Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné stavební akce, na to jsem se zeptala pana Václava Suchánka. Proč se tedy věž opravuje? V úvodu bych chtěl připomenout, že stavba kostela sv. Jakuba s opevněním je jedním z mála dochovaných dokladů sakrální fortifikační architektury na jižní Moravě a v obci je významnou kulturní a historickou dominantou. Jedná se o pozdně gotickou stavbu z 15. století s četnými pozdějšími přestavbami a zbytky opevnění. Takto je popsána stavba kostela v seznamu nemovitých kulturních památek a je vedena pod rejstříkovým číslem K vlastní otázce mohu říci, že věž je poslední částí kostela, která čekala na svoji rekonstrukci. Pokud si pozorný občan všiml, hlavní loď je v novém kabátě již nějaký čas. Jenom věž čekala až na samotný závěr celkové rekonstrukce kostela. Důvodem opravy věže je její nevyhovující stavebnětechnický stav. Zvláště vazba krovu byla dle odborníků v dost vážném stavu. V 70. letech, kdy probíhala celková rekonstrukce, bylo použito na krytinu pozinkovaných plechů, vazba byla pouze částečně vyspravena a nebyla ošetřena nátěry proti hnilobě a dřevokazům. Své zapříčinilo také nedostatečné větrání podstřešního prostoru a potom také naši všudypřítomní holubi. Z těchto důvodů je větší část krovové konstrukce napadena hnilobou a dřevokazným hmyzem. Vyjma krovu se bude opravovat i vnější plášť tj. fasáda, která byla částečně opadaná, zpuchřelá a již zcela bez ochranného nátěru. Kdo celou stavební akci provádí? Investorem akce je Římskokatolická farnost Nosislav, která na základě výběrového řízení vybrala zhotovitele stavebních prací - stavební firmu Komfort, a. s., Brno, která celou stavební činnost zastřešuje. Tato firma spolupracuje se specializovanou firmou Müpo, spol. s r. o., Brno, která je zhotovitelem nového krovu, oplechování a klepířských prvků. Co se jeví jako nejnáročnější? Vzhledem k tomu, že kostel je chráněnou kulturní památkou, byla z pohledu investora nejnáročnější příprava stavby tedy papírová válka (zajištění různých stanovisek, vyjádření atd.). Z pohledu dodavatele to bude trochu náročnější, protože dle vyjádření památkového ústavu nový krov musí být věrnou kopií stávajícího krovu. Z hlediska montáže bude muset dodavatel postupovat obzvláště opatrně, neboť demontáž stávajícího krovu a montáž nového krovu bude probíhat ve značné výšce. Dále bude muset brát na zřetel, že kostel stojí uprostřed hřbitova a jakákoli část, byť sebemenší, která by spadla dolů, může způsobit velké škody. Jak by měl vypadat výsledek? Po zhotovení nového krovu bude celý krov obedněn a překryt měděným plechem, stávající kříž s makovicí bude sundán a podroben rekonstrukci a osazen zpět. Plášť věže bude v celé jeho ploše obnoven (odstranění a znovu omítnutí). Na závěr přijde nátěr fasády ve stejném barevném odstínu jako je loď kostela. Veškeré klempířské prvky jako jsou žlaby, svody apod. budou z mědi. Ciferník věžních hodin bude obnoven a ve finále bude obnoven hromosvod. Mimo práce, které jsou vidět zvenku, bude navíc provedena oprava dřevěného stropu nad zvonicí, výměna dřevěného stropu pod novým krovem, včetně částečné obnovy vnitřního dřevěného schodiště ve věži. Jak dlouho bude akce trvat? Dle uzavřené smlouvy byl termín předání hotového díla stanoven na Objevili jste při rekonstrukci něco zajímavého, o čem se předtím nevědělo? Vzhledem k mému pracovnímu vytížení bylo dohodnuto, aby na stavbu za investora dohlížel nezávislý technický dozor, kterým byl stanoven p. Radim Novotný. Z uvedeného důvodu v současné době nemám informace o tom, že by se něco zajímavého objevilo, vyjma nápisů na bednění krovu z různých let, kdy probíhaly různé opravy krovu. Nejstarší nápis je z roku 1801.

2 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Jinak se předpokládá, že v makovici mohou být nějaké písemnosti, popř. doklady o probíhajících dřívějších opravách. Sundání makovice s netrpělivostí očekáváme. Nejbližší doba nám ukáže Máte změřeno, jak je věž kostela vysoká? Vlastní měření jsme neprováděli, ale při zpracovávání dokumentace pro stavební řízení provedl projektant zaměření stavby. Dle jeho informací je výška věže po římsu cca 30 m, vlastní jehlanová střecha je výšky cca 10 m. Celková výška věže je tedy cca 40 m. V závěru bych chtěl podotknout, že bez finančních prostředků, které pokryly více jak 50% celkového finančního objemu z částky cca 2,4 mil. Kč, které nám pomohl zajistit přímo ze státního rozpočtu bratr Ladislav Šutr poslanec za KDU-ČSL a člen rozpočtového výboru, by se akce nemohla uskutečnit. Za jeho práci, která byla zúročena získáním státní dotace pro naši stavbu, mu patří vřelý dík a podpora v jeho další práci. Velký dík patří i obci Nosislav za její finanční příspěvek. Pro porovnání zveřejňujeme foto, jak probíhala oprava v 70. letech minulého století Současný stav Za rozhovor a cenné informace panu Václavu Suchánkovi děkuji a přeji stavebníkům i občanům Nosislavi, aby oprava věže byla zdárně dokončena a kostel mohl sloužit další staletí. Rozhovor připravila Marie Pilátová Zpráva o činnosti Rady obce Nosislav (RO) - zásadní informace ze schůzí , a Rada obce projednala žádost KÚ JMK ve věci vyjádření se obce Nosislav k žádosti o vydání integrovaného povolení pro ZEMOS, a.s., konkrétně pro Zařízení intenzivního chovu prasat ZEMOS, a.s., Velké Němčice, středisko Nosislav, včetně obdrženého dopisu podepsaného 96 občany v této věci (viz bod usnesení ZO a další informace v článku Ze života obce ); - schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Víceúčelové zařízení - vestavba a přístavba obecního úřadu s firmou INGA stavební společnost, a.s.; - odsouhlasila provést částečné vybavení OÚ, č. p nábytkem, počítačovou technikou a dalším zařízením v rozsahu nezbytně nutném; - odsouhlasila nabídku a smlouvu o dílo s firmou STAMA, s.r.o., na vybudování kanalizace - stoky C1a v ulici Pod Baštou; - odsouhlasila zhotovení zábradlí na schodech pod kostelem sv. Jakuba a opravu poničené zábrany cyklostezky; - odsouhlasila uzavřít nájemní smlouvy na obecní pozemky č. 19/Ž se Školním zemědělským podnikem Žabčice na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok; - odsouhlasila zprávu o činnosti Městské policie Židlochovice v naší obci za 1. pololetí r. 2005;

3 Nosislavský zpravodaj říjen projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provádění výkopů hrobů na nosislavských pohřebištích s firmou NOSTALGIE, s.r.o., Mrštíkova 24, Hustopeče; - odsouhlasila zprávu ředitelky ZŠMŠ paní Mgr. Jany Březinové o činnosti ZŠMŠ Nosislav ve druhém pololetí školního roku 2004/2005 a s plánem činnosti na školní rok 2005/2006; - konstatovala, že obec Nosislav nemá výhrady k zadání návrhu velkého územního celku Břeclavska; - projednala dopis p. JUDr. R. Macha ve věci uplatnění finančního nároku obce Velké Němčice za plynofikaci části Boudky v katastru Velké Němčice a pověřila starostu vyžádat si právní stanovisko v této věci. Zastupitelstvo obce ( ZO) dne schválilo zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO za 1. pololetí r ve znění předneseném ing. Vladimírem Svobodou; - schválilo zprávu o činnosti finančního výboru ZO za 1. pololetí r ve znění předneseném Bc. Miladou Válkovou; - odsouhlasilo uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce na umístění prodlouženého el. vedení NN v ulici Dolní Kroupná; - odsouhlasilo odkoupit parcelu p. č. 1334/10 v k. ú. Nosislav od p. Josefa Lukla, bytem Biskupice, která je nezbytně nutná pro provedení prodloužených inženýrských sítí v ul. Dolní Kroupná; - odsouhlasilo uzavřít Smlouvu o součinnosti a spolupráci při výstavbě bydlení a smlouvu budoucí kupní s panem Rostislavem Karpíškem, Nosislav 121. Předmětem je spolupráce při převodu vlastnických práv k části pozemku p.č (dle PK) v k.ú. Nosislav o výměře m 2 ( lokalita Kotle) na obec a následně z obce na šest zájemců o výstavbu nových RD v této lokalitě. Obec v případě zájmu o výstavbu vybuduje inženýrské sítě a komunikaci; - projednalo žádost spol. ZEMOS, a. s, o integrované povolení a usneslo se na konečném znění usnesení: Obec Nosislav od roku 1996 k dnešnímu dni nepodala žádný zásadní nesouhlas s rekonstrukcí teletníků na vepříny, výstavbou centrální jímky a jejich provozem včetně stanovení PHO a dalších činností týkajících se chovu hospodářských zvířat, zejména vepřů. Z toho tedy vyplývá, že vyjádřit zásadní nesouhlas s předloženou žádostí je v rozporu s dosavadními stanovisky obce. Současně si je však vědoma narůstajícího nesouhlasu občanů s provozem farmy ZEMOS, a.s., v Nosislavi, který způsobuje obtěžující zápach a má se v pochybnostech za to, že je za PHO překračováno pachové číslo 3. Z tohoto důvodu obec Nosislav žádá KÚ JMK, jakožto příslušný správní úřad v této věci, aby u žadatele o integrované povolení provozovat Zařízení intenzivního chovu prasat na středisku Nosislav - společnosti ZEMOS, a.s., řádně prověřil a vyžádal si objasnění níže uvedených bodů a obratem informoval OÚ Nosislav k vyjádření. Do této doby obec Nosislav nevydá souhlasné stanovisko k žádosti o integrované povolení. Obci Nosislav se jedná zejména o tyto body: a) doložit zakoupení a aplikaci enzymatických přípravků do krmiva dle stávajícího posudku v posledním roce v návaznosti na počet ustájených zvířat b) doporučuje zakrytí centrální jímky na kejdu plachtou nebo jiné obdobné řešení vedoucí proti úniku zápachu c) doporučuje vyzvat provozovatele k změření emisí znečišťujících látek (zápachu) takovou metodou, aby byl následně zjištěn skutečný stav pachových látek za stanovenou hranicí PHO d) doporučuje vyzvat provozovatele ke změření stávajícího PHO. - odsouhlasilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Židlochovice; - odsouhlasilo uzavřít Smlouvu o spolupráci s městem Židlochovice na společné prezentaci svých aktivit na mezinárodním veletrhu Regiontour 2006 v Brně.

4 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Ze života obce OÚ obdržel v první polovině září nesouhlasné stanovisko 96 občanů k vydání integrovaného povolení pro provozování intenzivního chovu prasat spol. ZEMOS, a.s., na středisku v Nosislavi. Oficiální stanovisko obce bylo na KÚ JMK ve znění usnesení z výše uvedeného článku zasláno, nicméně je na místě uvést k tomuto bodu více informací. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování a o integrovaném registru znečišťování, stanovuje mimo jiné zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, dále jednotný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení atd. (není smyslem dále opisovat znění zákona). Tento legislativní předpis určuje společnosti ZEMOS, a.s., jakožto velkému znečišťovateli životního prostředí (v případě chovu prasat je limit nad 2000 ks - současný stav je 3838 ks) požádat KÚ JMK o vydání integrovaného povolení. KÚ JMK musí nejprve vyzvat k vyjádření: - účastníky řízení (mimo obec Nosislav též i krajskou hygienickou stanici, inspekci životního prostředí odboru životního prostředí Židlochovice a další subjekty); - všechny správní úřady (ministerstvo životního prostředí atd.); - další (nezávislý odborný subjekt - Agentura); - dát na vědomost občanům ( zajistí formou vyhlášky), občané mohou reagovat osobně či formou občanského sdružení apod. ; Organizace a subjekty se tedy vyjádří nebo zašlou svá stanoviska KÚ JMK, ten nechá celou věc prošetřit Agenturou - odborným subjektem, která vypracuje návrh vyjádření zpět pro potřeby KÚ JMK. Současně Agentura finální podobu vyjádření (včetně připomínek) projedná se spol. ZEMOS, a.s., KÚ JMK po obdržení tohoto návrhu vyjádření vyzve účastníky k dalšímu kolu jednání - k Ústnímu jednání (obec Nosislav, inspekci životního prostředí atd.) a umístí ho na portál veřejné správy. Po ústním projednání účastníků rozhodne KÚ JMK o integrovaném povolení. Úvodem tedy těchto několik poznámek a údajů o procesu schvalování integrovaného povolení, aby bylo zcela zřejmé, že obec Nosislav nepovoluje ani nezamítá podnikání spol. ZEMOS, a.s., v naší obci, ale vyjadřuje se k ní souhlasně či nesouhlasně, případně s výhradami. Chci tímto sdělit, že obec Nosislav se v žádném případě nezříká závažné odpovědnosti plynoucí ze svého vyjádření, a dodávám, že se dál uvedený problém (zápach v části obce) bude řešit věcně, na základě prokázaných faktů a argumentů předložených jak ze strany účastníků řízení či provozovatele, tak i stanovisek našich spoluobčanů. V souvislosti s některými změnami v oblasti nakládání s odpady v naší obci sděluji, že modré plastové kontejnery pro ukládání papíru jsou umístěny v obecním dvoře za knihovnou - ten je otevřen vždy v sobotu od hod. do hod. Dále sděluji, že budou přemístěny kontejnery bílé, zelené a žluté - z místa před samoobsluhou (pro sběr skla - nádoby bílé a zelené; pro sběr plastů a krabic od džusů a mléka - nádoby žluté) asi o 30 m dále, tj. do dvora za samoobsluhou. Ten je přístupný každý den mimo neděli a noční hodiny. Důvodem této změny je zneužívání nádob jinými než nosislavskými občany a dále zohlednění estetického hlediska místa. Podrobnější informace o přestavbě a přístavbě OÚ v objektu VÍZA podám v příštím Zpravodaji. Další informace ve zkratce: - na kulturní akci Vinobraní pod hradbami byla poprvé veřejně představena vlajka obce Nosislav (trvale bude vystavena na OÚ, později bude doplněna i o znak v obdobném provedení); - probíhá stavební řízení na prodloužení inženýrských sítí a úspěšně proběhl výkup 20 pozemků za účelem výstavby inženýrských sítí i pro budoucí další etapu - komunikace v ulici Dolní Kroupná; - v parku za mostem byly umístěny nové hrací prvky (houpačky, kolotoč, skluzavka a pískoviště); - byla dokončena oprava komunikace a montáž 2x horských vpustí v ul. U Hřbitova; - z důvodu stěhování OÚ z č. p. 68 do budovy VÍZA na č. p. 54 (vedle knihovny) bude koncem října a začátkem listopadu omezen provoz OÚ - více v pravidelném hlášení obecního rozhlasu; - ve stejné době proběhne rekonstrukce vodovodu v ul. Pod Kopcem - bude probíhat po etapách, na nezbytně nutnou dobu bude omezena dodávka pitné vody (týká se pouze uvedené ulice) ; - počátkem listopadu bude uzavřena část ul. Pod Baštou (část pod hradbami) z důvodu výstavby kanalizace; - ukončení opravy věže kostela se předpokládá koncem letošního roku; - výkopy hrobů v Nosislavi zajišťuje pohřební služba NOSTALGIE, s.r.o., tel , Chci tímto poděkovat ČZS Nosislav a ostatním, kteří se svou prací podíleli na pořádání akce Vinobraní pod hradbami a přispěli tak k důstojné reprezentaci obce. Pavel Fröhlich - starosta

5 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Podzim plný písní Krátící se podzimní dny byly projasněny dvěma koncerty evangelických písničkářů Bohdana Mikoláška a Slávka Klecandra. Bohdan Mikolášek vystupoval se svými folk-rockovými písněmi již v druhé polovině šedesátých let, kvůli písni-protestsongu Ticho (o Janu Palachovi) byl úředníky StB zakázán, přesto ještě v počátcích sedmdesátých let působil například v divadle Semafor. V roce 1982 pak emigroval do švýcarského Zurüchu, kde si vedle práce v tamním evangelickém sboru (manželka Jana je tam farářkou) prohluboval hudebněteoretické znalosti o počítačovou hudbu, studium církevní hudby či konstrukci hudebního softwaru. V současnosti koncertuje jak v České republice, tak ve Švýcarsku. Slávek Klecandr se v 70. a 80. letech pohyboval v rockovém undergroundu východních Čech, spolupracoval s Plastic People na jejich Pašijích. V polovině 80. let se zaměřoval na interpretaci evangelických písní a žalmů a se čtyřčlennou skupinou objížděl evangelické sbory po celé republice. Na sklonku 80. let založil skupinu Oboroh v rockové sestavě, k níž se připojily i nástroje akustické hoboj, housle, violoncello a s níž navazoval na žalmový repertoár. V současné době se Klecandr více věnuje sólovým koncertům. Bohdan Mikolášek přednesl svůj ucelený program s názvem Cesta cíl v evangelickém kostele dne 25. září. Jednotící idea, sledující jednotlivá biblická putování od vyhnání z ráje, přes exodus z Egypta až k jakémusi uzavření této cesty k Ježíši a jeho poslední večeři s učedníky, byla podtržena scénografií, tedy cestou znázorněnou dlouhým pruhem látky, který končil někde na stojánku, možná i výš. Spleť spirálovitých drátů nahoře svázaných lze těžko jednoznačně interpretovat. Textová poetika Mikoláškových písní je hravá, není explicitním vyjádřením, spíše naťukává a zaobaluje, má široký náladový rejstřík je usměvavá i sebezpytující. Hudební složka písní je založena na jednoduchých výměnách kytarových akordů či minimalistických obměnách hmatů ve vyšších polohách v bluesovém rytmu a jasných melodických liniích, Mikoláškův hlas je výsostně tenorový. Folkovou inspiraci doplňuje zkušenost s vedením chrámového sboru a vůbec fenomén evangelické liturgie: Mikolášek důsledně vyžadoval spoluúčast publika, jež byla podpořena jistou připraveností několika místních zpěváků. Host Bohdana Mikoláška, sopranistka Monika Drdová, se k písničkáři připojila v duetu Benedictus, zpívaném z kůru za doprovodu varhan. Mikolášek vystoupil v Nosislavi s poměrně novým repertoárem, a to bylo zřejmě příčinnou častého tápání v textu a následného narušení rytmické jednolitosti zpívané písně. Přesto byl potěšujícím elementem hlavně pro ty, kteří si jej pamatují z jeho vystoupení se svými sourozenci v Nosislavi v roce Slávek Klecandr, který koncertoval v Nosislavi v intimnějších prostorách Husova domu 8. října, prezentoval trochu jiný písničkářský proud. Už jenom tím, že se jako Mikolášek nespokojil s jednou kytarou dovezl si čtyři, z toho dvě byly vyrobeny v dílně Furch Velké Němčice. Klecandr klade velký důraz na kytarovou složku svého projevu, a protože má k dispozici více kytar, má i bohatší rejstřík. Na kytaru typu jumbo, u níž využil její silný kovový zvuk, se doprovázel především akordy hrané trsátkem, na španělku s nylonovými strunami vybrnkával jemné pasáže, ale zároveň z ní dostal zvuk rovnocenný trojčlenné kapele (mohutné basy, pulzující rytmus a rychlé sólování). Temným, kontemplativním hlasem pak zpíval biblické žalmy nebo písně odkazující k biblickým motivům a starozákonní poetice. Oba písničkáři, ač nezávisle na sobě, si v Nosislavi našli spřízněné posluchače, každý z nich jiné, každý své. Byla to příjemná setkání. Lenka Luklová Letní skautský tábor Ochoz u Tišnova 2005 Letošní skautský tábor, po menších problémech s původním tábořištěm, se konal v chráněné oblasti Dobrá voda blízko vesničky Ochoz u Tišnova. Jako první, po stavěčce, na tábořišti přespávaly dívky z Blučiny, Nosislavi a Židlochovic. Díky dešti byly postaveny dvě třetiny tábora, takže se ještě první den tábora skautky vrhly na dostavbu několika stanů. Světlušky se na první noc přestěhovaly do vytápěné místní tělocvičny. Když se konečně druhý den uklidnilo počasí, začal na tábořišti běžný den s pracemi, hrami, rukodělkami a celotáborovou hrou. Skautky se proměnily v mimozemšťany a navštěvovaly hvězdnou branou různé světy. Světlušky se naopak vrátily do minulosti a poznávaly tajemství starých Keltů. Nádherné okolí tábořiště jsme mohly prozkoumat až po oschnutí okolí. Narazily jsme zde na mateřídoušky, vřes a různé druhy nám neznámého hmyzu. Vzdálenější okolí jsme pozorovaly při celodenní výpravě do Křížovic, kde jsme si prohlédly výstavu vyřezávaných předmětů. Počasím nenarušené večery jsme trávily okolo ohně s kytarou a hříčkami. Po dvanáctidenním táboření jsme předaly tábořiště klukům a s trochou lítosti a radosti se rozjely domů. Letošního tábora se zúčastnily jen dvě světlušky z našeho oddílu, Veverka a Čiperka, právě jim bych chtěla poděkovat a doufám, že to s námi vydrží i do příštího tábora. Klára Nevědělová

6 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 DRUHÝ TURNUS CHLAPCI Druhý turnus letního tábora, který pořádal pro své členy Junák svaz skautů a skautek ČR, proběhl ve dnech od do nedaleko Ochozu u Tišnova v lokalitě Dobrá voda a zúčastnili se ho čtyři chlapci z nosislavského oddílu. Bohužel po příjezdu na tábořiště byla zjištěna zdravotní indispozice u jednoho z nich a nemohl tudíž tábor absolvovat. Oproti loňsku bylo místo vybaveno stálou jídelnou, jinak klasický stanový tábor s podsadami, tee pee a dřevěnými stavbami. Celý průběh tábora dotvářela celotáborová hra Cesta do Ameriky (1492), kde si účastníci vyzkoušeli plavbu po stopách Kryštofa Kolumba. Do táborového programu byly zahrnuty tradiční hry, jako je například terénní golf, tj. golfový turnaj pro skupiny v obtížném terénu s přirozenými překážkami jako vysoká tráva, křoviny, kamení, maliní atd. Nezapomenu ani jmenovat táborové ohně slavnostní, slibové i zábavné či noční hlídky, rozcvičky a mnoho jiných aktivit k pohybu, trpělivosti, týmové spolupráci, kreativitě, ale i k překonání sebe sama především lanové hrátky ve spolupráci se skauty z Židlochovic. Do programu tábora byly zařazeny i náročnější úkoly k orientaci v prostoru obdoba orientačního běhu - či vyšší počet výprav a výletů, než bylo obvyklé. Proběhly dvě celodenní výpravy, jedna byla směřována na Sýkoř, Brumov, Chlébské, Skorotice s cílem podívat se na mrazové skalní městečko Hrádky u Brumova. Druhá výprava měla směřovat na hrad Pernštejn. Po příchodu do Nedvědice jsme ale zjistili, že hrad byl mimořádně kvůli natáčení jihokorejského sitcomu zavřen, proto se důležitými body výpravy stala galerie v Křížovicích s výstavou dřevěných dětských hraček a technická památka dřevěného trámového mostu v Černvíru. Místo tábora bylo velice zajímavé, v letošním roce měli členové tábora poprvé možnost vykoupat se v obecním bazénu, čehož jsme využívali. Pitná voda a další zázemí pro táboření byly v minimální vzdálenosti. Oproti předchozím táborům jsme měli značný rozhled, na druhou stranu absenci alespoň průchozího lesa. Tento tábor se vyznačoval i velikou proměnlivostí počasí byly zde tropické dny, ale i dlouhá období trvalých dešťů. Tábor se nám vydařil a těšíme se zase za rok Lukáš Nevěděl *******INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE******* *******INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE*******

7 Nosislavský zpravodaj -7- říjen 2005 Vinaři, turistika, životní prostředí Letošní úroda vinných hroznů už mizí z vinohradů. Počasí nechalo vinaře napnuté až do poslední chvíle, zda budou hrozny dost sladké a kvalitní. Zdá se, že vinaři mohou být spokojeni. Na polích se objevují barvy podzimu a vinaři už jsou více ve sklepě než na poli a vyrábí víno jen pro sebe. Jiní hojně pěstují vinařskou turistiku, samozřejmě jen s přáteli. Je škoda, že se v naší obci nacházejí jen 3 vinaři, kteří legálně prodávají víno a tím reprezentují nejen sebe, ale naši vinařskou obec Nosislav. Mimochodem: vinařská turistika, pojatá velkoryseji, je přínosná pro vinaře, turisty, obec, občany podnikatele a v konečném důsledku i pro životní prostředí. Pro příklady nemusíme chodit daleko: Bořetice- Svobodná republika Kraví Hora, Vesnice roku; dále Pavlov otevřené sklepy, turistika; Mutěnice turistické pochody vinicemi (letos turistů). Naše obec se zapsala velmi dobře aktivitou vinařskou, ta obci Nosislav náleží od nepaměti, a zároveň kulturní, a to Vinobraním pod hradbami. Už 3. rok je pořádáno za nemalé účasti místních občanů, ale i turistů z blízkého i dalekého okolí. A co je hlavní rádi se sem vracejí a poznávají i krásy naší krajiny, našeho okolí a zejména pohostinnost nás, Jihomoravanů. Je pravda, že organizace je náročná a leží na několika málo lidech. Okruh lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu a nic za to nechtít, je nevelký. Přesto je mezi ochotníky zvyk scházet se nejen za zábavou, ale i pro práci, baví se mladí i starší a hlavně: udělají něco pro druhé. Nejsou to však pomníky, nejsou to dálnice, je to jen volný čas, věnovaný něčemu, co udělá radost. A nepřináší to finanční zisky, jen to poděkování. A tak chci ještě vyslovit poděkování p. Gottfriedové, p. Hlaváčkovi, p. Hasalovi, p. Zástěrovi, p. Kendíkovi, p. Kleinovi, p. starostovi a mnoha dalším, kteří se nemalou měrou zasloužili o zdar akce Vinobraní pod hradbami. M.V.

8 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Zveme vás Kulturní a školská komise pro vás připravuje: - besedu s horolezcem Miroslavem Cabanem, která se bude konat v hod. v sále Lidového domu. Pozvánky na besedu spojenou s promítáním budou rozneseny těsně před termínem této akce, až se pan M. Caban vrátí z Himalájí a potvrdí svoji účast. - sváteční setkání u vánočního stromku, které se uskuteční v neděli v hod. Těšíme se na setkání s vámi a srdečně vás zveme Kino Velké Němčice - program na měsíc listopad a prosinec Román pro ženy Moje krásná čarodějka Rukojmí Mr. a Mrs. Smith Fantastická čtyřka Vánoční sen, začátek v hod. ( neděle) Prokletí Večerní filmová představení začínají vždy v hod., vstupné 60 Kč. Hradišťan v hod. v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích, vstupenky v předprodeji v ZŠ Velké Němčice 200 Kč, na místě v den konání 250 Kč. Dětský filmový festival Roboti Pohádky tisíce a jedné noci Karlík a továrna na čokoládu Jak ševci vedli vojnu pro červenou sukni Dětská představení začínají vždy v hod., vstupné pro děti 30 Kč a pro dospělé 40 Kč. Vstupenky z dětského představení jsou slosovatelné. Losování se uskuteční před zahájením závěrečného představení festivalu. Vánoční koncert,,tomáš Kočko a orchestr " v hod. v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích, vstupenky v předprodeji v ZŠ Velké Němčice 120 Kč, na místě v den konání 150 Kč Kouzelný kolotoč, začátek v hod. (čtvrtek) Legendy z Dogtownu, začátek v hod. Vstupenky do kina i na koncerty je možné objednat na telefonním čísle Jubilea: Nádeníčková Božena Horní Kroupná 258 nar let Řezníčková Vlasta Horní Kroupná 279 nar let Krkavec Miloš Městečko 35 nar let Rýlichová Anděla Komenského 330 nar let Streichl Karel Masarykova 374 nar let Brabcová Olga Komenského 232 nar let Svoboda Jaroslav Masarykova 150 nar let Mrkvicová Milada Komenského 383 nar let Pírková Ludmila Pod Kopcem 216 nar let Peša Josef Masarykova 401 nar let Fukal Zdeněk Pod Kopcem 190 nar let Smoleňák Ján Pod Kopcem 371 nar let Narození: Fabian Josef Richter, nar , rodiče Michaela a Uwe Ewald Richter, Kroužek 430, Jan Vaculík, nar , rodiče Jana a Pavel Vaculíkovi, Masarykova 162, Josef Brychta, nar , rodiče Andrea a Josef Brychtovi, Městečko 9. Rodičům srdečně blahopřejeme! Úmrtí: Paní Marta Sedlová, Komenského 439, zemřela dne 13. října, ve věku 77 let. Čest její památce! Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ. www.velkebilovice.

KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ. www.velkebilovice. DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Vyhlídka s kaplí na Hradišťku - častý turistický cíl i místo vyhledávané snoubenci JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka 12 Text Foto: Oldřich Jenka k fotografii na straně 42 43. prosinec Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie 4/20 příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie o Obsah Zprávy z radnice Zpráva starosty o činnosti MěÚ Komentované usnesení RMM č. 5/20 Komentované usnesení ZMM č. 3/20 Komentované

Více

Bludovan 8/2011 ZDARMA. Program oslav 28. října Den vzniku samostatného Československa JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV? Cesta kolem světa - Nábor 2011

Bludovan 8/2011 ZDARMA. Program oslav 28. října Den vzniku samostatného Československa JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV? Cesta kolem světa - Nábor 2011 Bludovan ZDARMA 8/2011 Datum vydání 30. zárí ˇ 2011 Cesta kolem světa - Nábor 2011 Skautské středisko Františka Pecháčka v Bludově si (tak jako již několikátý rok) připravilo pro děti zábavné odpoledne

Více

Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost

Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost Malé ohlédnutí, současnost, blízká budoucnost V minulém článku jsem vás informoval o tom, že bylo dokončeno školní hřiště. Akce byla zdárně finančně dokončena a hřiště má vcelku pěknou vizáž. To bylo ale

Více

XIII. ročník Strážnického vinobraní

XIII. ročník Strážnického vinobraní 9/2011 1 XIII. ročník Strážnického vinobraní HLAVNÍ POŘADATEL A GARANT SLAVNOSTI Město Strážnice PROGRAM A JEHO REALIZACE PhDr. Danuše Adamcová Kulturní dům Strážničan ve Strážnici SPOLUPOŘADATELÉ Dobrovolný

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten 2007 3. 5. Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) 3. 5. Schůzka Klubu vojenských

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY září 2014 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané! Jedna z největších investičních akcí v našem městě za poslední léta, rekonstrukce náměstí, vstupuje konečně do své závěrečné fáze. Všichni si určitě oddychneme,

Více

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2010

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2010 ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA... Kulturní život ve městě, opravy místních historických památek, nová vinařská ulička, investiční akce do budoucna a nadcházející volby do zastupitelstva Tato témata se stala

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku...

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku... Život 8/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH Zahájení nového školního roku 1. Zahájení školního roku...1 2. Po stopách kocoura Mikeše...2 3. Slovo redakce...3 4.

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více