DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ CS

2 2 CS Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného a bezpečného použití produktu. Uschovejte si je pro budoucí použití. V zájmu správného nahrávání doporučujeme před použitím diktafonu otestovat funkci nahrávání a úroveň hlasitosti. Obsah tohoto dokumentu se může v budoucnosti bez předchozího upozornění změnit. Chcete-li získat nejnovější informace o názvech výrobků a číslech modelů, kontaktujte oddělení podpory zákazníků. Obrázky displeje a diktafonu použité v této příručce byly pořízeny v průběhu vývoje zařízení a nemusí přesně odpovídat skutečnému produktu. Správnosti obsahu tohoto dokumentu byla věnována maximální péče. Pokud přesto naleznete nesrovnalosti, chybu nebo chybějící informaci, kontaktujte oddělení podpory zákazníků. Společnost Olympus nenese odpovědnost za poškození nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty dat způsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem než společností Olympus nebo autorizovaným servisním střediskem Olympus nebo z jiných důvodů. Správné a bezpečné používání Obecná bezpečnostní opatření: Nenechávejte diktafon na horkých, vlhkých místech, např. v zavřeném autě na přímém slunci nebo v létě na pláži. Neukládejte diktafon na místech vystavených vlhkosti nebo prachu. K čištění přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol nebo ředidlo. Nepokládejte diktafon do blízkosti elektrických zařízení, jako je např. televizor nebo chladnička, ani na ně. Vyvarujte se nahrávání nebo přehrávání v blízkosti mobilních telefonů nebo jiných bezdrátových zařízení, která mohou způsobit interferenci a šum. Zaznamenáte-li rušení, přesuňte se jinam nebo diktafon umístěte dále od těchto zdrojů. Chraňte přístroj před pískem a nečistotami. Mohou způsobit neopravitelné poškození. Vyvarujte se silných vibrací nebo nárazů. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte přístroj sami. Nepoužívejte přístroj během řízení vozidla (např. jízdního kola, motocyklu nebo motokáry). Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Varování týkající se ztráty dat: Nahraný obsah paměti může být zničen nebo smazán v důsledku nesprávného ovládání přístroje, poruchy nebo v průběhu opravy. Důležitý nahraný obsah doporučujeme zapsat na jiné médium. Společnost Olympus nenese odpovědnost za poškození nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty dat způsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem než společností Olympus nebo autorizovaným servisním střediskem Olympus nebo z jiných důvodů. Baterie: f Nebezpečí: Nevystavujte nikdy baterie ohni nebo horku, nezkratujte je ani nerozebírejte. Nikdy neukládejte baterie na místa, kde budou vystaveny přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám v rozpáleném autě, poblíž zdroje tepla apod. f Varování: Nepájejte přívody ani svorky přímo k baterii, ani je neupravujte. Nespojujte svorky = a -. Hrozí nebezpečí požáru, přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem. Baterie přenášejte a skladujte v příslušném obalu, abyste ochránili jejich svorky. Nepřenášejte a neskladujte baterii spolu s kovovými předměty (jako je kovový kroužek na klíče). Mohlo by dojít ke vzniku požáru, přehřátí přístroje nebo úrazu elektrickým proudem. Nevkládejte baterie svorkami = a - obráceně. Pokud se vám dostane kapalina z baterií do očí, okamžitě oči vymyjte čistou vodou a urychleně vyhledejte lékaře. Nepokoušejte se dobíjet alkalické, lithiové nebo jiné nedobíjecí baterie. Nepoužívejte nikdy baterie s poškozeným nebo prasklým pláštěm. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Zaznamenáte-li během používání tohoto produktu cokoli neobvyklého, např. neobvyklý zvuk, zahřátí, kouř nebo zápach spáleniny: 1 vyjměte ihned baterie, dávejte přitom pozor, abyste se nepopálili, a 2 kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko společnosti Olympus. Nevystavujte baterie vodě. Zabraňte kontaktu svorek baterie s vodou. Neodstraňujte ani nepoškozujte izolační obal baterií. Nepoužívejte baterie, pokud u nich zaznamenáte něco podezřelého, jako například prosakování, změnu barvy nebo deformaci. Pokud se nabíjecí baterie nenabily v předepsaném čase, přerušte nabíjení. Pokud se kapalina z baterie dostane na kůži nebo oblečení, důkladně ji smyjte čistou vodou. Nevystavujte baterie ohni. f Upozornění: Nevystavujte baterie nárazům. Při použití dobíjecích baterií, které nebyly po určitou dobu používány, je nezapomeňte před použitím dobít. Dobíjecí baterie mají omezenou životnost. Pokud se doba provozu zkracuje i přesto, že je dobíjecí baterie zcela dobitá za stanovených podmínek, nahraďte ji novou.

3 Začínáme Režim 1 Vkládání baterií Světelný indikátor nahrávání během nahrávání svítí. a b c d e f g 2 ` Otvor na poutko Poutko není součástí dodávky. Indikátor baterií: Zobrazí-li se na displeji symbol [ ], vyměňte co nejdříve baterie. Je-li baterie příliš slabá, zobrazí se na displeji symbol [ ] a zpráva [Battery Low] a diktafon se vypne. Zapnutí napájení Posuňte přepínač POWER do polohy [ON]. Před použitím tohoto Ochranná fólie přístroje odstraňte ochrannou fólii na displeji. Vypnutí napájení: Když je diktafon zastavený, posuňte posuvník POWER do polohy [OFF/HOLD]. Režim úspory energie: Pokud je diktafon zapnut a není používán po dobu 10 minut nebo déle, displej se vypne a přepne se do režimu úspory energie. Stiskem libovolného tlačítka režim úspory energie ukončíte. HOLD: Posunete-li přepínač POWER do polohy [OFF/HOLD], zůstanou aktuální nastavení zachována a všechna tlačítka budou vypnuta. Pokud používáte diktafon poprvé po jeho zakoupení nebo pokud jej zapnete po vyjmutí baterií na více než 30 minut, např. při výměně baterií, čas se vrátí do výchozího nastavení a objeví se zpráva [Set Time & Date]. Citlivost mikrofonu ``` High Toto je vysoce citlivý režim, v němž je možné nahrávat i slabé okolní zvuky. ( H ) Low Toto je standardní úroveň citlivosti mikrofonu. ( L ) a Aktuální datum/ b Indikátor režimu nahrávání/ c Indikátor citlivosti mikrofonu/ d Celkový počet nahraných souborů pro dané datum/ e Číslo aktuálního souboru/ f Uplynulý čas nahrávání/ g Zbývající čas nahrávání Je-li diktafon v režimu nahrávání a vy stisknete tlačítko REC ( ), nahrávání se zastaví. Stisknete-li tlačítko REC ( ) znovu, nahrávání bude pokračovat. Natočte mikrofon směrem ke zdroji, z nějž má být zvuk nahráván. Diktafon nebude moci dále nahrávat, pokud se zobrazí zpráva [Memory Full] nebo [Maximum File Size is reached]. Před dalším nahráváním vymažte některé nepotřebné soubory. Je-li zbývající doba nahrávání méně než 60 sekund, začne indikátor nahrávání blikat. Zkrátí-li se doba nahrávání na 30 nebo 10 sekund, indikátor bude blikat rychleji. 3

4 Přehrávání a b Změna rychlosti přehrávání c d ``` Rychlost přehrávání lze změnit na následující hodnoty: 0,5x, 0,75x, normální, 1,2x, 1,5x a 2,0x. a Datum nahrávání/ b Číslo aktuálního souboru/ c Uplynulý čas přehrávání/ d Lišta s indikátorem stavu přehrávání Rychle e Pomalu e Přibližná délka souboru s Pokud přidržíte tlačítko 0 nebo 9 v režimu přehrávání, soubor se posune vpřed se zvukem. s Pokud stisknete tlačítko 0 nebo 9, když je diktafon zastaven, diktafon přejde na začátek souboru. s Rychlé převíjení vpřed a vzad je možné i na soubory s jiným datem. Používáte-li sluchátka, reproduktor diktafonu bude odpojen. Přehrávání je monofonní. Potlačení šumu On Hluk daného souboru bude během přehrávání z důvodu zajištění lepší kvality zvuku ztlumen. Hlasitost Low Abyste předešli podráždění ucha, nasaďte si sluchátka až po snížení hlasitosti. Pouštíte-li přehrávání do sluchátek, nezvyšujte příliš hlasitost. Může to způsobit poškození sluchu a snížit schopnost slyšení. Indikátor potlačení šumu High Off Sluchátko není součástí dodávky. 4 Soubor je přehrán tak, jak byl nahrán. Když je přepínač NOISE CANCEL v poloze [ON], rychlost přehrávání se vrátí na normální hodnotu přehrávání.

5 Hledání souboru Vyhledejte soubory podle data, kdy byly vytvořeny. s Hledání souboru nahraného 15. října. `` `` `` Indikátor stavu diktafonu : Během přehrávání F : Během rychlého přehrávání S : Během pomalého přehrávání Je-li diktafon zastaven, stisknutím a přidržením tlačítka STOP ( ) zobrazíte obrazovky [Time & Date] a [Remain]. Zobrazí se obrazovka data. Vyberte October 15. První soubor se přehraje. Pokud soubor přeskočíte, diktafon přejde na další soubor. Mazání Chcete-li odstranit všechny soubory zobrazeného data, použijte tlačítko SEARCH/MENU a přepněte zobrazení dat. s Vyberte soubor, který chcete odstranit a předem zastavte přehrávání. `` `` `` `` Vybrat Nastavit Vymaž soubory daného data Vymaž soubor Zruš Pokud vyberete možnost [Cancel] a je stisknuto tlačítko PLAY/OK ( ), diktafon se zastaví. Vymazaný soubor nelze obnovit. Při odstraňování souborů buďte opatrní. Pokud není žádná akce vybrána do 8 sekund, diktafon se opět zastaví. Zpracování může trvat déle než 10 sekund. Během této doby nikdy nevyjímejte baterie, protože by mohlo dojít k poškození dat. Rovněž zkontrolujte úroveň nabití baterie, chcete-li mít jistotu, že v průběhu zpracovávání dat nedojde k jejímu vybití. 5

6 Postup nastavení nabídky 1 Přidržte tlačítko SEARCH/MENU po dobu 1 sekundy nebo déle. 2 Stisknutím tlačítka 0 nebo 9 se přesuňte na položku, kterou chcete nastavit. Čas a datum Režim nahrávání Zvukový tón Jazyk Nastavit Vypnutí a zapnutí zvukového tónu On/Off Použitím tlačítka 0 a 9 zapněte nebo vypněte provozní zvuk (On/Off). Změna jazyka displeje English Deutsch Français Español Italiano Polski Русский Použitím tlačítka 0 a 9 zvolte jazyk displeje. Nastavení času a data Počáteční nastavení data a času umožní snadnější správu souborů. Nastavit Předchozí Další Hodiny se spustí od nastaveného data a času. Stiskněte tlačítko PLAY/OK ( ) podle časového signálu. Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, před dalším použitím zkontrolujte nastavení času a data. Změna režimu nahrávání Použitím tlačítka 0 a 9 přepněte režimy nahrávání. Doporučená nastavení podle nahrávacích podmínek Doporučená nastavení Nahrávací podmínky Rec Mode (Režim MIC SENSE nahrávání) Diktát s velkým množstvím hluku v pozadí. Nahrávání přednášek a schůzek. Dlouhé nahrávky. [HQ] (nahrávání zvuku ve vysoké kvalitě) [HQ] (nahrávání zvuku ve vysoké kvalitě) [SP] (standardní nahrávání) [LOW] (Nízká) [HIGH] (Vysoká) [HIGH] (Vysoká) 6

7 Odstraňování potíží Ot1: Napájení nelze zapnout. Od1: Baterie mohou být vybité. Baterie mohou být vloženy nesprávně. Zkontrolujte orientaci = a -, než vložíte nové baterie. Nejsou svorky baterií ušpiněné? Pokud ano, očistěte je suchým hadříkem. Ot2: Po stisknutí tlačítka neprobíhá žádná akce. Od2: Přepínač POWER může být nastaven v poloze [OFF/HOLD]. Posuňte přepínač POWER do polohy [ON]. Ot3: Při přehrávání není z reproduktoru slyšet zvuk nebo je zvuk velmi slabý. Od3: K diktafonu je možná připojeno sluchátko. Hlasitost je možná nastavena na minimální úroveň. Ot4: Není možné nahrávat zvuk. Od4: Stisknutím tlačítka REC ( ): Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazí zpráva [Memory Full]. Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazí zpráva [Maximum File Size is reached]. Před dalším nahráváním vymažte některé nepotřebné soubory. V jeden den je možné nahrát maximálně 99 souborů. Ot5: Rychlost přehrávání je příliš vysoká (nízká). Od5: Diktafon je možná nastaven na rychlé (pomalé) přehrávání. Pomocí tlačítka PLAY SPEED nastavte normální rychlost přehrávání. Technické údaje Záznamové médium: Vestavěná paměť flash (2 GB) Celková frekvence: Režim HQ: 70 až Hz Režim SP: 70 až Hz Délka záznamů: Režim HQ: přibližně 98 hod Režim SP: přibližně 202 hod Mikrofon: Elektretový kondenzátorový mikrofon (monofonní) Reproduktor: Vestavěný dynamický kulatý reproduktor, Ø36mm Maximální výkon: 180 mw Konektor sluchátek (monofonní): ø 3,5 mm, impedance 8 Ω nebo více Napájecí zdroj: Dvě baterie AAA (LR03) Životnost baterie: Životnost alkalické baterie Nahrávací režim HQ SP V nahrávacím režimu přibližně přibližně 67 hod 80 hod V režimu přehrávání přibližně přibližně (s vestavěnými 21 hod 21 hod reproduktory) V režimu přehrávání (sluchátko) přibližně 45 hod přibližně 49 hod Rozměry: 95 (D) mm x 50 (Š) mm x 18,2 (H) mm (bez výčnělků) Hmotnost: 78 g (včetně baterie) Provozní teplota: 0 C 42 C Životnost baterie je změřena společností Olympus. Životnost baterií výrazně závisí na typu baterií a na podmínkách, v nichž jsou baterie používány. Zaznamenaný obsah je určen pouze pro vaši osobní potřebu a zábavu. Je zakázáno zaznamenávat materiál podléhající autorským právům bez povolení vlastníků těchto práv podle zákona o autorském právu. Technické údaje a design se mohou za účelem zlepšení výkonu změnit bez předchozího upozornění. Značka CE znamená, že produkt splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, životní prostředí aochranu zákazníka. Tento symbol [přeškrtnutý odpadkový koš s kolečky WEEE Annex IV] znamená oddělený sběr elektrického a elektronického odpadu v zemích EU. Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu. Pro likvidaci přístroje použijte systém sběru a recyklace odpadu ve své zemi. Platí pro produkt: DP-211 Tento symbol [přeškrtnutá popelnice s kolečky Directive 2006/66/EC Annex II] indikuje oddělený sběr elektronického odpadu v zemích EU. Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu. Baterie likvidujte pomocí systému sběru a recyklace odpadu ve své zemi. 7

8 OLYMPUS IMAGING CORP. Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo , Japan. Tel. +81 (0) OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH (Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, Hamburg, Germany. Tel. +49 (0) (Letters) Postfach Hamburg, Germany. OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. Evropská 176, Praha 6, info-linka pro technické dotazy: E1-BS TR1111

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

KX-PRX150FX. Návod k obsluze. Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním. Model č.

KX-PRX150FX. Návod k obsluze. Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním. Model č. Návod k obsluze Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním Model č. KX-PRX150FX Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Přečtěte si tuto příručku a uschovejte ji

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah xi Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6411FX KX-TG6412FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG6421FX

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod Jednotlivé části a hlavní funkce fotoaparátu Základy snímání a přehrávání Funkce fotografování Funkce přehrávání Nahrávání a přehrávání videosekvencí Obecné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

GT-C3520. Uživatelská příručka

GT-C3520. Uživatelská příručka GT-C3520 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD

5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD 5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD 1 Základy 2 Úvod 2 Obsah balení 2 Bezpečnostní příručka 3 Bezpečnostní upozornění a oznámení 3 Začínáme 6 Připraveno k práci 6 Vzhled telefonu

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. Obsah Důležité

Více

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou.

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou. VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM ČESKY VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ Logo DV je registrovanou obchodní známkou. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC v platném znění směrnic 93/68/EEC.

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KX- TGE210FX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000

Návod k obsluze. 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 Návod k obsluze 2013 VTech Printed in China 91-002843-000 0703 IM CZ.indd 1 20.02.14 11:48 0703 IM CZ.indd 2 20.02.14 11:48 ÚVOD Kidizoom Kid Connect je odolný a zábavný fotoaparát, který umožňuje dětem,

Více

Uživatelská příručka. www.htc.com

Uživatelská příručka. www.htc.com Uživatelská příručka www.htc.com Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON

Více