Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014"

Transkript

1 Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 IČ: DIČ: CZ není plátce DPH zastoupená: JUDr. Karlem Hálou, ředitelem Územního pracoviště Plzeň adresa Územního pracoviště Plzeň: Radobyčická 14, Plzeň kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: jméno: (vyplní objednatel) tel.: (vyplní objednatel) (vyplní objednatel) (dále jen jako ÚZSVM nebo objednatel ) a Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: sp. značka: (u právnické osoby) zastoupená: (u právnické osoby) kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: jméno: tel.: (dále jen jako zhotovitel ) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo ÚP Plzeň č. (vyplní objednatel) /2014 (dále jen smlouva ) pro veřejnou zakázku s názvem Oprava umělého osvětlení OP Tachov, tohoto znění: I. Úvodní ustanovení Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy.

2 II. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje v objektu ÚZSVM (odbor Odloučené pracoviště Tachov) na adrese Tachov, T. G. Masaryka 1326 opravit řádně a včas umělé venkovní osvětlení ve dvoře objektu dvůr JIH. Oprava umělého venkovního osvětlení spočívá zejména v provedení těchto prací: - demontáž stávajících nefunkčních venkovních osvětlovacích těles a výměna za nová venkovní osvětlovací tělesa v počtu 6 ks, - demontáž a výměna kabelových rozvodů, připojení do rozvodné skříně, - odvoz a likvidace vzniklého odpadu, (dále též jako dílo ). 2. ÚZSVM se podpisem této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dohodnutou smluvní cenu. 3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění smlouvy respektovat ustanovení této smlouvy, dodržovat příslušné právní předpisy, normy a technologické postupy. Zhotovitel odpovídá od okamžiku písemného převzetí místa plnění až do jeho písemného předání ÚZSVM po dokončení a předání díla za dodržení všech předpisů, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 4. Zhotovitel je povinen na své náklady a na svou odpovědnost udržovat pořádek v místě plnění a provést závěrečný úklid místa plnění. 5. Zhotovitel se zavazuje odvézt a zajistit likvidaci všech odpadů a nečistot vzniklých jeho pracemi při plnění předmětu této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ). Původcem odpadu, který při plnění předmětu této smlouvy vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za třídění odpadů dle Katalogu odpadů, stanoveného vyhláškou č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je povinen zajistit likvidaci tohoto odpadu postupem dle zákona o odpadech. III. Místo a doba plnění smlouvy 1. Místem plnění předmětu smlouvy je objekt ve vlastnictví České republiky, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM, na adrese Tachov, T. G. Masaryka 1326 (sídlo ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov), a to dvůr objektu dvůr JIH. S místem plnění bude zhotovitel seznámen při předání a převzetí místa plnění, včetně konkrétních nefunkčních venkovních osvětlovacích těles. 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 3. Plnění předmětu smlouvy musí být zahájeno a místo plnění protokolárně převzato zhotovitelem nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

3 4. Předmět smlouvy (dílo) je povinen zhotovitel komplexně dokončit a protokolárně předat ÚZSVM, včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků, nejpozději do 30. září Na nedodržení této povinnosti budou vázány sankce pro zhotovitele (viz článek VIII. smlouvy). IV. Smluvní cena 1. Smluvní cena byla stanovena dohodou smluvních stran následovně: celková smluvní cena za komplexní plnění předmětu smlouvy činí Kč bez DPH, tj. Kč s DPH. 2. Celková smluvní cena za komplexní plnění předmětu smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nebo jeho subdodavatelů související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 3. Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn doúčtovat objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl nabídkovou (smluvní) cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod. 4. Smluvní cena je stanovena jako cena smluvní a platná v nezměněné výši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy. 5. Smluvní cenu je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně. V. Platební podmínky 1. Celkovou smluvní cenu za komplexní plnění předmětu smlouvy je ÚZSVM povinen zaplatit bezhotovostně na základě faktury vystavené zhotovitelem až po řádném provedení a předání díla ÚZSVM. Nezbytnou součástí faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. 2. Faktura musí být předána osobně nebo doručena ÚZSVM na adresu ÚZSVM, (vyplní objednatel), nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 3. Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. ÚZSVM si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury ÚZSVM.

4 4. Faktura musí být vystavena se splatností 28 dnů od převzetí faktury objednatelem, popř. ode dne prokazatelného převzetí zhotovitelem opravené (doplněné) faktury. 5. Zálohy ÚZSVM neposkytuje. VI. Předání a převzetí díla 1. Lhůta komplexního dokončení předmětu smlouvy (díla) bude ze strany zhotovitele splněna a dílo bude předáno ÚZSVM až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 2. ÚZSVM je povinen protokol o předání a převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad či nedodělků. VII. Odpovědnost za vady díla a záruka 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záručních lhůt. 2. Zhotovitel poskytuje na veškeré provedené práce záruku v délce měsíců a na veškeré dodávky záruku v délce měsíců. Záruční doby běží ode dne podpisu protokolu o převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků. 3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou ÚZSVM nemůže předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. VIII. Smluvní pokuta 1. Zhotovitel je plně odpovědný za zvolený postup a dodržení kvality a bezpečnosti plnění a dodržení termínu pro komplexní dokončení předmětu smlouvy (díla) a protokolárního předání řádně dokončeného díla ÚZSVM bez vad a nedodělků. 2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést předmět smlouvy (dílo) a předat jej ÚZSVM bez vad a nedodělků ve lhůtě do 30. září 2014, se zhotovitel zavazuje zaplatit ÚZSVM smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den takového prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok ÚZSVM na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou ÚZSVM v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se jakoukoliv škodu ÚZSVM uhradit. Výše náhrady škody není omezena.

5 4. ÚZSVM se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoliv neoprávněně neuhrazené části faktury zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý započatý den prodlení. 5. Smluvní pokuty anebo úrok z prodlení dle této smlouvy hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě povinné straně. IX. Závěrečná ustanovení 1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit ÚZSVM smluvní pokutu ve výši 50 tis. Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl ÚZSVM vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo ÚZSVM na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 2. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si ÚZSVM vyhrazuje právo zastavit průběh plnění předmětu veřejné zakázky, resp. smlouvy, a rovněž jednostranně smlouvu ukončit, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění; ÚZSVM se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemným pokynem před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy. 3. ÚZSVM může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. 4. Prodlení zhotovitele se splněním povinnosti převzít místo plnění a zahájit realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami anebo povinnosti ukončit realizaci díla, tj. předat řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do 30. září 2014, a to o více než 15 pracovních dnů, bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele; v takovém případě je ÚZSVM oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 5. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že ÚZSVM v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách ÚZSVM. 6. V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy subdodavatele, odpovídá ÚZSVM za plnění poskytnuté subdodavatelem, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám.

6 7. Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně. 8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží ÚZSVM a 1 obdrží zhotovitel. 9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Za objednatele: Za zhotovitele: V Plzni dne V dne JUDr. Karel Hála ředitel Územního pracoviště Plzeň

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna bočních dveří

Více

Návrh smlouvy o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Návrh smlouvy o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Návrh smlouvy o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Příloha č. 2 Návrh smlouvy Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.,

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

µ#11513/a/2017-sov@w 11513/A/2017-SOV Č.j.: UZSVM/A/6834/2017-SOV Smlouva o dílo ÚZSVM č. /2017 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ),

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P R O V Á D Ě N Í S E K Á N Í T R Á V Y ÚZSVM č.... uzavřená dle ustanovení 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O 5040/PKV/2018-PKVH Čj.: UZSVM/PKV/4277/2018-PKVH S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2018 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2014 (vyplní

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2014 (vyplní 27367/P/2014-HSPH Č.j.: UZSVM/P/21897/2014-HSPH Smlouva ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2014 Příloha č. 2 Návrh smlouvy uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Rámcová dohoda č../2018

Rámcová dohoda č../2018 Příloha č. 3 Rámcová dohoda č../2018 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 a ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), a analogicky podle

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2019

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2019 8816/O/2019-HSPH Čj.: UZSVM/O/5098/2019-HSPH Příloha č. 3 RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2019 uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník

Více

Rámcová dohoda na nákup spotřebního materiálu a příslušenství pro reprografickou a ICT techniku ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2019

Rámcová dohoda na nákup spotřebního materiálu a příslušenství pro reprografickou a ICT techniku ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2019 3697/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/2584/2019-HSPH Rámcová dohoda na nákup spotřebního materiálu a příslušenství pro reprografickou a ICT techniku ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2019 uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB ÚZSVM č. xxx/2018 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

µ 547.ΡΑΜ.1/03,ΡΑΜΓ?τ

µ 547.ΡΑΜ.1/03,ΡΑΜΓ?τ µ 547.ΡΑΜ.1/03,ΡΑΜΓ?τ 658/SBN/2014-SBNH Č.j.: UZSVM/SBN/572/2014-SBNH VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též Úřad", ÚZSVM, zadavatel ) jako

Více

µ#43627/a/2016-sov@0 43627/A/2016-SOV Č.j.: UZSVM/A/43042/2016-SOV Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace RÁMCOVÁ SMLOUVA O VÝKONU ZEMĚMĚŘICKÝCH A GEODETICKÝCH ČINNOSTÍ ÚZSVM

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo µ#78033/a/2016-sov@ 78033/A/2016-SOV Č.j.: UZSVM/A/45135/2016-SOV Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce budovy ÚZSVM Americká

Více

K U P N Í S M L O U V A - n á v r h

K U P N Í S M L O U V A - n á v r h K U P N Í S M L O U V A - n á v r h ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2018 Příloha č. 3 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2018

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2018 35765/P/2018-HMSU Čj.: UZSVM/P/25690/2018-HMSU Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2018 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle ust. 1746, odst. 2 a dále dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) na veřejnou

Více

µ#91906/a/2014-sov@} 91906/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/51950/2014-SOV Příloha č. 1 R Á M C O V Á S M L O U V A O ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU POZEMKŮ A SKLÁDEK, KÁCENÍ, OŘEZU STROMŮ A NÁLETOVÝCH DŘEVIN ÚZSVM č. uzavřená

Více

µ 1338.ΝΥΡ.1/03,ΝΥΡΓ?Η

µ 1338.ΝΥΡ.1/03,ΝΥΡΓ?Η ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ VSETÍN, POD VRŠKY 27, 755 01 VSETÍN µ 1338.ΝΥΡ.1/03,ΝΥΡΓ?Η 2449/OVS/2014-OVSH

Více

Rámcová dohoda č... /2019

Rámcová dohoda č... /2019 11277/A/2019-SOV Čj.: UZSVM/A/6423/2019-SOV Rámcová dohoda č.... /2019 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

R Á M C O V Á D O H O D A - n á v r h NA NÁKUP SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO REPROGRAFICKOU TECHNIKU

R Á M C O V Á D O H O D A - n á v r h NA NÁKUP SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO REPROGRAFICKOU TECHNIKU R Á M C O V Á D O H O D A - n á v r h ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2019 Příloha č. 4 kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

µ#95314/a/2018-sov@7 95314/A/2018-SOV Čj.: UZSVM/A/49668/2018-SOV SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ODTAHŮ VOZIDEL ÚZSVM č.: XXX/201X uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

µ#83719/a/2017-sov@p 83719/A/2017-SOV Č.j.: UZSVM/A/46568/2017-SOV KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. x/2017 Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU ÚZSVM č. /2016

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU ÚZSVM č. /2016 Příloha č. 1 k ýzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Část 3. ÚZSM, ÚP Ostrava - oceňování nemovitého majetku v územní působnosti ÚP Ostrava RÁMCOÁ SMLOUA O OCEŇOÁNÍ NEMOITÉHO MAJETKU ÚZSM

Více

µ#98254/a/2016-sov@6 98254/A/2016-SOV Č.j.: UZSVM/A/57355/2016-SOV Rámcová dohoda o provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb ÚZSVM č.: uzavřená podle ustanovení 21 a 1746 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady - N Á V R H č. /2018

Smlouva na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady - N Á V R H č. /2018 Smlouva na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady - N Á V R H č. /2018 Příloha č. 3 kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

µ#87323/a/2017-sov@- 87323/A/2017-SOV Č.j.: UZSVM/A/48642/2017-SOV SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KÁCENÍ, OŘEZU STROMŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN ÚZSVM č. xx/2017 Příloha č. 1 ZD_Závazný návrh smlouvy Smluvní

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2016

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2016 RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2016 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Smlouva č. Stránka 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel Česká republika Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Zastoupení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

SMLOUVA O DÍLO č. /2018

SMLOUVA O DÍLO č. /2018 36381/O/2018-HSPH Čj.: UZSVM/O/19836/2018-HSPH Příloha č. 3 SMLOUVA O DÍLO č. /2018 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

µ#25523/a/2016-sov@} 25523/A/2016-SOV Č.j.: UZSVM/A/14741/2016-SOV KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. 2016/0851/0PS.DVZ č. 103/3224/ Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. 2016/0851/0PS.DVZ č. 103/3224/ Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO 2016/0851/0PS.DVZ č. 103/3224/2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník") 1.1 Objednatel: se sídlem:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Vytvoření aplikace pro samoobslužnou inzerci nepotřebného majetku v rámci webových stránek ÚZSVM.

Vytvoření aplikace pro samoobslužnou inzerci nepotřebného majetku v rámci webových stránek ÚZSVM. µ#9021/a/2016-sov@h 9021/A/2016-SOV Č.j.: UZSVM/A/5505/2016-SOV Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Vytvoření aplikace pro samoobslužnou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 74279/B/2018-HSP1 Čj.: UZSVM/B/54645/2018-HSP1 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2018 na veřejnou zakázku s označením Zajištění oprav elektroinstalace budov pro OOP Žďár nad Sázavou uzavřená podle 2586

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O 9007/PKV/2018-PKVH Čj.: UZSVM/PKV/7536/2018-PKVH S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2019 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1 Kupní smlouva Vybavení školy nábytkem 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary Zastoupena: Mgr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

35JM oz>: G. SMLOUVA O DtLO. uzavřená dle 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb" občanského (dále " občanský zákoník") mezi:

35JM oz>: G. SMLOUVA O DtLO. uzavřená dle 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb občanského (dále  občanský zákoník) mezi: 35JM oz>: G SMLOUVA O DtLO uzavřená dle 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb" občanského (dále " občanský zákoník") mezi: Objednatel: zastoupeny: se sídlem: ČI. I. Smluvní strany Obec Psáry Milanem Váchou,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

µ#43071/a/2018-sov@' 43071/A/2018-SOV Čj.: UZSVM/A/23468/2018-SOV SMLOUVA O ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ NA NEMOVITÉM MAJETKU ÚZSVM č.../2018 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Zadávací dokumentace. Dodávky reagencií pro analyzátor COBAS

Zadávací dokumentace. Dodávky reagencií pro analyzátor COBAS Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Dodávky reagencií

Více

Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti

Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Se sídlem: Pulická 695, Dobruška 518 01 IČ: 71340726, není plátce DPH Bankovní spojení:

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A O P R O V Á D Ě N Í O P R A V D R O B N É H O C H A R A K T E R U

R Á M C O V Á S M L O U V A O P R O V Á D Ě N Í O P R A V D R O B N É H O C H A R A K T E R U R Á M C O V Á S M L O U V A O P R O V Á D Ě N Í O P R A V D R O B N É H O C H A R A K T E R U ÚZSVM č.... uzavřená dle ustanovení 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy I. Smluvní strany VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368 Zastoupená: Mgr.

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb smluvní strany MČ Praha Kunratice K Libuši 7/10 148 23 Praha 4 Kunratice IČ 00231134 DIČ CZ00231134 Zastoupené

Více

Město Holešov Masarykova 628, Holešov

Město Holešov Masarykova 628, Holešov Město Holešov Masarykova 628, 769 17 Holešov RÁMCOVÁ DOHODA MALÉHO ROZSAHU smlouva o dílo uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2019

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2019 13708/B/2019-HSP1 Čj.: UZSVM/B/9532/2019-HSP1 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2019 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

R Á M C O V Á D O H O D A - n á v r h SMÝCENÍ A TĚŽBA LESNÍCH POROSTŮ V K.Ú. JIŘICE

R Á M C O V Á D O H O D A - n á v r h SMÝCENÍ A TĚŽBA LESNÍCH POROSTŮ V K.Ú. JIŘICE R Á M C O V Á D O H O D A - n á v r h ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2018 Příloha č. 3 kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

µ#62688/a/2014-sov@; 62688/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/38176/2014-SOV R Á M C O V Á S M L O U V A O Z A J I Š T Ě N Í D O D Á V E K S P O T Ř E B N Í H O M A T E R I Á L U A P Ř Í S L U Š E N S T V Í P R

Více

Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Aktualizace ekologického auditu pozemků v k. ú. Bubeneč ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více