A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark. Výroční zpráva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Výroční zpráva 2013"

Transkript

1 A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark Výroční zpráva

2 O B S A H 1. Úvod: 1.1: Úvodní slovo ředitele DNM 1.2: Úvodní slovo předsedy Správní rady DNM 2. Základní údaje o organizaci a její organizační struktura, poslání společnosti 2.1. Základní údaje o organizaci Orgány společnosti a organizační struktura společnosti Poslání společnosti 3. DNM a národnostní menšiny 3.1. Národnostní menšiny v DNM 4. Kulturně osvětová činnost a programová náplň DNM v roce Kulturně osvětové aktivity DNM Pražská Muzejní noc poprvé v DNM Zpravodaj / Newsletter DNM 4.4. Kalendárium nejvýznamnějších akcí roku Zdroje financování DNM a hospodářské výsledky DNM 5.1. Zdroje financování chodu DNM a hospodářské výsledky DNM 6. Zpráva o činností Programové rady DNM 7. Zpráva auditora 2

3 1. Úvod 1.1 Úvodní slovo ředitele Domu národnostních menšin Vážení přátelé Domu národnostních menšin, každý rok je určitou křižovatkou, výběrem z mnoha možností či rozhodnutí, která pozitivním (či negativním) způsobem mohou ovlivnit i roky následující. Proto věříme, že naše rozhodnutí byla správná a správná je i cesta, kterou kráčíme. Nekráčíme na ní sami, kráčíme na ní spolu s vámi. A výroční zpráva je vlastně takovým touláním se loňským rokem. A jaký byl rok 2013? Byl náročný a myslím, že i úspěšný. Naše práce byla dvojího druhu. Jednak byla ve znamení rozsáhlých investic a proto loňský rok nazýváme i rokem investičním. Příprava na otevření knihovny, nákup a instalace vysoušečů na ruce na toalety (investice, která se nám časem zaplatí z úspor), dokoupení nového nábytku a vybavení, nové reklamní roll-upy, letáčky či další drobné propagační materiály, které nám pomáhají lépe oslovovat veřejnost a množství dalších aktivit, kterými jsme se loni snažili ještě zlepšit chod Domu, zpříjemnit pobyt našich menšin v něm i zapracovat na tolik potřebné propagaci našich aktivit v Domě i mimo něj. Druhou oblastí pak byla práce koncepčního charakteru. Ve strategickém materiálu Koncepci rozvoje DNM, z kterého vycházíme i v připravované Koncepci politiky HMP ve vztahu k národnostním menšinám, jsme si snažili odpovědět mimo jiné na otázku, co by mělo být hlavním úkolem Domu národnostních menšin. Vytvářet kvalitní zázemí pro kulturní a společenské aktivity národnostních menšin? Zaměřit se na prezentaci jejich kultur veřejnosti? Dokumentovat život národnostních menšin na území hl. města Prahy? Vědecký výzkum, odborné práce a snaha o medializaci dané problematiky? Získávání vícezdrojových grantů a energie zaměřené k růstu organizace? Či pouze snaha rozumně hospodařit se svěřenými prostředky HMP a veškeré ambice směřovat k dosažení vyrovnaného hospodaření? Jakou institucí by tedy měl být DNM, až v červnu 2017 oslavíme 10. výročí od otevření? V jakém stavu bychom se s ním chtěli setkat? Jaké funkce by měl plnit? Hledání rozumných odpovědí na tyto otázky spolu s naplňováním našich přirozených ambicí po zkvalitňování a rozšiřování aktivit Domu tak bude důležitým úkolem nás všech i v letošním roce. O tom, jak jsme v našem snažení obstáli, si napřesrok přečtete zase v nové výroční zprávě, tentokrát za rok Mgr. Jakub Štědroň Ředitel Domu národnostních menšin, o.p.s. 3

4 1.2. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a já jako předseda Správní rady před vás jejím jménem opět předstupuji, abych Vás seznámil s loňským rokem, pochlubil se tím, co se nám spolu s vedením DNM podařilo a informoval též o tom, jak jsme si dokázali poradit s problémy či nečekanými výzvami. Loňský rok tak byl například rokem přípravy na otevření knihovny a vzdělávacího centra, byl to také rok, kdy magistrátní kontrola konstatovala, že snaha o vyrovnané hospodaření je víc než chvályhodná, ale nesmí kolidovat s grantovou podmínkou třetinového dofinancování z jiných zdrojů. Pro letošní rok bychom pak rádi dosáhli zmírnění či úplného zrušení této podmínky tak, abychom již do svých úspor nemuseli výrazněji zasahovat. I tomu se tak Dům národnostních menšin přizpůsobil a realizoval větší investiční akce, které financoval ze své rezervy. Jednalo se např. o nákup nového nábytku a vybavení spojených částečně s obnovou toho rozbitého a nefunkčního a částečně i potřebou zařídit dvě nové místnosti ve čtvrtém patře, kde se v letošním roce otevřela pro veřejnost knihovna. Nákup knihovního systému, nových knih na pokyn zástupců menšin a katalogizace knižního fondu představovaly další investice. Úsilí šetřit na provozních výdajích, spotřebě energií a zároveň být ještě úspěšnější na příjmové straně zůstává spolu s rozšiřováním a zkvalitňováním programové nabídky i nadále jedním z hlavních úkolů ředitele Jakuba Štědroně. Chvályhodné je, že v Domě i nadále přibývá konaných akcí, to se tak pozitivně odrazilo i v růstu příjmů. Ty rostly celkově z předloňských zhruba 2,4 mil. na 2,8 mil v roce 2013, což znamená růst o úctyhodných 400 tis. a to je velkou výzvou i pro rok letošní. Více o ekonomice i kulturním dění v Domě v loňském roce se už dočtete z následujících textů. Jako ekonom kvituji s potěšením, že součástí výroční zprávy je i podrobná zpráva o financování organizace a hospodářských výsledcích, která čtenáře přehledným způsobem provede i touto oblastí. Bc. Radek Juriš, předseda Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s. 4

5 2. Základní údaje o organizaci a její organizační struktura, poslání společnosti 2.1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Dům národnostních menšin, o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: Adresa organizace: Vocelova 602/3, Praha 2, PSČ Ředitel společnosti a statutární zástupce: Mgr. Jakub Štědroň Telefon: , Mob.: , Fax: URL: Číslo účtu bankovního spojení, č. ú /6000, PPF banka a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ , Česká republika Zakladatel: Magistrát hlavního města Praha Adresa zakladatele: Mariánské náměstí 2, Praha 1 Datum založení o.p.s.: usn. ZHMP č. 19/76 Změny v Obchodním rejstříku v roce 2013: ano Orgány společnosti a organizační struktura společnosti V průběhu roku 2013 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti. Orgány společnosti k a. Správní rada Bc. Radek Juriš, předseda ( doposud) Viktoria Králová ( doposud) Bc. Jan Marhoul ( doposud) 5

6 b. Dozorčí rada Ing. Petr Popov, člen ( ) Mgr. Helena Poche ( doposud) Ing. Bohdan Rajčinec ( doposud) PhDr. Zdeněk Uherek ( doposud) c. Ředitel Mgr. Jakub Štědroň, ředitel ( doposud) DNM zaměstnává v současnosti dva zaměstnance pro činnost DNM, a to ředitele a zástupce ředitele. Ostatní práce důležité pro chod organizace jsou zajišťovány externisty. Patří mezi ně služby informačních technologií a správa webu, finanční a mzdové účetnictví, audit či práce spojená s technickým zajištěním a ozvučením konkrétních akcí. Denní chod recepce, noční ostrahu, údržbu a úklid objektu zajišťují pracovníci správce objektu Centra, a. s Poslání společnosti Společnost je založena za účelem poskytování komplexních obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany práv a podpory národnostních menšin na území hl. m. Prahy. Obecně prospěšné služby společnosti slouží především k podpoře a rozvoji kulturních, společenských, publikačních a vzdělávacích aktivit jednotlivých národnostních menšin a jejich sdružení. Dům národnostních menšin vznikl ve své stávající podobě 19. ledna 2009 vyčleněním z příspěvkové organizace hl. m. Prahy s názvem Centrum sociálních služeb Praha, a následnou transformací do podoby obecně prospěšné společnosti. Během uplynulého tříletého období se navázaly nové smluvní vztahy a nastavila pravidla fungování Domu národnostních menšin ve vztahu k jednotlivým sdružením národnostních menšin sídlících v DNM. Průběžně se také realizovaly projekty financované z grantů v rámci Celoměstského programu podpory aktivit národnostních menšin na území HMP. DNM byl zamýšlen jako místo, které má sloužit zejména potřebám občanských sdružení národnostních menšin, ale též vládních, municipálních i nevládních organizací i dalších subjektů zabývajících se problematikou národnostních menšin. Jeho primárním cílem je naplňování společenských, kulturních a vzdělávacích potřeb národnostních menšin. Zároveň ale platí, že většina akcí je přístupná též pro zájemce z řad veřejnosti tak, aby se Dům stával též místem setkávání, poznávaní a dialogu mezi co nejširší vrstvou menšinové i majoritní populace. Velký důraz je kladen též na kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež jako efektivní a účinnou prevenci proti xenofobii a rasismu. 6

7 3.1. Národnostní menšiny v DNM 3. DNM a národnostní menšiny V budově DNM, o.p.s. sídlí 11 sdružení národnostních menšin. Jednotlivé organizace národnostních menšin administrativní zázemí sdílejí individuálně, a to dle Dohody o užívání kanceláří v různém počtu zúčastněných sdružení. V současné době užívají kanceláře v DNM organizace všech národnostních menšin vyjma menšiny chorvatské, která zatím nabízené možnosti nevyužila. V DNM jsou v současné době zastoupeny tyto menšiny: bulharská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, ukrajinská a srbská. V souvislosti s kladným rozhodnutím Vlády o rozšíření skupiny národnostních menšin též o příslušníky běloruské a vietnamské menšiny se samozřejmě nastolila i aktuální otázka nastěhování reprezentantů občanských sdružení těchto komunit do DNM. Od založení organizace až do konce května roku 2011 v budově sídlily také 2 zaměstnankyně Magistrátu hl. m. Prahy, a to koordinátora pro romskou problematiku Božena Fílová a specialistka pro národnostní menšiny a integraci cizinců Mgr. Jana Hajná. Celkem 23 kanceláří je pak rozděleno mezi jednotlivé národnostní menšiny tak, že každá menšina má přiděleny dvě kanceláře a menšina slovenská, jež má z historických důvodů nejsilnější zastoupení, pak obývá kanceláře tři. Srbská menšina pak v současné době obývá jednu kancelář. 4. Kulturně osvětová činnost a programová náplň DNM v roce Vzdělávací a osvětové aktivity (v) DNM I ve školním roce 2012/2013 a 2013/14 pokračovaly přednášky pro žáky 1. a 2. stupně základních škol pořádané na základě vzájemné spolupráce Domu národnostních menšin o.p.s., Krajského ředitelství Policie HMP (styčného důstojníka pro národnostní menšiny) a Magistrátu hl. m. Prahy. Přednášky byly zaměřené na vzájemné poznání, výchovu k toleranci, předcházení násilí mezi dětmi a mládeží, ochranu vlastní bezpečnosti, a prevenci proti rasismu a xenofobii. Přednáškového cyklu Bezpečnost v ulicích se účastnily zejména tyto školní instituce; ZŠ Kořenovského Praha 5, ZŠ Pod Radnicí Praha 5, ZŠ Grafická Praha 5, ZŠ Ortenovo nám. Praha 7, ZŠ Havlíčkovo nám. Praha 3, Mezinárodní gymnázium Weberova Praha 5, SPŠ Moravská Praha 2. Na tuto sérii přednášek pak navázal projekt Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin, jehož cílem bylo zvýšit zapojení 7

8 romských dětí do institucionalizované předškolní přípravy a vést rodiny k pravidelné práci s dětmi předškolního věku pro bezproblémový přechod do prostředí základní školy. Důraz byl kladen též na pomoc při vyhledávání volných míst v mateřských školách a v jiných institucích poskytujících pravidelnou a systematickou předškolní přípravu. Dalšími projekty pak byly akce pro neorganizované děti a mládež spojené s volnočasovými aktivitami. Realizátory projektů byla zastřešující romská organizace RomPraha a financovány byly Magistrátem hl. města Prahy. V září, říjnu a listopadu 2013 se realizoval ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel, služeb a Základní školou, Keplerova 7, Ústí nad Labem pilotní projekt Poznáním k přátelství projekt multikulturní výchovy. Celý projekt zahájila úvodní přednáška o historii a práci DNM a obecném úvodu do multikulturního soužití a následná diskuze na půdě Domu národnostních menšin následovaný říjnovým a listopadovým přednáškovým cyklem na půdě partnerského školského zařízení v Ústí nad Labem. Přednášky se týkaly historie a současné situace těchto národnostních menšin; slovenské, romské, německé, ruské, polské, bulharské, židovské, ukrajinské a vietnamské a zakončeno bylo slavnostní účastí ředitele DNM Jakuba Štědroně na vernisáži výstavy s multikulturní tématikou a vyhodnocením celého projektu. Za DNM se přednáškového cyklu zúčastnili tito lektoři; Helena Nosková, Ladislav Goral, p. Lederer, Igor Zolotarev, Andrej Sulitka, Silvia Georgieva, Olga Mandová, Andrej Dan Bárdoš, Michal Chrzastowski a Thu Thuy Truong. Organizace a spolky nesídlící v Domě národnostních menšin organizovaly v našich v prostorách namátkou tyto akce; Běloruský večer, Dny Beninu v Praze (ABET - Alliance- Benin en République Tchèque), Česko mongolský den a společenský večer mongolských studentů, společenský večer u příležitosti 100 let od narození novináře a publicisty Jána Ladislava Kalinu (organizátor Společnost M. R. Štefánika v Praze), oslava židovských svátků PESACH PASCHA (ŽLÚ Praha), Polská škola v Praze, o.p.s. vyhodnocení dětských literárních prací, pracovní zasedání Integračního centra Praha, Khamoro doprovodní program v DNM, Lužicko-srbský večer, Dny Kazachstánu, Liga lidských práv seminář, Andy Warhol život a dílo (Rusínská iniciativa v Praze), IOM integrace cizinců, Dny Židovské kultury v Praze - Divadlo Ampulka Třebíč, Filipínské Vánoce, vánoční šachový turnaj (Ruská tradice o.s.), Chanuka oslavy židovského svátku světel či setkání a diskuze se studenty New York Univerzity in Prague (UNYP), Anglo American University a dalších vzdělávacích institucí. DNM se účastnil též 19. ročníku veletrhu Svět knihy, kde byl zastoupen vlastním stánkem s prezentací časopisů a knižní produkce z nabídky jednotlivých spolků NM. V listopadu 2013 se DNM a v něm zastoupené menšiny aktivně spolupodílely na Mezinárodní konferenci a setkání národnostních menšin, které se tento rok konalo již podruhé v Clamm- Gallasově paláci a Rezidenci Primátora v Městské knihovně (spolu s partnerskými organizacemi Etnologický ústav AV ČR a Hl. město Praha). DNM poskytoval i v tomhle roce materiálně-technické zázemí pro zkoušky divadelních, tanečních a pěveckých souborů národnostních menšin. Ve společenském sále DNM pravidelně zkoušely zejména tyto soubory: taneční soubor Zaedno (bulharská NM), Akropolis ( řecká NM), Nyitnikék (maďarská NM), divadlo traktor (polská NM), 8

9 pěvecký sbor (rusínská NM), divadlo Krásný sarafín (ruská NM), dětský taneční soubor (řecká NM), dětské tance (ukrajinská NM). Za místo svých pravidelných setkání zvolilo DNM i občanské sdružení polských maminek Trampolína, dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM), každé úterý večer se navíc v prostoru galerie pořádají kurzy jógy pro veřejnost, Pražská muzejní noc podruhé v DNM Muzejní noc rekordní V roce 2013 se DNM již podruhé zapojil do Pražské muzejní noci. Muzejní noc představuje kulturní fenomén, který má svou tradici ve městech po celé Evropě. Ani my jsme u tohonechtěli chybět a tak jsme našim návštěvníkům i sami sobě uspořádali neopakovatelný kulturní zážitek v atmosféře teplé zářiové noci. Noční bdění v naší instituci nabídlo přes 300 návštěvníkům jedinečný zážitek kontaktu s kulturou jednotlivých národnostních menšin i setkání ze zástupci jednotlivých spolků a organizací. Od sedmé hodiny večer do jedné ráno jsme návštěvníkům zpřístupnili prostory galerie, knihovny, kavárny i společenského sálů, abychom slovy hlavních organizátorů z Národního muzea pomohli společně poodhalit tajemství nočního kulturního světa. Pár čísel Nočního bdění v Domě národnostních menšin se zúčastnil v roce 2013 rekordní počet 330 návštěvníků!!! Vloni, kdy jsme se do Muzejní noci poprvé zapojili, jich k nám našlo cestu 180. I letos jsme se tak úspěšně podíleli na kulturním fenoménu, který má již svou mnohaletou tradici ve městech po celé Evropě. 9

10 4. 3. Kalendárium nejvýznamnějších akcí roku 2013 (výběr) LEDEN: Společenský sál : pásmo novoročních koled (Ruská tradice, o.s., Ukrajinská iniciatíva v ČR, o.s., Gymnázium na Vítězné pláni, o.s.) Řecký večer (Řecká obec Praha) Řecká škola kurzy řečtiny Běloruský večer Dny Beninu v Praze ((ABET - Alliance-Benin en République Tchèque) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Ilustrace slovenských pohádek - ilustrácie slovenských rozprávok Kavárna: Valná hromada o.s. Starý Nový rok (Ruská tradice) Výroční členská schůze (Řecká obec Praha) Setkání Klubu polského (polská NM) Programová rada DNM, o.p.s. ÚNOR: Společenský sál : bulharská škola (bulharská NM) řecký večer koncert církevního sboru ze Srbska česko mongolský den setkání Landesversamlung (německá NM) 10

11 Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Slovenská zima ve fotografii (SKS, slovenská NM) Kavárna: Klubový večer Svazu Maďarů (maďarská NM) Bulharská škola (bulharská NM) Setkání Kulturního sdružení občanů německého národnosti ČR (německá NM) Setkání Klub Polski (polská NM) Zasedací místnost Zasedání Programové rady zástupců NM BŘEZEN: Společenský sál : Společenský večer let od narození novináře a publicisty Jána Ladislava Kalinu (slovenská NM) Společenský večer mongolských studentů Společenský večer RETRO DISCO (maďarská NM) Řecký folklorní večer Společenský večer členů NM PESACH PASCHA, co nás pojí a co dělí Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Výstava ilustraci německých pohádek (německá NM) Davidova hvězda (výstava u příležitosti svátku Pesach) Kavárna: 11

12 Doprovodné programy k vernisážím, státním svátkům a velikonočním svátkům jednotlivých NM Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Zasedací místnost Zasedání Správní a dozorčí rady Porada vedení DNM, o.p.s. se zástupci národnostních menšin DUBEN: Společenský sál: Výroční členská schůze společnosti M. R. Štefánka Polská škola v Praze, o.p.s. vyhodnocení dětských literárních prací Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Boros Illona výstava obrazů maďarský autorky Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Porada vedení DNM o.p.s. se zástupci národnostních menšin Setkání Klub Polski (polská NM) Zasedací místnost Pracovní zasedání Integračního centra Praha KVĚTEN: Společenský sál: Přednáška a projekce filmu pro žáky základních škol (romská NM) Khamoro doprovodní program v DNM Koncert duchovních písní Srbská NM Lužický Srbové společenský večer Velikonoce (dle starého kalendáře) společné oslavy svátků Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské 12

13 tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Porada vedení DNM o.p.s. se zástupci národnostních menšin Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Výstavní sál: Fedor Vico rusínsky karikaturista, novinář, výtvarník ČERVEN: Společenský sál: Klubový večer Svazu Maďarů žijících v českých zemích Bulharský večer (OS Zaedno) Koncert (Ruská tradice,.o.s.) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Výstavní síň: Kulturní program v rámci Pražské muzejní noci Dětský domov Jabličkov výstava dětských prací Kavárna: Programová rada DNM o.p.s. Porada vedení DNM, o.p.s. se zástupci národnostních menšin Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Kulturní program v rámci Pražské muzejní noci Programová rada DNM setkání ABET - Alliance-Benin en République Tchèque ČERVENEC: Společenský sál: seminář o integraci cizinců 13

14 tiskovka k festivalu Jánošikov dukát 2013 Výstavní síň Dětský domov Jabličkov výstava dětských prací SRPEN: Společenský sál: zkouška tanečního souboru Šarvanci seminář k problematice tisk a tisková fotodokumentace (Německá NM) bulhařské taneční zkoušky V době letních prázdnin Dům NM sloužil v omezeném režimu z důvodů rekonstrukce budovy a příprav pro otevření nové knihovny a vzdělávacího centra. ZÁŘÍ: Společenský sál: rekvalifikační a integrační seminář (Ruská NM) Muzejní noc (z důvodů jarních povodní změna termínu) Dny Kazachstánu Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Setkání hudební skupiny (Rusínská NM) Výstavní síň: Výstava fotografií STARINA autor M. Jašminská (Rusinská NM) Výstava obrazů a soch maďarských umělců žijících v ČR (Maďarská NM) ŘÍJEN: Společenský sál: Liga lidských práv - seminář 14

15 Rekvalifikační kurzy (romska NM) Andy Warhol život a dílo IOM integrace cizinců Filmový večer turistický průvodce Árii (Ruská NM) Dny Židovské kultury v Praze - Divadlo Ampulka Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Setkání hudební skupiny (Rusínská NM) Výstavní síň: Andy Warhol obrazy Zasedací místnost Programová rada DNM Pracovní zasedání Integračního centra Praha Rekvalifikační kurz LISTOPAD: Společenský sál: X. Pražská konferencia stredoškolákov (slovenská NM) Debata o česko-německých vztazích Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) + kavárna Bezpečnost v ulicích - přednáškový cyklus pro žáky základních škol (RomPraha, Policie ČR) Bulharský večer Seminář Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin (Rom Praha) Seminář o Vánočních zvycích, Adventní věnce, praktické ukázky (Obec Slovákov) Polská škola o.s. předávání cen za nejlepší literární práce (Polská NM) Dětské odpoledne, předávání cen za nejlepší výtvarné práce časopisu Kamarád (Bulharská NM) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) 15

16 Výstavní síň: Výstava Dětských kreseb, soutěž časopisu Kamarád Kavárna: Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) PROSINEC: Společenský sál 13. SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN v Clamm- Gallasově paláci a Rezidenci Primátora v Městské knihovně (organizátory FF UK, HMP a DNM) Chanuka oslavy židovského svátku světel Vánoční tradice v písní vánoční koledy (Gymnázium na Vítězné Plání, Ukrajinská NM) 5. výročí Česko- slovenskej společnosti Filipínský večer Společenský večer Vánoční tradice (Polská NM) Šachový turnaj (Ruská NM) Vánoční besídka (bulharská NM) Pravidelné zkoušky uměleckých souborů NM; Akropolis (řecká NM), taneční soubor Zaedno o.s. (bulharská NM), zkoušky pěveckého sboru (rusínská NM), ukrajinské dětské tance (ukrajinská NM), Trampolína o.s. (polská NM), pěvecký spolek DOREMI (maďarská NM), dětský taneční a pěvecky spolek Iglice Egylet (maďarská NM) Kavárna: Setkání a diskuze se studenty New York Univerzity in Prague (UNYP) Setkání Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR (německá NM) Setkání Polského klubu (polská NM) Výstavní síň: Krsnák, Pogran premeny kraja (Slovenská NM) 5. Zdroje financování a hospodářské výsledky DNM 16

17 5.1. Zdroje financování a hospodářské výsledky DNM Náklady na chod Domu národnostních menšin byly v roce 2013 hrazeny ze tří finančních zdrojů. Prvním z nich byl grant z odboru kultury MHMP, jenž pokryl přibližně 70 % veškerých nákladů. Druhým zdrojem byl vklad zřizovatele, který na počátku roku 2013 dosahoval ,- Kč. Třetím zdrojem finančních prostředků se pak staly zavedené poplatky za pronájem společenských prostor, které Domu národnostních menšin umožňují plnit podmínku 30% dofinancování obdržených grantů. Celkem byly podány tři grantové žádosti v rámci celoměstského programu podpory aktivit národnostních menšin na území HMP pro rok 2013, a to na zajištění chodu kanceláře o.p.s., dále na pokrytí nákladů spojených s užíváním kanceláří jednotlivých organizací a spolků národnostních menšin a konečně pak na oblast kulturně-společenských aktivit. V tomto roce Dům národnostních menšin na sebe opět převzal závazek financování chodu jednotlivých kanceláří. Praxe loňského roku ukázala, že to bylo správné rozhodnutí. Změna byla odůvodněna snahou odbřemenit jednotlivé spolky národnostních menšin od zbytečné administrativy spojené s podáváním grantů a jejich vyúčtováním a ve svém důsledku též zjednodušit, zefektivnit a zlevnit administrativu s tím spojenou. Od roku 2012 tak povinnost úhrady za služby a energie spojené s chodem jednotlivých kanceláří přešla na DNM. Pro splnění podmínky 30% dofinancování v tomto případě byla Radou HMP udělena výjimka. V rámci grantového řízení byly DNM schváleny hl. m. Prahou finanční prostředky v celkové výši ,- Kč ( tis. na chod DNM o.p.s., ,- Kč na služby a energie (chod jednotlivých kanceláří národnostních menšin) a ,- Kč na kulturní aktivity a propagaci DNM) Na základě vyúčtování a vrácení přeplatku za služby a energie v roce 2012 byla DNM,o.p.s. ze strany MHMP vrácená částka ve výši ,- Kč a určená na zřízení nové knihovny a vzdělávacího centra. Tato částka byla plně vyčerpána. P L Á N NÁKLADY S K U T E Č N O S T název účtu ene.+služby aktivity o.p.s ene.+služby aktivity o.p.s. knihovna kancelářské potřeby čistící a hygien. potřeby knihy do knihovny drobný materiál drobný majetek - PC nákup potravin pro objednavatele drobný majetek vodné a stočné teplo a plyn energ. Elektro úklid komunální odpad výtah opravy a udržování

18 cestovní konference cest.tuz, náklady na reprezentaci jiné náklady ost. služby jinde nezař Propagace DNM Účetní agenda, audit Audit propagace PIS poštovní nájemné NM (mimo záloh) muzejní noc propagace Svět knihy propagace-letáky SW služby, SW majetek techn. zajištění pořadů DNM zpráva (údržba) webu ISDN internet hovorné GTS (refundace) HOVORNÉ (o.p.s.) mobilní telefon O ost.služby ost.služby - ostatní mzdové náklady ost. os. Náklady zdrav soc pojistné ze zák DPP,o.p.s dopl.k stravenkám bankovní poplatky pojist. Kooperativa ostatní daně a popl nedaňové náklady celkem ostatní náklady Odpisy HM a NHM majetku NÁKLADY CELKEM Tržby z prodeje služeb (telefony) Tržby z prodeje ostatní (pronájmy) Tržba za služby Tržba za pronájem komerc Tržba za prodané zboží (majetek) Úroky z účtu jiné výnosy Dary, dotace a granty doplatek do Výše grantu VÝNOSY CEKEM

19 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V úvodu je potřeba konstatovat, že vývoj nákladů v porovnání s předcházejícími lety výrazně změnil svoji strukturu. Využití všech finančních prostředků jak z grantů MHMP, tak i dosažených vlastními aktivitami, byl poznamenán mimořádnou investiční aktivitou v roce 2013, která souvisela mimo jiné i s přípravou otevření knihovny či výraznější obnovou vybavení naší instituce. Investice souvisely se snahou zkvalitnit služby pro naše menšiny, ale též se záměrem stát se ještě atraktivnější pro komerční zájemce o pronájem prostor, a zvýšit tak naši ekonomickou soběstačnost. První rozsáhlejší investiční program od otevření naší instituce v roce 2007 má zajistit zkvalitnění služeb, poskytnout širší servis a obnovit technický park tak, aby lépe vyhovoval požadavkům klientů. Některé investice jako nákup a instalace deseti elektronických vysoušečů rukou na toalety pak přinesou úspory v příštích letech. Rok 2011 a hlavně jeho druhé pololetí byl značně poznamenán faktem, že plán využití finančních prostředků byl již v polovině roku výrazně překročen. K tomu dále přispěla nutnost finančního vyrovnání s bývalými zaměstnanci. V následujícím roce 2012 se promítlo množství opatření, která vedla k výrazným úsporám, díky nimž se nám podařilo dosáhnout téměř vyrovnaného rozpočtu. Záhy nato bylo však konstatováno, že rozpočet finančních nákladů pro rok 2012 nesplňoval jednu podmínku plynoucí ze smlouvy, a to tzv. dofinancování grantu výší 30 % z hodnoty nákladů. Po jednáních s MHMP bylo shledáno, že ne u všech grantů podaných DNM lze tuto podmínku splnit. Jedná se hlavně o grant určený na úhradu služeb spojených s provozem jednotlivých kanceláří NM. V tomto duchu se pak koncipoval i nový grant pro rok 2013, který na základě důkazných listin ze strany MHMP jasně určoval, že všechny granty přidělené DNM v r (jedná se o grant ve výši 889 tis. na chod kanceláře DNM, o.p.s. a grant ve výši ,- Kč určen na kult.společenské aktivity) jako podpora činnosti jednotlivých spolků jsou vázané dofinancováním ve výši 30 %. Přehled nákladů a výnosů roku 2013 Průběžné výsledky auditu ze strany MHMP, který hodnotil výsledky hospodaření za rok 2012, ovlivnil i celkové hospodářské výsledky roku Pokud se plán hospodaření sestavoval na konci roku 2012, byl ovlivněn výsledkem hospodaření za uplynulé ¾ roku 2012, a také názorem, že ze strany dárce se v našem případě upustí od striktně vyžadované podmínky 30% dofinancování. Plán byl celkově stavěn tak, že granty pokryjí veškeré náklady organizace a mzdové náklady budou hrazené částečně z dosaženého zisku a z menší části pak k jejich dokrytí v případě potřeby poslouží též finanční rezerva, kterou vložil zakladatel organizace hl. město Praha. Jak již bylo zmíněno, usnesením Rady MHMP byla upravena podmínka ze strany dárce. Tato podmínka se teď týkala grantu na aktivity NM. Výše grantu ,- Kč představovalo tzv. 70% z celkové výše nákladů. Hospodářský výsledek ve výši ,- Kč = (28% ze ,- Kč) splňuje podmínku u tohoto grantu. Dalším podmíněným grantem byl grant na chod DNM,o.p.s., který neobsahoval mzdové náklady, jako jeden z nákladů v daném projektu, ale tento náklad ani nelze považovat za event. možný zdroj dofinancování projektu. Získaný grant ve výši ,- Kč byl překročen jenom o necelých 5%, ale zde přibyli ještě i náklady spojené s zřízením nové knihovny a vzdělávacího centra. Částka k tomu získaná ve výši ,- Kč nebyla součástí grantového řízení, ale šlo o vrácení ušetřených nákladů z původního 19

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2008 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011

III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2012 Zpráva o situaci národnostních menšin v České

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003. Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003. Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Zpráva o situaci v České republice za rok 2003 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2004 Zpráva o situaci v České republice za rok 2003 Vydal: Úřad vlády ČR Sekretariát

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2006 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

I. Úvodní slovo. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří pro Správu uprchlických zařízení v roce 2011 pracovali a všem, kteří nás podpořili.

I. Úvodní slovo. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří pro Správu uprchlických zařízení v roce 2011 pracovali a všem, kteří nás podpořili. I. Úvodní slovo Dovolte mi, abych se alespoň krátce vrátil na úplný počátek roku 2011. Nijak zvlášť jsme to nepřipomínali, ale první den roku 2011 byl dnem, kdy Správa uprchlických zařízení MV dosáhla,

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova Rok 2009 byl pro Magistrát města Chomutova v několika rovinách průlomový. V rovině personální z důvodů ekonomické situace vzniklé hospodářskou krizí přistoupilo

Více