Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné stavební akce, na to jsem se zeptala pana Václava Suchánka. Proč se tedy věž opravuje? V úvodu bych chtěl připomenout, že stavba kostela sv. Jakuba s opevněním je jedním z mála dochovaných dokladů sakrální fortifikační architektury na jižní Moravě a v obci je významnou kulturní a historickou dominantou. Jedná se o pozdně gotickou stavbu z 15. století s četnými pozdějšími přestavbami a zbytky opevnění. Takto je popsána stavba kostela v seznamu nemovitých kulturních památek a je vedena pod rejstříkovým číslem K vlastní otázce mohu říci, že věž je poslední částí kostela, která čekala na svoji rekonstrukci. Pokud si pozorný občan všiml, hlavní loď je v novém kabátě již nějaký čas. Jenom věž čekala až na samotný závěr celkové rekonstrukce kostela. Důvodem opravy věže je její nevyhovující stavebnětechnický stav. Zvláště vazba krovu byla dle odborníků v dost vážném stavu. V 70. letech, kdy probíhala celková rekonstrukce, bylo použito na krytinu pozinkovaných plechů, vazba byla pouze částečně vyspravena a nebyla ošetřena nátěry proti hnilobě a dřevokazům. Své zapříčinilo také nedostatečné větrání podstřešního prostoru a potom také naši všudypřítomní holubi. Z těchto důvodů je větší část krovové konstrukce napadena hnilobou a dřevokazným hmyzem. Vyjma krovu se bude opravovat i vnější plášť tj. fasáda, která byla částečně opadaná, zpuchřelá a již zcela bez ochranného nátěru. Kdo celou stavební akci provádí? Investorem akce je Římskokatolická farnost Nosislav, která na základě výběrového řízení vybrala zhotovitele stavebních prací - stavební firmu Komfort, a. s., Brno, která celou stavební činnost zastřešuje. Tato firma spolupracuje se specializovanou firmou Müpo, spol. s r. o., Brno, která je zhotovitelem nového krovu, oplechování a klepířských prvků. Co se jeví jako nejnáročnější? Vzhledem k tomu, že kostel je chráněnou kulturní památkou, byla z pohledu investora nejnáročnější příprava stavby tedy papírová válka (zajištění různých stanovisek, vyjádření atd.). Z pohledu dodavatele to bude trochu náročnější, protože dle vyjádření památkového ústavu nový krov musí být věrnou kopií stávajícího krovu. Z hlediska montáže bude muset dodavatel postupovat obzvláště opatrně, neboť demontáž stávajícího krovu a montáž nového krovu bude probíhat ve značné výšce. Dále bude muset brát na zřetel, že kostel stojí uprostřed hřbitova a jakákoli část, byť sebemenší, která by spadla dolů, může způsobit velké škody. Jak by měl vypadat výsledek? Po zhotovení nového krovu bude celý krov obedněn a překryt měděným plechem, stávající kříž s makovicí bude sundán a podroben rekonstrukci a osazen zpět. Plášť věže bude v celé jeho ploše obnoven (odstranění a znovu omítnutí). Na závěr přijde nátěr fasády ve stejném barevném odstínu jako je loď kostela. Veškeré klempířské prvky jako jsou žlaby, svody apod. budou z mědi. Ciferník věžních hodin bude obnoven a ve finále bude obnoven hromosvod. Mimo práce, které jsou vidět zvenku, bude navíc provedena oprava dřevěného stropu nad zvonicí, výměna dřevěného stropu pod novým krovem, včetně částečné obnovy vnitřního dřevěného schodiště ve věži. Jak dlouho bude akce trvat? Dle uzavřené smlouvy byl termín předání hotového díla stanoven na Objevili jste při rekonstrukci něco zajímavého, o čem se předtím nevědělo? Vzhledem k mému pracovnímu vytížení bylo dohodnuto, aby na stavbu za investora dohlížel nezávislý technický dozor, kterým byl stanoven p. Radim Novotný. Z uvedeného důvodu v současné době nemám informace o tom, že by se něco zajímavého objevilo, vyjma nápisů na bednění krovu z různých let, kdy probíhaly různé opravy krovu. Nejstarší nápis je z roku 1801.

2 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Jinak se předpokládá, že v makovici mohou být nějaké písemnosti, popř. doklady o probíhajících dřívějších opravách. Sundání makovice s netrpělivostí očekáváme. Nejbližší doba nám ukáže Máte změřeno, jak je věž kostela vysoká? Vlastní měření jsme neprováděli, ale při zpracovávání dokumentace pro stavební řízení provedl projektant zaměření stavby. Dle jeho informací je výška věže po římsu cca 30 m, vlastní jehlanová střecha je výšky cca 10 m. Celková výška věže je tedy cca 40 m. V závěru bych chtěl podotknout, že bez finančních prostředků, které pokryly více jak 50% celkového finančního objemu z částky cca 2,4 mil. Kč, které nám pomohl zajistit přímo ze státního rozpočtu bratr Ladislav Šutr poslanec za KDU-ČSL a člen rozpočtového výboru, by se akce nemohla uskutečnit. Za jeho práci, která byla zúročena získáním státní dotace pro naši stavbu, mu patří vřelý dík a podpora v jeho další práci. Velký dík patří i obci Nosislav za její finanční příspěvek. Pro porovnání zveřejňujeme foto, jak probíhala oprava v 70. letech minulého století Současný stav Za rozhovor a cenné informace panu Václavu Suchánkovi děkuji a přeji stavebníkům i občanům Nosislavi, aby oprava věže byla zdárně dokončena a kostel mohl sloužit další staletí. Rozhovor připravila Marie Pilátová Zpráva o činnosti Rady obce Nosislav (RO) - zásadní informace ze schůzí , a Rada obce projednala žádost KÚ JMK ve věci vyjádření se obce Nosislav k žádosti o vydání integrovaného povolení pro ZEMOS, a.s., konkrétně pro Zařízení intenzivního chovu prasat ZEMOS, a.s., Velké Němčice, středisko Nosislav, včetně obdrženého dopisu podepsaného 96 občany v této věci (viz bod usnesení ZO a další informace v článku Ze života obce ); - schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Víceúčelové zařízení - vestavba a přístavba obecního úřadu s firmou INGA stavební společnost, a.s.; - odsouhlasila provést částečné vybavení OÚ, č. p nábytkem, počítačovou technikou a dalším zařízením v rozsahu nezbytně nutném; - odsouhlasila nabídku a smlouvu o dílo s firmou STAMA, s.r.o., na vybudování kanalizace - stoky C1a v ulici Pod Baštou; - odsouhlasila zhotovení zábradlí na schodech pod kostelem sv. Jakuba a opravu poničené zábrany cyklostezky; - odsouhlasila uzavřít nájemní smlouvy na obecní pozemky č. 19/Ž se Školním zemědělským podnikem Žabčice na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok; - odsouhlasila zprávu o činnosti Městské policie Židlochovice v naší obci za 1. pololetí r. 2005;

3 Nosislavský zpravodaj říjen projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provádění výkopů hrobů na nosislavských pohřebištích s firmou NOSTALGIE, s.r.o., Mrštíkova 24, Hustopeče; - odsouhlasila zprávu ředitelky ZŠMŠ paní Mgr. Jany Březinové o činnosti ZŠMŠ Nosislav ve druhém pololetí školního roku 2004/2005 a s plánem činnosti na školní rok 2005/2006; - konstatovala, že obec Nosislav nemá výhrady k zadání návrhu velkého územního celku Břeclavska; - projednala dopis p. JUDr. R. Macha ve věci uplatnění finančního nároku obce Velké Němčice za plynofikaci části Boudky v katastru Velké Němčice a pověřila starostu vyžádat si právní stanovisko v této věci. Zastupitelstvo obce ( ZO) dne schválilo zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO za 1. pololetí r ve znění předneseném ing. Vladimírem Svobodou; - schválilo zprávu o činnosti finančního výboru ZO za 1. pololetí r ve znění předneseném Bc. Miladou Válkovou; - odsouhlasilo uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce na umístění prodlouženého el. vedení NN v ulici Dolní Kroupná; - odsouhlasilo odkoupit parcelu p. č. 1334/10 v k. ú. Nosislav od p. Josefa Lukla, bytem Biskupice, která je nezbytně nutná pro provedení prodloužených inženýrských sítí v ul. Dolní Kroupná; - odsouhlasilo uzavřít Smlouvu o součinnosti a spolupráci při výstavbě bydlení a smlouvu budoucí kupní s panem Rostislavem Karpíškem, Nosislav 121. Předmětem je spolupráce při převodu vlastnických práv k části pozemku p.č (dle PK) v k.ú. Nosislav o výměře m 2 ( lokalita Kotle) na obec a následně z obce na šest zájemců o výstavbu nových RD v této lokalitě. Obec v případě zájmu o výstavbu vybuduje inženýrské sítě a komunikaci; - projednalo žádost spol. ZEMOS, a. s, o integrované povolení a usneslo se na konečném znění usnesení: Obec Nosislav od roku 1996 k dnešnímu dni nepodala žádný zásadní nesouhlas s rekonstrukcí teletníků na vepříny, výstavbou centrální jímky a jejich provozem včetně stanovení PHO a dalších činností týkajících se chovu hospodářských zvířat, zejména vepřů. Z toho tedy vyplývá, že vyjádřit zásadní nesouhlas s předloženou žádostí je v rozporu s dosavadními stanovisky obce. Současně si je však vědoma narůstajícího nesouhlasu občanů s provozem farmy ZEMOS, a.s., v Nosislavi, který způsobuje obtěžující zápach a má se v pochybnostech za to, že je za PHO překračováno pachové číslo 3. Z tohoto důvodu obec Nosislav žádá KÚ JMK, jakožto příslušný správní úřad v této věci, aby u žadatele o integrované povolení provozovat Zařízení intenzivního chovu prasat na středisku Nosislav - společnosti ZEMOS, a.s., řádně prověřil a vyžádal si objasnění níže uvedených bodů a obratem informoval OÚ Nosislav k vyjádření. Do této doby obec Nosislav nevydá souhlasné stanovisko k žádosti o integrované povolení. Obci Nosislav se jedná zejména o tyto body: a) doložit zakoupení a aplikaci enzymatických přípravků do krmiva dle stávajícího posudku v posledním roce v návaznosti na počet ustájených zvířat b) doporučuje zakrytí centrální jímky na kejdu plachtou nebo jiné obdobné řešení vedoucí proti úniku zápachu c) doporučuje vyzvat provozovatele k změření emisí znečišťujících látek (zápachu) takovou metodou, aby byl následně zjištěn skutečný stav pachových látek za stanovenou hranicí PHO d) doporučuje vyzvat provozovatele ke změření stávajícího PHO. - odsouhlasilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Židlochovice; - odsouhlasilo uzavřít Smlouvu o spolupráci s městem Židlochovice na společné prezentaci svých aktivit na mezinárodním veletrhu Regiontour 2006 v Brně.

4 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Ze života obce OÚ obdržel v první polovině září nesouhlasné stanovisko 96 občanů k vydání integrovaného povolení pro provozování intenzivního chovu prasat spol. ZEMOS, a.s., na středisku v Nosislavi. Oficiální stanovisko obce bylo na KÚ JMK ve znění usnesení z výše uvedeného článku zasláno, nicméně je na místě uvést k tomuto bodu více informací. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování a o integrovaném registru znečišťování, stanovuje mimo jiné zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, dále jednotný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení atd. (není smyslem dále opisovat znění zákona). Tento legislativní předpis určuje společnosti ZEMOS, a.s., jakožto velkému znečišťovateli životního prostředí (v případě chovu prasat je limit nad 2000 ks - současný stav je 3838 ks) požádat KÚ JMK o vydání integrovaného povolení. KÚ JMK musí nejprve vyzvat k vyjádření: - účastníky řízení (mimo obec Nosislav též i krajskou hygienickou stanici, inspekci životního prostředí odboru životního prostředí Židlochovice a další subjekty); - všechny správní úřady (ministerstvo životního prostředí atd.); - další (nezávislý odborný subjekt - Agentura); - dát na vědomost občanům ( zajistí formou vyhlášky), občané mohou reagovat osobně či formou občanského sdružení apod. ; Organizace a subjekty se tedy vyjádří nebo zašlou svá stanoviska KÚ JMK, ten nechá celou věc prošetřit Agenturou - odborným subjektem, která vypracuje návrh vyjádření zpět pro potřeby KÚ JMK. Současně Agentura finální podobu vyjádření (včetně připomínek) projedná se spol. ZEMOS, a.s., KÚ JMK po obdržení tohoto návrhu vyjádření vyzve účastníky k dalšímu kolu jednání - k Ústnímu jednání (obec Nosislav, inspekci životního prostředí atd.) a umístí ho na portál veřejné správy. Po ústním projednání účastníků rozhodne KÚ JMK o integrovaném povolení. Úvodem tedy těchto několik poznámek a údajů o procesu schvalování integrovaného povolení, aby bylo zcela zřejmé, že obec Nosislav nepovoluje ani nezamítá podnikání spol. ZEMOS, a.s., v naší obci, ale vyjadřuje se k ní souhlasně či nesouhlasně, případně s výhradami. Chci tímto sdělit, že obec Nosislav se v žádném případě nezříká závažné odpovědnosti plynoucí ze svého vyjádření, a dodávám, že se dál uvedený problém (zápach v části obce) bude řešit věcně, na základě prokázaných faktů a argumentů předložených jak ze strany účastníků řízení či provozovatele, tak i stanovisek našich spoluobčanů. V souvislosti s některými změnami v oblasti nakládání s odpady v naší obci sděluji, že modré plastové kontejnery pro ukládání papíru jsou umístěny v obecním dvoře za knihovnou - ten je otevřen vždy v sobotu od hod. do hod. Dále sděluji, že budou přemístěny kontejnery bílé, zelené a žluté - z místa před samoobsluhou (pro sběr skla - nádoby bílé a zelené; pro sběr plastů a krabic od džusů a mléka - nádoby žluté) asi o 30 m dále, tj. do dvora za samoobsluhou. Ten je přístupný každý den mimo neděli a noční hodiny. Důvodem této změny je zneužívání nádob jinými než nosislavskými občany a dále zohlednění estetického hlediska místa. Podrobnější informace o přestavbě a přístavbě OÚ v objektu VÍZA podám v příštím Zpravodaji. Další informace ve zkratce: - na kulturní akci Vinobraní pod hradbami byla poprvé veřejně představena vlajka obce Nosislav (trvale bude vystavena na OÚ, později bude doplněna i o znak v obdobném provedení); - probíhá stavební řízení na prodloužení inženýrských sítí a úspěšně proběhl výkup 20 pozemků za účelem výstavby inženýrských sítí i pro budoucí další etapu - komunikace v ulici Dolní Kroupná; - v parku za mostem byly umístěny nové hrací prvky (houpačky, kolotoč, skluzavka a pískoviště); - byla dokončena oprava komunikace a montáž 2x horských vpustí v ul. U Hřbitova; - z důvodu stěhování OÚ z č. p. 68 do budovy VÍZA na č. p. 54 (vedle knihovny) bude koncem října a začátkem listopadu omezen provoz OÚ - více v pravidelném hlášení obecního rozhlasu; - ve stejné době proběhne rekonstrukce vodovodu v ul. Pod Kopcem - bude probíhat po etapách, na nezbytně nutnou dobu bude omezena dodávka pitné vody (týká se pouze uvedené ulice) ; - počátkem listopadu bude uzavřena část ul. Pod Baštou (část pod hradbami) z důvodu výstavby kanalizace; - ukončení opravy věže kostela se předpokládá koncem letošního roku; - výkopy hrobů v Nosislavi zajišťuje pohřební služba NOSTALGIE, s.r.o., tel , Chci tímto poděkovat ČZS Nosislav a ostatním, kteří se svou prací podíleli na pořádání akce Vinobraní pod hradbami a přispěli tak k důstojné reprezentaci obce. Pavel Fröhlich - starosta

5 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Podzim plný písní Krátící se podzimní dny byly projasněny dvěma koncerty evangelických písničkářů Bohdana Mikoláška a Slávka Klecandra. Bohdan Mikolášek vystupoval se svými folk-rockovými písněmi již v druhé polovině šedesátých let, kvůli písni-protestsongu Ticho (o Janu Palachovi) byl úředníky StB zakázán, přesto ještě v počátcích sedmdesátých let působil například v divadle Semafor. V roce 1982 pak emigroval do švýcarského Zurüchu, kde si vedle práce v tamním evangelickém sboru (manželka Jana je tam farářkou) prohluboval hudebněteoretické znalosti o počítačovou hudbu, studium církevní hudby či konstrukci hudebního softwaru. V současnosti koncertuje jak v České republice, tak ve Švýcarsku. Slávek Klecandr se v 70. a 80. letech pohyboval v rockovém undergroundu východních Čech, spolupracoval s Plastic People na jejich Pašijích. V polovině 80. let se zaměřoval na interpretaci evangelických písní a žalmů a se čtyřčlennou skupinou objížděl evangelické sbory po celé republice. Na sklonku 80. let založil skupinu Oboroh v rockové sestavě, k níž se připojily i nástroje akustické hoboj, housle, violoncello a s níž navazoval na žalmový repertoár. V současné době se Klecandr více věnuje sólovým koncertům. Bohdan Mikolášek přednesl svůj ucelený program s názvem Cesta cíl v evangelickém kostele dne 25. září. Jednotící idea, sledující jednotlivá biblická putování od vyhnání z ráje, přes exodus z Egypta až k jakémusi uzavření této cesty k Ježíši a jeho poslední večeři s učedníky, byla podtržena scénografií, tedy cestou znázorněnou dlouhým pruhem látky, který končil někde na stojánku, možná i výš. Spleť spirálovitých drátů nahoře svázaných lze těžko jednoznačně interpretovat. Textová poetika Mikoláškových písní je hravá, není explicitním vyjádřením, spíše naťukává a zaobaluje, má široký náladový rejstřík je usměvavá i sebezpytující. Hudební složka písní je založena na jednoduchých výměnách kytarových akordů či minimalistických obměnách hmatů ve vyšších polohách v bluesovém rytmu a jasných melodických liniích, Mikoláškův hlas je výsostně tenorový. Folkovou inspiraci doplňuje zkušenost s vedením chrámového sboru a vůbec fenomén evangelické liturgie: Mikolášek důsledně vyžadoval spoluúčast publika, jež byla podpořena jistou připraveností několika místních zpěváků. Host Bohdana Mikoláška, sopranistka Monika Drdová, se k písničkáři připojila v duetu Benedictus, zpívaném z kůru za doprovodu varhan. Mikolášek vystoupil v Nosislavi s poměrně novým repertoárem, a to bylo zřejmě příčinnou častého tápání v textu a následného narušení rytmické jednolitosti zpívané písně. Přesto byl potěšujícím elementem hlavně pro ty, kteří si jej pamatují z jeho vystoupení se svými sourozenci v Nosislavi v roce Slávek Klecandr, který koncertoval v Nosislavi v intimnějších prostorách Husova domu 8. října, prezentoval trochu jiný písničkářský proud. Už jenom tím, že se jako Mikolášek nespokojil s jednou kytarou dovezl si čtyři, z toho dvě byly vyrobeny v dílně Furch Velké Němčice. Klecandr klade velký důraz na kytarovou složku svého projevu, a protože má k dispozici více kytar, má i bohatší rejstřík. Na kytaru typu jumbo, u níž využil její silný kovový zvuk, se doprovázel především akordy hrané trsátkem, na španělku s nylonovými strunami vybrnkával jemné pasáže, ale zároveň z ní dostal zvuk rovnocenný trojčlenné kapele (mohutné basy, pulzující rytmus a rychlé sólování). Temným, kontemplativním hlasem pak zpíval biblické žalmy nebo písně odkazující k biblickým motivům a starozákonní poetice. Oba písničkáři, ač nezávisle na sobě, si v Nosislavi našli spřízněné posluchače, každý z nich jiné, každý své. Byla to příjemná setkání. Lenka Luklová Letní skautský tábor Ochoz u Tišnova 2005 Letošní skautský tábor, po menších problémech s původním tábořištěm, se konal v chráněné oblasti Dobrá voda blízko vesničky Ochoz u Tišnova. Jako první, po stavěčce, na tábořišti přespávaly dívky z Blučiny, Nosislavi a Židlochovic. Díky dešti byly postaveny dvě třetiny tábora, takže se ještě první den tábora skautky vrhly na dostavbu několika stanů. Světlušky se na první noc přestěhovaly do vytápěné místní tělocvičny. Když se konečně druhý den uklidnilo počasí, začal na tábořišti běžný den s pracemi, hrami, rukodělkami a celotáborovou hrou. Skautky se proměnily v mimozemšťany a navštěvovaly hvězdnou branou různé světy. Světlušky se naopak vrátily do minulosti a poznávaly tajemství starých Keltů. Nádherné okolí tábořiště jsme mohly prozkoumat až po oschnutí okolí. Narazily jsme zde na mateřídoušky, vřes a různé druhy nám neznámého hmyzu. Vzdálenější okolí jsme pozorovaly při celodenní výpravě do Křížovic, kde jsme si prohlédly výstavu vyřezávaných předmětů. Počasím nenarušené večery jsme trávily okolo ohně s kytarou a hříčkami. Po dvanáctidenním táboření jsme předaly tábořiště klukům a s trochou lítosti a radosti se rozjely domů. Letošního tábora se zúčastnily jen dvě světlušky z našeho oddílu, Veverka a Čiperka, právě jim bych chtěla poděkovat a doufám, že to s námi vydrží i do příštího tábora. Klára Nevědělová

6 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 DRUHÝ TURNUS CHLAPCI Druhý turnus letního tábora, který pořádal pro své členy Junák svaz skautů a skautek ČR, proběhl ve dnech od do nedaleko Ochozu u Tišnova v lokalitě Dobrá voda a zúčastnili se ho čtyři chlapci z nosislavského oddílu. Bohužel po příjezdu na tábořiště byla zjištěna zdravotní indispozice u jednoho z nich a nemohl tudíž tábor absolvovat. Oproti loňsku bylo místo vybaveno stálou jídelnou, jinak klasický stanový tábor s podsadami, tee pee a dřevěnými stavbami. Celý průběh tábora dotvářela celotáborová hra Cesta do Ameriky (1492), kde si účastníci vyzkoušeli plavbu po stopách Kryštofa Kolumba. Do táborového programu byly zahrnuty tradiční hry, jako je například terénní golf, tj. golfový turnaj pro skupiny v obtížném terénu s přirozenými překážkami jako vysoká tráva, křoviny, kamení, maliní atd. Nezapomenu ani jmenovat táborové ohně slavnostní, slibové i zábavné či noční hlídky, rozcvičky a mnoho jiných aktivit k pohybu, trpělivosti, týmové spolupráci, kreativitě, ale i k překonání sebe sama především lanové hrátky ve spolupráci se skauty z Židlochovic. Do programu tábora byly zařazeny i náročnější úkoly k orientaci v prostoru obdoba orientačního běhu - či vyšší počet výprav a výletů, než bylo obvyklé. Proběhly dvě celodenní výpravy, jedna byla směřována na Sýkoř, Brumov, Chlébské, Skorotice s cílem podívat se na mrazové skalní městečko Hrádky u Brumova. Druhá výprava měla směřovat na hrad Pernštejn. Po příchodu do Nedvědice jsme ale zjistili, že hrad byl mimořádně kvůli natáčení jihokorejského sitcomu zavřen, proto se důležitými body výpravy stala galerie v Křížovicích s výstavou dřevěných dětských hraček a technická památka dřevěného trámového mostu v Černvíru. Místo tábora bylo velice zajímavé, v letošním roce měli členové tábora poprvé možnost vykoupat se v obecním bazénu, čehož jsme využívali. Pitná voda a další zázemí pro táboření byly v minimální vzdálenosti. Oproti předchozím táborům jsme měli značný rozhled, na druhou stranu absenci alespoň průchozího lesa. Tento tábor se vyznačoval i velikou proměnlivostí počasí byly zde tropické dny, ale i dlouhá období trvalých dešťů. Tábor se nám vydařil a těšíme se zase za rok Lukáš Nevěděl *******INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE******* *******INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE*******

7 Nosislavský zpravodaj -7- říjen 2005 Vinaři, turistika, životní prostředí Letošní úroda vinných hroznů už mizí z vinohradů. Počasí nechalo vinaře napnuté až do poslední chvíle, zda budou hrozny dost sladké a kvalitní. Zdá se, že vinaři mohou být spokojeni. Na polích se objevují barvy podzimu a vinaři už jsou více ve sklepě než na poli a vyrábí víno jen pro sebe. Jiní hojně pěstují vinařskou turistiku, samozřejmě jen s přáteli. Je škoda, že se v naší obci nacházejí jen 3 vinaři, kteří legálně prodávají víno a tím reprezentují nejen sebe, ale naši vinařskou obec Nosislav. Mimochodem: vinařská turistika, pojatá velkoryseji, je přínosná pro vinaře, turisty, obec, občany podnikatele a v konečném důsledku i pro životní prostředí. Pro příklady nemusíme chodit daleko: Bořetice- Svobodná republika Kraví Hora, Vesnice roku; dále Pavlov otevřené sklepy, turistika; Mutěnice turistické pochody vinicemi (letos turistů). Naše obec se zapsala velmi dobře aktivitou vinařskou, ta obci Nosislav náleží od nepaměti, a zároveň kulturní, a to Vinobraním pod hradbami. Už 3. rok je pořádáno za nemalé účasti místních občanů, ale i turistů z blízkého i dalekého okolí. A co je hlavní rádi se sem vracejí a poznávají i krásy naší krajiny, našeho okolí a zejména pohostinnost nás, Jihomoravanů. Je pravda, že organizace je náročná a leží na několika málo lidech. Okruh lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu a nic za to nechtít, je nevelký. Přesto je mezi ochotníky zvyk scházet se nejen za zábavou, ale i pro práci, baví se mladí i starší a hlavně: udělají něco pro druhé. Nejsou to však pomníky, nejsou to dálnice, je to jen volný čas, věnovaný něčemu, co udělá radost. A nepřináší to finanční zisky, jen to poděkování. A tak chci ještě vyslovit poděkování p. Gottfriedové, p. Hlaváčkovi, p. Hasalovi, p. Zástěrovi, p. Kendíkovi, p. Kleinovi, p. starostovi a mnoha dalším, kteří se nemalou měrou zasloužili o zdar akce Vinobraní pod hradbami. M.V.

8 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Zveme vás Kulturní a školská komise pro vás připravuje: - besedu s horolezcem Miroslavem Cabanem, která se bude konat v hod. v sále Lidového domu. Pozvánky na besedu spojenou s promítáním budou rozneseny těsně před termínem této akce, až se pan M. Caban vrátí z Himalájí a potvrdí svoji účast. - sváteční setkání u vánočního stromku, které se uskuteční v neděli v hod. Těšíme se na setkání s vámi a srdečně vás zveme Kino Velké Němčice - program na měsíc listopad a prosinec Román pro ženy Moje krásná čarodějka Rukojmí Mr. a Mrs. Smith Fantastická čtyřka Vánoční sen, začátek v hod. ( neděle) Prokletí Večerní filmová představení začínají vždy v hod., vstupné 60 Kč. Hradišťan v hod. v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích, vstupenky v předprodeji v ZŠ Velké Němčice 200 Kč, na místě v den konání 250 Kč. Dětský filmový festival Roboti Pohádky tisíce a jedné noci Karlík a továrna na čokoládu Jak ševci vedli vojnu pro červenou sukni Dětská představení začínají vždy v hod., vstupné pro děti 30 Kč a pro dospělé 40 Kč. Vstupenky z dětského představení jsou slosovatelné. Losování se uskuteční před zahájením závěrečného představení festivalu. Vánoční koncert,,tomáš Kočko a orchestr " v hod. v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích, vstupenky v předprodeji v ZŠ Velké Němčice 120 Kč, na místě v den konání 150 Kč Kouzelný kolotoč, začátek v hod. (čtvrtek) Legendy z Dogtownu, začátek v hod. Vstupenky do kina i na koncerty je možné objednat na telefonním čísle Jubilea: Nádeníčková Božena Horní Kroupná 258 nar let Řezníčková Vlasta Horní Kroupná 279 nar let Krkavec Miloš Městečko 35 nar let Rýlichová Anděla Komenského 330 nar let Streichl Karel Masarykova 374 nar let Brabcová Olga Komenského 232 nar let Svoboda Jaroslav Masarykova 150 nar let Mrkvicová Milada Komenského 383 nar let Pírková Ludmila Pod Kopcem 216 nar let Peša Josef Masarykova 401 nar let Fukal Zdeněk Pod Kopcem 190 nar let Smoleňák Ján Pod Kopcem 371 nar let Narození: Fabian Josef Richter, nar , rodiče Michaela a Uwe Ewald Richter, Kroužek 430, Jan Vaculík, nar , rodiče Jana a Pavel Vaculíkovi, Masarykova 162, Josef Brychta, nar , rodiče Andrea a Josef Brychtovi, Městečko 9. Rodičům srdečně blahopřejeme! Úmrtí: Paní Marta Sedlová, Komenského 439, zemřela dne 13. října, ve věku 77 let. Čest její památce! Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 9/2015. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 6. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák Omluven: Stanislav Kahuda, Josef

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 126. Rada města pověřuje pí Novákovou prověřením možnosti využití VPP na lesní práce a starostu svoláním pracovní schůzky., starosta 127.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015 Číslo jednání: JedNR3-24/2015 Datum jednání: 07.10.2015 Program jednání (USN-R3-536/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více