Kupnf smlouva. c. j.: KRPL /& VZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupnf smlouva. c. j.: KRPL- 42046-15/&-2014-1800VZ"

Transkript

1 Kupnf smlouva c. j.: KRPL /& VZ uzavrena v souladu s 2079 a nasl. zakona c. 89/2012, obcanskeho zakoniku, v platnem zneni (dale jen,,obcansky zakonik") I. Smluvni strany Ceska republika - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje Sidlo: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec I Zastoupena: Ing. Milanem Zadrazilem, vedoucim Odboru rozpoctu a ucetnictvi 1C: DIG: CZ Bankovnf spojeni: CNB, pobocka Usti nad Labem Cislo uctu: /0710 Telefon: Fax: Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: Eva Kurilova, zuctovacf oddeleni, tel.: eva. ku pcr.cz (dale jen ^kupujfci") a Sodexo Pass Ceska republika a.s. Sidlo: Osoba opravnena jednat Radlicka 2, Praha 5 - Smichov ve vecech teto smlouvy: Mgr. Ludek Santora, Obchodnf feditel 1C: DIG: CZ Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Cislo uctu: /2700 Telefon: Fax: Zapsan: v obchodnim rejstriku vedenem u Mestskeho soudu v Praze, oddil B, vlozka 2947 Kontaktni osoba: Martin Decht'ar, Regionalni manazer, tel.: (dale jen,,prodavajicr') II. Predmet smlouvy Pfedmetem teto smlouvy je dodani poukazek pro volny na vyuziti sluzeb v oblasti kultury, sportu, cestovani a zdravi. Tyto poukazky budou moci byt vyuzivany pouze k ucelum uvedenym

2 ve vyhlasce c. 114/2002 Sb. MF o fondu kulturnfch a socialnfch potfeb ve zneni pozdejsich pfedpisu s dobou platnosti do die specifikace uvedene v pfiloze c. 2 teto smiouvy (dale jen poukazky). 1. Soucasti pfedmetu teto smiouvy je zajisteni site zafizeni ruznych poskytovatelu sluzeb, v nichz Ize poukazky pro dany ucel uplatnit. Pfilohou c. 2 teto smiouvy je aktualni Seznam techto zaf izeni v Libereckem kraji, v nichz Ize uplatnit dodane poukazky. V prubehu doby platnosti poukazekje aktualni seznam zaf izeni dostupny na webovych strankach prodavajiciho: nebo na vyzadani po kontaktovani pobocky prodavajiciho. 2. Poukazky budou prodavajicim dodany v poctu celkem ks v nominalni hodnote 100,- Kc. Celkova hodnota poukazek bude ,- Kc. 3. Prodavajici se zavazuje kupujicimu dodat poukazky a pfevest na nej vlastnicke pravo k nim. Soucasti dodavky je i pfedani dokladu, ktere se k poukazkam vztahuji, a doprava poukazek do mista plneni. 4. Vlastnicke pravo k poukazkam nabyva kupujici okamzikem jejich pfevzeti v miste plneni. 5. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmet smiouvy neni plnenim nemoznym a ze smlouvu uzavfely po peclivem zvazeni vsech moznych dusledku. III. Kupnicena 1. Kupni cena je stanovena dohodou smluvnich stran a cini: Cena bez DPH DPHO% Cena s DPH ,- Kc 0,-Kc ,- Kc 2. V kupni cene jsou zahrnuty veskere naklady spojene s dodanim poukazek, vc. dopravy do mista plneni apod. 3. Kupni cena je stanovena jako nejvyse pfipustna pfi sazbe DPH ve vysi 0 %. IV. Kupujici doda poukazky kupujicimu takto: Doba plneni ks poukazek v terminu nejpozdeji do a 4 250ks poukazek v terminu nejpozdeji do V. Misto plneni Mistem dodani poukazek je budova KRP Libereckeho kraje, ul. U Opatrovny 361/2, Liberec IV - skupina FKSP (povefenym zastupcem k pfevzeti poukazek za kupujiciho je Eva Kufilova). VI. Zpusob dodani poukazek 1. Poukazky budou dodany okamzikem pfevzeti poukazek kupujicim v miste plneni die teto smiouvy a potvrzenim pfevzeti poukazek povefenym zastupcem kupujiciho na dodacim listu nebo jinem pfedlozenem dokladu.

3 2. Poukazky budou dodany v samostatnych obalkach/sekovych knizkach, pricemz kazda obalka/sekova knizka bude obsahovat cislovane poukazky, ktere budou razeny v po sobe jdoucich cfselnych fadach. 3. Nominalnf hodnota poukazky bude 100 Kc. Kupujici se zavazuje poukazky dodane radne a vcas odebrat a zaplatit za ne kupni cenu. 4. Kupujici pri prevzetf poukazek provede Kontrolu: a) dodane znacky, typu, druhu b) dodaneho mnozstvi c) zda nedoslo k poskozeni poukazek pri pfeprave d) dodanych dokladu. 5. V pnpade zjistenych zjevnych vad poukazek muze kupujici odmitnout jejich prevzetf, coz radne i s duvody odmftnutf potvrdi na pnslusnem dokladu. 6. Prodavajici umoznf pnpadne vraceni nevyuzitych poukazek do se soucasnym vystavenfm dobropisu prodavajfciho a vracenim odpovidajicich financnich prostredku na ucet kupujfcfho. VII. Platebni podmmky 1. Smluvni strany nesjednavaji zalohu na cenu.. 2. Podkladem pro uhradu ceny dodanych poukazek bude vzdy faktura, ktera bude mft nalezitosti bezneho danoveho dokladu die zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen,,faktura"). Platby budou v Kc na zaklade pfedlozenych faktur. Prodavajicf je opravnen fakturovat cenu tj. vystavit fakturu vzdy do 5 pracovnich dnu, a to az po dodani poukazek a potvrzeni jejich pfevzetf kupujicim podpisem dodaciho listu. Faktura je splatna do 30 kalendafnfch dnu od jejiho dorucenf kupujicfmu. Faktura musf obsahovat cislo objednavky, nalezitosti die 29 zakona c. 235/2004 Sbv o dani z pfidane hodnoty, v platnem zneni, a nalezitosti die 435 obcanskeho zakonfku, v platnem znenf. Faktura se povazuje za proplacenou okamzikem odepsani fakturovane castky z uctu kupujfcfho ve prospech uctu prodavajiciho. Kupujici neni v prodleni s placenim fakturovane castky, jestlize vrati fakturu prodavajicimu do 7 dnu od jejiho doruceni proto, ze faktura obsahuje nespravne udaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkretni duvody je kupujici povinen uvest zaroven s vracenim faktury. U nove nebo opravene faktury bezi nova Ihuta splatnosti ode dne jejiho doruceni odberateli. Zalohy kupujici neposkytuje. VIII. Zarucni podmmky, odpovednost prodavajfciho za vady 1. Prodavajici je povinen dodavat kupujicimu poukazky v mnozstvi a druhu die teto smlouvy a jednotlivych objednavek a vjakosti, ktera se u techto poukazek pfedpoklada, aby je bylo mozne vyuzit k jejich ucelu, pri dodrzeni podminek sjednanych vteto smlouve vcetne podminek pro prepravu do mista dodani. 2. Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku na to, ze po dobu platnosti poukazek a platnosti teto smlouvy, budou mit poukazky vlastnosti pozadovane kupujicim pro predmet plneni die teto smlouvy. Zarucni doba zacina bezet dnem predani poukazek kupujicimu. 3. Porusi-li prodavajici povinnosti stanovene vcl. VIII. odst. 1 teto smlouvy, jedna se o vady plneni. Kupujici je povinen reklamovat vady bezodkladne po jejich zjisteni, a to pisemne, e- mailem ci faxem. 4. V pnpade zjisteni vad na dodanych poukazkach je prodavajici povinen odstranit tyto vady nejpozdeji do 5 kalendafnich dnu od oznameni reklamace. Prodavajici je povinen vadne

4 poukazky bezplatne vymenit za bezvadne poukazky v pozadovanem druhu, mnozstvi a jakosti die cl. VIII odst Prodavajici je povinen nahradit skodu vadnym plnenim kupujicimu zpusobenou. IX. Podstatne poruseni smlouvy Smluvni strany pokladaji za podstatne poruseni smlouvy a) prodleni kupujiciho s dodanim poukazek ve sjednanych terminech plneni die cl. IV. teto smlouvy, b) nedodani pfedmetu plneni v pozadovanem druhu, mnozstvi a kvalite die cl. VIII odst. 1, c) neodstraneni zjistenych vad ve Ihute die cl. VIII. odst. 4 teto smlouvy. X. Smluvni pokuta a uroky z prodleni 1. Nedoda-li prodavajici poukazky ve stanovene dobe plneni, zaplati kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny nedodanych poukazek za kazdy, i zapocaty, den prodleni. 2. Nezaplati-li kupujici fakturovanou castku za dodane poukazky vcas, je povinen zaplatit prodavajicimu urok z prodleni ve vysi 0,05 % z opravnene fakturovane castky za kazdy, i zapocaty, den prodleni. 3. Odberatel je opravnen pozadovat na dodavateli smluvni pokutu za nedodrzeni Ihuty pro odstraneni zjistenych vad na zaklade reklamace die cl. VIII odst. 4 teto smlouvy, a to ve vysi 0,05 % z kupni ceny reklamovanych poukazek, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. Minimalnivyse sankce je 1000,- Kc za den. 4. Smluvni pokuta a urok z prodleni jsou splatne do 30 dni od data, kdy byla povinne strane dorucena pisemna vyzva k jejich zaplaceni opravnenou stranou, a to na licet opravnene strany uvedeny v pisemne vyzve. 5. Ustanovenim o smluvni pokute neni dotceno pravo opravnene strany na nahradu skody v pine vysi. XI. Odstoupeni od smlouvy 1. Kupujici je opravnen odstoupit od smlouvy v pfipade podstatneho poruseni smlouvy ze strany dodavatele (viz cl. IX teto smlouvy). 2. Kupujici je opravnen odstoupit od smlouvy, jestlize se prodavajici rozhodnutim soudu ocitne v upadku die zakona c. 182/2006 Sb., insolvencniho zakona, ve zneni pozdejsich predpisu. 3. Prodavajici je opravnen odstoupit od smlouvy v pfipade, ze kupujici bude v prodleni s uhradou kupni ceny na zaklade faktury vystavene prodavajicim po dobu delsi nez 15 dni. 4. Ucinky kazdeho odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemneho projevu vule odstoupit od teto smlouvy druhe smluvni strane. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka zejmena naroku na nahradu skody a smluvni pokuty. XII. Resenisporu 1. Veskere spory mezi smluvnimi stranami budou feseny nejprve smirne. 2. Nebude-li smirneho reseni dosazeno, budou spory reseny v soudnim fizeni pred soudy CR.

5 XIII. Zaverecna ustanoveni 1. Tato smiouva se fidi pravnim fadem Ceske republiky, zejmena prislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku. 2. Smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho uzavfeni. 3. Tato smiouva se uzavira na dobu urcitou do 31. prosince Smiouva muze byt menena nebo doplnovana jen pisemnymi, ocislovanymi dodatky, odsouhlasenymi organy opravnenymi jednat ve vecech teto smlouvy, ktere se stanou nedilnou soucastiteto smlouvy. 5. Obe smluvni strany prohlasuji, ze smiouva nebyla uzavrena v tisni, ani za jednostranne nevyhodnych podminek a na dukaz toho pripojuji sve vlastnorucni podpisy. 6. Tato smiouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi dodavatel a 2 odberatel. 7. Nedilnou soucasti teto smlouvy je Priloha c. 1 - Kryci list a Priloha c. 2 - Seznam a celkovy pocet zafizeni na uzemi Libereckeho kraje (vcetne vzoru poukazky). Dodavatel: Odberatel: V Praze dne: V Liberci dne: \ C>. Co A Pass Ceska republika a.s. Radlicka Praha 5 ICO: Mgr. Ludek Santora Obchodni feditel Ing. Milan Zadrazil vedouci Odboru rozpoctu a ucetnictvi

6 Pfiloha c. 1 - Kryci list Vefejna zakazka maleho rozsahu:,,poukazky FKSP pro volny cas" Uchazec Sidlo 1C DIG Tel. Jednatel, opravnena osoba jednat ve vecech smiouvy Kontaktni osoba Celkova nabidkova cena za cely pfedmet vefejne zakazky v Kc tj. celkem ks poukazek v nominalni hodnote 100 Kc/ks (tato cena bude hodnocena vahou 60 %; cena zahrnuje veskere souvisejici naklady) Sodexo Pass Ceska republika a.s. Radlicka 2, Praha 5 - Smichov CZ , Mgr. Ludek Santora Martin Decht'ar ,- Kc Podpis osoby opravnene jednat ve vecech smiouvy:

7 Pfiloha c. 1 - Kryci list Verejna zakazka maleho rozsahu:,,poukazky FKSP pro volny cas" Uchazec Sidlo 1C DIG Tel. Jednatel, opravnena osoba jednat ve vecech smiouvy Kontaktni osoba Celkova nabidkova cena za cely predmet vefejne zakazky v Kc tj. celkem ks poukazek v nominalni hodnote 100 Kc/ks (tato cena bude hodnocena vahou 60 %; cena zahrnuje veskere souvisejici naklady) Sodexo Pass Ceska republika a.s. Radlicka 2, Praha 5 - Smichov CZ , Mgr. Ludek Santora Martin Decht'ar ,- Kc Podpis osoby opravnene jednat ve vecech smiouvy:

8 Pfiloha c. 2 - Seznam a celkovy pocet zafizeni na uzemi Libereckeho kraje, v nichz Ize poukazky Fokus Pass uplatnit (vcetne vzoru poukazky) Pofadove cislo Nazev provozovny Adresa provozovny Nazev provozovatele Detailni typ provozovny 1 JANISS 28. fijna, Ceska Lipa JANISS Jana Zifcakova 2 centrum Lipa 28. fijna 2707, Ceska Lipa Martin Hrdiicka 3 Rehabilitace - Knespl 28. njna 2707, Ceska Lipa Jifi Knespl 4 zsspicak 28. fijna 2733, Ceska Lipa SPORT RELAX Karate 5 Bowling bar 28. fijna 2745, Ceska Lipa Ondfej Svoboda Bowling 6 Studio S - Body space Anton ina Sovy 1740, Ceska Lipa Slap-Fin s.r.o 7 Studio S - masaze Anton ina Sovy 1740, Ceska Lipa Jana Fantova 8 Studio S Antonina Sovy 1740, Ceska Lipa Kristyna Slapnickova Wellness a krasa 9 Studio S Antonina Sovy 1740, Ceska Lipa Jana Valuchova 10 Sportareal Ban/if ska 2690, Ceska Lipa Morris CL s.r.o. 11 Sportareal Ceska Lipa Barvifska 2690, Ceska Lipa SWISSBAU - Ceska Lipa, s.r.o. j Plavani 12 Sportovnf stfedisko "Sportareal" Barvifska 2690, Ceska Lipa Sport Ceska Lipa, Telocvicny, stadiony a hal 13 Kino Crystal Bozeny Nemcoye 2942, Ceska Lipa Antonin Nevole Kino 14 Kulturni dum Crystal Bozeny Nemcove 2942, Ceska Lipa Kultura Ceska Lipa, Vstupenky 15 Maserske, rekondicni a regeneracni sluzby Budysinska 2541, Ceska Lipa Ing. Nadezhda Kovalenko 16 Olympia - Jitka Capkova Bulharska 853, Ceska Lipa Jitka Pechova 17 Sport,,Spinning Club zdrava cesta Cerveneho Kfize 2564, Ceska Lipa SPORTCENTRUMSPlCAK, s.r.o. spinning 18 Iser Tourist Erbenova 2906, Ceska Lipa Radka Mothejzikova 19 Olymp Gen. Svobody 355, Novy Bor Iva Drobna, DiS. 20 Fojtikova Jana Havlickova 566, Kamenicky Senov Jana Fojtikova 21 Bowling Fl Hrncifska 2576, Ceska Lipa LIPEX PLUS spol. s r.o. Bowling 22 Club Bfezna Hrncifska 2985, Ceska Lipa Petr Bfezna 23 Cardio Hrncifska 2985, Ceska Lipa Radek Prochazka 24 Masazni a relaxacni studio Sarka Simkova Hrncifska 2985, Ceska Lipa Sarka Simkova 25 RoyalTOUR s.r.o. Cestovni agentura Hrncifska 859, Ceska Lipa RoyalTOUR s.r.o. 26 "Uvozovky" Jestfebi 14, Jestfebi Linda Smetanova Vstupenky 27 CK Eva Sulcova Jindficha z Lipe 2662, Ceska Lipa CK Eva Sulcova, s.r.o.

9 28 Studio Sun Jindficha z Lipe 87, Ceska Lipa Petra Zahradecka 29 Koupaliste Kosovo Pole 666, Mimon Jaromir Pliva Plavani 30 Aquapark Stare Splavy Lazensky vrch 119, Stare Splavy AQUAPARK STARE SPLAVY s.r.o. Plavecky bazen Fit Ex Team RENAMED Kino Lesnf 458, Doksy Lesni 99, Ceska Lipa Machova 203, Straz pod Ralskem Lenka Minksova MUDr. Otakar Deyl - REHAMED Antonin Nevole Kino 34 Kulturni dum U Jezera 35j Skatepark- Vehicle hall 36 Kino Maj Machova 203, Straz pod Ralskem Machova 379, Straz pod Ralskem Machova 542, Doksy PANDA SPORT Straz pod Ralskem SK RALSKO BIKE Mestske kulturni stredisko Doksy, Vstupenky, Telocvicny, stadiony a hal spinning Kino 37 Aerobic Kiub Lucie Knoblochove Manesova, Ceska Lipa Aerobic Klub Lucie Knoblochove Aerobic a jine HARRYWOOD - WELLNESS Lenka Strachotova-maserske sluzby Solna jeskyne MASERSKE SLUZBY Irena Vranova Masaze-Kubickova Ivana STUDIO JANA - REHABILITACE FITNESS-STUDIO F Mikovcova 1444, Ceska Lipa Mfrova, Mimon Moskevska 21, Ceska Lipa Moskevska 640, Ceska Lipa Moskevska 640, Ceska Lipa Moskevska 671, Ceska Lipa Nabfezni 20, Mimon Harold Pocar Strachotova Lenka Marie Goncarovova Vranova Bouchalova Irena Ivana Kubickova Studio Jana Lingrova - Rehabilitace Ladislav Foi5! Wellness a krasa, Cestovni kancelaf Solna jeskyne 45 Studio - Sun Of Ibiza nam. T. G. Masaryka 193, Ceska Lipa FrantisekJancak 46 Morris NamestiTGM 132, Ceska Lipa Morris CL s.r.o. 47 Pacifik Okruzni 23, Hamr na Jezefe Helena Kyselova 48 Sever Okruzni 2717, Ceska Lipa Josef Rada Jiraskovo Divadlo Plavecky bazen AGENTURA R.E.C. Rekreacni stredisko - chaticky Chatova osada SNILEK SHIFT centrum Panska 219/3, Ceska Lipa Pionyru 168, Straz pod Ralskem Pivovarska 670, Ceska Lipa Pod Bornym 225, Doksy - Stare Splavy Pod Bornym 253, Doksy Prazska 2931, Ceska Lipa Kultura Ceska Lipa, PANDA SPORT Straz pod Ralskem AGENTURA R.E.C. Vaclav Burda "Snilek" Ing. Tomas Pulpan Divadlo Plavani Vstupenky Meditace 55 Orientalnitanec - Mgr. Vladimira Pulpanova Prazska 2931, Ceska Lipa Mgr. Vladimira Pulpanova Orientalnitanec Lecebna rehabilitace MEDICAL PRO LINII ACTIVE TOUR CK Palma Tour Rallye Cross se Skodou Fabia Masaze Smrnc Z Sever FITCENTRUM Revolucni 164, Straz pod Ralskem Skalice u Ceske Lipy 118, Skalice u Ceske Lipy Sokolska 267, Ceska Lipa Sokolska 294, Ceska Lipa Sosnova, Sosnova Sefikova 2846/20, Ceska Lipa Skolni ul. 2520, Ceska Lipa T. G. Masaryka 830, Novy Bor JUWA-M s.r.o. Petr Oppitz PhDr. Vaclav Klapka Jana Koutska Firma na zazitky, s.r.o. Karel Sole SPORT RELAX Daniel Dvorak Cestovni kancelar Auto - Moto Karate

10 CK Svobodna cesta Cestovnf agentura Caorle Centrum Zdravi Port Doksy Fit Centrum Arena Body Studio Salon Laura Masaze - Dana Patkova Salon Valentinka Trzni 162, Ceska Lipa U Synagogy 3001, eska Lipa Ustecka 43, Kravafe Valdstejnska 530, Doksy Vetrna 2138, Ceska Lipa Vezenska 186, eska Lipa Vladimirska 2543, teska Lipa Vychodnf 2214, eska Lipa Zamecka 78, eska Lfpa CK Svobodna cesta s.r.o. Iveta Schulzova Obec Kravafe Regata Cechy, a.s. Leos Domasta Sdruzeni D + D Kveta Filkova Sarka Sklenafova Dana Patkova Olina Helmova Sportovne relaxacni centrum - Mestsky stadion U Ploucnice Parkhotel Morris Parkhotel Masazni studio IDEAL Ademis studio Studio Fit + Relax Avicenum Avicenum CAMPANATOUR Cardiofitness Cardiofitness Letni kino Penzion Solaris - stylove apartmany Jizerske hory Eurocentrum COS Classic Zelezny Brod Alexandria CK KARAVAN, s.r.o. er club Smrzovka Horska chata Zvonice Kofenov Klub pro aktivni zivot Lanove centrum PROUD CKKATU H.E.A.T. centrum Jablonec Kino Radnice 70 CK Mauthner Studio Fit CK Mauthner s.r.o. Ziznfkov 113, Ziznikov Zizkova 269, Novy Bor Zizkova 269, Novy Bor Zizkova 523, Ceska Lipa Zizkova 528/6, Ceska Lipa Anenske namesti 41672, Jablonec nad Nisou cp 33, Lucany nad Nisou cp 33, Lucany nad Nisou Dolni namesti 14, Jablonec nad Nisou Generala Mrazka 3, Jablonec nad Nisou Generala Mrazka 3, Jablonec nad Nisou Horni nam., Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou 1170, Janov nad Nisou Jiraskova 9, Jabjonec nad Nisou Jirchafska 21+54, Zelezny Brod Komenskeho 41843, Jablonec nad Nisou Komenskeho 545, Jablonec nad Nisou Komenskeho 964, Smrzovka Kofenov 872, Kofenov Krkonosska 252, Tanvald Krkonosska 625, Harrachov Lucany 703, Lucany nad Nisou Mi rove nam. 15, Jablonec nad Nisou Mirove namesti 19, Jablonec nad Nisou Na Vrsku 10, Jablonec nad Nisou nam.dr.farskeho 4, Jablonec nad Nisou namesti Bozeny Nemcove 1005/1, Jablonec nad Nisou PETERS SERVICE s.r.o. Morris CL s.r.o. PARKHOTEL ARNULTOVICE s.r.o. Jana Mackova Marketa Pecinova Jitka Ceeova ACCOMOTEL, s.r.o. ACCOMOTEL, s.r.o. CAMPANATOUR s.r.o. PROFI FITNESS, s.r.o. Petros Kalpakcis Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Conformity consulting s.r.o. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Eva Rydvalova ALEXANDRIA, spol. s r.o. CK KARAVAN, s.r.o. Martina Zelinkova Alteris s.r.o. Klub pro aktivni zivot o.s. CLASSIC OUTDOOR s.r.o. Katefina Schlindenbuchova Lenka Sobotkova Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. Petr Mauthner Lumize, s.r.o. CK Mauthner s.r.o. spinning Vstupenky Vstupenky Aerobic a jine Sportovnivikendy Sportovni zazitky Aerobic a jine Vstupenky Wellness a krasa

11 Relaxacni lazne Jablonec Relaxacni lazne Jablonec Cestovnf agentura Giants FIRO-toura.s. er club Jablonec MEDSIX s.r.o. CK Mauthner Tenis - Squash Centrum Bfizky Pfichovice V Nebi CK Let's go S-Club bowling Masazni studio Lebeda APARTMANY MILENIUM Fit lady Fit Lady ENERGY CENTRUM - Jordanska solna jeskyne pro zeny Rekrea Liberec s.r.o. Termalni lazne Chrastava Alexandria, OC Nisa EXIM TOURS a.s. - OC Nisa Liberec Cedok cestovni kancelaf - OC Nisa Lenka Polavkova Spinning Cat Wellcat fitness Alex, cestovni kancelaf, s.r.o. Masaze-sportovni a relaxacni Rehabilitace-Mgr.Pavel Bajnarek CK ALEX, s.r.o. SAFIRA-masaze, rehabilitace Pension Sport Janico wellness studio Clarion Grandhotel Zlaty Lev Wellness & Therapy v Clarion Grandhotel Zlaty Lev Clarion Grandhotel Zlaty Lev Studio Michelle Novoveska 1015/28a, Jablonec nad Nisou Novoveska 1015/283, Jablonec nad Nisou Pod Skalkou 779/7, Jablonec nad Nisou Podhorska 4963, Jablonec nad Nisou Podhorska 74, Jablonec nad Nisou Postovni 2428/8, Jablonec nad Nisou Postovni 9, Jablonec nad Nisou Prubezna 4597/22, Jablonec nad Nisou Pfichovice 600, Kofenov Pfichovice 627, Korenov Soukenna 984/9, Jablonec nad Nisou 17.listopadu, Liberec Baarova 1158/7, Liberec Baarova 49/3, Liberec 1 Barvifska 118, Liberec Barvifska 118, Liberec Barvifska 122, Liberec Barvifska 26, Liberec Benesovo nam., Liberec Bilokostelecka 128, Chrastava Ceske Mladeze 456, Liberec Ceske Mladeze 456, Liberec eske Mladeze 456, Liberec cp. 81, Detfichpv Dobiasova 851/5, Liberec 6 Dobiasova 851/5, Liberec 6 Dr. E. Benese 41732, Liberec 1 Dr. M.Horakove 423/17, Liberec Dr. Milady Horakove 382/35, Liberec Dr.E. Benese 41732, Liberec Frydlantska 185/6, Liberec 1 - Stare Mesto Frydstejn 75, Hodkovice nad Mohelkou Gutenbergova 118/1, Liberec Gutenbergova 123/6, Liberec Gutenbergova 126, Liberec Gutenbergova 126/3, Liberec Hanychovska 596/22, Liberec 33 PhDr. Karel Hlavaty PhDr. Karel Hlavaty Vladimir Maska FIRO-tour a.s. Martina Zelinkova MEDSIX s.r.o. Petr Mauthner Bfizky s.r.o. Pfichovice, a.s. Martin Maly Let's go, s.r.o. ADELANTE, s.r.o. Diana Kasparova AD 2000, s.r.o. Ivana Melicharova Stanislava Pirklova EnergyCentrum s.r.o. Jaromir Kratochvil CK Teplicka rekrea, s.r.o. Dum Pohody a.s. ALEXANDRIA, spol. s r.o. EXIM TOURS a.s. Cedok a.s. Lenka Polavkova TOM LIVE CENTRUM s.r.o. Dark York s.r.o. Alex, cestovni kancelaf, s.r.o. Romana Vranova Mgr.Pavel Bajnarek CK ALEX, s.r.o. Petra Hladikova Gerhard Miiller Ing. Jana Tvrznikova CPI s, a.s. Mgr. Franz Behr CPI s, a.s. Stanislava Zemankova Lazenske procedury Meditace Aerobic a jine Squash, Bowling Wellness a krasa Lazenske procedury spinning Wellness a krasa Rehabilitace, masaze Rehabilitace, masaze

12 Na divokem ranci s konmi Pytloun Liberec Centrum Harmony Solna jeskyne Fitcentrum SpinFit Liberec Masaze-Sarka FISCHER Liberec Sport park Liberec Ski areal Jested - pokladna c. 2 PETRA - sport, relaxace Apartman - hotel Jitrava MP Lazne Libverda - y David Lhota- osobni trener Pension Barandov Alexandria Hef manice v Podjestedi, Jablonne v Podjestedi Hodkovicka 206/39, Liberec VI - Rochlice Hrubinova 794, Liberec Husova 209, Liberec Jablonecka 21, Liberec 1 Jablonova 679, Raspenava Janska 864/4, Liberec 1 Jeronymova 570/22, Liberec 7 Jestedska, Liberec 19 - Horni Hanychov Jestedska 680/121, Liberec Jitrava 70, Rynoltice Kladenska 287, Liberec 1 Lazne Libverda 82, Hejnice Lekninova 1073, Liberec XXX Liberecka 400, Hradek nad Nisou Lidicka 258, Litomefice Firma na zazitky, s.r.o. PHG s.r.o. Jarmila erna JAMI-KA Kaja Anna Margas Ludise Bilkova Sarka Hanzlova FISCHER, a.s. S group SPORT FACILITY Sportovni areal Jested a.s. PETRA AH, s.r.o. JUDrJan Suk Martin Prochazka LAZNE LIBVERDA, a. s. David Lhota ALBION TRADE LTD., organizacni slozka ALEXANDRIA, spol. s r.o. Zazitkove pobyty Wellness a krasa spinning Telocvicny, stadiony a hal Lyzovani a snowboarding spinning, hotel, Lazenske procedury Kulturni a spolecenske centrum Lidove sady pfi ZOO Liberec Masazni studio pfi Finclubu Masaze Lymfo studio Sprotovni a relaxacni centrum SAREMA Liberec - Ordinace Jedlickuv ustav Zoologicka zahrada Radnice Alexandria CK L Kubista TURION Salon Jitka CK KARAVAN, s.r.o. FC Slovan Relax Centrum Fiser fitness Centrum lecebne rehabilitace Sunny Holiday - CA Galerie U rytife Divadlo F.X.Saldy SAREMA Liberec - Ordinace Posta CA Luzice Lidove sady 425/1, Liberec 1 Lipova 597/9, Liberec Lipova 597/9, Liberec Lipova 664/4, Liberec 4 Ludvikovska 38, Nove Mesto pod Smrkem Luzicka 7, Liberec 1 Masarykova 1347/31, Liberec Moskevska 11, Liberec 4 Moskevska 55/26, Liberec Moskevska 6, Liberec Moskevska 6, Liberec Moskevska 637/6, Liberec Na Hradbach 1300, Liberec Na Perstyne 241/5, Liberec IV Na Piskovne 565/9, Liberec Na Pof ici 550/7, Liberec Nad Skolou 1102, Liberec 30 nam. Dr. E. Benese 1, Liberec 1 nam. Dr. E. Benese 22, Liberec nam. Dr. E. Benese 559/28, Liberec 1 nam. Miru 22, Jablonne v Podjestedi Kulturni sluzby Liberec, s.r.o. Ing. Stanislava Hajkova Iva Kratka Irena Kovafova Sportovni a relaxacni centrum, SAREMA LIBEREC s.r.o. Zoologicka zahrada Liberec, Petra Vesela ALEXANDRIA, spol. s r.o. Ing. Ludek Kubista - TURION Jitka Cejnarova CK KARAVAN, s.r.o. FC SLOVAN LIBEREC, a.s. IngJarmila Cisafova Jindfich Kotva Centrum lecebne rehabilitace Liberec, s.r.o. Jaroslav Vancat Kulturni sluzby Liberec, s.r.o. Divadlo F.X.Saldy SAREMA LIBEREC s.r.o. Mgr. Ladislav Flegl Vstupenky a permanentky Plavani Rodiny a deti Vstupenky Sportovni zazitky Divadlo

13 Cedok cestovni kancelaf - OC Forum Masaze Daniela Celkova pece o telo a dusi Masea - Kryocentrum CENTRUM BABYLON - zabavni komplex IQLANDIA Salon Ludmila CK Klea Ladies Liberec Ladies fitness- OC Plaza Power fitness-nakupni galerie Plaza Ag-plus - Detoxikace - Masaze Podjestedska smecka EXIM TOURS a.s. - Liberec CAMPANATOUR STUDENT AGENCY Best Western Plus Pytloun Design Liberec Melissa Travel Studio regeneracni pece Accent IvaJostova * Golf Club Jested Studio TOCCO Country Thajske masaze PHOSRI Dobrodruzi CK HAPTOUR FIT STUDIO HADRAK Studio Picasso Contours Liberec Cinema City Liberec CK Victoria FIRO-tour a.s. - OC Forum FitMexx Vibro easy Liberec Sauna v u Liberec CA REALTOUR Centrum lecebne rehabilitace Liberec 2BFit Club nam. Soukenne 669, Liberec nam.dr.e.benese 41395, Liberec Nerudovo namesti 101/4, Liberec 1 Nitranska 1, Liberec Nitranska 1, Liberec Nitranska 555, Liberec Oblacna 450/1, Liberec 1 OC Delta Fugnerova 667/7, Liberec 1 Palachova 1404, Liberec Palachova 1404, Liberec 1 Palachova 1404/2, Liberec Palachova 504/1, Liberec Pivonkova 183, Straz nad Nisou Prazska 140/20, Liberec Prazska 19/31, Liberec Prazska 31/19, Liberec Proletafska 195, Liberec XXIII - Doubi Revolucni 66, Liberec IV - Perstyn Revolucni 66/2, Liberec Rizska 241, Liberec Rozstani 5, Svetla pod Jesteden Rumunska 41804, Liberec 4 Ruprechticka 579, Liberec 1 Ruzova 323, Liberec Slunecna 405, Liberec Sokolska 113/8, Liberec 1 Soukenne nam. 115, Liberec Soukenne nam. 156, Liberec Soukenne nam. 26, Liberec Soukenne nam. 2a, Liberec Soukenne nam. 613, Liberec Soukenne nam. 669/2a, Liberec IV-Perstyn Soukenne nam. 693, Liberec 1 Sousedska - nakup.centrum Gecko 599, Liberec Saldovo nam. 1345, Liberec Siroka 2, Liberec Tanvaldska 224, Liberec Tatranska 860, Liberec Cedok a.s. Daniela Janeckova Petr Pokorny Mgr. Jan Antus CENTRUM BABYLON, a.s. IQLANDIA, o.p.s. Liudmila Cheveleva CK Klea s.r.o. FITOX s.r.o. TERENDY s.r.o. Power s.r.o. Jaroslava Svobodova Marie Luisa Sipova EXIM TOURS a.s. CAMPANATOUR s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. PHG s.r.o. Melissa Travel s.r.o. Petra Nezdarova Iva Jostova Golf Club Jested Radka Rybova Zdenek Pelikan Thajske masaze PHOSRI s.r.o. JiriSenk HAPTOUR, s.r.o. Radek Hadrovsky Irena Vlachova LIVINEXT s.r.o. Cinema City Czech s.r.o. Ing. Ladislav Jary FIRO-tour a.s. Robert Smutny TIRR s.r.o. Liberec s.r.o. Ing. Iveta Neumanova Centrum lecebne rehabilitace Liberec, s.r.o. SHANEX, s.r.o. Rehabilitace, masaze Hobby a umeni Cestovni kancelar Vycvik psu Cestovni kancelar Golfove hfiste Sportovni zazitky Kino Plavecky bazen, hotel Rehabilitace, masaze

14 Pilateslife 2BFit Club Zanchin Budokan Body-Image Bazen Liberec VIAVERAs.r.o. Snakesub-potapecska technika -zajezdy Snakesub-potapeni Pytloun Travel Masazni salon Nikola Hauptigova Farma Vysoka Wellness Liberecka Vysina Anti-cullulitide studio SQUASH Vratislavice CK Let's go Male divadlo Praha Liberec Penzion U Beranku Sportovm centrum Semily Paradis Maserske sluzby Bara Tatranska 860, Liberec Tatranska 860, Liberec Tatranska 860/7, Liberec Tovaryssky vrch 1358, Liberec Trzni namesti 1338, Liberec tf. 1. maje 10, Liberec U Nisy 18, Liberec U Nisy 18, Liberec Volgogradska 29/70, Liberec IX - Januv Dul Vrchlickeho 471, Frydlant v Cechach Vysoka 9, Chrastava Wolkerova, Liberec Zakopnicka 360/13, Liberec Zamecky vrch 1170, Liberec Zamecnicka 563/8, Liberec Zhofelecka 344/5, Liberec Zelezna 2, Liberec 536, Harrachov 3. kvetna 327, Semily 5. kvetna 63, Turnov Bavlnafska 527, Semily Benecko 132, Benecko Ivana Komarkova Be. Anna Rejnartova Martin Prochazka BODY IMAGE s.r.o. JESTEDSKA SPORTOVNI, spol. s r.o. VIAVERAs.r.o. Snakesub s.r.o. Snakesub s.r.o. PHG s.r.o. Nikola Hauptigova Be. Vaclava Jarosova Zemedelske druzstvo SEVER Petra Dzupinova SQC Vratislavice s.r.o. Let's go, s.r.o. Divadlo F.X.Saldy Leos Hortvik Robert Antos Sportovni centrum Semily p.o. Oldrich Tomasek Vladimira Strnadova Bara s.r.o. Aerobic a jine Aerobic a jine Sebeobrana Plavanf Cestovm kancelaf Potapeni Lazne - Wellness, hotel Squash Cestovni kancelar Divadlo Squash Zakladni organizace OS ZPTNS Telefonica 02 Pardubice U nas JKBUSCK-Jilemnice Idol Lanove centrum Harrachov Pension Familia Skicentrum Sporthotel Ryzoviste OREA Vital Sklaf**** SVM STUDIO VENDULKA POMI Sportcentrum 007 Sport Centrum 007 Duha Ajurvedske pobytove regeneracni centrum Benecko 190, Benecko Bratrouchov 1, Jablonec nad Jizerou Doleni 303, Jilemnice Dolni Misecky 322, Vitkovice v Krkonosich Harrachov, Harrachov Harrachov 213, Harrachov Harrachov 225, Harrachov Harrachov 285, Harrachov Harrachov 520, Harrachov Harrachov 629, Harrachov Harrachov 646, Harrachov Harrachov 653, Harrachov Harrachov 653, Harrachov Harrachov 70, Harrachov Hnanice 39, Turnov Zakladni organizace OS ZPTNS Hermano a.s. Jana Kalvodova IDOL Services, s.r.o. Obcanske sdruzeni Lanove centrum PROUD Jin Konvalinka J&J s, s.r.o. J & J s, s.r.o. OREA HOTELS s.r.o. Vendulka Menclova WOJWY s.r.o. V.I.P. SPORT RELAX s.r.o. ACCRETIVE s.r.o. Marcela Pszykova Vladimir Mazal Sportovni zazitky Golfove odpaliste Squash r-

15 Penzion U Kindlu Sunski Harrachov s.r.o. Pension Druzba SKIAREAL Rokytnice nad Jizerou Zamek Hruba Skala Masaze-Jovanka Nechvatalova Bowling Obecni dum Studio Relax - masaze, zabaly Ski areal Kamenec Plavecky bazen Ski areal Kozinec Plavecky bazen a sauna Paragliding - Tandemovy let Ski areal Sachty Sportovni hala Jilemnice Krakonos Cestovni agentura ARKA Koucka CENTRUM PRO K2HIKING Studio Fit + Relax Sunski Harrachov s.r.o. Areal Sfastna zeme Penzion U Marusky Spolecensky dum Jilm Bowling Sedmihorky Sportovnf centrum TJ Turnov Sunski Harrachov s.r.o. CK Villa Trosky Chata Hubertka CHATAHUBERTKA APARTMAN STARA KOLA Tenisove kurty u hotelu Karel IV Horni Dusnice 66, Jablonec nad Jizerou Horni Rokytnice 154, Rokytnice nad Jizerou Horni Rokytnice 400, Rokytnice nad Jizerou Horni Rokytnice 702, Rokytnice nad Jizerou Hruba Skala 1, Hruba Skala Hruboskalska 527, Turnov Husova 70, Semily Husovo nam. 35, Lomnice nad Popelkou Jablonec nad Jizerou 238, Jablonec nad Jizerou Jana Palacha 804, Turnov Jilemnice - Hrabacov, Jilemnice Jungmannova 146, Jilemnice Kozakov - tesky raj, Kozakov Lyzarska 379, Vysoke nad Jizerou Metysova 102, Jilemnice Namesti 309, Rokytnice nad Jizerou Nudvojovice 1301, Turnov Palackeho 211, Turnov Pelesany, Turnov Penzion u Janousku, Paseky nad Jizerou Radva novice, Karlovice Radvanovice 53, Radvanovice Roztocka 500, Jilemnice Sedmihorky 79,.Sedmihorky Skalova 207, Turnov Srubovy dum 185, Harrachov Stepanicka Lhota 52, Benecko Troskovice 31, Rovensko pod Troskami Vitkovice 201, Vftkovice V Krkonosich Vitkovice v Krkonosich 201, Vitkovice Vysoke nad Jizerou - Hornf Trie 58, Semily Zizkova 501, Turnov Pavel Kindl SUN SKI GROUP s.r.o. FrantisekVagner Spartak Rokytnice, a.s. HOTEL ZAMEK HRUBA SKALA s.r.o. Jovanka Nechvatalova TOPEX 99, spol.s.r.o. Jitka Hanysova Snowhill a.s. MESTSKA SPORTOVNf TURNOV, s. r. o. Snowhill a.s. Sportovni centrum Jilemnice Firma na zazitky, s.r.o. Snowhill a.s. Sportovni centrum Jilemnice Michal Hak - HOTEL KRAKONOS arka Koucka Dagmar Kutkova Jitka Ceeova SUN SKI GROUP s.r.o. Tomovy parky s.r.o. Martin Kreysa Spolecensky dum Jilm Petr Bajer Telovychovna jednota Turnov SUN SKI GROUP s.r.o. CK VILLA s.r.o. Miratol s.r.o. CONFINA, spol. s r.o. Wintersports marketing, s.r.o. PROFIL NABYTEK, a.s. Milan Kovaf Lyzovani a snowboarding Lyzovani a snowboarding Bowling Lyzovani a snowboarding Plavecky bazen Lyzovani a snowboarding Plavani Zazitky vevzduchu Lyzovani a snowboarding Tenis Cestovni kancelar Aerobic a jine Lyzovani a snowboarding Sportovni zazitky Kino, vstupenky Bowling Squash Lyzovani a snowboarding Cestovni kancelar Wellness a krasa Tenis Celkovy pocet provozoven: 280

16 Poukazka Fokus Pass Poukazky Fokus Pass jsou univerzalni poukazkou pro instituce vefejneho sektoru. Poukazku Fokus Pass Ize vyuzit k cestovani, kulturnim ci sportovnim aktivitam. Odpovida vyhlasce 114/2002Sb. o vytvafeni a hospodafeni s FKSP. Vzhledem k tomu, ze die vyjadfeni Ministerstva financi, se v pripade zdravotni pece (nakup vitaminovych prostfedku, ockovani proti chfipce, klist'ove encefalitide a hepatitis A) musi jednat o uhradu, nikoliv pfispevek, tato poukazka nezahrnuje oblast zdravi. Jsou dostupne v nominalnich hodnotach 100 Kc, 200 Kc, 500 Kc a Kc. lllllllllllllilllll Bt2XS7 CZ VZOR *«%* DDDODODDDQDODDODOODDOOOD Podpis osoby opravnene jednat jmenem dodavatele: Datum:

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

III. - Celkem v Kc bez DPH 461.983,- Kc -SazbaDPH21% - Celkem castka DPH 97.016,43 Kc - Celkem v Kc vcetne DPH 558.999,43 Kc

III. - Celkem v Kc bez DPH 461.983,- Kc -SazbaDPH21% - Celkem castka DPH 97.016,43 Kc - Celkem v Kc vcetne DPH 558.999,43 Kc KUPNI SMLOUVA cast - Technicke zhodnoceni systemu EKV Pasty?ska c. j. KRPL-44-/CJ-03-800VZ die 409 a nasl. zakona c. 3/99 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obchodni zakonik")

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL59225-/P./CJ-2013-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znenf pozdejsfch pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nfze uvedeneho dne, mesice a roku mezi smiuvnfmi

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího Příloha č. 2 Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008 Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY 1. Letiště Ostrava, a.s. zastoupena: Ing. Lubomírem

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více