Programování v Linuxu. Ondřej Vondrouš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programování v Linuxu. Ondřej Vondrouš"

Transkript

1 Programování v Linuxu Ondřej Vondrouš

2 Autor: Ondřej Vondrouš Název díla: Programování v Linuxu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Cílem tohoto modulu je seznámit čtenáře s možnostmi tvorby vlastních programů a skriptů v Operačním systému Linux. CÍLE Po přečtení tohoto modulu by čtenář měl být schopen rozlišit skripty a programy. Čtenář by se měl seznámit se seznamem základních linuxových nástrojů. Dále by si čtenář měl osvojit práci se standardním vstupem a výstupem a možnostmi jeho přesměrování, včetně využití rour ( pipe). V části zaměřené na programování, bude ukázána řada nástrojů, která slouží pro usnadnění práce s vývojem a distribucí vlastních programů. Zvláštní pozornost bude věnována balíku nástrojů GNU toolchain. LITERATURA [1] Michael, Randal. Mastering UNIX Shell Scripting. : WILEY, ISBN [2] Larry, Wall. Tom, Christiansen. Randal L., Schwartz. Programování v jazyce Perl. : Computer Press, 1997, 683. ISBN [3] Keir, Davis. John, W.,Turner. Nathan, Yocom. The Definitive Guide to Linux Network Programming.. : Apress, 2004, 374. ISBN [4] Peter,Norton. Harley, Hahn. Průvodce Unixem. : Unis Publishing, ISBN

5 Obsah 1 Programování v Linuxu Začínáme Motivace Skript vs. Program Skriptovací jazyky Programovací jazyky Vývojová prostředí Shrnutí Ověření znalostí Programování v Linuxu Skripty Úvod Nástroje SH/BASH AWK PERL Python Shrnutí Ověření znalostí Programování v Linuxu Programy Úvod Nástroje GNU toolchain Nástroje GCC Nástroje make Nástroje GNU Binutils Nástroje GDB Nástroje autotools Nástroje configure / make / make install Ověření znalostí Programování v Linuxu Co se jinam nevešlo Další možnosti ladění programů valgrind, a electric fence, Služby démoni Automatické spouštění a plánování Automatické spouštění a plánování - at Automatické spouštění a plánování - cron Shrnutí Ověření znalostí... 49

6 5 Přestávka Programování v Linuxu závěrečné cvičení Test... 51

7 1 Programování v Linuxu Začínáme 1.1 Motivace Tento modul si klade za cíl přiblížit čtenářům možnosti programování a psaní skriptů na platformě Linux. Hlavní motivací studentů pro zvládnutí látky obsažené v tomto modulu by měl být fakt, že řadu programátorských úkolů může být velmi snadné vyřešit, pokud se zvolí vhodný postup pro řešení konkrétní problematiky. Vhodný postup v tomto případě bude znamenat, udělat to správné rozhodnutí, kdy použít některého ze skriptovacích jazyků a kdy zase naopak použít programování ve vyšším programovacím jazyce s použitím vhodných podpůrných nástrojů. Zvolení správného přístupu k řešení problému má pozitivní vliv na zvládnutí jakéhokoliv problému. To co jednou metodou programování může být jen obtížně dosažitelné a kde řešení zabere programátorovi několik hodin, tak použitím odlišné metody může být daný problém vyřešen třeba během několika minut. Předpokládá se, že řada čtenářů se již setkala s programováním v jednom z klasických programovacích jazyků typu C/C++ a nebo JAVA. To, že se čtenář seznámí s možnostmi psaní skriptů a obecně možnostmi skriptovacích jazyků, může mít do budoucna velký vliv na urychlení vývoje při řešení specifických úkolů. A to vzhledem k faktu, že se mu rozšíří paleta použitelných technologií pro řešení programátorských problémů. Proč se zabývat programováním v Linuxu? Dalo by se jednoduše říci, že programování na platformě Linux se v ledasčem moc neliší od programování na jiných platformách a na druhou stranu v některých aspektech se liší zcela zásadně. To zásadní je především to, že platforma Linux je přímo jakoby stvořená pro programování. Pokud si nainstalujete některou z distribucí Linuxu, budete mít již v základu k dispozici potřebné kompilátory, debugery, iterpretery skriptů a vývojová prostředí. O čem tento modul je. Tento modul se snaží čtenáři vysvětlit rozdíly mezi skripty a programy. V modulu bude čtenář seznámen se základním přehledem skriptovacích jazyků používaných na platformě Linux a budou zde vysvětleny jejich přednosti a nedostatky. V sekci věnovanou programování ve vyšších programovacích jazycích bude čtenář seznámen s nástroji z balíku GNU toolchain. Budou také prezentovány některé techniky jako například jakým způsobem vytvořit daemona (službu) a jakým způsobem plánovat spouštění úloh v daný čas.

8 O čem tento modul není. Ačkoli by k tomu mohl svádět název modulu, tak tento modul není o programování jako takovém. Nebudou zde vysvětlovány žádné základy programování a algoritmizace. Naopak se předpokládá, že čtenář již alespoň částečně ovládá programování v některém z vyšších programovacích jazyků. Ukázky příkladů zde slouží především pro demonstraci konkrétních vlastností a ne jako ukázka nejlepšího možného postupu při řešení problému. Modul se také zcela záměrně vyhýbá tématice skriptovacích jazyků pro WWW, ale zaměřuje se na systémové skripty a to i přes to, že použité skriptovací jazyky jsou velmi univerzální a je možné se s nimi setkat velmi často i ve webových aplikacích. 8

9 1.2 Skript vs. Program V této části textu si vysvětlíme rozdíl mezi programem a skriptem. Rozdělení je možné pojmout z řady úhlů pohledu. Pokud se na danou problematiku podíváme z pohledu výkonu, budou většinou vítězit klasické programy překládané do spustitelné binární podoby. Pokud se na věc podíváme z pohledu rychlosti vývoje, zjistíme, že velkou řada problémů lze řešit velice elegantně a rychle na úrovni skriptů, byť za cenu pomalejšího zpracování. To ovšem bývá bohatě nahrazeno velkou rychlostí implementace Dále je nutné si uvědomit, že zatímco program se překládá pouze jednou a následně se provádí zkompilovaný kód programu, tak v případě skriptů je skript interpretován vždy znovu a znovu ve své zdrojové formě. To ovšem není vždy na překážku, u skriptů není nutné je po jejich změně rekompilovat, ale je možné je ihned spouštět. Pokud jde něco programem udělat velmi jednoduše, lze to samé v řadě případů udělat pomocí skriptu ještě jednodušeji a hlavně rychleji. Kdy zvolit ten který postup závisí na tom čeho je potřeba dosáhnout. A to by si měl každý velmi dobře uvědomovat již v době návrhu řešení. Špatný postup sice a priori nevede k selhání, ale bývá mnohem pracnější, složitější na implementaci. Z toho také vyplývá i větší náchylnost na výskyt chyb. Uvažujme vcelku standardní situaci, kterou musí řešit běžný administrátor serverů. Potřebujeme zjistit, kolikrát denně se nám někdo cizí pokouší připojit na náš poštovní server, intuitivně asi tušíte, že psát kvůli tomu program je příliš těžkopádné. Zvláště když si později ukážeme, že se tento problém dá vyřešit velice elegantně na několika řádcích skriptu a to zcela pomíjím fakt, že daný skript by se dal zapsat do jediného řádku! Ukázku takového skriptu si ukážeme v dalším textu a to hned v několika skriptovacích jazycích. Budeme-li uvažovat jiný problém a to realizaci nějaké síťové služby, kde bude zásadní výkon. Bude potřeba napsat efektivní a robustní program, bude asi nejlepší použít nějaký vyšší programovací jazyk. I když i zde jsou možnosti jak vytvářet síťově služby na úrovni skriptovacích jazyků. Pokud se podíváme na skripty a programy z dalšího úhlu, tak další velká rozdílnost spočívá ve formě použitých příkazu. Zatímco při programování převládá volání interních příkazů daného programovacího jazyka a systémová volání se používají minimálně, tak v případě psaní skriptů je situace v některých případech diametrálně odlišná. Jedná se typicky o případ psaní skriptů pro SHELL, kdy se z velké části využívají malé obslužné programy, které jsou součástí Linuxových distribucí. Značnou pozornost si také zaslouží způsob definice proměnných. Zde je rozdíl na první pohled velmi markantní. Na jedné straně stojí vyšší programovací jazyky se 9

10 silnou typovou kontrolou. Při deklaraci proměnných je třeba zvolit požadovaný typ proměnné a následný přístup k dané proměnné je tímto předurčen. Kdežto v případě skriptovacích jazyků je situace naprosto odlišná. Proměnné je sice třeba v některých skriptovacích jazycích deklarovat, ale datových typů bývá výrazně méně. Také vzhledem k absenci překladu dochází ke kontrole datových typů až během běhu programu. Některá jazyky třeba jako například PERL přistupují k proměnné dle toho, jak je na proměnnou odkazováno. Pokud se zaměříme například na práci s datovým typem pole v jazyce PERL, pak dostáváme následující výsledky. značí datový typ pole a symbol $ značí skalární proměnnou. Jak vidno PERL přistupuje k definici typů proměnných velmi benevolentně. A, B, C, D, E ); #přiřazení položek seznamu do pole. 2 #vytvoření pouze části pole. 3 #ve $var bude uložena velikost daného pole. 4 $var=$pole[2]; #ve $var bude uložena hodnota C. 5 my #do jednotlivých proměnných se uloží jednotlivé položky pole. Jak vidíte na uvedeném příkladu, možností jak pracovat s datovým typem pole je celá řada. Za povšimnutí stojí především třetí řádek, kde je pěkně vidět, že pokud má být výsledkem operace skalární hodnota, tak interpret jazyka změní přístup k datovému typu pole a do proměnné uloží jeho velikost, což je jediná skalární hodnota, kterou může daná operace vrátit. Stranou samozřejmě zůstává přímý přístup na položku pole, viz řádek číslo 4. To je samozřejmě také operace, která vrací skalární hodnotu, v tomto případě se ovšem neodkazujeme na datový typ pole, ale pouze na konkrétní položku daného pole. 10

11 1.3 Skriptovací jazyky Jazyků, které je možné použít k tvorbě skriptů na platformě Linux je celá řada. Při jejich výběru bude záležet především na tom, co bude vašim cílem a jak elegantně budeme chtít daného cíle dosáhnout. Mezi typické zástupce skriptovacích jazyků je možné zařadit: PERL, Python, PHP, Ruby, SHELLy SH/BASH, AWK, a případně celou řádku další interpretovaných jazyků. Je dobré si uvědomit, že skriptovací jazyky lze velmi dobře kombinovat. Při tvorbě skriptu můžete velmi jednoduše volat pro jednotlivé podúlohy jiné skripty psané jinými skriptovacími jazyky. Stejně tak jsou například SHELLové skripty založené na volání rozličných dílčích jednoúčelových programů. Jednotlivé skripty nebo programy je také možné řetězit do složitějších celků a to tak, že standardní výstup jednoho propojíme se standardním vstupem následujícího. Mějme situaci, kdy chceme otestovat internetové spojení, ale nemáme dostatek času čekat na výsledek. Tak spustíme test a necháme si výsledek poslat em. nohup ping c 5000 tail n 4 mail s Test nohup zajistí, aby program běžel i po ukončení terminálu ping program ping pro testování odezvy pomocí protokolu ICMP tail program který vypíše na výstup požadovaný počet řádku ze vstupu mail program který dokáže odeslat Jak si můžete všimnout, vše se dá vyřešit elegantně jedinou příkazovou řádkou. To, že je možné takovéto problémy řešit takto elegantně umožňuje ta skutečnost, že je možné přesměrovat standardní výstup jednoho programu na standardní vstup dalšího. To se v OS Unixového typu dělá pomocí operátoru PIPE (roura) v zápisu příkazu/skriptu se s ním setkáváme nejčastěji ve formě znaku Ve výše uvedeném příkladu můžete vidět kombinaci hned 4 různých programů, které ve formě jediného příkazového řádku splní vaše požadavky. V tomto případě se vlastně nejedná ani o skutečný skript. Nicméně na příkladu je krásně vidět celá filosofie psaní skriptů a to dělat věci co nejjednodušší a nejefektivnější. PIPE (roura) reprezentovaná znakem slouží k přesměrování stdout (standardního výstupu) na stdin (standardní vstup). Na české klávesnici je možné daný znak napsat stisknutím kombinace: pravý ALT + W. 11

12 Kromě rour existují i další možnosti přesměrování standardních vstupů a výstupu. K tomu slouží speciální znaky < a >. > umožňuje přesměrovat standardní výstup do souboru. >> umožňuje přesměrovat standardní výstup a připojit ho na konec souboru. < umožnuje přesměrování obsahu souboru na standardní vstup 2> umožňuje přesměrovat standardní chybový výstup do souboru. Je také možné přesměrovávat standardní výstupy stdout a stderr" vzájemně mezi sebou. A nyní si ukážeme několik příkladů na přesměrování Mějme situaci, kdy chceme jednoduše provést záznam o testu pomocí programu ping. Není nic jednoduššího než pomocí parametru navolit parametry testu ping a přesměrovat jeho výstup do námi zvoleného souboru. ping s 160 c 500 > ~/muj_test.txt Přesměrování standardního chybového výstupu na standardní výstup a následně do souboru /dev/null. To znamená, že veškerý výstup bude potlačen, respektive zahozen. $ muj_program 2>&1>/dev/null Toto řešení se používá u periodicky plánovaných akcí, kde nechceme být za žádnou cenu informování o průběhu nebo selhání daného programu. Nejprve přesměrujeme standardní chybový výstup na standardní výstup a ten následně přesměrujeme do speciálního zařízení /dev/null. Toto speciální zařízení nedělá nic jiného, než že zahodí veškerý standardní vstup. Občas se hodí i přesměrování vstupu ze souboru, viz následující skript. #!/bin/sh while read line; do echo $line; done <./muj_soubor_s_daty.txt V jedné z pozdějších částí textu si představíme několik typických zástupců skriptovacích jazyku s malou ukázkou jejich použití ve formě jednoduchých skriptů. 12

13 Skripty nejsou vázány na použitou platformu, ale pouze na interpret daného skriptu, a proto jsou skripty většinou dobře přenositelné mezi platformami, pro které je k dispozici interpret daného skriptovacího jazyka 13

14 1.4 Programovací jazyky Tak jako na ostatních OS je možné i v OS Linux tvořit programy v celé řadě programovacích jazyků. Mezi nejtypičtější představitele je možné zařadit jazyky C, C++, JAVA a podobně. Podpora programovacích jazyků znamená, že pro danou platformu existuje patřičný kompilátor a linker. Velkou výhodou programování právě na platformě Linux je to, že většina nejrozšířenějších distribucí obsahuje velkou řadu potřebných překladačů přímo ve svých repositářích. A jak je v Linuxu typické řada z nich je dostupná pod licencí GNU, nebo podobnou, která umožňuje téměř neomezené využití daných nástrojů a to zdarma. Asi nejpoužívanějším překladačem na platformě Linux je bezesporu překladač GNU GCC. Je třeba vyzdvihnout, že tento kompilátor je velmi kvalitní a podpora architektur je velmi rozsáhlá. GNU GCC podporuje cca 20 standardních architektur a celkově více než 60 architektur procesorů pokud zahrneme i méně běžné typy. V rodině překladačů GNU je dále možné nalézt překladač pro JAVU GNU Java a překladače pro, v dnešní době, méně obvyklé programovací jazyky, jakož jsou GNU Ada a GNU Fortran. Výhodou programovacích jazyků je skutečnost, že kompilátory provádějí značné optimalizace pro konkrétní platformy a tím dále zefektivňují vykonávání daných programů. Nevýhodou může být především užší provázání s konkrétní platformou a proto horší přenositelnost daného programu na jinou platformu. 14

15 1.5 Vývojová prostředí Další nespornou výhodou platformy Linux je dostupnost velké řady vývojových prostředí pro vývoj aplikací, skriptů a programů. Prostředím zde rozumíme, jak komplexní IDE (Integrated Development Enviroment), tak i editory, které dokážou ulehčit práci při vývoji, například barevným rozlišením syntaxe. Mezi IDE běžně dostupná v rámci repositářů jednotlivých distribucí Linuxu patří prostředí KDevelop, či Eclipse. Doporučit se dá také určitě Netbeans IDE, které je sice potřeba stáhnout ze stránek projektu, ale instalace je velmi jednoduchá a toto prostředí určitě patří k tomu nejlepšímu, co je možné získat zdarma. Jak můžete vidět na následujícím obrázku, možnosti IDE jsou značné a neomezují se pouze na zvýraznění syntaxe. Dobré IDE vám poskytne přehled o třídách objektů, umožní vám využívat versovací systémy a poskytne bohatou podporu při vývoji. NetBeans IDE Pokud zmiňujeme Linux, určitě se řadě čtenářů vybaví to, že OS Linux lze velmi dobře provozovat i bez grafické nadstavby. Ani v tomto případě nemusí být vývoj 15

16 na této platformě nikterak složitý nebo dokonce nekomfortní. Existuje velké množství editorů, které dokážou vývoj programů a skriptů velmi zpříjemnit, ať už uživatelsky přívětivým a intuitivním ovládáním v případě například editoru mcedit, nebo propracovaností ovládání, které je na první pohled složité, ale zato velmi efektivní při vývoji v případě editorů emacs, vim apod. V případě konzolových textových nástrojů nemůžeme ani opomenout kvalitní barevné rozlišení syntaxe. Viz následující obrázky, které zachycují barevné rozlišení syntaxe skriptu v PERLu v editoru mcedit. Barevné zvýraznění syntaxe samozřejmě dokážou poskytovat i další editory. Zvýraznění syntaxe v editoru mcedit 16

17 1.6 Shrnutí Skript vs. Program Script vs Program program nutná kompilace po každé úpravě kompilace pro každou platformu zvlášť, případně úprava platformě závislého kódu spouští se vlastní binární program složitější a delší kód většinou řádově výkonnější kód script nekompiluje se / rovnou se spouští stačí nainstalovaný interpret jazyka na dané platformě skript běží v interpretru jazyka velmi úsporný a jednoduchý kód většinou řádově menší výkon Vývojová prostředí Na platformě Linux je k dispozici velké množství vývojových prostředí a editorů s podporou syntaxe běžných jazyku. Tato prostředí jsou z velké části součástí většiny distribucí. K dispozici jsou jak prostředí pro textový režim ( vim, emacs, mcedit, nano, ), tak prostředí pro grafické nadstavby OS Linux ( KDevelop, Eclipse, ). Je možné doinstalovat i další vývojová prostředí, jako například velmi povedené a populární prostředí NetBeans IDE. 17

18 1.7 Ověření znalostí Zde vás čeká několik otázek, které vám pomohou ověřit vaše nově nabyté znalosti. ŘEŠENÍ 1. Jak se obecně liší programy a skripty z hlediska výkonu? 2. Co je třeba provést bezprostředně po úpravě programu před jeho spuštěním? 3. Co musí daný systém obsahovat, aby bylo možné spouštět skripty konkrétního programovacího jazyka? 4. Jaké editory znáte pro terminálové rozhraní OS Linux? 5. Jaká vývojová prostředí znáte pro grafické rozhraní OS Linux? 1. Programy bývají mnohem výkonnější, ale je většinou pracnější je napsat. 2. Program je třeba znovu zkompilovat a nainstalovat pomocí ( configure, make, make instar ). 3. OS musí obsahovat interper daného skriptovacího jazyka. 4. vi, vim, emacs, mcedit, nano,. 5. Eclipse, KDevelop, NetBeans,. 18

19 2 Programování v Linuxu Skripty 2.1 Úvod V této kapitole si nejprve představíme základní nástroje pro práci v OS Linux, ty se nám budou hodit pro pochopení a psaní skriptů v SHELLu. Kromě psaní skriptů v SHELLu, si dále představíme několik typických interpretrových jazyků, které jsou hojně využívány na platformě Linux. Skriptovací jazyky neslouží jen pro tvorbu běžných uživatelských skriptů, ale na těchto jazycích je založena velká řada systémových nástrojů. Tato kapitola by měla čtenáři, který se ještě nesetkal se skriptovacími jazyky, dát přehled o tom jaké základní skriptovací jazyky je možné použít a co je možné pomocí nich realizovat. 19

20 2.2 Nástroje Psaní skriptů především pro SHELLy se velmi často opírá a celou řádku programů, které jsou dostupné ve většině distribucí Linuxu. V následujícím textu se podíváme na nejdůležitější z nich, abyste snadněji porozuměli následujícím příkladům. Pokud byste zde čekali kompletní výpis parametrů daných příkladů a popis jejich použití, musím vás bohužel zklamat a odkázat vás na manuálové stránky daných programů. V řadě případů se jedná o velmi komplexní programy s mnoha desítkami parametrů. Nicméně následující přehled by měl sloužit, jako vodítko pro ty kdo se ještě s OS Linux ve větší míře nesetkali. příkaz / operátor cat tail head more less echo seq wc cp mv mkdir rm ls grep find použití / význam vypíše konec souboru nebo standardního vstupu na standardní výstup vypíše začátek souboru nebo standardního vstupu na standardní výstup skript běží v interpretru jazyka umožní postupný výpis souboru nebo standardního vstupu propracovanější verze programu more vypíše zadaný text na obrazovku vygeneruje posloupnost čísel program spočítá počet řádků, slov kopíruje soubor nebo adresář přesouvá soubor nebo adresář vytvoří adresář odstraní soubor nebo adresář výpis obsahu adresáře velmi pokročilý nástroj pro filtrování textu velmi pokročilý nástroj pro vyhledávání v systému souborů pipe (roura), přesměrování standardního výstupu na standardní výstup < přesměrování obsahu souboru na vstup 20

21 > přesměrování výstupu do souboru zabrání ukončení procesu při ukončení nohup rodičovského procesu (zavření terminálu) tar archivační nástroj 21

22 2.3 SH/BASH Jedná se o asi nejrozšířenější SHELLy na platformě linux. V případě SHELLu BASH se jedná o rozšíření původního SHELLu SH (Bourne SHell). Odtud vyplývá i jméno SHELLu BASH (Bourne Again SHell). Na Linuxové platformě můžete narazit i na další SHELLy, jakými jsou například: csh, ksh, zsh, atd. U řady čtenářů může na mysli vytanout otázka, co je to vlastně ten SHELL zač. SHELL je typicky UNIXové prostředí, které se chová jako interpret příkazového řádku. Nejčastěji se se SHELLem setkáváme jako s interpretem příkazového řádku, nenechte se ale zmást, v tomto případě se jedná o plnohodnotný skriptovací jazyk. Příkazy je možné jak zadávat na příkazovou řádku tak i zapsat do souboru a spouštět danou sadu příkazů jako skript. Samozřejmostí jsou řídící struktury, funkce a další programové konstrukce. Mějme jednoduchý úkol a to vytvoření 10 ti podadresářů v aktuálním adresáři. Vše se dá zvládnout elegantně na jediném řádku. Příkaz může vypadat třeba následovně: for i in `seq 1 10`; do mkdir./adresar_$i; done;ls -l; To samé lze samozřejmě zapsat přehledněji ve formě skriptu. Skript má dále tu výhodu, že je možné ho spouštět opakovaně. #!/bin/bash for in `seq 1 10` do mkdir./adresar_$i; done ls l Skriptům je samozřejmě možné předávat parametry a to tak, že ve skriptu se na ně odkážeme pomocí symbolu $ a pořadovým číslem parametru. Tzn. $1 je první parametr, $2 druhý, atd. Nyní můžeme předávat parametry. Náš skript nyní vytvoří libovolný počet podadresářů. Skript zavoláme jednoduše s požadovaným parametrem. $./mujscript.bash 10 Upravený skript (obsah souboru mujscript.sh ): #!/bin/bash for in `seq 1 $1` do mkdir./adresar_$i 22

23 done ls l Proměnné v SHELLu Proměnné je možné rozdělit na systémové a programové proměnné. Budeme se zde zabývat především definicí programových proměnných. To jsou ty, které budeme používat uvnitř skriptů. Je dobré si uvědomit, že je možné modifikovat obsah jakékoliv proměnné! Vytvoření proměnné moje_proměnná=moje_hodnota Přístup k proměnné echo $moje_proměnná Zrušení proměnné unset moje_proměnná Numerické operace s proměnnou $((moje_proměnná + 4)) Přesměrování standardního výstupu do proměnné moje_proměnná=`cat /etc/passwd grep root` 23

24 2.4 AWK AWK je typickým příkladem jazyka, který vznikl s jasným úmyslem. Tento jazyk / nástroj je zaměřen především na zpracování textových dat. Ať již ve formě textových souborů nebo proudů textových dat. Je dobré si uvědomit, že AWK můžeme používat buď jednoúčelově na příkazové řádce v kombinaci s dalšími programy, anebo můžeme napsat skript, který budeme využívat opakovaně. Pro AWK dokonce existuje překladač do jazyka C, což dává skriptům napsaným v AWK vysoký výkonový potenciál. Chceme získat statistiku nezdařených přihlášení k serveru, pod uživatelem root. Za pomocí skriptu v AWK je řešení více než elegantní. Typický záznam v logu /var/log/secure vypadá následovně: Apr 1 09:57:07 My_Linux sshd[15160]: pam_unix(sshd:auth): authentication \ failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost= user=root A nyní skript, který dokáže dané záznamy zpracovat a vyhodnotit. 1 #!/usr/bin/awk -f 2 3 /failure/{ 4 if( $14 == "user=root" ){ 5 split($13,pole,"="); 6 stat[pole[2]]++; 7 } 8 } 8 END{ 9 for(i in stat){ 10 print i, stat[i]; 11 } 12 } Spuštění skriptu a výsledek: skripty]#./root_logins.awk /var/log/secure Skript kontroluje, zda se v daném textu vyskytují řádky, které obsahují slovo failure viz řádek číslo 3. Dále se kontroluje, že na daném řádku je na čtrnácté pozici uvedeno user= root, což identifikuje pokus o přihlášení s uživatelským jménem root. Pokud tomu tak je, pak je extrahována adresa IP vzdálené strany z dat na pozici 13 a je inkrementováno počítadlo výskytů v asociativním poli. V sekci END, která se spouští až na konci skriptu, dojde k vypsání páru IP adresa a počet výskytů na standardní výstup. 24

25 2.5 PERL PERL dnes již určitě patří mezi jazyky, které jsou na ústupu. Ale to nikterak nesnižuje jeho významnost a důležitost. Na PERLu je založené velké množství systémových skriptů a nástrojů. Stejně tak napojení PERLu na repositáře CPAN, je třeba uvažovat jako velmi významnou součást celé filosofie tohoto programovacího jazyka. Hlavní myšlenka spočívá v tom dělat věci, co možná nejjednodušeji to jde a pokud možno velice efektivně. Smysl repositářů CPAN spočívá v tom, že to co už jednou bylo vymyšleno a sepsáno formou skriptů PERLu není třeba vymýšlet a programovat znovu. Za povšimnutí stojí, že například jeden z nejrozšířenějších antispamů, kterým je bezesporu Spamassassin, je z velké části napsán právě v jazyce PERL. Mějme stejný příklad jako v případě skriptovacího jazyka AWK. Výsledný skript může vypadat například následovně. Pro větší přehlednost díky zvýraznění syntaxe je daný skript uveden jako obrázek. Skript root_logins.pl 25

26 Výstup: skripty]#./root_logins.pl /var/log/secure IP: pocet pokusu: 8 IP: pocet pokusu: 1186 IP: pocet pokusu: 52 Ačkoli je PERL typickým zástupcem skriptovacích jazyků tak od verze 5 obsahuje podporu pro objektově orientované programování 26

27 2.6 Python Jedná se o moderní skriptovací jazyk, který je v dnešní době velice oblíbený. Do jisté míry nahrazuje programování v jazyce PERL. Python je dynamický moderní interpretovaný jazyk, který svými vlastnostmi přesahuje hranice pouhého skriptovacího jazyka. Jazyk Python totiž umožňuje vytváření plnohodnotných aplikací včetně grafického rozhraní. Za velkou výhodu jazyka Python bývá označována ta skutečnost, že je velice jednoduchý na naučení a produktivnost při psaní programů je na vysoké úrovni. S tím samozřejmě souvisí dostupnost velké škály knihoven. Mějme stejný příklad jako v případě skriptovacích jazyků AWK a PERL. Výsledný skript může vypadat například následovně. Pro větší přehlednost díky zvýraznění syntaxe je daný skript uveden opět jako obrázek. Skript root_logins.py Výstup: skripty]#./root_logins.py /var/log/secure IP: pocet pokusu: 8 IP: pocet pokusu: 52 IP: pocet pokusu:

28 2.7 Shrnutí Jak jste zajisté poznali, jsou skriptovací jazyky velmi vhodné pro hromadné zpracování dat. Typicky pro data ve formě různých záznamů o životě systému. Vděčí za to tomu, že původní myšlenkou bylo mimo jiné zpracování rozsáhlých finančních dat. Skripty se neomezují ovšem pouze na zpracování textů, ale obsahují i podporu pro interakci s uživatelem. Nejvýznamnější zaměření na interakci s uživatelem najdeme pravděpodobně u skriptovacího jazyka Python, který má v sobě zahrnutou podporu i pro vytváření GUI. SHELL Pokud se zaměříme na skripty v SHELLu typu SH/BASH, zjistíme, že jsou velice vhodné pro jednoduché úlohy a ideálně tam kde se kombinuje celá řádka různých nástrojů dohromady. Tam, kde budeme zpracovávat velké množství dat, začne SHELL ztrácet především na výkonu při práci se souborovým systémem. AWK AWK se výborně hodí pro zpracování textů a skripty AWK velmi dobře slouží i jako podprogramy pro SHELLové skripty. AWK nepodporuje složitější struktury, objekty a řízení programu. Stejně tak oproti ostatním jazykům má mnohem menší možnosti v oblasti práci s proměnnými a datové typy jsou mnohem více limitovány. PERL Vnikl jako rozšíření jazyka AWK proto aby odstranil jeho nedostatky, jedná se o jeden z nejrozšířenějších skriptovacích jazyků a proto je dobré, alespoň částečně tento jazyk ovládat. Jeho smyslem je dělat věci co nejjednodušeji a ve verzi 5 byl jazyk rozšířen i o podporu objektového programování. Dnes je na ústupu a je nahrazován jazykem Python. Pokud je kód napsaný v PERLu delší, bývá většinou značně složitý a nepřehledný. 28

29 Python Jedná se o moderní a oblíbený jazyk. Mluví se o něm jako o velmi snadno naučitelném jazyce. Je to velice komplexní jazyk pokud jde o otázku jeho upotřebitelnosti. Je v něm kladen velký důraz na přehlednost a snadnost údržby kódu. 29

30 2.8 Ověření znalostí Zde vás čeká dalších několik otázek, které vám pomohou ověřit vaše nově nabyté znalosti. ŘEŠENÍ 1. K čemu je v OS Linux dobrý symbol? Jak se jmenuje a jak se požívá? 2. Je třeba skripty před spuštěním kompilovat? 3. Jak zajistíte, aby váš skript, který standardně zapisuje chybová hlášení na standardní chybový výstup, zapsal tyto chybové zprávy do souboru? 4. Jaký skriptovací jazyk použije pro analýzu přístupů k vašemu poštovnímu serveru na platformě Linux? 5. Jaké vývojové prostředí použijete pro psaní skriptů v AWK a jaké v případě Pythonu? 1. Jedná se o rouru (pipe). Slouží k propojení standardního výstupu jednoho programu na standardní vstup druhého programu. Použití je například následující: cat /etc/passwd grep root 2. Ne není, je potřeba mít pouze nainstalovaný potřebný interpret daného jazyka. 3. Je třeba přesměrovat standardní chybový výstup do souboru. Standardní výstup bude i nadále váš terminál. $./muj_script.pl 2>~/muj_soubor_se_zaznamem.txt 4. Použít můžete samozřejmě jakýkoliv skriptovací jazyk, který vám bude vyhovovat, není na závadu mít kód o něco delší, ale zato rychleji napsaný a se stejnou funkcionalitou. 5. Stejně jako v předchozím případě, tato volba je jen na vás. Je dobré si uvědomit, že existuje celá řada vývojových prostředí, která se hodí pro rozličné jazyky buď více anebo méně, ale skript napíšete v kterémkoliv z nich. Nejdůležitější je, aby se vám v daném prostředí dobře pracovalo. 30

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím

Operační systémy. Cvičení 1: Seznámení s prostředím Operační systémy Cvičení 1: Seznámení s prostředím 1 Obsah cvičení Organizace cvičení Učebna K311 Unixová učebna K327 (Solárium) Přihlášení do Unixu Spouštění vzorových příkladů vzdáleně (Unix) lokálně

Více

Úvod do programovacího jazyka Python

Úvod do programovacího jazyka Python Úvod do programovacího jazyka Python Co je to Python? Python je objektově-orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk je velice výkonný, čitelný a dá se snadno naučit. Jeho použití je velice

Více

2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java

2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java 2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java Studijní cíl V tomto bloku bude věnována pozornost správnému postupu při programování, budou detailně vysvětleny jednotlivé etapy programování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Téma 4: Práce s CentOS. Instalace softwarových balíčků pomocí yum

Téma 4: Práce s CentOS. Instalace softwarových balíčků pomocí yum Téma 4: Práce s CentOS Instalace softwarových balíčků pomocí yum 1 Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, jak probíhá v prostředí CentOS instalace nových programů, co to jsou balíčky, a jak pracovat

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

Vytvoření bootovatelného média

Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média Vytvoření bootovatelného média VY_32_INOVACE_05_01_01 Vytvořeno Červen 2013 Učební materiál slouží vyučujícímu k vysvětlení základních pojmů z oblasti OS GNU/Linux a seznamuje

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.13 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 13_ Síťové služby- databázový server MySQL + PHP 1. díl DUM provede žáka instalací, základní konfigurací a zprovozněním

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07- Síťové služby servery a klienty a úvod do souborového serveru DUM naučí žáky spouštět, diagnostikovat a konfigurovat

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Od CGI k FastCGI. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Od CGI k FastCGI Ondřej Caletka 5. října 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Od CGI k FastCGI 5. října 2013 1 / 18 Obsah 1 Common

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.9 10/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.9 10/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.9 10/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 31 0:40 Programovací jazyky Programovací jazyky jsou jazyky

Více

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz

A p a c h e h t t p d 2. 2. Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz A p a c h e h t t p d 2. 2 Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz C o j e t o A p a c h e h t t p d? Apache httpd (nebo někdy jen httpd) je kvalitní, robustní, modulární webový server dostupný zdarma

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

PRACUJEME S SHELLEM Ať žije BASH.

PRACUJEME S SHELLEM Ať žije BASH. PRACUJEME S SHELLEM Ať žije BASH. V této lekci nakoukneme do základů shellu Bash. Trocha nudné teorie. Název je akronym pro Bourne again shell, což poukazuje na jeho základ v dříve nejpoužívanějším unixovém

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Webový server lapache

Webový server lapache Webový server lapache Abstrakt lapache (lukas light apache) je jednoduchý UNIXový webový server podporující: podmnožinu HTTP 1.0/1 protokolu virtuální servery (s vlastními chybovými stránkami a kořenem

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.01 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 01 Dynamický web - LAMP DUM vysvětlí žákům podstatu dynamického webu, představí základní GNU/GPL nástroje pro tvorbu

Více

3. Základy programovacího jazyka Java

3. Základy programovacího jazyka Java 3. Základy programovacího jazyka Java Programovací jazyk Java nese označení jazyk 3.v generace 3GL, kde označeni 3 označuje imperativní jazyk vysoké úrovně. Tento jazyk se vyznačuje vysokou mírou univerzálnosti,

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 2+2.1 3/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 2+2.1 3/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 2+2.1 3/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 Programování na PC Při programování na PC musíme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Semestrální práce KIV/PC

Semestrální práce KIV/PC Semestrální práce KIV/PC Václav Löffelmann 2014-12-31 1 Zadání Naprogramujte v ANSI C přenositelnou konzolovou aplikaci, která jako vstup obdrží soubor obsahující obrázek ručně psané číslice a soubor s

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Architektura systému GNU/Linux Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Úvod Liberix, o.p.s. Nestátní nezisková organizace Založena na jaře 2005 Hlavní cíl - Podpora a propagace svobodných informačních technologií

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Řešení pro audit činnosti administrátorů UNIX/Linux serverů

Řešení pro audit činnosti administrátorů UNIX/Linux serverů Řešení pro audit činnosti administrátorů UNIX/Linux serverů OpenSource řešení v sítích 29. 10. 2009, Karviná Pavel Běhal Agenda Úvod do problému Dostupné prostředky Technické řešení Kousek zdrojového kódu

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.19 Název materiálu: 19 PHP- Základy práce s databází PHP 2. část MySQL (Aplikace knihovna) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup DUM je žákům průvodcem vytvoření databáze knih

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans.

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans. 1 Grafické rozhraní Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření programů s využitím grafického rozhraní (GUI). Vysvětlen bude základní filozofie pro vytváření aplikací s GUI ve srovnání s konzolovými

Více