Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura"

Transkript

1 PROSPEKT Dluhopisový program v maximálním objemu Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let Na základě tohoto emisního programu dluhopisů (dále jen "dluhopisový program" nebo "program") je Česká konsolidační agentura (dále jen "emitent nebo ČKA" nebo agentura ) oprávněna vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (dále jen "emise" a "dluhopisy"). Celková jmenovitá hodnota veškerých dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu a ke každému okamžiku nesplacených nesmí překročit Kč Doba trvání dluhopisového programu, během které může emitent vydávat jednotlivé emise dluhopisů v rámci programu, činí 8 let, přičemž splatnost dluhopisů kterékoli emise vydané v rámci programu nepřesáhne 15 let. Dluhopisy vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu budou uváděny na trh prostřednictvím některého z obchodníků, jejichž jména jsou uvedena níže nebo mohou být uvedena v příslušném emisním dodatku (jak je tento pojem dále definován) nebo emitentem. Úplné podmínky jednotlivých emisí dluhopisů vydávaných v rámci tohoto programu, včetně zejména určení jmenovité hodnoty a počtu dluhopisů jednotlivé emise, určení data emise dluhopisů a způsobu jejich vydání, určení výnosu dluhopisů jednotlivé emise a jejich emisního kurzu, určení dat výplaty výnosů dluhopisů a data nebo dat splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jakož i dalších podmínek dluhopisů jednotlivých emisí, které buď nejsou upraveny v rámci společných emisních podmínek v kapitole "Emisní podmínky dluhopisů" v tomto prospektu nebo mají být pro jednotlivé emise dluhopisů upraveny odlišně od společných emisních podmínek uvedených v tomto prospektu, budou emitentem stanovovány v doplňcích ke společným emisním podmínkám, který bude uveden v dodatku k tomuto prospektu připravenému v souvislosti s každou jednotlivou emisí (dále jen "emisní dodatek" nebo "emisní dodatky"). Emisní dodatek bude vedle doplňku společných emisních podmínek obsahovat podle potřeby rovněž doplněk prospektu a může obsahovat i další informace o emitentu a o vydávaných dluhopisech, které nejsou obsaženy v tomto prospektu a které jsou vyžadovány obecně závaznými právními předpisy, předpisy jednotlivých veřejných trhů cenných papírů, na kterých má být příslušná emise dluhopisů obchodována, nebo které mohou být jinak podstatné pro investory. Pokud budou jednotlivé emise dluhopisů vydávány jako registrované cenné papíry, emitent zamýšlí požádat o jejich přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha a.s. ("BCPP"). Konkrétní trh BCPP, na kterém mohou být dluhopisy takto kotovány, bude upřesněn v emisním dodatku vydaném emitentem k příslušné emisi dluhopisů. Příslušný emisní dodatek může rovněž stanovit, že dluhopisy budou obchodovány na jiném veřejném trhu cenných papírů nebo nebudou obchodovány na žádném veřejném trhu cenných papírů. Platby z dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu budou ve všech případech prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v době provedení příslušné platby v České republice. Tam, kde to budou vyžadovat daňové předpisy České republiky, bude při výplatě výnosů z dluhopisů srážena a odváděna příslušná daň. Emitent nebude povinen provádět jakékoli další platby v souvislosti se srážkou vyžadovanou daňovými předpisy České republiky. Společné emisní podmínky dluhopisů, uvedené v tomto prospektu, které budou stejné pro jednotlivé emise dluhopisů vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu, jakož i tento prospekt byly schváleny rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/911/2003/2, které nabylo právní moci dne (viz též kapitola "Všeobecné informace"). Tento prospekt byl vypracován dne 3.září Tento prospekt dluhopisového programu není nabídkou ke koupi jakýchkoli dluhopisů. Zájemci o koupi dluhopisů jednotlivých emisí, které mohou být v rámci tohoto dluhopisového programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto prospektu, ale i jejich upřesnění, změn a doplnění vyplývajících z informací, které emitent bude o sobě a výsledcích své podnikatelské činnosti průběžně uveřejňovat v souvislosti s plněním své informační povinnosti na základě právních přepisů a jednotlivých emisních dodatků. Rozšiřování tohoto prospektu a nabídka, prodej nebo koupě dluhopisů jednotlivých emisí jsou v některých zemích omezeny zákonem. Pokud není v příslušném emisním dodatku pro jednotlivou emisi dluhopisů výslovně stanoveno jinak, nebudou příslušné dluhopisy registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce a obdobně nebude umožněna ani jejich nabídka. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá. Osoby do jejichž držení se tento prospekt dostane jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů se k dluhopisům vztahujících. Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura Obchodníci programu ABN AMRO Bank N.V. CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. Česká spořitelna, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft HVB Bank Czech Republic a.s. ING Bank N.V. Komerční banka, a.s. PPF burzovní společnost a.s. Raiffeisenbank a.s. Administrátor programu Citibank a.s.

2 OBSAH: DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 4 UPISOVÁNÍ A PRODEJ... 6 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA PROSPEKT A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY8 Osoby odpovědné za zpracování prospektu... 8 Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky... 8 Prohlášení emitenta k prospektu... 8 Prohlášení emitenta k účetním závěrkám... 8 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU... 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Právní postavení Agentury Údaje o základním kapitálu ÚDAJE O HLAVNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI Postupování bloků pohledávek z ČKA Úvěrová činnost Konkurzy a likvidace Prodeje nemovitostí Správa úvěrů na družstevní bytovou výstavbu Mezibankovní a kapitálový trh, řízení likvidity Depozitní operace Přijaté úvěry a úvěrové přísliby Emise dluhopisů ČKA Úhrady ztráty ČKA Záloha na úplatu za off-shore struktury Vypořádání prodejů akcií Fondu národního majetku ČR Finanční politika Informační technologie Údaje o tržbách - příjmové inkaso ČKA/KOB Organizační složky Patenty, licence Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Výjimečné události a údaje o finančních a obchodních smlouvách Hlavní finanční investice Majetkové účasti České konsolidační agentury na podnikání jiných subjektů Informace o majetkových účastech ČKA k Řešení situace u vybraných podniků Nefinanční investice Zástavní práva Údaje o počtu zaměstnanců ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA Kapitálové vybavení

3 Údaje o celkové výši úvěrů a jiných závazků přijatých Agenturou k Dosud vydané cenné papíry Údaje o zajištění poskytnutém emitentem k Bilance a výsledek hospodaření ČKA k Rezervní fondy ČKA FINANČNÍ ÚDAJE EMITENTA ZA ROKY 2001 A Porovnání finančních údajů k a k Rozvaha k a k Podrozvaha k a k Výkaz zisku a ztráty k a k FINANČNÍ SKUPINA ČESKÉ KONSOLIDAČNÍ AGENTURY Informace o jednotlivých společnostech finanční skupiny ČKA Konpo, s.r.o Česká finanční, s.r.o Revitalizační agentura, a.s. v likvidaci PRISKO, a.s SANAKON, s.r.o. v likvidaci ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH Charakteristika řízení Agentury Členové dozorčí rady ČKA Členové představenstva ČKA ÚDAJE O VÝVOJI V ČINNOSTI Údaje o obchodních vyhlídkách emitenta do konce běžného účetního období ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVIZOVÁ REGULACE Úrok Zisky/ztráty z prodeje Devizová regulace PRÁVNÍ POVAHA ZÁRUKY ZA ZÁVAZKY EMITENTA VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘÍLOHA I ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ PŘÍLOHA II - ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ

4 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Tento prospekt je prospektem dluhopisového programu pouze ve smyslu zákona České republiky č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o cenných papírech ČR") a zákona České republiky č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Žádný státní orgán, s výjimkou Komise pro cenné papíry, ani jiná osoba tento prospekt neschválili. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé. Před vydáním jednotlivých emisí dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu emitent požádá Komisi pro cenné papíry o schválení příslušného emisního dodatku, který bude obsahovat (i) doplněk společných emisních podmínek, (ii) doplněk prospektu (bude-li v daném případě třeba), popřípadě i (iii) další informace o emitentu a o vydávaných dluhopisech. Nabídka dluhopisů vydávaných emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu se provádí na základě tohoto prospektu a informací uvedených v jednotlivých emisních dodatcích, resp. uveřejněných emitentem v rámci plnění jeho informační povinnosti. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v tomto prospektu, jednotlivých emisních dodatcích, resp. informacích uveřejňovaných emitentem v rámci plnění jeho informační povinnosti platí vždy naposled uveřejněný údaj. Ani emitent, ani žádný z obchodníků uvedených na úvodní straně prospektu nebo v jednotlivých emisních dodatcích neschválili jakékoli jiné prohlášení nebo informace o dluhopisovém programu, emitentovi nebo dluhopisech, než jaké jsou obsaženy v tomto prospektu a jednotlivých emisních dodatcích. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené emitentem nebo obchodníky. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto prospektu uvedeny k datu tohoto prospektu. Předání tohoto prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu vydání tohoto prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány prostřednictvím jednotlivých emisních dodatků a informací uveřejňovaných emitentem v rámci plnění informační povinnosti emitenta. Za závazky emitenta včetně závazků vyplývajících z dluhopisů ručí Česká republika. Viz kapitolu Právní povaha záruky za závazky emitenta. Informace obsažené v kapitolách Zdanění v České republice,devizová regulace, Vymáhání soukromoprávních závazků vůči emitentovi", Právní povaha záruky za závazky emitenta jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace a byly získány z veřejně přístupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny emitentem ani obchodníky. Emitent ani obchodníci neuvádějí žádné prohlášení či ujištění, pokud se týče pravdivosti, přesnosti nebo úplnosti informací v těchto kapitolách uvedených. Kromě toho v důsledku významných politických, ekonomických a dalších strukturálních změn v České republice v posledních letech nemohou být informace uvedené v těchto kapitolách považovány za ukazatel dalšího vývoje. Potenciální nabyvatelé dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze interpretovat jako prohlášení, či závazný slib emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události a výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které emitent není schopen ovlivnit. Potenciální investoři by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových analýz a šetření. Případným zahraničním nabyvatelům dluhopisů se doporučuje konzultovat se svými právními poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou residenty a jiných příslušných států a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí. 4

5 Majitelé dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení dluhopisů, prodej dluhopisů do zahraničí nebo nákup dluhopisů ze zahraničí, jakožto i jakékoli jiné transakce s dluhopisy a, aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali. Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje ČKA vycházejí z českých účetních standardů. Některé hodnoty uvedené v tomto prospektu byly upraveny zaokrouhlením, proto se mohou hodnoty uváděné pro tutéž informační položku na různých místech v tomto prospektu mírně lišit, a hodnoty uváděné jako součty některých jiných hodnot nemusí být aritmetickým součtem takových hodnot. 5

6 UPISOVÁNÍ A PRODEJ Emitent je v rámci tohoto dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé emise dluhopisů, až do celkového objemu vydaných a ke každému okamžiku nesplacených dluhopisů ve výši maximálně Kč 20 mld. Pokud tak učiní, budou jednotlivé emise dluhopisů vydané v rámci tohoto dluhopisového programu nabídnuty zájemcům v souladu s podmínkami smlouvy o dluhopisovém programu uzavřené mezi emitentem a obchodníky s cennými papíry uvedenými na úvodní straně tohoto prospektu dne (dále jen "smlouva o dluhopisovém programu") (a) prostřednictvím jednoho či více obchodníků s cennými papíry uvedených na první straně tohoto prospektu (případně v jednotlivém emisním dodatku, pokud takový obchodník s cennými papíry přistoupí ke smlouvě o dluhopisovém programu následně) nebo (b) přímo emitentem. Smlouva o dluhopisovém programu byla uzavřena na dobu neurčitou. Platnost smlouvy o dluhopisovém programu může být kdykoli ukončena emitentem ve vztahu k některým nebo ke všem obchodníkům s cennými papíry. Platnost smlouvy o dluhopisovém programu může být kdykoli ukončena jednotlivým obchodníkem s cennými papíry, avšak pouze v rozsahu, v jakém se týká tohoto obchodníka a emitenta. Emitent se může kdykoli za trvání smlouvy o dluhopisovém programu dohodnout s kterýmkoli dalším obchodníkem s cennými papíry, že ke smlouvě o dluhopisovém programu přistoupí. Pokud se tak stane, přistoupí takový obchodník s cennými papíry ke smlouvě o dluhopisovém programu prostřednictvím uzavření dodatku ke smlouvě o dluhopisovém programu, který bude uzavřen mezi ním a emitentem. Pokud nebudou v jednotlivém případě dluhopisy jednotlivých emisí vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu vydány přímo emitentem, mohou být umístěny pouze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který je smluvní stranou smlouvy o dluhopisovém programu. Komise pro cenné papíry schválila společné emisní podmínky tohoto dluhopisového programu obsažené v kapitole "Emisní podmínky dluhopisů" v tomto prospektu, které budou stejné pro všechny emise dluhopisů vydané v rámci tohoto dluhopisového programu, a tento prospekt. Tato schválení, společně se schváleními jednotlivých emisních dodatků, vypracovaných emitentem v souvislosti s každou jednotlivou emisí dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu, opravňují emitenta, případně jednotlivé obchodníky s cennými papíry pověřené emitentem obstaráním jednotlivých emisí dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu, k nabídce dluhopisů v České republice v souladu s právními předpisy účinnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Pokud bude v příslušném emisním dodatku uvedeno, že emitent požádal nebo požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na určitý trh Burzy cenných papírů Praha, a.s., popřípadě na jiný veřejný trh a po splnění všech zákonných náležitostí budou dluhopisy na takový veřejný trh skutečně přijaty, stanou se registrovaným cenným papírem. Pokud není pro jednotlivou emisi výslovně uvedeno jinak v jednotlivém emisním dodatku, nebudou dluhopisy vydané v rámci tohoto dluhopisového programu s výjimkou schválení zmíněných v předcházejícím odstavci registrovány ani schváleny jakýmkoli orgánem jakéhokoli jiného státu či jurisdikce. Distribuce tohoto prospektu, jakož i nabídka, prodej a převod dluhopisů, včetně rozšiřování jakéhokoli nabídkového či propagačního materiálu v souvislosti s tímto dluhopisovým programem nebo jednotlivými emisemi dluhopisů vydanými emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu, mohou být právními předpisy jednotlivých států, včetně České republiky, zakázány či omezeny. Osoby, do jejichž držení se tento prospekt (jakož i jakýkoli emisní dodatek či informace uveřejňované emitentem v rámci plnění emitentovy informační povinnosti, které se staly součástí tohoto prospektu) dostanou, jsou emitentem žádány, aby se o veškerých takových omezeních předem informovaly a dodržovaly je. Kromě toho se obchodníci s cennými papíry ve smlouvě o dluhopisovém programu zavázali dodržovat ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky) nebo v rámci každé příslušné jurisdikce, kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat dluhopisy vydané emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento prospekt, jednotlivé emisní dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a ve všech případech bez ohledu na to, zda tento prospekt, jednotlivé emisní dodatky nebo jiný nabídkový či 6

7 propagační materiál či informace s dluhopisy související bude zachycen na hmotném nosiči nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele dluhopisů, že (pokud není v emisním dodatku vztahujícím se k jednotlivé emisi dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu ve vztahu k takové jednotlivé emisi výslovně uvedeno jinak) dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen "zákon o cenných papírech USA") ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA. Emitent dále upozorňuje, že (pokud není v emisním dodatku vztahujícím se k jednotlivé emisi dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu ve vztahu k takové jednotlivé emisi výslovně uvedeno jinak) dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Velká Británie") prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškeré právní úkony týkající se dluhopisů prováděné ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděny v souladu se zákonem o finančních službách z roku 1986 v platném znění. 7

8 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA PROSPEKT A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Osoby odpovědné za zpracování prospektu Osobou odpovědnou za prospekt jsou za emitenta, tedy Českou konsolidační agenturu se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ , IČ , Ing. Zlata Gröningerová, členka představenstva a vrchní ředitelka ČKA, r.č /1521, bytem na adrese Makovského 1341/12 Praha 6 a Ing. Libor Svoboda, člen představenstva a vrchní ředitel ČKA, r.č /0423, bytem na adrese Praha 3, Malešická 1861/13, přičemž obě uvedené osoby odpovídají společně za celý obsah tohoto prospektu. Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky Osoby odpovědné za ověření nekonsolidované účetní závěrky Ověření nekonsolidovaných účetních závěrek emitenta za období končící , , a provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky, firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., oprávněná auditorská společnost se sídlem Kateřinská 40, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3637, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č Odpovědným auditorem je pro účetní závěrky k , a Ing. Petr Kříž, r.č /0658, auditorské osvědčení č. 1140, místo podnikání Kateřinská 40, Praha 2. Odpovědným auditorem je pro účetní závěrky k Ing. Helena Vojáčková, r.č /3436, auditorské osvědčení č. 1910, místo podnikání Kateřinská 40, Praha 2. Pro všechna období vydal auditor výrok bez výhrad. Osoby odpovědné za ověření konsolidované účetní závěrky Ověření konsolidovaných účetních závěrek emitenta za období končící , , a provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky, firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., oprávněná auditorská společnost se sídlem Kateřinská 40, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3637, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č Odpovědným auditorem je pro všechny výše uvedené závěrky Ing. Petr Kříž, r.č /0658, dekret č. 1140, místo podnikání Kateřinská 40, Praha 2. Pro všechna období vydal auditor výrok bez výhrad. Prohlášení emitenta k prospektu Emitent, Česká konsolidační agentura prohlašuje, že údaje uvedené v prospektu k datu jeho vyhotovení dle nejlepšího vědomí emitenta ve všech podstatných ohledech odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydávaných dluhopisů, nebyly vynechány. Prohlášení emitenta k účetním závěrkám Emitent, Česká konsolidační agentura prohlašuje, že účetní závěrky i konsolidované účetní závěrky sestavené k , , a byly ověřeny auditorem a zprávy nezávislých auditorů uvedené v prospektu odpovídají skutečnosti. 8

9 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU Dluhopisy emitované v rámci dluhopisového programu (dále jen "Dluhopisy") jsou vydávány společností Česká konsolidační agentura se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, Česká republika, IČ (dále jen "Emitent"). Služby administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením jmenovité hodnoty budou poskytovány Citibank a.s., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ: 16640, Česká republika, IČ: nebo osobou určenou v příslušném emisním dodatku nebo jiným obchodníkem s cennými papíry ustanoveným Emitentem v souladu s článkem 11.1 těchto emisních podmínek (dále jen "Administrátor"). Služby agenta pro výpočty spojené s některými konkrétními emisemi Dluhopisů budou poskytovány Českou konsolidační agenturou nebo jiným agentem pro výpočty jmenovaným Emitentem v souladu s článkem 11.2 těchto emisních podmínek, (dále jen "Agent pro výpočty"). Tyto emisní podmínky, které budou stejné pro jednotlivé emise Dluhopisů vydávané v rámci dluhopisového programu, a tento prospekt byly schváleny Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise") dne , rozhodnutím č.j. 45/N/911/2003/2, které nabylo právní moci dne ISIN Dluhopisů každé jednotlivé emise Dluhopisů vydané v rámci programu (která bude tvořena registrovanými nebo veřejně nabízenými Dluhopisy) bude přidělen zvlášť a bude uveden v příslušném emisním dodatku. Tyto společné emisní podmínky budou vždy pro každou konkrétní emisi Dluhopisů vydanou v rámci dluhopisového programu upřesněny doplňkem emisních podmínek obsaženém v emisním dodatku, který bude zvlášť schválen Komisí. Emisní podmínky každé konkrétní emise Dluhopisů vydané v rámci dluhopisového programu budou tedy tvořeny ustanoveními těchto společných emisních podmínek a ustanoveními doplňku emisních podmínek obsaženými v příslušném emisním dodatku, schváleném Komisí. Kterékoli ustanovení těchto společných emisních podmínek může být doplňkem emisních podmínek pro kteroukoli konkrétní emisi Dluhopisů vydanou v rámci dluhopisového programu upraveno či pozměněno. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito společnými emisními podmínkami a jejich doplňkem platným pro kteroukoli konkrétní emisi Dluhopisů vydanou v rámci dluhopisového programu mají ve vztahu k takové konkrétní emisi Dluhopisů přednost ustanovení příslušného doplňku emisních podmínek. Tím však není dotčeno znění těchto společných emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné konkrétní emisi Dluhopisů vydané v rámci dluhopisového programu. Majitelé dluhopisů vykonávají svá některá oprávnění týkající se Dluhopisů za podmínek smlouvy o správě emise a obstarání plateb ze dne mezi Emitentem a Citibank a.s. nebo, v případě jmenování jiného Administrátora v souladu s článkem těchto emisních podmínek, za podmínek smlouvy o správě emise a obstarání plateb mezi Emitentem a takovým jiným Administrátorem (každá taková smlouva dále jen "Smlouva s administrátorem"). Stejnopis Smlouvy s administrátorem týkající se každé konkrétní emise Dluhopisů vydané v rámci dluhopisového programu a dosud nesplacené bude k dispozici k nahlédnutí Majitelům dluhopisů v Určené provozovně Administrátora, který takovou Smlouvu s administrátorem uzavřel, přičemž se má za to, že Majitelé dluhopisů jsou obeznámeni s veškerými ustanoveními Smlouvy s administrátorem vztahujícími se k takové konkrétní emisi Dluhopisů a že s ní souhlasí. Některé výrazy používané v těchto společných emisních podmínkách jsou definovány v článku 15 těchto společných emisních podmínek. 9

10 1. Obecná charakteristika Dluhopisů 1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota Dluhopisů Dluhopisy vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry, ve formě na jméno nebo na doručitele. Dluhopisy budou vydány každý ve jmenovité hodnotě, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě, v počtu a číslování uvedeném v příslušném doplňku těchto emisních podmínek. Měna Dluhopisů a případné právo Emitenta zvýšit objem emise, včetně podmínek tohoto zvýšení, budou rovněž uvedeny v příslušném doplňku těchto emisních podmínek. 1.2 Majitelé Dluhopisů a kupónů, převod Dluhopisů a kupónů Oddělení práv na výnos z Dluhopisů Pokud není v jednotlivém doplňku emisních podmínek výslovně uvedeno jinak, nevylučuje se oddělení práva na výnos Dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu formou vydání kupónů (dále jen "Kupóny") jako samostatných cenných papírů na doručitele, s nimiž je spojeno právo na výplatu výnosu Převoditelnost Dluhopisů a Kupónů Pokud není v jednotlivém doplňku emisních podmínek výslovně stanoveno jinak, není převoditelnost Dluhopisů ani Kupónů (jsou-li vydávány) nijak omezena, avšak s tím, že převody Dluhopisů mohou být pozastaveny v souvislosti s vydáním konkrétních kusů Dluhopisů (jak stanoveno v článku 1.2.4) a v souvislosti se splacením nebo předčasným splacením Dluhopisů (jak stanoveno v článku 7.3) Majitelé a převody zaknihovaných Dluhopisů a Kupónů (a) (b) (c) Majitelem zaknihovaného Dluhopisu (dále jen "Majitel dluhopisu") a zaknihovaného Kupónu (je-li v souladu s příslušným doplňkem emisních podmínek vydáván) (dále jen "Majitel kupónu") je osoba, která je podle platných právních předpisů registrována jako majitel takového Dluhopisu nebo Kupónu ve Středisku cenných papírů, popřípadě v jiné zákonem stanovené evidenci majitelů zaknihovaných cenných papírů v České republice, která by evidenci ve Středisku cenných papírů nahradila, nebo v evidenci jiné osoby oprávněné nebo pověřené vedením evidence cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky (Středisko cenných papírů, jakýkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávněná nebo pověřená vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky společně dále jen "Středisko"), není-li prokázán opak. K převodu zaknihovaných Dluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány) dochází registrací tohoto převodu ve Středisku. Emitent a Administrátor budou pokládat každého Majitele dluhopisu a Kupónu (je-li v souladu s příslušným doplňkem emisních podmínek vydáván), za jejich oprávněného majitele ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito emisními podmínkami, jejich příslušným doplňkem a Smlouvou s administrátorem Majitelé a převody listinných Dluhopisů a Kupónů (a) Pokud nebude v jednotlivém doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, budou listinné Dluhopisy zpočátku zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě, bez Kupónů (dále jen "Sběrný dluhopis"). Sběrný dluhopis bude v den vydání Dluhopisů příslušné emise uložen do úschovy a správy u Administrátora. Na celkové jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu se Majitelé dluhopisů podílejí určitým počtem kusů Dluhopisů, aniž je těmto Dluhopisům přidělováno pořadové číslo. Sběrný dluhopis je společným majetkem majitelů 10

11 (b) (c) (d) (e) (f) podílů na Sběrném dluhopise. Majitel podílu na Sběrném dluhopisu je majitelem takového počtu jednotlivých Dluhopisů, který odpovídá velikosti jeho podílu na Sběrném dluhopisu a má veškerá práva, která přísluší Majiteli dluhopisu (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu), a dále právo, aby mu Emitent na žádost vydal v souladu s těmito emisními podmínkami a jejich případným doplňkem konkrétní kusy Dluhopisů a Kupónů (mají-li být v souladu s příslušným doplňkem vydány). Konkrétní kusy Dluhopisů (spolu s kupónovým archem, je-li vydáván) budou vydány Majitelům dluhopisů Administrátorem ve lhůtách a za podmínek stanovených v jednotlivých doplňcích těchto emisních podmínek. Není-li v příslušném doplňku stanoveno jinak platí, že konkrétní kusy Dluhopisů (spolu s kupónovým archem, je-li vydáván) budou vydány Majitelům dluhopisů v určené provozovně Administrátora pouze v případě, že dojde k Případu neplnění závazků uvedenému v článku 9 těchto emisních podmínek, a to na žádost Majitelů dluhopisů podanou nejdříve poté, kdy Administrátor v souladu s článkem 9 těchto emisních podmínek obdržel první řádné Oznámení o předčasném splacení (jak je tento pojem definován v článku 9 těchto emisních podmínek). Faktické vydání konkrétních kusů Dluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány) bude Administrátorem provedeno co nejdříve po (i) podání žádosti o výměnu podle předchozí věty a (ii) vytištění konkrétních kusů Dluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány) v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Práva spojená s Dluhopisy je ve vztahu k Emitentu oprávněna vykonávat osoba (dále také jen "Majitel dluhopisu"), kterou je (i) v případě listinných Dluhopisů znějících na doručitele osoba, která předloží konkrétní kus Dluhopisu a (ii) v případě listinných Dluhopisů znějících na jméno osoba uvedená v seznamu majitelů Dluhopisů znějících na jméno, vedeném Administrátorem; v případě existence Sběrného dluhopisu je pak Majitelem dluhopisů v každém případě osoba, která je v evidenci Administrátora vedena jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů. Majitelem listinného Kupónu (dále také jen "Majitel kupónu") je osoba, která předloží příslušný Kupón nebo Kupóny. K převodu Dluhopisů, kterými se příslušný Majitel dluhopisů podílí na Sběrném dluhopisu, dochází registrací tohoto převodu v evidenci Administrátora. Před vydáním konkrétních kusů Dluhopisů může Administrátor učinit oznámení Majitelům dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto emisních podmínek, ve kterém Administrátor může stanovit den, počínaje kterým budou převody podílů na Sběrném dluhopisu pozastaveny, přičemž na výzvu Administrátora je Majitel dluhopisů povinen k takovém pozastavení převodů poskytnout potřebnou součinnost. Administrátor nebude registrovat jakékoli převody podílů na Sběrném dluhopisu počínaje tímto dnem, přičemž ale platí, že tento den nesmí předcházet dni, počínaje kterým si Majitelé dluhopisů budou moci vyzvednout konkrétní kusy Dluhopisů (spolu s kupónovým archem, je-li vydáván) o více než 7 (sedm) Pracovních dní. K převodu konkrétních kusů listinných Dluhopisů znějících na doručitele a Kupónů dochází jejich předáním, nestanoví-li zákon nebo dohoda stran něco jiného. K převodu konkrétních kusů listinných Dluhopisů znějících na jméno dochází jejich rubopisem ve prospěch nového Majitele dluhopisů a jejich předáním; vůči Emitentovi je takový převod účinný až zápisem o změně Majitele dluhopisu v seznamu majitelů dluhopisů vedeném Administrátorem. Emitent a Administrátor budou pokládat každého Majitele dluhopisu a Majitele kupónu za jejich oprávněného majitele ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito emisními podmínkami, jejich příslušným doplňkem a Smlouvou s administrátorem. 2. Datum a způsob emise dluhopisů, emisní kurz 2.1 Datum emise; emisní lhůta Datum emise každé emise Dluhopisů bude uvedeno v příslušném doplňku emisních podmínek (dále jen Datum emise ). Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy tvořící příslušnou emisi Dluhopisů, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu lhůty 3 let po Datu emise či jiné lhůty stanovené v příslušném doplňku emisních podmínek (dále jen Emisní lhůta ), a to i postupně, není-li v příslušném doplňku emisních podmínek stanoveno jinak. Bez zbytečného odkladu po vydání všech Dluhopisů tvořících jakoukoli konkrétní emisi Dluhopisů nebo po uplynutí Emisní lhůty oznámí 11

12 Emitent Majitelům dluhopisů a Majitelům kupónů (jsou-li vydávány) způsobem stanoveným v článku 13 těchto emisních podmínek celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících příslušnou emisi. 2.2 Emisní kurz Emisní kurz Dluhopisů vydaných bez konání aukce Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise bude stanoven v jednotlivém doplňku těchto emisních podmínek. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Emisní lhůty po Datu emise bude vždy určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos Emisní kurz Dluhopisů vydaných formou aukce Bude-li podle příslušného doplňku emisních podmínek stanoveno, že Dluhopisy budou vydány formou aukčního prodeje, bude emisní kurz určen kurzem dosaženým v aukci, jejíž způsob a podmínky budou určeny příslušným doplňkem emisních podmínek. Emisní kurz Dluhopisů vydaných během Emisní lhůty po Datu emise bude vždy určen stejným způsobem, nebude-li v příslušném doplňku emisních podmínek stanoveno jinak. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. 2.3 Způsob a místo úpisu Dluhopisů Způsob a místo úpisu Dluhopisů jednotlivé emise vydané v rámci tohoto dluhopisového programu, včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů, budou stanoveny v příslušném doplňku těchto emisních podmínek. 3. Status Dluhopisů 3.1 Záruka za závazky Emitenta Za veškeré závazky Emitenta, včetně závazků vyplývajících z jednotlivých emisí Dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu, ručí v souladu s 1 odst. 3 zákona České republiky č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Česká republika. 3.2 Status Dluhopisů Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí tohoto dluhopisového programu (a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Majitelům dluhopisů, případně Majitelům kupónů, jsou-li vydávány, vyplývající z Dluhopisů, případně z Kupónů) zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nepodřízené a jinak než ručením České republiky vyplývajícím ze zákona nezajištěné závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a pouze ručením České republiky na základě zákona zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Majiteli dluhopisů a Majiteli kupónů stejné emise stejně. 4. Negativní závazek Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech v rámci tohoto dluhopisového programu vydaných a nesplacených Dluhopisů nezajistí ani nedovolí zajištění (a) zástavními právy ke svému současnému nebo budoucímu majetku nebo (b) jakýmikoli jinými právy zřízenými ve prospěch třetích osob váznoucími na jeho současném nebo budoucím majetku, jakýchkoli svých současných nebo budoucích závazků vyplývajících z jakýchkoliv jiných dluhopisů vydaných Emitentem na českém nebo zahraničním kapitálovém trhu, pokud nejpozději současně stejným nebo rovnocenným způsobem schváleným usnesením schůze Majitelů dluhopisů v souladu s článkem 12 těchto emisních podmínek nezajistí své závazky vyplývající z Dluhopisů. 12

13 5. Výnos 5.1 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem (a) (b) (c) Dluhopisy označené v příslušném doplňku těchto emisních podmínek jako Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v takovém doplňku. Úrokové výnosy budou narůstat od Data emise (včetně) a, není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, budou vypláceny za každý celý rok zpětně, vždy k datu, na které připadá výročí Data emise, a to v souladu s článkem 7 těchto emisních podmínek. Není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, bude první platba úrokových výnosů provedena k prvnímu výročí Data emise. Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti dluhopisů nebo dnem jejich předčasné splatnosti (podle článku 6 nebo 9 těchto emisních podmínek, pokud není v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při úrokové sazbě uvedené v odstavci (a) shora až do (i) dne, kdy Majitelům dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Majitelům dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za každé období jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (popřípadě její nesplacené části, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázově) a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (popřípadě její nesplacené části, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázově), příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného Zlomku dní. 5.2 Dluhopisy s pohyblivým výnosem (a) (b) (c) (d) (e) Dluhopisy označené v příslušném doplňku těchto emisních podmínek jako Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou odpovídající příslušné Referenční sazbě zvýšené o příslušnou Marži, vždy během jednotlivých na sebe navazujících Výnosových období. Úrokové výnosy budou narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě platné pro takové Výnosové období. Není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, bude úroková sazba platná pro každé Výnosové období stanovena Agentem pro výpočty jako součet (i) příslušné Referenční sazby zjištěné Agentem pro výpočty v Den stanovení Referenční sazby a hodinu, kdy je to obvyklé pro příslušnou měnu ve Finančním centru a (ii) příslušné Marže. Není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, bude úroková sazba pro každé Výnosové období Agentem pro výpočty zaokrouhlena na základě matematických pravidel na čtyři desetinná místa podle pátého desetinného místa. Úrokovou sazbu pro každé Výnosové období sdělí Agent pro výpočty ihned po jejím stanovení Administrátorovi, který ji bez zbytečného odkladu oznámí Majitelům dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto emisních podmínek. Úrokový výnos za každé Výnosové období je splatný v Den výplaty úroku (jak je tento pojem definován v článku 7.2 těchto emisních podmínek). Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti dluhopisů nebo dnem jejich předčasné splatnosti (podle článku 6 nebo 9 těchto emisních podmínek, není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při úrokové sazbě uvedené v odstavci (a) shora až do (i) dne, kdy Majitelům dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Majitelům dluhopisů, že obdržel veškeré 13

14 (f) částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za období jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (popřípadě její nesplacené části, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázově) a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (popřípadě její nesplacené části, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázově), příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného Zlomku dní. 5.3 Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu (a) (b) Dluhopisy označené v příslušném doplňku těchto emisních podmínek jako Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu nebudou úročeny. Výnos z takových Dluhopisů je představován rozdílem mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každého takového Dluhopisu. Jestliže částka v souvislosti s jakýmkoli neúročeným Dluhopisem s výnosem na bázi diskontu není Emitentem řádně splacena v termínu její splatnosti, bude taková splatná částka úročena příslušnou Diskontní sazbou, a to až do (i) dne, kdy Majitelům dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Majitelům dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. V případech, kdy jde o výpočet za období kratší jednoho roku, se tento výpočet provádí na základě příslušného Zlomku dní. 6. Splacení Dluhopisů 6.1 Konečné splacení Pokud nedojde k (i) předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem z důvodu, že nastal jakýkoliv Případ neplnění závazků podle článku 9 těchto emisních podmínek, (ii) předčasnému splacení Dluhopisů v majetku Emitenta v souladu s článkem 6.4 těchto emisních podmínek, nebo (iii) předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem z jiných důvodů, pokud jsou takové důvody uvedeny v doplňku těchto emisních podmínek vztahujícím se ke konkrétní emisi, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů (popřípadě jiná hodnota, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti Dluhopisů) splacena ke Dni konečné splatnosti dluhopisů(jak je tento pojem definován v článku 7.2 těchto emisních podmínek), a to v souladu s článkem 7 těchto emisních podmínek. Není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů (popřípadě jiná hodnota, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti Dluhopisů) splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. 6.2 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta Není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, Emitent není oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů dané emise s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v majetku Emitenta v souladu s článkem 6.4 těchto emisních podmínek. 6.3 Odkoupení Dluhopisů Není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu. 6.4 Zrušení dluhopisů Veškeré Dluhopisy odkoupené v souladu s ustanovením článku 6.3 těchto emisních podmínek nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda je oznámením Administrátorovi učiní předčasně splatnými. Takové Dluhopisy se stávají předčasně splatnými okamžikem doručení příslušného oznámení Emitenta Administrátorovi a bez dalšího zanikají a považují se za splacené z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě. 14

15 6.5 Domněnka splacení V případě, že Emitent v souladu se Smlouvou s administrátorem uhradí Administrátorovi celou částku jmenovité hodnoty Dluhopisů a naběhlých úroků splatnou v souvislosti se splacením Dluhopisů ve smyslu ustanovení článků 5 a 6 těchto emisních podmínek a v souladu s příslušným doplňkem těchto emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem, všechny závazky Emitenta z Dluhopisů budou pro účely článku 4 těchto emisních podmínek považovány za plně splacené ke dni připsání příslušných částek na příslušný účet Administrátora. 7. Platební podmínky 7.1 Měna plateb Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů (popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) výlučně v měně, ve které je v příslušném doplňku těchto emisních podmínek denominována jmenovitá hodnota Dluhopisů, není-li podle příslušného doplňku těchto emisních podmínek přípustné vyplácení úrokového výnosu a/nebo splacení jmenovité hodnoty (popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) v jiné měně nebo měnách. Úrokový výnos (pokud je to relevantní) bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů (popřípadě Diskontovaná hodnota, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo taková jiná hodnota, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) bude splacena Majitelům dluhopisů za podmínek stanovených těmito emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky a v souladu s nimi. 7.2 Den výplaty Výplaty úrokových výnosů (pokud je to relevantní) a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů (popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) budou Emitentem prováděny k datům uvedeným v těchto emisních podmínkách a v příslušném doplňku těchto emisních podmínek (každý takový den podle smyslu dále jen "Den výplaty úroků" nebo "Den konečné splatnosti dluhopisů" nebo "Den předčasné splatnosti dluhopisů" nebo každý z těchto dní také jen "Den výplaty"), a to prostřednictvím Administrátora. Pokud je v příslušném doplňku těchto emisních podmínek stanoveno, že dochází k úpravě Dnů výplaty v souladu s konvencí pracovního dne, pak platí, že pokud by jakýkoli Den výplaty připadl na den, který není Pracovní den, bude takový Den výplaty namísto toho připadat na takový Pracovní den, který: (a) (b) (c) je nejblíže následujícím Pracovním dnem, a to v případě, že v doplňku těchto emisních podmínek je stanovena konvence pracovního dne "Následující"; nebo je nejblíže následujícím Pracovním dnem, avšak v případě, že by takový nejblíže následující Pracovní den spadal do dalšího kalendářního měsíce, bude Den výplaty namísto toho připadat na nejblíže předcházející Pracovní den, a to v případě, že v doplňku těchto emisních podmínek je stanovena konvence pracovního dne "Upravená následující"; nebo je nejblíže předcházejícím Pracovním dnem, a to v případě, že v doplňku těchto emisních podmínek je stanovena konvence pracovního dne "Předcházející", přičemž Emitent nebude povinen platit jakékoli dodatečné částky za časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence pracovního dne. 15

16 7.3 Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy Zaknihované Dluhopisy (a) (b) Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy ze zaknihovaných Dluhopisů, jsou (i) v případě, že nedošlo k oddělení práva na výnos Dluhopisů podle článku těchto emisních podmínek osoby, které budou registrovány jako Majitelé dluhopisů ve Středisku ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu (dále jen "Oprávněné osoby") a (ii) v případě, že došlo k oddělení práva na výnos Dluhopisů podle článku těchto emisních podmínek osoby, které budou registrovány jako Majitelé kupónů ve Středisku ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu (dále také jen "Oprávněné osoby"). Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů nebo Kupónů učiněným počínaje Datem exkupón týkajícím se takové platby, včetně tohoto dne. Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu zaknihovaných Dluhopisů (popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů), jsou osoby, které budou registrovány jako Majitelé dluhopisů ve Středisku ke konci příslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty (dále také jen "Oprávněné osoby"). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů (popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje Datem ex-jistina až do příslušného Dne splatnosti dluhopisů. Pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, budou převody všech Dluhopisů pozastaveny počínaje Datem ex-jistina až do příslušného Dne splatnosti dluhopisů, přičemž na výzvu Administrátora je Majitel dluhopisů povinen k takovém pozastavení převodů poskytnout potřebnou součinnost Listinné Dluhopisy (a) (b) Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z listinných Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopise, jsou osoby, které budou registrovány u Administrátora jako osoby podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu (dále také jen "Oprávněné osoby"). Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopise, učiněným počínaje Datem ex-kupón týkajícím se takové platby, včetně tohoto dne. Po vydání konkrétních kusů Dluhopisů v souladu s článkem těchto emisních podmínek budou oprávněnými osobami, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z listinných Dluhopisů (i) v případě, že nedošlo k oddělení práva na výnos Dluhopisů podle článku těchto emisních podmínek osoby, které předloží Administrátorovi v Určené provozovně administrátora příslušný Dluhopis na doručitele nebo osoby, které byly ke konci Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu vedeny jako Majitelé dluhopisů na jméno v evidenci Majitelů dluhopisů na jméno vedené Administrátorem a které předloží Administrátorovi v Určené provozovně administrátora příslušný Dluhopis na jméno a (ii) v případě, že došlo k oddělení práva na výnos Dluhopisů podle článku těchto emisních podmínek osoby, které odevzdají Administrátorovi konkrétní kusy příslušných Kupónů v Určené provozovně Administrátora. Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů na jméno, učiněným počínaje Datem ex-kupón týkajícím se takové platby, včetně tohoto dne. Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu listinných Dluhopisů (popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi 16

17 diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) zastoupených podílem na Sběrném dluhopise jsou osoby, které budou registrovány u Administrátora jako osoby podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů ke konci příslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty (dále také jen "Oprávněné osoby"). Po vydání konkrétních kusů Dluhopisů v souladu s článkem těchto emisních podmínek budou oprávněnými osobami, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu listinných Dluhopisů (popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) (i) v případě listinných Dluhopisů znějících na doručitele osoby, které odevzdají Administrátorovi konkrétní kusy Dluhopisů v Určené provozovně Administrátora a (ii) v případě listinných Dluhopisů znějících na jméno osoby, které byly vedeny v seznamu Majitelů dluhopisů znějících na jméno vedeném Administrátorem ke konci příslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty, a které odevzdají Administrátorovi konkrétní kusy Dluhopisů v Určené provozovně Administrátora. Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů (popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje Datem ex-jistina až do příslušného Dne splatnosti dluhopisů. Pokud to nebude odporovat platným právním předpisům budou převody všech Dluhopisů pozastaveny počínaje Datem ex-jistina až do příslušného Dne splatnosti dluhopisů, přičemž na výzvu Administrátora je Majitel dluhopisů povinen k takovém pozastavení převodů poskytnout potřebnou součinnost. 7.4 Provádění plateb (a) Administrátor bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Administrátorovi do Určené provozovny věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení, s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby a originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení o daňovém domicilu příjemce platby (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku a potvrzením o daňovém domicilu a ostatními případně příslušnými přílohami dále jen "Instrukce"). V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření. Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou. (b) Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle 17

18 (c) (d) odstavce (a) tohoto článku a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky (i) odepsána z účtu Administrátora vedeného v clearingovém centru České národní banky, jednáli se o platbu v českých korunách, nebo (ii) odepsána z účtu Administrátora, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instrukci v souladu s odstavcem (a) tohoto článku, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle odstavce (a) tohoto článku a pokud je nejpozději do 7 (sedmi) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci (x) odepsána z účtu Administrátora vedeného v clearingovém centru České národní banky, jedná-li se o platbu v českých korunách, nebo (y) odepsána z účtu Administrátora, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za takový časový odklad. V případě provádění jakýchkoli plateb na základě odevzdání nebo předložení konkrétních kusů listinných Dluhopisů nebo Kupónů je podmínkou provedení platby v den jejich splatnosti v souladu s odstavcem (b) tohoto článku, že příslušné konkrétní kusy listinných Dluhopisů nebo Kupónů budou odevzdány nebo předloženy příslušnou Oprávněnou osobou Administrátorovi v souladu s článkem těchto emisních podmínek nejpozději do 10:00 hod v příslušný Den výplaty nebo, není-li Den výplaty Pracovním dnem, do 10:00 hod v nejblíže předcházející Pracovní den. V případě, že Oprávněná osoba odevzdá nebo předloží Administrátorovi příslušné konkrétní kusy Dluhopisů či Kupónů později, provede Administrátor platbu nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů od data odevzdání nebo předložení takových Dluhopisů či Kupónů, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za takový časový odklad. Další podmínky tohoto článku 7.4 týkající se včasného doručení řádné Instrukce Administrátorovi zůstávají nedotčeny. Emitent ani Administrátor nejsou odpovědni za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas neudělila řádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace požadované od ní v tomto článku 7.4, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby. 8. Zdanění Splacení jmenovité hodnoty (popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Majitelům dluhopisů nebo Majitelům kupónů (pokud je to relevantní) žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků, pokud v příslušném doplňku těchto emisních podmínek není stanoveno jinak. 18

19 9. Předčasná splatnost Dluhopisů 9.1 Případy neplnění závazků Pokud v rámci kterékoli konkrétní emise v rámci programu emise Dluhopisů nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále jen "Případ neplnění závazků"): (a) jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy, kterých se taková platba týká, nebude v souladu s článkem 7 těchto emisních podmínek provedena do 10 (deseti) Pracovních dní od data splatnosti; nebo (b) jakýkoli jiný peněžitý závazek nebo závazky Emitenta, včetně závazků vyplývajících z poskytnutého ručení, které ve svém úhrnu přesahují částku Kč (pět set miliónů korun českých) nebo její ekvivalent v kterékoli měně, nebude Emitentem řádně uhrazen do 10 (deseti) Pracovních dní od data splatnosti nebo povoleného odkladu. To neplatí pro případ, kdy (i) Emitent v dobré víře namítá zákonem předepsaným způsobem neplatnost závazku co do jeho výše nebo důvodu a platbu uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán povinným plnit nebo (ii) Emitent má vůči věřiteli takového závazku započitatelnou pohledávku alespoň ve výši, která by, pokud by bylo uplatněno započtení, snížila celkové závazky Emitenta podle tohoto odstavce na částku nižší než Kč (pět set miliónů korun českých); nebo (c) (d) (e) (f) pak: (x) Česká republika přestane ručit za závazky Emitenta vyplývající z již vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů, aniž by na ni tyto závazky přešly či by k nim přistoupila; nebo Emitent nedodrží své závazky vyplývající z článku 4 těchto emisních podmínek a takové porušení závazků zůstane nenapraveno po 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dnech ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Majitelem dluhopisu dopisem zaslaným Administrátorovi do Určené provozovny; nebo Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj jiný podstatný závazek uvedený v těchto emisních podmínkách a takové porušení závazků zůstane nenapraveno po 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dnech ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Majitelem dluhopisu dopisem zaslaným Administrátorovi do Určené provozovny; nebo (i) bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo přijato platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací a současně nedojde k převodu veškerého majetku nebo převážné části majetku Emitenta na další osobu nebo osoby a tato osoba nebo osoby nepřistoupí společně a nerozdílně k veškerým závazkům Emitenta z dosud vydaných a nesplacených Dluhopisů (dále jen "Relevantní závazky") a za Relevantní závazky alespoň jedné takové osoby nebude plně ručit stát) nebo (ii) na majetek Emitenta bude prohlášen konkurz nebo bude prohlášení konkurzu na majetek Emitenta zamítnuto pro nedostatek majetku Emitenta nebo (iii) Emitent podá návrh na svůj vlastní konkurz nebo na vyrovnání nebo požádá soud o povolení ochranné lhůty, v případě jakýchkoli úročených zaknihovaných Dluhopisů nebo jakýchkoli úročených listinných Dluhopisů může kterýkoli Majitel dluhopisů vydaných v rámci emise, jíž se případ neplnění týká, dle své úvahy písemným oznámením (dále jen "Oznámení o předčasném splacení") doručeným Administrátorovi do Určené provozovny požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů (popřípadě takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů), jejichž je majitelem, a dosud nevyplaceného narostlého úroku na těchto Dluhopisech, vypočteného podle článku 5.1 nebo 5.2 těchto emisních podmínek, ke dni, kdy takové splacení v souladu s článkem 5.1(b) nebo 5.2(e) těchto emisních podmínek proběhne, a Emitent je povinen takové Dluhopisy takto splatit, avšak pouze za splnění následujících podmínek: (1) pokud nastal Případ neplnění závazků uvedený pod písmenem (b), (d) nebo (e) a současně nenastal Případ neplnění závazků uvedený pod 19

20 písmenem (a), (c) nebo (f), musí být Oznámení o předčasném splacení doručeno Administrátorovi Majiteli dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta; (2) spolu s Dluhopisy musí být vráceny i všechny k nim náležející Kupóny (pokud byly vydány), které ještě nejsou splatné, jinak se hodnota příslušného nevráceného Kupónu odečte a bude vyplacena Majiteli kupónu, avšak pouze proti odevzdání příslušného Kupónu. Hodnotou nevráceného Kupónu se rozumí částka úroku uvedená v Kupónu diskontovaná ke dni předčasné splatnosti Dluhopisu při diskontní sazbě určené Agentem pro výpočty na základě tržních úrokových sazeb v příslušné době. Současně však platí, že diskontní sazba určená Agentem pro výpočty dle předchozí věty nesmí být nižší než sazba, při jejímž použití by souhrnná diskontovaná hodnota všech nesplatných kupónů ke dni předčasné splatnosti takového Dluhopisu byla vyšší než jmenovitá hodnota (popřípadě taková jiná hodnota, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů) Dluhopisu, k němuž takové nesplatné Kupóny náleží. Všechny kupóny náležející k Dluhopisu, jehož se Oznámení o odkupu týká se stávají splatnými ke stejnému dni jako příslušný Dluhopis, a to v jejich diskontované hodnotě určené v souladu s předcházejícím; nebo (y) v případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu, které nejsou úročeny, může kterýkoli Majitel dluhopisů vydaných v rámci emise, jíž se případ neplnění týká, dle své úvahy písemným oznámením (dále také jen "Oznámení o předčasném splacení") doručeným Administrátorovi do Určené provozovny požádat o předčasné splacení Dluhopisů, jejichž je majitelem, a to ve výši Diskontované hodnoty takových Dluhopisů (popřípadě v takové jiné hodnotě, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů) ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 9.2 těchto emisních podmínek), a Emitent je povinen takové Dluhopisy takto splatit, avšak pokud nastal Případ neplnění závazků uvedený pod písmenem (b), (d) nebo (e) a současně nenastal Případ neplnění závazků uvedený pod písmenem (a), (c) nebo (f), pak pouze pod podmínkou, že Oznámení o předčasném splacení doručí Administrátorovi Majitelé dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta. 9.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli dluhopisů dle písmena (x) nebo (y) předcházejícího článku 9.1 se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Majitel dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení (dále jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů"). Pokud je ke splatnosti takových částek Emitentem potřeba oznámení od Majitelů dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta, pak se všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli dluhopisů dle písmena (x) nebo (y) výše stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Administrátorovi doručil do Určené provozovny příslušné oznámení poslední Majitel dluhopisů, jehož bylo potřeba, aby byla splněna uvedená podmínka (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů"). 9.3 Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Majitelem dluhopisů odvoláno, avšak jen ve vztahu k jeho Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je písemně doručeno Administrátorovi do Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 9.2 splatné. Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Majitelů dluhopisů. 9.4 Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku se jinak použijí ustanovení článku 7 těchto emisních podmínek. 20

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let (společné emisní podmínky dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu po 1.12.2012)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM

Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM ] Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v objemu 15.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let (společné emisní podmínky dluhopisů) Aranžér programu Komerční banka, a. s. Tyto společné emisní podmínky byly

Více

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Ručitel BNP Paribas S.A. Administrátor

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Aranžér programu Komerční banka, a.s. Tyto společné emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j.

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 600 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 1,85% p.a splatné v roce 2006 ISIN CZ0002000516 Hypoteční zástavní listy

Více

Wüstenrot stavební spořitelna a.s.

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 500 000 000 Kč nesoucí úrokový výnos ve výši 4,50% p.a., s možností změny této výše v případě neuplatnění práva emitenta

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty EMISNÍ DODATEK ZE DNE 3. LEDNA 2012 140 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji akciového indexu S&P 500 (SPX Index) splatné v roce 2013, emisní kurz 107,142857143% jmenovité hodnoty ISIN CZ0003703076

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s.

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s. ebanka, a. s. Hypoteční zástavní listy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2022 ISIN CZ0002001704 Na základě tohoto dokumentu je společnost ebanka,

Více

Aranžér a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. Obchodníci

Aranžér a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. Obchodníci Fond pojištění vkladů Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s.

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. 3.000.000.000 Kč Česká spořitelna, a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2015 s právem emitenta na předčasné splacení dluhopisů

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY

CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. EMISNÍ PODMÍNKY OBSAH 1 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ... 4 2.1 PODOBA DLUHOPISŮ... 4 2.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ A PŘEVOD DLUHOPISŮ... 4 3 LHŮTA

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015)

Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015) Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015) 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost SPGroup a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK hypoteční zástavní listy s pohyblivým úrokovým výnosem

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů IV. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy vydávané společností ISTROKAPITAL CZ a.s. se sídlem na adrese Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 28963156, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a.

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a. Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,74 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 150.000.000 EUR k Datu emise nebo v průběhu

Více

Komerční banka, a.s. PROSPEKT DLUHOPISU

Komerční banka, a.s. PROSPEKT DLUHOPISU Komerční banka, a.s. PROSPEKT DLUHOPISU Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 20.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Vedoucí spolumanažeři emise

Vedoucí spolumanažeři emise Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 2 000 000 000 dluhopisy nesoucí úrokový výnos 6,85% ročně splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500086 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité

Více

EuroClearing Association Praha

EuroClearing Association Praha EuroClearing Association Praha EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPIS EuroClearing Praha 10_2027 V Praze dne 5.12.2012 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Dluhopisy vydávané společností NASURI s.r.o., IČ: 291 30 301, se sídlem

Více

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o.

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o. Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky JVP system s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část 1. dodatek Základního prospektu pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument aktualizuje Základní

Více

Emisní podmínky dluhopisů. Římská 1222/33 s.r.o.

Emisní podmínky dluhopisů. Římská 1222/33 s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Římská 1222/33 s.r.o. Náležitosti dluhopisu Emitent: Římská 1222/33 s.r.o., IČ: 282 30 086, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, U Zvonařky 2536, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Obsah: 1. Náležitosti Dluhopisu...3 2. Obecná charakteristika Dluhopisů...4 2.1

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ. Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ. Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074 Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074 Vedoucí manažer Raiffeisenbank a.s. Administrátor Raiffeisenbank a.s. Datum vyhotovení

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993 UniCredit Bank Czech Republic, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY S POHYBLIVÝM ÚROKOVÝM VÝNOSEM V CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ JMENOVITÉ HODNOTĚ EMISE 10 000 000 000 KČ SPLATNÉ V ROCE 2017 ISIN CZ0002001993

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 PROSPEKT 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT B.V. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0000000203 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité

Více

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a

Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a Komerční banka, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,40% p.a v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 20.000.000.000 Kč k Datu emise nebo v průběhu emisní lhůty

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2012 ISIN CZ0002000763 Hypoteční zástavní listy v předpokládané

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 4. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111 6. EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

UŽŠÍ PROSPEKT EMITENTA. 500 000 000 Kč. 3,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2010 ISIN CZ0002000599

UŽŠÍ PROSPEKT EMITENTA. 500 000 000 Kč. 3,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2010 ISIN CZ0002000599 Volksbank CZ, a. s. 500 000 000 Kč 3,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2010 ISIN CZ0002000599 3,70% hypoteční zástavní listy v objemu 500 000 000,- Kč splatné v roce 2010 (dále jen "dluhopisy"

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV. Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. IV. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost EDD Business Capital a.s, založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Kolbenova 616/34,

Více

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč. 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč. 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688 Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. Guaranteed investment a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. Guaranteed investment a.s. EMISNÍ PODMÍNKY Pětiletých dluhopisů II. 1 SKUTKOVÝ PRÁVNÍ ZÁKLD DLUHOPISŮ Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisy jsou

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s.

Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Prospekt cenného papíru Do 4 000 000 000 Kč ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. 6,85 % hypoteční zástavní listy splatné v roce 2005 6,85 % hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 4 000

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 70 000 000 Euro splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501843 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více