SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

Transkript

1 Zikova č. 618/14, Olomouc * IČ * tel.: * fax: * * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení a jméno, titul: Datum narození: Trvale bytem: (dále jen Uživatel ) Poskytovatel: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace (dále jen SSpS Olomouc, p.o.) Zastoupená ředitelkou: PhDr. Karlou Boháčkovou Zikova 618/14, Olomouc (dále jen Poskytovatel ) a uzavírají v souladu s ustanovením 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších Předpisů (dále jen zákon o sociálních službách ) smlouvu o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o.(ssps Olomouc, p.o.) - Centru denních služeb (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ), přičemž specifikace základních činností, které je Poskytovatel Uživateli povinen poskytnout je vymezena 45 zákona o sociálních službách. I. Předmět smlouvy 1. Dojednání rozsahu a podmínek, na základě kterých bude Uživateli poskytována Poskytovatelem sociální služba na Centru denních služeb. 2. Vymezení práv a povinností obou stran. II. Rozsah poskytování sociální služby 1. Na základě individuálně určených potřeb Uživatele se Poskytovatel zavazuje Uživateli poskytovat pomoc nebo podporu v níže uvedených základních činnostech: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 2. Vedle činností uvedených v bodě 1 tohoto článku, může Uživatel využívat tzv. fakultativní činnosti, jejichž výčet je uveden v Příloze č. 1 Sazebník služeb poskytovaných v SSpS Olomouc, p.o. Centru denních služeb a 1

2 která tvoří nedílnou součást Smlouvy. Dojednané fakultativní úkony budou zaznamenány do formuláře Rozsah poskytovaných služeb, který je k tomu určený. 3. Nad rámec sjednaných úkonů se Poskytovatel zavazuje při mimořádné situaci na základě žádosti uživatele poskytnout Uživateli dle svých možností i další úkony dle nabídky. 4. Rozsah poskytování sociální služby může být na základě potřeb a požadavků Uživatele měněn, přičemž provedené změny budou Poskytovatelem akceptovány vždy, pokud jejich provedení nebudou bránit provozní důvody. III. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Sociální služba v rámci denního pobytu je poskytována v objektu SSpS Olomouc, p.o. Centru denních služeb na adrese: Rooseveltova 88a; Olomouc a to od 7:00 do 18:00 hodin, každý pracovní den a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. 2. Sociální služba na úseku střediska hygienické péče je poskytována v objektu SSpS Olomouc, p.o. Centru denních služeb na adrese: Rooseveltova 88a; Olomouc a to od 7:00 do 14:30 hodin, každý pracovní den. IV. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnutou sociální službu v SSpS Olomouc, p.o. - Centru denních služeb. Výše úhrady platná ke dni podpisu této smlouvy je stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy. 2. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytované sociální služby za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15 dne následujícího měsíce. V případě, že Uživatel ukončí Smlouvu v průběhu měsíce, obdrží Uživatel vyúčtování do 15-ti dnů následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto služby poskytnuty. 3. Vyúčtování úhrady poskytnutých základních i fakultativních služeb na úseku denního pobytu, se provádí na základě podkladu Výkazu pracovníka, kde jsou uvedeny úkony, které byly Uživateli poskytnuty v uplynulém měsíci. Pokud je výše úhrady za úkon stanovena hodinově, je tento úkon vždy účtován dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Písemné vyúčtování se předává uživateli osobně, do vlastních rukou, příp. doporučeným dopisem, pokud není možné osobní předání. 4. Provedené úkony na úseku hygienické péče související s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jakož i služby mimořádné, se Uživatel zavazuje zaplatit ihned po provedení služby, u pracovníka, který službu vykonal. Služby provedené v rámci denního pobytu, jakož i služby mimořádné, se Uživatel zavazuje zaplatit: - v hotovosti, do 30. dne příslušného měsíce nebo - převodem přes účet do 30. dne příslušného měsíce 5. Přeplatky na úhradách za obědy jsou na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem automaticky odečteny při stanovení úhrady pro další období. Na požádání je Poskytovatel povinen předložit písemné vyúčtování. Při přerušení nebo ukončení služby budou přeplatky Uživateli vráceny v hotovosti, do 20. dne následujícího měsíce. V případě úmrtí Uživatele se přeplatky i nedoplatky za obědy či provedené služby přihlašují k dědickému řízení. 2

3 V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s následujícími dokumenty, které organizace vnímá jako vnitřní Pravidla. Konkrétně se jedná o Pravidla pro poskytování sociálních služeb v SSpS Olomouc, p.o. - Centru denních služeb, Sazebník služeb poskytovaných v SSpS Olomouc, p. o. - Centru denních služeb, Vnitřní pravidla pro podávání stížností. Uživatel dále prohlašuje, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Všechna pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. VI. Povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o sociálních službách a při poskytování služeb naplňovat standardy kvality sociálních služeb. 2. Pověřený klíčový pracovník poskytovatele konzultuje s uživatelem jeho potřebu sociálních služeb v SSpS Olomouc, p.o. - Centra denních služeb a min. 4x ročně se s ním setkává za účelem plánování služby. 3. Zaměstnanci poskytovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se uživatele. 4. Zaměstnanci řeší uživatelovy stížnosti podle vnitřních pravidel o stížnostech. 5. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které mají dopad na obsah této smlouvy, předloží poskytovatel Uživateli návrh na změnu této smlouvy. VII. Ukončení poskytování sociální služby 1. Smluvní strany se dohodly, že uzavřená smlouva může být ukončena: a) uplynutím sjednané doby, b) ze strany uživatele: I. písemnou výpovědí uživatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 5 kalendářních dnů od doručení výpovědi k rukám vedoucí CDS, II. úmrtím uživatele, c) ze strany poskytovatele písemnou výpovědí z důvodu: I. zániku poskytovatele, příp. v situaci, kdy poskytovatel nebude nadále poskytovat sociální službu, která je předmětem uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby, II. bezdůvodného nevyužívání služeb uživatelem po dobu 90 dnů po sobě jdoucích, změn poměrů u uživatele zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje, III. porušení povinností uživatelem vyplývajících z Pravidel pro poskytování služby, IV. vědomého nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 1 měsíc od obdržení vyúčtování, i přes upozornění poskytovatele 3

4 2. Výpovědní lhůta shodná pro poskytovatele i uživatele byla smluvními stranami sjednána na 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, tzn. uživateli či vedoucí služby. Výpovědní lhůta se nevztahuje na bod 1, pís. a), pís. b). VIII. Doba platnosti smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu neurčitou. 2. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného člověka. IX. Závěrečná ustanovení 1. Změny v této Smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků. 2. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 3. Otázky, které nejsou ve Smlouvě dále výslovně upravené a právní vztahy z této smlouvy vzniklé se řídí režimem občanského zákoníku. 4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 5. Smluvní strany také prohlašují, že smlouvy přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 6. Platnost smlouvy je od , čímž se ruší platnost a účinnost předešlé Smlouvy o poskytování sociální služby. V Olomouci dne V Olomouci dne poskytovatel... uživatel, zákonný zástupce Seznam příloh: Příloha č. 1 Sazebník služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o. Centru denních služeb Rooseveltova 88a, Olomouc 4

5 Příloha č. 1 Sazebník služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o. Centru denních služeb - Rooseveltova 88a, Olomouc Základní úkony služby: Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny (koupel nebo sprcha) 120,- Kč / hod. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč / hod. pomoc při použití WC 60,-Kč / hod. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění stravy - oběd 58,-Kč / oběd zajištění celodenní stravy 160,-Kč / den pomoc a podpora při podávání jídla a pití 48,-Kč / hod. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (vyplňování žádostí, jednání 100,-Kč /hod s úřady, lékaři, ) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného spol. prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob SKUPINOVÁ FORMA INDIVIUÁLNÍ FORMA 5

6 Fakultativní (nadstandardní) úkony služby v rámci ÚSEKU DENNÍHO POBYTU: Doprava pásmo 1., tj. do 3km od Centra Doprava pásmo 2., tj. do 6km od Centra Doprava pásmo 3., tj. nad 6km od Centra po Olomouci Doprava pásmo 4., tj. mimo město Olomouc, do 30 km Přeprava osob (např. k lékaři; do obchodů; do města apod.) 11,-Kč / 1 cesta 16,-Kč / 1 cesta 22,-Kč / 1 cesta 6,-Kč / km 15,-Kč nástupní sazba + 15,-Kč / km, příp. 2,-Kč / každou minutu čekání Fakultativní (nadstandardní) úkony služby v rámci ÚSEKU HYGIENICKÉ PÉČE: Doprava pásmo 1, tj. do 3km od Centra Doprava pásmo 2, tj. do 6km od Centra Doprava pásmo 3, tj. nad 6km od Centra po Olomouci Doprava pásmo 4., tj. mimo město Olomouc, do 30 km Přeprava osob (např. k lékaři; do obchodů; do města apod.) 16,-Kč /1 cesta 32,-Kč /1 cesta 43,-Kč /1 cesta 6,-Kč / km 15,-Kč nástupní sazba + 15,-Kč / km, příp. 2,-Kč / každou minutu čekání Platnost sazebníku je od , čímž se ruší platnost předešlého sazebníku ze dne PhDr. Karla Boháčková ředitelka organizace 6

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více