlouvy, a to tzv. dofinancování grantu výší 30 % z hodnoty nákladů. Po jednáních s MHMP bylo shledáno, že ne u všech grantů podaných DNM lze tuto podmínku splnit. Jedná se hlavně o grant určený na úhradu služeb spojených s provozem jednotlivých kanceláří NM. V tomto duchu se pak koncipoval i nový grant pro rok 2013, který na základě důkazných listin ze strany MHMP jasně určoval, že všechny granty přidělené DNM v r (jedná se o grant ve výši 889 tis. na chod kanceláře DNM, o.p.s. a grant ve výši ,- Kč určen na kult.společenské aktivity) jako podpora činnosti jednotlivých spolků jsou vázané dofinancováním ve výši 30 %. Přehled nákladů a výnosů roku 2013 Průběžné výsledky auditu ze strany MHMP, který hodnotil výsledky hospodaření za rok 2012, ovlivnil i celkové hospodářské výsledky roku Pokud se plán hospodaření sestavoval na konci roku 2012, byl ovlivněn výsledkem hospodaření za uplynulé ¾ roku 2012, a také názorem, že ze strany dárce se v našem případě upustí od striktně vyžadované podmínky 30% dofinancování. Plán byl celkově stavěn tak, že granty pokryjí veškeré náklady organizace a mzdové náklady budou hrazené částečně z dosaženého zisku a z menší části pak k jejich dokrytí v případě potřeby poslouží též finanční rezerva, kterou vložil zakladatel organizace hl. město Praha. Jak již bylo zmíněno, usnesením Rady MHMP byla upravena podmínka ze strany dárce. Tato podmínka se teď týkala grantu na aktivity NM. Výše grantu ,- Kč představovalo tzv. 70% z celkové výše nákladů. Hospodářský výsledek ve výši ,- Kč = (28% ze ,- Kč) splňuje podmínku u tohoto grantu. Dalším podmíněným grantem byl grant na chod DNM,o.p.s., který neobsahoval mzdové náklady, jako jeden z nákladů v daném projektu, ale tento náklad ani nelze považovat za event. možný zdroj dofinancování projektu. Získaný grant ve výši ,- Kč byl překročen jenom o necelých 5%, ale zde přibyli ještě i náklady spojené s zřízením nové knihovny a vzdělávacího centra. Částka k tomu získaná ve výši ,- Kč nebyla součástí grantového řízení, ale šlo o vrácení ušetřených nákladů z původního 19

20 grantu určeného na služby a energie na rok 2012, který dárce vázal účelem využití. Porovnáme-li výše dosažených finančních prostředků z grantů (mimo energie) jejich celková výše je ,- Kč. Náklady těchto projektů dosáhli výši ,- Kč. Celkově jsme projekty dotovali dalšími 10% finančních nákladů a to z vlastních zdrojů. Pozitivní zprávou byl růst výnosů v roce 2013 o 389 tis. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky vyšším tržbám z pronájmu prostor. Náklady a výnosy r (v tis. Kč) Plán Skutečnost Náklady celkem Výnosy Hospod. výsledek: Jak už bylo výše uvedeno, plán nákladů byl tvořen v době, kdy nebylo ještě zřejmé, bude-li dárcem stanovena podmínka 30% dofinancování. Dále v době tvorby plánu se nepočítalo se založením nové knihovny a vzdělávacího střediska. Výše hospodářského výsledku byla ovlivněna několika faktory, které se pro nás v budoucnu stanovu ziskovou položkou. Náklady a výnosy příštích období. Které měli vliv na koneční HV. a) Zůčtování nákladů za služby a energie: Celkový náklad dle předpisu: ,- Kč Skuteční náklad k ,- Kč Přeplatek (výnosy př. obd.): ,- b) dotace jednotlivých grantů do celkové výše nákladů (investice) , Kč Výše HV: Výnosy př. období: Neplánovaná dotace 30% Celkem by HV byl ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč (včetně mzdových nákladů) 20

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Výroční zpráva 2014

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Výroční zpráva 2014 A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Výroční zpráva 2014 1 O B S A H 1. Úvod: 1.1. Úvodní slovo ředitele DNM 1.2. Úvodní slovo předsedy Správní rady DNM 2. Základní údaje

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Výroční zpráva 2012 O B S A H. Výroční zpráva DNM 2012. 1. Úvod. 6. Zpráva o činností Programové rady DNM. 1.1: Úvodní slovo ředitele DNM 3

Výroční zpráva 2012 O B S A H. Výroční zpráva DNM 2012. 1. Úvod. 6. Zpráva o činností Programové rady DNM. 1.1: Úvodní slovo ředitele DNM 3 Výroční zpráva DNM 2012 Výroční zpráva 2012 1. Úvod O B S A H 3 1.1: Úvodní slovo ředitele DNM 3 1.2: Úvodní slovo předsedy Správní rady DNM 4 6. Zpráva o činností Programové rady DNM 21 2. Základní údaje

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 6.1. Granty v roce 2007 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA REPREZENTACI MĚSTA NA AKCÍCH KREJSKÉHO, REPUBLIKOVÉHO NEBO MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU V OBLASTI KULTURY

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám

Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám PRACOVNÍ VERZE - jednání Výboru pro NM ZHMP dne 26.4.2016 Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám Aktualizace na období 2016 2020 OBSAH ÚVOD... 3 1. VÝCHOZÍ SITUACE... 4 2. SYSTÉM

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2012 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více