Programování v Linuxu. Ondřej Vondrouš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programování v Linuxu. Ondřej Vondrouš"

Transkript

1 Programování v Linuxu Ondřej Vondrouš

2 Autor: Ondřej Vondrouš Název díla: Programování v Linuxu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Cílem tohoto modulu je seznámit čtenáře s možnostmi tvorby vlastních programů a skriptů v Operačním systému Linux. CÍLE Po přečtení tohoto modulu by čtenář měl být schopen rozlišit skripty a programy. Čtenář by se měl seznámit se seznamem základních linuxových nástrojů. Dále by si čtenář měl osvojit práci se standardním vstupem a výstupem a možnostmi jeho přesměrování, včetně využití rour ( pipe). V části zaměřené na programování, bude ukázána řada nástrojů, která slouží pro usnadnění práce s vývojem a distribucí vlastních programů. Zvláštní pozornost bude věnována balíku nástrojů GNU toolchain. LITERATURA [1] Michael, Randal. Mastering UNIX Shell Scripting. : WILEY, ISBN [2] Larry, Wall. Tom, Christiansen. Randal L., Schwartz. Programování v jazyce Perl. : Computer Press, 1997, 683. ISBN [3] Keir, Davis. John, W.,Turner. Nathan, Yocom. The Definitive Guide to Linux Network Programming.. : Apress, 2004, 374. ISBN [4] Peter,Norton. Harley, Hahn. Průvodce Unixem. : Unis Publishing, ISBN

5 Obsah 1 Programování v Linuxu Začínáme Motivace Skript vs. Program Skriptovací jazyky Programovací jazyky Vývojová prostředí Shrnutí Ověření znalostí Programování v Linuxu Skripty Úvod Nástroje SH/BASH AWK PERL Python Shrnutí Ověření znalostí Programování v Linuxu Programy Úvod Nástroje GNU toolchain Nástroje GCC Nástroje make Nástroje GNU Binutils Nástroje GDB Nástroje autotools Nástroje configure / make / make install Ověření znalostí Programování v Linuxu Co se jinam nevešlo Další možnosti ladění programů valgrind, a electric fence, Služby démoni Automatické spouštění a plánování Automatické spouštění a plánování - at Automatické spouštění a plánování - cron Shrnutí Ověření znalostí... 49

6 5 Přestávka Programování v Linuxu závěrečné cvičení Test... 51

7 1 Programování v Linuxu Začínáme 1.1 Motivace Tento modul si klade za cíl přiblížit čtenářům možnosti programování a psaní skriptů na platformě Linux. Hlavní motivací studentů pro zvládnutí látky obsažené v tomto modulu by měl být fakt, že řadu programátorských úkolů může být velmi snadné vyřešit, pokud se zvolí vhodný postup pro řešení konkrétní problematiky. Vhodný postup v tomto případě bude znamenat, udělat to správné rozhodnutí, kdy použít některého ze skriptovacích jazyků a kdy zase naopak použít programování ve vyšším programovacím jazyce s použitím vhodných podpůrných nástrojů. Zvolení správného přístupu k řešení problému má pozitivní vliv na zvládnutí jakéhokoliv problému. To co jednou metodou programování může být jen obtížně dosažitelné a kde řešení zabere programátorovi několik hodin, tak použitím odlišné metody může být daný problém vyřešen třeba během několika minut. Předpokládá se, že řada čtenářů se již setkala s programováním v jednom z klasických programovacích jazyků typu C/C++ a nebo JAVA. To, že se čtenář seznámí s možnostmi psaní skriptů a obecně možnostmi skriptovacích jazyků, může mít do budoucna velký vliv na urychlení vývoje při řešení specifických úkolů. A to vzhledem k faktu, že se mu rozšíří paleta použitelných technologií pro řešení programátorských problémů. Proč se zabývat programováním v Linuxu? Dalo by se jednoduše říci, že programování na platformě Linux se v ledasčem moc neliší od programování na jiných platformách a na druhou stranu v některých aspektech se liší zcela zásadně. To zásadní je především to, že platforma Linux je přímo jakoby stvořená pro programování. Pokud si nainstalujete některou z distribucí Linuxu, budete mít již v základu k dispozici potřebné kompilátory, debugery, iterpretery skriptů a vývojová prostředí. O čem tento modul je. Tento modul se snaží čtenáři vysvětlit rozdíly mezi skripty a programy. V modulu bude čtenář seznámen se základním přehledem skriptovacích jazyků používaných na platformě Linux a budou zde vysvětleny jejich přednosti a nedostatky. V sekci věnovanou programování ve vyšších programovacích jazycích bude čtenář seznámen s nástroji z balíku GNU toolchain. Budou také prezentovány některé techniky jako například jakým způsobem vytvořit daemona (službu) a jakým způsobem plánovat spouštění úloh v daný čas.

8 O čem tento modul není. Ačkoli by k tomu mohl svádět název modulu, tak tento modul není o programování jako takovém. Nebudou zde vysvětlovány žádné základy programování a algoritmizace. Naopak se předpokládá, že čtenář již alespoň částečně ovládá programování v některém z vyšších programovacích jazyků. Ukázky příkladů zde slouží především pro demonstraci konkrétních vlastností a ne jako ukázka nejlepšího možného postupu při řešení problému. Modul se také zcela záměrně vyhýbá tématice skriptovacích jazyků pro WWW, ale zaměřuje se na systémové skripty a to i přes to, že použité skriptovací jazyky jsou velmi univerzální a je možné se s nimi setkat velmi často i ve webových aplikacích. 8

9 1.2 Skript vs. Program V této části textu si vysvětlíme rozdíl mezi programem a skriptem. Rozdělení je možné pojmout z řady úhlů pohledu. Pokud se na danou problematiku podíváme z pohledu výkonu, budou většinou vítězit klasické programy překládané do spustitelné binární podoby. Pokud se na věc podíváme z pohledu rychlosti vývoje, zjistíme, že velkou řada problémů lze řešit velice elegantně a rychle na úrovni skriptů, byť za cenu pomalejšího zpracování. To ovšem bývá bohatě nahrazeno velkou rychlostí implementace Dále je nutné si uvědomit, že zatímco program se překládá pouze jednou a následně se provádí zkompilovaný kód programu, tak v případě skriptů je skript interpretován vždy znovu a znovu ve své zdrojové formě. To ovšem není vždy na překážku, u skriptů není nutné je po jejich změně rekompilovat, ale je možné je ihned spouštět. Pokud jde něco programem udělat velmi jednoduše, lze to samé v řadě případů udělat pomocí skriptu ještě jednodušeji a hlavně rychleji. Kdy zvolit ten který postup závisí na tom čeho je potřeba dosáhnout. A to by si měl každý velmi dobře uvědomovat již v době návrhu řešení. Špatný postup sice a priori nevede k selhání, ale bývá mnohem pracnější, složitější na implementaci. Z toho také vyplývá i větší náchylnost na výskyt chyb. Uvažujme vcelku standardní situaci, kterou musí řešit běžný administrátor serverů. Potřebujeme zjistit, kolikrát denně se nám někdo cizí pokouší připojit na náš poštovní server, intuitivně asi tušíte, že psát kvůli tomu program je příliš těžkopádné. Zvláště když si později ukážeme, že se tento problém dá vyřešit velice elegantně na několika řádcích skriptu a to zcela pomíjím fakt, že daný skript by se dal zapsat do jediného řádku! Ukázku takového skriptu si ukážeme v dalším textu a to hned v několika skriptovacích jazycích. Budeme-li uvažovat jiný problém a to realizaci nějaké síťové služby, kde bude zásadní výkon. Bude potřeba napsat efektivní a robustní program, bude asi nejlepší použít nějaký vyšší programovací jazyk. I když i zde jsou možnosti jak vytvářet síťově služby na úrovni skriptovacích jazyků. Pokud se podíváme na skripty a programy z dalšího úhlu, tak další velká rozdílnost spočívá ve formě použitých příkazu. Zatímco při programování převládá volání interních příkazů daného programovacího jazyka a systémová volání se používají minimálně, tak v případě psaní skriptů je situace v některých případech diametrálně odlišná. Jedná se typicky o případ psaní skriptů pro SHELL, kdy se z velké části využívají malé obslužné programy, které jsou součástí Linuxových distribucí. Značnou pozornost si také zaslouží způsob definice proměnných. Zde je rozdíl na první pohled velmi markantní. Na jedné straně stojí vyšší programovací jazyky se 9

10 silnou typovou kontrolou. Při deklaraci proměnných je třeba zvolit požadovaný typ proměnné a následný přístup k dané proměnné je tímto předurčen. Kdežto v případě skriptovacích jazyků je situace naprosto odlišná. Proměnné je sice třeba v některých skriptovacích jazycích deklarovat, ale datových typů bývá výrazně méně. Také vzhledem k absenci překladu dochází ke kontrole datových typů až během běhu programu. Některá jazyky třeba jako například PERL přistupují k proměnné dle toho, jak je na proměnnou odkazováno. Pokud se zaměříme například na práci s datovým typem pole v jazyce PERL, pak dostáváme následující výsledky. značí datový typ pole a symbol $ značí skalární proměnnou. Jak vidno PERL přistupuje k definici typů proměnných velmi benevolentně. A, B, C, D, E ); #přiřazení položek seznamu do pole. 2 #vytvoření pouze části pole. 3 #ve $var bude uložena velikost daného pole. 4 $var=$pole[2]; #ve $var bude uložena hodnota C. 5 my #do jednotlivých proměnných se uloží jednotlivé položky pole. Jak vidíte na uvedeném příkladu, možností jak pracovat s datovým typem pole je celá řada. Za povšimnutí stojí především třetí řádek, kde je pěkně vidět, že pokud má být výsledkem operace skalární hodnota, tak interpret jazyka změní přístup k datovému typu pole a do proměnné uloží jeho velikost, což je jediná skalární hodnota, kterou může daná operace vrátit. Stranou samozřejmě zůstává přímý přístup na položku pole, viz řádek číslo 4. To je samozřejmě také operace, která vrací skalární hodnotu, v tomto případě se ovšem neodkazujeme na datový typ pole, ale pouze na konkrétní položku daného pole. 10

11 1.3 Skriptovací jazyky Jazyků, které je možné použít k tvorbě skriptů na platformě Linux je celá řada. Při jejich výběru bude záležet především na tom, co bude vašim cílem a jak elegantně budeme chtít daného cíle dosáhnout. Mezi typické zástupce skriptovacích jazyků je možné zařadit: PERL, Python, PHP, Ruby, SHELLy SH/BASH, AWK, a případně celou řádku další interpretovaných jazyků. Je dobré si uvědomit, že skriptovací jazyky lze velmi dobře kombinovat. Při tvorbě skriptu můžete velmi jednoduše volat pro jednotlivé podúlohy jiné skripty psané jinými skriptovacími jazyky. Stejně tak jsou například SHELLové skripty založené na volání rozličných dílčích jednoúčelových programů. Jednotlivé skripty nebo programy je také možné řetězit do složitějších celků a to tak, že standardní výstup jednoho propojíme se standardním vstupem následujícího. Mějme situaci, kdy chceme otestovat internetové spojení, ale nemáme dostatek času čekat na výsledek. Tak spustíme test a necháme si výsledek poslat em. nohup ping c 5000 tail n 4 mail s Test nohup zajistí, aby program běžel i po ukončení terminálu ping program ping pro testování odezvy pomocí protokolu ICMP tail program který vypíše na výstup požadovaný počet řádku ze vstupu mail program který dokáže odeslat Jak si můžete všimnout, vše se dá vyřešit elegantně jedinou příkazovou řádkou. To, že je možné takovéto problémy řešit takto elegantně umožňuje ta skutečnost, že je možné přesměrovat standardní výstup jednoho programu na standardní vstup dalšího. To se v OS Unixového typu dělá pomocí operátoru PIPE (roura) v zápisu příkazu/skriptu se s ním setkáváme nejčastěji ve formě znaku Ve výše uvedeném příkladu můžete vidět kombinaci hned 4 různých programů, které ve formě jediného příkazového řádku splní vaše požadavky. V tomto případě se vlastně nejedná ani o skutečný skript. Nicméně na příkladu je krásně vidět celá filosofie psaní skriptů a to dělat věci co nejjednodušší a nejefektivnější. PIPE (roura) reprezentovaná znakem slouží k přesměrování stdout (standardního výstupu) na stdin (standardní vstup). Na české klávesnici je možné daný znak napsat stisknutím kombinace: pravý ALT + W. 11

12 Kromě rour existují i další možnosti přesměrování standardních vstupů a výstupu. K tomu slouží speciální znaky < a >. > umožňuje přesměrovat standardní výstup do souboru. >> umožňuje přesměrovat standardní výstup a připojit ho na konec souboru. < umožnuje přesměrování obsahu souboru na standardní vstup 2> umožňuje přesměrovat standardní chybový výstup do souboru. Je také možné přesměrovávat standardní výstupy stdout a stderr" vzájemně mezi sebou. A nyní si ukážeme několik příkladů na přesměrování Mějme situaci, kdy chceme jednoduše provést záznam o testu pomocí programu ping. Není nic jednoduššího než pomocí parametru navolit parametry testu ping a přesměrovat jeho výstup do námi zvoleného souboru. ping s 160 c 500 > ~/muj_test.txt Přesměrování standardního chybového výstupu na standardní výstup a následně do souboru /dev/null. To znamená, že veškerý výstup bude potlačen, respektive zahozen. $ muj_program 2>&1>/dev/null Toto řešení se používá u periodicky plánovaných akcí, kde nechceme být za žádnou cenu informování o průběhu nebo selhání daného programu. Nejprve přesměrujeme standardní chybový výstup na standardní výstup a ten následně přesměrujeme do speciálního zařízení /dev/null. Toto speciální zařízení nedělá nic jiného, než že zahodí veškerý standardní vstup. Občas se hodí i přesměrování vstupu ze souboru, viz následující skript. #!/bin/sh while read line; do echo $line; done <./muj_soubor_s_daty.txt V jedné z pozdějších částí textu si představíme několik typických zástupců skriptovacích jazyku s malou ukázkou jejich použití ve formě jednoduchých skriptů. 12

13 Skripty nejsou vázány na použitou platformu, ale pouze na interpret daného skriptu, a proto jsou skripty většinou dobře přenositelné mezi platformami, pro které je k dispozici interpret daného skriptovacího jazyka 13

14 1.4 Programovací jazyky Tak jako na ostatních OS je možné i v OS Linux tvořit programy v celé řadě programovacích jazyků. Mezi nejtypičtější představitele je možné zařadit jazyky C, C++, JAVA a podobně. Podpora programovacích jazyků znamená, že pro danou platformu existuje patřičný kompilátor a linker. Velkou výhodou programování právě na platformě Linux je to, že většina nejrozšířenějších distribucí obsahuje velkou řadu potřebných překladačů přímo ve svých repositářích. A jak je v Linuxu typické řada z nich je dostupná pod licencí GNU, nebo podobnou, která umožňuje téměř neomezené využití daných nástrojů a to zdarma. Asi nejpoužívanějším překladačem na platformě Linux je bezesporu překladač GNU GCC. Je třeba vyzdvihnout, že tento kompilátor je velmi kvalitní a podpora architektur je velmi rozsáhlá. GNU GCC podporuje cca 20 standardních architektur a celkově více než 60 architektur procesorů pokud zahrneme i méně běžné typy. V rodině překladačů GNU je dále možné nalézt překladač pro JAVU GNU Java a překladače pro, v dnešní době, méně obvyklé programovací jazyky, jakož jsou GNU Ada a GNU Fortran. Výhodou programovacích jazyků je skutečnost, že kompilátory provádějí značné optimalizace pro konkrétní platformy a tím dále zefektivňují vykonávání daných programů. Nevýhodou může být především užší provázání s konkrétní platformou a proto horší přenositelnost daného programu na jinou platformu. 14

15 1.5 Vývojová prostředí Další nespornou výhodou platformy Linux je dostupnost velké řady vývojových prostředí pro vývoj aplikací, skriptů a programů. Prostředím zde rozumíme, jak komplexní IDE (Integrated Development Enviroment), tak i editory, které dokážou ulehčit práci při vývoji, například barevným rozlišením syntaxe. Mezi IDE běžně dostupná v rámci repositářů jednotlivých distribucí Linuxu patří prostředí KDevelop, či Eclipse. Doporučit se dá také určitě Netbeans IDE, které je sice potřeba stáhnout ze stránek projektu, ale instalace je velmi jednoduchá a toto prostředí určitě patří k tomu nejlepšímu, co je možné získat zdarma. Jak můžete vidět na následujícím obrázku, možnosti IDE jsou značné a neomezují se pouze na zvýraznění syntaxe. Dobré IDE vám poskytne přehled o třídách objektů, umožní vám využívat versovací systémy a poskytne bohatou podporu při vývoji. NetBeans IDE Pokud zmiňujeme Linux, určitě se řadě čtenářů vybaví to, že OS Linux lze velmi dobře provozovat i bez grafické nadstavby. Ani v tomto případě nemusí být vývoj 15

16 na této platformě nikterak složitý nebo dokonce nekomfortní. Existuje velké množství editorů, které dokážou vývoj programů a skriptů velmi zpříjemnit, ať už uživatelsky přívětivým a intuitivním ovládáním v případě například editoru mcedit, nebo propracovaností ovládání, které je na první pohled složité, ale zato velmi efektivní při vývoji v případě editorů emacs, vim apod. V případě konzolových textových nástrojů nemůžeme ani opomenout kvalitní barevné rozlišení syntaxe. Viz následující obrázky, které zachycují barevné rozlišení syntaxe skriptu v PERLu v editoru mcedit. Barevné zvýraznění syntaxe samozřejmě dokážou poskytovat i další editory. Zvýraznění syntaxe v editoru mcedit 16

17 1.6 Shrnutí Skript vs. Program Script vs Program program nutná kompilace po každé úpravě kompilace pro každou platformu zvlášť, případně úprava platformě závislého kódu spouští se vlastní binární program složitější a delší kód většinou řádově výkonnější kód script nekompiluje se / rovnou se spouští stačí nainstalovaný interpret jazyka na dané platformě skript běží v interpretru jazyka velmi úsporný a jednoduchý kód většinou řádově menší výkon Vývojová prostředí Na platformě Linux je k dispozici velké množství vývojových prostředí a editorů s podporou syntaxe běžných jazyku. Tato prostředí jsou z velké části součástí většiny distribucí. K dispozici jsou jak prostředí pro textový režim ( vim, emacs, mcedit, nano, ), tak prostředí pro grafické nadstavby OS Linux ( KDevelop, Eclipse, ). Je možné doinstalovat i další vývojová prostředí, jako například velmi povedené a populární prostředí NetBeans IDE. 17

18 1.7 Ověření znalostí Zde vás čeká několik otázek, které vám pomohou ověřit vaše nově nabyté znalosti. ŘEŠENÍ 1. Jak se obecně liší programy a skripty z hlediska výkonu? 2. Co je třeba provést bezprostředně po úpravě programu před jeho spuštěním? 3. Co musí daný systém obsahovat, aby bylo možné spouštět skripty konkrétního programovacího jazyka? 4. Jaké editory znáte pro terminálové rozhraní OS Linux? 5. Jaká vývojová prostředí znáte pro grafické rozhraní OS Linux? 1. Programy bývají mnohem výkonnější, ale je většinou pracnější je napsat. 2. Program je třeba znovu zkompilovat a nainstalovat pomocí ( configure, make, make instar ). 3. OS musí obsahovat interper daného skriptovacího jazyka. 4. vi, vim, emacs, mcedit, nano,. 5. Eclipse, KDevelop, NetBeans,. 18

19 2 Programování v Linuxu Skripty 2.1 Úvod V této kapitole si nejprve představíme základní nástroje pro práci v OS Linux, ty se nám budou hodit pro pochopení a psaní skriptů v SHELLu. Kromě psaní skriptů v SHELLu, si dále představíme několik typických interpretrových jazyků, které jsou hojně využívány na platformě Linux. Skriptovací jazyky neslouží jen pro tvorbu běžných uživatelských skriptů, ale na těchto jazycích je založena velká řada systémových nástrojů. Tato kapitola by měla čtenáři, který se ještě nesetkal se skriptovacími jazyky, dát přehled o tom jaké základní skriptovací jazyky je možné použít a co je možné pomocí nich realizovat. 19

20 2.2 Nástroje Psaní skriptů především pro SHELLy se velmi často opírá a celou řádku programů, které jsou dostupné ve většině distribucí Linuxu. V následujícím textu se podíváme na nejdůležitější z nich, abyste snadněji porozuměli následujícím příkladům. Pokud byste zde čekali kompletní výpis parametrů daných příkladů a popis jejich použití, musím vás bohužel zklamat a odkázat vás na manuálové stránky daných programů. V řadě případů se jedná o velmi komplexní programy s mnoha desítkami parametrů. Nicméně následující přehled by měl sloužit, jako vodítko pro ty kdo se ještě s OS Linux ve větší míře nesetkali. příkaz / operátor cat tail head more less echo seq wc cp mv mkdir rm ls grep find použití / význam vypíše konec souboru nebo standardního vstupu na standardní výstup vypíše začátek souboru nebo standardního vstupu na standardní výstup skript běží v interpretru jazyka umožní postupný výpis souboru nebo standardního vstupu propracovanější verze programu more vypíše zadaný text na obrazovku vygeneruje posloupnost čísel program spočítá počet řádků, slov kopíruje soubor nebo adresář přesouvá soubor nebo adresář vytvoří adresář odstraní soubor nebo adresář výpis obsahu adresáře velmi pokročilý nástroj pro filtrování textu velmi pokročilý nástroj pro vyhledávání v systému souborů pipe (roura), přesměrování standardního výstupu na standardní výstup < přesměrování obsahu souboru na vstup 20

21 > přesměrování výstupu do souboru zabrání ukončení procesu při ukončení nohup rodičovského procesu (zavření terminálu) tar archivační nástroj 21

22 2.3 SH/BASH Jedná se o asi nejrozšířenější SHELLy na platformě linux. V případě SHELLu BASH se jedná o rozšíření původního SHELLu SH (Bourne SHell). Odtud vyplývá i jméno SHELLu BASH (Bourne Again SHell). Na Linuxové platformě můžete narazit i na další SHELLy, jakými jsou například: csh, ksh, zsh, atd. U řady čtenářů může na mysli vytanout otázka, co je to vlastně ten SHELL zač. SHELL je typicky UNIXové prostředí, které se chová jako interpret příkazového řádku. Nejčastěji se se SHELLem setkáváme jako s interpretem příkazového řádku, nenechte se ale zmást, v tomto případě se jedná o plnohodnotný skriptovací jazyk. Příkazy je možné jak zadávat na příkazovou řádku tak i zapsat do souboru a spouštět danou sadu příkazů jako skript. Samozřejmostí jsou řídící struktury, funkce a další programové konstrukce. Mějme jednoduchý úkol a to vytvoření 10 ti podadresářů v aktuálním adresáři. Vše se dá zvládnout elegantně na jediném řádku. Příkaz může vypadat třeba následovně: for i in `seq 1 10`; do mkdir./adresar_$i; done;ls -l; To samé lze samozřejmě zapsat přehledněji ve formě skriptu. Skript má dále tu výhodu, že je možné ho spouštět opakovaně. #!/bin/bash for in `seq 1 10` do mkdir./adresar_$i; done ls l Skriptům je samozřejmě možné předávat parametry a to tak, že ve skriptu se na ně odkážeme pomocí symbolu $ a pořadovým číslem parametru. Tzn. $1 je první parametr, $2 druhý, atd. Nyní můžeme předávat parametry. Náš skript nyní vytvoří libovolný počet podadresářů. Skript zavoláme jednoduše s požadovaným parametrem. $./mujscript.bash 10 Upravený skript (obsah souboru mujscript.sh ): #!/bin/bash for in `seq 1 $1` do mkdir./adresar_$i 22

23 done ls l Proměnné v SHELLu Proměnné je možné rozdělit na systémové a programové proměnné. Budeme se zde zabývat především definicí programových proměnných. To jsou ty, které budeme používat uvnitř skriptů. Je dobré si uvědomit, že je možné modifikovat obsah jakékoliv proměnné! Vytvoření proměnné moje_proměnná=moje_hodnota Přístup k proměnné echo $moje_proměnná Zrušení proměnné unset moje_proměnná Numerické operace s proměnnou $((moje_proměnná + 4)) Přesměrování standardního výstupu do proměnné moje_proměnná=`cat /etc/passwd grep root` 23

24 2.4 AWK AWK je typickým příkladem jazyka, který vznikl s jasným úmyslem. Tento jazyk / nástroj je zaměřen především na zpracování textových dat. Ať již ve formě textových souborů nebo proudů textových dat. Je dobré si uvědomit, že AWK můžeme používat buď jednoúčelově na příkazové řádce v kombinaci s dalšími programy, anebo můžeme napsat skript, který budeme využívat opakovaně. Pro AWK dokonce existuje překladač do jazyka C, což dává skriptům napsaným v AWK vysoký výkonový potenciál. Chceme získat statistiku nezdařených přihlášení k serveru, pod uživatelem root. Za pomocí skriptu v AWK je řešení více než elegantní. Typický záznam v logu /var/log/secure vypadá následovně: Apr 1 09:57:07 My_Linux sshd[15160]: pam_unix(sshd:auth): authentication \ failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost= user=root A nyní skript, který dokáže dané záznamy zpracovat a vyhodnotit. 1 #!/usr/bin/awk -f 2 3 /failure/{ 4 if( $14 == "user=root" ){ 5 split($13,pole,"="); 6 stat[pole[2]]++; 7 } 8 } 8 END{ 9 for(i in stat){ 10 print i, stat[i]; 11 } 12 } Spuštění skriptu a výsledek: skripty]#./root_logins.awk /var/log/secure Skript kontroluje, zda se v daném textu vyskytují řádky, které obsahují slovo failure viz řádek číslo 3. Dále se kontroluje, že na daném řádku je na čtrnácté pozici uvedeno user= root, což identifikuje pokus o přihlášení s uživatelským jménem root. Pokud tomu tak je, pak je extrahována adresa IP vzdálené strany z dat na pozici 13 a je inkrementováno počítadlo výskytů v asociativním poli. V sekci END, která se spouští až na konci skriptu, dojde k vypsání páru IP adresa a počet výskytů na standardní výstup. 24

25 2.5 PERL PERL dnes již určitě patří mezi jazyky, které jsou na ústupu. Ale to nikterak nesnižuje jeho významnost a důležitost. Na PERLu je založené velké množství systémových skriptů a nástrojů. Stejně tak napojení PERLu na repositáře CPAN, je třeba uvažovat jako velmi významnou součást celé filosofie tohoto programovacího jazyka. Hlavní myšlenka spočívá v tom dělat věci, co možná nejjednodušeji to jde a pokud možno velice efektivně. Smysl repositářů CPAN spočívá v tom, že to co už jednou bylo vymyšleno a sepsáno formou skriptů PERLu není třeba vymýšlet a programovat znovu. Za povšimnutí stojí, že například jeden z nejrozšířenějších antispamů, kterým je bezesporu Spamassassin, je z velké části napsán právě v jazyce PERL. Mějme stejný příklad jako v případě skriptovacího jazyka AWK. Výsledný skript může vypadat například následovně. Pro větší přehlednost díky zvýraznění syntaxe je daný skript uveden jako obrázek. Skript root_logins.pl 25

26 Výstup: skripty]#./root_logins.pl /var/log/secure IP: pocet pokusu: 8 IP: pocet pokusu: 1186 IP: pocet pokusu: 52 Ačkoli je PERL typickým zástupcem skriptovacích jazyků tak od verze 5 obsahuje podporu pro objektově orientované programování 26

27 2.6 Python Jedná se o moderní skriptovací jazyk, který je v dnešní době velice oblíbený. Do jisté míry nahrazuje programování v jazyce PERL. Python je dynamický moderní interpretovaný jazyk, který svými vlastnostmi přesahuje hranice pouhého skriptovacího jazyka. Jazyk Python totiž umožňuje vytváření plnohodnotných aplikací včetně grafického rozhraní. Za velkou výhodu jazyka Python bývá označována ta skutečnost, že je velice jednoduchý na naučení a produktivnost při psaní programů je na vysoké úrovni. S tím samozřejmě souvisí dostupnost velké škály knihoven. Mějme stejný příklad jako v případě skriptovacích jazyků AWK a PERL. Výsledný skript může vypadat například následovně. Pro větší přehlednost díky zvýraznění syntaxe je daný skript uveden opět jako obrázek. Skript root_logins.py Výstup: skripty]#./root_logins.py /var/log/secure IP: pocet pokusu: 8 IP: pocet pokusu: 52 IP: pocet pokusu:

28 2.7 Shrnutí Jak jste zajisté poznali, jsou skriptovací jazyky velmi vhodné pro hromadné zpracování dat. Typicky pro data ve formě různých záznamů o životě systému. Vděčí za to tomu, že původní myšlenkou bylo mimo jiné zpracování rozsáhlých finančních dat. Skripty se neomezují ovšem pouze na zpracování textů, ale obsahují i podporu pro interakci s uživatelem. Nejvýznamnější zaměření na interakci s uživatelem najdeme pravděpodobně u skriptovacího jazyka Python, který má v sobě zahrnutou podporu i pro vytváření GUI. SHELL Pokud se zaměříme na skripty v SHELLu typu SH/BASH, zjistíme, že jsou velice vhodné pro jednoduché úlohy a ideálně tam kde se kombinuje celá řádka různých nástrojů dohromady. Tam, kde budeme zpracovávat velké množství dat, začne SHELL ztrácet především na výkonu při práci se souborovým systémem. AWK AWK se výborně hodí pro zpracování textů a skripty AWK velmi dobře slouží i jako podprogramy pro SHELLové skripty. AWK nepodporuje složitější struktury, objekty a řízení programu. Stejně tak oproti ostatním jazykům má mnohem menší možnosti v oblasti práci s proměnnými a datové typy jsou mnohem více limitovány. PERL Vnikl jako rozšíření jazyka AWK proto aby odstranil jeho nedostatky, jedná se o jeden z nejrozšířenějších skriptovacích jazyků a proto je dobré, alespoň částečně tento jazyk ovládat. Jeho smyslem je dělat věci co nejjednodušeji a ve verzi 5 byl jazyk rozšířen i o podporu objektového programování. Dnes je na ústupu a je nahrazován jazykem Python. Pokud je kód napsaný v PERLu delší, bývá většinou značně složitý a nepřehledný. 28

29 Python Jedná se o moderní a oblíbený jazyk. Mluví se o něm jako o velmi snadno naučitelném jazyce. Je to velice komplexní jazyk pokud jde o otázku jeho upotřebitelnosti. Je v něm kladen velký důraz na přehlednost a snadnost údržby kódu. 29

30 2.8 Ověření znalostí Zde vás čeká dalších několik otázek, které vám pomohou ověřit vaše nově nabyté znalosti. ŘEŠENÍ 1. K čemu je v OS Linux dobrý symbol? Jak se jmenuje a jak se požívá? 2. Je třeba skripty před spuštěním kompilovat? 3. Jak zajistíte, aby váš skript, který standardně zapisuje chybová hlášení na standardní chybový výstup, zapsal tyto chybové zprávy do souboru? 4. Jaký skriptovací jazyk použije pro analýzu přístupů k vašemu poštovnímu serveru na platformě Linux? 5. Jaké vývojové prostředí použijete pro psaní skriptů v AWK a jaké v případě Pythonu? 1. Jedná se o rouru (pipe). Slouží k propojení standardního výstupu jednoho programu na standardní vstup druhého programu. Použití je například následující: cat /etc/passwd grep root 2. Ne není, je potřeba mít pouze nainstalovaný potřebný interpret daného jazyka. 3. Je třeba přesměrovat standardní chybový výstup do souboru. Standardní výstup bude i nadále váš terminál. $./muj_script.pl 2>~/muj_soubor_se_zaznamem.txt 4. Použít můžete samozřejmě jakýkoliv skriptovací jazyk, který vám bude vyhovovat, není na závadu mít kód o něco delší, ale zato rychleji napsaný a se stejnou funkcionalitou. 5. Stejně jako v předchozím případě, tato volba je jen na vás. Je dobré si uvědomit, že existuje celá řada vývojových prostředí, která se hodí pro rozličné jazyky buď více anebo méně, ale skript napíšete v kterémkoliv z nich. Nejdůležitější je, aby se vám v daném prostředí dobře pracovalo. 30

Linux v síti. Ondřej Vondrouš

Linux v síti. Ondřej Vondrouš Linux v síti Ondřej Vondrouš Autor: Ondřej Vondrouš Název díla: Linux v síti Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Charakteristika operačního systému GNU/Linux

Charakteristika operačního systému GNU/Linux Charakteristika operačního systému GNU/Linux OS Unixového typu - filozofie, procesy, uživatelé, souborový systém, základní programy a další věci jsou shodné s Unixovými standardy Víceúlohový OS - jeden

Více

Začínáme s Linuxem. Jakub Šerých

Začínáme s Linuxem. Jakub Šerých Začínáme s Linuxem Jakub Šerých Obsah PODĚKOVÁNÍ 8 ÚVOD 8 Používané konvence 8 1 HISTORIE 9 1.1 Vývoj systému UNIX 9 1.2 Vývoj Linuxu 10 2 DISTRIBUCE 11 2.1 Debian 12 3 ARCHITEKTURA SYSTÉMU 13 3.1 Jádro

Více

Implementace VOIP modulu. VOIP module implementation. Diplomová práce

Implementace VOIP modulu. VOIP module implementation. Diplomová práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Implementace VOIP modulu VOIP module implementation Diplomová práce Studijní program: Otevřená informatika Studijní

Více

Operační systémy - cvičení GNU/Linux

Operační systémy - cvičení GNU/Linux Operační systémy - cvičení GNU/Linux Kniha pro elektronické čtečky verze pro PC Autor: Ivo Kostecký Odborná vedoucí: Ing. Lenka Závodná Operační systém GNU/Linux... 1 Spuštění OS... 1 O systému... 1 Uživatelské

Více

Úvod do Linuxu Co je to Linux?

Úvod do Linuxu Co je to Linux? ČÁST I Úvod do Linuxu Co je to Linux? Začneme historickým přehledem toho, jak se Linux stal tím operačním systémem, jímž je dnes. Budeme hovořit o minulosti a budoucnosti jeho vývoje a blíže se podíváme

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

1. Charakteristika operačního systému GNU/Linux

1. Charakteristika operačního systému GNU/Linux 1. Charakteristika operačního systému GNU/Linux OS Unixového typu - filozofie, procesy, uživatelé, souborový systém, základní programy a další věci jsou shodné s Unixovými standardy Víceúlohový OS - jeden

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VÝUKOVÝ KURZ PRO INSTALACI A ADMINISTRACI OS LINUX DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Nový Učitelství pro základní školy

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Abíčko. listopad 2002. Sponzorem tohoto čísla je společnost Broadnet. Časopis serveru AbcLinuxu.cz. Vychází také na CD ROM jako příloha časopisu:

Abíčko. listopad 2002. Sponzorem tohoto čísla je společnost Broadnet. Časopis serveru AbcLinuxu.cz. Vychází také na CD ROM jako příloha časopisu: Abíčko Časopis serveru AbcLinuxu.cz listopad 2002 Sponzorem tohoto čísla je společnost Broadnet Vychází také na CD ROM jako příloha časopisu: Obsah Editoriál 4 Téma: výběr distribuce 5 Úvod.....................................................

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

Více

ZAKÁZKOVÝ FIREMNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZAKÁZKOVÝ FIREMNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM J VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Softwarové platformy pro jazyk Java Bakalářská práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

Odlehčený streamovací server pro domácí použití

Odlehčený streamovací server pro domácí použití Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Oskar Altman Odlehčený streamovací server pro domácí použití Bakalářská práce 2011 P r o

Více

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vojtěch Bělovský Brno, podzim 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení. Libor Jelínek (Virtage Software)

Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení. Libor Jelínek (Virtage Software) <ljelinek@virtage.cz> Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení Libor Jelínek (Virtage Software) Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení Libor Jelínek (Virtage Software)

Více

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Plzeň 2007 Mgr. Filip Vaculík Zadání

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Zuzana Skřivánková Tvorba výukového modulu pro SŘBD Access Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více