PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013"

Transkript

1 PAMÁTKY 2. mezioborový veletrh regenerace, financování, využití A uměleckých řemesel 2 nd annual interdisciplinary fair of regeneration, finance, utilization and art handicrafts ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013 FINAL REPORT 2013

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRHU BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIR NÁZEV PAMÁTKY 2013 TITLE PAMÁTKY 2013 (MONUMENTS 2013) ROČNÍK, PODTITUL 2. ročník mezioborového veletrhu regenerace, financování, využití a uměleckých řemesel EDITION, SUBTITLE 2 nd annual interdisciplinary fair of regeneration, finance, utilization and art handicrafts DATUM KONÁNÍ DATE October 3-5, 2013 MÍSTO KONÁNÍ Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice PLACE Industrial Palace, Prague Exhibition Grounds Celkový počet firem 110 Total number of 110 represented companies zastoupené země Česká republika, Francie, Nizozemí, Rakousko, Slovensko, Velká Británie Represented countries Czech Republic, France, Netherlands, Austria, Slovakia, Great Britain VÝSTAVNÍ PLOCHA m 2 POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ EXHIBITION AREA m 2 NUMBER OF VISITORS záštity / AUSPICES ODBORNÁ SPOLUPRÁCE / PROFESSIONAL PARTNERSHIP

3 Druhý ročník unikátního mezioborového veletrhu PAMÁTKY 2013 s mottem Dejme minulosti budoucnost, navázal tak na velmi úspěšný ročník zahajovací. Základní témata veletrhu - rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití a též odkaz našich předků a podpora uměleckého řemesla. Téma veletrhu ale nezasahuje pouze do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví a do sféry projektování a stavitelství. Své místo zde má i restaurátorství a umělecké řemeslo, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrany a zabezpečení objektů a areálů, ovšem rozebírá také rozsáhlou problematiku soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, včetně širokého segmentu cestovního ruchu a řadu dalších témat. Velmi zajímavou a atraktivní součástí veletrhu se staly doprovodné programy konference semináře, workshopy, interaktivní ukázky aj. Veletrh se stal doslova dostaveníčkem lidí, které památky zajímají, ať už z profesionálního hlediska či z vlastního zájmu. The second annual MONUMENTS 2013 trade fair covering a number of different disciplines and with the motto Giving the past a future followed on from the very successful inaugural edition. The basic themes of the fair - the regeneration of monument groups and buildings, their financing and current use and also our heritage and support for arts and crafts. The theme of the trade fair, however, does not only concern the area of caring for historical buildings/monuments, the rescue and conservation of historical heritage and project planning and construction. It also involves restoration, arts and crafts, the protection and securing of buildings and their parts, equipment and technical infrastructure, fire prevention and protection of buildings and sites, and the wide-ranging issue of the current utilisation of monuments and monument groups, their place in modern environments and the landscape, including tourism and many other themes. A very interesting and attractive part of the trade fair were its accompanying programmes conferences, seminars, workshops, interactive demonstrations, etc. The fair has become a rendezvous for people who are interested in monuments, whether professionally or through their own interest. SEMINÁŘE, WORKSHOPY SEMINARS, WORKSHOPS (NE)TUŠENÉ SOUVISLOSTI BIM = MODERNÍ ZPŮSOB PASPORTIZACE A ELEKTRONICKÉ EVIDENCE PAMÁTKY CENTRUM OBNOVY PAMÁTEK ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ COPA VE VILE STIASSNI, BRNO CZECH NATIONAL TRUST NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO PAMÁTKY NAŠÍ ZEMĚ DEN PÁLENÉ TAŠKY - DEN TONDACHU DESET HVĚZD - REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK EDUKAČNÍ ROLE NPÚ HOSPODA U CINGRA V DOLU MICHAL CHMELAŘSKÉ STAVBY ŽATEC - KANDIDATURA NA UNESCO CHRÁM CHMELE A PIVA INOVAČNÍ VNITŘNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY INTELIGENTNÍ NÁTĚRY PRO OCHRANU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ JAK SE OPRAVUJE FASÁDA STARÉHO HRADU? JAK Z NÁDRAŽÍ UDĚLAL HOSPODU KLÍČE K PRAŽSKÝM VĚŽÍM LABORATOŘ ŠKOLY RESTAUROVÁNÍ VÝTVARNÝCH DĚL SOCHAŘSKÝCH MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ PROJEKTY Z OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ MNOHO ŽIVOTŮ VILY TUGENDHAT MONDIS - POČÍTAČOVÝ SYSTÉM PRO EVIDENCI PORUCH HISTORICKÝCH A PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY KROMĚŘÍŽ (NCZK) - AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU NEHMOTNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ NOVÉ EVROPSKÉ CENTRUM PRO MEZIOBOROVÝ VÝZKUM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V TELČI PODPORA OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Z FONDŮ EHP POMNÍK RADECKÉHO POZITIVNÍ PŘÍKLADY OPRAV PAMÁTEK LIDOVÉ ARCHITEKTURY POŽÁRNÍ OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PROBLÉMY TECHNOLOGIE VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ PROJEKT K ZÁCHRANĚ ROMÁNSKÉHO KOSTELA SV. VÍTA V ZAHRÁDCE QUICK-MIX SE PŘEDSTAVUJE REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH KAMEN, PŮSOBENÍ SÁLAVÉHO TEPLA RESTAURANT U ORLOJE RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÝCH DĚL A ŠKOLA RESTAUROVÁNÍ VÝTVARNÝCH DĚL MALÍŘSKÝCH A POLYCHROMOVANÉ PLASTIKY PROF. KARLA STRETTIHO RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽE - MALOVANÁ FIGURÁLNÍ VITRAJ STROPNÍHO PROSKLENÍ KUPOLE OTTOVA PAVILONU V LÁZNÍCH KYSELKA SLAVNÉ VILY V ZEMÍCH VISEGRADSKÉ ČTYŘKY A SLOVINSKA STRATIGRAFIE POVRCHOVÝCH VRSTEV SOCHAŘSKÝCH DĚL TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠLECHTICKÝCH SÍDEL UNIVERZÁLNÍ ZÁSADY A TYPOLOGIE OBNOVY STAVEBNÍCH PAMÁTEK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL VYUŽITÍ KLIMATICKÉHO VĚTRNÉHO TUNELU PRO VÝZKUM PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ ZATEPLOVÁNÍ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ ZKUŠENOSTI Z EU ZKUŠENOSTI SE ZATEPLOVÁNÍM PAMÁTEK V ČR (UN)IMAGINED CONNECTIONS BIM = A MODERN METHOD OF MONUMENT INFORMATION RETRIEVAL AND RECORDS CENTRE FOR THE RESTORATION OF 20 TH CENTURY ARCHITECTURAL MONUMENTS IN VILLA STIASSNI, BRNO CZECH NATIONAL TRUST A NEW OPPORTUNITY FOR MONUMENTS IN OUR COUNTRY CLAY TILES DAY TONDACH DAY TEN STARS REVITALISING JEWISH MONUMENTS THE EDUCATIONAL ROLE OF THE NATIONAL HERITAGE INSTITUTE THE PUB U CINGRA AT THE MICHAL COAL MINE ŽATEC HOP BUILDINGS UNESCO CANDIDATE TEMPLE OF HOPS AND BEER INNOVATIVE INDOOR HEATING SYSTEMS INTELLIGENT COATINGS TO PROTECT LISTED BUILDINGS HOW DO YOU REPAIR THE FACADE OF AN OLD CASTLE? HOW TO TURN A STATION INTO A PUB THE KEYS TO PRAGUE S TOWERS THE LABORATORY AT THE SCULPTURE RESTORATION SCHOOL INTERNATIONAL SCIENTIFIC PROJECTS IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE PRESERVATION THE MANY LIVES OF THE VILLA TUGENDHAT MONDIS A COMPUTER SYSTEM TO RECORD FAULTS IN HISTORICAL BUILDINGS AND MONUMENTS THE NATIONAL CENTRE OF GARDEN CULTURE IN KROMĚŘÍŽ (NCZK)- CURRENT STATE OF THE PROJECT INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THE NEW EUROPEAN CENTRE FOR INTERDISCIPLINARY RESEARCH INTO CULTURAL HERITAGE IN TELČ SUPPORT FOR THE RESTORATION AND PRESERVATION OF THE CULTURAL HERITAGE FROM EEA FUNDS THE RADECKÝ MONUMENT POSITIVE EXAMPLES OF FOLK ARCHITECTURE REPAIRS FIRE PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE PROBLEMS WITH INTERNAL INSULATION TECHNOLOGY THE PROJECT TO SAVE THE ROMANESQUE CHURCH OF SAINT VITUS IN ZAHRÁDKA PRESENTING QUICK-MIX RECONSTRUCTION OF HISTORICAL STOVES, EXPOSURE TO RADIANT HEAT THE RESTAURANT U ORLOJE RESTORING PAINTINGS AND PROFESSOR KAREL STRETTI S PAINTING AND POLYCHROME SCULPTURE RESTORATION SCHOOL STAINED GLASS RESTORATION PAINTED FIGURATIVE STAINED GLASS IN THE CEILING GLAZING OF THE DOOM OF OTTO S PAVILLION IN LÁZNĚ KYSELKA FAMOUS VILLAS IN THE COUNTRIES OF THE VISEGRAD FOUR AND SLOVENIA STRATIGRAPHY OF THE SURFACE LAYERS OF SCULPTURES TECHNICAL AMENITIES IN STATELY HOMES UNIVERSAL PRINCIPLES AND TYPOLOGY OF MONUMENT RESTORATION HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF TEXTILE CRAFTS AND SECONDARY ART SCHOOL OF TEXTILE CRAFTS USING A CLIMATIC WIND TUNNEL FOR MONUMENT RESEARCH HEATING HISTORICAL BUILDINGS EXPERIENCES FROM THE EU EXPERIENCES WITH HEATING MONUMENTS IN THE CZECH REPUBLIC

4 KONFERENCE CANDELA HISTORICA 2013, osvětlení historických objektů, souborů a měst, vč. interiérů - B.I.D. servis s.r.o. VNITŘNÍ ZATEPLOVÁNÍ HISTORICKÝCH BUDOV A PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ - Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru Stavebnictví CONFERENCES CANDELA HISTORICA 2013, lighting historical buildings, groups and towns, including interiors - B.I.D. servis s.r.o. INDOOR HEATING OF HISTORICAL BUILDINGS AND MONUMENTS the Czech Union of Micro, Small and Medium-sized Employers in the Construction Industry VÝSTAVY BRNO MĚSTO S DUCHEM BAUHAUSU SLAVNÉ VILY VISEGRADSKÉ ČTYŘKY A SLOVINSKA PAMÁTKY FOTOGRAFOVANÉ SRDCEM OD LIBORA TEPLÉHO CO JE TO UNESCO? VÝROČÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY RESTAURÁTORSKÉ V PÍSKU TEXTILNÍ TECHNIKY Z HISTORICKÉHO POHLEDU PO SOUČASNOST SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ TAJEMNÉ PODZEMÍ KRUŠNOHOŘÍ NECHÁME TO TAK? STAVBA ROKU STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY OBNOVY PAMÁTEK FA ČVUT PRAHA EXHIBITIONS BRNO THE TOWN WITH THE SPIRIT OF BAUHAUS FAMOUS VILLAS OF THE VISEGRAD FOUR AND SLOVENIA MONUMENTS PHOTOGRAPHED WITH THE HEART BY LIBOR TEPLÝ WHAT IS UNESCO? THE ANNIVERSARY OF THE RESTORATION COLLEGE IN PÍSEK TEXTILE TECHNIQUES FROM THE PAST UNTIL THE PRESENT DAY THE GLORY OF MINING IN THE ORE MOUNTAINS THE MYSTERIOUS UNDERGROUND OF THE ORE MOUNTAINS WILL WE LEAVE IT AS IT IS? BUILDING OF THE YEAR STUDENT ARCHITECTURAL DESIGNS FOR THE RESTORATION OF MOMUNENTS FACULTY OF ARCHITECTURE, CTU PRAGUE SOUTĚŽE Letní čtenářská soutěž portálu PROPAMÁTKY o výstavní stánek na veletrhu PAMÁTKY 2013 od společnosti INCHEBA PRAHA - výherce VIA TEMPORA NOVA, o.s. Co je to UNESCO?, soutěž plná otázek, České dědictví UNESCO COMPETITIONS PROPAMÁTKY website summer readers competition, stand at the MONUMENTS 2013 trade fair run by INCHEBA PRAHA, Winner VIA TEMPORA NOVA, o.s. What is UNESCO?, a competition full of questions, UNESCO Czech heritage

5 Seznam zúčastněných firem List of participating companies ABRASIV, a.s. ABRANOVA s.r.o. AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Restaurátorská škola APIS - zateplování oken, s.r.o. ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE MAJETELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ ATELIÉR VITRAJ s.r.o. B.I.D. services s.r.o. BOTANICKÝ ÚSTAV AVČR v.v.i., Správa Průhonického parku BURGHAUPTMANNSCHAFT ÖSTERREICH, Rakousko/Austria BUSINESS MEDIA CZ, s.r.o. CALX, s.r.o. CAPEB, Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, Francie/France CECH PARKETAŘŮ A PODLAHOVÉ KRYTINY ČR CIUR a.s. CZECH NATIONAL TRUST o.p.s. Česká inspirace ČESKÁ ŽULA s.r.o. České dědictví UNESCO ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta architektury - Ústav památkové péče ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Fakulta elektrotechnická ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PAMÁTEK ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě D.I.E.C. s.r.o. - Dokumentační a informační evropské centrum DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ, o.p.s. DEVA s.r.o. di5 architekti inženýři s.r.o. DANIEL DOMANJA ALEŠ DORAZIL DRUŽSTVO AYA - AYADESAJN EARCH. - ART ECHO s.r.o. ERA MÉDIA, s.r.o. ERCO LIGHTING GmbH, organizační složka Praha EUROPEAN BUILDERS CONFEDERATION, Belgie/Belgium FaF TOP-COLOR, spol. s r.o. FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČR FOIBOS BOHEMIA, o.p.s. FOIBOS BOOKS s.r.o. FOTEP - vydavatelství GIRSA AT spol. s r.o. JAROMÍR HÁJSKÝ PAVEL HANIŠ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy IBIX srl, Itálie/Italy INSTITUT PRO PAMÁTKY A KULTURU o.p.s. JIHOMORAVSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KLUB ZA STAROU PRAHU ING. JOSEF KOLÁŘ - PRINS KOLOVRAT, ČM s.r.o. KRAJINAK, o.s. VLADIMÍR KULHÁNEK LABRYS, o.p.s. LIGLASS, a.s. MC - Bauchemie s.r.o. MĚSTO KADAŇ MĚSTO ŽATEC MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ OBNOVY MINISTERSTVO KULTURY ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MRŇKA a.s. ROMAN MUROŇ, Ateliér hliněných obrazů MUZEUM GASTRONOMIE PRAHA MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MUZEUM KARLOVA MOSTU NADACE ČESKÝ BAROK NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ MISE MÉDIA, s.r.o. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V JABLONCI NAD NISOU PAMIATKY BRATISLAVA 2014, INCHEBA a.s. PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA PŘÁTELÉ ZAHRÁDKY o.s. Quick-mix k.s. RADECKÝ , o.s. RAUTIS, a.s. SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA Sdružení hliněného stavitelství, o.s. SKS s.r.o. SKLÁRNA NOVOSAD A SYN HARRACHOV SKLOART STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ, Hořice STAUSS - EUROPERL GmbH, Rakousko/Austria SVAZ DROBNÝCH, MALÝCH A STŘEDNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ ČR PETR ŠVAMBERG LIBOR TEPLÝ THE BOHEMIA COMPANY s.r.o. THE FRIENDS OF CZECH HERITAGE THE INTERNATIONAL NATIONAL TRUSTS ORGANISATION (INTO), Velká Británie/Great Britain THERMO INDUSTRY, a.s. TIERRAFINO B.V., Holandsko/Holland TONDACH Česká republika, s.r.o. TRUSTAV s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta restaurování ÚSTAV TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v.v.i. ÚSTECKÝ KRAJ VIA TEMPORA NOVA o.s. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE, Ústav chemické technologie restaurování památek VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA RESTAURÁTORSKÁ V PÍSKU VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL, Praha ZACHRAŇME DOMINANTY, o.s. ZLÍNSKÝ KRAJ

6 PAMÁTKY 3. mezioborový veletrh regenerace, financování, využití A uměleckých řemesel 3 rd annual interdisciplinary fair of regeneration, finance, utilization and art handicrafts Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds

7 2 nd ANNUAL INTERDISCIPLINARY FAIR OF REGENERATION, FINANCE, UTILIZATION AN CIPLINARY FAIR OF REGENERATION, FINANCE, UTILIZATION AND ART HANDICRAFTS 2 nd ANNUAL INTERDISCIPLINARY FAIR OF REGENERATION, FINANCE, UTILIZATION AN CIPLINARY FAIR OF REGENERATION, FINANCE, UTILIZATION AND ART HANDICRAFTS 2 nd ANNUAL INTERDISCIPLINARY FAIR OF REGENERATION, FINANCE, UTILIZATION AN INCHEBA EXPO PRAHA, Areál Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice, Czech Republic Jan NOVOTNÝ M Project Coordinator E Pavla BUBENÍKOVÁ T M F Project Manager E CIPLINARY FAIR OF REGENERATION, FINANCE, UTILIZATION AND ART HANDICRAFTS /pamatky

PAMÁTKY 23. - 24. 10. 2014. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.incheba.cz/pamatky

PAMÁTKY 23. - 24. 10. 2014. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.incheba.cz/pamatky PAMÁTKY 3. mezioborový veletrh regenerace, financování, využití A uměleckých řemesel 3rd interdisciplinary fair of regeneration, finance, utilization and art handcraft 23. - 24. 10. 2014 Výstaviště Praha

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) ČTVRTEK 3. 10. 2013 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ INTERNATIONAL JOB OPPORTUNITIES FAIR MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH INTERNATIONAL LANGUAGE AND EDUCATION FAIR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014 FINAL REPORT 2014

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Sborník abstraktů příspěvků Conference proceedings (abstracts) Litomyšl 23. - 24. 5. 2013 Univerzita

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 22. 24. 1. 2015 PVA EXPO PRAHA LETŇANY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 22. 24. 1. 2015 PVA EXPO PRAHA LETŇANY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 22. 24. 1. 2015 PVA EXPO PRAHA LETŇANY 17. ročník veletrhu střešních materiálů, doplňků, dřevěných konstrukcí a služeb pro stavbu a renovace střech 11. ročník veletrhu úspor energií a

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA

OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA OBSAH ÚVOD ČINNOST ČLENSKÁ ZÁKLADNA HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA O Sdružení Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Program regenerace městských památkových rezervací (MPR)

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

závěrečná zpráva 2009

závěrečná zpráva 2009 závěrečná zpráva 2009 ÚVOD 3 Mezinárodní veletrh Střechy Praha vstoupil do druhého desetiletí své existence. Jeho 11. ročník proběhl spolu s 5. ročníkem doprovodné výstavy Úspory energií a obnovitelné

Více

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji 1. Úvod Hlavním podnětem pro zpracování tohoto katalogu byla zvýšená poptávka tuzemských a zahraničních investorů po vhodných lokalitách pro podnikání v Libereckém kraji. Na následujících stránkách jsou

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union Divadelní ústav, 2004 Česká kancelář Culture 2000, 2004 Cover and layout LowEnergy 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2004 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 OBSAH / TABLE OF CONTENTS SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v.i. 2009 OBSAH / TABLE of CONTENTS

Více

závěrečná zpráva 2013 final report 2013

závěrečná zpráva 2013 final report 2013 TOP GASTRO & HOTEL 7. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace 7 th International Fair of Gastronomy and Equipment for Hotels & Restaurants závěrečná zpráva 2013 final report

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Investujte v srdci Evropy

Investujte v srdci Evropy INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI/INVESTMENT OPPORTUNITIES Sborník konference Collection of Conference Abstracts Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic 26. 4. 2011, Clarion Congress

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6 2.1 Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET 10 3.2 MáToHáček 10 3.3 Edutorium a WebEdutorium 10 3.4 Expozice ŠKODA 12 3.5

Více