Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace..."

Transkript

1 Obsah Poznámky týkající se používání... 2 Bezpečnostní informace...2 Omezení emisí zařízení třídy B...2 Důležité bezpečnostní informace...2 Opatření... Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...6 Funkce výrobku...7 Úvod... 7 Obsah balení...8 Popis výrobku...9 Hlavní jednotka...9 Ovládací panel...10 Pohled zezadu...11 Dálkové ovládání...12 Připojení projektoru...13 Připojení k počítači a notebooku...13 Instalace Připojení ke zdroji video signálu...1 Montáž a demontáž volitelného objektivu...15 Demontáž stávajícího objektivu z projektoru...15 Montáž nového objektivu...16 Zapnutí a vypnutí projektoru...17 Zapnutí projektoru...17 Je-li aktivován bezpečnostní zámek, viz Nastavení zabezpečení na straně Vypnutí projektoru...19 Varovný indikátor...19 Nastavení promítaného obrazu...20 Nastavení výšky projektoru...20 Nastavení polohy promítaného obrazu pomocí PureShift...20 Nastavení svislé polohy obrazu...21 Nastavení vodorovné polohy obrazu...22 Tabulka rozsahu PureShift...22 Nastavení přiblížení a zaostření...23 Adjusting Projection Image Size (XGA)...2 Nastavení velikosti promítaného obrazu...25 Ovládací prvky Ovládací panel...26 Dálkové ovládání...27 Zobrazené nabídky (OSD)...29 Činnost...29 Strom nabídky...30 Zobrazení...31 Obrázek...37 Nastavení...39 Možnosti...50 LAN_RJ Dodatky Odstraňování problémů/nabídka nápovědy na ploše...58 Problémy s obrazem...58 Obraz má zešikmené boční okraje...63 ČASTÉ DOTAZY K HDMI...6 Indikace stavu projektoru...65 Zprávy chybových kódů LED...66 Upozorňující hlášení...67 Problémy se zvukem...68 Výměna lampy...69 Čištění projektoru...71 Čištění objektivu...71 Čištění krytu...71 Kompatibilita...72 Příkazy RS Seznam funkcí protokolu RS Montáž na strop...82 Globální zastoupení OPTOMA...83 Poznámky o předpisech a bezpečnosti...85 Provozní podmínky...86

2 Poznámky týkající se používání Bezpečnostní informace Symbol blesku se šipkou ve tmavém trojúhelníku znamená pro uživatele varování, že ve skříni jsou neizolované kabely pod nebezpečným napětím. Toto napětí může být dostatečně vysoké, aby pro osoby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníku, který můžete nalézt v psaných materiálech dodávaných k zařízení, upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů týkajících se provozu nebo údržby. VAROVÁNÍ: CHCETE-LI ZABRÁNIT VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PROJEKTOR DEŠTI ANI VLHKOSTI. POD KRYTEM JE NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE. V PŘÍPADĚ PORUCHY SE OBRAŤTE POUZE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS. Omezení emisí zařízení třídy B Digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských nařízení o zařízeních vyvolávajících rušení. Důležité bezpečnostní informace 1. Tyto pokyny si přečtěte ještě před použitím projektoru. 2. Tyto pokyny si uschovejte pro další použití. 3. Postupujte podle všech pokynů.. Zařízení nainstalujte podle pokynů výrobce: A. Neblokujte žádné větrací otvory. Chcete-li zajistit spolehlivou činnost projektoru a ochránit jej před přehřátím, umístěte projektor na takové místo a takovým způsobem, aby nebylo nikterak omezeno jeho větrání. Projektor např. neumísťujte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch, který může bránit ve větrání. Nevkládejte jej do skříně, např. do knihovny nebo sekretáře, které mohou bránit proudění vzduchu ventilačními otvory. B. Nepoužívejte toto zařízení blízko vody nebo ve vlhkých místech. Chcete-li zabránit vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento projektor dešti ani vlhkosti. C. Neumísťujte zařízení blízko tepelných zdrojů, například radiátorů, kamen a jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 5. Čištění provádějte pouze suchou utěrkou. 6. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem. 7. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Projektor vyžaduje servisní opravu, je-li jakýmkoliv způsobem poškozen, např.: r Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny. r Do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět. r Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti, normálně nepracuje, nebo upadl.

3 Poznámky týkající se používání Nepokoušejte se projektor opravit vlastními silami. Otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí. Podrobnosti o nejbližším servisním středisku vám telefonicky sdělí společnost Optoma. 8. Nedopusťte, aby do projektoru vnikly jakékoliv předměty nebo tekutina, neboť mohou přijít do styku s nebezpečným napětím a způsobit zkrat. 9. Označení týkající se bezpečnosti naleznete na krytu. 10. Projektor může být nastavován nebo opravován pouze kvalifikovaným servisním technikem.

4 Poznámky týkající se používání Opatření Řiďte se všemi varováními, upozorněními a pokyny k údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Varování - Je-li lampa zapnutá, nedívejte se do objektivu projektoru. Jasné světlo lampy může poškodit zrak. Varování - Chcete-li zabránit vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento projektor dešti ani vlhkosti. Varování - Neotevírejte ani nedemontujte projektor, neboť to může vést k úrazu elektrickým proudem. POZNÁMKA v Jakmile lampa dosáhne konce své životnosti, projektor není možné zapnout, dokud nebude modul lampy nahrazen novým. Při výměně lampy se řiďte postupem, který je popsán a str.60 kapitoly Výměna lampy. Varování - Před výměnou lampy nechte nejdříve přístroj vychladnout a řiďte se všemi pokyny pro výměnu. Viz. str. 60. Varování - Tento projektor sleduje délku životnosti lampy. Dbejte na to, abyste lampu vyměnili, jakmile se zobrazí varovné hlášení. Varování - Po výměně modulu lampy (viz. str. 7) zvolte nabídku "Možnosti Nastavení Lampy" a použijte funkci "Vynulování lampy". Varování - Před vypnutím projektoru se nejdříve ujistěte, zda byl dokončen cyklus chlazení. Projektor nechte alespoň po dobu 90 sekund vychladnout. Varování - Je-li projektor v provozu, nezakrývejte objektiv krytem. Varování - Jestliže se životnost lampy blíží ke svému konci, objeví se na projekční ploše hlášení "Lampa potřebuje vyměnit!". S výměnou lampy se obraťte co možná nejdříve na místního prodejce nebo servisní středisko. Varování - Chcete-li snížit riziko poškození zraku, nedívejte se přímo do laserového paprsku dálkového ovládání a laserový paprsek nesměrujte do očí. Toto dálkové ovládání je vybaveno laserovým zařízením třídy II, které je zdrojem záření.

5 Poznámky týkající se používání Proveďte: v Před čištěním přístroj vypněte. v K čištění krytu displeje použijte měkkou utěrku mírně navlhčenou ve slabém saponátovém roztoku. v Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Neprovádějte: v Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na zařízení. v K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, vosky nebo rozpouštědla. v Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách: V příliš horkém, chladném nebo vlhkém prostředí. Zajistěte, aby se okolní teplota místnosti pohybovala v rozsahu 5-0 C a relativní vlhkost 10-85% (max.), bez kondenzace. V místech s nadměrnou prašností a znečištěním. V blízkosti zařízení, které generuje silné magnetické pole. Na přímém slunečním záření.

6 Poznámky týkající se používání Bezpečnostní upozornění týkající se zraku Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku projektoru. Nestůjte čelem k paprsku. Pokud je to možné, stůjte zády k paprsku. Doporučujeme používat laserové ukazovátko, neboť tím snížíte možnost vystavení prezentující osoby paprsku. Projektory by měly být umístěny mimo osu pohledu obecenstva na projekční plochu. Zajistíte tím, aby prezentující osoby nehleděly do lampy projektoru, když se obrací na obecenstvo. Nejlepším způsobem jak toho dosáhnout je, namontovat projektor spíše na strop, než jej umístit na podlahu nebo stolek. Používáte-li projektor ve třídě, odpovídajícím způsobem dohlížejte na studenty, jestliže jsou požádáni, aby něco ukázali na projekční ploše. Chcete-li snížit potřebný výkon lampy, snižte úroveň osvětlení místnosti a zastiňte ji žaluziemi..

7 Funkce výrobku Úvod Tento výobek je jednočipový projektor 0,7 XGA a 0,65 WXGA řady DLP. Nabízí vám tyto vynikající funkce: u Technologie jediného čipu DLP společnosti Texas Instruments, u Počítačová kompatibilita: Standardy Apple Macintosh, imac a VESA:. UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, WUXGA, XGA, SVGA, VGA u Obrazová kompatibilita: NTSC, NTSC.3 PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM Kompatibilní se systémem SDTV a EDTV, Kompatibilní s HDTV (720p, 1080i, 1080p) u Automatická detekce zdroje s uživatelsky definovaným nastavením, u Plně funkční infračervené dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem a ovládání myši, u Uživatelsky přívětivá vícejazyčná nabídka na projekční ploše, u Pokročilá digitální korekce lichoběžníkového zkreslení a vysoce kvalitní změna velikosti obrazu na projekční ploše, u Uživatelsky přívětivý ovládací panel u Dva integrované reproduktory se zesilovačem 3 watty u Kompatibilní se systémem Macintosh a PC, u Kompatibilita s technologií HDMI v.1.3 u Rychlá nápověda na ploše u Vybaveno skrytými titulky

8 Display Menu Brightness HDMI 2 Component Pg Pg Format 1 Source 3 DVI BNC VGA-1 Video Volume S-Video Enter/Help VGA Úvod Obsah balení Tento projektor je dodáván spolu s následujícími položkami. Ujistěte se, že je balení kompletní. Pokud některá z položek chybí, obraťte se neprodleně na prodejce. Projektor s krytem objektivu Infračervené dálkové ovládání. (včetně 2 baterií typu AA) POZNÁMKA Volitelný objektiv (standardní/ s dlouhým dosahem/ s krátkým dosahem) Kompozitní kabel. 1,8 m (není k dispozici. v evropské verzi) Napájecí kabel louhý 1,8 m v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. Kabel VGA dlouhý 1,8 m Kabel USB. (A až B) 1,8 m. (příslušenství) Adaptér SCART na RGB a S-Video. (příslušenství) Dokumentace: þ Návod k obsluze þ Záruční list þ Stručný návod ke spuštění þ Ekologické směrnice WEEE

9 Úvod Popis výrobku Hlavní jednotka Přední IR přijímač 10. Ostření 2. Horní kryt 11. Krytka objektivu 3. Uvolňovací tlačítko objektivu 12. Vypínač. Svislý a vodorovný objektiv 13. Indikátory LED Ovládání posuvu 1. Připojení vstupu/výstupu 5. Ovládací panel 15. Zadní IR přijímač 6. Krytka objektivu 16. Vypínač napájení 7. Noha pro nastavení náklonu 17. Zásuvka napájení 8. Zoom 18. Bezpečnostní zámek 9. Objektiv 19. Zámek Kensington

10 Úvod Ovládací panel Zdroj / 2. Sbíhavost + / 3. Opakovaná sync /. Menu 5. Enter / Nápověda. (Pokyny pro funkci nápovědy viz strana 58 Dodatky.) 6. Sbíhavost - / 10

11 Úvod Pohled zezadu Indikátor LED teploty 1. Konektor 12V OUT A/B 2. Indikátor LED lampy 15. Konektory AUDIO IN L/R RCA 3. Konektor DVI-D 16. Konektory AUDIO IN L/R RCA. Konektor VGA 2/ YPbPr 17. Konektor VIDEO 5. Konektor HDMI 18. Konektor S-VIDEO 6. Konektor rozhraní USB 19. Konektory YPbPr 7. Konektor RJ Konektory BNC 8. Konektor AUDIO IN 21. Zásuvka napájení 9. VGA OUT 22. Vypínač napájení 10. Zásuvka AUDIO OUT 3,5 mm 23. Konektor AUDIO IN 11. Zadní IR přijímač 2. Konektor VGA 1/ SCART/ YPbPr 12. Konektor AUDIO IN 25. Vypínač 13. Konektor RS Indikátor LED napájení 11

12 Úvod Dálkové ovládání 1. Ztlumit AV 1 2 POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. 2. Zapnutí/vypnutí 3. Opakovaná sync. Blokováno 5. Sbíhavost 6. O stránku nahoru 7. Hlasitost +/- 8. O stránku dolů 9. Ovládání PC/myši 10. Klepnutí pravým tlačítkem myši 11. Enter/Nápověda Display Menu Pg Volume Pg Enter/Help Čtyři směrová tlačítka pro výběr 13. Formát/1 (číselné tlačítko pro zadání hesla) 1. Zdroj/ 15. Komponentní/3 16. VGA-1/ Format 1 Brightness HDMI Source Component 2 3 DVI 5 BNC 6 VGA-1 7 Video S-Video VGA VGA-2/0 18. S-Video/9 19. BNC/6 20. Video/ DVI/5 22. HDMI/2 23. Jas 2. Menu 25. klepnutí levým tlačítkem myši 26. Oddálit 27. Přiblížit 28. Displej 29. Laserové ukazovátko 12

13 Instalace Připojení projektoru Připojení k počítači a notebooku POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. 1. Napájecí kabel 2. Kabel VGA2 3. Kabel VGA1. Kabel vstupu zvuku 5. Kabel DVI-D (volitelně) 6. Kabel HDMI (volitelně) 7. Kabel USB 8. Kabel výstupu VGA (k dispozici pro smyčku signálu VGA1 VGA) 9. Výstup zvuku (volitelně kabel RCA na zástrčku 3,5 mm) 10. Kabel RS-232 (volitelně) 11. Kabel vstupu zvuku 12. Kabel videa 13. Kabel S-Video 1. Kabel BNC 13

14 Instalace Připojení ke zdroji video signálu POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití Napájecí kabel 2. Komponentní kabel (volitelně) 3. Kabel DVI-D (volitelně). Kabel HDMI (volitelně) 5. Kabel BNC (volitelně) 6. Kabel vstupu zvuku 7. Kabel vstupu zvuku 8. Kabel videa (volitelně) 9. Kabel S-Video (volitelně) 10. Kabel VGA 11. Adaptér SCART na RGB & S-Video (volitelně) 12. Adaptér RGB na komponentní (volitelně)

15 Montáž a demontáž volitelného objektivu Upozornění S projektorem ani se součástmi objektivu netřeste ani nevystavujte nadměrnému tlaku, protože projektor a součásti objektivu obsahují přesné části. Před demontáží nebo montáží objektivu vypněte projektor, počkejte, dokud se nezastaví chladící ventilátory a vypněte hlavní vypínač. Při demontáži nebo montáži objektivu se nedotýkejte jeho povrchu. Zabraňte otiskům prstů, prachu nebo oleji na povrchu objektivu. Neškrábejte povrch objektivu. Pracujte na rovném povrchu s měkkým hadříkem, aby se zabránilo poškrábání. Po sejmutí a uložení objektivu nasaďte na projektor krytku objektivu, aby se zabránilo vniknutí prachu a nečistot. 1. Stisknutím a uvolněním otevřete horní kryt. 2. Posuňte tlačítko ZÁMEK OBJEKTIVU do odemknuté polohy. 3. Uchopte objektiv.. Otáčejte objektivem proti směru hodin. Stávající objektiv se uvolní. Instalace Demontáž stávajícího objektivu z projektoru 15

16 Instalace 5. Pomalu vysuňte stávající objektiv. Montáž nového objektivu 1. Zarovnejte drážky a umístěte správně plošku s elektrickými kontakty podle obrázku. POZNÁMKA v Kolík CLONA se musí nacházet ve směru na obrázku. Kolík CLONA 2. Otáčejte objektivem po směru hodin, dokud neucítíte, ze zacvakl na místo. 16

17 Zapnutí a vypnutí projektoru Zapnutí projektoru Instalace POZNÁMKA v Nejdříve zapněte projektor a potom vyberte zdroje signálu.. Při prvním zapnutí projektoru: Nezapomeňte vybrat typ objektivu, který jste nainstalovali. Podrobnosti viz strana Sejměte krytku objektivu. 2. K projektoru připojte napájecí kabel. 3. Zapnìte připojená zařízení.. Zkontrolujte, zda indikátor LED napájení svítí jantarově, a potom stisknutím vypínače zapněte projektor.. Indikátor LED napájení nyní bliká modře... Úvodní obrazovka bude zobrazena přibližně 30 sekund. Při prvním použití monitoru můžete po zobrazení úvodní obrazovky vybrat upřednostňovaný jazyk a nastavení režimu napájení.. Je-li připojeným zařízením počítač, stiskem příslušných kláves na klávesnici počítače nastavte projektor jako výstupní zobrazovací zařízení. (Příslušnou kombinaci funkčních kláves ke zmìnì výstupu naleznete v návodu k obsluze počítače.) 17

18 Instalace Je-li aktivován bezpečnostní zámek, viz Nastavení zabezpečení na straně Je-li připojeno více vstupních zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka Zdroj přepínejte mezi zařízeními.. Pokyny pro přímou volbu zdroje naleznete na str

19 Vypnutí projektoru Instalace 1. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, chcete-li vypnout lampu projektoru. Na promítací ploše projektoru se objeví následující hlášení. 1. Opětovným stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ volbu potvrďte, v opačném případě se hlášení po 15 sekundách ztratí. 2. Chladící ventilátor pokračuje v činnosti ještě dalších 10 sekund a dokončí tak chladicí cyklus. 3. Chladící ventilátory poběží přibližně 10 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor napájení LED začne svítit modře. Když indikátor začne svítit jantarově, projektor přešel do pohotovostního režimu. (Chcete-li projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor nedokončí chladicí cyklus a nepřejde do režimu pohotovosti. Jakmile je aktivován režim pohotovosti, jednoduše stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, a tím projektor restartujte.). Vypněte hlavní síťový vypínač. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a z projektoru. 5. Nezapínejte projektor ihned po jeho vypnutí. Varovný indikátor v Když indikátor LAMPA LED svítí červeně, projektor se automaticky vypne. Obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str v Když indikátor TEMP LED červeně svítí (nebliká), projektor se automaticky vypne.za normálních podmínek projektor lze znovu zapnout po dokončení chladicího cyklu. Pokud problémy přetrvávají, musíte se obrátit na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str v Když indikátor TEMP LED bliká červeně, znamená to, že došlo k selhání ventilátoru, jedná se o selhání ventilátoru. Obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko. Viz. str

20 Instalace Nastavení promítaného obrazu Nastavení výšky projektoru Projektor je vybaven polohovací nožičkou pro nastavení výšky obrazu. Zvednutí obrazu: Pomocí šroubu v noze u zvedněte obraz na požadovaný výškový úhel a jemně dolaďte úhel zobrazení. Snížení obrazu: Pomocí šroubu v noze u snižte obraz na požadovaný výškový úhel a jemně dolaďte úhel zobrazení. 1 1 Stavecí noha projektoru Stavecí noha projektoru Nastavení polohy promítaného. obrazu pomocí PureShift Zámek objektivu Páčka vodorovného posuvu objektivu Páčka svislého posuvu objektivu 20

21 Instalace Vlastnost PureShift přináší funkci posuvu objektivu, kterou lze použít k nastavení polohy promítaného obrazu vodorovně nebo svisle v rozsahu uvedeném níže. PureShift je jedinečný systém, který umožňuje posouvat objektiv a zároveň zachovávat mnohem vyšší kontrastní poměr ANSI, než tradiční systémy posuvu objektivu. Nastavení svislé polohy obrazu Svislou výšku obrazu lze nastavit mezi 100 % a -10 % pro XGA, 105 % a -15 % pro WXGA výšku obrazu. Maximální svislé nastavení obrazu může být omezeno vodorovnou polohou obrazu. Například nelze dosáhnout maximální svislé polohy výšky obrazu, která je upřesněna výše, pokud je vodorovná poloha obrazu maximální. Další podrobnosti viz tabulka rozsahu PureShift níže. Promítací plocha Výška promítací plochy (H) 100% H x 35% H x 15% H x 55% H x 5% Vzdálenost (L) WXGA Promítací plocha Výška promítací plochy (H) 100% H x 0% H x 10% H x 50% Vzdálenost (L) XGA 21

22 Instalace Nastavení vodorovné polohy obrazu Když se objektiv nachází ve středové poloze, lze nastavit vodorovný posuv obrazu vlevo nebo vpravo o maximálně 5 % šířky obrazu. Maximální vodorovné nastavení obrazu může být omezeno svislou polohou obrazu. Například nelze dosáhnout maximální vodorovné polohy výšky obrazu, pokud je svislá poloha obrazu maximální. Další podrobnosti viz tabulka rozsahu PureShift níže. Šířka promítací plochy (W) Levá strana Pravá strana (W/2) x 10% (W/2) x 10% Tabulka rozsahu PureShift Wx5% Wx5% W Hx105% Hx100% H=Výška obrazu Hx15% Max. H posuv obrazu=hx105% Max. W posuv obrazu=wx5% Když Wx5%, max. posuv obrazu=hx100% Když Hx105%, max. posuv obrazu=wx0% WXGA Wx5% Wx5% W H=Výška obrazu Hx100% Hx10% Max. H posuv obrazu=hx100% Max. W posuv obrazu=wx5% Když Wx5%, max. posuv obrazu=hx100% Když Hx100%, max. posuv obrazu=wx0% 22 XGA

23 Instalace Nastavení přiblížení a zaostření Otáčením kroužku zoomu můžete přiblížit nebo oddálit obraz. Chcete-li obraz zaostřit, otáčejte kroužkem ostření tak dlouho, dokud není obraz ostrý. Projektor ostří na vzdálenosti. Viz stránky Kroužek zoomu Kroužek ostrení Pomocí tlačítek pro keystone zkreslení upravte zkreslení obrazu. Naleznete je na dálkovém ovládání a na ovládacím panelu projektoru. Display Volume Pg Pg Menu Enter IP module Format 1 HDMI Source Component 2 3 D I V BNC VGA Video S-Video VGA

24 Instalace Adjusting Projection Image Size (XGA) 65,6' (20,00m) Úhloprícka Výška Šírka 6,6' (2,00m),9' (1,50m) 1,6' (0,50m) 18,' (5,60m) 8,9' (2,72m) 3,3' (1,00m) 30,2' (9,20m) 1,' (,0m),9' (1,50m) 2,0' (12,80m) 20,2' (6,16m) 6,6' (2,00m) 26,2' (8,00m) 8,2' (2,50m) 32,0' (9,76m) 9,8' (3,00m) Hd 53,8' (16,0m) STD lens: offset=100% Projekční plocha (úhlopříčka) Velikost projekční ploch Max. Min. Max. (ŠxV). Min.. (ŠxV) 6,1. (117,2cm) 36,9. (93,8cm) 36,9 x27,7 93,8x70,3cm 29,5 x22,1 75,0 x56,3cm 83,7 (212,5cm) 66,9 (170,0cm) 66,9 x50,2. 170,0 x127,5cm 53,5 x0,2. 136,0 x102,0cm 135,3 (33,8cm) 108,3 (275,0cm) 108,3 x81,2. 275,0 x206,3cm 86,6 x65,0. 220,0 x165,0cm 189,5 (81,3cm) 151,6 (385,0cm) 151,6 x113,7. 385,0 x288,8cm 121,3 x90,9. 308,0 x231,0cm 26,1 (625,0cm) 196,9 (500,0cm) 196,9 x17,6. 500,0 x375,0cm 157,5 x118,1. 00,0 x300,0cm 300,2 (762,5cm) 20,2 (610,0cm) 20,2 x180,1. 610,0 x57,5cm 192,1 x1,1. 88,0 x366,0cm Vzdálenost,9 (1,50m) 8,9 (2,72m) 1, (,0m) 20,2 (6,16m) 26,2 (8,00m) 32,0 (9,76m) Long lens: offset=100% Projekční plocha (úhlopříčka) Max. Min. 9,2. (125,0cm) 32,8. (83,3cm) 137,8. (350,0cm) 91,9. (233,3cm) 226,. (575,0cm) 150,9. (383,3cm) 315,0. (800,0cm) 210,0. (533,3cm) 03,5 (1025,0cm) 269,0. (683,3cm) 92,1 (1250,0cm) 328,1. (833,3cm) Velikost projekční ploch Max. (ŠxV). Min.. (ŠxV) 39, x29,5 100,0x75,0cm 26,2 x19,7 66,7x50,0cm 110,2 x82,7 280,0x210,0cm 73,5 x55,1 186,7x10,0cm 181,1 x135,8 60,0x35,0cm 120,7 x90,6 306,7x230,0cm 252,0 x189,0 60,0x80,0cm 168,0 x126,0 26,7x320,0cm 322,8 x22,1 820,0x615,0cm 215,2 x161, 56,7x10,0cm 393,7 x295,3 1000,0x750,0cm 262,5 x196,9. 666,7x500,0cm Vzdálenost 6,6 (2,00m) 18, (5,60m) 30,2 (9,20m) 2,0 (12,80m) 53,8 (16,0m) 65,6 (20,00m) Short lens: offset=100% Projekční plocha (úhlopříčka)) 30,8. (78,1cm) 61,5. (156,3cm) 92,3. (23,cm) 123,0. (312,5cm) 153,8. (390,6cm) 18,5. (68,8cm) Velikost projekční ploch 2,6 x18,5 62,5x6,9cm 9,2 x36,9 125,0x93,8cm 73,8 x55, 187,5x10,6cm 98, x73,8 250,0x187,5cm 123,0 x92,3 312,5x23,cm 17,6 x110,7 375,0x281,3cm Vzdálenost 1,6 (0,50m) 3,3 (1,00m),9 (1,50m) 6,6 (2,00m) 8,2 (2,50m) 9,8 (3,00m) 2

25 Nastavení velikosti promítaného obrazu Instalace 65,6' (20,00m) Úhloprícka Výška Šírka 6,6' (2,00m),9' (1,50m) 1,6' (0,50m) 18,' (5,60m) 9,6' (2,92m) 3,3' (1,00m) 30,2' (9,20m) 15,5' (,72m),9' (1,50m) 2,0' (12,80m) 21,7' (6,61m) 6,6' (2,00m) 28,2' (8,59m) 8,2' (2,50m) 3,' (10,7m) 9,8' (3,00m) Hd 53,8' (16,0m) STD lens: offset=110% Projekční plocha (úhlopříčka) Max. Min. 3,0. (109,2cm) 3,3. (87,1cm) 83,7. (212,6cm) 66,8. (169,6cm) 135,3. (33,6cm) 107,9. (27,2cm) 189,. (81,2cm) 151,2. (38,0cm) 26,2. (625,3cm) 196,5. (99,0cm) 300,1. (762,1cm) 239,5. (608,2cm) Velikost projekční ploch Max. (WxH). Min.. (WxH) 36,5 x22,8 92,6x57,9cm 29,1 x18,2 73,9x6,2cm 71,0 x, 180,2x112,7cm 56,6 x35, 13,8x89,9cm 11,7 x71,7 291,x182,1cm 91,5 x57,2 232,5x15,3cm 160,6 x100, 08,0x255,0cm 128,2 x80,1 325,6x203,5cm 208,8 x130,5 530,2x331,cm 166,6 x10,1 23,2x26,5cm 25, x159,0. 66,3x03,9cm 203,1 x126,9 515,8x322,cm Hd Max. 1,1 (2,9cm) 2,2 (5,6cm) 3,6 (9,1cm) 5,0 (12,8cm) 6,5 (16,6cm) 8,0 (20,2cm) Min. 0,9 (2,3cm) 1,8 (,5cm) 2,9 (7,3cm),0 (10,2cm) 5,2 (13,2cm) 6,3 (16,1cm) Vzdálenos,9 (1,50m) 9,6 (2,92m) 15,5 (,72m) 21,7 (6,61m) 28,2 (8,59m) 3, (10,7m) Long lens: offset=110% Projekční plocha (úhlopříčka) Max. Min. 5,7. (116,2cm) 30,. (77,3cm) 128,1. (325,3cm) 85,2. (216,5cm) 210,. (53,cm) 10,0. (355,7cm) 292,7. (73,6cm) 19,8. (9,9cm) 375,1. (952,7cm) 29,6. (63,1cm) 57, (1161,8cm) 30,. (773,3cm) Velikost projekční ploch Max. (WxH). Min.. (WxH) 38,8 x2,2 98,5x61,6cm 25,8 x16,1 65,6x1,0cm 108,6 x67,9 275,9x172,cm 72,3 x5,2 183,6x11,8cm 178, x111,5 53,2x283,3cm 118,8 x7,2 301,6x188,5cm 28,2 x155,2 630,5x39,1cm 165,2 x103,3 19,7x262,3cm 318,1 x198,8 807,9x50,9cm 211,7 x132,3 537,7x336,1cm 387,9 x22, 98 5,2x615,8cm 258,2 x161, 65 5,7x09,8cm Hd Max. 1,2 (3,1cm) 3, (8,6cm) 5,6 (1,2cm) 7,8 (19,7cm) 9,9 (25,2cm) 12,1 (30,8cm) Min. 0,8 (2,0cm) 2,3 (5,7cm) 3,7 (9,cm) 5,2 (13,1cm) 6,6 (16,8cm) 8,1 (20,5cm) Vzdálenos 6,6 (2,00m) 18, (5,60m) 30,2 (9,20m) 2,0 (12,80m) 53,8 (16,0m) 65,6 (20,00m) Short lens: offset=110% Projekční plocha (úhlopříčka) Velikost projekční ploch 28,7 (72,8cm) 57,3 (15,6cm) 86,0 (218,cm) 11,6 (291,2cm) 13,3 (36,0cm) 172,0 (36,8cm) 2,3 x15,2 61,7x38,6cm 8,6 x30, 123,5x77,2cm 72,9 x5,6 185,2x115,7cm 97,2 x60,8 26,9x15,3cm 121,5 x75,9 308,6x192,9cm 15,8 x91,1. 370,x231,5cm Hd 0,8 (1,9cm) 1,5 (3,9cm) 2,3 (5,8cm) 3,0 (7,7cm) 3,8 (9,6cm),6 (11,6cm) Vzdálenos 1,6 (0,50m) 3,3 (1,00m),9 (1,50m) 6,6 (2,00m) 8,2 (2,50m) 9,8 (3,00m) 25

26 Ovládací prvky Ovládací panel Použití ovládacího panelu /Tlačítko Keystone +. (Šipka nahoru) /Zdroj. (Šipka vlevo) Vstup/ nápověda /Autom. Synchronizace. (Šipka vpravo) Menu Kladné nastavení lichoběžníkového zkreslení obrazu Umožòuje procházení a zmìnu nastavení v OSD hlášeních.. Stisknutím tlačítka Zdroj můžete vybrat zdroj vstupního signálu.. Umožòuje procházení a zmìnu nastavení v OSD hlášeních. Potvrzení volby položky./stisknutím aktivujte funkci Nápověda (deaktivováno v nabídkách OSD). (Funkce nápovědy viz strana 58 Dodatky.) Automatická synchronizace projektoru se vstupním zdrojem. Umožòuje procházení a zmìnu nastavení v OSD hlášeních. Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte na projekční ploše nabídku (OSD). Nabídku na projekční ploše (OSD), ukončíte opětným stisknutím tlačítka Menu. 26

27 Dálkové ovládání Ovládací prvky Display Pg Volume Pg Brightness Component Menu Enter/Help Format 1 HDMI Source 2 3 D I V BNC VGA Video S-Video VGA Použití ovládacího panelu Napájení Laser Ztlumit AV Opakovaná sync Obrázek Blokováno Sbíhavost Viz část Zapnutí/vypnutí projektoru na straně 17. Nasměrujte dálkový ovladač na promítací plochu a stisknutím a podržením tohoto tlačítka aktivujte laserové ukazovátko. Slouží k dočasnému vypnutí/zapnutí zvuku a videa. Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem. Stisknutím Obrázek vyberte režim obrázku. Stisknutím Blokováno pozastavíte obraz na ploše. Slouží k úpravě zkreslení obrazu způsobeného nakloněním projektoru. (±30 stupňů) Zoom + Stisknutím přiblížíte obraz. Hlasitost +/- Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti. POZNÁMKA v V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. Strana + Pg Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku nahoru. Zoom - Stisknutím oddálíte obraz. Strana - Pg Ovládání PC/ myši Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku dolů. Ovládání PC/myši lze použít k ovládání pohybu myši. Funkce myši je aktivována připojením kabelu USB k počítači a projektoru. Tlačítko L Klepnutí levým tlačítkem myši. Tlačítko P Menu Klepnutí pravým tlačítkem myši. Stisknutím Menu spustíte nabídku OSD (on-screen display). Chcete-li nabídku OSD ukončit, stiskněte znovu Menu. 27

28 Ovládací prvky Display POZNÁMKA v Menu Brightness HDMI 2 Component Pg Pg Format 1 Source 3 DVI BNC VGA-1 Video Volume S-Video Enter/Help VGA V každé zemi se příslušenství může lišit vzhledem k rozdílům v použití. Použití ovládacího panelu Čtyři směrová tlačítka pro výběr Jas Formát HDMI Komponentní Zdroj DVI BNC VGA-1 Video S-Video VGA-2 Tlačítka slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru. Slouží k nastavení jasu obrazu. Stisknutím Formát vyberte poměr stran obrazu. Stisknutím HDMI zvolte zdroj HDMI. Stisknutím Komponentní zvolte komponentní zdroj. Stisknutím Zdroj vyberte vstupní signál. Stisknutím DVI zvolte zdroj z konektoru DVI-D. Stisknutím BNC zvolte zdroj BNC. Stisknutím VGA-1 zvolte zdroj z konektoru VGA- IN. Stisknutím Video zvolte zdroj kompozitního videa. Stisknutím S-Video zvolte zdroj S-Video. Stisknutím VGA-2 zvolte zdroj z konektoru VGA- IN. 28

29 Zobrazené nabídky (OSD) Ovládací prvky Projektor umožňuje zobrazit vícejazyčné nabídky, které usnadňují nastavení obrazu a změnu dalších z řady voleb. Projektor automaticky detekuje zdroj signálu. Činnost 1. Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu projektoru. 2. Po zobrazení požadované nabídky OSD použijte tlačítka k volbě jakékoliv položky v hlavní nabídce. Chcete-li provést nastavení na určité stránce, použijte k otevření příslušné podnabídky tlačítka nebo Enter. 3. K volbě požadované položky použijte tlačítka a k nastavení použijte tlačítka.. V podnabídce vyberte další položku, která má být nastavena, a upravte ji výše popsaným způsobem. 5. Potvrzení zvoleného nastavení proveďte stisknutím tlačítka Enter. Na plochu se vrátí hlavní nabídka. 6. Nabídku na projekční ploše (OSD) ukončíte opětným stisknutím tlačítka Menu. Menu (OSD) bude zavřena a projektor automaticky uloží nové nastavení. Hlavní nabídka Podnabídka Nastavení 29

30 Ovládací prvky Strom nabídky ZOBRAZENÍ ZOBRAZENÍ OBRÁZEK Režim zobrazení Jas Kontrast Ostrost Sytost Zabarvení Nastavení barev Pokročilé volby BrilliantColor TM Korekce gamma Teplota barev Barevný prostor Vstupní zdroje Odstranit prokládání Konec Formát Přeskenování Zoom Horiz. posun obrazu Vert. posun obrazu V Keystone 3D 3D Sync invert Prezentace/Jasný/Film/sRGB/Tabule/Třída/Uživatel 1/Uživatel 2 Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Žlutá/Purpurová/Resetování/Konec Film/Video/Grafika/PC Teplé/Střední/Studené Auto/RGB/YUV HDMI/DVI-D/BNC/VGA 1/VGA 2/Component/S-Video/Video/Konec Zap./Vyp. :3/16:9 I/16:9 II/Nativní/Auto (XGA) :3/16:9 /16:10 /Nativní/Auto (WXGA) Nativní/DLP-Link Zap./Vyp. NASTAVENÍ Jazyk English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/Polski/ Nederlands/Svenska/Norsk/Dansk /Suomi/Ελληνικά/ 繁 體 中 文 / 简 体 中 文 / 日 本 ไทย/Türkçe /عربي/ 語///Magyar/ Projekce Umístění menu NASTAVENÍ NASTAVENÍ Audo Signál Zabezpečení ID projektoru Audio RS232 Typ objektivu Síť Pokročilé volby Bezpeč. časovač Změna hesla Bezpeč. nastavení Konec Mute Volume Konec Frekvence/Fáze/Horizont. pozice/vertikální pozice/konec RS232/Síť Standardní/Krátký/Dlouhý Síť/DHCP/Adresa IP/Maska podsítě/brána/dns/použít/konec Měsíc/Den/Hodina/Konec Povolit/Zakázat Zap./Vyp. NASTAVENÍ Logo Sejmutí loga Closed Caption Konec Optoma/Uživatel CC1/CC2/Vyp. Zámek zdroje Velká nadm. výška Skrýt informace Zámek klávesnice Barva pozadí Pokročilé volby Nastavení lampy Resetování Zap./Vyp. Zap./Vyp. Zap./Vyp. Zap./Vyp. Modrá/Black/Červená/Zelená/Bílá Ano/Ne Přímé zapínání Auto vypnutí(min) Časovač (min) Režim napájení (Pohotovost) Konec Životnost lampy Lampa - upozornění Režim vys. jasu Vynulování lampy Konec Zap./Vyp. ECO Mode/Aktivní režim Zap./Vyp. Jasný/Standardní Ano/Ne 30

31 Zobrazení Ovládací prvky Režim zobrazení K optimalizaci různých typů zobrazení slouží velký počet předvoleb nastavených výrobcem. Prezentace: Dobré barvy a jas ze vstupu PC. Jasný: Maximální jas ze vstupu PC. Jas Film: Pro domácí kino. srgb: Přesné standardizované barvy. Tabule: Určeno pro použití jako tabule. Třída: Doporučené nastavení pro třídu. Uživatel 1: Vlastní uživatelské nastavení. Uživatel 2: Vlastní uživatelské nastavení. Výchozí nastavení tohoto režimu je z režimu Movie (Video).. Všechna další nastavení provedená uživatelem ve volbě Uživatel 1/2 budou v tomto režimu uložena pro příští použití. Slouží k nastavení jasu obrazu. Stisknutím tlačítka bude obraz tmavší. Stisknutím tlačítka bude obraz světlejší. Kontrast Kontrast nastavuje stupeň rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi obrazu. Stisknutím tlačítka bude kontrast menší. Stisknutím tlačítka bude kontrast vyšší. Ostrost Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Stisknutím tlačítka bude ostrost menší. Stisknutím tlačítka bude ostrost vyšší. 31

32 Ovládací prvky Zobrazení Sytost Nastavte obraz videa od èernobílé až po plnì saturované barvy. Stisknutím tlačítka saturaci obrazu snížíte. Stisknutím tlačítka saturaci obrazu zvýšíte. Zabarvení Nastavte vyvážení červené a zelené barvy. Stisknutím tlačítka zvýšíte podíl zelené barvy v obrazu. Stisknutím tlačítka zvýšíte podíl červené barvy v obrazu. Nastavení barev Otevřete nabídku Nastavení barev. Nastavení jasu proveďte pomocí voleb Sytost červené, Sytost zelené nebo Sytost modré a kontrast celého obrazu nastavte pomocí volby Jas červené, Jas zelené nebo Jas modré. Samostatně lze také nastavit barvy pomocí voleb Azurová, Purpurová a Žlutá. Podrobnosti naleznete na str. 33. Pokročilé volby Otevřete nabídku Pokročilé volby. Vyberte pokročilé volby, např. Režim zobraní, Korekce gamma, Teplota barev, Barevný prostor, Vstupní zdroje, Odstranit prokládání a Konec. Podrobnosti naleznete na str

33 Ovládací prvky Zobrazení Nastavení barev Červená Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty červené. Zelená Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty zelené. Modrá Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty modré. Azurová Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty azurové. Žlutá Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty žluté. Purpurová Zvýšení nebo snížení barevné hodnoty purpurové. Resetování Obnovení výchozích hodnot všech nastavení barev. 33

34 Ovládací prvky Zobrazení Nastavení barev / HSG Odstín Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené. Stisknutím tlačítka zvýšíte množství zelené v obrazu. Stisknutím tlačítka zvýšíte množství červené v obrazu. Sytost POZNÁMKA Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu. Stisknutím tlačítka snížíte sytost v obrazu. Stisknutím tlačítka zvýšíte sytost v obrazu. Zesílení v Zelenou, modrou, azurovou, žlutou, purpurovou lze upravovat samostatně individuální barevnou HSG. Nastavení sytosti červené pro úpravy jasu: Zvýšení nebo snížení hodnoty zesílení červené. 3

35 Ovládací prvky Zobrazení Pokročilé volby POZNÁMKA v Odstranění prokládání podporuje pouze signál 80i/576i/ 1080i prostřednictvím komponentního signálu/s-video/ Video. Brilliant Color Tato nastavitelná položka používá nový algoritmus pro zpracování barev a zdokonalenou úroveň systému, která umožňuje obrazu získat vyšší jas a současně věrné zobrazení živějších barev. Rozsah nastavení je od 0 do 10. Dáváte-li přednost výraznému obrazu, používejte maximální hodnoty. Jemnějšího a přirozenějšího obrazu dosáhnete nastavením malých hodnot. Korekce gamma Tato funkce umožňuje zvolit korekci gamma, která je nastavena tak, aby vedla k získání nejlepší kvality výstupního obrazu. Film Pro domácí kino. Video Pro zdroj z videopřehrávače nebo TV. Grafika Pro obrazový zdroj. PC Pro zdroj z PC nebo počítačového zdroje. Teplota barev Nastavte teplotu barev. Studená teplota barev dodá obrazu chladnější vzhled, zatímco teplejší teplota barev vzhled teplejší. Barevný prostor Z voleb AUTO, RGB, YUV vyberte odpovídající barevnou matici. Vstupní zdroje Otevřete podnabídku Vstupní zdroje. Vyberte zdroje, které budou při spuštění sledovány. Podrobnosti naleznete na str. 36. Odstranit prokládání Stiskněte kurzorové tlačítko t nebo u a vyberte jiný režim Odstranit prokládání. Tato funkce konvertuje prokládaný video signál na signál progresivního videa. Zap.: Tento režim bude použit pro filmy. Vyp.: Tento režim bude použit pro zdroje videa a TV. 35

36 Ovládací prvky Zobrazení Pokročilé volby Vstupní zdroje POZNÁMKA v Není-li povolený žádný zdroj signálu, projektor nebude promítat žádný obraz. Vždy ponechejte vybraný alespoň jeden zdroj signálu. Vstupní zdroje Tuto volbu použijte k povolení nebo zákazu vstupních zdrojù. Stisknutím nebo vyberte zdroj a potom jej stisknutím nebo aktivujte/ deaktivujte. Stisknutím tlačítka Enter volbu ukončete. Projektor nevyhledá zdroje, které nejsou zvoleny. 36

37 Ovládací prvky Obrázek Formát Tuto funkci použijte k volbě požadovaného poměru stran. :3: Tento formát je určen pro vstupní zdroje x3, nikoliv pro širokoúhlé televizní obrazovky. 16:9 I (XGA) 16:9 (WXGA): Tento formát je určen pro vstupní zdroje 16x9, např. HDTV a DVD určené pro širokoúhlé televizní obrazovky. 16:9 II (XGA) 16:10 (WXGA): Jedná se o nestandardní formát projektoru pro širokoúhlého zobrazení. Část původního obrazu bude ořezána v případě, že poměr stran je menší než 1,67:1. Nativní: Závisí na rozlišení vstupního zdroje, není provedena zmìna velikosti. Auto: Automaticky je zvolen odpovídající formát. Vstupní signál Vzhled projekční plochy Formát :3 nebo Formát 16:9-I / 16:9 nebo Formát 16:9-II / 16:10 Nativní 37

38 Ovládací prvky Obrázek 38 Přeskenování Funkce Přeskenování odstraní šum v obrazu videa. Chcete-li odstranit šum způsobený kódováním videa, obraz přeskenujte. Zoom Tlačítkem zmenšíte velikost obrazu. Tlačítkem zvětšíte velikost obrazu na projekční ploše. Horiz. posun obrazu Umožňuje posunutí promítaného obrazu ve vodorovném směru. Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše doleva. Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše doprava. Vert. posun obrazu (pouze 16:9) Umožňuje posunutí promítaného obrazu ve svislém směru (pouze u formátu 16:9). Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše nahoru. Tlačítkem posunete obraz na projekční ploše dolů. V Keystone Pokud je projektor umístìn šikmo k projekèní ploše, tlaèítka a použijte ke kompenzaci zkreslení obrazu ve svislém smìru. 3D Stisknutím nebo aktivujte nebo deaktivujte funkci 3D. Když je funkce 3D aktivována, nastavení aktuálního režimu obrázku bude deaktivováno. 3D Sync invert Stisknutím nebo aktivujte nebo deaktivujte funkci 3D Sync invert pro převod obrázků.

39 Ovládací prvky Nastavení Jazyk Otevřete nabídku Jazyk. Zvolte vícejazyčnou nabídku OSD. Podrobnosti naleznete na str. 35. Projekce Vyberte způsob projekce: Přední, stolní. Výchozí nastavení. Zadní, stolní. Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že můžete promítat zpoza průsvitného plátna. Přední, ze stropu. Vyberete-li toto nastavení, projektor, který je namontován na stropu, otočí obraz vzhůru nohama. Zadní, ze stropu. Vyberete-li toto nastavení, projektor, který je namontován na stropu, otočí obraz opačně a současně vzhůru nohama. Obraz tak může být umístěn na stropě za průsvitnou promítací plochou. Umístění menu Vyberte umístění nabídky na projekční ploše. 39

40 Ovládací prvky Nastavení Signál Otevřete nabídku Signál. Nastavte vlastnosti signálu projektoru.. Podrobnosti naleznete na str. 36. Zabezpečení Otevřete nabídku Zabezpečení. Tímto zpřístupníte funkce zabezpečení projektoru. Podrobnosti naleznete na str. 37. ID projektoru Vyberte dvoučíselné ID projektoru od 0 do 99. Audio Slouží ke vstupu do nabídky Audio. Další informace viz strana 0. RS232 Umožňuje ovládání individuálního projektoru přes sériový RS232 port. Typ objektivu Slouží k nastavení typu objektivu, který je namontován. Slouží k zajištění správné funkce clony objektivu. Síť Umožňuje ovládat projektor z webového prohlížeče (Internet Explorer) prostřednictvím místní sítě. Podrobnosti naleznete na str Pokročilé volby Otevřete nabídku Pokročilé volby. Vyberte obraz, který bude promítán při spuštění. Podrobnosti naleznete na str

41 Nastavení Jazyk Ovládací prvky Jazyk Zvolte vícejazyčnou nabídku OSD. V dílčí nabídce stiskněte tlačítko ENTER ( ) a následně tlačítkem Vlevo ( ) nebo Vpravo ( ) vyberte upřednostňovaný jazyk. 1

42 Ovládací prvky Nastavení Signál Frekvence Změňte frekvenci obrazových dat tak, aby vyhovovala frekvenci grafické karty počítače. Pokud se setkáte s blikajícími svislými pruhy, použijte k úpravě tuto funkci. Fáze Funkce Fáze synchronizuje časování signálu obrazu s grafickou kartou. Pokud je obraz nestabilní nebo bliká, použijte k nápravě tuto funkci. Horizont. pozice Stisknutím tlačítka se obraz posune vlevo. Stisknutím tlačítka se obraz posune vpravo. Vertikální pozice Stisknutím tlačítka se obraz posune dolů. Stisknutím tlačítka se obraz posune nahoru. 2

43 Ovládací prvky Nastavení Zabezpečení Bezpeč. časovač Otevřete podnabídku Bezpeč. časovač. POZNÁMKA v Přístup do nabídky Nastavení nebo Zabezpečení nevyžaduje žádné heslo, pokud není povolena funkce Bezpečnostní časovač nebo Nastavení zabezpečení. Zadejte Měsíce, Dny a hodiny, kdy může být projektor používán bez zadání hesla. Ukončení nabídky Nastavení aktivuje funkci Bezpeč. časovač. Jakmile je funkce aktivována, projektor ve stanoveném období a času vyžaduje heslo, aby jej bylo možné zapnout a otevřít nabídku Zabezpečení. Je-li projektor používán a bezpečnostní časovač je aktivní, objeví se 60 sekund před požadováním hesla následující zobrazení. 3

44 Ovládací prvky Nastavení Zabezpečení POZNÁMKA v Zadáte-li 3x špatné heslo, projektor se po 10 sekundách automaticky vypne. Změna hesla Tuto podnabídku použijte ke změně bezpečnostního hesla projektoru. 1. Z podnabídky Zabezpečení vyberte volbu Změna hesla. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit změnu hesla. 2. Vyberte volbu Ano. 3. Zadejte standardní heslo <1> <2> <3> <> <5>. Objeví se okno pro potvrzení hesla. POZNÁMKA v Pokud hesla nesouhlasí, znovu se zobrazí okno pro zadání hesla.. Zadejte ještě jednou heslo pro ověření.

45 Ovládací prvky Nastavení Zabezpečení Bezpeč. nastavení Aktivuje nebo deaktivuje bezpečnostní heslo. Povolit Zapnutí projektoru a zpřístupnění nabídky zabezpečení vyžaduje zadání hesla. Zakázat Žádná z funkcí nevyžaduje zadání hesla. Je-li povolena funkce zabezpečení, zobrazí se následující okno při spuštění a před povolením přístup do nabídky Zabezpečení: 5

46 Ovládací prvky Nastavení Zvuk Hlasitost Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost projevu.. Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost projevu. Mute Vypíná nebo zapíná zvuk.. Vyp. Reproduktor je vypnutý. Zap. Reproduktor je zapnutý. 6

47 Ovládací prvky Nastavení Pokročilé volby Logo Umožňuje vybrat obraz, který bude promítán při spuštění. Optoma Výchozí úvodní obraz. Uživatel Vlastní obraz získaný pomocí funkce Sejmutí loga. Sejmutí loga Umožňuje sejmout promítaný obraz a použít jej jako obraz promítaný při spuštění. 1. Slouží k zobrazení požadovaného obrazu na projektoru. 2. V nabídce Pokročilé volby vyberte položku Sejmutí loga. Objeví se okno pro potvrzení. POZNÁMKA v Současně lze uložit pouze jediný úvodní obraz. Další sejmuté obrazy vždy přepíší předchozí soubory. Další sejmuté obrazy vždy přepíší předchozí soubory s omezením velikosti na 1,5 MB. 3. Vyberte OK. Zobrazí se průběh digitalizace obrazu. Objeví se okno o úspěšném sejmutí loga. Sejmutý obraz je uložen v nabídce Logo jako Uživatel. Close Caption Chcete-li na obrazovce zobrazit closed captioning, vyberte tuto volbu. Vyp. Výchozí nastavení. CC1 I CC2 Skryté titulky budou zobrazeny, pouze jsou-li k dispozici. 7

48 Ovládací prvky Nastavení RS232 RS232 Stisknutím Enter přejdete do dílčí nabídky RS232 a pomocí levého ( ) nebo pravého ( ) tlačítka vyberte upřednostňované ovládání RS232. Při výběru Síť se zobrazí následující zpráva: Síť Načítání síťových konfigurací - čekejte. 8

49 Ovládací prvky Nastavení Síť Síť Stisknutím tlačítka Enter použijte síťová nastavení. Je-li připojení úspěšné, na displeji OSD se zobrazí následující dialogové okno. Stav sítě slouží k zobrazení informací o síti. DHCP: Zap.: Projektoru bude automaticky přiřazena adresa IP ze serveru DHCP. Vyp.: Adresu IP je třeba přiřadit ručně. Adresa IP vyberte adresu IP Maska podsítě vyberte číslo masky podsítě. Brána vyberte výchozí bránu sítě připojené k projektoru. DNS vyberte číslo DNS. Použít stisknutím Enter použijte výběr. 9

50 Ovládací prvky Možnosti Zámek zdroje Zablokujte aktuální zdroj coby jediný dostupný zdroj, i když je kabel odpojen. Zap. Pouze aktuální zdroj je rozpoznán jako vstupní zdroj. Vyp. Za vstupní zdroj jsou považovány všechny zdroje vybrané v nabídce Zobrazení Pokročilé volby Vstupní zdroje. Velká nadm. výška Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru v závislosti na prostředí. Zap. Zvýšení Zvýšení rychlosti ventilátoru z důvodu vyšší teploty, vlhkosti nebo nadmořské výšky. Skrýt informace Vyp. Obvyklá rychlost ventilátoru pro běžné pracovní podmínky. Umožňuje potlačení informačních zpráv na projekční ploše. Zap. Během provozu se na projekční ploše nezobrazí žádné stavové informace. Zámek klávesnice Vyp. Při provozu je stav potlačení stavových zpráv normální. Tato funkce zablokuje tlačítka na horním panelu projektoru. Zap. Pro potvrzení zámku klávesnice ze zobrazí varovné hlášení. 50 Vyp. Klávesnice projektoru funguje normálně.

51 Ovládací prvky Možnosti Barva pozadí Vyberte požadovanou barvu pozadí pro promítaný obraz, není-li detekován žádný zdrojový signál. Pokročilé volby Otevřete nabídku Pokročilé volby. Podrobnosti naleznete na str. 5. Nastavení lampy Otevřete nabídku Nastavení lampy. Podrobnosti naleznete na str Resetování Vynuluje všechny volby a nastaví je do výchozího nastavení. 51

52 Ovládací prvky Možnosti Pokročilé volby Přímé zapínání Zapnutí nebo vypnutí funkce Přímé zapínání. Zap. Projektor se automaticky zapne, je-li připojeno síťové napětí. Vyp. Projektor musí být zapnut běžným způsobem. Auto vypnutí Slouží k nastavení intervalu automatického vypnutí. Projektor je standardně nastaven tak, že je-li déle než 30 minut bez signálu, lampa se vypne. Asi 60 sekund před vypnutím se zobrazí následující varovné hlášení. Časovač Tato funkce umožňuje nastavit časový interval, po jehož uplynutí dojde k vypnutí projektoru. Projektor se vypne po uplynutí nastavené doby, po kterou byl přístroj neaktivní (bez ohledu na signál). Asi 60 sekund před vypnutím se zobrazí následující varovné hlášení. Režim napájení Nastavte projektor do režimu ECO nebo do aktivního režimu. 52

53 Ovládací prvky Možnosti Nastavení lampy Životnost lampy Umožňuje zobrazit počet hodin, po které byla lampa v provozu. Tato položka umožňuje pouze zobrazení. Lampa - upozornění Zapnutí nebo vypnutí připomínky životnosti lampy. Zap. Je-li životnost lampy kratší než 30 hodin, zobrazí se varovné hlášení. Režim vys. jasu Vyp. Nezobrazí se žádné varovné hlášení. Umožňuje zvolit režim jasu lampy. Jasný Výchozí nastavení. Standardní Nižší nastavení jasu prodlužuje životnost lampy. 53

54 Ovládací prvky Možnosti Nastavení lampy Vynulování lampy Po výměně lampy vynulujte čítač lampy, neboť jen tak budete mít přesné údaje o délce životnosti nové lampy. 1. Vyberte položku Vynulování lampy. Objeví se okno pro potvrzení. 2. Chcete-li vynulovat čítač životnosti lampy, vyberte volbu Ano. 5

55 Ovládací prvky POZNÁMKA v Chcete-li připojit projektor k místní síti LAN, použijte normální ethernetový kabel. v Chcete-li provést připojení peer-to-peer (počítač je připojen přímo k projektoru), použijte křížový ethernetový kabel. LAN_RJ5 Pro jednoduchost a snadné ovládání tento projektor Optoma nabízí řadu síťových funkcí a funkcí vzdálené správy. Funkce LAN/RJ5 umožňuje ovládat funkce projektoru prostřednictvím sítě, například vzdálená správa: zapnutí/vypnutí, nastavení jasu a kontrastu. Rovněž umožňuje zjišťovat informace o stavu projektoru, například: zdroj videa, ztlumení zvuku atd. LAN_RJ5 1. Připojte kabel RJ5 k portům RJ5 projektoru a počítače (notebooku). 2...V počítači (notebooku) vyberte Start-> Ovládací panely -> Síťová připojení. 55

56 Ovládací prvky 3. Klepněte pravým tlačítkem na položku Připojení k místní síti a vyberte položku Vlastnost.. V okně Vlastnosti vyberte kartu Obecné a vyberte protokol sítě Internet (TCP/IP). 5. Klepněte na Vlastnosti. 6. Zadejte adresu IP a masku podsítě a potom stiskněte OK. 56

57 Ovládací prvky 7. Stiskněte tlačítko Menu na projektoru. 8. Vyberte OSD -> NASTAVENÍ -> Síť -> Aktivováno. 9. Zadejte následující údaje: Adresa IP: Maska podsítě: Brána: DNS: Stisknutím Použít potvrďte nastavení. 11. Otevřete webový prohlížeč (například Microsoft Internet Explorer s přehrávačem Adobe Flash Player 9.0 nebo vyšším). 12. Do adresního řádku zadejte následující adresu IP: Stiskněte Použít. Projektor je nastaven pro vzdálenou správu. Funkce LAN/RJ5 je zobrazena následujícím způsobem. POZNÁMKA v Další informace najdete na crestron.com 57

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006 První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

TELEVIZNÍ MONITOR LED

TELEVIZNÍ MONITOR LED TA750 TA950 TELEVIZNÍ MONITOR LED (MFM TV) uživatelská příručka Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více