11/2010 ROČNÍK 19 (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2010 ROČNÍK 19 (13)"

Transkript

1 11/2010 ROČNÍK 19 (13) Mám všechno Ze života Chiary Luce 4 Blahořečení 6 Ulrich Parzany v České republice 22

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Co všechno musí předcházet, než je někdo prohlášen za blahoslaveného? M. F. Blahořečení znamená, že papež ze své autority slavnostně svolí, aby navržený kandidát mohl být v určitém církevním společenství či regionu uznáván za Kristova svědka, vyznavače. Blahořečení předchází procedura, pro kterou katolická církev vypracovala přesná pravidla. Základním předpokladem přípravy procesu blahořečení je pověst svatosti, podložená hrdinskými ctnostmi zemřelého. Jakmile je proces zahájen, přísluší kandidátovi titul služebník (služebnice) Boží. Iniciátor procesu se nazývá actor (původce). Může jít o faráře, řeholního představeného, kteréhokoli věřícího nebo o diecézi, řádovou provincii apod. Actor vybere vhodného postulátora (žadatele), jehož jmenování schvaluje biskup diecéze, v níž navržená osoba zemřela. Úkolem postulátora je shromáždit a prověřit veškerou dokumentaci a předložit místnímu biskupovi nezbytné podklady: Žádost o blahořečení, historicky podložený životopis Božího služebníka nebo alespoň pojednání o jeho životě, autentické vydání jeho spisů, doklady o ctnostech (mučednictví), pověsti svatosti, případně o zázracích, seznam věrohodných svědků. Nemá být zamlčeno ani to, co bylo negativní. Svědkové mohou být očití nebo z doslechu, sám postulátor ale nemůže svědčit. Biskup, na něhož se postulátor obrátil, uváží, zda je možné na diecézní Proces blahořečení úrovni proces blahořečení zahájit. K tomu je třeba jmenovat diecézní tribunál, kterému může předsedat sám biskup, zpravidla jím ale bývá jeho delegát. Dále tribunál tvoří promotor iustitiae (ochránce spravedlnosti), který moderuje vyslechnutí svědků. Patří sem i notář, který zapisuje výpovědi a ověřuje Arcibiskup Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Foto: Servizio Informazione Focolari dokumentaci. Dále jsou tribunálem přizváni odborníci archiváři, historikové, znalci mystické teologie, lékaři apod. Biskup nejprve předloží dvěma teologickým cenzorům k prozkoumání tiskem vydané spisy Božího služebníka, kteří pak vydají osvědčení, že spisy neobsahují nic závadného proti víře a křesťanské morálce. Po ukončení těchto přípravných šetření zašle biskup vatikánské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení krátké pojednání o životě kandidáta a o závažnosti případu a obdrží vyjádření, zda ze strany Svatého stolce nejsou nějaké překážky. Následuje vyslechnutí svědků. Šetření se týká života a ctností, zda dosáhly heroického stupně. Došlo-li na přímluvu Božího služebníka k zázraku, zpravidla k uzdravení, které nelze vysvětlit přirozeným způsobem, probíhá v této věci samostatné šetření, při němž jsou konzultováni lékaři, a vyžaduje se vědecká dokumentace. Jeden zázrak se vyžaduje při blahořečení kandidáta, který nebyl mučedníkem, další pak, má-li dojít ke svatořečení. Nakonec je třeba ověřit, zda osobě v pověsti svatosti nebyl prokazován veřejný kult (například litanie, pobožnosti, oslavná kázání). Originály dokumentů jsou zapečetěny a uloženy na biskupství, dvě ověřené kopie se všemi přílohami se pak v zapečetěném obalu zašlou úřední cestou příslušné Kongregaci spolu s průvodním listem biskupa nebo jeho delegáta, ve kterém potvrzuje hodnověrnost svědků a legitimitu ukončeného šetření. Proces pak pokračuje ve Vatikánu na Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. Pavel Seidl 2 Nové město 11/2010 OBSAH Proces blahořečení 2/ Ohlédnutí za návštěvou Benedikta XVI. ve Velké Británii 3/ Mám všechno 4/ Blahořečení Chiary Luce Badano 6/ Láska je silnější než zlo a smrt 7/ Bůh miluje za všech okolností 8/ Připraveni k Božím plánům 10/ Vzájemné vztahy základ všeho 12 Škola Abba 13/ Slovo života 15/ Rozvedení rodiče 16/ Svatost pro všechny 17/ Life Love Light Život Láska Světlo 18/ Duchovně plodný čas života 21/ Ulrich Parzany v České republice 22/ Práce s dětmi celoživotní cesta 24/ Komiks 25/ Magnety 26/ Doplňovačka 27/ Společně ke svatosti 28/ Svatební den speciální příloha I/ Nadační fond časopisu Nové město vás zve ke spolupráci Chtěli bychom oslovit vás, vážení přátelé, kterým není lhostejné posilování a šíření pozitivních hodnot ve společnosti i prostřednictvím časopisu Nové město, a požádat vás o finanční pomoc pravidelnými nebo jednorázovými příspěvky. Za projevenou důvěru a pomoc srdečně děkujeme. Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 IČ: , Vondroušova 1150, Praha 6 - Řepy, , m: Správní rada: Ing. Bedřich Votýpka, Helena Votýpková, PhDr. Jaroslav Šturma, Ludmila Šturmová, P. Miroslav Cúth, Ing. Jiří Hájek, Ing. Jana Friedová

3 Ohlédnutí za návštěvou Benedikta XVI. ve Velké Británii Slova od srdce k srdci, která si papež vypůjčil od nově blahoslaveného kardinála Newmana pro svoji pastorační návštěvu Velké Británie v polovině září, se stala i motivem jeho projevu k mládeži, shromážděné před westminsterskou katedrálou. Neznamenala jen pobídku k naslouchání slovům papeže. Benedikt XVI. mířil k jádru křesťanství. Rozprostřel před ní obraz života v jeho nejúžasnější podobě: Je to láska, pro kterou jsme stvořeni k obrazu a podobě Boha. A jak řekl, úkolem člověka je nejen děkovat za lásku, které se mu dostalo, ale i darovat lásku dál a učinit z lásky inspiraci veškeré své činnosti. V životě však mohou nastat situace, kdy láska vůbec není snadná. V této souvislosti papež citoval slova Matky Terezy, že darovat lásku, čistou a velkodušnou, je plodem každodenního rozhodnutí. Člověk na to ale není sám, povzbudil přítomné. Pramenem autentické lásky je sám Ježíš, kterému je třeba naslouchat ve chvílích pravé modlitby. Tento typ modlitby, pravé modlitby, zdůraznil, vyžaduje disciplínu, vyžaduje najít si každý den chvíli pro ztišení, protože právě v tichu nalézáme Boha a objevujeme, kým opravdu jsme. Tak lze nalézt vlastní povolání, které je od Boha a které není pro nic menšího, než je vykoupení světa. Když Benedikt XVI. promlouval k další skupině mladých, ke studentům z katolických škol, řekl přímo, že doufá, že jsou mezi nimi budoucí světci jednadvacátého století. Naléhavě je zval na cestu svatosti, k přátelství s Bohem, které pro život otevírá nové horizonty, úžasnější než všechny druhotné volby a omezené cíle. Všichni toužíme po štěstí, ale jednou z největších tragédií tohoto světa je, že ho mnozí nikdy nenajdou, protože ho hledají na špatných místech, řekl. Mít peníze, dává možnost být štědrými a konat ve světě dobro, ale samy o sobě nečiní člověka šťastným. Být bohatě obdařeni určitými schopnostmi nebo povoláním je dobrá věc, ale nikdy nás to neuspokojí, Benedikt XVI. při návštěvě ve Velké Británii. dokud se nezaměříme na něco ještě většího. Může nás to proslavit, ale neučiní nás to šťastnými. Řešení je velmi prosté. Pravé štěstí je třeba hledat v Bohu. Jestliže je člověk přítelem Boha, začne podle papežových slov toužit po tom, aby se i v jeho životě odráželo něco z jeho nekonečné dobroty. Mějte stále na paměti, zdůraznil Benedikt XVI. studentům, že každý předmět, který studujete, je součástí širšího horizontu Svět potřebuje dobré vědce, ale vědecká perspektiva se stává nebezpečně nekritickou, pokud opomíjí etický a náboženský rozměr života. Podobně nekritickým se stává náboženství, pokud odmítá legitimní přínos vědy pro naše porozumění světu. Obsah papežovy promluvy k oběma komorám britského parlamentu je také inspirativní, zvláště nyní, kdy bývá smysl křesťanské politiky znejistěn. Papež se zde, i když stručně, dotkl úlohy náboženské víry v politickém procesu i etického základu politických rozhodnutí. Podle katolické tradice jsou objektivní normy vedoucí ke správnému jednání přístupné rozumu nezávisle na obsahu zjevení. V tomto duchu není v politické debatě úlohou náboženství poskytovat normy, jako by nebyly nevěřícím známy a ještě méně navrhovat konkrétní politická řešení, což by rovněž bylo mimo kompetenci náboženství ale spíš pomáhat očišťovat a osvětlovat rozum v úsilí o objevování principů. Na tomto fóru také Benedikt XVI. připomněl, jak ohromné zdroje byly jednotlivé vlády schopny shromáždit, aby zachránily finanční instituce, považované za příliš velké na to, aby padly. Integrální rozvoj lidstva jistě není méně důležitý, dodal, je to akce hodná světové pozornosti a skutečně příliš velká na to, aby padla. Ke slovům Benedikta XVI. může být užitečné se vracet. Papež je vyslovil v evropském kontextu, kdy před křesťany stojí vážná dilemata, jak praktikovat svoji víru, jak nově interpretovat a žít evangelium v rychle se měnícím světě, jehož složitost je někdy tak závratná, že svádí k líbivému zjednodušování, které dává na složité otázky špatné odpovědi. Anna Černá Foto: G. Borgia/AP 11/2010 Nové město 3

4 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ Maria Teresa a Ruggero už byli svoji deset let, ale neměli děti. Všechno, co se mi přihodilo, jsem pokládala za Boží vůli, tvrdí Maria. Bůh mne miluje, a proto byla jistě i moje neplodnost projevem jeho lásky. Ruggero naopak hovoří o odvrácené straně mince. Když jsem chodil do hospody s vrstevníky, viděl jsem, že mají mnoho dětí. A my nic. Cítil jsem, že nám skutečně něco chybí. Definitivní rozuzlení přišlo, až když se Ruggero jako už mnohokrát vydal do Santuaria delle Rocche. Jeho modlitba za dar potomka byla opravdu upřímná a měsíc nato, jaká náhoda, se dlouho očekávané početí stalo skutečností. Marii Terese bylo třicet sedm let. Nastalo 29. října Holčička Chiara se narodila pomocí porodních kleští, a proto jí dlouho zůstala na čele skvrna, která se čas od času objevovala až do puberty. Měla jsem z toho velikého štěstí šok, vypráví Maria Teresa. Ale i v té nekonečné radosti jsme oba hned pochopili, že ta holčička je především dítětem Božím, ne naším, vypráví matka, zatímco otec souhlasně přikyvuje. Dětství ubíhalo bezstarostně a klidně. Chiara byla z těch bezproblémových zlatých holčiček. Ze života Chiary se vypravují příznačné příhody. Jednou ji například maminka požádala, aby jí pomohla sklidit ze stolu. Ne. Nechce se mi, odpověděla Chiara a dala ruce pryč. Otočila se, že odejde do svého pokoje. Ale ještě než tam došla, vrátila se a řekla: Jak je ten příběh z evangelia, o tom otci, Mám všechno CHIARA LUCE BADANO (*29. ŘÍJNA 1971, +7. ŘÍJNA 1990) V obličeji Chiary Luce Badano přitahoval hlavně pohled: ani poddajný, ani agresivní. Prostě zářivý. Život a cestu ke svatosti na konci září blahoslavené dívky z Itálie popisuje knížka Mám všechno od Michele Zanzucchiho 1. který poslal syny na vinici, a jeden řekl, že půjde, a nešel, a druhý řekl, že nepůjde, a pak šel? Maminko, uvaž mi zástěrku. A začala sklízet ze stolu. Dialog a projevy lásky jsou na denním pořádku, ale i u Badanů se také někdy říká ne. Z Chiary by mohlo vyrůst rozmazlené dítě, Rodiče se čtyřměsíční Chiarou. Na horách, hra na sněhu. protože je neustále středem pozornosti rodičů i příbuzných. Výchova byla založená především na lásce obou manželů. Chiaře byly čtyři roky a zrovna si hrála v pokojíku, když jí maminka navrhla: Pomodlíme se spolu? Odpověděla rozhodně: Já se modlit nebudu. Maria Teresa cítila svoji mateřskou autoritu, věděla, že by jí to mohla nařídit, ale řekla: Budu se modlit i za tebe. Vzápětí na to uslyšela Chiaru, jak se také modlí. Byla to pro mne pořádná lekce, vysvětluje matka, jedna z těch, na které se jen tak nezapomíná. V tu chvíli jsem jasně věděla, jak mám Chiaru vychovávat. Dřív, než jí začnu cokoli nařizovat nebo vyčítat, musím se zapřít a projevit jí lásku. Chiaře nebylo ještě ani devět let, když došlo k setkání, které se pro ni okamžitě ukázalo jako klíčové setkání s Hnutím fokoláre. Nebylo to setkání s organizací, ale se skupinou stejně starých děvčat. Od několika kamarádek se dozvěděla o velkém ideálu, který změní život toho, kdo si jej zvolí, a o skupině lidí, která touží po sjednoceném světě a žije podle evangelia. Ihned o tom chtěla vědět víc. Způsob myšlení a životní styl, který objevila, byl pro ni nový, a přitom jako by odpovídal na její žízeň po Bohu. Od toho okamžiku už Chiara nebyla táž. Nebo lépe řečeno, byla to stále Badanova dcera, veselá a oduševnělá, ale už znala smysl života a začínala rozumět proč. S dívkami, se kterými se scházela, si také hrály a bavily se, ale nejen to. 29. září 1980 při příležitosti prvního setkání gen 3 2, kterého se Chiara zúčastnila, společně napsaly: Okamžitě jsme se pustily do našeho dobrodružství. Znamená to konat v přítomném okamžiku Boží vůli. S evangeliem v ruce dokážeme velké věci. Chiara zůstala stále zamilovaná do evangelia. Večer než šla spát, si někdy zapisovala prostinké životní události, drobné zážitky. Jeden z nich je třeba tento: 4 Nové město 11/2010

5 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ Jedna kamarádka má spálu a všichni se ji bojí navštívit. Jak jsem se dohodla s rodiči, mám v plánu zajít k ní s úkoly, aby se necítila sama. Myslím, že důležitější než strach je láska. V roce 1983 jela Chiara dvakrát do Rocca di Papa poblíž Říma, kde se konaly mezinárodní kongresy gen 3. Poslechněme si, co napsala Chiaře Lubichové 27. listopadu bylo jí sotva dvanáct let: Nejdůležitější skutečností během tohoto kongresu bylo pro mne znovuobjevení opuštěného Ježíše. Předtím jsem to prožívala spíše jen povrchně a přijímala jsem ho, protože jsem za to očekávala radost. Na tomto kongresu jsem pochopila, že to bylo celé špatně. Nesmím si z Ježíše dělat nástroj, ale milovat ho, a to stačí. Zjistila jsem, že opuštěný Ježíš je klíč k jednotě s Bohem. Chci si ho zvolit za svého ženicha a připravovat se na jeho příchod. Dávat mu přednost! Pochopila jsem, že ho mohu nalézt ve vzdálených lidech, v ateistech, které musím zvlášť milovat nezištným způsobem. Dospívání přišlo bez problémů. Chiara byla velmi milá a hezká. Ale v jejím milém obličeji přitahoval hlavně pohled: ani poddajný, ani agresivní. Prostě zářivý. Chiara neztratila své dobré návyky, které získala během let. Chodila například navštěvovat stařenky v hospici, který stál hned nad domem Badanů. Chiara rostla a objevovala svět. Měla ráda hudbu, nenechala se dvakrát prosit o tanec. Ráda zpívala a měla krásný čistý hlas. Často si prozpěvovala nějakou Chiara (vpředu vlevo) s gen 4 4. písničku gen nebo nějaký hit z rádia. Byla přiměřeně sebevědomá. Neustále byla obklopená kamarády a kamarádkami. Jedna z nich o ní říká: Také se ráda vkusně oblékala, pečlivě se česala a občas se i trochu nalíčila, ale nikdy v tom nepřekročila míru. Silně ji přitahoval i sport. Nevynechala proto žádnou příležitost, která se jí nabízela. Kromě dlouhých výletů s tatínkem do hor, na houby, ráda hrála tenis a plavala. Badanovi se v roce 1985 přestěhovali do Savony, aby mohla Chiara studovat na místním gymnáziu. Buď jak buď, rodina Badano se ale I přes bolesti byla radostná. stejně na víkendy vracela do milovaného Sassella. Tu a tam bylo potřeba něco málo usměrnit ve vztahu k rodičům. Chiara je ale velmi milovala, a tak se vždy došlo k nějaké uspokojivé dohodě, třeba co se týče večerních návratů domů. Hlavně o víkendech v Sassellu se Chiara večer ráda zdržela mimo dům. Rodiče říkají: Měli jsme trochu starost, protože postávala až do pozdních hodin s kamarády před kavárnou. Tak jsme se dohodli a určili jsme hodinu, kdy se musí vrátit. Nebylo to jednoduché. Zatímco ostatní ještě lízali zmrzlinu a bavili se, Chiara Foto: Servizio Informazione Focolari musela sedět doma. Jednou nám řekla:,připadám si jako Popelka, která musela o půlnoci utíkat a ztratila střevíček. Nepochopili jsme, jak tím zákazem trpěla. Ptala se nás často:,a vy mi nedůvěřujete? A my jsme odpovídali:,tobě, Chiaro, ano, ale trochu méně ostatním. Pak jsme se dohodli:,dobře, hlídej si čas sama. Když některý večer začnete třeba mluvit o něčem důležitém, můžeš zůstat do půlnoci. Příště se ale vrátíš dřív, třeba v deset. Když si to promyslela, odpověděla:,to mi vyhovuje. Tak se nám podařilo najít rovnováhu a i Chiara z toho měla velkou radost. Kromě jiného se setkala s určitými obtížemi i při přechodu od gen 3 k gen 2 3. Znovu se ale vydala na cestu s gen 2, ze které ve skutečnosti vlastně nikdy nesešla. Věnovala se srdcem i duší dívkám, pravidelně každé z nich telefonovala nebo psala a vždy nacházela způsob, jak jim udělat radost malými dárky nebo nějakým překvapením. Právě v těchto měsících nové volby se objevily první příznaky nemoci. Později se dvěma dívkám z gen svěřila: Nemoc přišla v pravý čas, protože jsem se začínala ztrácet. Nic závažného, ale i tak náš ideál začínal ustupovat do pozadí. A k tomu dodala významnou poznámku, trochu tajemnou: Vy si ale dnes nemůžete ani představit, jaký mám vztah k Bohu. Úryvky z knížky vybrala Ludmila Luxová 1. M. Zanzucchi: Mám všechno, Nové město, Praha Gen nová generace Hnutí fokoláre, gen 3 věková skupina od 9 do 17 let. 3. Mládež od 17 let. 4. Děti od 4 do 9 let. 11/2010 Nové město 5

6 LIDÉ A UDÁLOSTI Blahořečení Chiary Luce Badano Na konci září vyrazily z České republiky dva autobusy převážně mladých lidí do Itálie. Cíl jejich cesty? Řím. A důvod? Blahořečení Chiary Luce Badano 25. září. Nově blahoslavená je naší současnicí, zemřela teprve před dvaceti roky ve svých necelých devatenácti letech. Po její smrti se její příběh začal spontánně šířit, její dopisy, slova a fotografie začaly kolovat po diecézi, v Hnutí fokoláre, mezi příbuznými a známými. Mnozí si ji začali brát za svůj vzor. Z iniciativy biskupa z Acqui Terme, Mons. Livia Maritana, který vytrvale doprovázel Chiaru v její nemoci a vedl pohřební obřady, došlo k zahájení diecézního procesu blahořečení. Zdálo se mi, že její svědectví je významné zvláště pro mladé. Svatosti je zapotřebí i dnes, řekl. 11. června 1999 byla podána diecézní žádost. Chiara Luce tím byla prohlášena za služebnici Boží. Po dokončení diecézní části bylo pokračování procesu předáno 7. října 2000 vatikánské Kongregaci pro svatořečení. 3. července 2008 byla Chiara Badano prohlášena za ctihodnou a 15. prosince 2009 vyhlásil Benedikt XVI. takzvaný dekret o zázraku, poslední krok k jejímu blahořečení. Šlo o uzdravení chlapce, který onemocněl velmi vážnou formou zánětu mozkových blan. Lékaři mu dávali 48 hodin života. Blahořečení proběhlo na poutním místě Divino Amore za účasti velkého množství lidí, především mladých. Přibližně 5000 z nich se zúčastnilo přímo v kostele a odhaduje se, že kolem 20 tisíc na přilehlém prostranství venku, kde bylo možné vše sledovat na obřích obrazovkách. Přijeli sem účastníci ze 71 zemí: od Austrálie po Koreu, od Pákistánu po Vietnam a Sýrii, dokonce i z Ruska. Koncelebrovalo čtrnáct biskupů, mezi nimi biskup z Kuby a Thajska, apoštolský nuncius z Litvy a Jordánska a kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu. Byla zastoupena i různá církevní hnutí. Kard. T. Bertone při děkovné bohoslužbě. Akt blahořečení proběhl hned na začátku mše svaté. Mons. Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, přečetl apoštolský list Svatého otce, v němž se píše, že ctihodná služebnice Boží Chiara Badano bude nazývána blahoslavenou a že její svátek se bude slavit (podle pravidel stanovených kanonickým právem) 29. října. To je den, kdy se Chiara narodila. K obřadu blahořečení patří i odhalení obrazu nově blahořečené Prožili jsme velké dojetí, jsme nekonečně vděční Bohu za to, že nám daroval takovou dceru, řekla po skončení bohoslužby novinářům Maria Teresa Badano, maminka Chiary Luce. A co se týče rodičů, kteří prožívají stejnou situaci, jakou prožívali oni, řekla: Jsou to chvíle velké bolesti, ale útěcha může přijít jen od Boha. Podpírala nás síla jednoty, síla, která nepřichází z jednoty mezi námi dvěma, ale ze síly jednoty, která vyzařuje ze všech lidí Hnutí. Foto: Markéta Jírů a přinesení relikvie. Relikvií je dopis, který napsala na naléhání mnoha lidí. Je adresován Panně Marii: Nebeská maminko, ( ) prosím tě o zázrak mého uzdravení; pokud se to neshoduje s Jeho vůlí, prosím tě o potřebnou sílu, abych to nikdy nevzdala. S pokorou Tvá Chiara. Děvče s průzračným srdcem, tak definoval Chiaru Luce Mons. Angelo Amato ve své promluvě. Moderní, sportovní, pozitivní dívka, která nám ve světě plném blahobytu, ale často trpícím smutkem a neštěstím, předává poselství optimismu a naděje. Prošel pak prosté a všední příhody života v Sassellu, plné překvapující evangelijní radikality: od svačiny, kterou darovala chudým, po přijetí nepřizpůsobivého chlapce a paní žijící na okraji společnosti. Nebo svědectví z baru s přáteli, protože není tolik důležité hovořit o Bohu. Já ho musím dávat svým životem. A její život se stal ještě zářivější po stanovení diagnózy a během bolestného průběhu nemoci. Výjimečná, neuvěřitelná, to jsou adjektiva, která používají lékaři, aby popsali vyrovnanost, se kterou se postavila k situaci, kdy jí přestaly sloužit nohy. Již nemám nohy, ale Pán mi dal křídla. Dívka křehkého vzezření byla ve skutečnosti silnou ženou, pokračoval Mons. Amato. V obětním průvodu šel i mladý muž, který byl uzdraven na přímluvu Chiary Luce nebo zástupci z Beninu, kam Chiara poslala své úspory. Snila o tom, že bude jednou jako lékařka pracovat pro děti v Africe. Mezi obětními dary byla například i tenisová raketa, vždyť Chiara velmi ráda sportovala a právě při hře tenisu se objevily jedny z prvních symptomů nemoci. Mons. Pier Giorgio Micchiardi, biskup diecéze Acqui, diecéze, kde Chiara žila, při svém poděkování papeži za blahořečení připomněl slova Benedikta XVI. při jeho cestě do Velké Británie, slova o svatosti jako závazku, který dává plný smysl životu. Ať Chiara Luce pomáhá mladým i těm méně mladým, aby s rozhodností mířili k plnému přátelství s Ježíšem. L. Š. 6 Nové město 11/2010

7 LIDÉ A UDÁLOSTI Láska je silnější než zlo a smrt Vděčnost vyjádřená při děkovné bohoslužbě 26. září v bazilice sv. Pavla za hradbami. Láska s velkým L přináší štěstí. Dokazuje to mladá dívka Chiara Luce Badano, Pouze kterou nemoc dovedla ke smrti v necelých 19 letech, která však byla pro všechny paprskem světla, to jsou slova papeže Benedikta XVI. při Angelus 26. září Zněla bazilikou sv. Pavla za hradbami, kde právě skončila slavnostní děkovná bohoslužba, konaná den po blahořečení. Mladí v ní mohou nalézt příklad křesťanské důslednosti, jako důkaz toho, že Láska je silnější než zlo a smrt. Děkujme Panně Marii, že i skrze těžkosti a utrpení vede mladé lidi, aby si zamilovali Ježíše a objevili krásu života. Více než 10 tisíc přítomných v bazilice tato slova přijalo dlouhým potleskem. Děkovné bohoslužbě, konané den po blahořečení, předsedal státní sekretář Vatikánu kardinál Tarcisio Bertone. Za přítomnosti tří koncelebrujících kardinálů, patnácti biskupů a dvou set kněží řekl: Když jsem se vracel se Svatým otcem z cesty do Velké Británie, seděl jsem v letadle vedle něho a hovořili jsme o Chiaře Luce Badano. Řekl mi, že tato naše blahoslavená je příkladem, kterého bychom měli plodně využít zvláště pro mladé. Připomněl výzvu Jana Pavla II. pro Světový den mladých v srpnu 1989: Mladí, nebojte se stát se svatými! Miřte vysoko. Uzavřel tím, že Chiara Badano byla a je příkladem, který konkretizuje slova papežova poselství mladým pro Světový den mladých v Madridu: Kříž nám často nahání hrůzu, protože vypadá jako popření života. Ve skutečnosti je opak pravdou! Je to Boží ano lidstvu, nejvyšší vyjádření jeho lásky a pramen, ze kterého vyvěrá věčný život. Na závěr čekalo Chiařiny rodiče ještě jedno překvapení: kardinál Bertone předal rodičům Marii Terese a Ruggerovi speciální požehnání Benedikta XVI. k jejich zlaté svatbě, kterou slavili pár dní po blahořečení. Zpracovala Ludmila Šturmová Zleva vicepostulátorka Mariagrazia Magrini a Chiařiny rodiče Maria Teresa a Ruggero. Mnozí se blahořečení účastnili na přilehlém prostranství. Fota: Markéta Jírů 11/2010 Nové město 7

8 RODINA Bůh miluje za všech okolností Vyprávění mladičké matky o lásce, osamocení, kvalitě vztahů, o prostých radostech i bolestných životních okolnostech. Často v redakci diskutujeme nad některým svědectvím ze života, zda je vhodné je zveřejnit a předložit je druhým jako dar, nebo je lepší raději respektovat soukromí toho, kdo je vypráví a dává se tím nikoliv z touhy se předvádět druhým všanc. Na druhé straně se ale snažíme respektovat naše čtenáře, kteří očekávají od našeho časopisu jasný, otevřený, ale přitom ohleduplný pozitivní styl. Není to vždy jednoduché. I následující svědectví bylo předmětem takového zvažování. Někteří nepovažovali za vhodné je zveřejnit, protože není zcela v souladu s naší etikou. Jiní jej naopak považovali za cenné, protože je blízké tomu, jak lidé skutečně žijí, a skládá se to z radostí i bolestí, z úspěchů, ale i z porážek a mnohdy neodčinitelných chyb. Nakonec jsme se rozhodli, že svědectví mladé matky, která dala život nemanželskému dítěti, zveřejníme. V dobách stále dostupnějších potratů, kdy matka nese sama celou tíži rozhodnutí, nám může zkušenost této zraněné, avšak statečné dívky pomoci dívat se na bližní v podobných situacích bez předsudků a s větším porozuměním. Giulio Meazzini že čekám dítě, byla jsem už dva měsíce těhotná. Zmocnil se mne tehdy veliký zmatek, obavy a strach z toho, jaké zklamání tím způsobím mamince a tatínkovi. Nevěděli, že mám se svým chlapcem intimní styk, a bála jsem se jejich reakce. Co se mnou bude? Měla jsem strach z toho, co mi přinese budoucnost. Nejdřív jsem to řekla své sestře, která mne vždy a ve všem podporovala. I můj přítel při mně stál, alespoň zpočátku. Druhý den večer jsme to oba řekli našim rodičům. Nepředstavovala jsem si předem žádnou jejich reakci, jen jsem z toho měla strach. Byli ale úžasní a přijali tento nový život jako Boží dar. Nikdy bych nešla na potrat a ani mě taková možnost nenapadla. I kdyby se rodiče rozhněvali a nesouhlasili s tím, abych si dítě nechala, byla jsem odhodlaná tomu sama čelit a potrat nepodstoupit. Jediná možnost, kterou jsem zvažovala, by- la dítě donosit, a pak je dát k adopci. O tom jsem ale přemýšlela jen pár dní, a pak jsem si to rozmyslela. BUDOUCÍ OTEC Když jsem začala mít podezření, že bych mohla být těhotná, tak přestože to tehdy vypadalo, že se s mým přítelem rozejdeme, byl při těhotenském testu se mnou. Jeho pozitivní výsledek nás opět sblížil. Náš vztah měl značné výkyvy, ale ohledně těhotenství jsme nakonec došli ke stejnému rozhodnutí. Jeho sice řešení potratem napadlo, ale když jsem mu jasně řekla, jak jsem se rozhodla, akceptoval to. Řekla jsem mu také, že pokud bude chtít se mnou zůstat, bude dobře, pokud ne, jsem rozhodnutá pokračovat dál sama. Rozhodl se zůstat se mnou a zpočátku to také tak bylo. Můj přítel ještě nebyl jako člověk dostatečně zralý. Byli jsme sice vrstevníci, ale v tomto věku jsme my dívky obvykle dospělejší. Navíc jsem mateřství tělesně prožívala já, kdežto on jen zprostředkovaně. Nicméně cítil ke svému dítěti lásku a svým způsobem měl rád i mě. Nebyl ale připravený udělat tak zásadní rozhodnutí, jako je založení rodiny. Ne že by nechtěl, ale tehdy toho skutečně nebyl schopen. Jeho rodiče si přáli, abychom se vzali. Přišlo jim to přirozené, protože jsme se jim jako pár líbili. Naši ale měli stejný názor jako my, a sice že těhotenství a manželství jsou dvě různé věci. TĚHOTENSTVÍ Když jsem v posledním ročníku gymnázia zjistila, OSAMOCENÍ Předtím jsem si přávala mít s ním rodinu a byla jsem 8 Nové město 11/2010

9 RODINA ochotná čekat, až pro mne i pro něj přijde pravý čas. Dnes si však už nejsem tolik jistá, zda by byl skutečně tím vhodným člověkem, s nímž bych chtěla mít společnou budoucnost. Říká mi to tak především rozum, i když srdce zatím méně. Nyní už ale naši společnou budoucnost nevidím, i když si žádnou jinou neplánuji. Není mi moc dobře a cítím se sama. O to víc, že jsem zvyklá všechno sdílet, což mi teď hodně chybí. Chtěla bych se s někým dělit o všechna rozhodnutí od těch nepodstatných až po ta nejdůležitější. Samotné mi každé rozhodování trvá zbytečně dlouho, i v maličkostech. Nedávno jsme slavili narozeniny mojí holčičky a pro mne bylo hrozně těžké všechno bez něj zorganizovat. Když pláču, slzy mi osuší maminka, tatínek a sestra. A pak mám ještě jednu kamarádku a sestřenici, kterým se hodně svěřuji. Ostatní kamarádky se mi už neozývají. POHLED ZPĚT Dnes jsem přesvědčená, že sexuální vztah je něco důležitého, co patří jen jednomu člověku, s nímž chceme prožít celý život. Mimo jiné i proto, že když se vezmeme, není to jen lidská záležitost, ale i božská: nějak se rozhodneš a uzavřeš smlouvu před Bohem. Do svého přítele jsem se postupně zamilovala a myslela jsem si, že s ním chci prožít celý život. Bylo nám spolu dobře, vždycky mne chápal, byli jsme naladěni na stejnou vlnu. Chtěl se mnou intimně žít. Dlouho jsem odmítala, až to jednou přišlo tak nějak samo, skoro bez mého vědomého rozhodnutí. Dnes si myslím, že předmanželský sex ve stabilní dvojici, která spolu dobře vychází a má společné zájmy, není nezbytný. Když to naopak nefunguje, lidé si myslí, že sex všechno spraví, ale to tak není. Je to lež. Když jsme spolu měli intimní styk, často jsem si říkala, že to není správné, ale vždycky jsem si řekla, že je to muž mého života, kterého si jednou vezmu. Ale mýlila jsem se. Nepomysleli jsme na to, že nejsme dospělí, a že až dospějeme, můžeme se natolik změnit, že už nemusíme být jeden pro druhého perspektivním partnerem. Ze stejného důvodu jsme se nijak nechránili. Osobně jsem proti antikoncepci, protože si myslím nevím, jak to dobře vyjádřit že jsme takto stvořeni. Prezervativ je něco, co vstupuje mezi dva lidi, hormonální antikoncepce mění fungování těla a další takzvané antikoncepční metody umožní oplodnění, a pak prakticky způsobují potrat. Chtěla jsem zajít za svou gynekoložkou, aby mě poučila o plodných a neplodných obdobích, ale už jsem to nestihla. Přišla moje dcera. VZTAH K BOHU O tom všem jsem nemluvila ani s rodiči, protože nesouhlasili s předmanželským stykem, ani se svou sestrou, protože jsem se jako mladší styděla, ale jen se svým přítelem. Dnes je náš vztah se sestrou jiný, ale tehdy jsme se o těchto věcech nebavily. Kromě toho moje sestra celou situací velmi trpěla, protože se mnou všechno prožívala. Byly jsme si hodně blízké. I dnes jako dřív spíme v jedné místnosti a moje dcerka spí ve vedlejším pokojíku. Sestra si tak vždycky všimne, když mi není dobře nebo jsem smutná a pláču. V době, kdy jsme se spolu s přítelem začali intimně Fota: archiv stýkat, jsem chodila dál do kostela, ale ne k přijímání, protože jsem necítila soulad s Bohem. Trpěla jsem tím, ale nechtěla jsem to s přítelem skončit. Nevěděla jsem, co chci, náš styk mi připadal jako darování lásky, nejen jako něco pouze tělesného. Nepřijímat Eucharistii mě velmi tížilo, ale nedokázala jsem tento rozpor vyřešit. Dnes do kostela nechodím. Až se vrátím, musí to být naplno. Na to ještě nejsem připravená, zatím se snažím tomu všemu především porozumět. Naštěstí cítím k Bohu určitý vztah. Z něho pramení síla, s níž jsem čelila tomu, co jsem prožila. On je ve mně a nikdo mi ho nikdy nevezme. Ať se děje cokoli, on to chce nebo dopouští, a proto to přijímám. Odevzdala jsem se do jeho rukou a to stačí. NAROZENÍ DCERY Vždycky jsem se chtěla brzy vdát a mít děti, myslím, že by to tak mělo být, takže jsem z toho nebyla až tak zoufalá, jako by možná byly některé mé vrstevnice v podobné situaci. Mateřství jsem prožívala silně, jen trochu předčasně, a užívala jsem si vztah se svojí dcerou už během těhotenství. Když začala poprvé kopat, bylo to úžasné a krásné. Jakmile se narodila, můj tatínek roztál, jak jsem to předem očekávala. Maminku jsem si moc nedovedla představit jako babičku, ale je úžasná. Pak jsem rok a půl kojila, to jsem si také velice přála. Myslím, že to je jeden z nejkrásnějších a nejdůležitějších momentů mezi matkou a dítětem. Když byl mojí holčičce rok, zapsala jsem se na univerzitu. Teď jsou jí dva roky a začíná mluvit. Mám z ní radost. 11/2010 Nové město 9

10 SPIRITUALITA JEDNOTY Duccia, o několik let starší než Chiara, pracovala jako sociální pracovnice u Červeného kříže. Bydlela nedaleko fokoláre na Piazza Cappuccini v Tridentu, kam se v září roku 1944 Chiara nastěhovala. Chiara jí dává jako vzor svatou Kateřinu Sienskou, v Itálii velmi oblíbenou, jejíž spiritualitu charakterizují pojmy krev a oheň. Lze rozpoznat, že si autorka dopisu začíná uvědomovat dar, jehož je nositelkou a o němž má svědčit, že si ji totiž Ježíš vyvolil, aby se jí svěřil se svým utrpením. Objevuje se slovo klíč, které poukazuje na to, že kříž a zvláště Ježíš opuštěný otevírají každé srdce a vedou ke svatosti. Připraveni k Božím plánům Foto: archiv V adventním očekávání království Lásky! Nejdražší Duccio, jakmile jsem nedávno od tebe odešla, odevzdala jsem tě Lásce, aby tě učinila svatou Kateřinou nové doby. Chiara Lubichová Šla jsem ke svatému v Markovi a modlila jsem se za průkopníky tebe Hnutí Douale s některými fokoláre v Africe, ke Všemohoucímu. červen Byla jsem mu velmi blízko tělem i srdcem a on se mnou o tobě hovořil. Řekl mi, že tvoje přání bylo v nebi přijato a že on, Všemohoucí, je připraven je uskutečnit. Řekl mi však, abych ti sdělila toto: Přání být jako svatá Kateřina je dobrá věc. Jeho uskutečnění závisí zcela na Bohu i na Tobě. Všechno závisí na tom, aby tvoje vůle byla onou vůlí 1. Kateřina to dělala, aniž by si to uvědomovala, Všechno tkví v tom, Duccio, aby se tvoje protože jinak by nebyla svatá. srdce snažilo nikoli být svatou Kateřinou, Znala a milovala jen a jen ukřižovaného ale milovat jako ona a ještě více než ona. Ježíše, Pravdu, Všemohoucnost, plnost Ano, Duccio, Láska mi řekla, že budeš-li Lásky! chtít, dokážeš ještě více než svatá Byla doslova zamilovaná do tohoto Bo- Kateřina, protože moc, kterou ti on dává hočlověka, srdce jí svíralo božské šílenství k dispozici, převyšuje moc, kterou udělil Lásky k tomuto Ukřižovanému, kterému svaté Kateřině. ve své době rozuměla jen ona. Řekl mi: Já, Všemohoucí, nikdy nedělám Ponořená do této božské vášně a živená dvojníky duší. Vy se musíte snažit krví svého miláčka, nechápala nic jiného nejen o velké věci, ale o vynikající věci. než jeho, neviděla nic jiného než jeho! (Protože všemohoucí Bůh nás může obdarovat Je to tak, Duccio. ze své všemohoucnosti.) Jen tato Láska, která se může (a Bůh Řekl mi, že vnější skutečnosti, které imponovaly to chce) zrodit ve tvém srdci, tě dovede tehdejšímu a imponují i dnešní- k tomu, co chceš a co on chtěl od tebe ještě mu světu, díky nimž všichni považovali Kateřinu dříve než ty sama. za svatou, nejsou nic, protože to jsou Věř, Duccio, to Láska je spásou 20. sto- pouhé projevy žáru, který ji stravoval uvnitř. letí, protože Láska je Bůh. To my, uvyklí usuzovat pouze zvnějšku, Všechny více či méně světské nástrahy se necháváme vnějškem oslňovat. jsou buď ztrátou času, nebo slouží jako Ale Bůh vidí srdce a svatí vědí, co má pozadí Božím plánům. cenu: Je to Láska. Proto se naplň touto osobní láskou k Člověku-Bohu, jedinému, který je hoden lásky. Ty ale nevíš, jaké štěstí tě obklopuje. Nevíš, že nyní možná Láska učiní zázrak a dá ti porozumět všemu tomu, čemu až dosud v kontaktu s ním, mou jedinou láskou, porozumělo moje srdce! Řekla jsem ti, že Láska nedělá dvojníky. Když se ve světě znovu objeví Láska, září opět jasným světlem, které překonává nekonečně to, které již bylo spatřeno. Ve světě se znovu ukázala Láska a darovala našemu srdci klíč, který otevírá každé srdce na světě. Věř mi, Duccio: všichni, kdo vystoupili ke svatosti, dosáhli místa natolik vysokého, nakolik vroucí byla jejich láska k Ježíši ukřižovanému. A tak udělej to, co chci udělat i já: vrhni se duší i tělem do opuštěné Lásky! Máš srdce a rozum naslouchej. Pomysli na nekonečný rozdíl mezi bolestí Ježíše ukřižovaného nepřáteli, opuš- 10 Nové město 11/2010

11 SPIRITUALITA JEDNOTY těného učedníky, nuceného svěřit svoji Matku někomu jinému, a obrovskou bolestí, když se cítil odloučen od svého Otce, který jej miloval jako sebe sama a s nímž byl jedno. Uvědom si, byla to ta strašlivá pochybnost, že už není jedno s Otcem, která způsobila, že vykřikl Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Výkřik, který musí proniknout do srdce každého člověka, jehož tato Boží úzkost učinila hodným spojení s Bohem, sjednocení s Bohem, jako adoptivního Božího dítěte! Zde, zde je všechna ta nekonečnost Lásky! Daroval nám své Božství. Pomysli, Duccio, ty, která máš srdce, na tohoto Ježíše visícího z kříže jako cár hadru, s duší rozervanou bolestí, v pochybnostech, že už není Bůh! Pomysli na to a nech ho spočinout na svém srdci, které chce velké věci, ale jen pro něj! Řekni mu, ať na tobě nechá spočinout své božské lidství, které se stalo ničím, aby nám dalo všechno, které se stalo nenávistí (téměř, protože na chvíli skoro uvěřil, že už ho Otec nemiluje), aby nám dalo Lásku. Řekni mu, ať ho na tobě nechá spočinout a vypoví ti své utrpení, abys zapálená a pološílená takovým množstvím Lásky běžela světem, ale nikoli se svým malým srdcem, ale se srdcem Božím, hořícím Láskou. Proto se ničeho nedotkneš, aniž bys to nezapálila k následování opuštěného Pána srdcí. Přísahej mu svým životem, že je Bůh, právě proto, že z lásky o tom na okamžik zapochyboval! Přísahej mu, že už ho tvoje srdce nikdy neopustí, aby našel zde na zemi, ve tvém srdci, ten ráj, který ztratil, když se zdálo, že od něj jeho Otec odvrátil svůj pohled. a pak dělej, co chceš, protože všechno bude v Božích očích i v očích světa veliké. Učiň předsevzetí, že budeš následovat a milovat ukřižovanou Lásku v největší bolesti, ve výrazu největší Lásky! Všemohoucí Láska, která se nikdy nenechá překonat ve své velkorysosti, uskuteční s tebou za tuto tvoji nabídku větší plány než se svatou Kateřinou, protože jeho Láska je nevyčerpatelná a nikdy nepřestává vrhat do světa oheň, který má pro každého, ale který nikdo nechce. Otevři mu celé své srdce a řekni mu, ať ti dá tak velkou sílu Lásky, jakou připravil pro lidi dnešního světa. Řekni mu, že tvoje vášeň není než v něm ukřižovaném v jeho opuštěnosti! Jedině tak zapálíš Itálii 2. Ach! Ne, nestačí kázat poctivost ústy a životem. To Bůh musí kázat z našeho srdce celou svojí Láskou! Žádám pro Tebe od tohoto opuštěného Ježíše, který mi svěřil svoji duchovní ránu (ránu opuštěnosti), která měla moc spálit mu srdce na popel, jeho všemohoucí požehnání. Ať ti nedopřeje pokoje, dokud se celá neodevzdáš tomuto šílenství Lásky! Bůh moje Láska má právo na hořící srdce a očekává od tebe celé srdce s veškerou silou, kterou do něj zasel (a je to síla Lásky). Nestav mu do cesty, Duccio, žádné překážky, a dej se s velkorysostí, která z tebe spontánně tryská, k dispozici Božím plánům. V síle, kterou dává přísaha, učiň pevné předsevzetí, že (dokud žiješ) neopomineš nic, aby Láska nebyla tebou ani ostatními opuštěna! Nic ale nedokážeš, dokud ho nebudeš upřímně milovat a v Lásce k němu nebudeš ničím šetřit. Duccio, byla to Láska, která mne vedla k tomu, abych ti takto napsala. Jak jen tě Bůh miluje, moje milá Duccio! Tvoje Silvia 1. Tedy Boží vůlí. 2. Narážka na svatou Kateřinu: Stanete-li se tím, čím máte být, zapálíte celou Itálii. (Dopis 261 Stefanu di Corrado Maconimu). Zástup svatých Dopis jedné z prvních Chiařiných družek Vittorii Salizzoni z roku 1945, někdy před 25. dubnem. 7. ledna ji Chiara nazvala Ala nebo Aletta, což znamená křídlo, křidélko. Vyjadřuje vzlet, změnu života, mávnutí křídly, které umožní přenést se do jiné dimenze, do Boha, Ideálu. P. Casimiro Bonetti, OFMCap (řeholník, který duchovně doprovázel skupinu mladých kolem Chiary), připojil: Ala od Ježíše opuštěného musíš být tedy křídlem, které letí k ráně Ježíše opuštěného, abys byla jeho rájem! Na pozadí všudypřítomných válečných hrůz se Chiaře zjevuje oslňující Boží světlo, které pravdivě ukazuje naše malichernosti a které ji s Alettou přivádí na cestu ještě čistší a intenzivnější lásky k opuštěnému Ježíši. Alo od opuštěné Lásky! I dnes jsem slyšela o životech přeťatých v nejlepším věku. To Bůh si k sobě volá srdce. Alo, měj před očima smysl života! Aby ses pak neocitla u dveří s úzkostí v srdci, že už nemůžeš začít znovu. Žiješ jen jednou, a to krátce. Jednou, nevíme kdy, budeš skládat účty ze svých skutků. Víš, jaký je smysl života? Žiješ, abys milovala! Jestli Tě Pán ještě nechá nějaký čas na zemi, dej mu jej celý! Neohlížej se zpět! Včera jsme spolu se steskem vzpomínaly na ztracený čas, na hříchy, opomenutí, na všechno ošklivé, co bylo. A obě jsme zesmutněly. Avšak právě včera přineslo jasné světlo mé duši naději. Pavel, světec, který nám zapálil srdce žhnoucím ohněm, píše ve svých dopisech (a jsou to slova Ducha Lásky): Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou. 1 Stejně tak i my, sestřičko! Kupředu! Jeho výkřik je i naším! Všechno se hroutí, všechno selhává ale hroutí se a padá to, co není věčné! Tvoje duše je nesmrtelná! Boží slovo je věčné slovo Boha, který je pro nás Láskou, také a zvláště tehdy, když nám ukazuje marnost všeho. Pojďme kupředu i my, neohlížejme se! Vrhněme se do jeho srdce, aby nás uzavřel do své rány, a my viděly svět odtamtud. Musíme naší láskou a dušemi utěšovat opuštěného Ježíše být misionářkami a přivést mu stovky křesťanů!!! Mít Ježíše v srdci: být tím malým křídlem, jímž jsi, a zapálit ve stech, tisících srdcí nekonečnou touhu milovat lásku víc než všechna srdce na světě! Jaký to bude zástup svatých! Jaký to bude ráj na zemi pro opuštěnou Lásku! Kupředu! Ať nám Panna Maria pomůže uskutečnit to, po čem toužíme! Sestra Chiara 1. Viz Flp 3, /2010 Nové město 11

12 CITADELA Vzájemné vztahy základ všeho Loppiano, městečko, které se na první pohled neliší od ostatních. Na druhý pohled město, kde panuje jednota a vzájemná láska. Ochutnávka z toho, co zde prožila mládež nejen z České republiky na konci září. Několik dní před blahořečením Chiary Luce Badano jsem společně s dalšími mladými měla možnost účastnit se mezinárodního projektu One Life. Cestovali jsme jedním autobusem: mládež z České republiky, Slovenska, Polska a Itálie, dohromady skoro 70 lidí. Jako první jsme navštívili Trident, kde jsme blíže poznali osobnost Chiary Lubichové a začátky Hnutí fokoláre. Potom naše cesta pokračovala do Loppiana, kde nás čekala etapa, kterou jsme toužebně i tázavě očekávali. Loppiano leží poblíž Florencie a je to takzvaná citadela (malé městečko) Hnutí fokoláre. V praxi to znamená, že uprostřed Toskánska potkáte lidi všech možných ras a kultur, doslova z celého světa, které však spojuje jedna myšlenka: vzájemná láska. Ta je zákonem, kterým se v Loppianu řídí všechno. Zapomenout na sebe a svoje touhy a místo toho dát přednost bratru. Byli jsme přivítáni s láskou a úsměvem, který překonával jazykové bariéry. Představte si, že jdete po silnici a omylem se připletete do cesty projíždějící dodávce. Trochu zazmatkujete, a když se vám konečně podaří uhnout z cesty, řidič vozidla se na vás mile usměje. Stalo by se vám tohle u vás doma? Takové je Loppiano. Společné foto. Láska k bližnímu tady rozkvétá v těch nejdrobnějších a nejobyčejnějších chvílích běžného dne. Strávili jsme v Loppianu několik dní a měli jsme bohatý program. Například jsme poznali gen, mladé z Hnutí fokoláre, kteří přijíždějí z celého světa, aby tam prožili kousek svého života. Navštívili jsme také dílny místních umělců, Univerzitní institut Sophia, nebo jsme se seznámili s některými projekty ekonomiky společenství. Především jsme ale Poutní kostel Maria Theotókos pracovali ve workshopech, které pro nás připravili Gen Rosso 1. V nich jsme cvičili čísla na závěrečné vystoupení pro celé městečko, do kterého se mezitím sjížděly další autobusy mladých z celé Evropy, kteří mířili na blahořečení Chiary Luce do Říma. Práce v mezinárodních skupinkách pod vedením jednotlivých členů Gen Rosso, ale i příprava národních vystoupení pro nás byly velmi cenné zkušenosti. Na vlastní kůži jsme si ověřili, že základem všeho jsou Fota: Marie Honetschlägerová vzájemné vztahy a teprve na nich můžeme stavět umění. Závěrečný večer v auditoriu byl pak skutečnou odměnou za naše snažení a za všechno, co jsme třeba během nacvičování museli obětovat. Většina z nás byla silně oslovena atmosférou na každodenní mši svaté v poutním kostele Maria Theotókos (Matky Boží). Jedná se o moderní stavbu (kostel byl vysvěcen v roce 2004), v níž každý, i ten nejmenší detail má svou symboliku a svůj význam, například šikmá střecha kostela, připomínající plášť Panny Marie, která nás vede ze země směrem vzhůru, věž trojúhelníkového půdorysu zase symbolizuje Nejsvětější Trojici. Při pohledu zevnitř vás nejvíce upoutají vitráže znázorňující život Panny Marie a Ježíšovo utrpení. Všechno světlo pak směřuje ke svatostánku, který je umístěn v nejsvětlejším místě celého kostela. Mše svatá se tam koná každý den v podvečer, je skutečným vyvrcholením dne a k jejímu slavení se celé městečko schází jako rodina. Každý den je kostel plný a bohoslužba působí velice slavnostním dojmem. Po čtyřech dnech jsme Loppiano opouštěli obohaceni o silný zážitek z města, které se na první pohled neliší od ostatních i tady jsou vinice a domky rozeseté po svazích, podniky a školy, místa pro odpočinek ale na druhý pohled, ten kterým se dívá srdce, je to město, kde panuje jednota a vzájemná láska. Marie Honteschlägerová 1. Mezinárodní hudební skupina, jejímž domovem je Loppiano. 12 Nové město 11/2010

13 TEOLOGIE JEDNOTY rat hodnotu lidského rozumu, ale připustit, že se musíme otevřít Zjevení. Jedině tak dokážeme vytvořit syntézu všeho dosavadního myšlení; budeme schopni brát v úvahu všechno myšlení v Řecku, i to, co pak přišlo na Západě, i myšlení v jiných kulturách. Na lidské úrovni potřebujeme všechny myslitele, protože každý z nich přispěl svým dílem k odhalování a postupnému obohacování pravdy. Různé aspekty pravdy, které nám filozofové předkládají, jsou jako roztroušené kousky evangelia. Je nutné je znovu poskládat do jednoho celku, včetně celé dosavadní lidské zkušenosti, aby se nic neztratilo a všechno bylo v Bohu. Pochopitelně je zřejmé, že kdo chce studovat filozofii tímto způsobem, tedy hledat v Božím slově světlo a řešení každého lidského problému, musí hluboce žít jako křesťan, jinak by to nebylo možné. Znamená to zvolit si Boha, protože číst Písmo svaté pouze z lidského hlediska není možné. Abychom pochopili i lidské hodnoty a hluboké myšlenky Písma, je třeba, abychom v sobě nesli tentýž život, z něhož tato slova vytryskla. Je tedy zapotřebí, abychom měli také Boží hledisko. VÍRA NEBO ROZUM? V tomto bodě se tedy nutně objevuje otázka: jaký je vlastně rozdíl mezi teologií a filozofií? Nemusíme popírat to, co jsme dosud přijímali za své. Nemůžeme například zpochybnit rozdíl, který mezi filozofií a teologií vznikl. Ani se vracet do středověku či jakékoli jiné minulé historické epochy. Nemusíme popírat žádný legitimní výdobytek dějin, ale učit se z toho pozitivního, co nám celá tradice a každá historická doba nabízí. Teologie a filozofie by se možná dala rozlišit takto: k odhalení křesťanské filozofie obsažené v Bibli je třeba o ní uvažovat sub specie rationis, zatímco při studiu teologie se musí Písmo nazírat sub specie fidei. Neboli při studiu teologie přijmout Zjevení a zkoumat ho jako zjevené od Boha. Při studiu filozofie zkoumat myšlení, včetně toho zjeveného, v té míře, v jaké je přijatelné a srozumitelné lidské mysli. Čili i filozofie v sobě implicitně nese přijetí Zjevení, ale Zjevení studovaného ve světle rozumu a přijatého nikoli kvůli autoritě Boha, který zjevuje, ale díky faktu, že zkušenost vesmíru a lidstva nám dává pochopit, že ve Zjevení je to pravé, dokonalé, plné řešení, jehož zkoumání musíme prohloubit. Takže jako filozof bych řekl: Tomu rozumím. A jako teolog bych řekl: Všemu tomu věřím. Ale už jen jako filozof mohu udělat mnoho, popojít veliký kus dopředu. Pasquale Foresi Škola Abba Dokonalá pravda PRAVÉ POZNÁNÍ Poznání má zásadní význam. Nemůže existovat skutečné poznání, které by se plně nedotýkalo hlubokého já myslícího subjektu. Tak tomu totiž bylo u všech skutečně rozhodujících přínosů k historii lidského myšlení. Dalo by se to dokázat celými dějinami filozofie, počínaje čínskými či řeckými mysliteli až po naše dny. To je také jeden z podstatných rysů křesťanství, včetně jeho absolutních novostí. První novostí je, že pokud před příchodem křesťanství filozofická koncepce zahrnovala existenciální volbu, protože se nejednalo jen o myšlení, ale o celé bytí, křesťanstvím byly tyto filozofie překonány. Kristus představuje bytí a myšlení v naprosto nové, zjevené syntéze. Zjevení vysvětluje člověku, čím skutečně je, jaký je nejhlubší význam jeho bytí, jeho koexistence, jeho utrpení, bolesti, smrti, budoucnosti atd. Zjevení se nám představuje jako obrovský odkaz tajemství, ale zároveň obsahuje otevřené a jasné pravdy, které odhalují mnohá tajemství lidské existence. Další základní novostí je, že křesťanství nenabízí abstraktní doktrínu, ale Osobu. Absolutní syntéza, křesťanská pravda, se nachází v Kristu, ve vtěleném Božím Slově. Proto je on Učitelem, nejen nositelem náboženství, ale i novou školou, do níž je třeba chodit. VÍRA, KTERÁ OTEVÍRÁ OČI Dalším rozdílem, který odlišuje křesťanství od jakékoli jiné doktríny, je to, že zatímco dříve byla filozofie plodem lidského myšlení a života, křesťanství je obohaceno o Zjevení a Boží milost. Pravdy, které nám Kristus nabízí, jsou vyřčeny Bohem. A jsou nám předkládány nejen pravdy pochopitelné lidským rozumem, ale i pravdy, které vyžadují víru. Jedná se o pravdy, které nelze pochopit ne proto, že by nebyly pravdivé, ale proto, že vyjadřují příliš veliké skutečnosti, abychom je mohli plně uchopit. Můžeme vnímat jejich pravdivost, můžeme pochopit, že za těmito formulacemi je IV. I. 11/2010 Nové město 13

14 ČLOVĚK TEOLOGIE V DNEŠNÍ JEDNOTY DOBĚ skutečnost, jsme těmito pravdami osvětlováni i rozumově, lidsky, ale uvědomujeme si, že je dokážeme pochopit pouze částečně, zatemněně. Proto nám Bůh daroval víru, takže můžeme přijmout i ty pravdy, které nedokážeme pochopit plně. My křesťané jsme ovšem často dělali chyby, když jsme hovořili o své víře. Jednou z nich bylo to, že jsme příliš zdůrazňovali temnotu víry, aniž bychom dostatečně hovořili o světle, které nám přináší. Jistě, víra, která není prožívána, se stává mrtvou, vírou v divné věci, ale pokud je prožívána, dává našemu rozumu účast na Božím rozumu a otevírá nám netušené obzory, dává nám novou a vyšší schopnost vidět. Další chybou bylo věřit, že Zjevení má výlučně nadpřirozený charakter, a ignorovat nebo téměř ignorovat obrovské hodnoty a bohatství, které obsahuje i z lidského a přirozeného hlediska. A to je právě bod, který bychom zde rádi rozvinuli. LIDSKÉ ASPEKTY ZJEVENÍ Když říkáme, pravda je od Krista, Kristus je Pravda, znamená to, že nám Ježíš Kristus neříká částečnou pravdu, polopravdu nebo lež. Sděluje nám pouze dokonalou pravdu. Zjevení převyšuje všechno myšlení i na úrovni přirozeného poznání a na úrovni filozofie. Mnohdy se myslelo, že slouží jen k osvětlování lidského myšlení, a přehlíželo se, že kromě toho, že je zdrojem teologie, má Zjevení také svoji vlastní filozofii. Je to skutečná prezentace bytí tak, jak je. Zjevení nám předkládá jedinou existující metafyziku, schopnou vyřešit problémy myšlení a žití, právě proto, že se jedná o vtělené božství a ne o stvoření, které se samo snaží dojít k Bohu. Obvykle se v západní oblasti lidského myšlení hovoří o Platónovi, Aristotelovi, pak se přejde ke křesťanským myslitelům, svatému Augustinovi, Scotovi a všem ostatním, ale Ježíš se nechává stranou. To je ovšem ignorování také filozofického obsahu Zjevení. Pokud najdu u Pavla z Tarsu filozofické řešení, které mne uspokojí, proč ho nepřijmout? Jen proto, že je zjevené? Teologii to zajímá, ale i z hlediska čistě filozofického ho mohu přijmout, protože to je řešení, které hluboce naplňuje lidskou duši. Když Pavel říká, neznám než Krista, a to Krista ukřižovaného, protože zde nachází pravé poznání, nechce říct jen to, že máme milovat kříž. Ne, říká cosi hluboce pravdivého, že je to jediné pravé vědění a všechno ostatní je pošetilost a nerozum. Ale nebylo by to nerozumné v Božích očích, kdyby to mělo hodnotu na zemi. Je-li to nerozumné v Božích očích, je to nerozumné i pro lidi, je to nerozumné skutečně. Evangelium se tedy nemá číst jen jako kniha k meditaci a duchovnímu životu, ale i jako skutečná filozofická kniha. Evangelium je kniha knih; v něm je skutečný filozofický objev, skutečný kulturní objev pro naši dobu, pro všechny doby. Jde o to, to je pravda, přejít z úrovně studia ve smyslu poznatků a abstraktních pojmů k úrovni života jakožto kultury, poznání, moudrosti, do hloubky. V tomto smyslu má být evangelium čteno jako kniha obsahující kulturu, moudrost. Je to kultura originální, ale není snad proto menší, naopak, je větší. Je to kultura odlišná, protože je i lidsky bohatší. PRAVDA, JÍŽ JE KRISTUS Krizí moderního myšlení je, že jsme zapomněli, že se v jednu chvíli vtělilo Slovo. Z tohoto bodu je nutné znovu vyjít, abychom našli skutečná řešení, nejen pro duchovní život, ale i pro filozofii, pro lidské problémy. Jediným řešením je evangelium, protože je to kniha člověka a protože neexistuje žádná jiná kniha, kde by se bytí krylo se slovem. Ve všech ostatních knihách lidí se bytí se slovem nekryje. Slova překrývají bytí. Ale ne všechna slova jsou bytí a tedy život, existence, myšlenka, kultura, moudrost. Existuje jedna jediná kniha, ve které se bytí kryje se slovem, a to je Starý a Nový zákon. Tento způsob nazírání na věci jde proti způsobu myšlení mnoha lidí: Ale nelze jít proti pravdě, proti jedinému východisku skutečného poznání. Pravda je Ježíš, pravda je evangelium a v něm je skutečně všechno, i když třeba ne zcela výslovně. Odtud je třeba hledat světlo pro všechno, a i když se nám nedaří najít je hned, musíme mít trpělivost, je třeba dál žít slovo Písma. Světlo přijde. Ve Starém i Novém zákoně musíme odhalit metafyziku, psychologii a v jistém smyslu syntézu východního, řeckého a celého současného myšlení. Pojetí bytí v Písmu je to, k čemu částečně dospěl Aristoteles a proto je to veliký myslitel. V evangeliu je také obsažena pozitivní část všech filozofií. A to je zásadní úkol dnešních křesťanů: znovu objevit metafyziku evangelia, teorii poznání evangelia, jeho pojetí bytí atd. Jinými slovy se my křesťané musíme znovu obrátit a znovu si zvolit Boha i ve filozofii, v celém našem myšlení. Vytvořit nějakou metafyziku proto bude znamenat naslouchat Bohu, který hovoří, a z jeho hlediska se znovu podívat na celé stvoření novýma očima. Být pozorný k tomu, co Bůh říká, však neznamená popí- II. III. 14 Nové město 11/2010

15 SLOVO ŽIVOTA Slovo života na listopad 2010 BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI BUDOU VIDĚT BOHA. (MT 5,8) 1 Ježíšovo veřejné působení začíná horským kázáním. Ježíš se posadil jak to bylo zvykem u učitelů na hoře nedaleko Kafarnau u Genezaretského jezera, a hovořil k zástupům o blahoslavenstvích. Ve Starém zákoně zaznívá slovo blahoslavený vícekrát je vyjádřením oslavy toho, kdo nejrůznějším způsobem naplňuje Boží slovo. V Ježíšových blahoslavenstvích zčásti zaznívalo to, co učedníci už znali. Poprvé však slyšeli o tom, že lidé čistého srdce jsou nejen hodni vystoupit na Hospodinovu horu, jak říká žalm 2, ale mohou dokonce Boha vidět. Jaké čistoty srdce je třeba dosáhnout, aby si člověk mohl něco takového zasloužit? Ježíš to během svých kázání vysvětlil několikrát. Snažme se tedy Ježíše pochopit, a tak čerpat z pramene opravdové čistoty. BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI BUDOU VIDĚT BOHA. Podle Ježíše máme svrchovaný prostředek k očišťování: Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. 3 Nejsou to tedy především obřady, co očišťuje nitro, ale jeho slovo. Ježíšovo slovo není lidským slovem. Je v něm přítomen Kristus, tak jako je jiným způsobem přítomen v Eucharistii. Jeho prostřednictvím do nás Kristus vstupuje. Necháváme-li v sobě slovo působit, osvobozuje nás od hříchu, a tedy očišťuje naše srdce. Čistota srdce je plodem žitého slova, všech Ježíšových slov, která nás osvobozují od řady náklonností, do nichž nutně upadáme, není-li naše srdce zaměřené na Boha a jeho učení. Tyto náklonnosti se mohou týkat věcí, tvorů a nás samotných. Je-li však srdce zaměřeno pouze na Boha, vše ostatní se ztrácí. K tomu, abychom to dokázali, nám může pomáhat, když budeme během dne opakovat Ježíši, Bohu slova žalmu: Ty jsi, Pane, mé jediné dobro. 4 Pokusme se je opakovat často, především tehdy, až v nás budou naše náklonnosti vyvolávat představy, pocity a vášně, které mohou zatemňovat naše vnímání dobra a zbavovat nás svobody. Přitahuje nás konzumní svět reklam nebo rádi sledujeme určité televizní programy? Odmítněme je slovy: Ty jsi, Pane, mé jediné dobro. To bude první krok k tomu, abychom vyšli ze sebe a znovu vyjádřili svou lásku Bohu. Takto získáváme čisté srdce. Stává se nám někdy, že určitý člověk nebo nějaká činnost se staví jako překážka mezi nás a Boha a narušuje náš vztah s ním? Je to vhodná chvíle k tomu, abychom zopakovali: Ty jsi, Pane, mé jediné dobro. To nám napomůže, abychom očistili své úmysly a znovu nalezli vnitřní svobodu. Kresba: Petr Ettler BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI BUDOU VIDĚT BOHA. Žité slovo je láska, a proto způsobuje, že se stáváme svobodnými a čistými. Láska svým božským ohněm očišťuje naše úmysly a celé naše nitro, neboť podle Bible je srdce nejhlubším sídlem rozumu a vůle. Je tu však ještě láska, kterou nám Ježíš zvláště přikazuje a která nám umožňuje žít toto blahoslavenství. Je to vzájemná láska, která je podle Ježíšova příkladu připravena dávat život za druhé. To ona vytváří to upřímné sdílení, tu atmosféru, jejíž hlavní charakteristikou je právě otevřenost a čistota díky přítomnosti Boha, který jediný v nás může stvořit čisté srdce 5. Tím, že uvedeme vzájemnou lásku v život, bude v nás Boží slovo jednat a způsobí naše očišťování a posvěcování. Osamocený člověk není schopen odolávat delší dobu svodům světa. Ve vzájemné lásce však nalezne zdravé prostředí, schopnost chránit čistotu srdce a celou svoji křesťanskou opravdovost. BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI BUDOU VIDĚT BOHA. Plodem neustále obnovovaného úsilí o čistotu srdce je schopnost vidět Boha tedy chápat jeho působení v našem životě i v dějinách, rozeznávat jeho hlas v našem nitru, spatřovat jeho přítomnost tam, kde je v chudých, v Eucharistii, v jeho Slově, v bratrském společenství, v církvi. Takto zakoušíme přítomnost Boha, která začíná již v tomto životě, kdy v (něho) věříme, ale dosud ho nevidíme 6, až po stav, kdy jej na věčnosti uvidíme tváří v tvář 7. Chiara Lubichová 1. Slovo života na listopad 1999, otištěné v časopise Città Nuova č. 20/1999, s. 7 a v časopise Nové město č. 11/1999, s Srov. Ž 24,4. 3. Jan 15,3. 4. Srov. Ž 16,2. 5. Srov. Ž 50, Srov. 2 Kor 5,7. 7. Srov. 1 Kor 13,12. 11/2010 Nové město 15

16 Rozvedení rodiče Mám rozvedené rodiče. I když se moje maminka snažila, aby mě tato situace nezatížila, přesto jsem si otcovu nepřítomnost silně uvědomovala. Ještě jako malou mě trápilo, když jsem viděla vycházet ze školy spolužáky, na které čekal tatínek, nebo když ostatní podnikali s oběma rodiči výlety. Chybělo mi to. Můj otec se přestěhoval do jiného města, přestal mě vyhledávat, a já jsem s ním už neměla kontakt. Kvůli tomu jsem se na něj v duchu velmi zlobila. Postupně, jak jsem rostla, jsem se snažila na tento problém zapomenout a nechtěla jsem se jím už zabývat, mimo jiné i proto, aby to nevzbuzovalo maminčinu lítost. Po sedmi letech mlčení mi jednoho dne zatelefonoval jeden příbuzný z tatínkovy strany, aby mi oznámil, že zemřel dědeček. Chtěli, abych přijela na pohřeb. Byla jsem z toho zmatená a nevěděla jsem, co mám dělat. Říkala jsem si, že mě předtím nikdy nevyhledávali. Potom jsem o tom mluvila s naším knězem, který když mě vyslechl mi odpověděl několika větami z evangelia, že máme konat dobro těm, kdo nás nemají rádi, a že máme odpouštět. Pochopila jsem, že Ježíš uvažuje jinak! Moje pochybnosti se vytratily a já jsem se rozhodla, že je třeba na pohřeb jet. Také maminka mě povzbudila, abych tento krok udělala. Vidět znovu otce a celou jeho rodinu pro mne vůbec nebylo jednoduché a málem jsem začala svého rozhodnutí litovat. Ale nakonec jsem ještě silněji pocítila, že mám udělat první krok, aniž bych něco očekávala. Přestože mě příbuzní hned nepoznali, přistoupila jsem k nim a k mému otci a pevně jsem ho objala. Když jsem vyšla z kostela, cítila jsem hlubokou radost. Zaplnilo se ve mně prázdno, které jsem v sobě nosila. M. I. Foto: Ludmila Šturmová ŽIVOT ZE SLOVA Zůstala jsem skoro bez dechu Museli jsme doma provést izolaci sklepního stropu, a tak jsme to zadali jedné známé firmě. Krátce nato stál přede dveřmi vyzáblý muž. Měl dlouhé zanedbané vlasy, byl velmi cítit alkoholem, cigaretami a dalšími nepříjemnými pachy a představil se jako spolupracovník uvedené firmy. Ukázal na své naložené auto a zeptal se, jestli může hned začít. Zůstala jsem skoro bez dechu. Hned jsem si pomyslela: Ne, takového muže nenechám vstoupit do domu. Koneckonců jsem byla doma sama. Hlavou se mi honily ještě další negativní myšlenky. Pak jsem si však vzpomněla na jeden text o Boží lásce, který mě v těchto dnech provázel. Stálo v něm, že sami můžeme nekonečnou Boží lásku zakusit, ale že ji také máme předávat všem ostatním. Cosi mi uvnitř říkalo: Právě teď máš možnost dát tomuto člověku zakusit Boží lásku. Cítila jsem, že chci-li to brát vážně, nesmím již váhat, a tak jsem otevřela dveře od sklepa. Když jsem viděla, s jakou námahou vykládal věci z auta, zeptala jsem se, jestli mu mohu pomoct. Odpověděl, že něco takového ode mne nemůže vyžadovat. Přesto jsem mu pomohla. Později jsem ho pozvala na kávu. Přitom mi vyprávěl o svém životě, o mnohém, co se nepodařilo, o nedobrých skutcích. Vypadal, že se mu ulevilo, že to mohl všechno vyprávět. Když mi děkoval za mé naslouchání a čas, který jsem mu věnovala, vstoupily mu slzy do očí. B. W. 16 Nové město 11/2010

17 Z HNUTÍ FOKOLÁRE Blahořečení Chiary Luce Badano očima Marie Emmaus Voce, prezidentky Hnutí fokoláre. Život a nemoc Chiary Luce Badano, které prožívala ve světle Ideálu Chiary Lubichové, byly po její smrti pro mnohé velmi podnětné. Naskýtá se však otázka: nestačilo by to? Proč je tak důležité blahořečení? Co to pro Hnutí znamená? Proč je blahořečení tak důležité? Sám Ježíš nás v evangeliu vyzývá, abychom neskrývali světlo pod nádobu, ale aby svítilo všem, kteří jsou v domě, a lidé, kteří uvidí dobré skutky, budou velebit Otce, který je v nebesích (viz Mt 5,13 16). A to je přesně to, oč v procesu beatifikace Chiary Luce jde. Kolik mladých dalo volný průchod fantazii, aby svým vrstevníkům vyprávěli o podivuhodném, i když obyčejném životě této dívky jejich generace prostřednictvím písní, divadla, muzikálů! A to nemluvíme o Facebooku, You- Tube, Twitteru. Množství lidí, které se zúčastnilo blahořečení, překročilo veškerá očekávání. Jsou to,znamení, která vypovídají o tom, jak moc mladí lidé, a nejen mladí, hledají věrohodné vzory. Tato událost nám také dává radost, protože tím katolická církev potvrzuje, že žitá spiritualita jednoty může vést ke svatosti. Existují i jiní lidé z Hnutí děti, mladí, dospělí, ženatí i svobodní kteří již dosáhli věčného života. S některými z nich již byl zahájen beatifikační proces, s mnoha dalšími ne. Proč zrovna Chiara Luce? Žila nějak lépe? Budou blahořečeni i všichni ostatní? A když ne, znamená to, že žili méně dokonale? Svatost pro všechny Kdoví, kolik lidí všeho věku prožívá své křesťanství hrdinsky na těch nejtěžších frontách! To ví jen Bůh. Chiara Lubichová doprovázela zvláštní láskou ty, kteří se blížili k cíli. Nezřídka po jejich odchodu zvolala: Tohle je skutečně realizovaný křesťan! A jak jí leželo na srdci, aby se o každém z nich napsal malý medailonek, aby jeho zkušenost nám všem dál pomáhala žít autenticky evangelium. Nikdo z nás, tím méně Chiara Lubichová, nepovažoval za podstatné, aby se vedly beatifikační procesy. Iniciativa téměř vždy vzešla prostřednictvím biskupa diecéze, kde onen člověk zemřel. Nikdy jsme se neptali, proč tenhle a ne jiný. To, na čem záleží, je odpovídat velkoryse na osobní lásku, kterou každého Bůh miluje. Příklad těchto našich bratrů a sester, postavených na podstavec, nám v této snaze pomáhá. Svatost je vždy synonymem dokonalosti. Tato dokonalost však mnohdy vyvolávala v církvi pocit Tenis byl oblíbený sport Chiary Luce. Maria Emmaus Voce při slavnostním večeru v Aule Pavla VI. Fota: Servizio Informazione Focolari rozdílnosti, jako kdyby upřednostňovala určité skupiny. Neřekl snad Ježíš Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec? (Mt 5,48) Snažit se o dokonalost je tedy konkrétní Boží vůle pro všechny křesťany! Potvrdil to i druhý vatikánský koncil (Lumen Gentium 40). Je ale pravda, že v minulosti to znamenalo určité rozdělení. Vypadalo to, že svatost je vyhrazena jen řeholnicím, řeholníkům a kněžím a že lidem v manželství je určen jiný osud, podotýkal Igino Giordani, který byl významnou osobností italské kultury dvacátého století a první ženatý fokolarín. Jak moc tím trpěl! S ironií hovořil o křesťanech kategorie A kněžích a řeholnících, povolaných ke stavu dokonalosti, a o křesťanech kategorie B laicích, kteří žijí ve stavu nedokonalosti. Velký Chiařin objev znamenal už na začátku, že nalezla v Boží vůli vstupenku ke svatosti pro všechny: od dělníka po studenta, od poslance po ženu v domácnosti. Giordani po svém prvním setkání s Chiarou vyjádřil v parlamentu své překvapení: Ona učinila svatost dostupnou všem, odstraňovala hradby mezi laickým a mystickým životem. Vynášela na světlo poklady z pokladnice, kam dřív mohli jen málokteří V naší době lidé o svatosti moc neuvažují. Je to už překonaný nebo poněkud zastaralý cíl? Týká se to svatosti, která se odvolává na podivuhodné fenomény, které zakoušeli svatí po staletí, jako byly extáze, zázraky, tvrdá pokání, protože to je obrázek svatosti vzdálený životu dnešních lidí. Ale Boží slovo nás nepřestává vyzývat:,proto buďte svatí, neboť já jsem svatý. (Lv 11,45); Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! (1 Sol 4,3) V dnešní době se otevírají nové cesty stát se svatými společně, svatost lidu. Znamená to milovat druhého jako sebe, protože když se snažíš o svatost, musíš si ji přát i pro druhé. Hovořil o tom papež Pavel VI., jak připomínala Chiara Lubichová: V těchto dobách se musí ojedinělé případy stát obvyklou věcí a výjimečná svatost musí v jistém smyslu ustoupit svatosti lidu, Božího lidu, který se posvěcuje. 11/2010 Nové město 17

18 Chiara Luce se nestala svatou sama. Ale společně s rodiči, s Chiarou Lubichovou, spolu s mladými, kteří sdíleli tentýž evangelní ideál. Zůstala nekompromisně věrná Bohu Lásce, kterého si zvolila už jako malá, jak v malých věcech, tak i v nejtěžších chvílích své nemoci. K Hnutí fokoláre patří i lidé z jiných církví, dokonce i jiných náboženství. Proces svatořečení je věc typicky katolická. Nemůže to způsobit napětí či potíže uvnitř Hnutí? Víme, že ne všechny církve mají tuto praxi blahořečení a že nemusí být, i z důvodů historických, zcela chápaná. Ale my všichni jako křesťané se zvláště v těchto kritických dobách cítíme povoláni, abychom společně svědčili o tom, že žité evangelium má sílu proměnit každého z nás, obnovit církve i svět. Když čteme knihu o životě Chiary Luce, vidíme, jak je její příběh vetkán do evangelia. Síla Boží lásky vyzařující z jejího života přitahuje. Víme, že nejen katolíci, ale třeba i mladí thajští buddhisté organizují mnoho akcí, aby získali prostředky na cestu do Říma. V září byl publikován její medailon z pera Franze Coriasca, jejího přítele, který se prohlašuje za agnostika. Zaujaly mne výroky některých mladých: Zatímco společnost se nás snaží vzdálit od všeho utrpení a neštěstí, Chiara Luce nás učí, jak obejmout bolest. To, co přitahuje, je triumf života a radosti, který sděluje. Je to její schopnost milovat i přes bolest každého, s nímž se setkala. Podivuhodnost jejího života je v obyčejnosti, s níž ho prožívala. Dodává mi odvahu a přesvědčení, že je to i pro mne možné. Za rozhovor děkuje Gabi Ballwegová (redakčně kráceno) Life Love Light Život Láska Světlo Slavnosti na počest čerstvě blahořečené Chiary Luce Badano se v sobotu 25. září 2010 v Aule Pavla VI. ve Vatikánu zúčastnilo 8000 účastníků. Dalších asi sledovalo tuto událost na Svatopetrském náměstí na obřích obrazovkách. Někteří z českých účastníků slavnostního večera. bych pozdravit všechny, ale zvláš- vás, mladé. Tato Chtěla zkušenost platí pro všechny, ale život obětovala a dala za vás! Slova maminky nově blahořečené Chiary Luce Badano v závěru setkání byla přijata velmi dlouhým potleskem. Byl to nejsilnější okamžik večera, který připravili mladí pro mladé. Maria Teresa a Ruggero Badanovi. Když rodiče Chiary Luce vystoupili na pódium, byli přivítáni bouřlivým potleskem. Svědectví tatínka Ruggera bylo velmi hluboké: Tyto dny byly výjimečné. Ale to, co bych teď rád řekl je, že s Chiarou jsme prožili mimořádné chvíle. Žili jsme v atmosféře, kterou si nelze vysvětlit. Ty dva roky byly nejkrásnější z našeho života, Z HNUTÍ FOKOLÁRE nejvíc požehnané Bohem, protože Ježíš nám dával žít v nadpřirozené dimenzi, která nás pozvedala ze země. Jako když se stoupá letadlem a z okénka je vidět zem, oblaka. Všechny naše bolesti a bolesti Chiary, které byly ještě větší, jsme viděli dole, nedotýkaly se nás. Byl to plod lásky mnoha lidí, kteří se modlili a podporovali nás. Radost a dojetí v aule vládlo během celého večera. Program byl rozčleněný do tří částí, v nichž se připomněl krátký, ale úžasný život Chiary Luce. LIFE ŽIVOT V první části, nazvané Život, v níž nechyběla hudba, taneční ztvárnění, vyprávěné zkušenosti a promítání videozáznamů, představilo sto třicet mladých účinkujících za pomoci početného týmu pomocníků narození a dětství Chiary Luce. Na jednom promítaném záznamu hovořila maminka Chiary Luce, Maria Teresa, o jejím narození: Když se nám narodila Chiara, to bylo pro nás okamžitě znamení lásky Panny Marie. Jejím příchodem jsme si víc uvědomili milost svátosti manželství. Tato dcerka dovršovala náš svazek. Láska mezi námi rostla. Chiara byla zdravá, pěkně rostla a měli jsme z ní velkou radost. V duši jsme ale už od počátku cítili, že Chiara není jen naší dcerou, že je především Božím dítětem, a proto jsme ji chtěli vychovávat k Boží svobodě. Jako devítiletá se Chiara Luce zapojila do života farnosti, kde se také seznámila s Hnutím fokoláre. Velmi se jí to zalíbilo, a proto se rozhodla, že se od něj už neodpoutá. Druhý rok, v roce 1981, se Chiara Luce s rodiči zúčastnila v Římě Familyfestu, světového shromáždění 18 Nové město 11/2010

19 Z HNUTÍ FOKOLÁRE rodin, uspořádaného právě Hnutím fokoláre. Toto setkání bylo pro celou rodinu začátkem nové etapy. Chiara Badano se zařadila mezi gen, skupinu mládeže z Hnutí, která se snaží radikálně žít podle evangelia. Program slavnostního večera byl sledován i na Svatopetrském náměstí. LOVE LÁSKA Ve druhé části, pojmenované Láska, byl nastíněn Chiařin růst a dospívání až po její setkání s největší láskou, s Ježíšem ukřižovaným a opuštěným. Vystoupení bylo obohaceno zkušenostmi dnešních mladých lidí, kteří jimi dosvědčili univerzálnost Chiařiny zkušenosti. Jedno je jisté. Chiara Luce brala evangelium skutečně vážně. Od této malé knihy, kterou jí daroval farář v den prvního svatého přijímání, se nikdy neodtrhla. Právě naopak každý den ho objevovala víc a víc, učila se podle něj žít a o tyto své prožitky se dělila s přáteli. V dopise Chiaře Lubichové z 29. listopadu píše: Uviděla jsem evangelium v novém světle. Pochopila jsem, že nejsem autentickou křesťankou, protože ho neprožívám do hloubky. Nyní chci, aby se tato úžasná kniha stala mým jediným životním cílem. Nechci a nemohu zůstat analfabetem, co se týče tak podivuhodné zvěsti. Tak jako pro mne bylo jednoduché naučit se abecedu, tak pro mne musí být snadné žít evangelium. V létě roku 1988, dva měsíce před svými sedmnáctými narozeninami, pocítila najednou, když hrála tenis, silnou bolest v rameni. Bylo nutné zjistit, co bylo její příčinou. Ortel lékařů byl neúprosný: osteogenní sarkom s metastázemi, jeden z nejnelítostnějších a nejbolestivějších nádorů, v té době zcela nevyléčitelný. Chiara Luce tušila, že situace je velmi vážná. Přijímala všechno z Božích rukou. Začala řada vyšetření, cesta do nemocnice v Turíně, den operace. Před vstupem na operační sál se Chiara svěřila mamince se svými myšlenkami: Mami, kdybych se už neprobudila, nech sloužit pěknou mši a pověz gen, aby hlasitě zpívali. Po probuzení Přímo v aule bylo asi účastníků. něco zašeptala. Maminka se k ní přiblížila, aby jí lépe rozuměla: Ježíši, proč. Proč? A potom dodala: Chceš-li to ty, Ježíši, chci to i já. Z promítaného záznamu zaznělo svědectví Marie Teresy a Ruggera Badanových o tom, jak Chiara přijala svoji nemoc. Foto: Servizio Informazione Focolari Foto: Markéta Jírů Maria Teresa: Všimla jsem si, že kráčí velmi, velmi pomalu. Když přišla, u dveří jsem se jí zeptala: Chiaro, jak to dopadlo? Aniž by se na mě podívala, řekla se zasmušilou tváří dvakrát za sebou: Teď nemluv, teď nemluv. A vrhla se, jak byla, na postel. Chtěla jsem jí toho mnoho říct, o tom že je ještě mladá, ale musela jsem respektovat, o co mě poprosila. Na její tváři jsem viděla, že svádí vnitřní boj. Uvědomovala si, že Ježíši je třeba říkat ano nejen v radosti, ale především v bolesti. Neměla na to sílu. Chtěla ve svých sedmnácti letech žít. Po pětadvaceti minutách se ke mně se svým obvyklým, zářivým úsměvem a pohledem plným světla obrátila a řekla: Už můžeš mluvit, mami. A znovu zopakovala: Už můžeš mluvit. Říkám si: Ježíši, Chiara ti řekla svoje ano, ale kolikrát bude muset ještě toto ano říct, kolikrát třeba při zákrocích, v bolestech upadne? Ale Chiara potřebovala dvacet pět minut, aby řekla Bohu své ano a již se neobracela zpět. Ruggero: Žasnul jsem nad jejím klidem. Říkal jsem Marii Terese, že když otevřeme dveře do jejího pokoje, hned se na nás usmívá. Ale já jsem tomu nerozuměl. Myslel jsem si, že se usmívá kvůli nám. Tak jsem ji sledoval klíčovou dírkou, abych pochopil, jestli je stále taková, i když ji nikdo nevidí. A viděl jsem, že Chiara byla stále stejná! Tehdy jsem začal chápat, že Ježíš dává Chiaře mimořádnou milost. LIGHT SVĚTLO Poslední část večera, ta nejhlubší a nejvíc oslovující byla věnována nemoci. Toto období předznamenalo dobrodružství společné cesty ke svatosti. 11/2010 Nové město 19

20 Z HNUTÍ FOKOLÁRE Mons. Livio Maritano, bývalý biskup diecéze Acqui, který v roce 1999 zahájil proces blahořečení, poznal Chiaru Luce osobně. Vystoupil v této části programu a řekl: My jsme církev, která učí, ale někdy se musíme učit od svých žáků. Chiara Luce napsala tři měsíce před svým odchodem Chiaře Lubichové dopis, aby ji seznámila se svým zdravotním stavem. Přestala jsem podstupovat chemoterapii, protože už je to zbytečné. Žádné výsledky, žádné zlepšení. Medicína složila zbraně. Jedině Bůh může vše. Když jsem přerušila léčbu, zvětšily se mi kvůli dvěma operacím a nehybnosti na lůžku i bolesti páteře. Už se skoro nedokážu přetočit na bok Dokážu i já být věrná opuštěnému Ježíši a žít tak, abych se s ním setkala? Cítím se tak malinká a cesta, po které mám jít, je tak strmá. Často cítím, jak mne bolesti přemáhají. Ale je to ženich, který mě přichází navštívit, že ano? A toto je, o týden později, odpověď Chiary Lubichové: Neboj se, Chiaro, a říkej mu své ano okamžik za okamžikem. On ti k tomu dá sílu, tím si Mons. Livio Maritano, který inicioval proces blahořečení. buď jistá! I já se za to modlím a jsem stále s tebou. Bůh tě nesmírně miluje a chce vstoupit do tvé duše a dát ti okusit trochu chuti nebe. A na závěr dopisu jí Chiara Lubichová dala nové jméno Chiara Luce Chiara Světlo. Je to jméno, které jsem pro tebe vybrala, líbí se ti? Je to světlo ideálu, který přemáhá svět. Víme, že Chiara měla až do konce velkou lásku ke všem, ale ke stejně mladým jako byla ona sama, velmi tíhla. Její maminka osobně vyprávěla, co jí Chiara řekla krátce před smrtí: Víš, mami, mladí jsou budoucnost. Vidíš, mami, já už nemůžu běžet, ale chtěla bych jim předat pochodeň jako na olympiádě. Mladí mají jen jeden život a stojí za to ho prožít dobře. Na závěr večera vystoupila Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre. Svými slovy vyjádřila to, co cítila s mladými společně: Nyní odjíždíme obohacení a s touhou po něčem novém, velkém. Prožili jsme společně silné, velmi silné chvíle. Objevili jsme nádhernou věc, že vše Foto: Markéta Jírů se může změnit naše vztahy, způsob, s jakým přistupujeme k radostem a bolestem, i když přijdou nečekaně a jsou tragické že můžeme způsobit revoluci. Ta má jméno: láska. Odjíždějme s touto novou silou v srdci. Její slova byla přijata s velkým potleskem. Sugestivní bylo to, co se v té chvíli odehrávalo na Svatopetrském náměstí. Tisíce zapálených svící, mladí, kteří seděli i na zemi, v hlubokém tichu. Bylo zvláštní vidět příslušníky bezpečnostního sboru a hasiče, s jakou pozorností sledovali brožurku s texty toho, co se odehrávalo na pódiu. Zkušenost prožitá během toho večera byla mimořádná a díky internetu a televizním přenosům nebyla omezená pouze na Svatopetrské náměstí a Aulu Pavla VI., ale mohlo ji sledovat velké množství lidí na nejrůznějších místech světa. V České republice byla tato slavnost, stejně jako beatifikační mše, zprostředkovaná TV Noe. Příběh Chiary Luce se dál šíří i díky sociálním sítím na internetu. Zpracovala Ludmila Luxová Poslední dny Chiařina života se odehrávají intenzivní rozhovory, které zůstanou navždy. Chiara: Mami, je to správně, že už nikdy nebudu chodit? Maminka: Když ti Ježíš vzal nohy, Chiaro, znamená to, že ti dá křídla. Chiara: Mami, je spravedlivé zemřít v sedmnácti letech? Maminka: Nevím. Vím jen, že je důležité konat Boží vůli. Chiara: Mami! Mami! Jsi tu?!! Myslela jsem si, že už tě víc neuvidím. Maminka: Ano, jsem tu. Stalo se něco? Chiara: Všechno možné, všechno. Ještě nikdy jsem nezažila takovou noc Víš ale, že jsem nic, vůbec nic nepromarnila, ani velkou bolest! Všechno jsem obětovala Ježíši. Fyzicky jsem velmi trpěla, ale moje duše zpívala. Chiara: Mami vezmi si tuto obálku! Maminka: Kterou? Chiara: Tu s penězi z narozenin. Chci ji dát Gianovi, který jede do Afriky. Maminka: Všechny peníze? Chiara: Ano, vždyť mám všechno, a tam, kam jdu, nebudu nic potřebovat! Chiara: Mami, už nechci dostávat morfium. Maminka: Proč? Chiara: Obírá mě o jasnou mysl a já mám už jen bolest, abych ji mohla obětovat Ježíši. Víš, už nemám nic, mám jenom srdce a s ním můžu ještě milovat! Chiara: Mami, nepouštěj mi ruku! Maminka: Buď klidná, Chiaro, pustím ji teprve, až budu cítit, že tě za ni vzala Panna Maria. Chiara: Až přijdu do ráje, kdo mi přijde naproti? Babička? Maminka: Ano, ale ještě před ní to bude Panna Maria, která tě přijme s otevřenou náručí. Chiara: Už mi nic neříkej nebo mě připravíš o překvapení. 20 Nové město 11/2010

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ Pracovní list si pak žáci odnáší domů. Animátor nabídne rodičům žáků Loudalčin misálek, který byl zpracován pod záštitou řádu dominikánů v Olomouci. Ten si žák doma vymaluje a může si jej nosit s sebou

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více