Návod k použití NPD 615 XEU B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití NPD 615 XEU B-853-01"

Transkript

1 Návod k použití NPD 615 XEU B

2 2 Vážení zákazníci, chceme vám poděkovat a zároveň poblahopřát, že jste si vybrali náš výrobek. Tento praktický a moderní spotřebič byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality, které prošly nejpřísnější kontrolou během výroby a byly pečlivě testovány, aby se zaručilo, že splní všechny vaše nároky při vaření. Doporučujeme vám, abyste si tyto jednoduché pokyny laskavě přečetli a řídili se jimi, aby tak od samého začátku provozu spotřebiče bylo možné zaručit prvotřídní výsledky. Tato brožurka obsahuje důležité informace nejen pokud jde o používání, ale také pokud jde o vaši osobní bezpečnost a údržbu spotřebiče. Naše výrobky jsou pečlivě zabaleny, aby byly chráněny během dopravy. Balicí materiály jsou použity pouze v nezbytném množství a všechny jsou zcela recyklovatelné. I vy můžete přispět k ochraně životního prostředí tím, že je necháte zlikvidovat v recyklačních centrech. Nevylévejte olej použitý při smažení do kuchyňské výlevky, mohl by vážně poškodit životní prostředí. Předejte jej v uzavřené nádobě do nejbližší sběrny. Pokud nemůžete, vložte jej v uzavřené nádobě do odpadu. (I když to není nejlepší řešení, olej se dostane do třídicího místa a bude s ním zacházeno správným způsobem a nedojde ke znečištění vody.) Vaše děti i vy budete za to vděčni. Pokud se chcete zbavit starého spotřebiče, znehodnoťte ho a odvezte do příslušné sběrny. Adresu sběrny zjistíte u Obecního úřadu. Obaly a vysloužilý spotřebič Pokud typový štítek vašeho spotřebiče má symbol Ekologická likvidace, dodržujte následující pokyny. Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002 / 96 / EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

3 OBSAH Bezpečnostní pokyny Vaše nová varná deska Plynové hořáky Pojistka proti přehřátí Doporučené průměry dna používaných nádob Kuchařská doporučení Varovná upozornění k použití nádobí Pokyny k čištění a údržbě Odstraňování závad Záruční podmínky Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3

4 Bezpečnostní pokyny 4 Pečlivě si přečtěte tento návod k použití, aby vaše vaření bylo účinné a bezpečné. Instalace plynových spotřebičů a změna druhu plynu musí být provedeny pouze autorizovaným technikem v souladu s platnými předpisy. Před instalací vaší nové varné desky zkontrolujte správnost všech rozměrů. Tyto pokyny platí pouze ve státech označených symbolem na varné desce. V ostatních státech je třeba spotřebič přizpůsobit technickým požadavkům příslušné země. Místo instalace spotřebiče musí mít větrání podle předpisů, které musí být v perfektním stavu při používání. Spotřebič nesmí být vystaven silnému průvanu, který by mohl zhasit hořáky. Spotřebič je ve výrobním závodě nastaven na druh plynu uvedený na typovém štítku. Pokud je třeba toto nastavení změnit, obraťte se na autorizovaný servis. Neprovádějte žádné práce uvnitř spotřebiče. Je-li potřeba zásahu, volejte autorizovaný servis. Pečujte o tento návod k použití, abyste jej mohli, v případě potřeby poskytnout případnému dalšímu uživateli spotřebiče současně se spotřebičem. Pokud má váš spotřebič skleněnou desku, nepoužívejte při zacházení s ní příliš mnoho síly. Pokud dojde k poškození skleněné desky spotřebiče, ihned informujte autorizovaný servis, aby spotřebič opravil nebo desku vyměnil. Nepoužívejte poškozený spotřebič. Povrchy spotřebičů určených k vaření či ohřívání jsou při používání horké. Buďte opatrní. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče. Používejte tento spotřebič pouze k přípravě jídel, nikdy k vytápění místnosti.

5 Přehřátý tuk nebo olej se může snadno vznítit. Během přípravy jídel při použití tuku nebo oleje, např. smažených hranolků apod. proto spotřebič v provozu nikdy nenechte bez dohledu. Nikdy se nesnažte uhasit hořící tuk či olej vodou. NEBEZPEČÍ! Přikryjte příslušnou nádobu, aby se plameny udusily a vypněte varnou desku. V případě poškození varné desky vypněte přívod plynu či elektřiny a zavolejte autorizovaný servis. Nepoužívejte na hořácích nestabilní nádobí, nebo nádobí s nerovným dnem. Může se převrátit. Pokud nelze s armaturou správně pohybovat, nesnažte se ji uvolnit silou. Volejte autorizovaný servis, aby ji buď opravil, nebo vyměnil. Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe, existuje zde nebezpečí úderu el. proudem. Ilustrace použité v tomto návodu mají pouze orientační charakter, mohou se od vašeho spotřebiče odlišovat. NEBUDOU-LI DODRŽENY TYTO POKYNY, VÝROBCE ODMÍTÁ PLNIT GARANČNÍ PODMÍMKY. 5

6 Vaše nová varná deska Hořák do 1,75 kw Hořák do 1,75 kw Hořák do 3,00 kw Podložka pod hrnce Sběrný plech na tukové zbytky Hořák do 1,00 kw 6

7 Plynové hořáky Obr. 1. Na každém ovládacím knoflíku je označena příslušná varná zóna. Obr. 1. Při zapalování hořáku stiskněte příslušný knoflík a otáčejte jím doleva do max. pozice. V této maximální pozici knoflík podržte stisknutý několik sekund, dokud hořák nechytí. Poté ovládací knoflík uvolněte a nastavte do požadované polohy. Nechytí-li hořák, opakujte celý postup. Jsou-li zapalovací svíčky zanesené, je zapalování nedostatečné. Udržujte proto svíčky v úplné čistotě. Svíčky čistěte malým kartáčkem, uvědomte si však, že nesmějí být vystaveny silnému nárazu. Když hořák zhasne (např. průvanem), zapálí spotřebič tuto varnou zónu samočinně znovu. Pokud je nové zapálení bezvýsledné (např. v důsledku přetečených zbytků jídla na hořáku), je přívod plynu pro tento hořák přerušen a zazní akustický signál. Otočte ovládací knoflík na a podle tabulky na str. 12 zjistěte, zda můžete příčinu odstranit. Každá varná zóna má pojistku. Pro vás to znamená, že když plamen zhasne (např. v důsledku přetečení), je přívod plynu přerušen. Pokud dojde při provozu k poruchám, upozorní na to bezpečnostní systém akustickým signálem (viz kapitola "Odstraňování závad"). Po době provozu 6 hodin se spotřebič automaticky vypne. Otočte ovládací knoflík na, pak můžete spotřebič znovu zapnout. K vypnutí otočte ovládací knoflík doprava do polohy na. Tato moderní a funkčně vybavená varná deska je vybavena plynule nastavitelnými ventily, které umožňují nastavit požadovanou polohu mezi maximem a minimem. 7

8 Pojistka proti přehřátí Plynové spotřebiče vytvářejí v místnosti, v níž jsou používány, teplo i vlhkost. Ujistěte se, že vaše kuchyně je řádně větrána: přirozené větrací otvory udržujte volné nebo instalujte mechanický ventilační systém (odsavač par). Používáteli spotřebič nepřetržitě po delší dobu, může být nezbytné použít dodatečné větrání, např. otevřené okno (ovšem pozor na průvan), nebo přepnout na vyšší výkon mechanický větrací systém. Oranžové zabarvení plamene je normální a může k němu dojít, když je v ovzduší prach nebo když dojde k přetečení tekutiny nebo v podobném případě. K ochraně elektroniky je varná deska vybavena pojistkou proti přehřátí. Tato vypne při přehřátí všechny hořáky a provozní kontrolky všech hořáků a hlavní vypínač blikají. Otočte všechny ovládací knoflíky do polohy. Vyčkejte, až spotřebič dostatečně vychladne. Pak můžete spotřebič znovu zapnout. Doporučené průměry dna používaných nádob (v cm) Podle modelu: 8 Hořák minimální varných nádob maximální varných nádob Silný hořák 22 cm 26 cm Normální hořák 12 cm 20 cm Úsporný hořák 10 cm 12 cm

9 Přídavné mřížky Kávová mřížka: V závislosti na modelu může být vaše varná deska vybavena přídavnou kávovou mřížkou. Tato mřížka je určena výhradně pro používání na přídavném hořáku pro varné nádoby s průměry dna nádob menšími než 10 cm. Pokud tuto mřížku nemáte, lze ji získat v servisním centru servisní obj. č Výrobce neodpovídá za následky nepoužití, nebo nesprávného použití těchto přídavných mřížek. Kuchařská doporučení (Tato doporučení jsou výhradně informativní) Velmi silný Silný Střední Slabý plamen plamen plamen plamen Silný Řízky, steaky, omelety, Rýže, bešamelová Vaření v páře: hořák smažené potraviny. omáčka, ragú. ryby, zelenina. Normální Vaření v páře, čerstvá zelenina, Ohřívání a udržování teploty hotohořák jídlo z jednoho hrnce, vých jídel, příprava lahůdkových těstoviny. jídel. Úsporný Vaření: jídla v hrnci, mléčná rýže Rozmrazování Rozpouštění: hořák karamel. a vaření: čokoláda, luštěniny, ovoce, máslo, mražená jídla. želatina 9

10 Varovná upozornění k použití nádobí Nevhodné: Nepoužívejte malé varné nádobí na velké hořáky. Plameny by neměly zasahovat boky nádob. Nevařte bez použití pokličky a dbejte na úplné přikrytí nádoby. Jinak plýtváte energií. Nepoužívejte nádoby s nerovným dnem. Prodlouží se čas potřebný k vaření a zvyší se spotřeba energie. Vhodné: Používejte vždy varné nádobí správné velikosti na příslušném hořáku. Vyhnete se tím nadbytečné spotřebě plynu a nádoby nebudou mít skvrny. Vždy používejte pokličky. Používejte pouze pánve, hrnce a keramické nádobí se silným, rovným dnem. Nestavte nádoby na hořák nerovně, mohou se převrátit. Nepoužívejte velké nádoby na hořácích blízko ovládacích knoflíků. Můžete zavadit o ovládací knoflíky a zvýšit tak teplotu v tomto úseku. Může tak dojít k zranění. Nestavte nádoby přímo na hořák bez použití podložky pod hrnce. Nevystavujte hořáky přílišnému zatížení, nebo úderům těžkými předměty. 10 Umisťujte nádobí vždy na střed hořáků. Pod nádobí vždy používejte podložky pod hrnce. Ujistěte se, že podložky pod hrnce a víčka hořáků jsou správně položeny. S nádobím na varné desce zacházejte opatrně.

11 Pokyny k čištění a údržbě Nevhodné: Nikdy nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky z oceli, ostré předměty, jako nože apod. k odstranění zaschlých zbytků jídel z povrchu varné desky, z podložek pod hrnce, hořáků nebo elektrických varných desek. Nepoužívejte na varnou desku čisticí prostředky na principu páry, deska by se mohla poškodit. Neponechávejte na varné desce tekutiny s obsahem kyselin (citronová šťáva, ocet atd.). Pokud je to možné, zabraňte kontaktu soli s povrchem elektrické varné desky. Vhodné: Jakmile spotřebič vychladne, očistěte ho houbou a mýdlovou vodou. Odstraňte okamžitě všechny rozlité tekutiny usnadníte si pozdější čištění. Hořáky a podložky pod hrnce je nutné čistit pravidelně, nejlépe jejich ponořením do mýdlové vody a vydrhnutím nekovovým kartáčkem, aby otvory zůstávaly volné a mohly produkovat perfektní plameny. Vysušte kryty hořáků vždy, když jsou mokré nebo vlhké. Po vyčištění a vysušení hořáků se přesvědčte, že kryty hořáků jsou správně nasazeny na rozdělovači plamenů. Vysoké teploty, kterým jsou vystaveny části varné desky vyrobené z nerezové oceli mohou časem ztratit lesk, což je NORMÁLNÍ. Čistěte je vždy po použití prostředkem vhodným k čištění nerezové oceli. Po umytí podložek pod hrnce je vždy před dalším použitím dobře osušte. Zůstanou-li na nich při dalším vaření kapky vody, nebo je povrch vlhký, může dojít k poškození smaltovaného povrchu. Jsou-li podložky pod hrnce na vaší varné desce vybaveny gumovými nožkami, čistěte je opatrně, aby se neodlomily a podložka nezůstala nechráněná. Navíc by mohla poškrábat povrch varné desky. 11

12 Odstraňování závad Není vždy nezbytné volat servisní službu. V některých případech můžete problém vyřešit sami při použití následujících informací. Důležité upozornění: Práce na plynu a elektřině mohou provádět pouze technici autorizovaného servisu. Závada Možná příčina Řešení... jestliže nepracuje žádný Vadná pojistka. Zkontrolujte pojistky, vyměňte z elektrických okruhů? vadnou pojistku. Automatický jistič nebo Zkontrolujte, zda nebyly aktivoodpojovací zařízení na in- vány jistič nebo odpojovací stalaci jsou aktivovány. zařízení. jestliže nefunguje elektrické Částečky jídla nebo čisticího Mezeru mezi zapalovací zapalování? prostředku se mohly zachytit svíčkou a hořákem je třeba mezi zapalovacími svíčkami pečlivě vyčistit. a hořáky. Hořáky jsou mokré. Vysušte pečlivě kryty hořáků a zapalovací svíčky. Kryty na hořácích nejsou ve Zkontrolujte, zda jsou kryty správné poloze. hořáků správně nasazeny...jestliže plameny na hořácích Hořáky nejsou správně Sestavte hořáky správně. hoří nerovnoměrně? sestaveny. Výstupy plynu na hořácích Vyčistěte výstup plynu na hojsou zaneseny. řácích.... jestliže se přívod plynu jeví Uzavřený přívodu plynu na Otevřete příp. ventil. slabý, nebo do spotřebiče vůbec předřazeném ventilu spoplyn nepřichází? třebiče. Používáte-li plyn z tlakové Je-li láhev prázdná, vyměňte ji láhve, zkontrolujte kolik ho za plnou. zbývá....jestliže je v kuchyni cítit plyn? Otevřený kohoutek. Zkontrolujte všechny kohoutky. Používáte-li plyn z láhve, může Zkontrolujte, zda je spojení v místě napojení ucházet plyn u lahve s plynem v pořádku. když zhasne jeden hořák Bezpečnostní systém se ak- Knoflík hořáku nastavte do poa zazní akustický signál? tivoval a byl přerušen přívod lohy vypnuto. Signál se přeruší. plynu. Varnou desku můžete běžně dále používat. když zhasnou všechny hořáky Přehřátí varné desky. Všechny knoflíky hořáků nastava zazní akustický signál? te do polohy vypnuto. Vyčkejte 30 min. než budete varnou desku znovu používat. Pokud se znovu signál zapne, volejte servis. 12

13 Při komunikaci se servisní službou, uveďte prosím následující údaje: Záruční podmínky E - NR Najdete je na štítku, umístěném na spodní části vašeho spotřebiče. FD Konkrétní podmínky stanovují zástupci výrobce v zemi prodeje spotřebiče a detailně vám je na požádání sdělí prodavač. Záruční doba je rovněž uvedena na záručním listě. V případě uplatnění záruky potřebujete doklad o koupi. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Kontakty na autorizované servisy jsou uvedeny na třetí straně obalu tohoto návodu. 13

14 14

15 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o. Záruční podmínky Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy: a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami). b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.) 15

16 c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj. d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou. e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami. f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod. g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku. h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku. i ) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů). j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům. Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny. 16 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k použití TK 76K573

Návod k použití TK 76K573 TK 76K573 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace

Více

Návod k použití SGI 45N05EU

Návod k použití SGI 45N05EU Návod k použití SGI 45N05EU Q4ACZM0788 1 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

Návod k použití SMS 58M12EU

Návod k použití SMS 58M12EU Návod k použití SMS 58M12EU Q4ACZM1284 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si,prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k použití TCC 78K751

Návod k použití TCC 78K751 TCC 78K751 Návod k použití TCC 78K751 Q4ACZM1839 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Rozsah dodávky...6 Složení a součásti spotřebiče...6 Ovládací prvky a ukazatele...7 Síťový vypínač O/I...7 Menu a displej...7

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití WS 10M461BY

Návod k použití WS 10M461BY WS 10M461BY Návod k použití WS 10M461BY Q4ACZM1689 1 Obsah Strana Vaše pračka...3 Účel použití...4 Příprava...5 Nastavení a úprava programů...6 Praní...7 Vyjmutí prádla...8 Upozornění na displeji, volby,

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B Návod k obsluze Indukční varná deska TI 1242 B Vážená zákaznice, vážený zákazníku, zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

JASMINE. Návod k použití

JASMINE. Návod k použití JASMINE Návod k použití JASMINE Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný aroma difuzér "Jasmine", jenž vám přinese plno radosti, a který vám zlepší vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŦLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŦLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více

WFLI 2440 EU B-437-01

WFLI 2440 EU B-437-01 WFLI 2440 EU B-437-01 Obsah Návod k použití Pokyny pro likvidaci..................... 5 Likvidace obalů....................... 5 Likvidace starého spotřebiče............. 5 Ochrana životního prostředí

Více

WM 10E362 BY SM-324-01

WM 10E362 BY SM-324-01 Návod k použití WM 10E362 BY SM-324-01 1 Vaše pračka.. Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje malou spotřebou vody

Více