Kupnf smlouva. c. j.: KRPL /& VZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupnf smlouva. c. j.: KRPL- 42046-15/&-2014-1800VZ"

Transkript

1 Kupnf smlouva c. j.: KRPL /& VZ uzavrena v souladu s 2079 a nasl. zakona c. 89/2012, obcanskeho zakoniku, v platnem zneni (dale jen,,obcansky zakonik") I. Smluvni strany Ceska republika - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje Sidlo: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec I Zastoupena: Ing. Milanem Zadrazilem, vedoucim Odboru rozpoctu a ucetnictvi 1C: DIG: CZ Bankovnf spojeni: CNB, pobocka Usti nad Labem Cislo uctu: /0710 Telefon: Fax: Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: Eva Kurilova, zuctovacf oddeleni, tel.: eva. ku pcr.cz (dale jen ^kupujfci") a Sodexo Pass Ceska republika a.s. Sidlo: Osoba opravnena jednat Radlicka 2, Praha 5 - Smichov ve vecech teto smlouvy: Mgr. Ludek Santora, Obchodnf feditel 1C: DIG: CZ Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Cislo uctu: /2700 Telefon: Fax: Zapsan: v obchodnim rejstriku vedenem u Mestskeho soudu v Praze, oddil B, vlozka 2947 Kontaktni osoba: Martin Decht'ar, Regionalni manazer, tel.: (dale jen,,prodavajicr') II. Predmet smlouvy Pfedmetem teto smlouvy je dodani poukazek pro volny na vyuziti sluzeb v oblasti kultury, sportu, cestovani a zdravi. Tyto poukazky budou moci byt vyuzivany pouze k ucelum uvedenym

2 ve vyhlasce c. 114/2002 Sb. MF o fondu kulturnfch a socialnfch potfeb ve zneni pozdejsich pfedpisu s dobou platnosti do die specifikace uvedene v pfiloze c. 2 teto smiouvy (dale jen poukazky). 1. Soucasti pfedmetu teto smiouvy je zajisteni site zafizeni ruznych poskytovatelu sluzeb, v nichz Ize poukazky pro dany ucel uplatnit. Pfilohou c. 2 teto smiouvy je aktualni Seznam techto zaf izeni v Libereckem kraji, v nichz Ize uplatnit dodane poukazky. V prubehu doby platnosti poukazekje aktualni seznam zaf izeni dostupny na webovych strankach prodavajiciho: nebo na vyzadani po kontaktovani pobocky prodavajiciho. 2. Poukazky budou prodavajicim dodany v poctu celkem ks v nominalni hodnote 100,- Kc. Celkova hodnota poukazek bude ,- Kc. 3. Prodavajici se zavazuje kupujicimu dodat poukazky a pfevest na nej vlastnicke pravo k nim. Soucasti dodavky je i pfedani dokladu, ktere se k poukazkam vztahuji, a doprava poukazek do mista plneni. 4. Vlastnicke pravo k poukazkam nabyva kupujici okamzikem jejich pfevzeti v miste plneni. 5. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmet smiouvy neni plnenim nemoznym a ze smlouvu uzavfely po peclivem zvazeni vsech moznych dusledku. III. Kupnicena 1. Kupni cena je stanovena dohodou smluvnich stran a cini: Cena bez DPH DPHO% Cena s DPH ,- Kc 0,-Kc ,- Kc 2. V kupni cene jsou zahrnuty veskere naklady spojene s dodanim poukazek, vc. dopravy do mista plneni apod. 3. Kupni cena je stanovena jako nejvyse pfipustna pfi sazbe DPH ve vysi 0 %. IV. Kupujici doda poukazky kupujicimu takto: Doba plneni ks poukazek v terminu nejpozdeji do a 4 250ks poukazek v terminu nejpozdeji do V. Misto plneni Mistem dodani poukazek je budova KRP Libereckeho kraje, ul. U Opatrovny 361/2, Liberec IV - skupina FKSP (povefenym zastupcem k pfevzeti poukazek za kupujiciho je Eva Kufilova). VI. Zpusob dodani poukazek 1. Poukazky budou dodany okamzikem pfevzeti poukazek kupujicim v miste plneni die teto smiouvy a potvrzenim pfevzeti poukazek povefenym zastupcem kupujiciho na dodacim listu nebo jinem pfedlozenem dokladu.

3 2. Poukazky budou dodany v samostatnych obalkach/sekovych knizkach, pricemz kazda obalka/sekova knizka bude obsahovat cislovane poukazky, ktere budou razeny v po sobe jdoucich cfselnych fadach. 3. Nominalnf hodnota poukazky bude 100 Kc. Kupujici se zavazuje poukazky dodane radne a vcas odebrat a zaplatit za ne kupni cenu. 4. Kupujici pri prevzetf poukazek provede Kontrolu: a) dodane znacky, typu, druhu b) dodaneho mnozstvi c) zda nedoslo k poskozeni poukazek pri pfeprave d) dodanych dokladu. 5. V pnpade zjistenych zjevnych vad poukazek muze kupujici odmitnout jejich prevzetf, coz radne i s duvody odmftnutf potvrdi na pnslusnem dokladu. 6. Prodavajici umoznf pnpadne vraceni nevyuzitych poukazek do se soucasnym vystavenfm dobropisu prodavajfciho a vracenim odpovidajicich financnich prostredku na ucet kupujfcfho. VII. Platebni podmmky 1. Smluvni strany nesjednavaji zalohu na cenu.. 2. Podkladem pro uhradu ceny dodanych poukazek bude vzdy faktura, ktera bude mft nalezitosti bezneho danoveho dokladu die zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen,,faktura"). Platby budou v Kc na zaklade pfedlozenych faktur. Prodavajicf je opravnen fakturovat cenu tj. vystavit fakturu vzdy do 5 pracovnich dnu, a to az po dodani poukazek a potvrzeni jejich pfevzetf kupujicim podpisem dodaciho listu. Faktura je splatna do 30 kalendafnfch dnu od jejiho dorucenf kupujicfmu. Faktura musf obsahovat cislo objednavky, nalezitosti die 29 zakona c. 235/2004 Sbv o dani z pfidane hodnoty, v platnem zneni, a nalezitosti die 435 obcanskeho zakonfku, v platnem znenf. Faktura se povazuje za proplacenou okamzikem odepsani fakturovane castky z uctu kupujfcfho ve prospech uctu prodavajiciho. Kupujici neni v prodleni s placenim fakturovane castky, jestlize vrati fakturu prodavajicimu do 7 dnu od jejiho doruceni proto, ze faktura obsahuje nespravne udaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkretni duvody je kupujici povinen uvest zaroven s vracenim faktury. U nove nebo opravene faktury bezi nova Ihuta splatnosti ode dne jejiho doruceni odberateli. Zalohy kupujici neposkytuje. VIII. Zarucni podmmky, odpovednost prodavajfciho za vady 1. Prodavajici je povinen dodavat kupujicimu poukazky v mnozstvi a druhu die teto smlouvy a jednotlivych objednavek a vjakosti, ktera se u techto poukazek pfedpoklada, aby je bylo mozne vyuzit k jejich ucelu, pri dodrzeni podminek sjednanych vteto smlouve vcetne podminek pro prepravu do mista dodani. 2. Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku na to, ze po dobu platnosti poukazek a platnosti teto smlouvy, budou mit poukazky vlastnosti pozadovane kupujicim pro predmet plneni die teto smlouvy. Zarucni doba zacina bezet dnem predani poukazek kupujicimu. 3. Porusi-li prodavajici povinnosti stanovene vcl. VIII. odst. 1 teto smlouvy, jedna se o vady plneni. Kupujici je povinen reklamovat vady bezodkladne po jejich zjisteni, a to pisemne, e- mailem ci faxem. 4. V pnpade zjisteni vad na dodanych poukazkach je prodavajici povinen odstranit tyto vady nejpozdeji do 5 kalendafnich dnu od oznameni reklamace. Prodavajici je povinen vadne

4 poukazky bezplatne vymenit za bezvadne poukazky v pozadovanem druhu, mnozstvi a jakosti die cl. VIII odst Prodavajici je povinen nahradit skodu vadnym plnenim kupujicimu zpusobenou. IX. Podstatne poruseni smlouvy Smluvni strany pokladaji za podstatne poruseni smlouvy a) prodleni kupujiciho s dodanim poukazek ve sjednanych terminech plneni die cl. IV. teto smlouvy, b) nedodani pfedmetu plneni v pozadovanem druhu, mnozstvi a kvalite die cl. VIII odst. 1, c) neodstraneni zjistenych vad ve Ihute die cl. VIII. odst. 4 teto smlouvy. X. Smluvni pokuta a uroky z prodleni 1. Nedoda-li prodavajici poukazky ve stanovene dobe plneni, zaplati kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny nedodanych poukazek za kazdy, i zapocaty, den prodleni. 2. Nezaplati-li kupujici fakturovanou castku za dodane poukazky vcas, je povinen zaplatit prodavajicimu urok z prodleni ve vysi 0,05 % z opravnene fakturovane castky za kazdy, i zapocaty, den prodleni. 3. Odberatel je opravnen pozadovat na dodavateli smluvni pokutu za nedodrzeni Ihuty pro odstraneni zjistenych vad na zaklade reklamace die cl. VIII odst. 4 teto smlouvy, a to ve vysi 0,05 % z kupni ceny reklamovanych poukazek, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. Minimalnivyse sankce je 1000,- Kc za den. 4. Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatne do 30 dni od data, kdy byla povinne strane dorucena pisemna vyzva k jejich zaplaceni opravnenou stranou, a to na licet opravnene strany uvedeny v pisemne vyzve. 5. Ustanovenim o smluvni pokute neni dotceno pravo opravnene strany na nahradu skody v pine vysi. XI. Odstoupeni od smlouvy 1. Kupujici je opravnen odstoupit od smlouvy v pfipade podstatneho poruseni smlouvy ze strany dodavatele (viz cl. IX teto smlouvy). 2. Kupujici je opravnen odstoupit od smlouvy, jestlize se prodavajici rozhodnutim soudu ocitne v upadku die zakona c. 182/2006 Sb., insolvencniho zakona, ve zneni pozdejsich predpisu. 3. Prodavajici je opravnen odstoupit od smlouvy v pfipade, ze kupujici bude v prodleni s uhradou kupni ceny na zaklade faktury vystavene prodavajicim po dobu delsi nez 15 dni. 4. Ucinky kazdeho odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemneho projevu vule odstoupit od teto smlouvy druhe smluvni strane. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka zejmena naroku na nahradu skody a smluvni pokuty. XII. Resenisporu 1. Veskere spory mezi smluvnimi stranami budou feseny nejprve smirne. 2. Nebude-li smirneho reseni dosazeno, budou spory reseny v soudnim fizeni pred soudy CR.

5 XIII. Zaverecna ustanoveni 1. Tato smiouva se fidi pravnim fadem Ceske republiky, zejmena prislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku. 2. Smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho uzavfeni. 3. Tato smiouva se uzavira na dobu urcitou do 31. prosince Smiouva muze byt menena nebo doplnovana jen pisemnymi, ocislovanymi dodatky, odsouhlasenymi organy opravnenymi jednat ve vecech teto smlouvy, ktere se stanou nedilnou soucastiteto smlouvy. 5. Obe smluvni strany prohlasuji, ze smiouva nebyla uzavrena v tisni, ani za jednostranne nevyhodnych podminek a na dukaz toho pripojuji sve vlastnorucni podpisy. 6. Tato smiouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi dodavatel a 2 odberatel. 7. Nedilnou soucasti teto smlouvy je Priloha c. 1 - Kryci list a Priloha c. 2 - Seznam a celkovy pocet zafizeni na uzemi Libereckeho kraje (vcetne vzoru poukazky). Dodavatel: Odberatel: V Praze dne: V Liberci dne: \ C>. Co A Pass Ceska republika a.s. Radlicka Praha 5 ICO: Mgr. Ludek Santora Obchodni feditel Ing. Milan Zadrazil vedouci Odboru rozpoctu a ucetnictvi

6 Pfiloha c. 1 - Kryci list Vefejna zakazka maleho rozsahu:,,poukazky FKSP pro volny cas" Uchazec Sidlo 1C DIG Tel. Jednatel, opravnena osoba jednat ve vecech smiouvy Kontaktni osoba Celkova nabidkova cena za cely pfedmet vefejne zakazky v Kc tj. celkem ks poukazek v nominalni hodnote 100 Kc/ks (tato cena bude hodnocena vahou 60 %; cena zahrnuje veskere souvisejici naklady) Sodexo Pass Ceska republika a.s. Radlicka 2, Praha 5 - Smichov CZ , Mgr. Ludek Santora Martin Decht'ar ,- Kc Podpis osoby opravnene jednat ve vecech smiouvy:

7 Pfiloha c. 1 - Kryci list Verejna zakazka maleho rozsahu:,,poukazky FKSP pro volny cas" Uchazec Sidlo 1C DIG Tel. Jednatel, opravnena osoba jednat ve vecech smiouvy Kontaktni osoba Celkova nabidkova cena za cely predmet vefejne zakazky v Kc tj. celkem ks poukazek v nominalni hodnote 100 Kc/ks (tato cena bude hodnocena vahou 60 %; cena zahrnuje veskere souvisejici naklady) Sodexo Pass Ceska republika a.s. Radlicka 2, Praha 5 - Smichov CZ , Mgr. Ludek Santora Martin Decht'ar ,- Kc Podpis osoby opravnene jednat ve vecech smiouvy:

8 Pfiloha c. 2 - Seznam a celkovy pocet zafizeni na uzemi Libereckeho kraje, v nichz Ize poukazky Fokus Pass uplatnit (vcetne vzoru poukazky) Pofadove cislo Nazev provozovny Adresa provozovny Nazev provozovatele Detailni typ provozovny 1 JANISS 28. fijna, Ceska Lipa JANISS Jana Zifcakova 2 centrum Lipa 28. fijna 2707, Ceska Lipa Martin Hrdiicka 3 Rehabilitace - Knespl 28. njna 2707, Ceska Lipa Jifi Knespl 4 zsspicak 28. fijna 2733, Ceska Lipa SPORT RELAX Karate 5 Bowling bar 28. fijna 2745, Ceska Lipa Ondfej Svoboda Bowling 6 Studio S - Body space Anton ina Sovy 1740, Ceska Lipa Slap-Fin s.r.o 7 Studio S - masaze Anton ina Sovy 1740, Ceska Lipa Jana Fantova 8 Studio S Antonina Sovy 1740, Ceska Lipa Kristyna Slapnickova Wellness a krasa 9 Studio S Antonina Sovy 1740, Ceska Lipa Jana Valuchova 10 Sportareal Ban/if ska 2690, Ceska Lipa Morris CL s.r.o. 11 Sportareal Ceska Lipa Barvifska 2690, Ceska Lipa SWISSBAU - Ceska Lipa, s.r.o. j Plavani 12 Sportovnf stfedisko "Sportareal" Barvifska 2690, Ceska Lipa Sport Ceska Lipa, Telocvicny, stadiony a hal 13 Kino Crystal Bozeny Nemcoye 2942, Ceska Lipa Antonin Nevole Kino 14 Kulturni dum Crystal Bozeny Nemcove 2942, Ceska Lipa Kultura Ceska Lipa, Vstupenky 15 Maserske, rekondicni a regeneracni sluzby Budysinska 2541, Ceska Lipa Ing. Nadezhda Kovalenko 16 Olympia - Jitka Capkova Bulharska 853, Ceska Lipa Jitka Pechova 17 Sport,,Spinning Club zdrava cesta Cerveneho Kfize 2564, Ceska Lipa SPORTCENTRUMSPlCAK, s.r.o. spinning 18 Iser Tourist Erbenova 2906, Ceska Lipa Radka Mothejzikova 19 Olymp Gen. Svobody 355, Novy Bor Iva Drobna, DiS. 20 Fojtikova Jana Havlickova 566, Kamenicky Senov Jana Fojtikova 21 Bowling Fl Hrncifska 2576, Ceska Lipa LIPEX PLUS spol. s r.o. Bowling 22 Club Bfezna Hrncifska 2985, Ceska Lipa Petr Bfezna 23 Cardio Hrncifska 2985, Ceska Lipa Radek Prochazka 24 Masazni a relaxacni studio Sarka Simkova Hrncifska 2985, Ceska Lipa Sarka Simkova 25 RoyalTOUR s.r.o. Cestovni agentura Hrncifska 859, Ceska Lipa RoyalTOUR s.r.o. 26 "Uvozovky" Jestfebi 14, Jestfebi Linda Smetanova Vstupenky 27 CK Eva Sulcova Jindficha z Lipe 2662, Ceska Lipa CK Eva Sulcova, s.r.o.

9 28 Studio Sun Jindficha z Lipe 87, Ceska Lipa Petra Zahradecka 29 Koupaliste Kosovo Pole 666, Mimon Jaromir Pliva Plavani 30 Aquapark Stare Splavy Lazensky vrch 119, Stare Splavy AQUAPARK STARE SPLAVY s.r.o. Plavecky bazen Fit Ex Team RENAMED Kino Lesnf 458, Doksy Lesni 99, Ceska Lipa Machova 203, Straz pod Ralskem Lenka Minksova MUDr. Otakar Deyl - REHAMED Antonin Nevole Kino 34 Kulturni dum U Jezera 35j Skatepark- Vehicle hall 36 Kino Maj Machova 203, Straz pod Ralskem Machova 379, Straz pod Ralskem Machova 542, Doksy PANDA SPORT Straz pod Ralskem SK RALSKO BIKE Mestske kulturni stredisko Doksy, Vstupenky, Telocvicny, stadiony a hal spinning Kino 37 Aerobic Kiub Lucie Knoblochove Manesova, Ceska Lipa Aerobic Klub Lucie Knoblochove Aerobic a jine HARRYWOOD - WELLNESS Lenka Strachotova-maserske sluzby Solna jeskyne MASERSKE SLUZBY Irena Vranova Masaze-Kubickova Ivana STUDIO JANA - REHABILITACE FITNESS-STUDIO F Mikovcova 1444, Ceska Lipa Mfrova, Mimon Moskevska 21, Ceska Lipa Moskevska 640, Ceska Lipa Moskevska 640, Ceska Lipa Moskevska 671, Ceska Lipa Nabfezni 20, Mimon Harold Pocar Strachotova Lenka Marie Goncarovova Vranova Bouchalova Irena Ivana Kubickova Studio Jana Lingrova - Rehabilitace Ladislav Foi5! Wellness a krasa, Cestovni kancelaf Solna jeskyne 45 Studio - Sun Of Ibiza nam. T. G. Masaryka 193, Ceska Lipa FrantisekJancak 46 Morris NamestiTGM 132, Ceska Lipa Morris CL s.r.o. 47 Pacifik Okruzni 23, Hamr na Jezefe Helena Kyselova 48 Sever Okruzni 2717, Ceska Lipa Josef Rada Jiraskovo Divadlo Plavecky bazen AGENTURA R.E.C. Rekreacni stredisko - chaticky Chatova osada SNILEK SHIFT centrum Panska 219/3, Ceska Lipa Pionyru 168, Straz pod Ralskem Pivovarska 670, Ceska Lipa Pod Bornym 225, Doksy - Stare Splavy Pod Bornym 253, Doksy Prazska 2931, Ceska Lipa Kultura Ceska Lipa, PANDA SPORT Straz pod Ralskem AGENTURA R.E.C. Vaclav Burda "Snilek" Ing. Tomas Pulpan Divadlo Plavani Vstupenky Meditace 55 Orientalnitanec - Mgr. Vladimira Pulpanova Prazska 2931, Ceska Lipa Mgr. Vladimira Pulpanova Orientalnitanec Lecebna rehabilitace MEDICAL PRO LINII ACTIVE TOUR CK Palma Tour Rallye Cross se Skodou Fabia Masaze Smrnc Z Sever FITCENTRUM Revolucni 164, Straz pod Ralskem Skalice u Ceske Lipy 118, Skalice u Ceske Lipy Sokolska 267, Ceska Lipa Sokolska 294, Ceska Lipa Sosnova, Sosnova Sefikova 2846/20, Ceska Lipa Skolni ul. 2520, Ceska Lipa T. G. Masaryka 830, Novy Bor JUWA-M s.r.o. Petr Oppitz PhDr. Vaclav Klapka Jana Koutska Firma na zazitky, s.r.o. Karel Sole SPORT RELAX Daniel Dvorak Cestovni kancelar Auto - Moto Karate

10 CK Svobodna cesta Cestovnf agentura Caorle Centrum Zdravi Port Doksy Fit Centrum Arena Body Studio Salon Laura Masaze - Dana Patkova Salon Valentinka Trzni 162, Ceska Lipa U Synagogy 3001, eska Lipa Ustecka 43, Kravafe Valdstejnska 530, Doksy Vetrna 2138, Ceska Lipa Vezenska 186, eska Lipa Vladimirska 2543, teska Lipa Vychodnf 2214, eska Lipa Zamecka 78, eska Lfpa CK Svobodna cesta s.r.o. Iveta Schulzova Obec Kravafe Regata Cechy, a.s. Leos Domasta Sdruzeni D + D Kveta Filkova Sarka Sklenafova Dana Patkova Olina Helmova Sportovne relaxacni centrum - Mestsky stadion U Ploucnice Parkhotel Morris Parkhotel Masazni studio IDEAL Ademis studio Studio Fit + Relax Avicenum Avicenum CAMPANATOUR Cardiofitness Cardiofitness Letni kino Penzion Solaris - stylove apartmany Jizerske hory Eurocentrum COS Classic Zelezny Brod Alexandria CK KARAVAN, s.r.o. er club Smrzovka Horska chata Zvonice Kofenov Klub pro aktivni zivot Lanove centrum PROUD CKKATU H.E.A.T. centrum Jablonec Kino Radnice 70 CK Mauthner Studio Fit CK Mauthner s.r.o. Ziznfkov 113, Ziznikov Zizkova 269, Novy Bor Zizkova 269, Novy Bor Zizkova 523, Ceska Lipa Zizkova 528/6, Ceska Lipa Anenske namesti 41672, Jablonec nad Nisou cp 33, Lucany nad Nisou cp 33, Lucany nad Nisou Dolni namesti 14, Jablonec nad Nisou Generala Mrazka 3, Jablonec nad Nisou Generala Mrazka 3, Jablonec nad Nisou Horni nam., Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou 1170, Janov nad Nisou Jiraskova 9, Jabjonec nad Nisou Jirchafska 21+54, Zelezny Brod Komenskeho 41843, Jablonec nad Nisou Komenskeho 545, Jablonec nad Nisou Komenskeho 964, Smrzovka Kofenov 872, Kofenov Krkonosska 252, Tanvald Krkonosska 625, Harrachov Lucany 703, Lucany nad Nisou Mi rove nam. 15, Jablonec nad Nisou Mirove namesti 19, Jablonec nad Nisou Na Vrsku 10, Jablonec nad Nisou nam.dr.farskeho 4, Jablonec nad Nisou namesti Bozeny Nemcove 1005/1, Jablonec nad Nisou PETERS SERVICE s.r.o. Morris CL s.r.o. PARKHOTEL ARNULTOVICE s.r.o. Jana Mackova Marketa Pecinova Jitka Ceeova ACCOMOTEL, s.r.o. ACCOMOTEL, s.r.o. CAMPANATOUR s.r.o. PROFI FITNESS, s.r.o. Petros Kalpakcis Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Conformity consulting s.r.o. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Eva Rydvalova ALEXANDRIA, spol. s r.o. CK KARAVAN, s.r.o. Martina Zelinkova Alteris s.r.o. Klub pro aktivni zivot o.s. CLASSIC OUTDOOR s.r.o. Katefina Schlindenbuchova Lenka Sobotkova Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Petr Mauthner Lumize, s.r.o. CK Mauthner s.r.o. spinning Vstupenky Vstupenky Aerobic a jine Sportovnivikendy Sportovni zazitky Aerobic a jine Vstupenky Wellness a krasa

11 Relaxacni lazne Jablonec Relaxacni lazne Jablonec Cestovnf agentura Giants FIRO-toura.s. er club Jablonec MEDSIX s.r.o. CK Mauthner Tenis - Squash Centrum Bfizky Pfichovice V Nebi CK Let's go S-Club bowling Masazni studio Lebeda APARTMANY MILENIUM Fit lady Fit Lady ENERGY CENTRUM - Jordanska solna jeskyne pro zeny Rekrea Liberec s.r.o. Termalni lazne Chrastava Alexandria, OC Nisa EXIM TOURS a.s. - OC Nisa Liberec Cedok cestovni kancelaf - OC Nisa Lenka Polavkova Spinning Cat Wellcat fitness Alex, cestovni kancelaf, s.r.o. Masaze-sportovni a relaxacni Rehabilitace-Mgr.Pavel Bajnarek CK ALEX, s.r.o. SAFIRA-masaze, rehabilitace Pension Sport Janico wellness studio Clarion Grandhotel Zlaty Lev Wellness & Therapy v Clarion Grandhotel Zlaty Lev Clarion Grandhotel Zlaty Lev Studio Michelle Novoveska 1015/28a, Jablonec nad Nisou Novoveska 1015/283, Jablonec nad Nisou Pod Skalkou 779/7, Jablonec nad Nisou Podhorska 4963, Jablonec nad Nisou Podhorska 74, Jablonec nad Nisou Postovni 2428/8, Jablonec nad Nisou Postovni 9, Jablonec nad Nisou Prubezna 4597/22, Jablonec nad Nisou Pfichovice 600, Kofenov Pfichovice 627, Korenov Soukenna 984/9, Jablonec nad Nisou 17.listopadu, Liberec Baarova 1158/7, Liberec Baarova 49/3, Liberec 1 Barvifska 118, Liberec Barvifska 118, Liberec Barvifska 122, Liberec Barvifska 26, Liberec Benesovo nam., Liberec Bilokostelecka 128, Chrastava Ceske Mladeze 456, Liberec Ceske Mladeze 456, Liberec eske Mladeze 456, Liberec cp. 81, Detfichpv Dobiasova 851/5, Liberec 6 Dobiasova 851/5, Liberec 6 Dr. E. Benese 41732, Liberec 1 Dr. M.Horakove 423/17, Liberec Dr. Milady Horakove 382/35, Liberec Dr.E. Benese 41732, Liberec Frydlantska 185/6, Liberec 1 - Stare Mesto Frydstejn 75, Hodkovice nad Mohelkou Gutenbergova 118/1, Liberec Gutenbergova 123/6, Liberec Gutenbergova 126, Liberec Gutenbergova 126/3, Liberec Hanychovska 596/22, Liberec 33 PhDr. Karel Hlavaty PhDr. Karel Hlavaty Vladimir Maska FIRO-tour a.s. Martina Zelinkova MEDSIX s.r.o. Petr Mauthner Bfizky s.r.o. Pfichovice, a.s. Martin Maly Let's go, s.r.o. ADELANTE, s.r.o. Diana Kasparova AD 2000, s.r.o. Ivana Melicharova Stanislava Pirklova EnergyCentrum s.r.o. Jaromir Kratochvil CK Teplicka rekrea, s.r.o. Dum Pohody a.s. ALEXANDRIA, spol. s r.o. EXIM TOURS a.s. Cedok a.s. Lenka Polavkova TOM LIVE CENTRUM s.r.o. Dark York s.r.o. Alex, cestovni kancelaf, s.r.o. Romana Vranova Mgr.Pavel Bajnarek CK ALEX, s.r.o. Petra Hladikova Gerhard Miiller Ing. Jana Tvrznikova CPI s, a.s. Mgr. Franz Behr CPI s, a.s. Stanislava Zemankova Lazenske procedury Meditace Aerobic a jine Squash, Bowling Wellness a krasa Lazenske procedury spinning Wellness a krasa Rehabilitace, masaze Rehabilitace, masaze

12 Na divokem ranci s konmi Pytloun Liberec Centrum Harmony Solna jeskyne Fitcentrum SpinFit Liberec Masaze-Sarka FISCHER Liberec Sport park Liberec Ski areal Jested - pokladna c. 2 PETRA - sport, relaxace Apartman - hotel Jitrava MP Lazne Libverda - y David Lhota- osobni trener Pension Barandov Alexandria Hef manice v Podjestedi, Jablonne v Podjestedi Hodkovicka 206/39, Liberec VI - Rochlice Hrubinova 794, Liberec Husova 209, Liberec Jablonecka 21, Liberec 1 Jablonova 679, Raspenava Janska 864/4, Liberec 1 Jeronymova 570/22, Liberec 7 Jestedska, Liberec 19 - Horni Hanychov Jestedska 680/121, Liberec Jitrava 70, Rynoltice Kladenska 287, Liberec 1 Lazne Libverda 82, Hejnice Lekninova 1073, Liberec XXX Liberecka 400, Hradek nad Nisou Lidicka 258, Litomefice Firma na zazitky, s.r.o. PHG s.r.o. Jarmila erna JAMI-KA Kaja Anna Margas Ludise Bilkova Sarka Hanzlova FISCHER, a.s. S group SPORT FACILITY Sportovni areal Jested a.s. PETRA AH, s.r.o. JUDrJan Suk Martin Prochazka LAZNE LIBVERDA, a. s. David Lhota ALBION TRADE LTD., organizacni slozka ALEXANDRIA, spol. s r.o. Zazitkove pobyty Wellness a krasa spinning Telocvicny, stadiony a hal Lyzovani a snowboarding spinning, hotel, Lazenske procedury Kulturni a spolecenske centrum Lidove sady pfi ZOO Liberec Masazni studio pfi Finclubu Masaze Lymfo studio Sprotovni a relaxacni centrum SAREMA Liberec - Ordinace Jedlickuv ustav Zoologicka zahrada Radnice Alexandria CK L Kubista TURION Salon Jitka CK KARAVAN, s.r.o. FC Slovan Relax Centrum Fiser fitness Centrum lecebne rehabilitace Sunny Holiday - CA Galerie U rytife Divadlo F.X.Saldy SAREMA Liberec - Ordinace Posta CA Luzice Lidove sady 425/1, Liberec 1 Lipova 597/9, Liberec Lipova 597/9, Liberec Lipova 664/4, Liberec 4 Ludvikovska 38, Nove Mesto pod Smrkem Luzicka 7, Liberec 1 Masarykova 1347/31, Liberec Moskevska 11, Liberec 4 Moskevska 55/26, Liberec Moskevska 6, Liberec Moskevska 6, Liberec Moskevska 637/6, Liberec Na Hradbach 1300, Liberec Na Perstyne 241/5, Liberec IV Na Piskovne 565/9, Liberec Na Pof ici 550/7, Liberec Nad Skolou 1102, Liberec 30 nam. Dr. E. Benese 1, Liberec 1 nam. Dr. E. Benese 22, Liberec nam. Dr. E. Benese 559/28, Liberec 1 nam. Miru 22, Jablonne v Podjestedi Kulturni sluzby Liberec, s.r.o. Ing. Stanislava Hajkova Iva Kratka Irena Kovafova Sportovni a relaxacni centrum, SAREMA LIBEREC s.r.o. Zoologicka zahrada Liberec, Petra Vesela ALEXANDRIA, spol. s r.o. Ing. Ludek Kubista - TURION Jitka Cejnarova CK KARAVAN, s.r.o. FC SLOVAN LIBEREC, a.s. IngJarmila Cisafova Jindfich Kotva Centrum lecebne rehabilitace Liberec, s.r.o. Jaroslav Vancat Kulturni sluzby Liberec, s.r.o. Divadlo F.X.Saldy SAREMA LIBEREC s.r.o. Mgr. Ladislav Flegl Vstupenky a permanentky Plavani Rodiny a deti Vstupenky Sportovni zazitky Divadlo

13 Cedok cestovni kancelaf - OC Forum Masaze Daniela Celkova pece o telo a dusi Masea - Kryocentrum CENTRUM BABYLON - zabavni komplex IQLANDIA Salon Ludmila CK Klea Ladies Liberec Ladies fitness- OC Plaza Power fitness-nakupni galerie Plaza Ag-plus - Detoxikace - Masaze Podjestedska smecka EXIM TOURS a.s. - Liberec CAMPANATOUR STUDENT AGENCY Best Western Plus Pytloun Design Liberec Melissa Travel Studio regeneracni pece Accent IvaJostova * Golf Club Jested Studio TOCCO Country Thajske masaze PHOSRI Dobrodruzi CK HAPTOUR FIT STUDIO HADRAK Studio Picasso Contours Liberec Cinema City Liberec CK Victoria FIRO-tour a.s. - OC Forum FitMexx Vibro easy Liberec Sauna v u Liberec CA REALTOUR Centrum lecebne rehabilitace Liberec 2BFit Club nam. Soukenne 669, Liberec nam.dr.e.benese 41395, Liberec Nerudovo namesti 101/4, Liberec 1 Nitranska 1, Liberec Nitranska 1, Liberec Nitranska 555, Liberec Oblacna 450/1, Liberec 1 OC Delta Fugnerova 667/7, Liberec 1 Palachova 1404, Liberec Palachova 1404, Liberec 1 Palachova 1404/2, Liberec Palachova 504/1, Liberec Pivonkova 183, Straz nad Nisou Prazska 140/20, Liberec Prazska 19/31, Liberec Prazska 31/19, Liberec Proletafska 195, Liberec XXIII - Doubi Revolucni 66, Liberec IV - Perstyn Revolucni 66/2, Liberec Rizska 241, Liberec Rozstani 5, Svetla pod Jesteden Rumunska 41804, Liberec 4 Ruprechticka 579, Liberec 1 Ruzova 323, Liberec Slunecna 405, Liberec Sokolska 113/8, Liberec 1 Soukenne nam. 115, Liberec Soukenne nam. 156, Liberec Soukenne nam. 26, Liberec Soukenne nam. 2a, Liberec Soukenne nam. 613, Liberec Soukenne nam. 669/2a, Liberec IV-Perstyn Soukenne nam. 693, Liberec 1 Sousedska - nakup.centrum Gecko 599, Liberec Saldovo nam. 1345, Liberec Siroka 2, Liberec Tanvaldska 224, Liberec Tatranska 860, Liberec Cedok a.s. Daniela Janeckova Petr Pokorny Mgr. Jan Antus CENTRUM BABYLON, a.s. IQLANDIA, o.p.s. Liudmila Cheveleva CK Klea s.r.o. FITOX s.r.o. TERENDY s.r.o. Power s.r.o. Jaroslava Svobodova Marie Luisa Sipova EXIM TOURS a.s. CAMPANATOUR s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. PHG s.r.o. Melissa Travel s.r.o. Petra Nezdarova Iva Jostova Golf Club Jested Radka Rybova Zdenek Pelikan Thajske masaze PHOSRI s.r.o. JiriSenk HAPTOUR, s.r.o. Radek Hadrovsky Irena Vlachova LIVINEXT s.r.o. Cinema City Czech s.r.o. Ing. Ladislav Jary FIRO-tour a.s. Robert Smutny TIRR s.r.o. Liberec s.r.o. Ing. Iveta Neumanova Centrum lecebne rehabilitace Liberec, s.r.o. SHANEX, s.r.o. Rehabilitace, masaze Hobby a umeni Cestovni kancelar Vycvik psu Cestovni kancelar Golfove hfiste Sportovni zazitky Kino Plavecky bazen, hotel Rehabilitace, masaze

14 Pilateslife 2BFit Club Zanchin Budokan Body-Image Bazen Liberec VIAVERAs.r.o. Snakesub-potapecska technika -zajezdy Snakesub-potapeni Pytloun Travel Masazni salon Nikola Hauptigova Farma Vysoka Wellness Liberecka Vysina Anti-cullulitide studio SQUASH Vratislavice CK Let's go Male divadlo Praha Liberec Penzion U Beranku Sportovm centrum Semily Paradis Maserske sluzby Bara Tatranska 860, Liberec Tatranska 860, Liberec Tatranska 860/7, Liberec Tovaryssky vrch 1358, Liberec Trzni namesti 1338, Liberec tf. 1. maje 10, Liberec U Nisy 18, Liberec U Nisy 18, Liberec Volgogradska 29/70, Liberec IX - Januv Dul Vrchlickeho 471, Frydlant v Cechach Vysoka 9, Chrastava Wolkerova, Liberec Zakopnicka 360/13, Liberec Zamecky vrch 1170, Liberec Zamecnicka 563/8, Liberec Zhofelecka 344/5, Liberec Zelezna 2, Liberec 536, Harrachov 3. kvetna 327, Semily 5. kvetna 63, Turnov Bavlnafska 527, Semily Benecko 132, Benecko Ivana Komarkova Be. Anna Rejnartova Martin Prochazka BODY IMAGE s.r.o. JESTEDSKA SPORTOVNI, spol. s r.o. VIAVERAs.r.o. Snakesub s.r.o. Snakesub s.r.o. PHG s.r.o. Nikola Hauptigova Be. Vaclava Jarosova Zemedelske druzstvo SEVER Petra Dzupinova SQC Vratislavice s.r.o. Let's go, s.r.o. Divadlo F.X.Saldy Leos Hortvik Robert Antos Sportovni centrum Semily p.o. Oldrich Tomasek Vladimira Strnadova Bara s.r.o. Aerobic a jine Aerobic a jine Sebeobrana Plavanf Cestovm kancelaf Potapeni Lazne - Wellness, hotel Squash Cestovni kancelar Divadlo Squash Zakladni organizace OS ZPTNS Telefonica 02 Pardubice U nas JKBUSCK-Jilemnice Idol Lanove centrum Harrachov Pension Familia Skicentrum Sporthotel Ryzoviste OREA Vital Sklaf**** SVM STUDIO VENDULKA POMI Sportcentrum 007 Sport Centrum 007 Duha Ajurvedske pobytove regeneracni centrum Benecko 190, Benecko Bratrouchov 1, Jablonec nad Jizerou Doleni 303, Jilemnice Dolni Misecky 322, Vitkovice v Krkonosich Harrachov, Harrachov Harrachov 213, Harrachov Harrachov 225, Harrachov Harrachov 285, Harrachov Harrachov 520, Harrachov Harrachov 629, Harrachov Harrachov 646, Harrachov Harrachov 653, Harrachov Harrachov 653, Harrachov Harrachov 70, Harrachov Hnanice 39, Turnov Zakladni organizace OS ZPTNS Hermano a.s. Jana Kalvodova IDOL Services, s.r.o. Obcanske sdruzeni Lanove centrum PROUD Jin Konvalinka J&J s, s.r.o. J & J s, s.r.o. OREA HOTELS s.r.o. Vendulka Menclova WOJWY s.r.o. V.I.P. SPORT RELAX s.r.o. ACCRETIVE s.r.o. Marcela Pszykova Vladimir Mazal Sportovni zazitky Golfove odpaliste Squash r-

15 Penzion U Kindlu Sunski Harrachov s.r.o. Pension Druzba SKIAREAL Rokytnice nad Jizerou Zamek Hruba Skala Masaze-Jovanka Nechvatalova Bowling Obecni dum Studio Relax - masaze, zabaly Ski areal Kamenec Plavecky bazen Ski areal Kozinec Plavecky bazen a sauna Paragliding - Tandemovy let Ski areal Sachty Sportovni hala Jilemnice Krakonos Cestovni agentura ARKA Koucka CENTRUM PRO K2HIKING Studio Fit + Relax Sunski Harrachov s.r.o. Areal Sfastna zeme Penzion U Marusky Spolecensky dum Jilm Bowling Sedmihorky Sportovnf centrum TJ Turnov Sunski Harrachov s.r.o. CK Villa Trosky Chata Hubertka CHATAHUBERTKA APARTMAN STARA KOLA Tenisove kurty u hotelu Karel IV Horni Dusnice 66, Jablonec nad Jizerou Horni Rokytnice 154, Rokytnice nad Jizerou Horni Rokytnice 400, Rokytnice nad Jizerou Horni Rokytnice 702, Rokytnice nad Jizerou Hruba Skala 1, Hruba Skala Hruboskalska 527, Turnov Husova 70, Semily Husovo nam. 35, Lomnice nad Popelkou Jablonec nad Jizerou 238, Jablonec nad Jizerou Jana Palacha 804, Turnov Jilemnice - Hrabacov, Jilemnice Jungmannova 146, Jilemnice Kozakov - tesky raj, Kozakov Lyzarska 379, Vysoke nad Jizerou Metysova 102, Jilemnice Namesti 309, Rokytnice nad Jizerou Nudvojovice 1301, Turnov Palackeho 211, Turnov Pelesany, Turnov Penzion u Janousku, Paseky nad Jizerou Radva novice, Karlovice Radvanovice 53, Radvanovice Roztocka 500, Jilemnice Sedmihorky 79,.Sedmihorky Skalova 207, Turnov Srubovy dum 185, Harrachov Stepanicka Lhota 52, Benecko Troskovice 31, Rovensko pod Troskami Vitkovice 201, Vftkovice V Krkonosich Vitkovice v Krkonosich 201, Vitkovice Vysoke nad Jizerou - Hornf Trie 58, Semily Zizkova 501, Turnov Pavel Kindl SUN SKI GROUP s.r.o. FrantisekVagner Spartak Rokytnice, a.s. HOTEL ZAMEK HRUBA SKALA s.r.o. Jovanka Nechvatalova TOPEX 99, spol.s.r.o. Jitka Hanysova Snowhill a.s. MESTSKA SPORTOVNf TURNOV, s. r. o. Snowhill a.s. Sportovni centrum Jilemnice Firma na zazitky, s.r.o. Snowhill a.s. Sportovni centrum Jilemnice Michal Hak - HOTEL KRAKONOS arka Koucka Dagmar Kutkova Jitka Ceeova SUN SKI GROUP s.r.o. Tomovy parky s.r.o. Martin Kreysa Spolecensky dum Jilm Petr Bajer Telovychovna jednota Turnov SUN SKI GROUP s.r.o. CK VILLA s.r.o. Miratol s.r.o. CONFINA, spol. s r.o. Wintersports marketing, s.r.o. PROFIL NABYTEK, a.s. Milan Kovaf Lyzovani a snowboarding Lyzovani a snowboarding Bowling Lyzovani a snowboarding Plavecky bazen Lyzovani a snowboarding Plavani Zazitky vevzduchu Lyzovani a snowboarding Tenis Cestovni kancelar Aerobic a jine Lyzovani a snowboarding Sportovni zazitky Kino, vstupenky Bowling Squash Lyzovani a snowboarding Cestovni kancelar Wellness a krasa Tenis Celkovy pocet provozoven: 280

16 Poukazka Fokus Pass Poukazky Fokus Pass jsou univerzalni poukazkou pro instituce vefejneho sektoru. Poukazku Fokus Pass Ize vyuzit k cestovani, kulturnim ci sportovnim aktivitam. Odpovida vyhlasce 114/2002Sb. o vytvafeni a hospodafeni s FKSP. Vzhledem k tomu, ze die vyjadfeni Ministerstva financi, se v pripade zdravotni pece (nakup vitaminovych prostfedku, ockovani proti chfipce, klist'ove encefalitide a hepatitis A) musi jednat o uhradu, nikoliv pfispevek, tato poukazka nezahrnuje oblast zdravi. Jsou dostupne v nominalnich hodnotach 100 Kc, 200 Kc, 500 Kc a Kc. lllllllllllllilllll Bt2XS7 CZ VZOR *«%* DDDODODDDQDODDODOODDOOOD Podpis osoby opravnene jednat jmenem dodavatele: Datum:

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik")

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik) KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, (ddlejen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-45721-5/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodnizdkonik, ve znenipozdejsich predpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla uzavfena

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-45722-5/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

Telefon: Fax: Zapsan v obchodnim rejstfiku:

Telefon: Fax: Zapsan v obchodnim rejstfiku: KUPNI SMLOUVA 6. j.: KRPL-108119-9/ej-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") uzavfena na zaklade ramcove smlouvy

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-53388-6/CJ-2013-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-53388-6/CJ-2013-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-53388-6/CJ-2013-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office. c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ. uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb.

SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office. c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ. uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb. SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb. I. Smluvni strany: Objednatel: Ceska republika - Krajske feditelstvi

Více

KUPNI SMLOUVA c.j.: KRPL-31866-14/CJ-2014-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j.: KRPL-31866-14/CJ-2014-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j.: KRPL-31866-14/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla uzavrena

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA MODERNIZACE SYSTÉMU LATIS

KUPNÍ SMLOUVA MODERNIZACE SYSTÉMU LATIS KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Č.j.:KRPU-233997- /ČJ-2013-0400VZ

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy kupujícího: 15/119-0 Česká republika - Úřad vlády

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.T004/13V/

KUPNÍ SMLOUVA Č.T004/13V/ KUJCP010WSNY KUPNÍ SMLOUVA Č.T004/13V/00014616 dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY Obchodní jméno: Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNI SMLOUVA Číslo smlouvy Sodexo: C111200005 I. Smluvní strany. info.cz@sodexo.com

KUPNI SMLOUVA Číslo smlouvy Sodexo: C111200005 I. Smluvní strany. info.cz@sodexo.com y MTT y 4 Ey KUPNI SMLOUVA Číslo smlouvy Sodexo: C200005 I. Smluvní strany MULNP00LZOWH. Prodávající: Sodexo Pass Česká republika a.s. Sídlo: Radlická 2, 50 00 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s. KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640 Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy Příloha č. 6 Obchodní podmínky zadavatele Zadavatel veřejné zakázky: Pověřená osoba: Veřejná zakázka: Nemocnice Strakonice, a.s. Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29 IČ 260 95 181 RECTE.CZ, s.r.o. Matiční

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva č. OLP/3639/2012

Kupní smlouva č. OLP/3639/2012 Kupní smlouva č. OLP/3639/2012 uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj zastoupený

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

D KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy kupujícího: I. Smluvní strany

D KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy kupujícího: I. Smluvní strany K U J C P 0 1 7 B 9 P N D KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy kupujícího: Uzavřená ve smyslu ustaň. 2079 a násf. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezí míže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Penziony Pension Berounka

Penziony Pension Berounka Penziony Pension Berounka Albrechtice v Jizerských horách, Jizerské hory BENEFIT Program, OPUScard, CITYcard: Sleva 10% na ubytování a stravování. Pension Lenoch BENEFIT Program, OPUScard, CITYcard: Sleva

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Č... Smluvní strany. kupní smlouvu: 1. Předmět smlouvy

Č... Smluvní strany. kupní smlouvu: 1. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... Smluvní strany Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03 jejímž jménem jedná: MUDr. Karel Štein, generální ředitel IČ: 47114975

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Kupní smlouva Č.j. PPR-3593-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Číslo: RS2011-12-08-02 Rámcová smlouva č. MV- 81540-91/P-2010. (podle 409 a násl. obchodního zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA. Číslo: RS2011-12-08-02 Rámcová smlouva č. MV- 81540-91/P-2010. (podle 409 a násl. obchodního zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA Název: Dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje 2011 Číslo: RS2011-12-08-02 Rámcová smlouva č. MV- 81540-91/P-2010 Prodávající (podle 409 a násl.

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř. E.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více