R O Z S U D E K STAVOVSKÉHO SOUDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z S U D E K STAVOVSKÉHO SOUDU"

Transkript

1 ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ R O Z S U D E K STAVOVSKÉHO SOUDU Senát Stavovského soudu České komory architektů na svém zasedání dne senátem ve složení Ing. arch. Milan Nytra (předseda), Ing. akad. arch. Petr Krejčí (člen) a Ing. arch. MgA. David Mateásko (člen)ve věci návrhu dozorčí rady České komory architektů na zahájení disciplinárního řízení spisové zn. DR ze dne rozhodl t a k t o : disciplinárně obviněný tím, že označil v u, který rozeslal dne před valnou hromadou České komory architektů Ing. arch. Milana Košaře jako člověka, který przní územní plány a územní studie, zahlcuje je nekorektními regulativy, se nedopustil disciplinárního provinění spočívajícího v závažném nebo opakovaném porušení 27 Profesního a etického řádu České komory architektů, jelikož nebyla prokázána dostatečná míra závažnosti jeho jednání. Disciplinárně obviněný se podle ustanovení 47 odst. 2 Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů zprošťuje obvinění v celém rozsahu. Odůvodnění: Stavovský soud České komory architektů na základě žalobního návrhu dozorčí rady České komory architektů ze dne zahájil s disciplinárně obviněným disciplinární řízení spisové značky DR Dozorčí rada (dále také DR ČKA ) v návrhu vyjádřila důvodné podezření, že disciplinárně obviněný se dopustil disciplinárního provinění spočívajícího v porušení 27 Profesního a etického řádu ČKA šířením věcně nepodložené a účelové kritiky proti kandidatuře Ing. arch. Milana Košaře do představenstva České komory architektů, když ve svém hromadném u rozeslaném před valnou hromadou České komory architektů (dále jen ČKA ) dne označil Ing. arch. Milana Košaře jako člověka, který przní územní plány. Stavovský soud ČKA neshledal žádný z důvodů zastavení nebo přerušení řízení podle ustanovení 35 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA a nařídil na den jednání za účelem zjištění skutkového stavu. Dne byla senátu Stavovského soudu doručena omluva disciplinárně obviněného z ústního jednání, kterou senát přijal a stanovil další jednání v disciplinárním řízení spisové značky DR na den Disciplinárně obviněný se k návrhu na zahájení disciplinárního řízení před nařízeným jednáním písemně nevyjádřil, své vyjádření uvedl v průběhu prvního ústního jednání. 1

2 V rámci vyjádření: 1. Disciplinárně obviněný uvedl, že nesouhlasí s tím, že by jeho kritika Ing. arch. Košaře byla nepodložená. Disciplinárně obviněný k prokázání tohoto tvrzení navrhl jako důkaz dokumentaci Regulativy zástavby rodinných domů Vysoké Mýto. Na žádost disciplinárně obviněného bylo senátem dne provedeno slyšení svědka Akad. arch. Aleše Brotánka, při kterém svědek uvedl, že v roce 2009 jeho klient odstoupil od záměru realizovat projekt pasivního domu na pozemku parc. č. 4128/251 v katastrálním území Vysoké Mýto z důvodu regulativ zástavby rodinných domků Vysoké Mýto schválených Ing. arch. M. Košařem (dokladováno sdělením MěÚ Vysoké Mýto ze dne ). Pointou, dle vyjádření svědka je, že regulativy dodržovány nebyly (dokladováno satelitními snímky předmětné lokality realizovaného záměru). Disciplinárně obviněný uvedl, že dle jeho odborných znalostí se jedná o regulativy v rozporu s právními předpisy, neboť povinnost lze uložit stavebníkovi pouze ve formě regulačního plánu nebo územní rozhodnutí. Dále disciplinárně obviněný jako důkazy navrhl dokumentaci DUBINA, NOVÝ RYBNÍK, PARDUBICE, výtah z webu kanceláře Ing. arch. Košaře ArchiKo, kde je jako reference uveden územní plán centrální zóny Pardubice. Vyjádření Ing. arch. Petra Starčeviče ze dne 14. a ke komentáři v článku Nízká energetická náročnost budov a její zajištění od autorů disciplinárně obviněného a Jiřího Šály. Vyjádření Ing. arch. Pavle Stříteského pro dozorčí radu ze dne s přílohami č , usnesení dozorčí rady ČKA č. 1/1589 ze dne o zastavení disciplinárního zjišťování s Ing. arch. M. Košařem a písemné vyjádření disciplinárně obviněného ze dne k usnesení dozorčí rady ČKA č. 1/1589, v němž zastává názor, že dozorčí rada porušila ustanovení odst. druhého 31 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA tím, že v usnesení řádně nezdůvodnila zastavení disciplinárního zjišťování. Dále informaci zveřejněnou v Bulletinu ČKA č. 4/98 (str. 8) DR/12/97 Masarykovo náměstí v Pardubicích, o vedeném disciplinárním řízení s Ing. arch. M. Košařem pro důvodné podezření z porušení 23 Profesního a etického řádu, které bylo v roce 1998 ukončeno osvobozujícím rozsudkem Stavovského soudu. Doložil též vyjádření odborného názoru Ing. arch. Martina Augustina, PhD. k územní studii Pole za Pivovarem ze dne a k téže územní studii článek Ing. M. Čermáka, člena České rady pro šetrné budovy, z února 2013 pod názvem Víme, jak uspoříme náklady na provoz našich rodinných domů?. Disciplinárně obviněný současně uvedl, že za prznění, tedy hanobení považuje celý proces zadávání a přípravy územně plánovací dokumentace v souvislosti se svým podezřením na střet zájmů autorizované osoby pana Ing. arch. Košaře. 2. Disciplinárně obviněný uvedl, že prznit je spisovný výraz, který dle výkladového slovníku znamená zhaňovat, kazit nebo zneužívat něčeho. Disciplinárně obviněný jako doklad tohoto tvrzení dodal čtyři příklady, kdy je tento výraz užíván přímo v titulcích článků na zpravodajských serverech. 3. Disciplinárně obviněný vyjádřil nesouhlas s označením jím rozeslaného mailu jako hromadného mailu ; tento pojem lze dle jeho názoru v souladu se správním řádem uplatit, je-li počet účastníků (tedy zřejmě adresátů) vyšší než Disciplinárně obviněný namítl, že vymezení skutku v žalobním návrhu je nesprávné, jelikož nekompletně uvádí, že v dotčeném u bylo uvedeno, že označil Ing. arch. Košaře jako člověka, která przní územní plány, přičemž v mailu byl Ing. arch. Košař označen jako člověk, která przní územní plány, územní studie a zahlcuje je nekorektivními regulativy. 5. Disciplinárně obviněný uvedl, že z žalobního návrhu není zřejmé, jak dozorčí rada došla ke zjištění, že jeho kritika v mailu byla účelová. 2

3 6. Disciplinárně obviněný dále namítl formální nedostatky žalobního návrhu spočívající v nedostatku odůvodnění závažnosti jeho jednání a nedostatečném vymezení porušeného ustanovení (neuvedením příslušného odstavce 27 Profesního a etického řádu ČKA). K objasnění skutkového stavu měl Stavovský soud ČKA k dispozici následující důkazy: disciplinárně obviněného ze dne (spis.zn. DR /3), časopis Tepelná ochrana budov , článek disciplinárně obviněného "Nízká energetická náročnost budov a její zajištění" (spis.zn. DR /2), článek Ing. M. Čermáka z "Víme, jak uspoříme náklady na provoz našich rodinných domů?", (spis.zn. DR /11,15.1), vyjádření odborného názoru k ÚS "Pole za Pivovarem, Vysoké Mýto", Ing. arch. M. Augustin, Ph.D., (spis.zn. DR /15.2, 49), vyjádření Ing. arch. P. Starčeviče na komentář disciplinárně obviněného v článku "Nízká energetická náročnost budov a její zajištění", (spis.zn. DR /15.3, 50), výpověď disciplinárně obviněného, Ing. arch. M. Košaře a akad. arch. A. Brotánka před senátem Stavovského soudu dne (spis.zn. DR /44), regulativy zástavby rodinných domků Vysoké Mýto (situace 1:500), mapy (spis.zn. DR /45), sdělení stavebního úřadu MěÚ Vysoké Mýto z k žádosti o územně plánovací informaci adresované Ing. S. Víškovi (spis.zn. DR /46), územní studie pro zástavbu v lokalitě "Dubina-Nový Rybník" v Pardubicích, příloha č. A (spis.zn. DR /47), článek M. Kerlese v Lidových novinách 18/4/2012 Města šetří na územních plánech (spis.zn. DR /51), kopie home page web ateliéru ArchiKo, Co je to ArchiKo (spis.zn. DR /52), kopie z webu ateliéru AURUM, Kontakty (spis.zn. DR /53), kopie z Bulletinu ČKA č. 4/98, str. 8, DR/12/97 Masarykovo nám. V Pardubicích (spis.zn. DR /54) podnět Ing. arch. P. Stříteckého dozorčí radě ze dne s přílohami č.00 až 08 (spis.zn. DR /55), usnesení dozorčí rady ČKA č. 1/1589 ze dne o zastavení disciplinárního zjišťování s Ing. arch. M. Košařem (spis.zn. DR ), kopie smlouvy o dílo (SOD) č. 2/2009, o poskytování odborných služeb v oboru územního plánování, urbanismu a architektury z (spis.zn. DR /63), kopie SOD + Zadání územní studie "Pole za pivovarem Vysoké Mýto", (spis.zn. DR /64), územní studie "Pole za pivovarem" koncept, CD (spis.zn. DR /65) územní studie "Pole za pivovarem" - konečný návrh, CD (spis.zn. DR /66) doplňující informace disciplinárně obviněného týkající se územní studie "Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě z Ing. arch. D. Jiříček (spis.zn. DR /67, 68), vyjádření disciplinárně obviněného ze dne s přiloženými kopiemi titulků zpravodajských serverů s uvedením slova prznit (spis.zn. DR /69), protokol ze slyšení Ing. arch. M. Košaře a disciplinárně obviněného před senátem Stavovského soudu dne (spis.zn. DR /71), Wikislovník, význam slovesa prznit (spis.zn. DR /72). 3

4 Stavovský soud na základě dokazování shledal následující skutkový stav. Den před jednáním Valné hromady ČKA, odeslal disciplinárně obviněný ze své ové adresy , v němž byla uvedena věta Naopak Milan Košař je člověkem, který przní územní plány a územní studie, zahlcuje je nekorektními regulativy, myslím, že takový architekt do představenstva nepatří, - kandiduje za region Čechy. Tento rozeslal podle svých slov přibližně deseti přátelům. Stavovskému soudu se nepodařilo ověřit přesný počet adresátů u vzhledem tomu, že disciplinárně obviněný dle svých slov již nevlastní počítač, ze kterého k odeslání ů došlo. Cílem u bylo zabránit zvolení Ing. arch. Košaře do představenstva ČKA. Ustanovení 27 Profesního a etického řádu ČKA (dále také PEŘ ČKA ) uvádí v odst. 1 Architekt se vyvaruje účelové kritiky jiného architekta, popřípadě jeho konkrétní práce, jejímž jediným nebo hlavním účelem je získat zakázku, na níž tento architekt pracuje nebo kterou se svým klientem připravuje, popřípadě úmyslně poškodit dobré jméno architekta. Tím není dotčeno právo zabývat se odbornou kritikou, popřípadě vypracovávat odborné posudky a stanoviska. Rovněž tím není dotčeno právo architekta nabízet své služby klientovi i v případě, že tak ve vztahu k téže zakázce činí i další architekti. V odst. 2 téhož ustanovením uvedeno, že Architekt se vyvaruje takových projevů, které nepodloženě a úmyslně poškozují dobré jméno jiného architekta, zejména se vyvaruje urážek a pomluv; toto ustanovení mu nebrání vést polemiku a vytknout kolegovi oprávněně vady a opominutí; musí tak ovšem učinit vždy profesionálně korektně. Žalobní návrh dozorčí rady neuvádí citaci konkrétního odstavce, což se však slučuje se zavedenou praxí při formulování žalobních návrhů. Pro Stavovský soud je závazné vymezení skutku, který je v žalobním návrhu popsán (přes výhrady disciplinárně obviněného) dostatečně. V tomto tedy nelze námitku disciplinárně obviněného přijmout jako relevantní do takové míry, že by na jejím základě bylo nutné odmítnout žalobní návrh jako celek. K námitkám disciplinárně obviněného Stavovský soud (dále také Sts ) uvádí: 1. Stavovský soud dospěl k názoru, že projev disciplinárně obviněného vůči Ing. arch. Košařovi nelze bez dalšího označit za podloženou kritiku. Disciplinárně obviněný uvedl, že tvrzení mělo zahrnovat též způsob, jakým Ing. arch. Košař vystupoval v procesu pořizování územních plánů; to však z jeho formulace nevyplývá a nelze očekávat, že to tak mohlo být adresáty sdělení vnímáno. K dalšímu hodnocení práce Ing. arch. Košaře Stavovským soudem více níže. 2. Stavovský soud vzal argumentaci disciplinárně obviněného, že použité slovo prznit je slovem spisovým, na vědomí, nedomnívá se však, že to mění podstatu disciplinárního obvinění. Tento výraz a jeho užití ve vztahu k práci druhé osoby má jednoznačný, kritizující význam. Jistá vulgární konotace slova pouze umocňuje celkové nekorektní vyznění, není však pro hodnocení jeho použití v této souvislosti zásadní. 3. Ve vztahu k pojmenování způsobu, jakým se disciplinárně obviněný měl skutku dopustit, Stavovský soud shledal, že okolnost pojmenování u jako hromadného v žalobním návrhu je v této souvislosti zcela nerozhodná. DR měla v této souvislosti zřejmě na mysli běžné užití slova v jeho významu ( zaslaný více než jednomu adresátovi), proti čemuž nelze mnoho namítat. 4

5 4. V otázce vymezení skutku lze přisvědčit disciplinárně obviněnému, že skutek měl být popsán úplnou citací textu u, týkajícího se Ing. arch. Košaře. Vzhledem k tomu, že zbytek textu nemění význam první části, pro niž bylo řízení zahájeno a současně je text v úplnosti citován v odůvodnění žalobního návrhu, nepovažuje toto Stavovský soud za závažnou vadu, pro niž by bylo nutné žalobní návrh odmítnout. 5. K námitce nedostatku prokázané účelovosti či úmyslnosti jednání disciplinárně obviněného Stavovský soud shledal, že skutečnost, že disciplinárně obviněný své sdělení šířil em, navíc zaslaným více než jedné osobě, vypovídá zřetelně o úmyslnosti (účelovosti) jeho jednání. Z prokázaného účelu zabránit zvolení do představenstva ČKA lze dovodit též úmysl poškodit dobré jméno Ing. arch. Košaře (v trestněprávní nauce se o tomto druhu úmyslu mluví jako o tzv. nepřímém úmyslu). 6. Další námitky k formální stránce žalobního návrhu Stavovský soud neakceptoval. Pro ověření, zda skutek disciplinárně obviněného naplnil podstatu porušení ustanovení 27 odst. 2, Stavovský soud zjišťoval, zda se ze strany disciplinárně obviněného jednalo o projev, který nepodloženě a úmyslně poškozoval dobré jméno Ing. arch. Košaře, zejména zda se jednalo o urážku nebo pomluvu. Disciplinárně obviněný vynaložil v průběhu disciplinárního řízení značné úsilí prokázat, že jeho kritika byla věcně podložená a to předložením návrhů na důkazy, které dle jeho názoru snižují míru odbornosti Ing. arch. Košaře při zpracování územních studií (ÚS pro zástavbu v lokalitě "Dubina-Nový Rybník", Zadání územní studie "Pole za pivovarem Vysoké Mýto"). Současně se v obhajobě zaměřil na tvrzení, že Ing. arch. Košař se mohl ocitnout ve střetu zájmů, když v pozici radního města Pardubice zpracovával územní plán centrální zóny města. K hodnocení předložených prací Ing. arch. Košaře Sts uvádí, že územní studie Pole za pivovarem Vysoké Mýto byla vyžádána jako listinný důkaz do spisu z důvodu opatření úplných informací o zadání profesního výkonu. Odborné urbanisticko architektonické hodnocení předložených prací nebylo předmětem řízení a Sts se jako k takovým nevyjadřoval. Disciplinárně obviněný uvedl práci Ing. arch. Košaře Územní studie Pole za pivovarem-vysoké Mýto jako příklad nekorektně zpracované územní studie v článku EPBD II v odborném tisku Tepelná ochrana budov 2013/1. Při řízení disciplinárně obviněný prokazoval, že tato kritika směřovala na speciální část profesního výkonu autorizovaného architekta v oblasti tepelné ochrany budov. Sts připouští, že v období zvyšujících se nároků na profesní výkony v oblasti tepelné ochrany budov a to již při zpracovávání územně plánovacích podkladů, je tato kritika možná. Avšak z obecného hlediska komplexnosti architektonické práce, nemůže být speciální hodnocení jediným kritériem, a proto považuje Sts hodnocení, které disciplinárně obviněný v článku uvedl, za parciální. Tuto okolnost vzal Sts v ůvahu při hodnocení povahy skutku, uvedeného v žalobním návrhu. Otázkou možného střetu zájmů Ing. arch. Košaře se Stavovský soud nezabýval, neboť to dle jeho názoru překračuje předmět tohoto disciplinárního řízení, které je vymezeno popisem skutku v žalobním návrhu. Stavovský soud shledal, že disciplinárně obviněný svým jednáním naplnil podstatu 27 odst. 2. PEŘ ČKA, jelikož seznal, že jeho kritika v u odeslaném většímu množství adresátů byla vedená úmyslem poškodit dobré jméno Ing. arch. Košaře a nesplňovala požadavky na korektní vedení polemiky (které bylo jistě i za daných okolností možné naplnit). Skutek, pro který bylo zahájeno disciplinární řízení, se tedy stal. Stavovský soud dále musel hodnotit, jaká byla míra závažnosti popsaného jednání disciplinárně obviněného. 5

6 Stavovský soud došel k závěru, že závažnost skutku nebyla takové míry, aby ji bylo možné označit za závažné disciplinární provinění. Přestože jednání disciplinárně obviněného překročilo meze slušného kolegiálního jednání, Stavovský soud rozhodl, že se nejedná o závažné provinění vůči 27 Profesního a etického řádu ČKA, za něž by Stavovský soud udělil disciplinární opatření. Ostatní aktivity tohoto druhu (kritika Ing. arch. M. Košaře ve článcích a na přednáškách) byly vedeny ze strany disciplinárně obviněného jako subjektivně zaměřená profesní kritika, která je v této formě přípustná. Při rozhodování Stavovský soud také vzal v úvahu, že posuzované jednání disciplinárně obviněného se odehrálo před valnou hromadou v souvislosti s volební kampaní, jejíž součástí bývá i jistá míra kritických hodnocení potenciálních kandidátů. V této souvislosti Stavovský soud konstatoval, že k poškození dobrého jména Ing. arch. Milana Košaře fakticky nedošlo, neboť do představenstva ČKA byl zvolen vysokým počtem hlasů a Ing. arch. Milan Košař také neprokazoval, že by posuzovaný skutek zavinil úbytek jeho pracovních zakázek. Přestože Stavovský soud nevyhodnotil jednání obviněného jako disciplinární provinění, tak v souvislosti se vším výše uvedeným obviněnému bylo jeho jednání důrazně vytčeno a doporučeno, aby se Ing. arch. M. Košařovi za ně omluvil. Stavovský soud pevně věří, že samotné vedení disciplinárního řízení bylo pro obviněného dostatečným poučením a že se v budoucnosti podobných projevů zdrží. Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podle Disciplinárního a smírčího řádu ČKA podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k představenstvu České komory architektů, a to prostřednictvím předsedy Stavovského soudu. V Praze dne Ing. arch. Milan Nytra, v. r. předseda senátu Stavovského soudu České komory architektů Ing. arch. Václav Šebek předseda Stavovského soudu České komory architektů 6

R O Z S U D E K S T A V O V S K É H O S O U D U

R O Z S U D E K S T A V O V S K É H O S O U D U R O Z S U D E K S T A V O V S K É H O S O U D U Stavovský soud České komory architektů na svém zasedání dne 4. 9. 2014 senátem ve složení Ing. arch. Pavel Kopecký (předseda), Ing. arch. Luděk Jasiok (člen)

Více

Profesní a etický řád České komory architektů PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD

Profesní a etický řád České komory architektů PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD Profesní a etický řád České komory architektů 2014 PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 30 odst. 1, 23 odst. 6 písm. h) a 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 360/1992

Více

Profesní a etický řád České komory architektů PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD

Profesní a etický řád České komory architektů PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD Profesní a etický řád České komory architektů 2012 PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 30 odst. 1, 23 odst. 6 písm. h) a 25 odst. 4 písm b) zákona č. 360/1992

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -167 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 89/2013-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99

R O Z H O D N U T Í. 11 Kse 8/2009-99 11 Kse 8/2009-99 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 93/2008-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj),

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 14/2013-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004XK1W* UOHSX004XK1W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S63/2013/VZ-10508/2013/511/MKl Brno 6. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

PRÁVEM PROTI KORUPCI

PRÁVEM PROTI KORUPCI PRÁVEM PROTI KORUPCI Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici Kolektiv autorů Transparency International-Česká republika Praha, 2005 Tento dokument byl vytvořen za finanční

Více

odbor územního plánování a stavebního úřadu

odbor územního plánování a stavebního úřadu Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního úřadu VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MUCL/83660/2013/ Sp. zn.: OÚPSŘ/242/2013/OÚP Mgr. Jindřich Felcman/485

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 107/2012-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 84/2012-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 73/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2011 Částka 58 23. května 2011 Cena 90,- Kč OBSAH Úvod........................................................................... 3286 I. Registrace Přehled zrušených

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

Označení podatele rozkladu : ČR- Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, IČ: 00023817

Označení podatele rozkladu : ČR- Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, IČ: 00023817 Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz Vážený pan RNDr. Igor Němec předseda Úřadu pro ochranu

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění *UOOUX002QHN9 * Zn. SPR-1375/10-55 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů jako odvolací orgán příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 18/2010-131 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : 15 Kse 1/2013-56 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Gabriela Vilímková, Mgr. Martina Douchová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 62/2009-282 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více