NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, příslušný orgán státní správy podle 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu ) ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy, v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) a podle zvláštní úpravy 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeném na základě podnětu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ (dále jen Ředitelství silnic a dálnic České republiky ) podaného v zastoupení právnickou osobou Linio Plan, s.r.o., se sídlem Brno, Sochorova 3178/23, IČ dne , po projednání s dotčenými orgány ve smyslu ustanovení 172 odst. 1 správního řádu a 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, po písemném souhlasném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, Brno, IČ (dále jen Policie České republiky ) č.j. KRPB /ČJ DP ze dne a po písemném souhlasném stanovisku Města Ivanovice na Hané, se sídlem Palackého náměstí 796, Ivanovice na Hané, IČ (dále jen Město Ivanovice na Hané ) ze dne , podle 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu stanovuje místní úpravu provozu na silnici I/47 Vyškov - Přerov - Fulnek v místě km 5,586-7,302 jejího provozního staničení, t.j. v průtahu městem Ivanovice na Hané, na pozemcích parcelní číslo 894/25, 894/36, 943/1, 944/1, 1079/1, 1079/2, 1080, 1701, 1703, 1704 a 1705/1 v katastrálním území Ivanovice na Hané, okres Vyškov, kraj Jihomoravský v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH OPRAVA POVRCHŮ podle objektu SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ projektové dokumentace pro stavební povolení stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ zpracované projektantem Linio Plan, s.r.o., se sídlem Brno, Sochorova 3178/23, IČ v únoru 2015 pod číslem zakázky L , která je nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.

2 Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici I/47: Provedení místní úpravy provozu na silnici I/47 musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 294/2015 Sb. ). Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou zejména normy ČSN EN Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení a ČSN EN Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, a dále technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen TP 65 ), TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen TP 133 ) a TP 58 Směrové sloupky a odrazky. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti místní úpravy provozu na silnici I/47 musí být schváleného typu. Stálé svislé dopravní značky, výrobky pro vodorovné dopravní značení a směrové sloupky patří v souladu s ustanovením 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády ) k výrobkům, u kterých musí být posouzena shoda podle dikce 5, 5a nařízení vlády. Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici I/47 podle tohoto stanovení zajistí státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, která je stavebníkem stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ, před započetím užívání této stavby. Svislé a vodorovné dopravní značky a dopravní zařízení může provádět pouze zhotovitel, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost k zajištění kvality při jejich realizaci podle části II/4 Provádění silničních a stavebních prací metodického pokynu Ministerstva dopravy Systém jakosti v oboru pozemních komunikací č.j. 1/ TN/2 (úplné znění platné od ). Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky (právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k silnici I/47) bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy zajišťovat též následnou kontrolu a údržbu dopravních značek a dopravních zařízení, které jsou v souladu s dikcí 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích ) součástí této silnice I. třídy.

3 Toto stanovení mění (doplňuje) opatření obecné povahy ve věci místní úpravy provozu na silnici I/47 Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 15135/2012 ze dne v rámci akce Pasport dopravního značení ve městě Ivanovice na Hané. Předmětem tohoto stanovení není místní úprava provozu na pozemních komunikacích nižší třídy a kategorie. Místní úprava provozu na silnici II/428 ulice Nádražní a ulice Havlíčkova, dále na místních komunikacích ulice Horní Valy, ulice Dolní Valy, ulice Mlýnská, ulice Smetanova a ulice Žižkova, a dále na veřejně přístupných účelových komunikacích musí být provedena podle stanovení Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy, Masarykovo náměstí č. 1, Vyškov (místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností - dále jen Městský úřad Vyškov ). V souladu s dikcí 35 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích je vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění dopravních značek a dopravních zařízení. Tímto stanovením místní úpravy provozu na silnici I/47 nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen stavební zákon ). Právo realizovat místní úpravu provozu na silnici I/47 podle tohoto stanovení se zakládá stavebníkovi na základě vykonatelného povolení stavby speciálního stavebního úřadu dle stavebního zákona. Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky je v souladu s dikcí 154 odst. 1 stavebního zákona povinna uchovávat po celou dobu trvání stavby silnice I/47 dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, ověřenou projektovou dokumentaci a všechny důležité doklady týkající se stavby zahrnující též stanovení místní úpravy provozu na této pozemní komunikaci. O d ů v o d n ě n í : Řízení z moci úřední ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov - Přerov - Fulnek v místě km 5,586-7,302 jejího provozního staničení, t.j. v průtahu městem Ivanovice na Hané, na pozemcích parcelní číslo 894/25, 894/36, 943/1, 944/1, 1079/1, 1079/2, 1080, 1701, 1703, 1704 a 1705/1 v katastrálním území Ivanovice na Hané, okres Vyškov, kraj Jihomoravský bylo zahájeno na základě podnětu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky podaného dne v zastoupení právnickou osobou Linio Plan, s.r.o., se sídlem Brno, Sochorova 3178/23, IČ , který byl doložen objektem SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ projektové dokumentace pro stavební povolení stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ. Předmětem výše uvedené stavby je úprava silnice I/47 v průtahu městem Ivanovice na Hané, která má být realizována ve stávající trase v místě km 5,585-7,300 jejího provozního staničení.

4 V rámci stavby má být provedena úprava šířkového uspořádání silnice I/47, včetně úpravy pozemních komunikací a sjezdů připojených k silnici I/47 v dotčeném úseku, dále úprava stávajících přechodů pro chodce, a dále realizována nová podélná parkovací stání. Těmito stavebními úpravami je vyvolána změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Cílem návrhu změny místní úpravy provozu na silnici I/47 je akceptovat výše popsané stavební úpravy a zajistit provedení svislých a vodorovných dopravních značek a dopravního zařízení v souladu s obecně závaznými předpisy ve věcech pozemních komunikací a provozu na nich, zejména v souladu s dikcí 16 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích podle 24 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s oddílem 1 Úprava provozu na pozemních komunikacích dílu 4 Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích hlavy II Provoz na pozemních komunikacích části první zákona o silničním provozu a v souladu s částí první Úprava provozu na pozemních komunikacích vyhlášky č. 294/2015 Sb., a dále v souladu se zvláštními technickými předpisy, kterými jsou zejména normy ČSN EN Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení a ČSN EN Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, a dále technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen TP 65 ), TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen TP 133 ) a TP 58 Směrové sloupky a odrazky. Osazení resp. přemístění svislé dopravní značky výstražné č. A 11 Pozor, přechod pro chodce v místě km 5,885 provozního staničení silnice I/47 vpravo a v místě km 6,029 provozního staničení silnice I/47 vlevo je v souladu s dikcí 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, 4 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem TP 65. V obci se značky č. A 11 Pozor, přechod pro chodce užívá v případech, kdy je nutno na přechod zvlášť upozornit nebo kde jej řidič nemusí očekávat, tj. zpravidla mimo křižovatku. Tato výstražná značka se v obci umísťuje m před předním okrajem vodorovné značky č. V 7a Přechod pro chodce. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ dojde ke změně umístění přechodu pro chodce, byla značka č. A 11 Pozor, přechod pro chodce navržena tak, aby respektovala tuto stavební úpravu a výše uvedené obecně závazné předpisy. Osazení resp. přemístění svislé dopravní značky upravující přednost č. P 2 Hlavní pozemní komunikace v místě km 6,154 provozního staničení silnice I/47 vpravo, v místě km 6,195 a 6,257 provozního staničení silnice I/47 vlevo, v místě km 6,287 provozního staničení silnice I/47 vpravo, v místě km 6,356 provozního staničení silnice I/47 vlevo, v místě km 6,475 provozního staničení silnice I/47 vlevo, v místě km 6,653 provozního staničení silnice I/47 vpravo, v místě km 6,691 provozního staničení silnice I/47 vlevo a v místě km 7,042 provozního staničení silnice I/47 vlevo je v souladu s dikcí 63 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, 5 a přílohou č. 2 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem TP 65. Svislá dopravní značka č. P2 Hlavní pozemní komunikace označuje hlavní pozemní komunikaci v obci. Značka platí pro nejbližší křižovatku. Značky není třeba užívat v obci před křižovatkou tvaru T" ze směru, kde se vedlejší pozemní komunikace připojuje zleva (pokud hlavní pozemní komunikace probíhá v přímém směru). K označení hlavní pozemní komunikace se značka umísťuje ve vzdálenosti do 25 m před hranicí křižovatky.

5 Tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikace musí být vyznačeny na dodatkové tabulce č. E 2b Tvar křižovatky". Dodatkové tabulky č. E 2b Tvar křižovatky" není nutno užít v případě křižovatky s přibližně pravým úhlem křížení pozemních komunikací a kde hlavní pozemní komunikace probíhá v přímém směru. V ostatních případech je nutno dodatkové tabulky užít. Vyznačení tvaru křižovatky na dodatkové tabulce musí vycházet ze skutečného geometrického tvaru křižovatky. Hlavní pozemní komunikace je znázorněna čarou dvojnásobné šířky, než čára znázorňující pozemní komunikaci vedlejší. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ dojde ke stavební úpravě pozemních komunikací nižší kategorie a třídy připojených k silnici I/47, byla značka č. P 2 Hlavní pozemní komunikace, včetně dodatkové tabulky č. E 2b Tvar křižovatky", navržena tak, aby respektovala tuto stavební úpravu a výše uvedené obecně závazné předpisy. Osazení resp. přemístění svislé dopravní značky zákazové č. B 21a Zákaz předjíždění v místě km 5,803 provozního staničení silnice I/47 vpravo a v místě km 6,172 provozního staničení silnice I/47 vlevo, a dále svislé dopravní značky zákazové č. B 21b Konec zákazu předjíždění v místě km 5,803 provozního staničení silnice I/47 vlevo je v souladu s dikcí 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, 6 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem a TP 65. Svislá dopravní značka č. B 21a Zákaz předjíždění se užívá zejména v případech, kdy je nutno vzhledem k místním podmínkám stanovit zákaz předjíždění motorového vozidla vlevo (s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku). Svislá dopravní značka č. B 21b Konec zákazu předjíždění se užívá k ukončení platnosti omezení vyjádřeného značkou č. B 21a Zákaz předjíždění, pokud není ukončeno křižovatkou. Tyto zákazové značky jsou přemístěny tak, aby zákaz předjíždění platil v úseku silnice I/47, v jejíž blízkosti se nachází základní umělecká škola a autobusové nádraží, a dále v místě přemístěného přechodu pro chodce. Zákaz předjíždění vyznačený na silnici I/47 svislými dopravními značkami č. B 21a Zákaz předjíždění a č. B 21b Konec zákazu předjíždění odpovídá úseku této silnice s vodorovnou dopravní značkou č. V 1a Podélná čára souvislá. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ dojde ke změně šířkového uspořádání silnice I/47 a realizaci nových podélných parkovacích stání, je možno konstatovat, že svislé dopravní značky zákazové č. B 21a Zákaz předjíždění v místě km 6,348, v místě km 6,524 a v místě km 6,710 provozního staničení silnice I/47 vpravo a v místě km 6,444, v místě km 6,646 a v místě km 7,010 provozního staničení silnice I/47 vlevo, a dále svislé dopravní značky zákazové č. B 28 Zákaz zastavení v místě km 6,348 provozního staničení silnice I/47 vpravo a v místě km 6,444 provozního staničení silnice I/47 vlevo se stanou nadbytečnými, a proto bylo navrženo jejich odstranění. Osazení resp. přemístění svislé dopravní značky informativní provozní č. IP 6 Přechod pro chodce v místě km 5,956 provozního staničení silnice I/47 vpravo a v místě km 5,962 provozního staničení silnice I/47 vlevo je v souladu s dikcí 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu, 8 a přílohou č. 5 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem TP 65. Značkou č. IP 6 Přechod pro chodce se označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou dopravní značkou č. V7a Přechod pro chodce především v místech, kde by jej řidič jinak neočekával, tj. zejména v obci u přechodu situovaného mimo křižovatku. Značka č. IP 6 Přechod pro chodce se umísťuje bezprostředně před přechodem pro chodce nebo případně na úrovni osy přechodu.

6 Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ dojde ke změně umístění přechodu pro chodce, byla značka č. IP 6 Přechod pro chodce navržena tak, aby respektovala tuto stavební úpravu a výše uvedené obecně závazné předpisy. Změna sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 3a Směrová tabule s cílem přímo, č. IS 3b Směrová tabule s cílem vlevo, č. IS 1c Směrová tabule pro příjezd k dálnici vpravo, č. IS 3c Směrová tabule s cílem vpravo v místě km 6,400 provozního staničení silnice I/47 vpravo a sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 3a Směrová tabule s cílem přímo, č. IS 1b Směrová tabule pro příjezd k dálnici vlevo, č. IS 3b Směrová tabule s cílem vlevo, č. IS 3c Směrová tabule s cílem vpravo v místě km 6,571 provozního staničení silnice I/47 vlevo je v souladu s dikcí 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu, 8 a přílohou č. 5 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem až TP 65. Svislá dopravní značka informativní směrová Směrová tabule s cílem přímo, vlevo nebo vpravo informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům); číslo silnice se uvádí v rámečku. Svislá dopravní značka informativní směrová Směrová tabule pro příjezd k dálnici vlevo nebo vpravo informuje o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím dálnice. Tabule pro přímý směr se umísťuje nejvýše, pod ní tabule pro levé odbočení a nejníže tabule pro pravé odbočení. Tyto značky se v obci umísťují ve vzdálenosti m před hranicí křižovatky. Změna provedení dopravních značek informativních směrových Směrová tabule pro příjezd k dálnici vlevo nebo vpravo je navržena v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Změna sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 22a, IS 22d, IS 22e Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství v místě km 6,241 provozního staničení silnice I/47 vpravo, sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 22a, IS 22b, IS 22c, IS 22e Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství v místě km 6,419 provozního staničení silnice I/47 vpravo, sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 22a, IS 22b, IS 22d Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství v místě km 6,438 provozního staničení silnice I/47 vlevo, sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 22a, IS 22b, IS 22c, IS 22e Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství v místě km 6,505 provozního staničení silnice I/47 vlevo, sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 22a, IS 22b, IS 22c Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství v místě km 6,630 provozního staničení silnice I/47 vpravo, sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 22a, IS 22b, IS 22e Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství v místě km 6,736 provozního staničení silnice I/47 vlevo a sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 22a, IS 22e Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství v místě km 7,069 provozního staničení silnice I/47 vlevo, a dále sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 24c Komunální cíl v místě km 6,251 provozního staničení silnice I/47 vpravo a sestavy svislých dopravních značek informativních směrových č. IS 24c Komunální cíl v místě km 6,422 provozního staničení silnice I/47 vlevo je v souladu s dikcí 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu, 8 a přílohou č. 5 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem až a TP 65. Značka č. IS 22a, IS 22b, IS 22c, IS 22d, IS 22e Onačení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství informuje o názvu, průběhu a směru k vyznačené ulici nebo jinému veřejnému prostranství.

7 Značka č. IS 22a informuje o názvu ulice, na které je značka umístěna a užívá se zejména společně s ostatními značkami pro označení názvu dalších ulic. Při umístění značek se zohledňuje hledisko dobré viditelnosti pro všechny účastníky provozu a přednostně se volí umístění vyhovující společnému umístění značek pro označení všech ulic na konkrétní křižovatce. Značka č. IS 22b informuje o názvu ulice ve směru přímo, značka č. IS 22c informuje o názvu ulice ve směru vlevo, značka č. IS 22d informuje o názvu ulice ve směru šikmo vpřed (pro směr šikmo vpravo je šikmá šipka umístěna při pravém okraji značky, pro směr šikmo vlevo je šikmá šipka umístěna při levém okraji značky) a značka č. IS 22e informuje o názvu ulice ve směru vpravo. Značky označující ulice se neumísťují společně s jinými značkami. Značka č. IS 24c informuje o komunálním cíli a směru k němu. Tyto značky se pod sebou umísťují v následujícím pořadí: značka, která uvádí název ulice, na které je sestava značek umístěna, dále značka pro směr přímo, dále značka pro směr šikmo vlevo, dále značka pro směr vlevo, dále značka pro směr šikmo vpravo, a dále značka pro směr vpravo. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ dojde ke stavební úpravě pozemních komunikací nižší kategorie a třídy připojených k silnici I/47, byly značky označující název ulice a komunální cíl navrženy tak, aby respektovaly tuto stavební úpravu a výše uvedené obecně závazné předpisy. Odstranění stávající svislé dopravní značky informativní jiné č. IJ 15 Dopravní vysílání je vyvoláno jejím zrušením v obecně závazných právních předpisech ve věcech provozu na pozemních komunikacích ( 8 a příloha č. 5 vyhlášky č. 294/2015 Sb.). Prodloužení vodorovné dopravní značky č. V 1a Podélná čára souvislá" 0,125 m je navrženo v souladu s dikcí 64 zákona o silničním provozu, 11 a 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem 3.2 TP 133. Značka č. V 1a Podélná čára souvislá" se užívá pro vyznačení zákazu vjetí do protisměrného jízdního pruhu, zejména z důvodu nebezpečného úseku na pozemní komunikaci vyžadující zvýšenou pozornost. Tato značka je navržena tak, aby zákaz předjíždění platil v úseku silnice I/47, v jejíž blízkosti se nachází základní umělecká škola a autobusové nádraží, a dále v místě přemístěného přechodu pro chodce. Změna umístění vodorovné dopravní značky č. V 7a Přechod pro chodce je navržena v souladu s dikcí 64 zákona o silničním provozu, 11 a 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem TP 65 a článkem 12 TP 133. Značka č. V 7a Přechod pro chodce se užívá mimo křižovatku ve spojení se svislou dopravní značkou č. IP 6 Přechod pro chodce a vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Přechod pro chodce se vyznačuje přednostně kolmo na osu pozemní komunikace. Šířka přechodu pro chodce se stanovuje s ohledem na intenzitu pěšího provozu, minimální šířka je v obci 3 m, doporučená 5 m. Značka č. V 7a Přechod pro chodce je tvořena rovnoběžnými čárami o šířce 0,50 m, mezery mezi čárami jsou rovněž 0,50 m. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ dojde ke změně umístění přechodu pro chodce, byla značka č. V 7a Přechod pro chodce navržena tak, aby respektovala tuto stavební úpravu a výše uvedené obecně závazné předpisy.

8 Doplnění směrových sloupků č. Z 11g v místě km 5,586 a 5,598 provozního staničení silnice I/47 vpravo je v souladu s dikcí 66 zákona o silničním provozu, 15 a přílohou č. 10 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a článkem TP 65. Směrový sloupek č. Z 11g červené barvy kruhového průřezu s jednou červenou odrazkou po celém obvodu se užívá v místě připojení účelové komunikace k jiné pozemní komunikaci. Tyto sloupky se užívají v obci i mimo obec. Směrové sloupky č. Z 11g označují připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici I/47. Místní úprava provozu na silnici I/47 musí v souladu s ustanovením 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Na základě výše uvedeného možno konstatovat, že návrh respektuje citovaná ustanovení zákona o silničním provozu včetně prováděcího předpisu a rovněž obecné technické požadavky na komunikaci definované v souladu s dikcí 16 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména 24 Dopravní značky, dopravní a bezpečnostní zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že výše popsané změny místní úpravy provozu na silnici I/47 vyžaduje bezpečnost silničního provozu na této pozemní komunikaci, jsou ve veřejném zájmu definovaném v obecně závazných předpisech ve věcech pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích, a možno konstatovat, že podmínka dikce 78 zákona o silničním provozu byla respektována. Z tohoto důvodu bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje zahájeno řízení z moci úřední podle 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov - Přerov - Fulnek v místě km 5,586-7,302 jejího provozního staničení, t.j. v průtahu městem Ivanovice na Hané, na pozemcích parcelní číslo 894/25, 894/36, 943/1, 944/1, 1079/1, 1079/2, 1080, 1701, 1703, 1704 a 1705/1 v katastrálním území Ivanovice na Hané, okres Vyškov, kraj Jihomoravský v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ, které je vedeno u zdejšího úřadu pod spisovou značkou S-JMK 66938/2016/ODOS. Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dikcí 136 odst. 1 písm. a) správního řádu a podle 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie. Písemné souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, Brno (dále jen Policie České republiky ) č.j. KRPB /ČJ DP ze dne je jedním z podkladů tohoto řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh místní úpravy provozu na silnici I/47 zahrnuje též změnu umístění přechodů pro chodce, nutno konstatovat, že tímto opatřením obecné povahy může být dotčeno právo Města Ivanovice na Hané, se sídlem Palackého náměstí 796, Ivanovice na Hané, IČ (dále jen Město Ivanovice na Hané ) na samosprávu v oblasti péče o ochranu a rozvoj dopravy ve smyslu 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedeného důvodu je dalším dotčeným orgánem v tomto řízení v souladu s dikcí 136 odst. 2 správního řádu Město Ivanovice na Hané. Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením 172 odst. 1 správního řádu a 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 projednal s výše definovanými dotčenými orgány.

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje písemností č.j. JMK 68187/2016 ze dne oznámil zahájení řízení podle 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov - Přerov - Fulnek v místě km 5,586-7,302 jejího provozního staničení, t.j. v průtahu městem Ivanovice na Hané, na pozemcích parcelní číslo 894/25, 894/36, 943/1, 944/1, 1079/1, 1079/2, 1080, 1701, 1703, 1704 a 1705/1 v katastrálním území Ivanovice na Hané, okres Vyškov, kraj Jihomoravský v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ, které je vedeno u zdejšího úřadu pod spisovou značkou S-JMK 66938/2016/ODOS a současně za účelem projednání této věci s dotčenými orgány nařídil na den ústní jednání. Při tomto ústním jednání konaném v zasedací místnosti Městského úřadu Ivanovice na Hané bylo vydáno souhlasné stanovisko Města Ivanovice na Hané, a dále souhlasné stanovisko přizvaného orgánu Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy, Masarykovo náměstí č. 1, Vyškov, který je věcně a místně příslušným správním orgánem ve věci stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích nižší kategorie a třídy připojených k silnici I/47 v dotčeném úseku. Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 se přímo dotýká zájmů státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, která je stavebníkem stavby IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ a osobou pověřenou výkonem vlastnických práv státu k této silnici I. třídy, dále vlastníků pozemků parcelní číslo 894/25, 894/36, 943/1, 944/1, 1079/1, 1079/2, 1080, 1701, 1703, 1704 a 1705/1 v katastrálním území Ivanovice na Hané, okres Vyškov, kraj Jihomoravský, na nichž mají být umístěny dopravní značky a dopravní zařízení, a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici /47. Toto stanovení je tedy závazným úkonem Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci místní úpravy provozu na silnici I/47, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob. V souladu s dikcí 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jsou-li součástí místní úpravy provozu na pozemních komunikacích světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví příslušný správní orgán tuto úpravu provozu opatřením obecné povahy. Postup při vydávání opatření obecné povahy je obecně upraven v 171 a následujících části šesté správního řádu a podrobnější procesní pravidla stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou upravena v 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v 136 správního řádu doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li tímto stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce, a dále vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. K návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat a vypořádat se s nimi a o námitkách rozhodnout v odůvodnění opatření obecné povahy.

10 Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, oznámí správní orgán veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li tímto stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné povahy ve věci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem řízení vedeného Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod spisovou značkou S-JMK 66938/2016/ODOS je místní úprava provozu na silnici I/47 zahrnující zejména osazení svislých dopravních značek výstražných č. A 11 Pozor, přechod pro chodce, které upozorňují na místo, kde je účastník provozu povinen dbát zvýšené opatrnosti, dále svislých dopravních značek upravujících přednost P 2 Hlavní pozemní komunikace, včetně dodatkové tabulky č. E 2b Tvar křižovatky", které stanovují přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích, dále svislých dopravních značek zákazových č. B 21a Zákaz předjíždění, které zakazují předjíždění motorového vozidla vlevo (s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku), dále svislých dopravních značek informativních provozních č. IP 6 Přechod pro chodce a vodorovné dopravní značky č. V 7a Přechod pro chodce, které ukládají řidiči povinnosti stanovené zákonem o silničním provozu vztahující se k pohybu chodců po přechodu pro chodce, a dále prodloužení vodorovné dopravní značky č. V 1a Podélná čára souvislá", která odděluje jízdní pruhy v místech zákazu vjetí do protisměrného jízdního pruhu, možno konstatovat, že toto stanovení zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stávající místní úpravě provozu na silnici I/47, a proto postupuje správní orgán podle obecné úpravy 171 a následujících části šesté správního řádu a podle zvláštní úpravy 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (opatření obecné povahy). Opatření obecné povahy, v řízení vedeném pod spisovou značkou S-JMK 66938/2016/ODOS podle 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje vydáno (a jeho podmínky stanoveny) v souladu s obecně závaznými právními předpisy ve věcech provozu na pozemních komunikacích. V souladu s ustanovením 62 odst. 5 a 6 zákona o silničním provozu stanovuje význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a dopravních zařízení vyhláška č. 294/2015 Sb. a dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům. Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil splnění dikce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním podmínky bodu 1) tohoto stanovení. Místní úprava provozu na silnici I/47 Vyškov - Přerov - Fulnek v místě km 5,586-7,302 jejího provozního staničení, t.j. v průtahu městem Ivanovice na Hané, na pozemcích parcelní číslo 894/25, 894/36, 943/1, 944/1, 1079/1, 1079/2, 1080, 1701, 1703, 1704 a 1705/1 v katastrálním území Ivanovice na Hané, okres Vyškov, kraj Jihomoravský v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ bude provedena v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. a všechny dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům a musí být schváleného typu.

11 Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici I/47 podle tohoto stanovení zajistí v souladu s bodem 2) tohoto stanovení státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, která je stavebníkem stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ, před započetím užívání této stavby u oprávněné osoby, která prokáže způsobilost k zajištění kvality při realizaci dopravních značek a dopravních zařízení. Státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky bude podle bodu 3) tohoto stanovení zajišťovat též následnou kontrolu a údržbu svislých a vodorovných dopravních značek a směrových sloupků, které jsou v souladu s dikcí 12 odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích součástí silnice I/47. Vzhledem ke skutečnosti, že se stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov - Přerov - Fulnek v místě km 5,586-7,302 jejího provozního staničení, t.j. v průtahu městem Ivanovice na Hané, na pozemcích parcelní číslo 894/25, 894/36, 943/1, 944/1, 1079/1, 1079/2, 1080, 1701, 1703, 1704 a 1705/1 v katastrálním území Ivanovice na Hané, okres Vyškov, kraj Jihomoravský v rámci stavby I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ vztahuje k provozu v zastavěném území Města Ivanovice na Hané, zveřejní Krajský úřad Jihomoravského kraje opatření obecné povahy na své úřední desce a na úřední desce této dotčené obce. Toto opatření obecné povahy ve věci místní úpravy provozu na silnici I/47 nabude účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na závěr je možno konstatovat, že toto stanovení vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje jako orgán věcně příslušný podle 124 odst. 4 písm. b) zákona o silničním provozu, v mezích své zákonem vymezené působnosti při respektování oddílu 1 Úprava provozu na pozemních komunikacích dílu 4 Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích hlavy II Provoz na pozemních komunikacích části první zákona o silničním provozu a části první Úprava provozu na pozemních komunikacích vyhlášky č. 294/2015 Sb., a dále 12 zákona o pozemních komunikacích. /Podkladem pro stanovení místní úpravy provozu na silnici I/47 budou připomínky a námitky dotčených osob. Krajský úřad Jihomoravského kraje se připomínkami bude před vydáním tohoto opatření obecné povahy zabývat a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění a o námitkách bude rozhodovat. Rozhodnutí o námitkách, které bude obsahovat vlastní odůvodnění, bude uvedeno jako součást odůvodnění tohoto opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad./

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, příslušný orgán státní správy podle 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 15135/2012 S. zn.: S - JMK 15135/2012/OD Brno dne 30.05.2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 115790/2019 S. zn.: S - JMK 111854/2019/OD Brno dne 12.8.2019 OPATŘENÍ OB ECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 52797/2018 S. zn.: S - JMK 52789/2018/OD Brno dne 09.04.2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 136402/2016 Sp. zn.: S - JMK 98017/2016 ODOS Brno 08.09.2016 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 93169/2018 S. zn.: S - JMK 92249/2018/OD Brno dne 27.06.2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako příslušný orgán

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 128645/2018 Sp.zn.: S-JMK 70287/2018 OD Brno 03.01.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/1745/18/352 Č.J.: MUH/ 12140/18/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 12.02.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 66591/2013 Brno 04.07.2013 S T A N O V E N Í Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy věcně příslušný

Více

N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/5676/19/352 Č.J.: MUH/ 30694/19/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 20.05.2019 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/15893/18/352 Č.J.: MUH/ 86618/18/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 06.11.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 179571/2011 Sp. zn.: S - JMK 179571/2011 OD Brno 09.10.2012 O P AT Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 124250/2017 S. zn.: S- JMK 97117/2017/OD Brno dne 28.08.2017 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Jihomoravského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 10652/2018 Sp.zn.: S-JMK 158476/2017 OD Brno 19.01.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/6469/19/352 Č.J.: MUH/ 37369/19/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 17.06.2019 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/3074/19/352 Č.J.: MUH/ 16800/19/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 10.04.2019 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/35057-17/ 5373-2017/PIL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 60712/2016 Sp.zn.: S-JMK 60163/2016 ODOS Brno 21.04.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 160309/2016 Sp.zn.: S-JMK 151108/2016 ODOS Brno 31.10.2016 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 19.02.2014 NAŠE ČJ.: MR-S

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo nám. 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo nám. 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 03.11.2017 Č. j.: JMK 162356/2017 Sp. zn.: S-JMK 158476/2017 OD Vyřizuje: Mgr. Červinková Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0070381/18/DOP/JLa Sp. zn.: MULTM/0052302/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/5554/18/352 Č.J.: MUH/ 40114/18/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 11.06.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 132528/2017 Sp.zn.: S-JMK 132295/2017 OD Brno 12.09.2017 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 100072/2016 Sp.zn.: S-JMK 98338/2016 ODOS Brno 17.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Sp.zn.: S-JMK 47966/2018 OD Brno 20.04.2018 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 46691/2016 Sp.zn.: S-JMK 27883/2016 ODOS Brno 22.03.2016 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 119183/2016 Sp.zn.: S-JMK 81967/2016 ODOS Brno 02.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Sp.zn.: S-JMK 58340/2019 OD Brno 03.05.2019 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 136083/2018 Sp.zn.: S-JMK 135820/2018 OD Brno 25.09.2018 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 24.02.2016 Č. j.: JMK 34477/2016 Sp. zn.: JMK 29467/2016 ODOS Vyřizuje: Mgr. Červinková Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 72466/2015 Sp.zn.: S-JMK 31084/2015 ODOS Brno 08.06.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/58498-17/ 8876-2017/PIL VYŘIZUJE: Mgr. Libuše Pilátová TEL.:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy SPIS. ZN.: SMUZN 8814/2018 DOP/Za Č.J.: MUZN 52085/2018 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Eva Zavadilová TEL.: 515216438 E-MAIL: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz DATUM: 07.06.2018 Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/34953/2018/SÚ Č.j.: MVNM/2229/2019 JID: MVNMX009EDC9 Vyřizuje: Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 35869/2018 Sp.zn.: S-JMK 35542/2018 OD Brno 02.03.2018 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/20721/17/352 Č.J.: MUH/ 95776/18/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 04.12.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno Odbor dopravy, silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno Odbor dopravy, silniční správní úřad [[ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Odbor dopravy, silniční správní úřad ] Číslo jednací: OD-ČJ/153109-17/HAS Spisová značka: OD/61477-2017/HAS

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 115221/2014 Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS Brno 09.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 65020/2016 V Jeseníku dne 22. června 2016 Sp.Zn: KÚOK/64972/2016/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0005187/17/DOP/JLa Sp. zn.: 40944/16/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/20721/17/352 Č.J.: MUH/ 76189/18/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 09.10.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/62321-18/ 8335-2018/PIL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 23.07.2019 SPIS. ZN..: NAŠE

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/67769-18/ 15907-2018/PIL

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN 11723/2016 DOP/Zi Č.J.: MUZN 62257/2016 VYŘIZUJE: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ TEL.: 515 216 440 E-MAIL: ivana.zitkova@muznojmo.cz

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-9482/2016 Č.J.: MeDO-58727/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

stanoví místní úpravu provozu na silnici II/497, silnici III/49710 a místních komunikacích v obci Březolupy

stanoví místní úpravu provozu na silnici II/497, silnici III/49710 a místních komunikacích v obci Březolupy MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: MUUH-SŽP/37133/2018/HanJ

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/31132/2017/SÚ Č.j.: MVNM/38931/2017 JID: MVNMX007TTU6 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0077674/18/DOP/JLa Sp. zn.: MULTM/0051175/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 22. listopadu 2016 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUB/OD-50363/2018 nov Spisová zn.: OD-13660/2018-nov Počet listů/příloh: 5/1 Vyřizuje: Ing. Petra Nováková Telefon/mobil:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz Znojmo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0074466/18/DOP/JLa Sp. zn.: MULTM/0062453/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz Sp. zn.

Více

odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN 4547/2013 DOP/Zi Č.J.: MUZN 29596/2013 VYŘIZUJE: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ TEL.: 515 216 440 E-MAIL: ivana.zitkova@muznojmo.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 24697/2019 OD Ve Vyškově dne 16. 4. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle 124 odst.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 26.06.2017 SPIS. ZN..: MR-S

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/77920-18/ 18407-2018/PIL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR DOPRAVY SPISOVÁ ZN.: dop/1745/18/352 Č.J.: MUH/ 25177/18/352 VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska TEL.: 519441087 E-MAIL: strmiska@hustopece.cz DATUM: 11.04.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 11370/2019 OD Ve Vyškově dne 19. 2. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle 124 odst.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUB/OD-60946/2018 nov Spisová zn.: OD-17966/2018-nov Počet listů/příloh: 5/1 Vyřizuje: Ing. Petra Nováková Telefon/mobil:

Více

Městský úřad Bučovice Odbor dopravy Jiráskova 502, Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor dopravy Jiráskova 502, Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor dopravy Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 420 IČ: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p email: novakova@bucovice.cz Vyřizuje: Ing. Petra Nováková Váš dopis zn.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 13992/2019 OD Ve Vyškově dne 6. 3. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle 124 odst.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0029238/18/DOPSH/JKo/ Č.j.: MULTM/0038962/18/DOPSH/JKo Vyřizuje: Bc. Jan Kovařík

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 46472/2017 Sp.zn.: SJMK 43030/2017 OD Brno 24.03.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné

Více

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

Více

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor správních agend Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUB/OD-59479/2018 nov Spisová zn.: OD-16252/2018-nov Počet listů/příloh: 5/3 Vyřizuje: Ing. Petra Nováková Telefon/mobil:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: OUVE-992/2018 ZE DNE: ČJ.: SC/68685-18/

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Spis. zn.: MěÚN/13997/2016 Č.j.: MěÚN/27555/2016 Vyřizuje: Mgr. Vladimír Cikhart Tel: 315

Více

Městský úřad Luhačovice odbor dopravy nám. 28. října 543, Luhačovice

Městský úřad Luhačovice odbor dopravy nám. 28. října 543, Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor dopravy nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis. zn.: 5233/2017/261/Ce, č. j.: MULU 19184/2017 Luhačovice, dne 15.11.2017 Oprávněná úřední osoba: Bc. Jiří Černobila/tel.:577

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva Sp. zn.: MV 58220/2017 OD Ve Vyškově dne 13. 9. 2017 Č. j.: MV 58220/2017 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva Městský úřad Vyškov, odbor dopravy podle 124 odst. 6

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20504/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-8959/2016 Č.J.: MeDO-59063/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 44128/2016 Sp.zn.: S-JMK 39698/2016 ODOS Brno 21.03.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 88380/2018 Sp.zn.: S-JMK 85893/2018 OD Brno 19.6.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/42436-17/ 9331-2017/PIL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0019344/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0038046/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 *MUBLX009AKOQ* MUBLX009AKOQ Váš dopis zn. Ze dne: 23.10.2018 Naše značka: MUBL 12167/2018 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 45165/2019 OD Ve Vyškově dne 11. 6. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle 124 odst.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno Odbor výstavby, silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno Odbor výstavby, silniční správní úřad [[ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Odbor výstavby, silniční správní úřad ] Číslo jednací: OV-ČJ/9075-19/HAS Spisová značka: OV/2092-2019/HAS

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 31919/2018 OD Ve Vyškově dne 18. 5. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle 124 odst.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor dopravy Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUB/OD-4181/2018 nov Spisová zn.: OD-19342/2017-nov Počet listů/příloh: 5/1 Vyřizuje: Ing. Petra Nováková Telefon/mobil: 517 324

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 69379/2016 OD Ve Vyškově dne 31. 1. 2017 Č. j.: MV 69379/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 78462/2013 Brno 08.07.2013 S T A N O V E N Í Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy věcně příslušný

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 9396/2016 OD Ve Vyškově dne 13. 4. 2016 Č. j.: MV 9396/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 15163/2017 OD Ve Vyškově dne 1. 3. 2017 Č. j.: MV 15163/2017 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE ODBOR DOPRAVY Jablunkovská 160, Třinec

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE ODBOR DOPRAVY Jablunkovská 160, Třinec MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE ODBOR DOPRAVY Jablunkovská 160, 739 61 Třinec ČÍSLO JEDN.: SPIS. ZN.: MMT/10583/2019/Do/Ba VYŘIZUJE: Ing. Lada Bartošová TELEFON: 558 306 296 E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0059339/18/DOP/JLa Sp. zn.: MULTM/0052302/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 44662/2016 OD Ve Vyškově dne 1. 8. 2016 Č. j.: MV 44662/2016 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrát města Brna Odbor dopravy SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0299536/2019/4 VYŘIZUJE: Mgr. Jitka Pernicová Brno 17. 08. 2019 Č. J.: MMB/0388170/2019/PER TEL./E-MAIL: 542 174 238/pernicova.jitka@brno.cz VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0052640/18/DOP/JLa Sp. zn.: MULTM/0029336/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon:

Více