Přístup k informacím ve veřejné správě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup k informacím ve veřejné správě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva a veřejné správy Přístup k informacím ve veřejné správě Bakalářská práce Autor: Blanka Jankovská Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vinařicích dne Blanka Jankovská

3 Poděkování Děkuji tímto panu profesoru JUDr. Richardu Pomahačovi, CSc. za vstřícný přístup, cenné rady a připomínky. Děkuji rovněţ mé rodině za podporu a pochopení.

4 Anotace Tato práce se věnuje přístupu k informacím ve veřejné správě analyzováním poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a poskytování informací ve správním řízení, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále srovnává obě právní úpravy a navrhuje jejich změny. Klíčová slova: informace, přístup, právo, ţádost, ţadatel, správní řízení, účastník řízení Annotation This thesis is focused on the access to information within public administration by analysis of information providing according to Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information and Providing of Information in Administrative Procedure, as amended, and Act No. 500/2004 Coll., Administrative Procedure Code, as amended; and by comparison of both legal regulations and drafting their possible amendments. Keywords: information, access, entitlement, request, applicant, administrative proceedings, participant of proceedings

5 Obsah Úvod..7 1 Informace Mezinárodní normy poskytování informací České právní normy poskytování informací Datové schránky Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Subjekty poskytování informací Zveřejňování informací Ţadatelé o informaci Omezení práva na poskytnutí informací Lhůty Odvolání Výroční zpráva Poskytování informací ve správním řízení Správní řízení a jeho druhy Účastníci řízení Podání Průběh řízení v prvém a druhém stupni Nahlíţení do spisu Lhůty a počítání času Vydání rozhodnutí Odvolací a přezkumné řízení Úřední deska Srovnání poskytování informací dle obou předchozích úprav Osoby, které poskytují informace Osoby, kterým se poskytují informace Zveřejňování informací Omezení práva na informaci

6 4.5 Lhůty a počítání času Odvolání a přezkumné řízení Ochrana před nečinností Návrh právních úprav Specifikace povinných subjektů Informační povinnost politických stran Opatření proti zneuţívání informačního zákona ze strany ţadatelů Opatření proti zneuţívání informačního zákona správními orgány Poskytování informací o platech, odměnách a jiných podobných plněních Soudní přezkum rozhodnutí Poskytování informací o probíhajícím trestním řízení Procesní úprava vztahu zákona č. 106/1999 Sb. a správního řádu Veřejný ochránce práv Projekt Otevřete Závěr 52 6

7 Úvod Ruku v ruce s procesem demokratizace naší společnosti vyvstala potřeba veřejnosti mít relevantní informace ze všech oblastí veřejného ţivota. Právo na informace v České republice primárně zaručené Ústavou je zakotveno v Listině základních práv a svobod: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny 1. Právo na informace vyplývá jiţ však ze samotné podstaty demokratického státu, který zaručuje rovná práva všem obyvatelům. Jedná se ale i o morální právo na informaci. Veřejná moc je vázána zákonem. Ten vţdy vše nevyřeší, protoţe můţe být různě vykládán. Je třeba se řídit právními zásadami a principy, které stanoví určité mantinely chování úředníka k veřejnosti. Jak řekl Marcus Tullius Cicero: Nejvyšším zákonem nechť je blahu lidu. Ve své práci se přístup k informacím ve veřejné správě pokusím zanalyzovat na základě poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb. nebo zákon o svobodném přístupu k informacím) a poskytování informací ve správním řízení upravené Zákonem č. 500/2004, správním řádem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), provedu srovnání obou právních úprav a navrhnu jejich změny. Zaměřila jsem se zejména na některé, dle mého soudu důleţité, aspekty z obou právních úprav z důvodu jejich značného rozsahu. V práci se také věnuji institutu Ochránce veřejných práv, jehoţ působnost je důleţitá z hlediska transparentnosti veřejné správy a týká se významně dané problematiky. Rovněţ se zmiňuji o společnosti Otevřená společnost, o.p.s., která svými aktivitami prosazuje transparentnost veřejné správy a právo na informace. Prostřednictvím stránek této společnosti jsem oslovila Magistrát města Kladna s ţádostí o informaci. Záznam ţádosti a odpovědi na ni je zdokumentován v příloze práce. 1 Cit. článek 17 Listiny základních práv a svobod 7

8 1 Informace Informace z latinského informatio je zpráva, poučení; podávání zpráv, poučování, zpravenost, znalost 2. Informace je základním kamenem všeho vědění. Descartovo : Cogito, ergo sum Myslím, tedy jsem by se mohlo v dnešní době pozměnit na: Vím, tedy jsem. V dnešní době informační exploze je znalost informací, jejich zdrojů a jejich drţení doslova existenciální nutností. Kdo informacemi nedisponuje, jako by ani neexistoval. Povinností veřejné správy je umoţnit přístup k informacím, jejichţ poskytování umoţňuje zákon. Prezident L. B. Johnson řekl: Demokracie funguje nejlépe tehdy, kdyţ lidé mají všechny informace, které je moţné zveřejnit s ohledem na bezpečnost národa. Nikdo by neměl mít moţnost zahalovat rouškou tajemství rozhodnutí, která je moţno zveřejnit Mezinárodní normy poskytování informací Důleţitými zdroji úprav tuzemského práva základních práv a svobod jsou mezinárodní ratifikované a vyhlášené smlouvy, kterými je Česká republika právně vázána, a to podle desátého článku Ústavy České republiky. Jiţ Všeobecná deklarace lidských práv a svobod přijatá Valným shromáţděním Organizace spojených národů hovoří v článku 19 o právu na informace: Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech byl na půdě Organizace spojených národů sepsán 19. prosince 1966, u nás vyhlášen ministrem zahraničních věcí vyhláškou č. 120/1976 Sb. Právo na informace je zde zmíněno spíše jako nástroj svobody projevu. Také je zde připomenuto, ţe právo na informace není absolutní, zejména právo na šíření a předávání informací. 2 Cit. Kubišta Jan, Rejman Ladislav, Slovník cizích slov, Státní pedagogické nakladatelství, 1. Vydání, Praha, 1956, str Cit. Jiří Plachetka, Velká encyklopedie citátů a přísloví, 2. Vydání, Praha, Academia Praha, Euromedia Group k. s. Knižní klub, Praha, ISBN , ISBN , str

9 Doporučení Rady Evropy nejsou v české vnitrostátní legislativě právně závazná, ale mohou poslouţit jako myšlenková východiska tvorby práva. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(81) 19 z upravilo podmínky přístupu k informacím ve veřejné správě. Pravidla dobrého chování úředníků EU zdůrazňují, ţe: Úředník, do jehoţ kompetence spadají záleţitosti, na něţ se veřejnost táţe, je povinen poskytnout přístupné informace. 4 Rada Evropy schválila Principy správního práva ve vztazích úřadů a soukromých osob (EuropeanCommittee on Legal Co-operation). Tyto mimo jiné říkají: Aniž by musel prokazovat zvláštní zájem, má každý právo žádat, aby získal 1. Informace, jimiž disponují správní úřady, 2. v rozumné lhůtě, 3. za týchž podmínek jako kdokoli jiný, 4. účinným a vhodným způsobem. Přístup k informacím může být omezen jen takovými podmínkami, které jsou v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu 1. legitimních veřejných zájmů a 2. soukromí a dalších legitimních zájmů. Pokud je přístup k informacím odmítnut. 1. musí úřady odmítnutí zdůvodnit 2. odmítnutí podléhá přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým orgánem. 5 Směrnice nelze přímo aplikovat ve vnitrostátním právu, ale jsou transpozičně závazné. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne , o opakovaném pouţití informací veřejného sektoru ze dne , zdůrazňuje: Zveřejnění všech obecně dostupných dokumentů, které má veřejný sektor v drţení a které se týkají nejen politiky, ale i soudnictví a správy, je základním nástrojem rozšíření práva na informace, které je základní zásadou demokracie. Tento cíl platí pro instituce na všech úrovních, tj. na místní, národní i mezinárodní úrovni. 6, tím zásadně rozšiřuje okruh působnosti informační politiky. 4 Cit. Hendrych D. a kol., Správní právo, Obecná část, 7. Vydání, Praha, C.H.BECK, ISBN , str Cit. Pomahač Richard, Prameny ke studiu správního práva, Švanderlík, 1. vydání, ISBN , str Cit. Korbel František a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář, 2. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2005, str ISBN X 9

10 1.2 České právní normy poskytování informací nabyl účinnosti zákon č. 344/1992 Sb., České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který ve dvou částech upravuje poskytování informací z katastru nemovitostí. Dne vstoupil v účinnost zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ten však v sobě zahrnuje jen specifickou část práva na informaci nabyla účinnosti novela zákona č. 106/1999 Sb., zákon č. 61/2006 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která zapracovává licenční a podlicenčnísmlouvy. Hlavním pramenem práva na informace v České republice je Listina základních práv a svobod. František Korbel uvádí, ţe právo na informace je na rozdíl od mezinárodních právních úprav, které je řadí do svobody projevu, zahrnuto pod politická práva. 7 Rozsudek NSS ze dne , č.j. 4 As 13/ ve svém odůvodnění říká cit. Právo na informace či na svobodný přístup k informacím patří v demokratických státech k ústavně zaručeným politickým právům. Samotný základ právní úpravy poskytování informací či práce s informace v našich podmínkách však představuje Listina základních práv a svobod, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb. 1.3 Datové schránky Dne nabyly účinnosti tyto zákony: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ke stejnému datu nabyl účinnosti zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedené právní předpisy přinesly zásadní změny v oblasti doručování 8. Prostřednictvím datových schránek se dokumenty doručují v digitální podobě. V této souvislosti bylo zapotřebí stanovit jasná pravidla nakládání s dokumenty v digitální podobě při výkonu spisové sluţby a postupy při převádění dokumentů v analogové podobě do podoby 7 Viz Korbel František a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář, 2. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2005, str. 32. ISBN X 8 10

11 digitální a naopak. To vše takovým způsobem, aby byla zajištěna poţadovaná formálně právní hodnota vzniklého dokumentu.datové schránky umoţňují rychlejší přístup k informacím, a to jak ze strany povinných subjektů, tak ze strany fyzických osob. Jedná se i o pohodlnější přístup k informacím. Kdo všechno můţe mít datovou schránku? Jsou to orgány veřejné moci, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby. Od mají zřízeny datové schránky advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. Advokáti je uţívají od června 2013.Orgány veřejné správy mají povinnost si doručovat písemnosti navzájem, jsou také povinny, pokud adresát má zřízenu datovou schránku, doručit mu písemnost touto formou. Fyzické osoby nemají povinnost mít zřízeny datové schránky, ale pokud je mají, tak je jim subjekt veřejné správy povinen zaslat dokumenty jejich prostřednictvím. Naopak subjektyveřejné správy jsou povinny přijímat doručené zásilky datovými schránkami.na datové schránky se názory různí. Z mého pohledu se zřízením a pouţíváním datových schránek učinil pozitivní krok ke zrychlení a zkvalitnění přístupu k informacím. Jedná se o jeden z významných stupňů na cestě k elektronizaci veřejné správy. Na druhé straně jsou povinné subjekty vystaveny větší zodpovědnosti. Pokud si písemnost z datové schránky nevyberou ve stanovené lhůtě 10 dní, nastává fikce doručení. Ale tak je tomu i v případě nepřevzetí listovní zásilky. Vyvstává zde i otázka počítačové gramotnosti zejména u starších osob a omezeného přístupu k počítačové síti. 2 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Právo na informace, coby ústavní politické právo, hraje významnou roli v ochraně demokratického státu. Tím, ţe se občané zajímají o dění ve společnosti a vyţadují siinformace, vzniká z jejich strany jistý druh společenské kontroly. Zájem veřejnosti můţe působit jako stráţce v boji proti nehospodárnosti, zneuţívání postavení a korupci ve veřejné správě. Petr Kolman říká:..definičním znakem informace je interakční komunikace mezi minimálně dvěma subjekty, což v našem případě je veřejná správa na straně jedné a fyzická či právnická osoba na straně druhé. 9 9 Cit. Kolman Petr, Právo na informace, Masarykova univerzita, Brno, 2010, str. 11. ISBN

12 vstoupil v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon zaplnil mezeru v české právní legislativě v přístupu k informacím. Předkladateli zákona a jeho duchovními otci byli Oldřich Kuţílek a Michael Ţantovský. Inspirací jim byl americký Freedom of Information Act účinný v USA od 60. let. Ještě před zákonem č. 106/1999 Sb. vstoupil v účinnost jiţ zmiňovaný zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ten však v sobě zahrnuje jen specifickou část práva na informaci. Zákon o svobodném přístupu k informacím je zaloţen na těchto zásadách: Zásada publicity veřejné správy, práva kaţdé osoby na informace, absence uvádění důvodu ţádosti, zásada generální pouţitelnosti, zásada přiměřenosti, zásada primární veřejnosti informací, zásada konkrétního zákonného důvodu, zásada vysvětlovací, zásada parciálního odepření, zásada přezkoumatelnosti. Ustanovení 1 zákona č. 106/1999 Sb. říká cit: upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Petr Kolman uvádí: Zákon o svobodném přístupu k informacím má tedy pozici předpisu obecného (generálního), jenţ se pouţije, pakliţe speciální zákon nestanoví něco jiného. 10 Tam, kde se zákon lex specialispouţije subsidiárně, uplatní se jeho procesně-právní normy. K tomu lze citovat usnesení Ústavního soudu: Zvláštní právní předpisy o poskytování informací se vyznačují tím, že komplexně upravují podmínky, za nichž jsou určité informace poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a to natolik úplně, že obecná právní úprava podmínek poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. se vedle nich nemůže uplatnit Subjekty poskytování informací Které subjekty jsou povinny poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb.? V první řadě se jedná o státní orgány a územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.v českém právním systému není přesná definice pojmu státní orgán. Jistá specifikace je dána druhým článkem Ústavy České republiky, podle kterého státními orgány rozumíme orgány zákonodárné, výkonné a soudní, které vykonávají státní moc. Státní orgány jsou v právní teorii označovány jako orgány státní moci. Ze zákonodárných orgánů se jedná 10 Viz Kolman Petr, Právo na informace, str. 56, Masarykova univerzita, Brno, ISBN Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 156/02 ze dne

13 o obě komory Parlamentu, ale i všechny její komise a výbory. Výkonná moc je svěřena do rukou prezidenta, vlády a ministerstev a do rukou tzv. ostatních ústředních orgánů státní správy podle zákona č. 2/1969 Sb. (Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů). V druhé řadě jsou to subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu jejich rozhodovací činnosti (jedná se o tzv. parciální informační povinnost). Ostatními ústředními orgány státní správy jsou: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad, Správa státních hmotných rezerv. Z dalších orgánů výkonné moci můţeme jmenovatnapř. Celní správu České republiky, Českou inspekci ţivotního prostředí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových atd.informační povinnost má i sloţka státního orgánu, která nemá sama právní subjektivitu. Povinnými subjekty jsou i státní orgány nebo úřad s vymezenou působností, např. Úřad pro ochranu osobních údajů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Informační povinnost mají také ozbrojené a neozbrojené sbory státu: Policie České republiky, Armáda České republiky, Vězeňská sluţba České republiky, Bezpečnostní informační sluţba, Hasičský záchranný sbor. K poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je povinna i kancelář Veřejného ochránce práv 12. Z moci soudní spadají pod informační povinnost všechny soudy. Jak jsem jiţ zmínila, povinnými subjekty poskytování informací jsou územní samosprávné celky a jejich orgány. Jedná se o obce a kraje. Povinným subjektem je zde přímo obec nebo kraj včele se zastupitelstvem, radou, starostou nebo hejtmanem nebo obecní úřad nebo krajský úřad. Dále je to také městská policie, která je orgánem obce zřizovaným a zrušovaným obecně závaznou vyhláškou. 12 Viz rozsudek NSS 2As 58/ ve věci Jiří K. proti Veřejnému ochránci práv o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce 13

14 Povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. jsou téţ veřejné instituce, tj. subjekty zaloţené na principech veřejného práva, řídící se zejména normami správního práva. Po novele z roku 2001, zákonem č. 39/2001 se okruh povinných subjektů informační povinnosti rozšířil o veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. Zákon č. 61/2006 Sb. změnil ve svém znění termín veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky na veřejné instituce. Dle této definice se jedná o Českou televizi, Český rozhlas, veřejné fondy, veřejné agentury, veřejné nemocnice a veřejné školy.v některých institucích se prolínají znaky soukromoprávní se znaky veřejnoprávními. V případně vzniklém sporu o povinnosti informovat dle tohoto zákona můţe rozhodnout pouze soud. Všeobecná zdravotní pojišťovna je také povinným subjektem dle judikatury NSS. 13 Jak je tomu v případě státních či polostátních podniků? Mají také informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb.? Jasno učinil aţ rozsudek Nejvyššího správního soudu, který označil ČEZ a.s. za veřejnou instituci a tudíţ i povinný subjekt informační povinnosti. 14 Otázky také vyvolává, zda mezi subjekty s informační povinností lze zařadit politické strany. Názory se různí. Z právního pohledu lze politické strany typově zařadit do veřejnoprávních korporací. Politické strany pobírají příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů a svéčinnosti. Z tohoto důvodu se přikláním k názoru Petra Kolmana 15, který je nevylučuje z informační povinnosti. Tento názor zastává také František Korbel s kolektivem. 16 Oproti tomu Mgr. František Nonnemann ve svém článku nesouhlasí s přičleněním politických stran k povinným subjektům informační povinnosti. 17 Mezi další subjekty moţné informační povinnosti vyvolávající rozdílný pohled patří tzv. neziskové organizace, tj. občanská sdruţení, nadace, obecně prospěšné společnosti. Petr Kolman je toho názoru, ţe pokud je příjemce dotace ve výši více jak padesát procent, mělo by se na něj pohlíţet jako na povinný subjekt poskytování informací. 18 František Korbel s kolektivem zastávají názor, ţe veřejné nadace(nadace a obecně prospěšné společnosti hospodařící 13 Viz jud. NSS 3 Ads 33/ ve věci Ing. Jan K. proti Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce 14 Viz rozsudek NSS 2 Ans 4/ ve věci ČEZ a.s. 15 Viz Kolman Petr, Právo na informace, str. 72, Masarykova univerzita, Brno, ISBN Viz Korbel František a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář, 2.vydání, str. 69, Praha, Linde Praha, a.s., ISBN X 17 Viz Článek Mgr. Františka Nonnemanna, uveřejněný na e.pravo.cz Politická strana jako povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím? 18 Viz Kolman Petr, Právo na informace, str. 73, Masarykova univerzita, Brno, ISBN

15 s veřejnými prostředky) jsou povinným subjektem, ale neuvádějí podmínku výše dotace. 19 Oproti tomu Oldřich Kuţíleknepovaţuje neziskové organizace za povinný subjekt. 20 Někteří autoři uvádějí pojmyúplná informační povinnost a částečnáinformační povinnost.povinné subjekty poskytují informace na základě ţádosti ţadatelenebo zveřejněním. 2.2 Zveřejňování informací Zveřejnění informací je buď povinné,anebo dobrovolné. Povinně zveřejňované informace musí být zpřístupněny takovým způsobem, kdy je lze opětovně vyhledat a získat. A jakým je to tedy způsobem?můţe to být vydáním tiskem nebo na datovém nosiči, vyvěšením na úřední desce, zveřejněním na webových stránkách povinného subjektu, také jestliţe se informace stanou součástí knihovny, poskytující veřejné knihovnické a informační sluţby podle zvláštního zákona 21. Informací dle tohoto zákona není míněn počítačový program. Zveřejňovaná informace na základě ţádosti musí být poskytnuta ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Je-li zveřejněna v elektronické podobě, pak to musí být ve formátu s volně dostupnou specifikací a neomezeným pouţitím uţivatelem. V případě dobrovolně zveřejňovaných informací se jedná o zpřístupnění informace nad povinný rámec dle úvahy správního úřadu. Tím si subjekt buduje dobrou image v očích veřejnosti a zároveň se chrání před náporem ţádostí z určité oblasti své působnosti. Povinnými informacemi jsou základní informace o subjektu, a to jeho charakteristika, důvod a způsob jeho zaloţení. Subjekt informuje o podmínkách, principech,dle kterých provozuje svoji činnost. Dále popisuje svoji organizační strukturu.zveřejňuje nejdůleţitější předpisy, kterými se řídí a podle kterých rozhoduje a výroční zprávu o své činnosti za předcházející období. Sděluje, kde a jak lze získat příslušné informace, kde lze podat ţádost nebo stíţnost, podnět nebo doţádání. Poskytuje návod, jak a kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, včetně návodu kde a jak získat příslušné formuláře. Uvádí postup vyřizování ţádostí, návrhů a doţádání občanů 19 Viz Korbel František a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář, 2. vydání, str. 68, Praha, Linde Praha, a.s., ISBN X pozn. novela zákona již neuvádí pojem hospodařící s veřejnými prostředky. 20 Viz 21 Viz Zákon č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 15

16 s uvedením lhůt. Předkládá sazebník úhrad za poskytování informací, informuje o výhradních licencích, usnesenínadřízeného orgánu o výši úhrad. Povinný subjekt také musí zpřístupnit právní předpisy vydávané v rámci jeho působnosti. Tyto informace musí povinný subjekt zveřejňovat v sídle a úřadovnách, a to na veřejně přístupném místě, coţ můţe být formou vývěsky nebo broţury. Zároveň má povinnost umoţnit z nich pořídit kopie. Povinný subjekt musí ve svém sídle zpřístupnit právní předpisy vydávané v rámci jeho působnosti. Povinné subjekty musí zveřejňovat informace také způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Tímto způsobem je zejména myšlen Internet. Tento fakt je pro ţadatele významný z hlediska rychlého a efektivního vyhledávání a získávání informací. Fyzické osoby, které jsou povinnými subjekty, tuto povinnost nemají. Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu. 22 Tento paragraf má podstatný význam pro snadné zpřístupnění informací ţadateli. Zvláštním právním předpisem je míněn zákon č. 101/2000 Sb. 23 Z řady informačních registrů, které jsou veřejně přístupné lze jmenovat: Obchodní rejstřík (vedou místně příslušné rejstříkové soudy), Ţivnostenský rejstřík (vedou ţivnostenské úřady), Katastr nemovitostí (vede Český zeměměřičský a katastrální úřad), Registr ekonomických subjektů (vede Český statistický úřad), Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů (vede Česká národní banka), Senátní publikace a tisky (vede Senát Parlamentu České republiky), Sněmovní publikace (vede Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky), Integrovaný registr znečišťování (vede Ministerstvo ţivotního prostředí). V této souvislosti je třeba také uvést, ţe ne všechny registry jsou dálkověveřejně přístupné. Je tomu tak z důvodu, ţe konkrétní zvláštní zákony neuvádějí povinnost zveřejňovat tyto registry.františek Korbel a kolektiv uvádějí: Vzhledem k doslovnému znění komentovaného ustanovení, které váţe povinnost zajištění dálkového přístupu právě na ustanovení zvláštních zákonů o veřejné přístupnosti, je 22 Cit. Zákon č. 106/1999 Sb., 5, odstavec 5 23 Viz 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 16

17 nutné zřejmě dovodit, ţe neexistuje právní povinnost zveřejňovat i tyto registry způsobem umoţňujícím dálkový přístup, přestoţe to zajisté není zakázáno. 24 Povinnost subjektů zveřejnit informace způsobem umoţňujícím dálkový přístup je splněna předáním informací nebo jejich zpřístupněním správci portálu veřejné správy. Pokud se ţádost týká jiţ zveřejněné informace, můţe povinný subjekt nejpozději do 7 dnů odkázat na tuto příslušnou informaci. Jestliţe ţadatel trvá na přímém poskytnutí, je mu třeba vyhovět. 2.3 Ţadatelé o informaci Ţádost můţe být podána ústně, písemně a to také prostřednictvím elektronické komunikace. Dnem podání ţádosti je den, kdy ji obdrţel povinný subjekt. Z podání musí být jasné, komu je určeno a kdo jej činí. Je-li ţadatelem anonym, povinný subjekt ţádost odkládá a nevyřizuje. Ţadatelem o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. je kaţdá fyzická nebo právnická osoba, která ţádá o informaci. Aby mohla být ţádost vyřízena, zjišťuje povinný subjekt identitu ţadatele v míře k tomu nezbytné.u fyzické osoby je obvykle dostačující jejíjméno, příjmení a adresa. Jedná-li se o ústní ţádost, postačuje jméno a příjmení. Pokud je ţádost ová, pak jeho jméno a příjmení a elektronická adresa. U podání ţádosti není rozhodující státní občanství. Podání ţádosti není u ţadatele, který je fyzickou osobou omezeno věkem ani způsobilostí. K této problematice Furek a Rothanzl uvádějí, ţe cit.:..zřejmě nezbývá neţ k ţádosti podané osobou, která nemázpůsobilost,vůbecnepřihlíţet.. 25 Za nezletilou osobu ţadatele můţe jednat jeho zákonný zástupce nebo zmocněnec, v případě procesně nezpůsobilé osobyje to opatrovník nebo zmocněnec. Je-li ţadatelem právnická osoba, k identifikaci slouţí název, sídlo a identifikační číslo z veřejně přístupného registru ekonomických subjektů. Za ni potom jednají ti, kteří mají oprávnění dle zakládací listiny nebo zákonem. Za právnickou osobu mohou činit úkony také 24 Cit. Korbel František a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář, 2. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2005, str ISBN X 25 Furek Adam, Rothanzl Lukáš, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Komentář, str. 91, Linde Praha, ISBN

18 její pracovníci nebo členové. To musí být stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby, nebo vyplývat z jejich pracovního zařazení. Fyzické a právnické osoby mohou být při vyřizování své ţádosti zastoupeny fyzickou nebo právnickou osobou na základě plné moci jim k tomu udělené. Při udělení plné moci jiné právnické osobě, jedná za ni její statutární orgán nebo osoba, kterou tento orgán zplnomocní. Jak je tomu u hromadně podaných ţádostí? V tomto případě lze postupovat společným vyřízením ţádosti. A to zasláním odpovědi všem uvedeným ţadatelům jedním dopisem, anebo zasláním odpovědi jednomu z ţadatelů, pověřenému ostatními ke komunikaci s povinným subjektem.můţe nastat situace, kdy ţadatel podá více stejných ţádostí. Jak bude povinný subjekt postupovat? Lze souhrnně odpovědět jedním dopisem na všechny podané ţádosti. 2.4 Omezení práva na poskytnutí informací Ne všechny informace lze ţadateli poskytnout. Neposkytovanými informacemi jsou utajované skutečnosti.v další řadě se jedná o obchodní tajemství, ochranu důvěrnosti majetkových poměrů. Jedná se také o pravidelně zveřejňované informace. Pokud tak úřad činí podle zvláštního zákona, není povinen informace poskytnout před stanovenou lhůtou. Dalším typem neposkytnutí informací, je ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Neposkytují se informace získané od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dohledové a podobné činnosti, která je prováděna na základě zvláštního zákona. Zde povinný subjekt poskytne pouze informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Dále nemůţe povinný subjekt poskytnout osobní údaje konkrétní fyzické osoby, pokud by tím byly porušeny právní předpisy, které upravují jejich ochranu. 26 Nelze poskytnout osobní údaje o osobě, které povinný subjekt poskytl veřejné prostředky, pokud byly poskytnuty podle zákonů v oblasti poskytování zdravotních sluţeb, v oblasti sociální, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Povinné subjekty nesmí poskytnout informaci o probíhajícím trestním řízení, rozhodovací činnosti soudů, pouze lze poskytnout pravomocné rozsudky. Dále nelze poskytnout informace o plnění úkolů zpravodajských sluţeb, kontrolní činnosti v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, činnosti Ministerstva financí týkající se zákona o některých opatřeních proti legalizaci občanského zákoníku, 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 18

19 výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Povinný subjekt můţe omezit poskytnutí informací, jestliţe se jedná o vnitřní pokyny a personální předpisy tohoto subjektu. Dále jedná-li se o dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a tvorbu nových informací. Je to také v případě informace poskytnuté Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií označené NATO UNCLASSIFIED nebo LIMITE. Výše jmenovaná omezení nicméně nemohou být důvodem k odmítnutí ţádosti jako takové. Pokud ţadatel poţaduje informace, které mohou být sděleny a ty, jenţ nemohou být sděleny, povinný subjekt podnikne takové kroky, aby ţadateli bylo vyhověno a zároveň splněna zákonem stanovená povinnost nezveřejnění ostatních informací. Můţe například anonymizovat určité údaje.odepřít informace lze pouze po dobu, dokud trvá důvod odepření. 2.5 Lhůty Směřuje-li ţádost o poskytnutí informace k jiţ zveřejňované informaci, povinný subjekt o tom co nejdříve ţadatele vyrozumí, a to nejpozději do sedmi dní. Trvá-li tento na přímém poskytnutí odpovědi, musí ji obdrţet. Ta samá lhůta se pouţije téţ v případě nesrozumitelnosti ţádosti. Je-li tomu tak, je ţadatel vyzván k jejímu upřesnění. Pokud tak ţadatel neučiní, úřad vydá rozhodnutío odmítnutí ţádosti. Obdrţí - li ţádost, která nespadá do jeho kompetence, odloţí ji a zašle do tří dnů odůvodnění ţadateli. Je-li povinnému subjektu znám kompetentní orgán pro vyřízení ţádosti, sdělí tuto informaci ţadateli. V praxi někdy orgány veřejné správy v zájmu urychlení vyřízení ţádostipostupují tak, ţe ţádost přepošlou kompetentnímu úřadu a ţadatele o tom vyrozumí. Lhůta počíná běţet následující den po podání ţádosti, za něţ se povaţuje datum doručení povinnému subjektu. Končí v pracovní den. Pokud je tímto dnem sobota nebo neděle, lhůta se posouvá na pondělí. Povinný subjekt splní lhůtu dnem, kdy odpověď ţadateli předá k poštovní přepravě. V případě zasláním datovou schránkou, je tomu tak v momentě vloţení souboru do systému datových schránek. Informace povinný subjekt poskytne co nejdříve. Nejpozději však do patnácti dnů od obdrţení ţádosti. Lhůta k vyřízení ţádosti můţe být prodlouţena nejvýše o deset dní, a to z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách, objemného mnoţství oddělených 19

20 a odlišných informací nebo z důvodů nutnosti konzultace s jiným povinným subjektem v souvislosti s předmětnou ţádostí. Nejpozději patnáctým dnem od poskytnutí informací na ţádost má povinný subjekt tyto informace zveřejnit způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Jednalo-li se o informace v jiné neţ elektronické podobě nebo o mimořádně rozsáhlé informace poskytnuté v elektronické podobě, stačí zveřejnit informaci o jejich obsahu. Nevyhoví-li povinný subjekt ţádosti nebo částečně nevyhoví ţádosti, je povinen vydat ve lhůtě rozhodnutí o odmítnutí ţádosti. Případně o odmítnutí části ţádosti. Rozhodnutí musí obsahovat všechny náleţitosti stanovené správním řádem. Ve výroku rozhodnutí musí být odůvodněno, proč povinný subjekt odpověděl částečně nebo proč vůbec neposkytl informace a na základě jakého právního předpisu. Pokud informace nebyly poskytnuty z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, má povinnost odůvodnit, kdo vykonává práva k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského. To v případě, ţe je povinnému subjektu tato osoba známa. Rozhodnutí je třeba doručit do vlastních rukou ţadatele. Pokud má ţadatel zřízenu datovou schránku, doručuje se rozhodnutí jejím prostřednictvím. 2.6 Odvolání Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí ţádosti se lze odvolat. A to i v případě částečného odmítnutí.odvolání lze podat i proti rozhodnutí o odepření podání informace. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodl nebo rozhodnout měl. O odvolání rozhoduje nadřízený subjekt vyššího stupně povinného subjektu. U státních orgánů státní správy je to funkčně nadřízený orgán. U obce v samostatné působnosti je jím rada obce (města). V případě veřejných institucí, které nemají nadřízený subjekt, o odvolání rozhoduje osobak tomu příslušná, kterou je nejvyšší představitel organizace. Je-li povinný subjekt fyzická osoba s částečnou informační povinností, rozhoduje o odvolání on sám. Příkladem můţe být finanční arbitr.subsidiárně je pouţit správní řád pro způsob rozhodnutí a lhůtu k předloţení odvolacímu orgánu. Povinný subjekt předá spisový materiál spolu s odvoláním nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů od doručení odvolání. Nadřízený orgán je povinen rozhodnout o odvolání ve lhůtě 15 dnů od předloţení odvolání povinným subjektem. Jedná-li se o rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí ţádosti, lze proti němu podat 20

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, Vyškov SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.: 2/9/09 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy Mgr. Jiří Sochor,

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX000UTXU* Frýdek-Místek, dne 14. srpna 2009 Sp. zn.:

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP (www.sfzp.cz; www.mzp.cz). Svobodný přístup k informacím 1.Co je to právo na informace? 2.Kdo musí poskytovat informace a jaké? 3.Jak můžete o

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Pravidla pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Pravidla pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 14026/2010 Počet listů dokumentu: 17 Počet listů příloh: 11 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro zabezpečení plnění

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Poslední změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 nadpis vypuštěn Tento zákon zapracovává

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy 1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. V souladu s Pokynem MŠMT Č.j. 31 479/99-14 ze dne 8.11.1999 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více