Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Sokolský průvod Ve Frenštátě p. R. byl Sokol založen vlastně dvakrát. Poprvé v červenci r Tento spolek však byl v důsledku nepříznivých politických událostí, které byly nastoleny nástupem protičeské politiky tehdejšího předsedy vlády knížete Adolfa Auersperga, přetvořen na Hasičský spolek - což nakonec nebyl až tak špatný počin. K tomuto došlo již v roce Po skončení Auerspergovy vlády v roce 1889 svolává odborný učitel Jiří Felix již v dubnu 1890 členy Hasičského spolku a Občanské besedy do restaurace Střelnice, kde byl dán základ pro Tělocvičný spolek Sokol, do jehož členských řad se na místě přihlásilo 26 občanů Frenštátu let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Stanovy nového spolku byly schváleny již 20. června téhož roku a Sokolská jednota ve Frenštátě p. R. se tím přidala k již dříve vzniklým Jednotám ve Val. Meziříčí, Místku, Rožnově a Paskově a zahájila svoji osvětovou činnost. V roce 1892 byl slavnostně na veřejnosti rozvinut prapor Jednoty, který věnovaly Sokolům místní ženy a dívky, díky čemuž byl hned v následujícím roce ustaven v Sokolské jednotě ženský odbor, který se stal velmi aktivní složkou ve městě. V následujících letech se činnost Sokola projevovala především na společných cvičeních, účastí na Sokolských sletech v Praze a pořádáním společných výletů do Beskyd, organizováním společenských a kulturních akcí ve městě a okolí. Pro stále vzrůstající počet členstva již nevyhovovaly dosavadní prostory hostinců Střelnice nebo Slavie, a proto bylo v roce 1904 přikročeno k jednání o stavbě vlastní tělocvičny. Byl zakoupen pozemek za školní budovou. První výkopové práce provedli členové Sokola v 4. září Do zimy byl objekt pod střechou a na jaře 1906 byla stavba dokončena. Po dodání vnitřního vybavení a nářadí byla budova sokolovny slavnostně otevřena pro veřejnost dne 12. srpna Od té doby nastal významný pokrok v oblasti tělesné výchovy pro mládež i občany. Aktivita občanů po stránce kulturní, společenské a v té době velmi důležité a potřebné otázce národního uvědomování značně vzrostla. Bohužel přišla doba válečná a v roce 1915 byl Sokol ve Frenštátě

2 Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm podruhé zakázán. Po válce však nastal další rozmach a ve dvacátých a třicátých letech svobodné Československé republiky byl zdůrazněn velký význam Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm. Z významných událostí uveďme ustavení nejúspěšnějšího oddílu, lyžařského, v roce O 4 roky později, v roce 1926, odkoupila Jednota od města restauraci Střelnice, která byla významným společenským střediskem místních Sokolů a v neposlední řadě i ekonomickým přínosem pro Jednotu. Po roce 1945 se zdálo, že nic nebude bránit dalšímu rozmachu Sokola a sokolské myšlenky. Ovšem komunistický puč v roce 1948 způsobil dosud největší devastaci v sokolských řadách a po obnovení demokracie v roce 1989 již nedochází k tak mohutnému rozmachu sokolského hnutí jako po všech útrapách předešlých let a režimů. Přesto Sokol ve Frenštátě obnovuje trpělivě a obětavě svoji činnost. Zvláště po roce 2000, kdy byla i ze strany města věnována zvýšená ekonomická pomoc sokolské jednotě, se rozrostla jak působnost, tak také tělovýchovná a kulturní činnost zdejší Jednoty zcela v duchu sokolských tradic. V roce 2003 byly k dosavadním oddílům všestrannosti a sportovním oddílům nově přičleněny oddíly starších a mladších mažoretek. V posledním roce se velmi rozšířil a zkvalitnil oddíl florbalu. Díky za to patří především systematické práci výboru T. J. Sokol Frenštát p. R. a celému cvičitelskému sboru našich členů. 2 V současné době tvoří Jednotu celkem 7 oddílů všestrannosti, 5 sportovních oddílů. Celková členská základna je 300 členů, z toho 164 dospělých a 136 mládeže. Tento počet je rozdělen do 8 kategorií ve věku od 3 do 80 let. Sokolský výbor z roku 1948 Dalibor Norský starosta T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm

3 Frenštátský Sokol slaví 120 let založení V roce 2010 slaví frenštátští Sokolové 120. výročí založení Sokolské jednoty. Oslavy se konají v červnu a jsou zakomponovány do již tradičních Dnů města. Jaká to vlastně byla doba, ve které vznikla Sokolská jednota ve Frenštátě? Je to už 120 let, tedy v předminulém století. V té době byly velmi silné národnostní tendence a silný tlak české veřejnosti na prosazení češtiny jako úředního jazyka. K podpoře této snahy jistě přispěla tehdejší kulturní a politická fronta českých vlastenců, připomeňme si, že tehdy působily osobnosti jako T.G.M. v politice, Sv. Čech a Jan Neruda jako spisovatelé a dále M. Aleš, J. Zítek jako výtvarníci a z hudebních skladatelů to byl již světově proslulý Ant. Dvořák a další. Vysoká úroveň jejich díla jistě pomáhala prosazení se českého národovectví do činnosti rakouskouherských úřadů a institucí. V roce 1890 tvořily všechny moravské Jednoty jednu župu. Naše frenštátská Jednota k ní přistoupila jako pětatřicátá v pořadí. Protože ve Frenštátě byly tenkrát velmi aktivní německé spolky, např. střelecký spolek a turistický spolek, přispělo založení Sokola značnou měrou k posílení národnostního, českého vlivu mezi občany. V tehdejší Občanské besedě vznikl popud na založení Sokola. Přihlásilo se 28 členů, kteří cvičili v zadní místnosti restaurace Střelnice, v níž se v té době scházela německá společnost ke hře v karty. Odtud název Frankfurt, který je užíván dodnes let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Utvořila se skupina občanů, kteří si vzali za úkol sepsat Stanovy a přihlásit Jednotu na úřadech. Byli to Jindřich Kostelník - továrník, Karel Kálal a Jiří Felix - učitelé, Zdeněk Bumbala - továrník, Rudolf Křenek - továrník a ing. Alois Michna. Podle toho je zřejmé, že podle dnešních hledisek byli u zrodu Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm zástupci podnikatelské a kulturní sféry. Kdeže loňské sněhy jsou! Co znamenalo založení Sokola pro Frenštát a jeho občany? Z uvedených faktů je jasné, že se podstatně posílil vlastenecký a národnostní prvek mezi frenštátskou veřejností. Tato skutečnost zřejmě značně přispěla k vzájemné soudržnosti občanů při dalších vlasteneckých krocích, které následovaly. Jednalo se o turistické výlety, pořádání besed a přednášek s vlasteneckým zaměřením a především o společná tělocvičná vystoupení a účasti na Všesokolských sletech. Ostatně tyto aktivity, mám-li to ve velmi zkrácené formě převést do současnosti, trvají dodnes, což svědčí o tom, jak hluboce a trvale T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm pozitivně ovlivnila a ovlivňuje veřejný a společenský život v našem městě. Dalibor Norský

4 100 let frenštátské sokolovny Dne 12. srpna 2006 slavili frenštátští sokolové velké a významné výročí, neboť právě před 100 lety byl zahájen provoz v nově postavené budově frenštátské sokolovny. Dovolte mi vrátit se k tomuto významnému dni několika slovy z dopisu, který psal krátce po 1. světové válce místní učitel, vzdělavatel zdejšího Sokola, pan Jiří Felix. Dopis byl adresován bratru Luďkovi Klečkovi, tehdy ještě československému legionáři v Rusku, do Irkutska. Z dopisu cituji: Sděluji Ti bratře, že frenštátská jednota koupila již sokolovnu od obce za 12 tisíc Kč a dostala od členstva darem 20 tisíc Kč. Nyní přistavujeme a o Vánocích chceme zvětšenou sokolovnu otevříti. Došlo ke koupi proto, že hoteliér Kříž sokoly vypověděl a vzal do sálu socialisty. V sokolovně je teď Kino a bude stálé jeviště. Na rozšíření, novou sokolovnu se již všichni těšíme, že konečně bude od svého otevření v roce 1906 sloužit sokolům ve svobodné republice." Konec citátu. Z uvedeného je vidět, že frenštátští Sokolové byli vždy iniciativní a chápali Sokolskou věc a myšlenku vždy jako věc prospěšnou nejen pro Sokol, ale také pro celou obec. Ale vraťme se k otevření v roce V předvečer byla ve Slavii uspořádána akademie, na které byl bohatý kulturní program. V neděli vyšel průvod a u nově postavené tělocvičny promluvil starosta obce Alois Fialka. Krásná a moderní budova tělocvičny je 16 m dlouhá, 11 m široká a 7,5 m vysoká. Interiér sokolovny zaujme především svou krásou zdobně vyřezávaných trámů, které podpírají střechu sokolovny. V původním rozsahu je zachována tato stropní výzdoba do dnešního dne a patří k nejobdivovanějším detailům frenštátské sokolovny. V úpravě vnějšího objektu je možno pozorovat, jak citlivě a vkusně byla tato přístavba provedena. Úpravy byly dokončeny v roce 1934 a stejně jako původní stavební návrh a provedení i o tyto práce se zasloužil a provedl je místní architekt Alfréd Parma. Avšak i vnitřní prostory doznaly za 100 let existence určitých úprav, z nichž především je nutno uvést zrušení jeviště, čímž byl značně zvětšen prostor pro cvičící, protože členů Sokola neustále přibývalo. V roce 1938 měl Sokol ve Frenštátě pod Radhoštěm kolem 500 členů. Dalibor Norský 4

5 Ti, kteří byli u toho Za těch 120 let, které uplynuly od založení Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm, se objevilo v řadách členů Jednoty mnoho místních občanů, kteří se obětavě podíleli na tom, aby Sokol ve městě zapustil pevné kořeny, a nejen to. Také přispíval ke zlepšení kulturního, sportovního a vůbec společenského života ve městě. Že se jim to podařilo, o tom není sporu. Nemůžeme ale na tomto místě vyjmenovat všechny, kteří na tom měli větší či menší podíl. Zcela jistě sem patří celé rodiny frenštátských rodáků a usedlíků, jako byli (a dosud jsou) rodina Kostelníků, Křenků, Kaděrků, Motyků, Gerlichů, Polášků a Parmů, mám-li jmenovat jenom ty nejznámější. Podle dochovaných historických záznamů uvádím jmenovitě tedy aspoň ty občany města, kteří se aktivně zúčastnili buď zakládání, nebo obnovení Sokola, nebo byli členy výboru Tělocvičné jednoty Sokol ve Frenštátě pod Radhoštěm Musím tedy vzpomenout i rok , kdy přestože Sokol nebyl z politických důvodů, jak píši na jiném místě, povolen c. k. úřady, stáli v jeho čele a byli zakládajícími členy tito občané: Ant. Fojtík, Ferd. Koniakovský, Val. Kostelník, E. Kostelník, Ant. Křenek, Fr. Křenek, Jan Křenek, Jan Michna, Ondř. Vymlátil a Jos. Žák. Ustavující výbor Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1890, kdy již byly přijaty stanovy a spolek byl oficiálně úřady povolen, tvořili: Jindř. Kostelník - starosta, Jiří Felix - náměstek, Rud. Křenek - náčelník, J. Kaláb - jednatel, J. Ličman - pokladník, E. Hegrát - hospodář, J. Michna - knihovník a Zd. Bumbala, Ant. Bárta, Fr. Křenek a Rob. Křenek - členové výboru. V roce 1906, tedy v roce, kdy byla předána veřejnosti do užívání frenštátská sokolovna, se o to přičinili mimo celé řady dalších občanů a mecenášů také členové tehdejšího výboru: Dr. Fr. Křenek - starosta, Rob. Křenek - náměstek, Zd. Kostelník - náčelník, J. Steinman - jednatel, Dr. Břet. Kalandra - pokladník, Boh. Parma - účetní, Ad. Kostelník - hospodář, J. Genzer - knihovník, Fr. Holačka - vedoucí zábavního výboru a J. Kostelník s J. Felixem jako členové výboru. Po postavení sokolovny nastala doba usilovné a intenzivní práce všech členů frenštátské Jednoty na rozvoji tělesné a kulturní úrovně občanů. Velká podpora, především z řad místních továrníků a živnostníků (dnešním jazykem řečeno - podnikatelů), vedla nakonec k tomu, že Sokol odkoupil od obce restauraci Střelnice. Poté nastal velký rozvoj činnosti, který trval prakticky až do neblahých dob Mnichova. V roce 1938 byl ustaven výbor Jednoty, jehož členy byli: Ludvík Klečka - starosta, Jan Kubalec - místostarosta a dále členové Kalusová, Křenková, Kostelníková, Nopová, Zd. Kaděrka - náčelník, Červenková, Motyka, J. Gerlich, M. Sedláček, V. Řezáč, Krkoška, Bordovský, J. Navrátil a další 3 členy se mi nepodařilo identifikovat. Z tohoto výboru nepřežil následné pronásledování a věznění Sokolů ze strany nacistů Jan Kubalec, který zahynul v dubnu 1942 v Osvětimi. Čest jeho památce! V roce 1945 dle dekretu prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše č. 81/45 Sb. 2 odst. 2 Sokol obnovil svou činnost. Byl ustaven výbor v 5

6 Ti, kteří byli u toho tomto složení: Met. Sedláček - starosta, J. Navrátil - 1. místostarosta, B. Štěpán - 2. místostarosta, P. Kocián - náčelník, M. Gerlichová - náčelnice, Ed. Vojtek - vzdělavatel, L. Klečka - 1. jednatel, A. Smetana - 2. jednatel. Bohužel činnost tohoto výboru a nakonec veškerá činnost Sokola nejen ve Frenštátě, ale v Československé republice vůbec, byla přerušena nástupem komunistů k moci v roce 1948 na dlouhých 40 let. Sluší se však na tomto místě uvést jména členů výboru Sokola Frenštát p. R., kteří byli v čele jednoty před rozpuštěním komunisty v roce Byli to tito občané: L. Klečka, M. Sedláček, A. Zbavitel, Hubičková, J. Navrátil, H. Křenková, M. Sedláčková, Lochmanová, M. Vysloužilová, J. Těšínský, Bř. Mikula, Gerlichová, Pokludová, Krkošková, Motyková, Hrušková, Motyka, J. Gerlich, V. Řezáč, Petr, J. Valigura, Stískal, E. Vojtek, J. Trojek, Demčišin a další dva členové, jejichž jména jsem nezjistil. Následujících 40 let činnost Sokola jako samostatné tvůrčí a aktivní organizace byla devastována jak personálně, tak morálně. Sokol ve Frenštátě p. R. byl obnoven již v roce 1990, tuším, že v březnu, kdy se sešli bývalí Sokolové v místnosti kulturního domu a obnovili činnost frenštátské Sokolské jednoty. Zúčastnili se také nečlenové Sokola, ale o tomto jednání jsem však bohužel nenašel žádné písemné záznamy, takže jsem se spolehl na ústní informace od přímé účastnice Šárky Honzákové, která se stala také členkou výboru. Ostatní účastníky, kteří tehdy a v pozdějších letech, asi do roku 1995, byli členy výboru, uvádím v abecedním pořadí: V. Bražina, Demčišinová, J. Formánek, Š. Honzáková, Mazochová, Zd. Melichařík, J. Polášek, M. Pustková, L. Rys, Bř. Šrubař, M. Střalková, I. Teplárek, J. Trojek, A. Vozník, M. Žáčková. V roce došlo k největší ztrátě na majetku Sokola Frenštát p. R., když po nezodpovědném jednání vedení Jednoty jsme soudním rozhodnutím ztratili objekt restaurace Střelnice, kterou Sokol vlastnil celou dobu od roku 1926, kdy ji koupil od města Frenštát p. R. Přečkala okupaci nacistů, přečkala dlouhou dobu komunistického režimu, ale nepřečkala nástup bezcharakterních podnikavců, kteří zneužili důvěru Sokolů k vlastnímu obohacení. Považuji rozhodnutí soudu stále za protiprávní, protože se nepřihlédlo v rozhodujícím řízení k tomu, že subjekt, který Střelnici získal, nepředložil u soudu souhlas ČOS s uskutečněním převodu do vlastnictví jiné právnické nebo fyzické osoby. Bohužel proti rozsudku soudu v Olomouci nebylo možné odvolání. Viník byl zjištěn, potrestán, odsouzen, ale marná sláva, T. J. Sokol Frenštát p. R. byla okradena a tak to i zůstalo. Věřím však stále, že dojde k naplnění hesla, co bylo ukradeno, musí být navráceno! K této stati snad jen jednu zajímavost, soud se konal 11. září O událostech v New Yorku jsme se dověděli až po návratu do Frenštátu pozdě odpoledne. Přeskočme teď několik roků a uveďme jména členů současného výboru T. J. Sokol Frenštát p. R. Po volbách v roce 2010 jsou to: Dalibor Norský - starosta, Marie Žáčková - náčelnice, Zdeněk Polách - náčelník, Marcela Poláchová - hospodářka, Jitka Skřečková - jednatelka a Zuzana Molková - členka výboru. Pravděpodobně jsem 6

7 Dobový dokument z roku 1892 Marie Žáčková a Dalibor Norský na oslavách 120 let polského Sokola v Krakově 2005 jako zástupci Beskydské župy 7

8 Nejlepší sportovní kolektiv roku starší žákyně Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Lékorky 2009 Ženy frenštátského Sokola - Oblastní slet v Liberci 2008 Účastníci Sokolského tábora

9 Cvičitelský sbor T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm 2010 Oddíl florbalu - junioři, 3. místo v regionálním přeboru 2008/2009 Oddíl florbalu - mladší žáci, mistři Moravy 2008/2009 9

10 Mládí běžeckého oddílu T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Sluníčka 2008 Jan Konvička - neslyšící sportovec, člen T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm, juniorský mistr Evropy 2010 v superkombinaci Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Lékorky

11 Ti, kteří byli u toho se nezmínil o všech obětavých členech Sokola, kteří se přičinili o to, že naše Jednota dosáhla v průběhu dlouhých let své existence takových výsledků, že je v současnosti považována za neoddělitelnou součást sportovních a kulturních tradic města. Vycházel jsem z historicky dostupných materiálů a také z vlastních poznatků a z informací přímých účastníků. V tomto kontextu uzavírám pasáž o těch, kteří byli u toho v letech Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek Dalibor Norský 1871 červenec První pokus o založení Sokola - nebyl povolen c. k. úřady dubna Nová výzva k založení Jednoty na shromáždění občanů na Střelnici. 18. května Stanovy odeslány ke schválení. 23. června Ustavující valná hromada Sokola na Střelnici Sokolové postavili nové jeviště na Střelnici. 6. června Frenštátské paní a dívky vyšily a věnovaly Sokolům prapor říjen Ustaven ženský odbor ve Frenštátě - první starostkou byla Marie Kostelníková Valašská župa pro velkou rozsáhlost rozdělena na východní a Valašskou. Frenštát zůstal ve Valašské Pronajata Slavie pro cvičení. Střelnice příliš daleko. Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek 1901 Zahájena pravidelná cvičení žen. Náčelnicí zvolena Pavla Kostelníková V Sokole Frenštát pod Radhoštěm ženy uznány jako rovnoprávné členky Jednoty září Členové Sokola zahájili výkopové práce pro výstavbu tělocvičny. Stavbu provedl místní stavitel Alfred Parma, člen Sokola srpna Budova tělocvičny slavnostně předána veřejnosti. Majitelem je obec Frenštát pod Radhoštěm. Česká obec sokolská oficiálně povolila zrovnoprávnění žen v Sokole ČOS rozpuštěna, vydán zákaz cvičení v Sokole. Spolek trval však i nadále listopad Konána Slavnost samostatnosti, zakončená v sokolovně proslovy a hymnou Kde domov můj 1919 Od města odkoupena sokolovna do vlastního majetku za korun Svépomocí přistaveno jeviště v sokolovně. Při příležitosti slavnostního předání opony Sokolské jednotě Břetislavem Bartošem autorem bylo uspořádáno představení hry Fr. Horečky Nápoj lásky prosince Ustaven lyžařský odbor dubna Umírá první starosta Sokola Frenštát J. Kostelník Návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Frenštátě ledna Umírá Jiří Felix - archivář a dlouholetý činovník Sokola Od města Frenštátu odkoupena Střelnice i s přilehlým pozemkem, kde bylo zřízeno cvičiště a hřiště. Sehrán první zápas Sokolů v odbíjené s SK Frenštát. Sokol vyhrál, není doloženo, jakým poměrem. 11

12 Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek 1930 Zakoupen pozemek s domkem v Tyršově ulici, zde postavena budova kina Ustaven tenisový odbor, který postavil na Střelnici první tenisový dvorec Při příležitosti Krajinské výstavy byl přistaven k sokolovně objekt, kde se později vyučovalo Zákaz nošení sokolské uniformy a shromáždění (Mnichovská dohoda) Československá obec sokolská rozpuštěna. Ve Frenštátě ještě pokračuje spolková činnost výboru Zatčeni Ludvík Klečka, Pavla Kostelníková, Rajmund Strakoš, Jan Kubalec V Osvětimi zemřel dne 2. dubna Jan Kubalec května obnovil Sokol ve Frenštátě svoji činnost. Byl zvolen první poválečný výbor. Starostou se stal pplk. Metoděj Sedláček Komunistický režim vyhlásil zákaz činnosti ČOS. Ve Frenštátě ještě trvá spolková činnost. Bylo otevřeno jeviště v budově kina Oslavy 60 let Jednoty - veškerá, nyní již tedy sjednocená tělovýchova přechází do Sokola MEZ Frenštát února byl Sokol MEZ přejmenován na dobrovolnou sportovní organizaci Spartak. 15. prosince sehráli Sokolové své poslední divadelní představení, hru A. a V. Mrštíků - Maryša v březnu Obnovena činnost Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm. Převzata sokolovna a Střelnice. Byl ustaven přípravný výbor V objektu sokolovny zavedeno topení plynem Soudním rozhodnutím byl Sokol Frenštát p. R. zbaven objektu Střelnice Stálá odvolání a soudní procesy vedly až k odsouzení viníka. Střelnice však Sokolu vrácena nebyla a dosud patří soukromníkovi, i když v naší pokladně se neobjevila ani koruna! 1999 Sokol poprvé uspořádal Běh Terryho Foxe - celosvětová akce boje proti rakovině Oslavy 110 let založení Jednoty. Ustaven nový výbor - starostou zvolen Dalibor Norský, náčelnicí Marie Žáčková Ustaven oddíl mažoretek - vedoucí ses. Strakošová Na základě nového územního uspořádání byla naše jednota spolu se Sokolskými jednotami Příbor, Lichnov, Kopřivnice, Hodslavice a Nový Jičín vyčleněna z župy Valašské. Nově byla zřízena Beskydská župa, namísto dřívější Českotěšínské. Vyčleněné jednoty se staly členy Beskydské župy. Provedeny stavební úpravy na sociálním zařízení Uvolněn pozemek pro zřízení stánku občerstvení na hřišti Ustaven oddíl florbalu - ved. br. Zd. Polach Oslavy 100 let od předání sokolovny veřejnosti v lednu Shozena a zničena socha sokola z průčelí sokolovny při silné vichřici. v srpnu Instalována nová plastová okna Oslavy 120 let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm. Instalace a slavnostní odhalení nové sochy sokola na budově sokolovny.

13 Cvičenci Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm

14 Divadelníci Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Vítězslav Filip - člen Sokola Frenštát pod Radhoštěm 14

15 Výbor Sokola Frenštát pod Radhoštěm před okupací Veřejné cvičení Sokola Frenštát pod Radhoštěm na Střelnici - pětipatrová živá pyramida Veřejné cvičení Sokola Frenštát pod Radhoštěm na Střelnici 15

16 Sokolský tábor dorostenek Sokolský tábor - ranní rozcvička Sokolský tábor - ranní nástup Sokolský tábor - výdej jídla 16

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

3Jitřenka. východu Frenštátská společnost ve 2. polovině 19. století Z historie muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm

3Jitřenka. východu Frenštátská společnost ve 2. polovině 19. století Z historie muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm 3Jitřenka východu Frenštátská společnost ve 2. polovině 19. století Z historie muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 3 Jitřenka východu Motto: Ne mečem,

Více

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice 1889-2009 SOUČASNÝ SOKOLSKÝ PRAPOR Přední strana Zadní strana Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, bratři a sestry.

Více

KRONIKA FOTBALU A TĚLOVÝCHOVY V HLUKU. Antonín Zlínský

KRONIKA FOTBALU A TĚLOVÝCHOVY V HLUKU. Antonín Zlínský KRONIKA FOTBALU A TĚLOVÝCHOVY V HLUKU Antonín Zlínský 1 2 Úvodní slovo Tato kronika je věnována Všem občanům v Hluku, protože za 75 let fotbalu v Hluku se na činnosti podílelo mnoho občanů, kteří se prezentovali

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU 2 2000 3 4 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Drama o dvou jednáních aneb Jak se slučovaly a rozlučovaly obce Ostravice, Staré Hamry a Bílá

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat...

září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat... září/říjen 2014 Vzdělavatelské Listy Stojíme pevně, přípraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat... obsah, úvod Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé

Více

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m P e d a g o g i c k á f a k u l t a K A T E D R A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y Diplomová práce H i s t o r i e s

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Daniela

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ANETA VALOUCHOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogické asistentství HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948

Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948 Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948 24 Základní povahu vztahu člověka k průvodu, jenž je specifickou socio-kulturní aktivitou, je možné hledat v obecném kinantropologickém

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Bakalářská práce 2010 Oldřich Hanton Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav hospodářských a sociálních dějin Bakalářská práce Oldřich Hanton

Více

K, 1871 1911 4. 5. 6. 7. 8 K. 9. 10. 11. JUC. 12. K.

K, 1871 1911 4. 5. 6. 7. 8 K. 9. 10. 11. JUC. 12. K. PAMÁTNÍK ČTYŘICÁTÉHO VÝROČÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL" V PŘEROVĚ. PŘEROV V ZÁŘÍ 1911 VYDÁN PÉČÍ REDAKČNÍHO ODBORU SOKOLA" ZA REDAKCI ODPOVÍDÁ JAR. SOUČEK VYTISKL JAROSLAV STROJIL V PŘEROVĚ Obsah 1. ]ose[

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA 1/2006 ZDARMA Datum vydání: 27. leden 2006 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem

Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL. Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají možnost seznámit se s tímto novým sportem Èasopis Èeské obce sokolské SOKOL leden 2014 Přebor ČOS v TeamGymu Junior Bojovalo se i o nominaci na mistrovství České republiky Parkour moderní sport v nabídce Ústřední školy Členové sokolské obce mají

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

SOKOL. Časopis České obce sokolské. První sokolovna má 150 let Letos 9. prosince uplynulo přesně jeden a půl století od jejího otevření

SOKOL. Časopis České obce sokolské. První sokolovna má 150 let Letos 9. prosince uplynulo přesně jeden a půl století od jejího otevření Časopis České obce sokolské SOKOL prosinec 2013 Olympijský park na Letné: Aktivní sport a fandění Sokol je naším přirozeným partnerem, říká v rozhovoru předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval

Více

Sokolské paměti Velické

Sokolské paměti Velické Sokolské paměti Velické 1920 2010 Předmluva: Doba, kdy byla zaloţena v roce 1920 Tělocvičná jednota Sokol Velká je obdivuhodně a pro budoucnost zaznamenána v Pamětní knize Tělocvičné jednoty Velká aţ

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více