SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí, jejímž jménem jedná: (dále jen poskytovatel ) a Uživatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Kontaktní adresa: (dále jen uživatel ) zastoupen zákonnými zástupci/opatrovníkem z důvodu. na základě. Jméno a příjmení: Adresa trvalého bydliště: Kontaktní adresa: uzavírají v souladu s 45 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění tuto Smlouvu o poskytování sociálních služeb v centru denních služeb (dále jen smlouva ). Článek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je poskytování sociálních služeb v Centru denních služeb, a to poskytovatelem, za podmínek uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 1

2 2. Smlouva obsahuje následující články: II. Rozsah poskytování sociální služby III. Místo a čas poskytování sociální služby IV. Výše úhrady za sociální službu, způsob jejího vyúčtování a způsob jejího placení V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby VI. Práva a povinnosti uživatele VII. Práva a povinnosti poskytovatele VIII. Způsoby ukončení smlouvy IX. Ostatní ujednání X. Doba platnosti smlouvy XI. Závěrečná ustanovení Článek II. Rozsah poskytování sociální služby 1. Na základě 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a 11 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a na základě provedeného jednání, se smluvní strany dohodly na následujícím rozsahu čerpání základních činností: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: - pomoc při úkonech osobní hygieny, - pomoc při základní péči o vlasy a nehty, - pomoc při použití WC, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: - zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, - podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 2

3 e) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Součástí základních činností je rovněž poskytování základního sociálního poradenství, které je uživateli poskytováno zdarma. 2. Na základě 35, odst. 4) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na základě provedeného jednání se smluvní strany dohodly na následujícím rozsahu čerpání fakultativních činností: a) doprava - svoz a rozvoz 3. Podrobný rozsah činností, jejich četnost, dny docházky a případné změny jsou specifikovány v příloze č. 1 - Náplň služby Centra denních služeb a dále pak v Plánu spolupráce. 4. Poskytovatel a uživatel se dohodli, že na základě aktuálních potřeb uživatele lze s jeho souhlasem nad rámec smluvených úkonů poskytnout jednorázově takové úkony, které vedou k zajištění bezpečí, zdraví a péče o vlastní osobu v základních úkonech sebeobsluhy. O poskytnutí úkonu nad rámec smlouvy je veden záznam v dokumentaci uživatele. Na základě písemné žádosti uživatele lze jednorázově poskytnout nad rámec i úkony vztahující se k písm. c) f) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, případně fakultativní činnost. V případě, že by tyto úkony bylo třeba zajišťovat pravidelně, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Článek III. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služby sjednané ve článku II. smlouvy se poskytují v sídle poskytovatele, případně na dalších místech v souladu s posláním a cíli poskytovaných služeb po dobu platnosti této smlouvy. 2. Provozní doba je v pracovní dny, a to pondělí pátek od 7.30 do hodin. 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo provozní dobu měnit za předpokladu, že o těchto změnách informuje uživatele minimálně 30 dní předem. 3

4 Článek IV. Výše úhrady za sociální službu, způsob jejího vyúčtování a způsob jejího placení 1. Základní činnosti sjednané v článku II. se poskytují za úhradu v souladu s 75 odst. 1 zákona o sociálních službách a dle 11 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Výše úhrady za jednotlivé úkony je uvedena v Sazebníku úhrad poskytovatele, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 2. Fakultativní činnosti sjednané v článku II. se poskytují za úhradu nákladů těchto služeb podle Sazebníku úhrad poskytovatele. 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Sazebník úhrad za podmínek stanovených níže v Článku V., odst. 3 a 4 této smlouvy. 4. Poskytovatel nejpozději do 7. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce zašle na adresu opatrovnice fakturu za poskytnuté služby, včetně podrobného vyúčtování. Fakturu, včetně podrobného vyúčtování, může poskytovatel rovněž předat opatrovnici osobně proti podpisu. 5. Vyúčtování čerpaných služeb je provedeno na základě evidence skutečně poskytnutých úkonů, skutečného času poskytování jednotlivých úkonů počítaného v minutách a ceny úkonů dle platného Sazebníku úhrad. Vyúčtovaná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 6. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu za poskytnuté služby zpětně jednou za kalendářní měsíc, a to buď: - na základě předchozí domluvy hotově do pokladny poskytovatele nebo - převodem na účet poskytovatele číslo /0800 (platbu označte VS ) vedený u České spořitelny, a. s. Úhrada musí být připsána na účet či do pokladny poskytovatele do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena. 7. Jestliže uživatel nedodrží termín splatnosti, poskytovatel mu zašle 1. písemnou upomínku. Pokud poté marně uplyne nová lhůta splatnosti a platba nebude obdržena, zašle poskytovatel 2. písemnou upomínku. Pokud ani další termín splatnosti nebude dodržen, je poskytovatel oprávněn ukončit poskytování sociální služby v Centru denních služeb. 8. Článek V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby 1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen a převzal následující vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb v rámci Centra denních služeb: a. Sazebník úhrad Centra denních služeb (příloha č. 2) b. Domácí řád (příloha č. 3) 4

5 c. Pravidla pro podávání stížností (příloha č. 4) 2. Uživatel prohlašuje, že mu výše uvedená vnitřní pravidla byla předána v písemné podobě a rozumí jim. 3. Poskytovatel je oprávněn provádět změny vnitřních pravidel. Poskytovatel se zavazuje a je povinen uživatele prokazatelným způsobem seznámit se všemi úpravami a změnami těchto vnitřních pravidel a dále mu tyto změny předat v písemné podobě, a to ve lhůtě minimálně 30 dní před počátkem jejich platnosti. 4. Termínem seznámení uživatele s provedenými změnami prokazatelným způsobem se rozumí uživatelem podepsané prohlášení, že byl seznámen se změnami ve vnitřních pravidlech, rozumí jim a byly mu předány v písemné podobě. 5. Pokud uživatel nesouhlasí se změnami, s nimiž byl prokazatelně seznámen, má možnost odstoupit od smlouvy dle článku VIII., bodu 1, 2 a 3 této smlouvy. 6. Uživatel se zavazuje, že ustanovení vnitřních pravidel poskytovatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen a která jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, bude dodržovat. Článek VI. Práva a povinnosti uživatele 1. Uživatel má právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání a diskriminace ze strany poskytovatele a jeho zaměstnanců. 2. Uživatel má právo na respektování své důstojnosti ze strany poskytovatele a jeho zaměstnanců. 3. Uživatel má právo podávat stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb v Centru denních služeb dle Pravidel pro podávání stížností. 4. Uživatel spolupracuje s pověřeným pracovníkem poskytovatele při plánování sociálních služeb v Centru denních služeb a poskytne poskytovateli informace, které jsou nezbytné pro hladký průběh služby. 5. Uživatel má právo na vyžádání nahlížet do dokumentace, která je o něm poskytovatelem vedena. Uživatel může dát písemný souhlas k tomu, aby do této dokumentace nahlížely i další osoby. Z dokumentace si uživatel či další osoby, které mají od uživatele písemný souhlas, mohou pořizovat opisy či kopie. 6. Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje a nahlásit veškeré změny týkající se této smlouvy nejpozději do 8 dní. 7. Uživatel se řídí obecně závaznými předpisy a etickými normami. 8. Uživatel se zavazuje dodržovat dohodnuté termíny poskytování sociálních služeb v Centru denních služeb zaznamenané v příloze č. 1 - Náplň služby Centra denních služeb. 9. V případě, že pro některý sjednaný den uživatel službu nepožaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli minimálně jeden den předem, a to buď: - telefonicky na , (na mobilním čísle lze zanechat hlasovou zprávu) 5

6 - em na - písemně do diáře uživatele - osobně na adrese poskytovatele v pracovní dny v čase od 7.30 do hodin. 10. V akutních případech (náhlé onemocnění) je uživatel povinen nepřítomnost nahlásit nejpozději v daný den do 7.30 hodin výše uvedenými způsoby. Pokud čerpá rovněž fakultativní službu svozu a rozvozu, je v akutních případech povinen nahlásit nepřítomnost rovněž pracovníkovi zajišťujícímu svoz a rozvoz uživatelů, a to v čase mezi hodin (telefonní spojení je uvedeno v příloze č. 1 - Náplň služby Centra denních služeb). 11. Pokud uživatel nedodrží výše uvedená pravidla, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat mu náklady spojené se zajištěním stravy (cena svačin). Náklady spojené se zajištěním fakultativní služby svozu a rozvozu, má poskytovatel právo naúčtovat v případě, že je tato služba poskytována individuálně. Článek VII. Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel je povinen zajišťovat sociální služby v Centru denních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a dále v souladu s vnitřními pravidly poskytovatele a ostatními vnitřními směrnicemi. 2. Poskytovatel má povinnost chránit v souvislosti s poskytováním služeb v Centu denních služeb uživatele před jakoukoliv formou diskriminace, respektovat jeho osobní svobodu a soukromí. 3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby takovým způsobem, aby uživateli umožnil zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší možné míře. 4. Poskytovatel má rovněž povinnost chránit v souvislosti s poskytováním služeb v Centru denních služeb osobní údaje uživatele podle ustanovení zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci poskytovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se uživatele. 5. Poskytovatel má povinnost řešit stížnosti uživatele podle Pravidel pro podávání stížností. 6. Poskytovatel má povinnost s uživatelem plánovat průběh poskytování sociálních služeb v Centru denních služeb. 7. Poskytovatel vede dokumentaci o všech důležitých procesech týkajících se Centra denních služeb. Článek VIII. Způsoby ukončení smlouvy 1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou stran ke sjednanému termínu. 6

7 2. Platnost smlouvy může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, a to z důvodů a za podmínek stanovených níže v odst. 3 a Uživatel může výpověď podat bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 7 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla písemná výpověď doručena druhé straně. 4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze s uvedením důvodu, a to v následujících případech: a) uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy (opakovaně nedodržuje dohodnuté termíny, neuvede pravdivé údaje, nespolupracuje s pracovníky Centra denních služeb apod.), na což je alespoň 1x písemně upozorněn, b) uživatel hrubým a závažným způsobem porušuje dobré mravy a pravidla slušného chování vůči ostatním uživatelům či pracovníkům, jeho chování ohrožuje okolí či vede k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. Za hrubé a závažné porušování se považuje chování, které je 3x ústně a 1x písemně napomenuto sociálním pracovníkem. c) uživatel nerespektuje vnitřní pravidla poskytovatele, k jejichž dodržování se zavázal, d) uživatel je v prodlení se zaplacením úhrad za služby a dlužné částky neuhradí ani do termínu, který je uveden ve 2. upomínce, e) pokud se zdravotní stav uživatele změní natolik, že poskytovatel již nemůže plnit závazky uvedené v této smlouvě, f) uživatel fyzicky napadne pracovníka či jiného uživatele, g) pokud uživatel déle než 3 měsíce nevyužívá službu ve sjednaném rozsahu (do této doby se nezapočítává doba hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, o které byl poskytovatel informován). Výpovědní lhůta u poskytovatele činí 30 kalendářních dní. V případě výpovědního důvodu u písmene f) může být dána poskytovatelem výpověď okamžitě. Výpověď počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla písemná výpověď doručena druhé straně. 5. Za doručenou je výpověď uživateli i poskytovateli považována nejpozději okamžikem odmítnutí jejího převzetí nebo 5. kalendářním dnem po odeslání doporučeného dopisu s výpovědí na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy či jinou později nahlášenou adresu bydliště uživatele. Článek IX. Ostatní ujednání 1. Uživatel byl seznámen s tím, že poskytovatel spolupracuje při výkonu své činnosti s dobrovolníky, studenty a stážisty, jejichž proškolení a vedení garantuje. 7

8 2. Uživatel podpisem smlouvy stvrzuje svůj souhlas se zpracováním, evidencí a archivací osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s poskytnutím osobních údajů souhlasí a potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé. 3. Uživatel souhlasí se zveřejňováním svých fotografií pořízených v rámci aktivit poskytovatele na internetových stránkách, FB, v tisku či na propagačních materiálech zaměřených na prezentaci organizace. 4. Uživatel souhlasí se zveřejňováním videozáznamů pořízených v rámci aktivit poskytovatele, na nichž je zachycen, na internetových stránkách, FB, v tisku či na propagačních materiálech zaměřených na prezentaci organizace. 5. Uživatel může výše uvedené souhlasy tento kdykoliv písemně odvolat. Souhlasy platí i pro dobu po ukončení poskytování sociální služby. 6. Po ukončení platnosti smlouvy podléhá dokumentace uživatele spisovému a skartačnímu řádu poskytovatele. Článek X. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem. 2. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na třetí osobu. 3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do. Článek XI. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými dodatky. 2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, třetí vyhotovení obdrží zastupující osoby. 3. Uzavřením této smlouvy se ruší předcházející smlouva o poskytování sociálních služeb v centru denních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem ze dne.. 4. Smluvní strany prohlašují, že v jednotlivých ustanoveních vyjadřují vlastní svobodnou vůli a smlouvu neuzavřely v tísni za nevýhodných podmínek. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Ve Vrchlabí dne... Podpis uživatele Podpis zastupující osoby Podpis a razítko poskytovatele 8

9 Přílohy: Příloha č. 1 - Náplň služby Centra denních služeb Příloha č. 2 - Sazebník úhrad poskytovatele Příloha č. 3 Domácí řád Příloha č. 4 Pravidla pro podávání stížností Tato smlouva byla podepsána za účasti další přítomné osoby, pana/paní.... Podpis přítomné osoby 9

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku 6 7 5 6 0 M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více