Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, všimli jste si, že věž katolického kostela zahaluje pomalu až po samý vršek lešení? Proč tomu tak je a co je cílem této náročné stavební akce, na to jsem se zeptala pana Václava Suchánka. Proč se tedy věž opravuje? V úvodu bych chtěl připomenout, že stavba kostela sv. Jakuba s opevněním je jedním z mála dochovaných dokladů sakrální fortifikační architektury na jižní Moravě a v obci je významnou kulturní a historickou dominantou. Jedná se o pozdně gotickou stavbu z 15. století s četnými pozdějšími přestavbami a zbytky opevnění. Takto je popsána stavba kostela v seznamu nemovitých kulturních památek a je vedena pod rejstříkovým číslem K vlastní otázce mohu říci, že věž je poslední částí kostela, která čekala na svoji rekonstrukci. Pokud si pozorný občan všiml, hlavní loď je v novém kabátě již nějaký čas. Jenom věž čekala až na samotný závěr celkové rekonstrukce kostela. Důvodem opravy věže je její nevyhovující stavebnětechnický stav. Zvláště vazba krovu byla dle odborníků v dost vážném stavu. V 70. letech, kdy probíhala celková rekonstrukce, bylo použito na krytinu pozinkovaných plechů, vazba byla pouze částečně vyspravena a nebyla ošetřena nátěry proti hnilobě a dřevokazům. Své zapříčinilo také nedostatečné větrání podstřešního prostoru a potom také naši všudypřítomní holubi. Z těchto důvodů je větší část krovové konstrukce napadena hnilobou a dřevokazným hmyzem. Vyjma krovu se bude opravovat i vnější plášť tj. fasáda, která byla částečně opadaná, zpuchřelá a již zcela bez ochranného nátěru. Kdo celou stavební akci provádí? Investorem akce je Římskokatolická farnost Nosislav, která na základě výběrového řízení vybrala zhotovitele stavebních prací - stavební firmu Komfort, a. s., Brno, která celou stavební činnost zastřešuje. Tato firma spolupracuje se specializovanou firmou Müpo, spol. s r. o., Brno, která je zhotovitelem nového krovu, oplechování a klepířských prvků. Co se jeví jako nejnáročnější? Vzhledem k tomu, že kostel je chráněnou kulturní památkou, byla z pohledu investora nejnáročnější příprava stavby tedy papírová válka (zajištění různých stanovisek, vyjádření atd.). Z pohledu dodavatele to bude trochu náročnější, protože dle vyjádření památkového ústavu nový krov musí být věrnou kopií stávajícího krovu. Z hlediska montáže bude muset dodavatel postupovat obzvláště opatrně, neboť demontáž stávajícího krovu a montáž nového krovu bude probíhat ve značné výšce. Dále bude muset brát na zřetel, že kostel stojí uprostřed hřbitova a jakákoli část, byť sebemenší, která by spadla dolů, může způsobit velké škody. Jak by měl vypadat výsledek? Po zhotovení nového krovu bude celý krov obedněn a překryt měděným plechem, stávající kříž s makovicí bude sundán a podroben rekonstrukci a osazen zpět. Plášť věže bude v celé jeho ploše obnoven (odstranění a znovu omítnutí). Na závěr přijde nátěr fasády ve stejném barevném odstínu jako je loď kostela. Veškeré klempířské prvky jako jsou žlaby, svody apod. budou z mědi. Ciferník věžních hodin bude obnoven a ve finále bude obnoven hromosvod. Mimo práce, které jsou vidět zvenku, bude navíc provedena oprava dřevěného stropu nad zvonicí, výměna dřevěného stropu pod novým krovem, včetně částečné obnovy vnitřního dřevěného schodiště ve věži. Jak dlouho bude akce trvat? Dle uzavřené smlouvy byl termín předání hotového díla stanoven na Objevili jste při rekonstrukci něco zajímavého, o čem se předtím nevědělo? Vzhledem k mému pracovnímu vytížení bylo dohodnuto, aby na stavbu za investora dohlížel nezávislý technický dozor, kterým byl stanoven p. Radim Novotný. Z uvedeného důvodu v současné době nemám informace o tom, že by se něco zajímavého objevilo, vyjma nápisů na bednění krovu z různých let, kdy probíhaly různé opravy krovu. Nejstarší nápis je z roku 1801.

2 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Jinak se předpokládá, že v makovici mohou být nějaké písemnosti, popř. doklady o probíhajících dřívějších opravách. Sundání makovice s netrpělivostí očekáváme. Nejbližší doba nám ukáže Máte změřeno, jak je věž kostela vysoká? Vlastní měření jsme neprováděli, ale při zpracovávání dokumentace pro stavební řízení provedl projektant zaměření stavby. Dle jeho informací je výška věže po římsu cca 30 m, vlastní jehlanová střecha je výšky cca 10 m. Celková výška věže je tedy cca 40 m. V závěru bych chtěl podotknout, že bez finančních prostředků, které pokryly více jak 50% celkového finančního objemu z částky cca 2,4 mil. Kč, které nám pomohl zajistit přímo ze státního rozpočtu bratr Ladislav Šutr poslanec za KDU-ČSL a člen rozpočtového výboru, by se akce nemohla uskutečnit. Za jeho práci, která byla zúročena získáním státní dotace pro naši stavbu, mu patří vřelý dík a podpora v jeho další práci. Velký dík patří i obci Nosislav za její finanční příspěvek. Pro porovnání zveřejňujeme foto, jak probíhala oprava v 70. letech minulého století Současný stav Za rozhovor a cenné informace panu Václavu Suchánkovi děkuji a přeji stavebníkům i občanům Nosislavi, aby oprava věže byla zdárně dokončena a kostel mohl sloužit další staletí. Rozhovor připravila Marie Pilátová Zpráva o činnosti Rady obce Nosislav (RO) - zásadní informace ze schůzí , a Rada obce projednala žádost KÚ JMK ve věci vyjádření se obce Nosislav k žádosti o vydání integrovaného povolení pro ZEMOS, a.s., konkrétně pro Zařízení intenzivního chovu prasat ZEMOS, a.s., Velké Němčice, středisko Nosislav, včetně obdrženého dopisu podepsaného 96 občany v této věci (viz bod usnesení ZO a další informace v článku Ze života obce ); - schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Víceúčelové zařízení - vestavba a přístavba obecního úřadu s firmou INGA stavební společnost, a.s.; - odsouhlasila provést částečné vybavení OÚ, č. p nábytkem, počítačovou technikou a dalším zařízením v rozsahu nezbytně nutném; - odsouhlasila nabídku a smlouvu o dílo s firmou STAMA, s.r.o., na vybudování kanalizace - stoky C1a v ulici Pod Baštou; - odsouhlasila zhotovení zábradlí na schodech pod kostelem sv. Jakuba a opravu poničené zábrany cyklostezky; - odsouhlasila uzavřít nájemní smlouvy na obecní pozemky č. 19/Ž se Školním zemědělským podnikem Žabčice na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok; - odsouhlasila zprávu o činnosti Městské policie Židlochovice v naší obci za 1. pololetí r. 2005;

3 Nosislavský zpravodaj říjen projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provádění výkopů hrobů na nosislavských pohřebištích s firmou NOSTALGIE, s.r.o., Mrštíkova 24, Hustopeče; - odsouhlasila zprávu ředitelky ZŠMŠ paní Mgr. Jany Březinové o činnosti ZŠMŠ Nosislav ve druhém pololetí školního roku 2004/2005 a s plánem činnosti na školní rok 2005/2006; - konstatovala, že obec Nosislav nemá výhrady k zadání návrhu velkého územního celku Břeclavska; - projednala dopis p. JUDr. R. Macha ve věci uplatnění finančního nároku obce Velké Němčice za plynofikaci části Boudky v katastru Velké Němčice a pověřila starostu vyžádat si právní stanovisko v této věci. Zastupitelstvo obce ( ZO) dne schválilo zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO za 1. pololetí r ve znění předneseném ing. Vladimírem Svobodou; - schválilo zprávu o činnosti finančního výboru ZO za 1. pololetí r ve znění předneseném Bc. Miladou Válkovou; - odsouhlasilo uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce na umístění prodlouženého el. vedení NN v ulici Dolní Kroupná; - odsouhlasilo odkoupit parcelu p. č. 1334/10 v k. ú. Nosislav od p. Josefa Lukla, bytem Biskupice, která je nezbytně nutná pro provedení prodloužených inženýrských sítí v ul. Dolní Kroupná; - odsouhlasilo uzavřít Smlouvu o součinnosti a spolupráci při výstavbě bydlení a smlouvu budoucí kupní s panem Rostislavem Karpíškem, Nosislav 121. Předmětem je spolupráce při převodu vlastnických práv k části pozemku p.č (dle PK) v k.ú. Nosislav o výměře m 2 ( lokalita Kotle) na obec a následně z obce na šest zájemců o výstavbu nových RD v této lokalitě. Obec v případě zájmu o výstavbu vybuduje inženýrské sítě a komunikaci; - projednalo žádost spol. ZEMOS, a. s, o integrované povolení a usneslo se na konečném znění usnesení: Obec Nosislav od roku 1996 k dnešnímu dni nepodala žádný zásadní nesouhlas s rekonstrukcí teletníků na vepříny, výstavbou centrální jímky a jejich provozem včetně stanovení PHO a dalších činností týkajících se chovu hospodářských zvířat, zejména vepřů. Z toho tedy vyplývá, že vyjádřit zásadní nesouhlas s předloženou žádostí je v rozporu s dosavadními stanovisky obce. Současně si je však vědoma narůstajícího nesouhlasu občanů s provozem farmy ZEMOS, a.s., v Nosislavi, který způsobuje obtěžující zápach a má se v pochybnostech za to, že je za PHO překračováno pachové číslo 3. Z tohoto důvodu obec Nosislav žádá KÚ JMK, jakožto příslušný správní úřad v této věci, aby u žadatele o integrované povolení provozovat Zařízení intenzivního chovu prasat na středisku Nosislav - společnosti ZEMOS, a.s., řádně prověřil a vyžádal si objasnění níže uvedených bodů a obratem informoval OÚ Nosislav k vyjádření. Do této doby obec Nosislav nevydá souhlasné stanovisko k žádosti o integrované povolení. Obci Nosislav se jedná zejména o tyto body: a) doložit zakoupení a aplikaci enzymatických přípravků do krmiva dle stávajícího posudku v posledním roce v návaznosti na počet ustájených zvířat b) doporučuje zakrytí centrální jímky na kejdu plachtou nebo jiné obdobné řešení vedoucí proti úniku zápachu c) doporučuje vyzvat provozovatele k změření emisí znečišťujících látek (zápachu) takovou metodou, aby byl následně zjištěn skutečný stav pachových látek za stanovenou hranicí PHO d) doporučuje vyzvat provozovatele ke změření stávajícího PHO. - odsouhlasilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Židlochovice; - odsouhlasilo uzavřít Smlouvu o spolupráci s městem Židlochovice na společné prezentaci svých aktivit na mezinárodním veletrhu Regiontour 2006 v Brně.

4 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Ze života obce OÚ obdržel v první polovině září nesouhlasné stanovisko 96 občanů k vydání integrovaného povolení pro provozování intenzivního chovu prasat spol. ZEMOS, a.s., na středisku v Nosislavi. Oficiální stanovisko obce bylo na KÚ JMK ve znění usnesení z výše uvedeného článku zasláno, nicméně je na místě uvést k tomuto bodu více informací. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování a o integrovaném registru znečišťování, stanovuje mimo jiné zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, dále jednotný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení atd. (není smyslem dále opisovat znění zákona). Tento legislativní předpis určuje společnosti ZEMOS, a.s., jakožto velkému znečišťovateli životního prostředí (v případě chovu prasat je limit nad 2000 ks - současný stav je 3838 ks) požádat KÚ JMK o vydání integrovaného povolení. KÚ JMK musí nejprve vyzvat k vyjádření: - účastníky řízení (mimo obec Nosislav též i krajskou hygienickou stanici, inspekci životního prostředí odboru životního prostředí Židlochovice a další subjekty); - všechny správní úřady (ministerstvo životního prostředí atd.); - další (nezávislý odborný subjekt - Agentura); - dát na vědomost občanům ( zajistí formou vyhlášky), občané mohou reagovat osobně či formou občanského sdružení apod. ; Organizace a subjekty se tedy vyjádří nebo zašlou svá stanoviska KÚ JMK, ten nechá celou věc prošetřit Agenturou - odborným subjektem, která vypracuje návrh vyjádření zpět pro potřeby KÚ JMK. Současně Agentura finální podobu vyjádření (včetně připomínek) projedná se spol. ZEMOS, a.s., KÚ JMK po obdržení tohoto návrhu vyjádření vyzve účastníky k dalšímu kolu jednání - k Ústnímu jednání (obec Nosislav, inspekci životního prostředí atd.) a umístí ho na portál veřejné správy. Po ústním projednání účastníků rozhodne KÚ JMK o integrovaném povolení. Úvodem tedy těchto několik poznámek a údajů o procesu schvalování integrovaného povolení, aby bylo zcela zřejmé, že obec Nosislav nepovoluje ani nezamítá podnikání spol. ZEMOS, a.s., v naší obci, ale vyjadřuje se k ní souhlasně či nesouhlasně, případně s výhradami. Chci tímto sdělit, že obec Nosislav se v žádném případě nezříká závažné odpovědnosti plynoucí ze svého vyjádření, a dodávám, že se dál uvedený problém (zápach v části obce) bude řešit věcně, na základě prokázaných faktů a argumentů předložených jak ze strany účastníků řízení či provozovatele, tak i stanovisek našich spoluobčanů. V souvislosti s některými změnami v oblasti nakládání s odpady v naší obci sděluji, že modré plastové kontejnery pro ukládání papíru jsou umístěny v obecním dvoře za knihovnou - ten je otevřen vždy v sobotu od hod. do hod. Dále sděluji, že budou přemístěny kontejnery bílé, zelené a žluté - z místa před samoobsluhou (pro sběr skla - nádoby bílé a zelené; pro sběr plastů a krabic od džusů a mléka - nádoby žluté) asi o 30 m dále, tj. do dvora za samoobsluhou. Ten je přístupný každý den mimo neděli a noční hodiny. Důvodem této změny je zneužívání nádob jinými než nosislavskými občany a dále zohlednění estetického hlediska místa. Podrobnější informace o přestavbě a přístavbě OÚ v objektu VÍZA podám v příštím Zpravodaji. Další informace ve zkratce: - na kulturní akci Vinobraní pod hradbami byla poprvé veřejně představena vlajka obce Nosislav (trvale bude vystavena na OÚ, později bude doplněna i o znak v obdobném provedení); - probíhá stavební řízení na prodloužení inženýrských sítí a úspěšně proběhl výkup 20 pozemků za účelem výstavby inženýrských sítí i pro budoucí další etapu - komunikace v ulici Dolní Kroupná; - v parku za mostem byly umístěny nové hrací prvky (houpačky, kolotoč, skluzavka a pískoviště); - byla dokončena oprava komunikace a montáž 2x horských vpustí v ul. U Hřbitova; - z důvodu stěhování OÚ z č. p. 68 do budovy VÍZA na č. p. 54 (vedle knihovny) bude koncem října a začátkem listopadu omezen provoz OÚ - více v pravidelném hlášení obecního rozhlasu; - ve stejné době proběhne rekonstrukce vodovodu v ul. Pod Kopcem - bude probíhat po etapách, na nezbytně nutnou dobu bude omezena dodávka pitné vody (týká se pouze uvedené ulice) ; - počátkem listopadu bude uzavřena část ul. Pod Baštou (část pod hradbami) z důvodu výstavby kanalizace; - ukončení opravy věže kostela se předpokládá koncem letošního roku; - výkopy hrobů v Nosislavi zajišťuje pohřební služba NOSTALGIE, s.r.o., tel , Chci tímto poděkovat ČZS Nosislav a ostatním, kteří se svou prací podíleli na pořádání akce Vinobraní pod hradbami a přispěli tak k důstojné reprezentaci obce. Pavel Fröhlich - starosta

5 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Podzim plný písní Krátící se podzimní dny byly projasněny dvěma koncerty evangelických písničkářů Bohdana Mikoláška a Slávka Klecandra. Bohdan Mikolášek vystupoval se svými folk-rockovými písněmi již v druhé polovině šedesátých let, kvůli písni-protestsongu Ticho (o Janu Palachovi) byl úředníky StB zakázán, přesto ještě v počátcích sedmdesátých let působil například v divadle Semafor. V roce 1982 pak emigroval do švýcarského Zurüchu, kde si vedle práce v tamním evangelickém sboru (manželka Jana je tam farářkou) prohluboval hudebněteoretické znalosti o počítačovou hudbu, studium církevní hudby či konstrukci hudebního softwaru. V současnosti koncertuje jak v České republice, tak ve Švýcarsku. Slávek Klecandr se v 70. a 80. letech pohyboval v rockovém undergroundu východních Čech, spolupracoval s Plastic People na jejich Pašijích. V polovině 80. let se zaměřoval na interpretaci evangelických písní a žalmů a se čtyřčlennou skupinou objížděl evangelické sbory po celé republice. Na sklonku 80. let založil skupinu Oboroh v rockové sestavě, k níž se připojily i nástroje akustické hoboj, housle, violoncello a s níž navazoval na žalmový repertoár. V současné době se Klecandr více věnuje sólovým koncertům. Bohdan Mikolášek přednesl svůj ucelený program s názvem Cesta cíl v evangelickém kostele dne 25. září. Jednotící idea, sledující jednotlivá biblická putování od vyhnání z ráje, přes exodus z Egypta až k jakémusi uzavření této cesty k Ježíši a jeho poslední večeři s učedníky, byla podtržena scénografií, tedy cestou znázorněnou dlouhým pruhem látky, který končil někde na stojánku, možná i výš. Spleť spirálovitých drátů nahoře svázaných lze těžko jednoznačně interpretovat. Textová poetika Mikoláškových písní je hravá, není explicitním vyjádřením, spíše naťukává a zaobaluje, má široký náladový rejstřík je usměvavá i sebezpytující. Hudební složka písní je založena na jednoduchých výměnách kytarových akordů či minimalistických obměnách hmatů ve vyšších polohách v bluesovém rytmu a jasných melodických liniích, Mikoláškův hlas je výsostně tenorový. Folkovou inspiraci doplňuje zkušenost s vedením chrámového sboru a vůbec fenomén evangelické liturgie: Mikolášek důsledně vyžadoval spoluúčast publika, jež byla podpořena jistou připraveností několika místních zpěváků. Host Bohdana Mikoláška, sopranistka Monika Drdová, se k písničkáři připojila v duetu Benedictus, zpívaném z kůru za doprovodu varhan. Mikolášek vystoupil v Nosislavi s poměrně novým repertoárem, a to bylo zřejmě příčinnou častého tápání v textu a následného narušení rytmické jednolitosti zpívané písně. Přesto byl potěšujícím elementem hlavně pro ty, kteří si jej pamatují z jeho vystoupení se svými sourozenci v Nosislavi v roce Slávek Klecandr, který koncertoval v Nosislavi v intimnějších prostorách Husova domu 8. října, prezentoval trochu jiný písničkářský proud. Už jenom tím, že se jako Mikolášek nespokojil s jednou kytarou dovezl si čtyři, z toho dvě byly vyrobeny v dílně Furch Velké Němčice. Klecandr klade velký důraz na kytarovou složku svého projevu, a protože má k dispozici více kytar, má i bohatší rejstřík. Na kytaru typu jumbo, u níž využil její silný kovový zvuk, se doprovázel především akordy hrané trsátkem, na španělku s nylonovými strunami vybrnkával jemné pasáže, ale zároveň z ní dostal zvuk rovnocenný trojčlenné kapele (mohutné basy, pulzující rytmus a rychlé sólování). Temným, kontemplativním hlasem pak zpíval biblické žalmy nebo písně odkazující k biblickým motivům a starozákonní poetice. Oba písničkáři, ač nezávisle na sobě, si v Nosislavi našli spřízněné posluchače, každý z nich jiné, každý své. Byla to příjemná setkání. Lenka Luklová Letní skautský tábor Ochoz u Tišnova 2005 Letošní skautský tábor, po menších problémech s původním tábořištěm, se konal v chráněné oblasti Dobrá voda blízko vesničky Ochoz u Tišnova. Jako první, po stavěčce, na tábořišti přespávaly dívky z Blučiny, Nosislavi a Židlochovic. Díky dešti byly postaveny dvě třetiny tábora, takže se ještě první den tábora skautky vrhly na dostavbu několika stanů. Světlušky se na první noc přestěhovaly do vytápěné místní tělocvičny. Když se konečně druhý den uklidnilo počasí, začal na tábořišti běžný den s pracemi, hrami, rukodělkami a celotáborovou hrou. Skautky se proměnily v mimozemšťany a navštěvovaly hvězdnou branou různé světy. Světlušky se naopak vrátily do minulosti a poznávaly tajemství starých Keltů. Nádherné okolí tábořiště jsme mohly prozkoumat až po oschnutí okolí. Narazily jsme zde na mateřídoušky, vřes a různé druhy nám neznámého hmyzu. Vzdálenější okolí jsme pozorovaly při celodenní výpravě do Křížovic, kde jsme si prohlédly výstavu vyřezávaných předmětů. Počasím nenarušené večery jsme trávily okolo ohně s kytarou a hříčkami. Po dvanáctidenním táboření jsme předaly tábořiště klukům a s trochou lítosti a radosti se rozjely domů. Letošního tábora se zúčastnily jen dvě světlušky z našeho oddílu, Veverka a Čiperka, právě jim bych chtěla poděkovat a doufám, že to s námi vydrží i do příštího tábora. Klára Nevědělová

6 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 DRUHÝ TURNUS CHLAPCI Druhý turnus letního tábora, který pořádal pro své členy Junák svaz skautů a skautek ČR, proběhl ve dnech od do nedaleko Ochozu u Tišnova v lokalitě Dobrá voda a zúčastnili se ho čtyři chlapci z nosislavského oddílu. Bohužel po příjezdu na tábořiště byla zjištěna zdravotní indispozice u jednoho z nich a nemohl tudíž tábor absolvovat. Oproti loňsku bylo místo vybaveno stálou jídelnou, jinak klasický stanový tábor s podsadami, tee pee a dřevěnými stavbami. Celý průběh tábora dotvářela celotáborová hra Cesta do Ameriky (1492), kde si účastníci vyzkoušeli plavbu po stopách Kryštofa Kolumba. Do táborového programu byly zahrnuty tradiční hry, jako je například terénní golf, tj. golfový turnaj pro skupiny v obtížném terénu s přirozenými překážkami jako vysoká tráva, křoviny, kamení, maliní atd. Nezapomenu ani jmenovat táborové ohně slavnostní, slibové i zábavné či noční hlídky, rozcvičky a mnoho jiných aktivit k pohybu, trpělivosti, týmové spolupráci, kreativitě, ale i k překonání sebe sama především lanové hrátky ve spolupráci se skauty z Židlochovic. Do programu tábora byly zařazeny i náročnější úkoly k orientaci v prostoru obdoba orientačního běhu - či vyšší počet výprav a výletů, než bylo obvyklé. Proběhly dvě celodenní výpravy, jedna byla směřována na Sýkoř, Brumov, Chlébské, Skorotice s cílem podívat se na mrazové skalní městečko Hrádky u Brumova. Druhá výprava měla směřovat na hrad Pernštejn. Po příchodu do Nedvědice jsme ale zjistili, že hrad byl mimořádně kvůli natáčení jihokorejského sitcomu zavřen, proto se důležitými body výpravy stala galerie v Křížovicích s výstavou dřevěných dětských hraček a technická památka dřevěného trámového mostu v Černvíru. Místo tábora bylo velice zajímavé, v letošním roce měli členové tábora poprvé možnost vykoupat se v obecním bazénu, čehož jsme využívali. Pitná voda a další zázemí pro táboření byly v minimální vzdálenosti. Oproti předchozím táborům jsme měli značný rozhled, na druhou stranu absenci alespoň průchozího lesa. Tento tábor se vyznačoval i velikou proměnlivostí počasí byly zde tropické dny, ale i dlouhá období trvalých dešťů. Tábor se nám vydařil a těšíme se zase za rok Lukáš Nevěděl *******INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE******* *******INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE************INZERCE*******

7 Nosislavský zpravodaj -7- říjen 2005 Vinaři, turistika, životní prostředí Letošní úroda vinných hroznů už mizí z vinohradů. Počasí nechalo vinaře napnuté až do poslední chvíle, zda budou hrozny dost sladké a kvalitní. Zdá se, že vinaři mohou být spokojeni. Na polích se objevují barvy podzimu a vinaři už jsou více ve sklepě než na poli a vyrábí víno jen pro sebe. Jiní hojně pěstují vinařskou turistiku, samozřejmě jen s přáteli. Je škoda, že se v naší obci nacházejí jen 3 vinaři, kteří legálně prodávají víno a tím reprezentují nejen sebe, ale naši vinařskou obec Nosislav. Mimochodem: vinařská turistika, pojatá velkoryseji, je přínosná pro vinaře, turisty, obec, občany podnikatele a v konečném důsledku i pro životní prostředí. Pro příklady nemusíme chodit daleko: Bořetice- Svobodná republika Kraví Hora, Vesnice roku; dále Pavlov otevřené sklepy, turistika; Mutěnice turistické pochody vinicemi (letos turistů). Naše obec se zapsala velmi dobře aktivitou vinařskou, ta obci Nosislav náleží od nepaměti, a zároveň kulturní, a to Vinobraním pod hradbami. Už 3. rok je pořádáno za nemalé účasti místních občanů, ale i turistů z blízkého i dalekého okolí. A co je hlavní rádi se sem vracejí a poznávají i krásy naší krajiny, našeho okolí a zejména pohostinnost nás, Jihomoravanů. Je pravda, že organizace je náročná a leží na několika málo lidech. Okruh lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu a nic za to nechtít, je nevelký. Přesto je mezi ochotníky zvyk scházet se nejen za zábavou, ale i pro práci, baví se mladí i starší a hlavně: udělají něco pro druhé. Nejsou to však pomníky, nejsou to dálnice, je to jen volný čas, věnovaný něčemu, co udělá radost. A nepřináší to finanční zisky, jen to poděkování. A tak chci ještě vyslovit poděkování p. Gottfriedové, p. Hlaváčkovi, p. Hasalovi, p. Zástěrovi, p. Kendíkovi, p. Kleinovi, p. starostovi a mnoha dalším, kteří se nemalou měrou zasloužili o zdar akce Vinobraní pod hradbami. M.V.

8 Nosislavský zpravodaj říjen 2005 Zveme vás Kulturní a školská komise pro vás připravuje: - besedu s horolezcem Miroslavem Cabanem, která se bude konat v hod. v sále Lidového domu. Pozvánky na besedu spojenou s promítáním budou rozneseny těsně před termínem této akce, až se pan M. Caban vrátí z Himalájí a potvrdí svoji účast. - sváteční setkání u vánočního stromku, které se uskuteční v neděli v hod. Těšíme se na setkání s vámi a srdečně vás zveme Kino Velké Němčice - program na měsíc listopad a prosinec Román pro ženy Moje krásná čarodějka Rukojmí Mr. a Mrs. Smith Fantastická čtyřka Vánoční sen, začátek v hod. ( neděle) Prokletí Večerní filmová představení začínají vždy v hod., vstupné 60 Kč. Hradišťan v hod. v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích, vstupenky v předprodeji v ZŠ Velké Němčice 200 Kč, na místě v den konání 250 Kč. Dětský filmový festival Roboti Pohádky tisíce a jedné noci Karlík a továrna na čokoládu Jak ševci vedli vojnu pro červenou sukni Dětská představení začínají vždy v hod., vstupné pro děti 30 Kč a pro dospělé 40 Kč. Vstupenky z dětského představení jsou slosovatelné. Losování se uskuteční před zahájením závěrečného představení festivalu. Vánoční koncert,,tomáš Kočko a orchestr " v hod. v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích, vstupenky v předprodeji v ZŠ Velké Němčice 120 Kč, na místě v den konání 150 Kč Kouzelný kolotoč, začátek v hod. (čtvrtek) Legendy z Dogtownu, začátek v hod. Vstupenky do kina i na koncerty je možné objednat na telefonním čísle Jubilea: Nádeníčková Božena Horní Kroupná 258 nar let Řezníčková Vlasta Horní Kroupná 279 nar let Krkavec Miloš Městečko 35 nar let Rýlichová Anděla Komenského 330 nar let Streichl Karel Masarykova 374 nar let Brabcová Olga Komenského 232 nar let Svoboda Jaroslav Masarykova 150 nar let Mrkvicová Milada Komenského 383 nar let Pírková Ludmila Pod Kopcem 216 nar let Peša Josef Masarykova 401 nar let Fukal Zdeněk Pod Kopcem 190 nar let Smoleňák Ján Pod Kopcem 371 nar let Narození: Fabian Josef Richter, nar , rodiče Michaela a Uwe Ewald Richter, Kroužek 430, Jan Vaculík, nar , rodiče Jana a Pavel Vaculíkovi, Masarykova 162, Josef Brychta, nar , rodiče Andrea a Josef Brychtovi, Městečko 9. Rodičům srdečně blahopřejeme! Úmrtí: Paní Marta Sedlová, Komenského 439, zemřela dne 13. října, ve věku 77 let. Čest její památce! Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: Jakékoliv podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MK ČR E

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 25.11.2009 Zápis :Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.11.2009 Program: 1. Projednání návrhu MS Vinořská s.r.o.: - rozdělení pozemku novým

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více