Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi"

Transkript

1

2 ii

3 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky k displeji LCD...x Přeprava displeje LCD...xi KAPITOLA 1: POPIS VÝROBKU 1.1 Obsah balení Instalace Instalace podstavce Úprava náklonu Nástěnná montáž Ovládací tlačítka Přehled Pohled zepředu Boční pohled Zadní pohled KAPITOLA 2: PŘIPOJENÍ 2.1 Připojení střídavého proudu Připojení zdrojových vstupních signálů Připojení zvukových zařízení Připojení zařízení USB KAPITOLA 3: NABÍDKA NA OBRAZOVCE 3.1 Použití nabídky na obrazovce Přehled nabídky na obrazovce KAPITOLA 4: NASTAVENÍ DISPLEJE LCD 4.1 Nastavení jasu Nastavení barev Nastavení obrazu Nastavení OSD Nastavení zvuku Ostatní nastavení Zámek OSD iii

4 KAPITOLA 5: VAROVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 5.1 Varovná hlášení Řešení problémů KAPITOLA 6: TECHNICKÉ ÚDAJE 6.1 Technické údaje displeje Rozměry displeje iv

5 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Toto digitální zařízení třídy B podle FCC splňuje předpisy týkající se zařízení působících rušení platné v Kanadě. Osvědčení FCC Toto zařízení splňuje požadavky FCC (regulační orgán pro komunikace USA), část 15. Práce se zařízením je podřízena dvěma podmínkám: (1) tento přístroj nesmí být zdrojem škodlivého rušení, a (2) tento přístroj musí být schopen přijímat jakékoliv rušení včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a splňuje požadavky na digitální zařízení třídy B ve shodě s nařízením FCC, část 15. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením v obytné zástavbě. Tento přístroj používá a je zdrojem radiového signálu, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může být zdrojem rušení radiové komunikace. Výrobce nezaručuje, že se při určité instalaci rušení neobjeví. Pokud tento přístroj ruší televizní nebo radiový příjem, což lze určit jednoduchým zapnutím a vypnutím přístroje, doporučujeme uživateli rušení odstranit jedním z následujících způsobů: Změnit nasměrování nebo přemístit anténu pro příjem signálu. Zvýšit odstup mezi přijímačem a zařízením. Zapojit přístroj do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu, do kterého není zapojen přijímač. Další rady Vám poskytne prodejce nebo zkušený technik odborného servisu. Jakékoliv neoprávněné zasahování do tohoto zařízení může vést k odvolání práva na používání Varování: tohoto přístroje a k propadnutí záruky. v

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY INFORMACE WEEE Informace pro uživatele v zemích Evropské unie Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek musí být likvidován jiným způsobem než běžný domácí odpad. Nezapomeňte, že byste v rámci šetření přírodních zdrojů měli likvidovat elektronické výrobky prostřednictvím recyklačních center. Každá země Evropské unie by měla mít sběrny pro recyklaci elektrických a elektronických výrobků. Informace o recyklačních centrech v místech Vašeho bydliště Vám podá příslušný odbor zabývající se organizací sběru odpadu nebo prodejce, u kterého jste produkt koupili. Hg Likvidace lampy LAMPA(Y) použitá v tomto výrobku obsahuje rtuť a musí být recyklována nebo likvidována v souladu s místní, státní nebo federální legislativou. Podrobnější informace získáte u Aliance elektronického průmyslu na adrese Informace k likvidaci lampy jsou k dispozici na Vermontská směrnice o rtuti Kapitola 10: Ochrana a rozvoj Kapitola 164: KOMPLEXNÍ RTUŤOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Označení výrobků obsahujících rtuť Obsahuje rtuť. Likvidujte řádným způsobem. vi

7 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE Symboly používané v tomto návodu Tento symbol upozorňuje na potenciální riziko, které by mohlo vést k poranění osob nebo poškození výrobku. Tento symbol označuje důležité provozní a servisní informace. Upozornění Před použitím displeje LCD si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro budoucí potřebu. Technické údaje výrobku a další informace uvedené v tomto návodu k obsluze jsou pouze informativní. Veškeré informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizovaný obsah si můžete stáhnout z našich webových stránek Registraci lze provést online na adrese K zajištění ochrany svých spotřebitelných práv neodstraňuje z displeje LCD žádné nálepky. V opačném případě mohou vzniknout problémy při určování záruční doby. Upozornění pro umisťování Neumisťujte displej LCD v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače, větrací otvory nebo přímé sluneční záření. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvory ve skříni. Displej LCD instalujte na stabilní plochu. Neumisťujte displej LCD na místo, kde by mohl být vystaven vibracím nebo nárazům. Displej LCD instalujte na dobře větraném místě. Nepoužívejte displej LCD ve venkovních prostorách. Nepoužívejte displej LCD v prašném nebo vlhkém prostředí. Zabraňte průniku kapalin nebo ostrých předmětů do displeje LCD přes větrací otvory. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození displeje LCD. vii

8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění pro používání Používejte pouze napájecí kabel dodaný s displejem LCD. V blízkosti displeje LCD musí být k dispozici snadno přístupná síťová zásuvka. Pokud je pro displej LCD použit prodlužovací kabel, dbejte, aby celkový odběr proudu zařízení připojených k síťové zásuvce nepřekračoval stanovený jmenovitý proud. Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabel. Neumisťujte displej LCD tam, kde by mohly osoby šlápnout na napájecí kabel. Nebude-li displej LCD delší dobu používán, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu uchopte a tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neodpojujte napájecí kabel ani se jej nedotýkejte mokrýma rukama. VAROVÁNÍ: V následujících případech odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika: Dojde-li k poškození napájecího kabelu. Pokud displej LCD upadl nebo je poškozena jeho skříň. Vychází-li z displeje LCD kouř nebo vydává zřetelný zápach. Stropní montáž nebo montáž na jiný vodorovný povrch nad hlavou není doporučena. VAROVÁNÍ: Instalace v rozporu se správnou instalací zobrazovacích zařízení může způsobit nežádoucí důsledky, zejména zranění osob a poškození majetku. Bez předchozího upozornění společnosti AG Neovo společnost AG Neovo nepřebírá žádnou odpovědnost za nevhodnou instalaci, včetně, ale bez omezení stropní montáže nebo za následné škody vzniklé použitím nevhodného systémového designu. viii

9 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čištění a údržba Displej LCD obsahuje Optické sklo NeoV. Povrch skla a skříně čistěte měkkou tkaninou mírně navlhčenou ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepřejíždějte po povrchu skla ani se jej nedotýkejte ostrými nebo hrubými předměty, jako je pero nebo šroubovák. Mohli byste poškrábat povrch skla. Servis displeje LCD neprovádějte vlastními silami. Obraťte se na kvalifikovaný servisní personál. Při otevření nebo odejmutí krytů můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinými rizikům. ix

10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Poznámky k displeji LCD K zajištění stabilního světelného výkonu se doporučuje používat nízké nastavení jasu. S ohledem na životnost lampy je normální, že se s časem může snižovat jas displeje LCD. Při dlouhodobém zobrazování statického obrazu může na displeji LCD vzniknout otisk takového obrazu. Tento jev se označuje jako zachycení nebo vypálení obrazu. Chcete-li tomuto jevu předejít, proveďte jedno z následujících opatření: Nastavte displej LCD tak, aby se po několika minutách nečinnosti vypnul. Používejte spořič obrazovky s pohyblivou grafikou nebo prázdným bílým obrazem. Pravidelně měňte tapety pracovní plochy. Nastavte displej LCD na nízkou úroveň jasu. Pokud systém nepoužíváte, vypněte displej LCD. Kroky v případě vypálení obrazu na displeji LCD: Vypněte monitor na další dobu. Může být zapotřebí několika hodin nebo několika dnů. Aktivujte spořič obrazovky a nechejte jej delší dobu běžet. Použijte černý a bílý obraz a nechejte jej zobrazený po delší dobu. Přesunete-li displej LCD z jedné místnosti do druhé nebo pokud dojde k prudkému zvýšení teploty prostředí, může na vnějším nebo vnitřním povrchu skla dojít ke kondenzaci vlhkosti. V takovém případě displej LCD nezapínejte, dokud kondenzace nezmizí. Ve vlhkých klimatických podmínkách je běžné, že se vnitřní povrch skla displeje LCD zamlží. Zamlžení zmizí za několik dnů nebo po ustálení počasí. Uvnitř displeje LCD se nachází miliony miniaturních tranzistorů. Je normální, že dojde k poškození několika tranzistorů a vzniku vadných bodů. Tato skutečnost je přijatelná a nepovažuje se za poruchu. x

11 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přeprava displeje LCD Chcete-li displej LCD odeslat k opravě, umístěte jej do původního obalu. 1. Demontujte podstavec. Položte displej LCD čelní stranou dolů na ručník nebo tkaninu. Uchopte podstavec oběma rukama. Palci posuňte dvě upevňovací svorky směrem nahoru a uvolněte tak zámek. Zatažením podstavec odpojte. 2. Vložte displej LCD do původního plastového obalu. 3. Na oba boky displeje LCD nasaďte ochranné pěnové panely. 4. Uložte displej LCD do krabice čelní stranou dolů. 5. Položte čelní stranu podstavce na označený otvor na horní straně pěnového panelu. 6. Uložte všechny ostatní díly na příslušné místo (je-li to nutné). 7. Uzavřete krabici a přelepte ji páskou. Poznámka: Doporučujeme použít původní přepravní krabici. Při balení opatrně umístěte displej LCD do krabice. Zabraňte dotyku libovolného předmětu se skleněným panelem. xi

12 KAPITOLA 1: POPIS VÝROBKU KAPITOLA 1: POPIS VÝROBKU 1.1 Obsah balení Při vybalování zkontrolujte, zda jste obdrželi následující díly. Pokud jakýkoliv díl chybí nebo je poškozen, obraťte se na prodejce. Displej LCD Podstavec Signální kabel s 15kolíkovým konektorem D-Sub Napájecí kabel Disk CD-ROM Audiokabel Kabel Mini USB (volitelný) Digitální kabel DVI-D (volitelný) Poznámka: Výše uvedené obrázky jsou pouze informativní. Vzhled skutečných dílů se může mírně lišit. 12

13 BEZPEČNOSTNÍ POPIS VÝROBKUPOKYNY 1.2 Instalace Instalace podstavce 1. Položte podstavec na rovný povrch. 2. Připevněte displej LCD k podstavci. Uchopte displej LCD na stranách. Upevněte displej LCD zajištěním 3stranných upevňovacích svorek k podstavci. Sklopením displej LCD vyrovnejte s podstavcem, dokud nedojde k zaklapnutí všech upevňovacích svorek Úprava náklonu K zajištění pohodlného sledování lze displej LCD sklápět pod 0-20 úhlem 20. Přidržte podstavec jednou rukou a druhou rukou nastavte displej LCD na požadovaný úhel. 13

14 BEZPEČNOSTNÍ POPIS VÝROBKUPOKYNY Nástěnná montáž Chcete-li displej LCD umístit na stěnu, postupujte takto: 1. Demontujte podstavec. Viz strana xi. 2. Demontujte montážní prvek podstavce. Položte displej LCD čelní stranou dolů na ručník nebo tkaninu. Odšroubujte dva šrouby upevňující montážní prvek k displeji LCD. Posunutím dolů montážní prvek odpojte. 3. Namontujte displej LCD na stěnu. Zašroubujte montážní konzolu do otvorů VESA na zadní straně displeje LCD. Poznámka: Proveďte vhodná opatření, aby v případě zemětřesení nebo jiných katastrof nedošlo k upadnutí displeje LCD a možnému poranění nebo poškození displeje. Používejte pouze soupravu pro nástěnnou montáž 100 x 100 mm doporučenou společností AG Neovo. Všechny soupravy pro nástěnnou montáž AG Neovo splňují požadavky normy VESA. Displej LCD upevněte na odolnou stěnu s nosností odpovídající hmotnosti displeje. Při nástěnné montáži displeje LCD jej doporučujeme uvést do polohy bez náklonu směrem dolů. 14

15 BEZPEČNOSTNÍ POPIS VÝROBKUPOKYNY 1.3 Ovládací tlačítka Tlačítko Indikátor LED Popis Dioda LED svítí zeleně při normálním provozu. Je-li displej v pohotovostním režimu, Tlačítka nahoru / dolů Tlačítko vlevo / vpravo Tlačítko Auto svítí žlutě. Zapnutí/vypnutí Displej se zapíná jedním stisknutím tohoto tlačítka. Dalším stisknutím se displej vypíná. Poznámka: Stisknutím tlačítka napájení se odběr elektrického proudu nepřerušuje úplně. Chcete-li kompletně přerušit odběr proudu (0 W), stiskněte spínač napájení na zadní straně displeje LCD. Viz strana 17. Nabídka na obrazovce (OSD) Stisknutím vyvoláte nabídku na obrazovce. Při otevřené nabídce na obrazovce Slouží k procházení položkami nabídky. Lišta hlasitosti Stisknutím vyvoláte lištu hlasitosti. Stiskem tlačítka se hlasitost zvyšuje, zatímco stiskem se snižuje. Při otevřené nabídce na obrazovce Slouží k výběru a úpravě nastavení. Poznámka: Pokud při úpravách hlasitosti nebo nastavení nabídky stisknete a přidržíte tlačítko, mění se hodnoty spojitě. Automatické nastavení (k dispozici pouze pro vstup VGA) Stisknutím tohoto tlačítka se provede automatické nastavení. Tato funkce automaticky nastaví displej LCD na optimální hodnoty včetně vodorovné polohy, svislé polohy, takt a fáze. Při aktivaci automatického nastavení se na obrazovce zobrazí hlášení. Jakmile hlášení zmizí, je postup automatického nastavení dokončen. POZNÁMKA: Při automatickém nastavení se bude obraz po několik sekund mírně třást. Funkci automatického nastavení doporučujeme použít při prvním spuštění displeje LCD nebo po změně jeho rozlišení či frekvence. Při otevřené nabídce na obrazovce Slouží k zavření nabídky na obrazovce nebo opuštění podnabídky. Při nastavování hlasitosti Slouží k zavření lišty hlasitosti. 15

16 BEZPEČNOSTNÍ POPIS VÝROBKUPOKYNY 1.4 Přehled Pohled zepředu Obrazovka displeje Obrazovka displeje LCD je chráněna Optické sklo NeoV. Ovládací tlačítka Funkce tlačítka se provádí jeho stisknutím. Podrobnější informace o jednotlivých tlačítcích viz strana Boční pohled Konektor sluchátek Slouží k připojení sluchátek. Viz strana 19. Zásuvka USB Slouží k připojení zařízení USB. Viz strana

17 BEZPEČNOSTNÍ POPIS VÝROBKUPOKYNY Zadní pohled Vstup napájení (AC) Slouží k připojení napájecího kabelu. Spínač napájení Stisknutím tohoto spínače se úplně přerušuje odběr proudu (0 W). Poznámka: Před použitím displeje LCD se přesvědčte, zda je spínač napájení v poloze zapnuto. Konektor DVI Použijte k připojení kabelu DVI-D pro vstup digitálního signálu. Konektor VGA Tento konektor slouží k připojení kabelu VGA pro analogový vstupní signál. Zvukový konektor Slouží k připojení audiokabelu pro vstup zvuku. Zásuvka mini USB Slouží k připojení zařízení USB. Viz strana 19. Zásuvka bezpečnostního zámku Kensington Slouží k fyzickému zajištění systému jako prevence odcizení. Zámek se prodává samostatně. Obraťte se na prodejce. 17

18 KAPITOL A 2: PŘIPOJENÍ KAPITOLA 2: PŘIPOJENÍ UPOZORNĚNÍ: Před prováděním libovolných připojení se přesvědčte, že displej LCD není připojen k síťové zásuvce. Připojování kabelů při zapnutém napájení může způsobit úder elektrickým proudem nebo poranění. 2.1 Připojení střídavého proudu 1. Připojte napájecí kabel do vstupní zásuvky napájení na zadní straně displeje LCD. 2. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky nebo ke zdroji napájení. 3. Přepněte spínač napájení do polohy ON (ZAP). Poznámka: Před použitím displeje LCD se přesvědčte, zda je spínač napájení v poloze zapnuto. UPOZORNĚNÍ: Při odpojování napájecího kabelu držte kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel. 2.2 Připojení zdrojových vstupních signálů Zdrojové vstupní signály lze připojit pomocí následujících kabelů: VGA Připojte jeden konec kabelu s 15kolíkovým konektorem D-sub ke konektoru VGA na displeji LCD a druhý konec tohoto kabelu připojte ke konektoru D-sub na počítači. DVI Připojte jeden konec kabelu DVI-D ke konektoru DVI monitoru LCD a druhý konec ke konektoru DVI počítače. 18

19 BEZPEČNOSTNÍ PŘIPOJENÍ POKYNY 2.3 Připojení zvukových zařízení 1. Připojte jeden konec audiokabelu ke zvukovému konektoru na zadní straně displeje LCD a druhý konec k výstupnímu zvukovému konektoru počítače. 2. Připojte sluchátka ke konektoru sluchátek na levé straně displeje LCD. 2.4 Připojení zařízení USB 1. Připojte kabel mini USB k zásuvce mini USB na zadní straně displeje a druhý konec kabelu k zásuvce USB počítače. 2. K portu USB na levé straně displeje LCD připojte zařízení USB, například jednotku USB flash a digitální fotoaparát. Poznámka: Před připojováním zařízení USB k portu USB na levé straně displeje LCD nezapomeňte nejdříve připojit počítač k displeji LCD prostřednictvím portu mini USB na zadní straně displeje. Použitelnost zařízení USB může být ovlivněna délkou kabelu USB, vzdáleností připojovaného zařízení nebo počtem prodlužovacích kabelů. 19

20 KAPITOLA 3: NABÍDKA NA OBRAZOVCE KAPITOLA 3: NABÍDKA NA OBRAZOVCE 3.1 Použití nabídky na obrazovce 1. Okno nabídky na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka nebo. Hlavní nabídka Podnabídka Je-li použit vstup DVI, je deaktivována nabídka Nastavení obrazu. Navigační okno 2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte nabídku. Vybraná nabídka se označí šedě a napravo se otevře příslušná podnabídka. 3. Do podnabídky přejděte stisknutím tlačítka. Položka označená symbolem (oranžová šipka) představuje aktivní podnabídku. 4. Stisknutím tlačítka nebo proveďte úpravu nastavení. 5. Chcete-li podnabídku opustit, stiskněte. 6. Okno nabídky na obrazovce uzavřete opětovným stisknutím. Poznámka: Jsou-li provedeny úpravy nastavení, všechny změny se uloží, pokud uživatel provede následující: Přejde do jiné nabídky Uzavře nabídku na obrazovce Počká, dokud nezmizí nabídka na obrazovce 20

21 BEZPEČNOSTNÍ NABÍDKA NA OBRAZOVCE POKYNY 3.2 Přehled nabídky na obrazovce Hlavní nabídka Podnabídka Odkaz Jas Jas Kontrast Viz strana 22. Nastavení barev Teplota barev * Viz strana 23. Ostrost Fáze Nastavení obrazu * Nastavení OSD Nastavení zvuku Ostatní nastavení Výběr vstupu Jazyk Informace Clock (Hodiny Vodorovná poloha Svislá poloha Průhlednost Vodorovná poloha Svislá poloha Časovač OSD Hlasitost Zvuk DDC/CI Režim ** Výchozí VGA DVI EN / FR / DE / ES / IT / Py/ RO / PL / CS / NL / 简 中 / 繁 中 Informace o nastaveních Viz strana 24. Viz strana 25. Viz strana 26. Viz strana 27. Aktivuje všechna výchozí nastavení s výjimkou jazyka. Viz strana 27. Přepíná zdroj vstupu, pokud jsou připojeny dva vstupní signály. Slouží k výběru jazyka OSD. Zobrazuje informace o vstupu, rozlišení, vodorovné frekvenci, svislé frekvenci, režimu časování a verzi firmwaru. * Nabídky Nastavení obrazu a Automatické barvy nejsou k dispozici u vstupu DVI. ** Podnabídka Režim je k dispozici pouze u následujících rozlišení: 640 x 350, 720 x 350, 640 x 400 a 720 x

22 KAPITOLA 4: NASTAVENÍ DISPLEJE LCD KAPITOL A 4: N ASTAVENÍ D ISPL EJE LCD 4.1 Nastavení jasu Poznámka: Při úpravě hodnoty nastavení v každé podnabídce se současně mění nastavení displeje LCD. 1. Okno nabídky na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka nebo. 2. Vyberte nabídku BRIGHTNESS (Jas) a stiskněte tlačítko. 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost. Položka Funkce Činnost Rozsah Jas Upravuje jas obrazu na obrazovce. Kontrast Upravuje rozdíl mezi tmavými a světlými úrovněmi. Stisknutím tlačítka nebo proveďte úpravu hodnoty. 0 až

23 BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ DISPLEJE POKYNY LCD 4.2 Nastavení barev Poznámka: Funkce Automatické barvy je k dispozici pouze u vstupu VGA. Je-li použit vstup DVI, je nabídka Automatické barvy deaktivována. Při úpravě hodnoty nastavení v každé podnabídce se současně mění nastavení displeje LCD. 1. Okno nabídky na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka nebo. 2. Vyberte nabídku Nastavení barev a stiskněte tlačítko. 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost. Položka Funkce Činnost Hodnota Teplota barev Nabízí několik možností nastavení barev. Stisknutím tlačítka potvrďte nastavení. 6500K, 5400K, 9300K, srgb, AUTOMATICKÁ BARVA Vlastní Teplotu barev lze nastavit na: 6500K Výchozí teplota barev, která se běžně používá za normálních podmínek osvětlení. 5400K Pro teplejší barvy se používá načervenalý odstín. 9300K Pro chladnější barvy se používá namodralý odstín. srgb Barevný standard RGB (červená, zelená, modrá), který se používá pro správu barev ve většině odvětví. Při tomto nastavení se zobrazují přesné barvy. Je vhodné pro prohlížení obrázků na internetu. AUTOMATICKÁ BARVA Ovládá vyvážení bílé a automaticky upravuje nastavení barev. Lze aktivovat synchronně s nastaveními teploty ostatních barev. Vlastní Toto nastavení umožňuje uživatelům nastavit vlastní teplotu barev úpravou hodnot R, G, B podle svých představ. 1. Vyberte možnost Vlastní a stiskněte. 2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte jednu z možností R, G, nebo B. 3. Stisknutím tlačítka nebo upravte hodnotu v rozmezí Poznámka: Chcete-li nastavit výchozí teplotu barev 6500K, stiskněte Výchozí. 23

24 BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ DISPLEJE POKYNY LCD 4.3 Nastavení obrazu Poznámka: Nabídka Nastavení obraz) je k dispozici pouze u vstupu VGA. Při úpravě hodnoty nastavení v každé podnabídce se současně mění nastavení displeje LCD. 1. Okno nabídky na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka nebo. 2. Vyberte nabídku Nastavení obrazu a stiskněte tlačítko. 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost. Položka Funkce Činnost Rozsah Ostrost Fáze Upravuje jasnost a zaostření obrazu na obrazovce. Nastavuje fázové časování k synchronizaci s obrazovým Stisknutím tlačítka nebo proveďte úpravu hodnoty. Hodnoty se zvětšují / zmenšují v kroku po 25. signálem. 0 až 100 Hodiny H. Position (Vodorovná poloha) V. Position (Svislá poloha) Nastavuje frekvenční časování k synchronizaci s obrazovým signálem. Přesunuje obraz vlevo nebo vpravo. Přesunuje obraz nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka nebo proveďte úpravu hodnoty. 24

25 BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ DISPLEJE POKYNY LCD 4.4 Nastavení OSD Nabídka Nastavení OSD určuje způsob zobrazení okna nabídky na obrazovce (OSD). Poznámka: Při úpravě hodnoty nastavení v každé podnabídce se současně mění nastavení displeje LCD. 1. Okno nabídky na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka nebo. 2. Vyberte nabídku Nastavení OSD a stiskněte tlačítko. 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost. Položka Funkce Činnost Rozsah Průhlednost Nastavuje úroveň průhlednosti okna H. Position (Vodorovná poloha) V. Position (Svislá nabídky na obrazovce. Přesunuje okno OSD doleva nebo doprava. Přesunuje okno OSD nahoru nebo Stisknutím tlačítka nebo proveďte úpravu hodnoty. 0 až 100 poloha) dolů. Časovač OSD Nastavuje časový v sekundách, po Stisknutím tlačítka nebo 5 až 100 který se bude zobrazovat okno OSD proveďte úpravu a lišta hlasitosti. Po uplynutí času hodnoty. Hodnoty se okno OSD nebo lišta hlasitosti zvětšují a zmenšují v kroku automaticky zmizí. po 5 sekundách. 25

26 BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ DISPLEJE POKYNY LCD 4.5 Nastavení zvuku 1. Okno nabídky na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka nebo. 2. Vyberte nabídku AUDIO SETTING (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko. 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost. Položka Funkce Činnost Rozsah Hlasitost Upravuje úroveň hlasitosti vestavěného reproduktoru. Stisknutím tlačítka nebo proveďte úpravu hodnoty. 0 až 100 Zvuk Zapíná a vypíná reproduktor. Stisknutím tlačítka nebo ZAP, VYP nastavte zapnutí či vypnutí. Poznámka: Zvuk je při úpravě hlasitosti automaticky nastaven na ZAP, i když je zvuk nastaven na VYP. 26

27 BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ DISPLEJE POKYNY LCD 4.6 Ostatní nastavení 1. Okno nabídky na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka nebo. 2. Vyberte nabídku Ostatní nastavení a stiskněte tlačítko. 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost. Položka Funkce Činnost Rozsah DDC / CI (Datový kanál displeje / Příkazové rozhraní) Slouží k přenosu technických Stisknutím tlačítka nebo nastavte zapnutí či vypnutí. parametrů displeje LCD do grafické ZAP, VYP karty. Je-li aktivní, zajišťuje správnou konfiguraci a umožňuje automatické nastavení jasu a barev. Režim Nastavuje aktuální režim pro lepší Stisknutím tlačítka nebo TEXT, Grafika zobrazení obrazu. vyberte TEXT nebo Grafika. K dosažení optimální funkce vyberte: TEXT Tento režim je vhodný pro zobrazování textových dokumentů s rozlišením 720 x 400 nebo 720 x 350. GRAPH Grafický režim je vhodný pro zobrazování grafických dat při rozlišení 640 x 350 nebo 640 x 400. Poznámka: Nabídka Režim je k dispozici pouze při výběru jednoho z následujících rozlišení: 640 x x x x 400 Recall (Výchozí) Slouží k aktivaci všech výchozích Výchozí nastavení obnovíte - nastavení s výjimkou jazyka. stisknutím tlačítka. 27

28 BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ DISPLEJE POKYNY LCD 4.7 Zámek OSD Zámek OSD slouží k ochraně nastavení před neoprávněnými úpravami a před nechtěným použitím ovládacích tlačítek. Chcete-li uzamknout OSD, stiskněte a přidržte tlačítka (uvedená v tabulce níže) po dobu 5 sekund nebo dokud se nezobrazí hlášení. Je-li nabídka na obrazovce uzamčena, jsou všechna ovládací tlačítka neaktivní. Typ zámku OSD Aktivace zámku Deaktivace zámku Zamknutí všech tlačítek Zamknutí všech tlačítek s výjimkou tlačítka napájení Stiskněte a na 5 sekund přidržte tlačítka,,. Stiskněte a na 5 sekund přidržte tlačítka,,. Stiskněte a přidržte tlačítka,,, dokud se neotevře nabídka na obrazovce. Stiskněte a přidržte tlačítka,,, dokud se neotevře nabídka na obrazovce. 28

29 KAPITOLA 5: VAROVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KAPITOL A 5: VAR OVÁN Í A ŘEŠEN Í PR OBL ÉMŮ 5.1 Varovná hlášení Pokud se zobrazí libovolné z následujících varovných hlášení, prověřte následující. Varovné hlášení Příčina Řešení Rozlišení nebo obnovovací frekvence grafické karty jsou nastaveny na příliš vysokou hodnotu. Změňte rozlišení nebo obnovovací frekvenci grafické karty. Displej LCD není schopen zobrazit zdroj vstupního signálu. Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač. Zkontrolujte správné zapojení signálního kabelu. Zkontrolujte, zda není ohnutý nebo zlomený některý z kolíků konektoru kabelu. Uživatel uzamknul nabídku na obrazovce. Odemkněte nabídku na obrazovce. Viz strana

30 BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A ŘEŠENÍ POKYNY PROBLÉMŮ 5.2 Řešení problémů Problém Na displeji není obraz. Nesvítí dioda napájení. Možná příčina a řešení Zkontrolujte, zda je displej LCD zapnutý. Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu k displeji LCD. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda je zapnutý spínač napájení. Viz strana 18. Dioda napájení svítí žlutě. Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač. Zkontrolujte, zda je počítač v pohotovostním režimu. Spusťte počítač z režimu spánku posunutím myší nebo stisknutím libovolné klávesy. Nesprávná poloha obrazu. Upravte nastavení Vodorovná poloha a Svislá poloha v nabídce Nastavení obrazu (viz strana 24). Zobrazovaný text je rozmazaný. Stisknutím tlačítka proveďte automatické nastavení displeje. Upravte nastavení Ostrost, Fáze a Hodiny v nabídce Nastavení obrazu (viz strana 24). Nelze otevřít nabídku na obrazovce. Nabídka na obrazovce je uzamknuta. Odemkněte OSD (viz strana 28). Na obrazovce se zobrazují červené, modré, zelené, bílé tečky Uvnitř displeje LCD se nachází miliony miniaturních tranzistorů. Je normální, že dojde k poškození několika tranzistorů a vzniku vadných bodů. Tato skutečnost je přijatelná a nepovažuje se za poruchu. Není slyšet zvuk. Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0 (viz strana 26). Zkontrolujte, zda není Zvuk nastaveno na VYP (viz strana 26). Zkontrolujte správné připojení sluchátek k displeji LCD. Zkontrolujte nastavení zvuku počítače. Na vnitřním nebo vnějším povrchu displeje LCD došlo ke kondenzaci. K tomuto jevu obvykle dochází při přemístění displeje LCD ze studené do teplé místnosti. Nezapínejte displej LCD. Počkejte, dokud kondenzace nezmizí. Vnitřní povrch skla se zamlžil. K tomuto jevu dochází ve vlhkých klimatických podmínkách. Je zcela normální. Zamlžení zmizí za několik dnů nebo po ustálení počasí. Na obrazovce se u statického obrazu zobrazují slabé stíny. Vypněte monitor na další dobu. Použijte spořič obrazovky nebo černý a bílý obraz a nechejte jej zobrazený po delší dobu. USB nereaguje. Zkontrolujte správné zapojení zařízení USB. Použitelnost zařízení USB může být ovlivněna délkou kabelu USB, vzdáleností připojovaného zařízení nebo počtem prodlužovacích kabelů. K dosažení lepší kvality čtení doporučujeme použít zásuvku USB na počítači. 30

31 KAPITOLA 6: TECHNICKÉ ÚDAJE KAPITOLA 6: TECHNICKÉ ÚDAJE 6.1 Technické údaje displeje Elektrotechnické charakteristiky Model U-17 U-19 Velikost obrazovky 17,0" (432 mm) 19,0 (482 mm) Počet pixelů 1280 x x 1024 Analogový Vodorovná frekvence 24 khz 81 khz 24 khz 81 khz Svislá frekvence 56 Hz 75 Hz 56 Hz 75 Hz Digitální Vodorovná frekvence 24 khz 81 khz 24 khz 81 khz Svislá frekvence 56 Hz 75 Hz 56 Hz 75 Hz Maximální takt pixelů (analogový) 150 MHz 150 MHz Maximální takt pixelů (digitální) 150 MHz 150 MHz Konektory Napájení: 3kolíková zástrčka AC (stř.) Napájení: 3kolíková zástrčka AC (stř.) Vestavěný reproduktor 1 W x 2 ks 1 W x 2 ks Příkon Fyzikální charakteristiky < 25 W (Zap) < 1 W (Úspora energie) < 1 W (Když je vypínač vypnutý) = 0 W (Je-li vypnut spínač napájení) < 25 W (Zap) < 1 W (Úspora energie) < 1 W (Když je vypínač vypnutý) = 0 W (Je-li vypnut spínač napájení) Hmotnost Čistá: 5,7 kg (12,5 lb) Čistá: 6,0 kg (13,2 lb) Úhel sklápění 0º ~ 20º 0º ~ 20º 31

32 TECHNICKÉ ÚDAJE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 6.2 Rozměry displeje U-17 U-19 32

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Širokoúhlý LCD displej řady U

Širokoúhlý LCD displej řady U Širokoúhlý LCD displej řady U ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v TCO...v WEEE...vi ZÁSADY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB258 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

ProLite XB2380HS. Stručný návod k instalaci. www.iiyama.com

ProLite XB2380HS. Stručný návod k instalaci. www.iiyama.com 23 ProLite XB2380HS Stručný návod k instalaci Směrnice WEEE / OEEZ (Waste Electrical and Electronic Equipment / Odpadní Elektrická a Elektronická Zařízení) byla vytvořena se záměrem sjednotit sběr, využití

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka

Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka O tomto monitoru Instalace monitoru Používání monitoru Odstraňování problémů Příloha Poznámky, upozornění, varování POZNÁMKA: Slovo POZNÁMKA označuje

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1911 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 3 Instalace podstavce monitoru... 4 Instalace

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

6 Technická specifikace

6 Technická specifikace 5.3.4 Funkce otevírání Stiskem tlačítka ODEMČENÍ můžete kdykoli otevřít dveře pomocí připojeného elektrického zámku. 5.3.5 Doladění monitoru: Pomocí příslušných tlačítek na boku vnitřní jednotky můžete

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Obsah. Prvky domácího videovrátného - monitor např. CDV-35N

Obsah. Prvky domácího videovrátného - monitor např. CDV-35N Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Nastavení zobrazení 8. Tabulka poruch a

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

HP195 HP227 HSG 1277 HSG

HP195 HP227 HSG 1277 HSG HP195 HP227 HSG 1277 HSG 1278 OSD[V6.1] Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM LCD monitor - uživatelská příručka I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM Podsvícení LED Bezpečnost... 3 Národní konvence... 3 napájení... 4 Instalace... 5 Čistění... 6 Jině... 7 Nastavení... 8

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED

Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED Všestranný monitor: 19,5 (49,53 cm), širokoúhlé zobrazení Snadné používání Monitor FUJITSU E20T-7 LED nabízí formát zobrazení 16:9 v moderním provedení. Žádné kompromisy

Více

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ii Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805,

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka Monitory IPS s podsvícením LED Uživatelská příručka 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P

Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí BAR339P Návod k obsluze 1 Obsah Úvod... 3 Popis výrobku... 3 Pohled zepředu 3 Pohled zezadu 4 Dálkový senzor 5 Začínáme... 5 Napájení 5 Dálkový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF Uživatelská příručka Axesstel TX210LF 1 ÚVOD PŘEHLED Bezdrátový terminál Axesstel TX210LF je multifunkční zařízení, které poskytuje hlasové, datové a faxové služby. Je vybaven procesorem QUALCOMM MSM6025

Více

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení...

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení... Obsah TCO03.................................................................................... 1 Varování Federální komunikační komise (FCC)....................................................... 2 Kanadská

Více

Compact 4 HD. Uživatelská příručka kamerové lupy. Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena

Compact 4 HD. Uživatelská příručka kamerové lupy. Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka kamerové lupy Verze 1.1 2012 Optelec, Nizozemsko Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht The Netherlands Phone: +31 (0)88 678 34 44 E-mail: info@optelec.nl

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) SPOLEČNOST DENSO Předmluva Předmluva Před použitím si přečtěte tuto příručku. Pro bezpečné a správné používání tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více