Odborná rada mládeže okresu Vyškov. v y d á v á. Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná rada mládeže okresu Vyškov. v y d á v á. Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka"

Transkript

1 Odborná rada mládeže okresu Vyškov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Hra Plamen a Vyškovský Soptík Ročník 2012/2013 Projednáno na OORM konané a schváleno ve VV OSH Vyškov

2 Všeobecné podmínky PODMÍNKY ÚČASTI: 1. Všech soutěží se může v kategorii Přípravka zúčastnit nejméně 5-ti členné družstvo mladých hasičů bez rozlišení pohlaví ve věku od 3 do 6 let. Dítě musí být schopno úkol samostatně splnit bez fyzické pomoci vedoucího. K (včetně) nesmí soutěžící dovršit 6 let. 2. a) Na obou kolech hry Plamen platí, že člen družstva Přípravky může doplnit družstvo mladších. Ovšem v ten den nesmí závodit ve více kategoriích (za mladší i za přípravku) a je splněn bod 2) b) b) Podobně jako u dorostu platí, že družstvo mladších je tvořeno dětmi od 6-11 let, při čemž mohou být doplněny maximálně 2 dětmi ve věku 5 let se souhlasem rodičů. c) Na závodě Vyškovského Soptíka smí člen přípravky doplnit družstvo mladších stejného kolektivu. (Toto se musí uvést do výpujčního listu) Nevztahuje se na hru Plamen, kde platí bod 2) a) a 2) b) 3. Děti ve věku do 6 let se ve své celoroční činnosti připravují na hru Plamen formami, které odpovídají jejich věku. Doporučujeme vedoucím mít potvrzení od rodičů, že souhlasí s účastí jejich dítěte mladšího 6 let na všech soutěžích. VZOR potvrzení: Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera.. narozený/á. běhal/a za kategorii přípravka ve hře Plamen a na memoriálech pořádaných jednotlivými SDH dle plánu práce schváleným výborem SDH... V...dne. Podpis rodičů 4. Družstvo přípravek je součástí kolektivu MH daného SDH a je tedy možné mít pro všechny kategorie jednotnou kroniku. Přípravkám se nehodnotí celoroční činnost jako u starších kategorií. Práva a povinnosti vedoucích 1. mít děti řádně přihlášeny a) zaplacené členské příspěvky b) fotky dětí v průkazkách členů c) vyplněný registrační list kolektivu (odevzdává se do a je možno jej průběžně aktualizovat, zejména při začátku nového ročníku) 2. nasazovat děti jen na úseky, které fyzicky zvládnou 3. vedoucí (i vícero na různých úsecích disciplín) smí dětem verbálně pomáhat, vyjma vedení závodníků. V případě jednoznačného vedení má rozhodčí právo posoudit takovéto chování vedoucího a pokus prohlásit za neplatný! Toto se nevztahuje na ZPV, zde platí přesný opak viz. bod Je zakázáno dětem jakkoliv fyzicky pomáhat, kromě případů popsanými v této směrnici 5. Vedoucí smí hlídku doprovázet na závodech požární všestrannosti bez možnosti jakékoliv verbální pomoci! Rozhodčí má právo za takovouto pomoc dát dítěti tr. body, jako za špatnou odpověď nebo provedený úkon. Vedoucí smí děti vést za ruce a tím jim pomáhat v běhu.

3 Práva a povinnosti pořadatelů soutěží 1) ohlásit v OZ soutěže, zda-li je soutěž i pro kategorii Přípravka 2) pakliže se rozhodne pořadatel zařadit do své soutěže tuto kategorii, musí mít dle pravidel VS druhou doplňkovou soutěž i pro Přípravku. 3) VS nenařizuje pořadateli mít společnou doplňkovou disciplínu i pro Přípravku. Tzn. jestliže to terén, časové možnosti atd. nedovolují, může být takovou disciplínou cokoliv, její pravidla a způsob hodnocení však musí pořadatel sdělit již v OZ. Protesty a odvolání Protesty a odvolání proti hodnocení družstva nebo průběhu disciplín se řídí předpisy stanovenými ve směrnici hry Plamen. Zcela nově OORM zavádí kauci na protest proti účasti závodníka, který dle vědomí jiného než vlastního vedoucího nesplňuje věkové omezení dané kategorie. V tomto případě má právo dotyčný takový protest vznést těsně před, během nebo těsně po ukončení pokusu daného družstva, aby se dal protest posoudit dle předkládaných startovních listin a dodatečně vyžádaných průkazek nebo ověření si věku a členství jinou formou (evidence členů SDH na internetu) OORM také stanovuje kauci 100,- Kč na každý protest s tím, že pokud se ukáže jako mylný, kauce se nevrací. Úprava požárně technických disciplín ZPV: stanoviště střelba: a) střelba ze vzduchovek je nahrazena kruhem o poloměru 1m a děti ze vzdálenosti 3 m od středu kruhu do něj vhazují míčky. b) každý má tři rány, každá neproměněná rána = 1tr. minuta. c) Celkem možných 15tr. minut. stanoviště uzly: a) uzel úvaz na proudnici je nahrazen plochou spojkou nebo zkracovačkou, kterou si pátý závodník v pořadí losování vylosuje b) vedoucí může takového Pátka určit dopředu, dítě musí samo svou roli rozhodčím při losování oznámit. c) Max. 15 tr. bodů. stanoviště topografie a) děti zorientují mapu pomocí buzoly, která bude nachystaná, jak má být, tedy chlíveček na značce N b) Rozhodčí neposuzuje otočení mapy dle písma. c) Tolerance se zvedá na stupňů. d) Děti si vylosují obrázky 5 topografických značek z 15 jako u mladších. e) Max. 10 tr. bodů stanoviště PO a) děti přikládají grafické značky ke skutečným tech. prostředkům jako jiné kategorie b) rozhodčí jim připraví pouze 5 daných tech. prostředků c) Max. 5 tr. bodů. stanoviště Zdravověda a) děti uváží ruku a koleno, přičemž je jedno kolik dětí váže ruku a kolik nohu

4 b) Transport zraněné nohy je proveden naznačením zvednutím zraněného na stoličce spojených rukou. Živá berla se provádí standardně. c) Hodnocení: špatně ošetřená ruka 1 tr. minuta, žádné ošetření 5 tr. minut špatně ošetřená noha 1 tr. minuta, žádné ošetření 5 tr. minut špatný naznačený transport nohy 1 tr. minuta špatná živá berla 1 tr. minuta 6) stanoviště Lano a) děti musí přejít po rovně rozvinuté hadici C m b) začínají přejitím spojky a končí opět překročením spojky jednou nohou c) za vyšlápnutí celou plochou chodidla mimo hadici 1 tr. minuta d) celkem 5 trestných minut POŽÁRNÍ ÚTOK 1. V požárním útoku soutěží minimálně 6 členů. Půjčit lze pouze sedmého člena! Tato úprava se vztahuje na všechny kategorie počínaje Požární útok se provádí klasicky dle Směrnice. 3. Děti závodí s napojeným spojem B na přetlakový ventil. 4. Start je prováděn bez výstřelu. 5. Přípravu základny mohou provádět 2 vedoucí. 6. Čas přípravy základny se měří po umístění stroje na základnu, připevnění přetlakového ventilu a našroubování savicového vedení. Vedoucí s tímto úkonem nesmí nikterak váhat! 7. Ke družstvu patří dospělý strojník starší 18 let a libovolný počet vedoucích, kteří smí radit, dohlížet na provádění pokusu přímo na základně a během útoku. Rozhodčí u kádě po vnoření koše pod vodu podrží savici pod vodou až do ukončení pokusu (z důvodů bezpečnosti při náhlém vymrštění) 8. Vedoucí smí pomoci dětem pouze na pokyn rozhodčího při seknuté půlspojce tak, že ji rozpojí a děti ji musí opět napojit. Pokud již není v dětských silách si hadice přiblížit a útok dokončit, smí vedoucí hadice spojit, ovšem jako neplatný pokus. 9. Za jakoukoliv jinou pomoc, než je povolena v předešlých bodech, je pokus neplatný. 10. Překročení čáry výstřiku se u kategorie Přípravka nehodnotí ani při stříkání. 11. Limit na sestříknutí se prodlužuje ze 2 minut na 3. 4OO METRŮ ŠTAFETOVÝ BĚH S PŘEKÁŽKAMI - CTIF 1. Štafeta CTIF se provádí klasicky dle Směrnice. 2. Na prvním úseku se žebříková stěna vynechává. Místo ní je uprostřed dráhy postavena lávka, po které musí závodník přeběhnout. Pokud spadne před ohraničující čárou musí překážku znovu překonat. Jinak obdrží 10 tr. sekund. Proudnice C bez uzávěru leží stejně jako u jiné kategorie, tedy na značce 25m na levé straně dráhy. 3. Hadice mohou být stuhy 15 m. 4. Vyšlápnutí z dráhy obouma nohama se nehodnotí z důvodů malé viditelnosti čar a smyslu pro rovnoběžnost u tak malých dětí. 4 x 60 METRU 1. Štafeta 4 x 60 metrů se provádí klasicky dle Směrnice, ve dvou pokusech na družstvo, přičemž se žádný závodník nesmí opakovat. 2. Spojky se smí dotýkat země (z důvodů rychlejší přípravy).

5 3. Hadice nesmí být odmotávána a mezi zuby musí být prostor minimálně na list papíru. 4. Všechny překážky musí děti překonat bez fyzické pomoci vedoucího. 5. U disciplíny se nehodnotí držení proudnice jako u starších kategorií. Hodnotí se pouze správné zapojení. Při proběhu závodníka cílem tak nešťastně, že proudnice závodníkovi vypadne z ruky, nebo ji v rychlosti odloží na čáru a protne časomíru nebo sepne stopky, se takový pokus pokládá za platný. ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC 1. Štafeta požárních dvojic provádí klasicky dle Směrnice, ve dvou souběžně probíhajících pokusech. 2. Hodnocení: a) Chození po nesprávné straně nářadí - 10 tr. sekund (couvání, vracení, otáčení se nepočítá) b) Přešlápnutí hadice celým chodidlem 10 tr. sekund c) Předčasný start každého člena 10 tr. sekund (vedoucí smí děti držet a posílat ) d) Nesvinutí hadice vůbec - neplatný pokus e) Co není v bodě a) d) vyjmenováno se trestnými body nehodnotí (viz. směrnice hry Plamen) BĚH NA 60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI 1. Běh se provádí klasicky dle Směrnice. 2. O počtu pokusů rozhodne pořadatel! 3. Hadice se nenachází za bariérou, ale leží u rozdělovače, libovolně natočeny. 4. Položení spojek a hadic se řídí stejným pravidlem jako u 4x60 5. Hodnocení proběhnutí závodníka cílem se řídí stejným pravidlem jako u štafety 4x60 6. V této individuálně hodnocené disciplíně se nepovoluje start jednoho závodníka za více kategorii! Závodník běží v té kategorii, do jejíž věkové hranice spadá. Určujícím datem je 1.9. (do 6 let Přípravka, do 11 let mladší, do 15 let starší) POŽÁRNÍ ÚTOK S PŘEKÁŽKAMI - CTIF (pro Přípravku nebude pro ročník 2012/2013 součástí Plamene) Příklad možného provedení disciplíny pro pořadatele soutěží obsahující PÚ CTIF jako doplňkové. Provedení disciplíny určí pořadatel 1. v počtu 5 členů (+ učím disciplínu méně dětí; - děti musí umět více věcí najednou) Družstvo v počtu 5 členů nastoupí před startovní čárou v dvojřadu k hlášení. Členové družstva jsou označení čísly 1-5, číslo 1 je bílé, 2-5 červené. Číslo jedna nosí velitel. Nástup a příprava na pokus je stejný jako u kategorie starší. Po signálu ke startu překonává velitel překážky jako první až ke značce mezi terči. Soutěžící s čísly 2-5 nejprve rozvinují hadice na překážkách, resp. přes překážky (skrz ně). Vodní příkop je zkrácen na 1,2 m dlouhý a 2,0 m široký (dle možností pořadatele). Postup při rozvinování je následovný: číslo 2 odepne nosič a připojí první hadici k pevné spojce, přitom podá druhou půlspojku číslu 3 a to rozloží hadici přes vodní příkop až ke značce 15 m, kde odepne z nosiče druhou hadici, podá jednu půlspojku číslu 4 a zbývající půlspojku napojí na již rozloženou hadici. Číslo 4 rozloží hadici pod bariérou až ke značce 30 m, kde odepne nosič ze třetí hadice a opět podá jednu půlspojku číslu 5 a spojí obě půlspojky. Číslo 5 natáhne hadici skrz tunel a provede poslední úkon s hadicí na značce 45 m, kde

6 podá z odeplého nosiče půlspojku číslu 2 a spojí. Číslo 2 dokončí rozložení čtvrté hadice po pravé straně lávky na čáru 59 m. Rozmístění 4 ks hadic C52 15 m stuh na vyznačených metách: 1. 1 ks na startovní čáře ks na hranici 15 m ks na hranici 30 m ks na hranici 45 m Soutěžící s číslem 2, 3, 4 a 5 po překonání lávky odloží nosiče hadic do bedny, která je umístěna v pravé části dráhy na značce 58 metrů tak, aby žádná část nosiče z této nevyčnívala. Poté provedou nástřik se džberovou stříkačkou přesně dle pravidel pro kategorii starší, včetně práce velitele. Soutěžící s číslem 2 až 5 po nastříkání terčů (2,5 l vody) nebo sestříknutí plechovek běží ke stojanu pod kterým jsou 4 čtverce ohraničující odkládací plochu, kam odloží svůj technický prostředek dle obrázku na zemi. Žádný odložený prostředek nesmí tento prostor přesahovat (visící hadice, nosič, vazák atd.). Tyto prostředky leží v přímce v blízkosti stojanu. Jakmile soutěžící s čísly 2-5 provedou přiřazení technických prostředků přemístí se k uzlovému stojanu umístěnému u značky 70 m v pravém úseku dráhy, jehož součástí je břevno ve výšce 1 m. U svého čísla mají obraz uzlu, který musí každý sám uvázat v tomto pořadí: Závodník č. 2 váže lodní uzel na břevně, 3 tesařský uzel na břevně, 4 plochou spojku kolem břevna, číslo 5 zkracovačku na zemi libovolným způsobem. Po splnění tohoto úkolu se seřadí v prostoru k ohlášení ukončení disciplíny. Když jsou všechny úkoly splněny, celé družstvo, včetně velitele nastoupí do prostoru k ohlášení ukončení disciplíny. Teprve tehdy, kdy je celé družstvo (5 členů) nastoupeno do dvojřadu, dá velitel družstva zdvižením pravé ruky znamení hlavnímu rozhodčímu, že družstvo splnilo všechny úkoly a nastoupilo v plném počtu, oba rozhodčí zastaví měření času. 2. v počtu 9 členů Disciplína se provádí stejně jako u kategorie starší, pouze hadice se nacházejí na úsecích ks na startovní čáře ks na hranici 15 m ks na hranici 30 m ks na hranici 45 m Změny: vodní příkop 1,2 m (podle podmínek pořadatele) Postup při rozvinování je následovný: číslo 6 odepne nosič a připojí první hadici k pevné spojce, přitom podá druhou půlspojku číslu 7 a to rozloží hadici přes vodní příkop až ke značce 15 m, kde odepne z nosiče druhou hadici, podá jednu půlspojku číslu 8 a zbývající půlspojku napojí na již rozloženou hadici. Číslo 8 rozloží hadici pod bariérou až ke značce 30 m, kde odepne nosič ze třetí hadice a opět podá jednu půlspojku číslu 9 a spojí obě půlspojky. Číslo 9 natáhne hadici skrz tunel a provede poslední úkon s hadicí na značce 45 m, kde podá z odeplého nosiče půlspojku číslu 6 a spojí. Číslo 6 dokončí rozložení čtvrté hadice po pravé straně lávky na čáru 59 m. čísla 2-5 po nastříkání přikládají technické prostředky na čtverce na zemi u stojanu tech. prostř. Žádný odložený prostředek nesmí tento prostor přesahovat ( visící hadice, nosič, vazák atd. ). Tyto prostředky leží v přímce v blízkosti stojanu. čísla 6-9 po vytvoření hadicového vedení uvážou 4 uzly na břevně ve výšce 1 m tak, že číslo 6 lodní uzel na břevně, 7 tesařský uzel na břevně, 8 váže plochou spojku kolem břevna, číslo 9 zkracovačku na zemi libovolným způsobem. Uzly jsou pod čísly vyobrazeny.

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Ročník 2013/2014 Projednáno a schváleno na OORM konané 26. 8. 2013 Projednáno

Více

TEST č. 1. 4)Doporučený vstupní věk dětí pro hru Plamen je : a) 7 let b) 6 let c)12 let

TEST č. 1. 4)Doporučený vstupní věk dětí pro hru Plamen je : a) 7 let b) 6 let c)12 let TEST č. 1 Pracovní materiál VZOR Všeobecné podmínky účasti družstev MH ve hře Plamen a soutěžích dorostu Hra Plamen 1)Posláním hry Plamen je : a) rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Pravidla pro soutěže kolektivů mladých hasičů

Pravidla pro soutěže kolektivů mladých hasičů ČESKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA Pravidla pro soutěže kolektivů mladých hasičů Tato pravidla byla schválena Prezídiem České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty a nabývají účinnosti

Více

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 TESTOVÉ OTÁZK Y PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010 Úvodní ustanovení - pravidla l a 2 1. Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

*MVCRX00JME1F* MVCRX00JME1F prvotní identifikátor

*MVCRX00JME1F* MVCRX00JME1F prvotní identifikátor *MVCRX00JME1F* MVCRX00JME1F prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 4 Č. j. MV-24824-1/PO-IZS-2011

Více

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní

Více

Zkušební test k získání III. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže SH ČMS - MINIMUM -

Zkušební test k získání III. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže SH ČMS - MINIMUM - Zkušební test k získání III. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže SH ČMS - MINIMUM - Jedno moudré přísloví praví, že šťastný je ten, kdo neztratil schopnost umět si hrát. Každý vedoucí, chce-li být

Více

Dětský železný hasič "TFA" Pod záštitou. Odborné rady mládeže a odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva. Oddechová louka Komořany

Dětský železný hasič TFA Pod záštitou. Odborné rady mládeže a odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva. Oddechová louka Komořany Dětský železný hasič "TFA" Pod záštitou Odborné rady mládeže a odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva Oddechová louka Komořany 12. Září 2015 od 9,00 hod. Místo konání Oddechová louka, U soutoku,

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Dobrovolní hasiči Jméno a příjmení: Martina Nováková Třída: 9.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání: 31.

Více

NAVIGA 07. pravidla. Skupina M. Platnost od 1.1.2007 pro následující třídy: Spalovacím motorem poháněné modely lodí

NAVIGA 07. pravidla. Skupina M. Platnost od 1.1.2007 pro následující třídy: Spalovacím motorem poháněné modely lodí NAVIGA 07 pravidla Skupina M Platnost od 1.1.2007 pro následující třídy: F1V Spalovacím motorem poháněné modely lodí F3V Spalovacím motorem poháněné modely lodí F1E Elektromotorem poháněné modely lodí

Více

PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010

PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU. P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010 PRAVIDLA POŢÁRNÍHO SPORTU P ř í l o h a k Pokynu GŘ HZS ČR č. 17/2010 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 17/2010 Strana 1 OBSAH Úvodní ustanovení Pravidlo l Obsah a působnost

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

pravidla soutìže soutìžní øád

pravidla soutìže soutìžní øád 1 INDIÁNSKÁ STEZKA INDIÁNSKÁ STEZKA 2 1 INDIÁNSKÁ STEZKA Vyhlašovatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody TILIA Ústí nad Labem Pořadatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

PRAVIDLA ZÁPASU. Kapitola 0. Obsah pravidel zápasu. Kapitola 1. Zajištění soutěží. Kapitola 2. Soutěže a programy. Kapitola 3.

PRAVIDLA ZÁPASU. Kapitola 0. Obsah pravidel zápasu. Kapitola 1. Zajištění soutěží. Kapitola 2. Soutěže a programy. Kapitola 3. PRAVIDLA ZÁPASU Kapitola 0. Obsah pravidel zápasu Článek 1. Předmět pravidel Článek 2. Výklad pravidel Článek 3. Platnost pravidel Kapitola 1. Zajištění soutěží Článek 4. Žíněnka Článek 5. Dres Článek

Více

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU SMS motokrosu PARDUBICE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU A. Obecná část SPORTOVNÍ PRAVOMOC : V souladu s ustanovením Statutu FIM, Všeobecného řádu FIM a Ročenky FIM a UEM respektuje FIM a UEM v

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY

Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 1 (celkem 74) ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ PRAVIDLA VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ČLUNY 2010 Pravidla vodního lyžování 2010 čluny Strana 2 (celkem 74) OBSAH : Pravidlo 1 VŠEOBECNÁ

Více

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13)

ZÁKONÍK BLMF. Oficiální znak soutěže. Oficiální logo soutěže. (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) ZÁKONÍK BLMF Oficiální znak soutěže Oficiální logo soutěže (organizační směrnice a řády pro 8. ročník soutěže 2012/13) (začátek platnosti 23. 8. 2007) (poslední platná aktualizace 15. 9. 2012) Zákoník

Více