Doruteno : Ie: /2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ I. Predmet plneni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni"

Transkript

1 .t"j SMLOUVA OiLO die 2586 a nasi. zakona c. 89/212 Sb., obcanskeho zakoniku Smluvni strany: 1.1bjednatel: Ustredni vojenska nemocnice Vojenska fakultni nemocnice Praha pffspvkova organizace zi'izena Ministerstvem obrany CR adresa (sid/o): U Vojenske nemocnice 12,1692 Praha 6 statutami zastupce: plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD., i'editel UV Doruteno : Ie: /214uV I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ druh : 11/\1 : ole: bankovnf spojeni: CS Praha cislo uctu.: /71 1III uvnses566dd54a (dale tet jen "objednatel") a 1.2 Zhotovitel: VEEM s.r.o. (statutami organ: ") (zapis v OR: ) adresa: a Pfskach 144, Srbin Ie: ole: bankovnf spojeni: CZ KS Praha eislo uetu: /1 (dale tet jen "zhotovitel") I. Predmet plneni 11.. a za'kla dj<. t:: vy 'b erove' " h.. rjzenl'",q.p' c. 't' I.2i'4o/..... '.... ze dne.... :.. {/. :.. ",.... / Je. pre "d"t me em p I" nenl ' smlouvy dflo zajistemi dodavky a prove eni drobnych stavebnich a udrzbarskych praci, die poti'eb zadavatele v arealu a objektech objednatele Udri:bou a provedenim drobnych stavebnich a udri:bai'skych praci se rozumi zejmena zajisteni drobne stavebni Cinnosti, provedeni oprav, provedeni udrzbai'skych praci a provedeni stavebnich pi'ipomoci (pro elektrikai'e, instalatery, a dalsi profese, ktere ma jii: UV zajistny). Hlavni naplni prace budou prace bouraci, zednicke, obkladacske, omitkai'ske, die zadani Z kapacitnich a koordinacnich duvodu vsak mui:e byt po zhotoviteli po dohode pozadovano i provedeni praci a dodavek dalsich stavebne technickych profesi (prace pi'idrui:ene stavebni vyroby), jako jsou prace elektrikai'ske, instalaterske, zamecnicke, truhlarske, malii'ske, nateracske, podlaharske, klempii'ske, a dalsi prace souvisejici s kompletnim provedenim jednotlivych oprav Zhotovitel zajist'uje provedeni praci pi'itomnosti dostatecneho poctu kvalifikovanych zamestnancu.

2 1.5. Zhotovitel zajist'uje koordinaci jednotlivych cinnosti, nutnych pro kvalitni a kompletni provedeni jednotlivych pi'ipadu cinnosti Zhotovitel na zaklade zadani objednatele zpracuje cenove navrhy (rozpocty) na provedenf praci v potrebnem rozsahu. Cenove navrhy zhotovitel zpracuje na vlastni naklady jako soucast celkoveho plneni teto smlouvy. Cenove navrhy (nabfdky) budou obsahovat zejmena cislo objednavky (zadanky), cislo nakladove strediska objednatele, dilci ceny dila (cenu jednotlivych polozek s uvedenim slevoveho koeficientu), celkovou cenu dila, datum zpracovani, termin dodavky. Cenova nabidka bude zpracovana bez DPH a je platna po celou dobu platnosti smlouvy V pi'ipade, ze budou provad{me prace charakteru, ktery vyzaduje zajisteni dokumentu a dokladu (napr. zarucnich a technickych listu, revizi atp.) poskytne tuto dokumentaci zhotovitel bezplatne jako soucast celkoveho plneni Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele dilo v souladu s touto smlouvou, tedy zejmena ve smluvenem terminu, svym jmenem, bez vad a v kvalite pozadovane objednatelem, na sve nakladya na sve nebezpeci. Objednatel se zavazuje dilo pi'evzit Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v Geske republice v dobe provadeni dila a pokyny objednatele, jinak odpovida za veskere vady dila v plnem rozsahu Objem jednotlivych praci a cinnosti uvedeny v pfiloze C. 1 je orientaeni objem praci, konkretni objem provadenych praci stanovi objednatel objednavkou (resp. tzv. zadankou). Objednavky budou objednatelem pfedkladany zhotoviteli v pisemne forme s prislusnym datem a terminem pro provedeni dila, a to na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy nebo na kontaktni telefon pro nahlaseni havarijniho stavu je II. Doba plneni 2.1. Zhotovitel se zavazuje dilo, resp. jednotlive casti dila, specifikovane vel. 1 teto smlouvy provadet prubezne po dobu platnosti smlouvy, v souladu s pozadavky (objednavkami a zadankami) objednatele a v terminech stanovenych objednatelem. Zhotovitel se zavazuje provest dflo, resp. easti dila v nasledujicich terminech: Termin zpracovani cenove nabidky (viz. cl. 1, odst. 1.6.) na provedeni jednotlivych oprav je stanoven nejpozdeji do 5 pracovnich dnu od data pi'evzeti zadani (zadanka, mistni setreni v miste dilei easti dila, objednavka). Termin zahajeni oprav a praci ph hlasene havarii je nejpozdeji do 8 hod in od oznameni vzniku havarijnfho stavu na kontaktni telefon zhotovitele. Termin zahajeni jednotlivych einnosti die odsouhlasene objednavky je do 24 hodin od data odsouhlaseni cenove nabfdky objednatelem Objednatel je opravnen kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadeni dila. V pfipade, ze provad{mi dila bude takto pozastaveno z duvodu na strane objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokoneeni a predani dila, a to dobu pozastaveni provadeni dba Zhotovitel se zavazuje bezodkladne pisemne informovat objednatele veskerych okolnostech, ktere mohou mit vliv na termin provedeni dila Zhotovitel zajisti po dobu platnosti smlouvy trvalou dostupnost svych zamestnancu v pracovni dobe od 7. do 19., v arealu objednatele (misto plneni) Vzhledem k povaze nemocnicniho provozu se zhotovitel zavazuje prizpusobit se pozadavkum provozu, takze prace budou provadeny zejmena mimo dobu provozu nemocnice.

3 III. Misto plneni 3.1. Mistem plneni je sidle objednatele: Ustredni vojenske nemocnice Vojenske fakultni nemocnice Praha, U Vojenske nemocnice 12, 1692 Praha 6. IV. Cena dila 4.1. Smluvni cena dila je vyjadrena cenou za radne provedeni dila (vsech jeho cash). Tato cena je uvedena jako nejvyse pripustna, kterou je mozne prekrocit pouze, dojdeli k ucinnosti zmeln pravnich predpisu tykajicich se vyse dane z pridane hodnoty Objednatel si muze vyzadat od zhotovitele provadeni dodatecnych praci a dodavky (viceprace). Zhotovitel je povinen provest viceprace, ktere budou pisemne vyzadany objednatelem. S cenou pi'ipadnych vicepraci musi byt objednatel prokazatelne seznamen pred zapocetim vicepraci a souhlas s touto cenou viceprace musi byt obsazen v pisemnem vyzadani viceprace objednatelem. V. Platebni podminky 5.1. Objednatel neposkytuje na provedeni dila zalohu Cena dila bude placena postupne na zaklade faktur zhotovitele vystavenych na zaklade soupisu provedenych praci. pro soupis praci je pozadovano zuctovaci obdobi jednoho kalendai'niho mesice. Uvedeny soupis je povinen zhotovitel pi'edlozit objednateli spolu s fakturou nejpozdeji do pehi dnu od skonceni uctovaneho obdobi. Do soupisu praci a fakturace za uctovane obdobi Ize zahrnout pouze cinnosti a prace ukoncene v danem obdobi. Ukonceni jednotlivych cinnosti potvrdi objednatel zhotoviteli soucasne s kontrolou vyuctovani skuteene provedenych praci Faktura vystavena zhotovitelem musi splnovat nalezitosti ucetniho a danoveho dokladu die pi'islusnych pravnich pi'edpisu, zejmena zakona ucetnictvi a zakona a dani z pridane hodnoty, konkretne musi obsahovat zejmena: a) oznaceni povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, DIG, b) cislo dokladu, c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelneho plneni, d) oznaceni penezniho ustavu a cislo uctu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol, e) uetovanou castku, DPH, uctovanou eastku ve. DPH, f) nazev dba, oznaeeni casti dila, g) duvod uctovani s odvolanim na smlouvu; h) razitko a pod pis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ucetniho dokladu, i) seznam priloh, j) soupis provedenych praci, k) dalsi nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pi'edpis V pi'ipade, ze danovy ueetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vyse uvedene nebo k nemu nebudou prilozeny i'adne doklady (pfilohy) smlouvou vyzadovane, je objednatel opravnen vratit jej zhotoviteli a pozadovat vystaveni noveho i'adneho danoveho ucetniho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad zhotoviteli zanika, neuplatniii jej objednatel do etrnacti pracovnich dnu ode dne doruceni takoveho dokladu zhotovitelem. Pocinaje dnem doruceni opraveneho danoveho ueetniho dokladu (faktury) objednateli zaene plynout nova Ihuta splatnosti. Zhotovitel, je vsak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit smlouvou pozadovane pi'ilohy, jeli k tomu objednatelem dodatecne vyzvan i po Ihute vyse uvedene s tim, ze vsak takovato vyzva nema ueinky spojene s vracenim danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce Doba splatnosti danovych dokladu je stanovena na sedesat (6) kalendarnich dnu ode dne dorueeni danoveho dokladu objednateli.

4 5.6. Platby budou probihat vyhradne v ezk a rovnez veskere cenove udaje budou v teto mene Dodatecne prace a dodavky provedene zhotovitelem, aniz by byla sjednana pi'islusna zmena smlouvy, popi'. bez pisemneho souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele takove casti dila pfipadne i odstranit. To neplati, pokud objednatel provedeni takovych dodatecnych praci a dodavek dodatecne pisemne schvali; je povinen tak ucinit, pokud tyto dodatecne prace a dodavky byly ucelne provedeny k odstraneni nepredvidanych pi'ekazek. VI. POjisteni 6.1. Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavi'enou pojistnou smlouvu pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou zhotovitelem ti'eti osobe a to ve vysi minimalne 1.., Kc. Pojistna smlouva (kopie) je prilohou c. 3 teto smlouvy dilo. Zhotovitel je povinen udrzovat toto pojisteni v platnosti minimalne po celou dobu provade'mi dila a tuto skutecnost objednateli kdykoliv na jeho vyzvu prokazat Jakekoliv skody z plneni, vznikle smluvnim stranam, tedy skody, ktere nebudou kryty pojiste'mim, budou hrazeny zhotovitelem Objednatel neni odpovedny za skodu zpusobenou pracovnim urazem pracovnikovi zhotovitele nebo treti osobe, pokud tato skoda nebyla zpusobena cinem nebo opominutim objednatele nebo jeho pracovnika Existence pojisteni a pi'ipadne pojistne plneni z pojistne smlouvy nezprosfuje zhotovitele povinnosti nahradit skodu, za kterou die teto smlouvy a pravnich pi'edpisu odpovida, a ktera pi'esahuje vyplacene pojistne plneni ci nebude pojistenim kryta. VII. Povinnosti zhotovitele 7.1. Zhotovitel se zavazuje provadet dilo na vlastni naklady v souladu s pravnimi pi'edpisy die podminek uvedenych v teto smlouve, v zadavaci dokumentaci Vyberoveho Fizeni a v souladu se svou nabidkou, kterou podal do Vyberoveho Fizeni Zhotovitel se zavazuje po kazde provedene praci zajistit uklid, zejmena odstranit odpady, vznikle z pracovni cinnosti, udrzovat v maximalni mozne mii'e i po dobu provadeni praci cistotu vsech prostor, zamest a umyt podlahy, umyt znecistena okna, odklidit z mista plneni sve pi'istroje a nai'adi Zhotovitel je povinen denne informovat stavu provadenych cinnosti Zhotovitel je povinen denne protokolarne pi'edat provedene prace odpovednemu zamestnanci objednatele ZhotoviteL je povinen denne informovat objednatele, resp. osobu odpovednou Vfr..., na tel. c /l:l..,,!/!..;;,'!'. r..,na emall.q,;/o planovanych praci a jejich rozsahu. Provadeni praci v konkretnim case musi byt pi'edem odsouhlaseno objednatelem. VIII. Odpovednost za vady, prodleni zhotovitele 8.1. Dojdeli pi'i provade'mi dila k poskozeni nemovitosti, zai'izeni, ci jinych veci, je zhotovitel povinen uvest tyto na vlastni naklad do puvodniho stavu. Pokud tak neucini ani v dodatecne Ihute poskytnute mu objednatelem, je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5. Kc.

5 8.2. PFi zjistemi zavad nebo prokazatelnem neodbornem provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit do ti'l dnu ode dne oznameni teto vady. Pokud tak neucini je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2. Kc za den 8.3. Pokud bude zjiste'ma jakakoliv jina vada dfla, je zhotovitel povinen bezplatne odstranit vadu dfla opravou ci vymenou, a to ve Ihute tff dnu ode dne oznameni teto, pokud tak v teto IhCHe neucini je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve 2. Kc za den nrl"\,ruoni 8.4. V pripade prodleni zhotovitele s provedenim dila nebo casti dba, je zhotovitel povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2. Kc za den prodleni 8.5. Splatnost smluvnich pokut je 3 dnu ode dne doruceni k smluvni zhotovitel i. IX. Zpusob provadeni dila 9.1 Zhotovitel se tak, aby nedochazelo ke skodam na zdravi a je povinen zejmena, nikoliv vsak pouze: a) veskere pracovni shy, vybaveni a material potrebny k provedeni dila radnym zpusobem, b) kvalitni dohled nad provedenim dila a nezbytnou kontrolu provademych praci a dodavek (nezavisle na kontrole provadene objednatelem), c) dodrzovat obecne zavazne pravni predpisy, nai'izeni organu a podminky uvedene v teto smlouve a veskere pokyny objednatele, d) vznikem skod v poruseni pravnich 6i jinych vzniku tyto uhradit na vlastni naklady Vybrane 6innosti je zhotovitel povinen vykonavat osobami, ktere jsou k tomu nese veskerou zodpovednost za poruseni pravnich pfedpisu. Zhotovitel nese nn,,,,...,\/qn pfipadnou skodu zpusobenou temito osobami. za 9.3. Zhotovitel odpovida objednateli za ktera mu vznikne uplatnenim naroku treti podle pi'islusnych ustanoveni zakona c. 89/212 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, za skodu okolnostmi, ktere majf puvod v povaze veer (zarizeni), jichz zhotovitelem pri nrn\l<'l(,,,,n dila uzito, i za skodu zpusobenou provozni cinnostf, pokud je za takovou cinnost uznano nr"",,,,,",on dila zhotovitelem. X. l::se:zdec a ochrana zdravi 1.1. Zhotovitel se zavazuje pri provade!mi dila dodrzovat predpisy bezpe6nosti a ochrane zdravi pri praci, i pfedpisy Za dodrzovani techto pfedpisu v miste plneni i veskerych cinnostech s provadenim dila nese odpovednost zhotovitel Zhotovitel vykonavajier cinnosti souvisejicf s dba, jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostredky a pomuckami podle druhu vykonavane cinnosti a rizik s tim nn,en\tf'n a radne a pouceny ve smyslu prislusnych pravnich predpisu. 1.3 Pracovnici zhotovitele dalsich osob $e na dila jako subdodavatele, museji byt oznaceni na viditelnem miste pracoviho odevu obchodni firmou zhotovitele. Za splneni teto povinnosti zhotovitel pfebira veskerou zodpovednost. I

6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnost[ prace v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a soustavnou kontrolu dodrzovani predpisu bezpecnosti a ochrane zdravi pi'i praci. XI. Ukonceni smlouvy Objednatel je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: a) neodstrani vady dila zjistene objednatelem, a to ani v dodatecne Ihute stanovene pisemne objednatelem, b) provadi dilo v rozporu se smlouvou a nezjedna pres vyzvu objednatele napravu, c) bezduvodne prerusi provadeni dila, d) pres pisemne upozorneni objednatele provadi dilo s nedostatecnou odbornou peci, obecne zavaznymi pravnimi predpisy, pfipadne pokyny objednatele, e) v pfipade, ze zhotovitel neodstranil vady dila yeas die cf. 8 teto smlouvy Objednatel je dale opravneln pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek zhotovitele bylo zahajeno insolvencni fizeni, b) navrh na prohlaseni konkurzu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele, c) zhotovitel vstoupi do likvidace Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemne oznameni odstoupeni opravnene smluvni strany doruceno druhe smluvni strane. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotcena prava smluvnich stran na uhradu splatne smluvni pokutya na nahradu skody Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnelna tuto smlouvu bez udani duvodu vypovedet. Vypovedni Ihuta eini 1 mesic a pocina bezet dnem doruceni pisemne vypovedi druhe smluvni strane. XII. Ucinnost smlouvy Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepise jako druha Smlouva nabyva ueinnosti dnem platnosti, nenili ve smlouve uvedeno jinak. XIII. Postoupeni pray ze smlouvy Zhotovitel neni opravneln postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z teto smlouvy treti osobe nebo jinym osobam bez predchoziho pisemneho souhlasu objednatele. XIV. Zaverecna ustanoveni Smlouva se ridi pravnim i'adem Ceske republiky, zejmena obeanskym zakonikem Tato smlouva je uzavrena jako ramcova na dobu ur titou do 3 let od podpisu SOD, pi'icemz nesmi by! prekrocen limit plneni 5 95., Kc bez DPH. Po dosazeni tohoto limitu bude vyhlaseno nove zadavaci rizenf Pri ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemne vyporadat sve zavazky, zejmena si vratit veci pi'edane k provedeni dfla, vyklidit prostory poskytnute k provedeni dila a misto plneni a uhradit veskere splatne penezite zavazky podle smlouvy. Zanikem smlouvy rovnez nezanikaji prava na jiz vznikle (splatne) smluvni pokuty podle smlouvy estanovili smlouva jinak, Ize ji menit pouze pisemne formou cislovanych dodatku podepsanych obema smluvnimi stranami. Smluvni strany se zavazuji vyjadrit se pisemne k navrhu zmeny smlouvy pi'edlozeneho druhou stranou, a to nejpozdeji do 15 dnu od doruceni tohoto navrhu.

7 Jednotiiva ustanoveni smlouvy jsou oddelitelna v tom smyslu. ze neplatnost nekten ho z nich nepusobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dusledku zmeny pravni upravy nektere ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ceskym pravnim i'adem (dale jen.. kolizni ustanoveni") a pi'edmehny rozpor by pusobil neplatnosti smlouvy jako takove. bude smlouva posuzovana. jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v teto zalezitosti i'idit obecne zavaznymi pravnimi pi'edpisy. pokud se smluvni strany nedohodnou na zneni noveho ustanoveni. jez by nahradilo kolizni ustanoveni Smluvni strany prohlasuji. ze je jim znam cely obsah smlouvy a ze ji uzavi'ely na zaklade sve svobodne a vazne vule a na dukaz teto skutecnosti pi'ipojuji sve podpisy Smlouva je vyhotovena ve ctyi'ech (4) vyhotovenich. z nichz kazde vyhotoveni ma platnost originalu a kazda smluvni strana obdrzi 2 vzajemne potvrzena vyhotoveni teto smlouvy Pi'fIohou a nedilnou soucasti smlouvy jsou: Pi'iloha c. 1: Pi'iIoha C. 2: Pi'fioha C. 3: Specifikace pi'edmetu dfla Formular nabidkova cena POjistna smlouva (kopie) V Praze dne Za zhotovitele: /IO,,2 //!IJ(.. I Vesely Emiljednatel VEEM s.r.o.

8 UV Vojenska fakullni nemocnice Praha, Staveni a tecilllicka tidriba pol cinnosl jedn. pocel zakladni jedn. cena slevovy koeficient z jednotkove ceny celkem pozn. Prace a cinnosti v hodinove sazbe. 9cl..1:l.t:!.leQnic prace.2 Pomocne stavebni. pra, pripomo.c 3 Bouraci prace, demontaz 4 5 hod 8 ' hod 8 hod 6 13,6 Kc 9, Kc 8, Kc OOOJO.K _ 3.!>.Q.OOOO Kc 264 OOOO K.E O,OKc OQc Vybrane montaze a_ cjost!.jepo l!dane cinnosti) 6 D+M omitka stukova hladka 7 montaz keramicke dlaiby "8 montaz keramickych obkladu _. dr Oizolace f1..rova, cdilatacnic rohych. t _ Q...zdivo z tvarovel.!pu Porotherm, II. 3.!!!.MVC2. O+M pficka z tvarovetypu Porotherf!!..L.1 5 mm, MVC 12 D+M p i1 ka SQKJI:.2QQ.mm, ml.f1..eralni izolace.1.3. Q+Mika z.n z arovek.!ypu Y!9nL. _!.4Q+M podhled z SDK desek,standa':.d,.. Q.clpveh.s>. ros 15 D+_podhled z mineralnich kaes.. R.9 sr,standard m ,OOKc 35,OOKc 35, Kc 114, Kc 2891, Kc 82,OOKt 81, Kc 79O,OOKc 79, Kt 1 1:w.,pO K O, O,()5._.!!i!!5,OO_K.maleJ )lochy..!!j5,oo Kc malejllocj: , J5 male p's>chy. 94 5,I!Q..Kc. 385J..37,5 Kc.!O 2, Kc ,Q!l Kc SDK dc!r(=!... JI.6 9, K... _ 8 ii.25,o..q. Kc standard materilu 3, lltl2 4972, Kc slandard mate!.iti Q., KCl,. celko'" nabidko'" cene ,5 Kc] zakladni koeficient slevy z ceny URS pro prace neuvedene v soupisu praci pozn. Vymery pro jednotlive cinnosti a montaze v tabulce jsou uvedeny pouze pro potfebu v"iberoveho i'izeni, skutecny rozsah praci bude stanoven die zadani a potreb zadavatele.

9 . CESKA == = POJISTOVA... == (cd, p "j i " o \ ' n a a"" ' paleoa ' I", I I' PrnhJ I,, k '" repuh lik.., II " : 72Q'(i, D IC' C7 1''l'lIlO I 3, Z"P'.lI1.l 8 \.. h, hl,dn I 111 ""J' lnk\. lj \ I, h", uelu,' PrJ7,oowl H, \ I 'ka I"M (o±llc.. p...'li,t'o"' " 1 <3 ;,. Pojistka :'\a Piskach \tukan)\', tes1c\ RFPL'A I.lKA ma Ul:,,'f<.:nu!!!!!!!!!! """... Pojisteni odpovednosti Urrin IIr.:llllU u',jhl..)\j / tolwhl rn.li le lli Ie ;xij I,ulik. == 'I '.t!. == '.c POjisrn a udl os t l\'j"mou uclal",11 jc koti3 6 (Jl ma V7JlIk l n" 71\'Ie. l dj'j\'1. m' IJ " t u net...,j.,.i ok,'lno'l die ptljisme Ill ltl U\,\" Puj isln:i ntbape6 1" 'J" lnym ncb /p <.: '; m j)llu, k ut.:nll.i ti J udillosti wlllezen': \' puji, ln': ' 111Iou\' jaktl rtllllmi pfit inu \,Zl1IKU r "J istj1 uu:iiosii, P "Un1;I1 Y.\ "'bah polisl 1i sl'li1m i!'ujistna SI11I()u\ J J V Ubt: C " POj isl"c pudminky pro PUJ ls l n i maictk u a odpo\'cdn'bll == VPP\IO PO I \l I.j, PUJi,kni \ IJI.I" ul1il1'i ru,,,.1l1),,: ' I" J1dd, limit"m p".i istnch., plncn i 1 Kc " ui i,'elli nil.l,uil" m I" a;ahu sc 'Jcdn;" u, u""cmmm rul'3h,'ni l'esk;i r"publib = p pl's 1 ui dlj..lh!nlnl I'ozs.ahu. c l c:t1 I! a\ ti c poluuc:u'stl 25(j(J Kc Pojislna doh. 1'''lh'"n,,t' 'lejna\ J not dohu ud c6, (, l u l4 do 25, 6. l[j 15, r"li" 111, 'I"un:h j,.iulom" tlckou pmlollgaci, = == CESr P,)JI. f()\/. (.I.S, = R vi', P I I i j 1 == I formaci a tom, lda C:eska pojgrovna a.s, evi duje toto po jl tni e uvederll!ho pojist nlka, j e moine overit zasla nim kopie teto pojlslky na klient Oces apojlst ovna.cz. zahranitnl spolel nost mule znest dot az na adrese: http'lien,cesk apo) I 5 tovna,c2lcontacts, str c.! 1L...i 1 Z 1

10 Pojistenl podnikatele a pnivnickych osob Pojistmi smlouva Cislo: Stay k datu 15. I J. 214 K6d produktu: DP Uvodni cast v pojistne smlouvy c.: VEEM s.r.o. a Piskach MUKAROV CESKA REPUBLIKA OZ V19 ZVPP74/ l n co ill ill Ul.,. a a l> īiiiiiii iii īiiiiiii 1. Smluvni strany PojRt'ovna: Ceska pojist'ovna a.s., Spalena 75/16, 113 4, Praha I, Ceska republika, lc , v obchodnim rejstriku u Mestskeho soudu v Praze, oddil B, vlozka 1464 DIC CZ , zapsana Pojistoik (ten, kdo s pojist'ovnou uzavfel tuto pojistnou smlouvu a zavazal se hradit pojistne): azev firmy: VEEM s.r.o. lc: Ulice, c. p.: a Piskach, 144 Obec: Mukafov, PSC: , Stat: CESKA REPUBLIKA Pliitce DPH: AO Koresponden(!ni adresa: je shodna s adresou pojistnika uzavi'eli tuto pojistnou smlouvu Pojisteni odpovednosti podnikatelii. Tuto pojistnou smlouvu rna ve sprave: Lucie GALLO Telefon: , 2. Spolna ujedn'nf pro vjeebna pojljti!nf v teto pojistn6 smlouvi! 2.1. Pojistna smlouva se sklada z teto Uvodn! casti, z jednotlivych listi'! pro pfislusna pojisteni a z Vyuctov{ml pojistneho obsahujiciho pfehled pojisteni a rozpis plateb pojistneho Pojisteni sjednana touto pojistnou smlouvou se fidi pojistnymi podminkami, na ktere tato pojistna smlouva odkazuje, a smluvnimi ujednanimi. a w Ul '..J ill.,. w a Ul. ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; 2.3. Pojisteni v ramci teto pojistne smlouvy jsou sjednana s automatickou prolongaci tzn., ze uplynutim doby, na kterou bylo pojisteni sjednano, pojisteni nezanika a prodlufuje se dalsi pojistny rok, pokud pojistnik nebo pojist'ovna nesdeli druhe smluvni strane nejmene sest tydnii pfed uplynutim pojistneho roku, ze na dalsim trvani pojisteni nema zajem. Pocatek dalsiho pojistneho roku (datum obnovy) je stanoven na 26. cervna kazdeho kalenda.fniho roku. To plat! pro vsechna pojisteni, i kdyz byla sjednana v priibehu pojistneho roku Ujednava se, ze jednorazove pojistne bude hrazeno v I spliitce. Pojistne splatne vzdy k kazdeho roku. 2.S. Ujednava se, ze pojistne bude placeno bezhotovostne pfevodem na ucet c.: /55 pod variabilnim symbolem Dohodou obou smluvnich stran byla v teto Uvodni casti provedena s ucinnosti ode dne 15. I I. 214 zmena a od tohoto data je platna tato verze pojistne smlouvy. 3. Z'vi!na probl' enf pojistnfka Pojistnik potvrzuje, ze je seznamen s podminkami zpracovani osobnich a dalsich udajii (identifikacnich, adresnich, komunikacnich) uvedenymi v clanku "Zpracovaru osobnich udajij, zprosteni mlcenlivosti, zmocneni" pfislusnych vseobecnych pojistnych podminek a se zpracovanim v uvedenem rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistnik dale prohlasuje, ze je seznamen Klientsky servis, popa 7: 19: :81 P.O. Box 35 (+42) Brno

11 Pojistna smlouva C Ked produktu: DP Stav k datu a souhlasi se zmocnenim a zprostenim mleenlivosti die chinku "Zpraeovani osobnich udaju, zprosteni mlcenlivosti, zmoeneni" pi'islusnych vseobecnych pojislnyeh podminek. a zaklade zmoeneni udeluje pojislnik souhlasy uvedene v lomto odstavei rovne jmenem vech poji tenych. Smlouva uzavrena v _'R'"''C"...AIlLY' dne_4y_ '_ fl,.:...:;_v V7 hodin minut I'!lII CESKA POJISTOVA VEEM S.r.o. Lucie GALL g. REGIO PRAHA.:. Rydlova Ricany '. Podpis (a razitk 5775 Lucie Gallo _ '.. #Jf./ T , E a Podpisarazi&oY.zaIucPeoer.sVtpo,r,rirTTITIJ=A povei'eneho uzavrenim teto smlouvy ir Klientsky servis, popa 7: 19: BJ P.O.Box,15 (+42) Brno

12 CESKA POJISTOVA Pojistna smlouva cislo: Stay k datu 15. II. 214 K6d pojiteni : DP2 Poi'adove cislo pojisteni: VEEM S.LO. a Piskach MUK.A.ROV CESKA REPUBLIKA OZ Vl14 SVPJA2/ Pojisteni odpovednosti podnikatele a pravnickych osob 1. Smluvni strany Pojit'ovna: Ceska poj ist'ovna a.s., Spa lena , 113 4, Praha I, Ceska republika, v obehodnim rejsti'iku u Mestskeho soudu v Praze, oddil B, vloka 1464 Pojistnik, pojit!ny: azev firmy : VEEM s.r.o. IC: IC , DIC CZ , zapsana a zaklade pozadavku pojistnikaje sjednana tato zmena pojisteni, ktera nahrazuje pi'edehozi verze pojisteni tohoto pol'adoveho cisla a je platna ode dne 15. II Smluvni ujedn8nf 2.l. Toto pojisteni je nedilnou soucasti smlouvy vyse uvedeneho cisla Toto pojisteni se i'fdi Vseobeenymi pojistnymi podminkami pro pojisteni majetku a odpovoonosti VPPMOP1 /214 (dale jen "VPPMOP"), ujednanimi v Uvodni casti pojistne smlouvy a ujedninimi tohoto pojisteni. 3. OdpovMi pojistnfka na dotazy pojt'ovny Vyse pi'ijmu, ktere jsou pl'edmetem dane z pi'ijmu, popr. predpokladane pi'ijmy v Kc Mate sjednano pojistenf pro stejna pojistna nebezpeci? E Vyrabeji nebo zpracovavajf se v provozovne potraviny? Jsou s provozovanou cinnosti spojeny prace s hoflavinami nebo ehemikaliemi, radioaktivnimi IMkami nebo s otevl'enym ohnem? Jsou s provozovanou cinnosti spojeny praee s vybuilninami a tl'askavinami? Jsou s provozovanou cinnosti spojeny praee ve vyskaeh nad 5 m? Je s cinnosti spojeno provozovani stfediska praktiekeho vyucovini bez pravni subjektivity nebo praeoviste praktiekeho vyucovanf? Doehazi pi'i poskytovani sluzby k odkladani veei zakazniku na misteeh, ktera nejsou trvale hlidana? Je s cinnosti spojeno poskytovani software, poradenstvi v oblasti informacnieh teehnologii, zpraeovani dat, hostiogove a souvisejici cinnosti, webove pomly? I 3, E E E E E E E =!!!!!!!!! == == n co co!!!!!!!!! '" U1 co == w U1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! w U1..J.,. '" w w!!!!!!!!! 4. Pojistna nebezpel!f a rozsab poji tlni 4.1. Pojisteni se sjednava pro pi'ipad pravnim pi'edpisem stanovene povinnosti pojisteneho nahradit skodu ci ujmu ph ublizeni na zdravi nebo usmreeni vzniklou jinemu v souvislosti s: cinnostmi uvedenymi ve vypisu z obehodniho rejstfiku vedeoeho MS v Praha, C , ze dne , ktery je nedilnou soucasti teto pojistne smlouvy a tvol'i jeji pl'ilohu. Pojisteni v zakladnim rozsahu se sjednava s limitem pojistneho plneni v Kc 1, Pojisteni v zakladnim rozsahu se sjednava s uzemnim rozsahem Ceska republika Pojisteni v zakladnim rozsahu se sjednava se spoluucasti v Kc 25, 4.2. ad ramee pojisteni v zakladnim rozsahu se pojisteni sjednava tez v rozsahu teehto dolozek: Klientsky servis tel.: , strana 1 z 3

13 Pojistna smlouva c K6d pojiten( DP2 Stav k datu Poradove rslo pojitn(: DoloZka V7 PojiAteni odpovednosti za IDcodu vzniklou jinak nd na zdravi, poakozenfm, zninfm, ztratou nebo odcizenfm hmotne veei (Ciste financni!tkody) Odehylne od clanku 22 bodu 1 VPPMOP se ujednava, ze pojisteni se vztahuje na povinnosti pojisteneho nahradit skodu vzniklou tfeti osobe jinak nd ph ublizeni na zdravi nebo usmreeni teto osoby, poskozenim, znicenim, ztratou nebo odeize nim hmotne veei, kterou rna tato osoba ve vlastnietvi nebo v uzivani. Pfedpokladem vzniku prava na pojistne plneni v rozsahu tohoto ujednani je, ze ke vzniku skody doslo v dobe trvani pojisteni v souvislosti s pojistenou cinnosti nebo vztahy z teto cinnosti vyplyvajicimi. Pojisteni v rozsahu teto dolozky se vsak nevztahuje na povinnost nahradit skodu: a) vzniklou prodlenim se splnenim smluvni povinnosti, b) vznikjou sehodkem na financnieh hodootaeh,jejiehz spravou byl pojisteny poveren, e) vzniklou ph obehodovani s eennymi papiry, d) zpusobenou pojistenym jako clenem statutamiho organu nebo kontrolniho organu jakekoliv obehodni spolecnosti nebo druzstva, e) vzniklou v souvislosti s cerpanim ci pfipravou cerpani jakyehkoli dotaci a granru, nebo v souvislosti s organizaci verejnyeh zakazek, zpraeovanim podkladu pro ucast ve vybhovem fizeni nebo vei'ejnyeh zakazkaeh, f) vzniklou v souvislosti s vymahanim pohledavek. Odehylne od clanku 24 bodu I pismo d) VPPMOP se ujedoava, ze pojisteni v rozsahu teto dolozky se vztahuje i na skodu zpusobenou vefejne poskytnutou in formaci nebo radou, ktera je soucasti pfednaskove cinnosti. Pojisteni v rozsahu dolozky V7 se sjedoava se sublimitem pojisto<\ho plneni v Kc 2, Pojisteni v rozsahu dolozky V7 se sjednava s lizemnim rozsahem Ceska republika Pojisteni v rozsahu dolozky V7 se sjednava se spoluucasti v Kc 25, 5. Rozsab poji Uni Pol. C. Pojistmi nebezpecf Pojistne v Kc 1 Pojisteni odpovednosti v zakladoim rozsahu 45, 2 Pi'ipojisteni odpovedoosti v rozsahu dolozky V 7 I 2,.. v.. v, v POJlstne za vseehna pojlstna nebezpeel v Ke 57, Rocni pojistne po zaokrouhleni v Kc 57, 6. PojistDll doba Pojisteni se sjednava na dobu od : hod. doe 15. Il. 214 do konee pojistneho roku ve smyslu ujedmlni Uvodni casti po jistne smlouvy. 7.Pfiloby Soucasti pojistne smlouvy jsou pi'ilohy: vypisu z obehodoiho rejstfiku c T t),911 M I). (: pnlitoff1o [I " Spd end / 'i/16, In 4 pr.;li 1, \.,>cl 'epijbl'l\il, I:: 47!9C:;:p.,",ipxlq..J " nbd.' Inirn ro2"t:itf ".1 I, rl,ijlsel 5udu Ii PrdZt.:!, ojd B vto l a 1/"&'. K lents y servis tel.: , strana 2 z 3

14 : Pojistna smlouva C. : Kad pojitenr DP2 Stav k datu Pofadove cislo pojiwnr : 8_ Zavrena ujednanf Odpovedi pojistnika na dotazy pojist'ovny a udajejim uvedene u tohoto pojisteni se povazuji za odpovedi na otazky tykajici se podstatnych skutecnosti rozhodnych pro ohodnoceni pojistneho rizika. Pojistnik svym podpisem potvrzuje jejich uplnost a pravdivost. Pojistnik prohlasuje a sv)ftti podpisem stvrzuje, ze se seznamil s informacemi pojisteni a pl'evzal tyto dokumenty: zaznam zjednani, pojistne podminky die bodu 2.2., sazebnik poplatkii. Pojistnik dale prohlasuje, ze seznami pojisteneho s obsahem teto pojistne smlouvy vcetne uvedenych pojistnych podminek. Sjednano v _ R_f,= ca=..:y dne 1:r_.l_ '1 '/ v hodin minut VEEM S.r.o. LucieG 5775 IfiI CESKA POJISTOVA REGIO PRAHA Lucie Gallo Rydlova Ricany T: , E lucie. all p Vyhradni pojimovaci agent, reg. Podpis (a razitko) pojistnika Podpis a razitko zastupce Ceske pojist'ovny a.s. povel'eneho uzavrenfm teto smlouvy 4<.;13 1/,>D11 M " :,Ka poji,(ovna,i.. SpaIe,,;; 75/1f>, 1" 4 p, I. :es.k.1 (f' ',I,,,,,, II.' '=. 1JPS'k; v (loch nilll<cistiikl, t' I\.:>s! ",,11 ':Judi v Pr.le, "Jail (1, "loz'.;) \I,t>'. Kltentsky servis tel.: , strana 3 z 3

15 Cislo pojistne smlouvy: Ceskli poist'ovn. a.s., S?alea 75/ 16, Praha I, Ceska republika, IC , DIC CZ , zapsana v obchodfllm rejstriku u Mestskeho soudu v Praze, oddil B, vlozka 1464 (dale "pojit'ovna") Pojistka Potvrzujeme, ze pojistnik VEEM s.r.o., IC , a Piskach 144, Mukai'ov, CESKA REPUBLIKA ma uzavfenu pojistnou smlouvu C V1 12 j n = == >. >..t>.t> PojiSteni odpovednosti == Opravnenou osobou z tohoto pojisteni je pojistnik. == Pojistna udalost Pojistnou udalosti je skoda ci ujma vznikla na zivote. zdravi, majetku nebo jina okolnost die pojistne smlouvy. Pojistna nebezpeci Pojistnym nebezpecim jsou skutecnosti a udlilosti vymezene v pojistne smlouve jako moma pi'icina vzniku pojistne udlilosti. Podminkya rozsah pojisteni stanovi pojistna smlouva a Vseobecne pojistne podminky pro pojisteni majetku a odpovednosti VPPMOP1 /214. Pojisteni v zakladnim rozsahu se sjednava s limitem pojistneho plneni 1 Kc Pojisteni v zakladnim rozsahu se sjednava s uzemnim rozsahem Ceska republika Pojisteni v zakladnim rozsahu se sjednavli se spoluucasti 25 Kc Pojistna doba Pojisteni se sjednava na dobu od do U1 Pojisteni se sjedn{lva s automatickou prolongacl w.t> Pojistitel potvrzuje, ze udaje obsazene v pojistce jsou plaine ke dni jejiho vydanl Platnost pojistky od: 15. 1I. 214 Podpis[ u c e a I upce pojist'ovny _ Ryd lova 17, Ricany. T: E: Vyhra dni pojisfovaci agent. reg. (; u es 14835VPA '" == '" w = '"..J >..t>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Informaci tom. zda Ceska pojisl'ovna a.s. eviduje toto pojisteni yyse uvedeneho pojistnika. je mozne overit zaslanfm kopie teto pojistky na zahranicnf spolecnost muze vznest dotaz na adrese: T. r '. 1 l 1I'/2IJ" rjija 1'. I )I';[["I[ d'.." dler J Ie 11<\ '1J [)!. p,,, 1, G3k.' "'P'JbllkJ, Ie ',52729'>6, zapsar.. " onchodnim rcs i. u Mkt"eh. ;o,, v Pst1I r'r" 1 vjoj k" 461,

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf

SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf SMLOUVA 0 OiLO podle 536 a nasi. obchodnfho zakonfku v platnem znemf C. smlouvy objednatele: bd-5'-j/f1lt/,to or- C. smlouvy zhotovitele: 07L134019 "Zpracovani projektove dokumentace - Rekonstrukce ul.

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: (dále též jen prodávající ) a Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce:

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Zpracovani a projednani projektove dokumentace..desfova kanalizace a zpevnenych ploch

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV OVUP, CSPSK 3 n -gg., 2015 e r-.k. J U JJ uzavrena ve smyslu ust. 2586 a nasl. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni *»»" 1. Statutarni mesto Brno, se sidlem

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více