Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Sokolský průvod Ve Frenštátě p. R. byl Sokol založen vlastně dvakrát. Poprvé v červenci r Tento spolek však byl v důsledku nepříznivých politických událostí, které byly nastoleny nástupem protičeské politiky tehdejšího předsedy vlády knížete Adolfa Auersperga, přetvořen na Hasičský spolek - což nakonec nebyl až tak špatný počin. K tomuto došlo již v roce Po skončení Auerspergovy vlády v roce 1889 svolává odborný učitel Jiří Felix již v dubnu 1890 členy Hasičského spolku a Občanské besedy do restaurace Střelnice, kde byl dán základ pro Tělocvičný spolek Sokol, do jehož členských řad se na místě přihlásilo 26 občanů Frenštátu let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Stanovy nového spolku byly schváleny již 20. června téhož roku a Sokolská jednota ve Frenštátě p. R. se tím přidala k již dříve vzniklým Jednotám ve Val. Meziříčí, Místku, Rožnově a Paskově a zahájila svoji osvětovou činnost. V roce 1892 byl slavnostně na veřejnosti rozvinut prapor Jednoty, který věnovaly Sokolům místní ženy a dívky, díky čemuž byl hned v následujícím roce ustaven v Sokolské jednotě ženský odbor, který se stal velmi aktivní složkou ve městě. V následujících letech se činnost Sokola projevovala především na společných cvičeních, účastí na Sokolských sletech v Praze a pořádáním společných výletů do Beskyd, organizováním společenských a kulturních akcí ve městě a okolí. Pro stále vzrůstající počet členstva již nevyhovovaly dosavadní prostory hostinců Střelnice nebo Slavie, a proto bylo v roce 1904 přikročeno k jednání o stavbě vlastní tělocvičny. Byl zakoupen pozemek za školní budovou. První výkopové práce provedli členové Sokola v 4. září Do zimy byl objekt pod střechou a na jaře 1906 byla stavba dokončena. Po dodání vnitřního vybavení a nářadí byla budova sokolovny slavnostně otevřena pro veřejnost dne 12. srpna Od té doby nastal významný pokrok v oblasti tělesné výchovy pro mládež i občany. Aktivita občanů po stránce kulturní, společenské a v té době velmi důležité a potřebné otázce národního uvědomování značně vzrostla. Bohužel přišla doba válečná a v roce 1915 byl Sokol ve Frenštátě

2 Historie T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm podruhé zakázán. Po válce však nastal další rozmach a ve dvacátých a třicátých letech svobodné Československé republiky byl zdůrazněn velký význam Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm. Z významných událostí uveďme ustavení nejúspěšnějšího oddílu, lyžařského, v roce O 4 roky později, v roce 1926, odkoupila Jednota od města restauraci Střelnice, která byla významným společenským střediskem místních Sokolů a v neposlední řadě i ekonomickým přínosem pro Jednotu. Po roce 1945 se zdálo, že nic nebude bránit dalšímu rozmachu Sokola a sokolské myšlenky. Ovšem komunistický puč v roce 1948 způsobil dosud největší devastaci v sokolských řadách a po obnovení demokracie v roce 1989 již nedochází k tak mohutnému rozmachu sokolského hnutí jako po všech útrapách předešlých let a režimů. Přesto Sokol ve Frenštátě obnovuje trpělivě a obětavě svoji činnost. Zvláště po roce 2000, kdy byla i ze strany města věnována zvýšená ekonomická pomoc sokolské jednotě, se rozrostla jak působnost, tak také tělovýchovná a kulturní činnost zdejší Jednoty zcela v duchu sokolských tradic. V roce 2003 byly k dosavadním oddílům všestrannosti a sportovním oddílům nově přičleněny oddíly starších a mladších mažoretek. V posledním roce se velmi rozšířil a zkvalitnil oddíl florbalu. Díky za to patří především systematické práci výboru T. J. Sokol Frenštát p. R. a celému cvičitelskému sboru našich členů. 2 V současné době tvoří Jednotu celkem 7 oddílů všestrannosti, 5 sportovních oddílů. Celková členská základna je 300 členů, z toho 164 dospělých a 136 mládeže. Tento počet je rozdělen do 8 kategorií ve věku od 3 do 80 let. Sokolský výbor z roku 1948 Dalibor Norský starosta T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm

3 Frenštátský Sokol slaví 120 let založení V roce 2010 slaví frenštátští Sokolové 120. výročí založení Sokolské jednoty. Oslavy se konají v červnu a jsou zakomponovány do již tradičních Dnů města. Jaká to vlastně byla doba, ve které vznikla Sokolská jednota ve Frenštátě? Je to už 120 let, tedy v předminulém století. V té době byly velmi silné národnostní tendence a silný tlak české veřejnosti na prosazení češtiny jako úředního jazyka. K podpoře této snahy jistě přispěla tehdejší kulturní a politická fronta českých vlastenců, připomeňme si, že tehdy působily osobnosti jako T.G.M. v politice, Sv. Čech a Jan Neruda jako spisovatelé a dále M. Aleš, J. Zítek jako výtvarníci a z hudebních skladatelů to byl již světově proslulý Ant. Dvořák a další. Vysoká úroveň jejich díla jistě pomáhala prosazení se českého národovectví do činnosti rakouskouherských úřadů a institucí. V roce 1890 tvořily všechny moravské Jednoty jednu župu. Naše frenštátská Jednota k ní přistoupila jako pětatřicátá v pořadí. Protože ve Frenštátě byly tenkrát velmi aktivní německé spolky, např. střelecký spolek a turistický spolek, přispělo založení Sokola značnou měrou k posílení národnostního, českého vlivu mezi občany. V tehdejší Občanské besedě vznikl popud na založení Sokola. Přihlásilo se 28 členů, kteří cvičili v zadní místnosti restaurace Střelnice, v níž se v té době scházela německá společnost ke hře v karty. Odtud název Frankfurt, který je užíván dodnes let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Utvořila se skupina občanů, kteří si vzali za úkol sepsat Stanovy a přihlásit Jednotu na úřadech. Byli to Jindřich Kostelník - továrník, Karel Kálal a Jiří Felix - učitelé, Zdeněk Bumbala - továrník, Rudolf Křenek - továrník a ing. Alois Michna. Podle toho je zřejmé, že podle dnešních hledisek byli u zrodu Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm zástupci podnikatelské a kulturní sféry. Kdeže loňské sněhy jsou! Co znamenalo založení Sokola pro Frenštát a jeho občany? Z uvedených faktů je jasné, že se podstatně posílil vlastenecký a národnostní prvek mezi frenštátskou veřejností. Tato skutečnost zřejmě značně přispěla k vzájemné soudržnosti občanů při dalších vlasteneckých krocích, které následovaly. Jednalo se o turistické výlety, pořádání besed a přednášek s vlasteneckým zaměřením a především o společná tělocvičná vystoupení a účasti na Všesokolských sletech. Ostatně tyto aktivity, mám-li to ve velmi zkrácené formě převést do současnosti, trvají dodnes, což svědčí o tom, jak hluboce a trvale T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm pozitivně ovlivnila a ovlivňuje veřejný a společenský život v našem městě. Dalibor Norský

4 100 let frenštátské sokolovny Dne 12. srpna 2006 slavili frenštátští sokolové velké a významné výročí, neboť právě před 100 lety byl zahájen provoz v nově postavené budově frenštátské sokolovny. Dovolte mi vrátit se k tomuto významnému dni několika slovy z dopisu, který psal krátce po 1. světové válce místní učitel, vzdělavatel zdejšího Sokola, pan Jiří Felix. Dopis byl adresován bratru Luďkovi Klečkovi, tehdy ještě československému legionáři v Rusku, do Irkutska. Z dopisu cituji: Sděluji Ti bratře, že frenštátská jednota koupila již sokolovnu od obce za 12 tisíc Kč a dostala od členstva darem 20 tisíc Kč. Nyní přistavujeme a o Vánocích chceme zvětšenou sokolovnu otevříti. Došlo ke koupi proto, že hoteliér Kříž sokoly vypověděl a vzal do sálu socialisty. V sokolovně je teď Kino a bude stálé jeviště. Na rozšíření, novou sokolovnu se již všichni těšíme, že konečně bude od svého otevření v roce 1906 sloužit sokolům ve svobodné republice." Konec citátu. Z uvedeného je vidět, že frenštátští Sokolové byli vždy iniciativní a chápali Sokolskou věc a myšlenku vždy jako věc prospěšnou nejen pro Sokol, ale také pro celou obec. Ale vraťme se k otevření v roce V předvečer byla ve Slavii uspořádána akademie, na které byl bohatý kulturní program. V neděli vyšel průvod a u nově postavené tělocvičny promluvil starosta obce Alois Fialka. Krásná a moderní budova tělocvičny je 16 m dlouhá, 11 m široká a 7,5 m vysoká. Interiér sokolovny zaujme především svou krásou zdobně vyřezávaných trámů, které podpírají střechu sokolovny. V původním rozsahu je zachována tato stropní výzdoba do dnešního dne a patří k nejobdivovanějším detailům frenštátské sokolovny. V úpravě vnějšího objektu je možno pozorovat, jak citlivě a vkusně byla tato přístavba provedena. Úpravy byly dokončeny v roce 1934 a stejně jako původní stavební návrh a provedení i o tyto práce se zasloužil a provedl je místní architekt Alfréd Parma. Avšak i vnitřní prostory doznaly za 100 let existence určitých úprav, z nichž především je nutno uvést zrušení jeviště, čímž byl značně zvětšen prostor pro cvičící, protože členů Sokola neustále přibývalo. V roce 1938 měl Sokol ve Frenštátě pod Radhoštěm kolem 500 členů. Dalibor Norský 4

5 Ti, kteří byli u toho Za těch 120 let, které uplynuly od založení Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm, se objevilo v řadách členů Jednoty mnoho místních občanů, kteří se obětavě podíleli na tom, aby Sokol ve městě zapustil pevné kořeny, a nejen to. Také přispíval ke zlepšení kulturního, sportovního a vůbec společenského života ve městě. Že se jim to podařilo, o tom není sporu. Nemůžeme ale na tomto místě vyjmenovat všechny, kteří na tom měli větší či menší podíl. Zcela jistě sem patří celé rodiny frenštátských rodáků a usedlíků, jako byli (a dosud jsou) rodina Kostelníků, Křenků, Kaděrků, Motyků, Gerlichů, Polášků a Parmů, mám-li jmenovat jenom ty nejznámější. Podle dochovaných historických záznamů uvádím jmenovitě tedy aspoň ty občany města, kteří se aktivně zúčastnili buď zakládání, nebo obnovení Sokola, nebo byli členy výboru Tělocvičné jednoty Sokol ve Frenštátě pod Radhoštěm Musím tedy vzpomenout i rok , kdy přestože Sokol nebyl z politických důvodů, jak píši na jiném místě, povolen c. k. úřady, stáli v jeho čele a byli zakládajícími členy tito občané: Ant. Fojtík, Ferd. Koniakovský, Val. Kostelník, E. Kostelník, Ant. Křenek, Fr. Křenek, Jan Křenek, Jan Michna, Ondř. Vymlátil a Jos. Žák. Ustavující výbor Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1890, kdy již byly přijaty stanovy a spolek byl oficiálně úřady povolen, tvořili: Jindř. Kostelník - starosta, Jiří Felix - náměstek, Rud. Křenek - náčelník, J. Kaláb - jednatel, J. Ličman - pokladník, E. Hegrát - hospodář, J. Michna - knihovník a Zd. Bumbala, Ant. Bárta, Fr. Křenek a Rob. Křenek - členové výboru. V roce 1906, tedy v roce, kdy byla předána veřejnosti do užívání frenštátská sokolovna, se o to přičinili mimo celé řady dalších občanů a mecenášů také členové tehdejšího výboru: Dr. Fr. Křenek - starosta, Rob. Křenek - náměstek, Zd. Kostelník - náčelník, J. Steinman - jednatel, Dr. Břet. Kalandra - pokladník, Boh. Parma - účetní, Ad. Kostelník - hospodář, J. Genzer - knihovník, Fr. Holačka - vedoucí zábavního výboru a J. Kostelník s J. Felixem jako členové výboru. Po postavení sokolovny nastala doba usilovné a intenzivní práce všech členů frenštátské Jednoty na rozvoji tělesné a kulturní úrovně občanů. Velká podpora, především z řad místních továrníků a živnostníků (dnešním jazykem řečeno - podnikatelů), vedla nakonec k tomu, že Sokol odkoupil od obce restauraci Střelnice. Poté nastal velký rozvoj činnosti, který trval prakticky až do neblahých dob Mnichova. V roce 1938 byl ustaven výbor Jednoty, jehož členy byli: Ludvík Klečka - starosta, Jan Kubalec - místostarosta a dále členové Kalusová, Křenková, Kostelníková, Nopová, Zd. Kaděrka - náčelník, Červenková, Motyka, J. Gerlich, M. Sedláček, V. Řezáč, Krkoška, Bordovský, J. Navrátil a další 3 členy se mi nepodařilo identifikovat. Z tohoto výboru nepřežil následné pronásledování a věznění Sokolů ze strany nacistů Jan Kubalec, který zahynul v dubnu 1942 v Osvětimi. Čest jeho památce! V roce 1945 dle dekretu prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše č. 81/45 Sb. 2 odst. 2 Sokol obnovil svou činnost. Byl ustaven výbor v 5

6 Ti, kteří byli u toho tomto složení: Met. Sedláček - starosta, J. Navrátil - 1. místostarosta, B. Štěpán - 2. místostarosta, P. Kocián - náčelník, M. Gerlichová - náčelnice, Ed. Vojtek - vzdělavatel, L. Klečka - 1. jednatel, A. Smetana - 2. jednatel. Bohužel činnost tohoto výboru a nakonec veškerá činnost Sokola nejen ve Frenštátě, ale v Československé republice vůbec, byla přerušena nástupem komunistů k moci v roce 1948 na dlouhých 40 let. Sluší se však na tomto místě uvést jména členů výboru Sokola Frenštát p. R., kteří byli v čele jednoty před rozpuštěním komunisty v roce Byli to tito občané: L. Klečka, M. Sedláček, A. Zbavitel, Hubičková, J. Navrátil, H. Křenková, M. Sedláčková, Lochmanová, M. Vysloužilová, J. Těšínský, Bř. Mikula, Gerlichová, Pokludová, Krkošková, Motyková, Hrušková, Motyka, J. Gerlich, V. Řezáč, Petr, J. Valigura, Stískal, E. Vojtek, J. Trojek, Demčišin a další dva členové, jejichž jména jsem nezjistil. Následujících 40 let činnost Sokola jako samostatné tvůrčí a aktivní organizace byla devastována jak personálně, tak morálně. Sokol ve Frenštátě p. R. byl obnoven již v roce 1990, tuším, že v březnu, kdy se sešli bývalí Sokolové v místnosti kulturního domu a obnovili činnost frenštátské Sokolské jednoty. Zúčastnili se také nečlenové Sokola, ale o tomto jednání jsem však bohužel nenašel žádné písemné záznamy, takže jsem se spolehl na ústní informace od přímé účastnice Šárky Honzákové, která se stala také členkou výboru. Ostatní účastníky, kteří tehdy a v pozdějších letech, asi do roku 1995, byli členy výboru, uvádím v abecedním pořadí: V. Bražina, Demčišinová, J. Formánek, Š. Honzáková, Mazochová, Zd. Melichařík, J. Polášek, M. Pustková, L. Rys, Bř. Šrubař, M. Střalková, I. Teplárek, J. Trojek, A. Vozník, M. Žáčková. V roce došlo k největší ztrátě na majetku Sokola Frenštát p. R., když po nezodpovědném jednání vedení Jednoty jsme soudním rozhodnutím ztratili objekt restaurace Střelnice, kterou Sokol vlastnil celou dobu od roku 1926, kdy ji koupil od města Frenštát p. R. Přečkala okupaci nacistů, přečkala dlouhou dobu komunistického režimu, ale nepřečkala nástup bezcharakterních podnikavců, kteří zneužili důvěru Sokolů k vlastnímu obohacení. Považuji rozhodnutí soudu stále za protiprávní, protože se nepřihlédlo v rozhodujícím řízení k tomu, že subjekt, který Střelnici získal, nepředložil u soudu souhlas ČOS s uskutečněním převodu do vlastnictví jiné právnické nebo fyzické osoby. Bohužel proti rozsudku soudu v Olomouci nebylo možné odvolání. Viník byl zjištěn, potrestán, odsouzen, ale marná sláva, T. J. Sokol Frenštát p. R. byla okradena a tak to i zůstalo. Věřím však stále, že dojde k naplnění hesla, co bylo ukradeno, musí být navráceno! K této stati snad jen jednu zajímavost, soud se konal 11. září O událostech v New Yorku jsme se dověděli až po návratu do Frenštátu pozdě odpoledne. Přeskočme teď několik roků a uveďme jména členů současného výboru T. J. Sokol Frenštát p. R. Po volbách v roce 2010 jsou to: Dalibor Norský - starosta, Marie Žáčková - náčelnice, Zdeněk Polách - náčelník, Marcela Poláchová - hospodářka, Jitka Skřečková - jednatelka a Zuzana Molková - členka výboru. Pravděpodobně jsem 6

7 Dobový dokument z roku 1892 Marie Žáčková a Dalibor Norský na oslavách 120 let polského Sokola v Krakově 2005 jako zástupci Beskydské župy 7

8 Nejlepší sportovní kolektiv roku starší žákyně Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Lékorky 2009 Ženy frenštátského Sokola - Oblastní slet v Liberci 2008 Účastníci Sokolského tábora

9 Cvičitelský sbor T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm 2010 Oddíl florbalu - junioři, 3. místo v regionálním přeboru 2008/2009 Oddíl florbalu - mladší žáci, mistři Moravy 2008/2009 9

10 Mládí běžeckého oddílu T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Sluníčka 2008 Jan Konvička - neslyšící sportovec, člen T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm, juniorský mistr Evropy 2010 v superkombinaci Oddíl mažoretek T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm - Lékorky

11 Ti, kteří byli u toho se nezmínil o všech obětavých členech Sokola, kteří se přičinili o to, že naše Jednota dosáhla v průběhu dlouhých let své existence takových výsledků, že je v současnosti považována za neoddělitelnou součást sportovních a kulturních tradic města. Vycházel jsem z historicky dostupných materiálů a také z vlastních poznatků a z informací přímých účastníků. V tomto kontextu uzavírám pasáž o těch, kteří byli u toho v letech Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek Dalibor Norský 1871 červenec První pokus o založení Sokola - nebyl povolen c. k. úřady dubna Nová výzva k založení Jednoty na shromáždění občanů na Střelnici. 18. května Stanovy odeslány ke schválení. 23. června Ustavující valná hromada Sokola na Střelnici Sokolové postavili nové jeviště na Střelnici. 6. června Frenštátské paní a dívky vyšily a věnovaly Sokolům prapor říjen Ustaven ženský odbor ve Frenštátě - první starostkou byla Marie Kostelníková Valašská župa pro velkou rozsáhlost rozdělena na východní a Valašskou. Frenštát zůstal ve Valašské Pronajata Slavie pro cvičení. Střelnice příliš daleko. Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek 1901 Zahájena pravidelná cvičení žen. Náčelnicí zvolena Pavla Kostelníková V Sokole Frenštát pod Radhoštěm ženy uznány jako rovnoprávné členky Jednoty září Členové Sokola zahájili výkopové práce pro výstavbu tělocvičny. Stavbu provedl místní stavitel Alfred Parma, člen Sokola srpna Budova tělocvičny slavnostně předána veřejnosti. Majitelem je obec Frenštát pod Radhoštěm. Česká obec sokolská oficiálně povolila zrovnoprávnění žen v Sokole ČOS rozpuštěna, vydán zákaz cvičení v Sokole. Spolek trval však i nadále listopad Konána Slavnost samostatnosti, zakončená v sokolovně proslovy a hymnou Kde domov můj 1919 Od města odkoupena sokolovna do vlastního majetku za korun Svépomocí přistaveno jeviště v sokolovně. Při příležitosti slavnostního předání opony Sokolské jednotě Břetislavem Bartošem autorem bylo uspořádáno představení hry Fr. Horečky Nápoj lásky prosince Ustaven lyžařský odbor dubna Umírá první starosta Sokola Frenštát J. Kostelník Návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Frenštátě ledna Umírá Jiří Felix - archivář a dlouholetý činovník Sokola Od města Frenštátu odkoupena Střelnice i s přilehlým pozemkem, kde bylo zřízeno cvičiště a hřiště. Sehrán první zápas Sokolů v odbíjené s SK Frenštát. Sokol vyhrál, není doloženo, jakým poměrem. 11

12 Činnost Sokolské jednoty od založení po dnešek 1930 Zakoupen pozemek s domkem v Tyršově ulici, zde postavena budova kina Ustaven tenisový odbor, který postavil na Střelnici první tenisový dvorec Při příležitosti Krajinské výstavy byl přistaven k sokolovně objekt, kde se později vyučovalo Zákaz nošení sokolské uniformy a shromáždění (Mnichovská dohoda) Československá obec sokolská rozpuštěna. Ve Frenštátě ještě pokračuje spolková činnost výboru Zatčeni Ludvík Klečka, Pavla Kostelníková, Rajmund Strakoš, Jan Kubalec V Osvětimi zemřel dne 2. dubna Jan Kubalec května obnovil Sokol ve Frenštátě svoji činnost. Byl zvolen první poválečný výbor. Starostou se stal pplk. Metoděj Sedláček Komunistický režim vyhlásil zákaz činnosti ČOS. Ve Frenštátě ještě trvá spolková činnost. Bylo otevřeno jeviště v budově kina Oslavy 60 let Jednoty - veškerá, nyní již tedy sjednocená tělovýchova přechází do Sokola MEZ Frenštát února byl Sokol MEZ přejmenován na dobrovolnou sportovní organizaci Spartak. 15. prosince sehráli Sokolové své poslední divadelní představení, hru A. a V. Mrštíků - Maryša v březnu Obnovena činnost Sokola ve Frenštátě pod Radhoštěm. Převzata sokolovna a Střelnice. Byl ustaven přípravný výbor V objektu sokolovny zavedeno topení plynem Soudním rozhodnutím byl Sokol Frenštát p. R. zbaven objektu Střelnice Stálá odvolání a soudní procesy vedly až k odsouzení viníka. Střelnice však Sokolu vrácena nebyla a dosud patří soukromníkovi, i když v naší pokladně se neobjevila ani koruna! 1999 Sokol poprvé uspořádal Běh Terryho Foxe - celosvětová akce boje proti rakovině Oslavy 110 let založení Jednoty. Ustaven nový výbor - starostou zvolen Dalibor Norský, náčelnicí Marie Žáčková Ustaven oddíl mažoretek - vedoucí ses. Strakošová Na základě nového územního uspořádání byla naše jednota spolu se Sokolskými jednotami Příbor, Lichnov, Kopřivnice, Hodslavice a Nový Jičín vyčleněna z župy Valašské. Nově byla zřízena Beskydská župa, namísto dřívější Českotěšínské. Vyčleněné jednoty se staly členy Beskydské župy. Provedeny stavební úpravy na sociálním zařízení Uvolněn pozemek pro zřízení stánku občerstvení na hřišti Ustaven oddíl florbalu - ved. br. Zd. Polach Oslavy 100 let od předání sokolovny veřejnosti v lednu Shozena a zničena socha sokola z průčelí sokolovny při silné vichřici. v srpnu Instalována nová plastová okna Oslavy 120 let T. J. Sokol Frenštát pod Radhoštěm. Instalace a slavnostní odhalení nové sochy sokola na budově sokolovny.

13 Cvičenci Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Cvičenky Sokola Frenštát pod Radhoštěm

14 Divadelníci Sokola Frenštát pod Radhoštěm léta 20. století Vítězslav Filip - člen Sokola Frenštát pod Radhoštěm 14

15 Výbor Sokola Frenštát pod Radhoštěm před okupací Veřejné cvičení Sokola Frenštát pod Radhoštěm na Střelnici - pětipatrová živá pyramida Veřejné cvičení Sokola Frenštát pod Radhoštěm na Střelnici 15

16 Sokolský tábor dorostenek Sokolský tábor - ranní rozcvička Sokolský tábor - ranní nástup Sokolský tábor - výdej jídla 16

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Program a organizace ČOS

Program a organizace ČOS Program a organizace ČOS Školení cvičitelů III. třídy, jóga 16. 1. 2015, Tyršův dům Mgr. Martin Chlumský Cíle Vysvětlit strukturu ČOS a zařazení cvičitele v ČOS Orientovat se v obsahu cvičebních programů

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici

Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Milan Morava Z dějin myslivosti v Žirovnici Nejstarší zmapovaná historie lovectví v našich zemích je spojována se šlechtou a vládnoucími vrstvami společnosti obecně. Lov byl výsadou šlechty a každý pokus

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

Spolek Vltavan v Praze

Spolek Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze IČ 005 52 429 Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 1 z 9 Spolek Vltavan v Praze občanské sdružení, registrovaný MV

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Tělocvičná jednota Sokol Náchod IČO 48621986, 547 01 Náchod, Tyršova 207 V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Předkládá: Výbor T.J. Sokol Náchod V Náchodě dne 23.3.2011 Výroční zpráva o činnosti tělocvičné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy.

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy. Rok 1925 Meteorolog. podmínky Zima velmi mírná téměř bez sněhu, Mrazy kol 21. ledna (-6 ½ R). Set se začalo 10. února. 22/II sněhová vánice (12 cm sněhu). Od 10. 20. března nová zima. Žně 20. července.

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ T E N I S O V Ý K L U B L O K O M O T I V A K A R L O V Y V A R Y, Z. S. Obsah : 1. Základní ustanovení 2. Poslání a cíle 3. Orgány TKL 4. Společné zásady členství 5. Práva a povinnosti členů 6. Majetek

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

Rozkvět kultury a umění

Rozkvět kultury a umění Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_8 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL OHRAZENICE Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL OHRAZENICE Sídlo: Ohrazenice 121, 511 01 Turnov Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Zápis z valné hromady Konané dne

Zápis z valné hromady Konané dne TJ SOKOL CERHENICE U Hřiště 514, Cerhenice 281 02 IČO: 61884405 Zápis z valné hromady Konané dne 22. 3. 2013 Valnou hromadu řídil: Jan Kosař Zapisovatel: Jan Kosař Začátek v 19:00 Vzhledem ke skutečnosti,

Více

STANOVY České obce sokolské (úplné znění)

STANOVY České obce sokolské (úplné znění) Stanovy České obce sokolské přijaté 1. sjezdem Československé obce sokolské a schválené dne 21. února 1990 pod čj. OV-154/P-90, ve znění změn a doplňků, vzatých Ministerstvem vnitra České republiky na

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Schválené dne 16. 3. 2014 I. Všeobecná ustanovení 1 Název, sídlo a trvání spolku 1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012

Více

TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009

TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009 51.Memoriál Josefa Dufka TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009 společná kategorie mužů a juniorů na 15 km a veřejný závod pro všechny kategorie Krajský závod Zlínského kraje v běhu na lyžích ROZPIS ZÁVODŮ Název

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více