POSELSTVÍ NÁČELNÍKA SVAZU BR. ANT. B. SVOJSÍKA K 25 LETŮM SKAUTINGU (1936)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSELSTVÍ NÁČELNÍKA SVAZU BR. ANT. B. SVOJSÍKA K 25 LETŮM SKAUTINGU (1936)"

Transkript

1 POSELSTVÍ NÁČELNÍKA SVAZU BR. ANT. B. SVOJSÍKA K 25 LETŮM SKAUTINGU (1936) Drazí! Od prvních pokusů se skautingem u nás uplynulo čtvrtstoletí. Ať pohlížíme na svou práci sebe skromněji, nelze přece utajiti vlastní uspokojení nad tím, co bylo za ta léta práce vykonáno. Československou mládež po prvé uvedli jsme do bratrského objetí organisace světové. Jak se to zdá dávno a přece je tomu jen málo let, kdy na ostrově Brownsea rozbil Baden-Powell svůj první pokusný tábor a získával zkušenosti! Bylo to v roce 1907, napřesrok bude tomu teprve třicet let. A pohleďme, jak za ta léta narostlo hnutí skautské. Koncem roku 1936 je tu na 5 milionů skautů a skautek registrovaných v londýnských ústředích. A kolik je těch, kteří nemohli zaplatiti příspěvek! Tak z malého houfku oddaných jinochů, jdoucích věrně za svým vůdcem, vznikla organisace světová nesmírné důležitosti. U nás je nejinak. Stál jsem u kolébky československého skautingu a vzpomínám s pohnutím na první pokusy na českomoravské vysočině v roce 1911, se svými žáky v údolí radotínském a prokopském a prvého úplného tábora prázdninového u Vorlov v r. 1912, jehož účastníci dnes zralí muži ještě mezi námi, skauty, pracují. Málo nás bylo, ale bylo to zdravé semeno hořčičné, které se živě hlásilo k životu přes překážky, přes nepřízeň doby i zlobu lidí. Bylo-li nás tehdy hrstka, je nás dnes jen ve Svazu k Jsme jednotní, konsolidováni. Je v tom síla hnutí, je v tom jeho opodstatnění, jeho význačný charakter výchovný i hodnota jeho pro národ a stát. Šli jsme jen svou cestou a často proti proudu, šli jsme odhodlaně a důsledně se svou mládeží za pevným cílem a neslevili ani v nejmenším. Dnes máme zadostiučinění, které mnozí u vědomí své viny a nestatečnosti obávají se veřejně vysloviti, aby sami sebe

2 nepostavili do nepříznivého světla. Ale to nám nepřekáží. Naše pravda zvítězila. Dnes všeobecně se uznává význam skautské výchovy pro brannost národa, tu a tam mluví se již uznale o skautingu, ale je nám jen líto toho promarněného a ještě dosud mařeného času, než k názoru tomu došli ti, jichž to bylo svátou povinností aspoň již tehdy, když jsme burcovali a volali na poplach. Zásluhu o to, že jsme v intencích Tyršových my první dali našemu svobodnému státu úplnou, moderní brannou výchovu mládeže, nedejte si vzíti nikdy a od nikoho! A co, sestry a bratři, bude dále? Na Hlavním stanu mluvilo se o jakési pětiletce programu, rozděleného do pěti let. Ptám se sám sebe: Proč pět let, proč ne pouze rok? A volám k vám: Proč se nedati do práce, do celé práce ihned? Což je možno čekat po léta, když hora ruit když hodina volá, vše se řítí úprkem, střemhlav a třeba býti připraven i hotov ne zítra, ale již dnes? Český lid šel za naším příkladem do přírody, dnes se jde naší cestou k brannosti mládeže, kéž skauting ukáže našemu národu ještě bezpečnou stezku k povznesení mravnímu. Právě jste vyslechli pozdrav 1, bratří Americké Unie. Čtvrt milionu jich přibylo za rok, a to jest vedle organisace amerických skautek Camp Fire Girls! A právě v Americe nejvýše si hodnotí na skautingu vedle výchovy k praktičnosti a dobrému občanství, jak při stoupající zločinnosti a korupci zůstávají odchovanci skautingu v mizivém počtu mezi provinilci. Pevně věřím, že i u nás, jako ve věcech brannosti dá nedaleká budoucnost plně za pravdu skautingu i ve výchově mravní. Skauting je také rekreace, ba skauting je krásná hra! Ani v nejmenším neubereme skautingu ničeho na tomto jeho podkladě, kterým právě získává mládež do svých šiků. Ale nezapomínejme horkého života! Všechna ta rekreace ať se nevybíjí v malichernostech, ať veliká hra skautů celého světa má vždy v pozadí smysl životního boje o volnost, svobodu, lepší a spravedlivější úroveň života. Nezůstaneme při zaněcování nevím kolika druhů ohníčků, nebudeme se předhánět jen v dovednosti ve vázání několika tuctů uzlů, Naše vycházky nebudou výlety náročných turistů, jako naše tábory nebudou místem, kde by se sešla naše mládež, aby prožila svoji dovolenou v sladké nečinnosti, zpestřené opalováním na slunci a nějakou míčovou hrou. Nikoliv, toto vše není naším cílem, jest jen prostředkem k dosažení něčeho lepšího, něčeho vyššího, ušlechtilejšího. U nás bude a musí vše směřovati ke skutečnému životu. Naše hra musí se proměniti v práci, naše zručnosti a schopnosti v službu, naše otužování a tělesné i duchovní povznesení musí sloužiti ne sobecky jen nám, ale celé lidské společnosti. Vzpomínám jen tak maně na naši akci Choďte vlevo!, Zdravte státní vlajku!, na naše podniky sběratelské, které naše hodné skautky a skauti tolikrát konali po celé republice, až po naše nedávné snahy po bezpečnosti na veřejných komunikacích ony neblahé

3 masakry vojínů auty tu všude se setkáváme se skutečným životem a v těchto 'zkouškách života obstál vždy skauting dokonale. Budiž tomu vždycky tak! Ani obětování života nebylo s to zabrániti pravému skautu, aby vykonal, co bylo jeho povinností. A já věřím pevně, že tomu vždy tak bude. Jsem jist, že nové skautské generace, které přicházejí vystřídati ty, kdož odcházejí ať za chlebem nebo do zásvětí k Vyšší službě budou zrovna tak šťastny v našich táborech, právě tak obětavé, statečné a ušlechtilé, jako jejich předchůdci, kteří razili cestu a bojovali o uznání bez únavy, bez oddechu, nezištně, s nasazením inteligence, času i zdraví. Snažte se o další šíření našich ideí! Všude kolem vás je mnoho míst, mnoho mládeže, která potřebuje skautingu, získejte ji, veďte ji co nejčastěji do přírody, dejte jí hodně mnoho ze všech oborů skautingu a budou vám vděčni po celý život. Snad i u nás dojdou záhy rodiče k přesvědčení, že nemohou svým dětem dáti lepší dar než několik let tuhého, ale radostného skautského života v přírodě. Neslevujte však nikdy z požadavku na dobré srdce a charakter vůdců! Těžce doplácí skaut za viny vůdce, k němuž ve skautingu zpravidla přilne tak vroucně. Zkušebním kamenem našich výsledků výchovných není pouze průraznost v boji za vlastním úspěchem tu si osvojí skoro každý, ale jak se kdo osvědčí v konfliktech mravních, v bojích za pravdu, v konání dobra, zda vyroste v charakterního a dobrého člověka. Koná-li někdo dílo opravdu záslužné, pak je to ten, kdo pracuje pro lepší budoucnost světa i lidstva. A to činí skauting. Buďte proto na svou práci hrdi, milujte ji, nikdy nepodlehněte pohodlnosti a nestatečnosti, ale jděte do života a činů s pevnou vírou, že pravý muž, statečná žena zmohou nakonec i dílo nejtěžší. Nový president naší republiky ve svém prvním armádním rozkaze volá k československé armádě naším, heslem: Buďte připraveni! Ministr Národní obrany mu posvědčuje a hlásá: Buďme připraveni! Já posílám vás do vašich domovů, skautských kluboven a táborů s tím poselstvím, abyste tlumočili sestrám a bratřím nejen můj, ale nás všech upřímný pozdrav a dík za všechnu práci s vybídnutím, aby vytrvali, neboť od převratu nebylo pro nás chvíle důležitější. V dnešních chmurných dobách nevíme dne ani hodiny a jako skauti jsme povinni odpověděti svému presidentu: Nám není ani třeba výzvy jsme vždy připraveni ke všemu ušlechtilému a vznešenému, ať to stojí cokoliv. A. B. Svojsík, náčelník

4 NÁČELNICKÝ POZDRAV K 25 LETŮM SVOBODNÉHO SKAUTINGU (2014) Před dvaceti pěti lety, 2. prosince 1989, se v pražské Městské knihovně sešly stovky skautských vůdců a vůdkyň z celé země. Jen dva týdny po demonstraci 17. listopadu tam všichni společně obnovili svobodný skauting. Po třech zákazech ze strany totalitní moci, jednou nacistické a dvakrát komunistické, po poslední vynucené pauze, která trvala dvě desetiletí, se skauting zvedl z popela, skoro jako bájný Fénix. Už dávno nejsme v obnovovací fázi, naopak jsme zdravým, rozvíjejícím se společenstvím s jeho úspěchy a výzvami. Skautkám a skautům nabízíme moderní všestranný program, vzděláváme každoročně stovky vedoucích, o skautské oddíly se starají tisíce zapálených a obětavých žen a mužů všeho věku. Skautek a (c) Tomáš Tkáčik - Rozum skautů trvale každoročně přibývá, letos jsme překonali členskou hranici 50 tisíc. Skauting je opět nedílnou a viditelnou součástí společnosti skrze činnost oddílů po celé zemi i skrze zapojení mnoha lidí formovaných skautskou výchovou do občanského života. To neznamená, že by nebylo co zlepšovat. Opak je pravdou. Víme, že ani dnes není program dokonalý a je na něm třeba nadále průběžně pracovat. Usilovně se zamýšlíme nad dalšími změnami ve vzdělávání dospělých dobrovolníků, stejně jako hledáme cesty, jak je v jejich skautské službě podporovat. Letos přijatá Strategie 2022 je součástí úvah o tom, kam a jak chceme v následujících letech jít. A i když skautek a skautů přibývá, je naším úkolem neustále usilovat o oslovení těch, kteří si k nám prozatím cestu nenašli. Protože právě skrze dobrodružství a příležitosti k růstu, které nabízíme mladým lidem, děláme svět kolem sebe lepším. A proto tady přeci jsme. Čtvrtstoletí nepřetržité činnosti ve svobodné společnosti je dobrým podnětem k reflexi a zamyšlení do budoucna. Ke snaze o co nejlepší skauting nás nezavazuje jen těch posledních pětadvacet let, ale i těch celých sto a pár, které jsme ušli, někdy zvesela a nahlas, jindy potají a bolestně, už od Antonína Benjamina. Také nás k ní ovšem zavazuje každá dívka a chlapec, kteří dnes nebo zítra zaklepou na naší klubovnu kdekoli a budou hledat dobrodružství a partu kamarádů. Jejich důvěra a velká očekávání nás zavazují především. Mysleme na ně v každém okamžiku!

5 Vzpomeňme v těchto dnech také na všechny, kteří skautingu zůstali věrní v dobách nesvobody, na ty, kteří skauting udrželi a obnovili pro další skautské generace. A až se potkáme na oddílových schůzkách, třeba na těch vánočních, nezapomeňme připomenout nejen těm nejmladším, že svoboda ani skauting nejsou samozřejmost. Díky za Vaši skautskou službu, všechno dobré do dalších pětadvaceti a buďme připraveni! Eva Měřínská, náčelní, Marek Baláš Čiča, náčelník

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

KNIHOVNA JUNÁKŮ-SKAUTŮ ČESKOSLOV ČÍS 14. Rediguje ANT. B. SVOJSÍK. DRUŽINOVÁ SOUSTAVA (THE PATROL SYSTEM) PŘÍSPĚVEK K PROHLOUBENÍ SKAUTSKÉ NAPSAL

KNIHOVNA JUNÁKŮ-SKAUTŮ ČESKOSLOV ČÍS 14. Rediguje ANT. B. SVOJSÍK. DRUŽINOVÁ SOUSTAVA (THE PATROL SYSTEM) PŘÍSPĚVEK K PROHLOUBENÍ SKAUTSKÉ NAPSAL KNIHOVNA JUNÁKŮ-SKAUTŮ ČESKOSLOV ČÍS 14. Rediguje ANT. B. SVOJSÍK. DRUŽINOVÁ SOUSTAVA (THE PATROL SYSTEM) PŘÍSPĚVEK K PROHLOUBENÍ SKAUTSKÉ PRAKSE. JAN NAPSAL NOVÁK, ŽUPNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÝ. V PRAZE 1922

Více

Výchova občana republiky skautováním.

Výchova občana republiky skautováním. Knihovny junáků-skautů československých Čfslo 11. Rediguje Ant. B. Svojsík. Výchova občana republiky skautováním. Napsal ANT. B. SVOISÍK, náčelník Svazu skautů Republiky Československé V Praze 1920. České

Více

JAK DÁL hodnoty a smysl života v krizi lidství a lidské společnosti

JAK DÁL hodnoty a smysl života v krizi lidství a lidské společnosti JAK DÁL hodnoty a smysl života v krizi lidství a lidské společnosti Petr Hampl píše ve svém článku Jak ožebračit chudé v Lidových novinách 23. března 2013, že americký libertariánský politolog Charles

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222

2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222 2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222 3 5 Fotoromán hrají: Míša Mango Petra byla hrozn líná holka, co nejradji ze všeho jenom umla na bednu. Základy v zdravovědě jsou součástí

Více

1.1.2 Sv. František z Assisi (1182 1226) - poustevník, zakladatel řádu františkánů, patron vlčat

1.1.2 Sv. František z Assisi (1182 1226) - poustevník, zakladatel řádu františkánů, patron vlčat Literatura k MZS 1 Texty k přednášce 1.1 Inspirační zdroje 1.1.1 Sv. Jiří (3.- 4. století) patron skautů a skautek Sv. Jiří, pocházel buď z maloasijské Kapadocie, nebo podle jiné verze z palestinské Lyddy,.

Více

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch 1. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti. Receptů k tomu, aby děti byly šťastné a úspěšné,

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

HISTORICKÉ STŘÍPKY SKAUTINGU NA MOSTECKU (1920-1989)

HISTORICKÉ STŘÍPKY SKAUTINGU NA MOSTECKU (1920-1989) Junák, svaz skautů a skautek ČR Okres 425 Most HISTORICKÉ STŘÍPKY SKAUTINGU NA MOSTECKU (1920-1989) Publikaci vydána za přispění Statutárního města Most 1920-1989 Předmluva Myšlenkou dát dohromady publikaci

Více

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském UVÍTÁNÍ NA CESTĚ ČINOVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském oddíle a před tím třeba ve smečce vlčat. Prožil jsi několik táborů, skládal

Více

Evangelický. Ladislav Mečkovský

Evangelický. Ladislav Mečkovský KostnicKé jiskry Evangelický týdeník 21-22/2012 18. července 2012 l ročník 97 l cena: 13 Kč Poselství k 7. neděli po sv. trojici Příští číslo vyjde 15. srpna 2012 Z obsahu * Svoboda a poznání * Kam se

Více

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci,

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozvání a za možnost promluvit k vám ve dnech dvacátého výročí dramatického prolamování hraničních zátarasů, stříhání ostnatých drátů,

Více

DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA Ročník 2008 V Praze dne 30. 10. 2008 Číslo 3 DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: Sokol a vznik Československa (J. Nešpor), Podíl Sokola na vznik Československa

Více

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Praha, 2. 3. října 2003, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Preambule: Účastníci celostátního shromáždění nestátních

Více

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském

Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském CZ-06.qxd 6.9.2006 11:27 StrÆnka 1 UVÍTÁNÍ NA CESTĚ ČINOVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Stojíš na prahu nové etapy své skautské stezky. Prožil jsi několik let ve skautském oddíle a před tím třeba ve smečce vlčat.

Více

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon Skautský zákon 1 Autor této knížky, kapitán R. E. Philipps, padl, či jak my skauti říkáme, byl povolán k vyšší službě 6. července 1916, když statečně vedl mužstvo

Více

Smysl křesťanství OBSAH:

Smysl křesťanství OBSAH: OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) 1/2012 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie

Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie Povolání rybářů Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera

Více