PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA pravidla zastupitelstva města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA pravidla zastupitelstva města"

Transkript

1 Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města Název: Typ dokumentu: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU MĚSTSKÁ POLICIE MOST PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA pravidla zastupitelstva města Číslo dokumentu: Verze: B Účinnost od: Účinnost do: - Vlastník dokumentu: zastupitelstvo města Zodpovědný odbor: Odbor kancelář primátora a tajemníka Zpracovaly: Ing. Jana Čejková Ing. Jana Macháčková Počet stran dokumentu: 12 Počet příloh: - Počet stran celkem: 12 Datum: Místo uložení, podoba originálu dokumentu: OKPaT oddělení personálních činností, listinná Podpis: Konzultováno s: KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o. Tajemník schválil: Ing. Jiří Mysík Datum: Datum: Podpis: Podpis: Primátor schválil: Mgr. Jan Paparega Datum: Podpis: Razítko řízené kopie a podpis správce dokumentů: Číslo řízené kopie: Datum vydání řízené kopie: Důvod zrušení dokumentu: Datum zrušení dokumentu: Podpis správce dokumentů:

2 OBSAH 1 ÚVOD POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY CÍL ÚPRAVY VYMEZENÍ POJMŮ Poskytovatel Kompetence Dotace Dotační programy Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu Finanční rámec Způsobilí žadatelé o dotaci Hodnotící komise Administrátor Koordinátor Dotační kalendář Pravidla zveřejňování informací Dotace poskytovaná na jiný účel Dotace na účel stanovený zvláštním právním předpisem PRAVIDLA A POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Vyhlášení Dotačních programů, podmínky pro poskytování Dotací Podání Žádosti, podmínky pro poskytování dotací Hodnocení a výběr žádostí Obecná pravidla čerpání dotací Systém evidence, kontroly a vyúčtování přidělených dotací ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTU B Stránka 2 z 12

3 1 ÚVOD V souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo města Mostu tato Pravidla pro poskytování dotací. 2 POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY Administrátor tajemník komise Rady města Mostu, případně další určení zaměstnanci města Dotace poskytovaná na jiný účel Dotační kalendář Dotační program Hodnotící komise Individuální žádost Koordinátor Město MmM Poskytovatel Pravidla Příjemce Rada Rozpočet Smlouva Zastupitelstvo Žadatel Žádost/Projekt dotace poskytovaná na základě individuální žádosti základní zdroj informací o dotačních programech statutárního města Mostu v daném kalendářním roce program pro poskytování dotací obsahující souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného v programu komise pro hodnocení žádostí o dotace jmenovaná Radou města Mostu žádost, v níž účel dotace určuje žadatel o dotaci zaměstnanec Magistrátu města Mostu, který plní úkoly na úseku dotací statutární město Most Magistrát města Mostu statutární město Most Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města příjemce dotace, o jehož žádosti o dotaci bylo rozhodnuto kladně Rada města Mostu rozpočet statutárního města Mostu veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zastupitelstvo města Mostu způsobilý žadatel o dotaci popis a harmonogram aktivit žadatele, na jejichž financování je žádána dotace, přičemž žádostí se rozumí stav do podpisu smlouvy a projektem se rozumí stav po podpisu smlouvy. B Stránka 3 z 12

4 3 CÍL ÚPRAVY Pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Most v následujících vymezených oblastech: 1) na podporu kultury; 2) na podporu sportu; 3) na podporu prorodinných aktivit; 4) na podporu sociálních aktivit a služeb; 5) na podporu národnostních menšin; 6) na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách; 7) na podporu prevence kriminality; 8) na podporu vzdělávacích a volnočasových aktivit (např. dětí, mládeže, seniorů). 4 VYMEZENÍ POJMŮ 4.1 Poskytovatel Poskytovatel se při poskytování dotací řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb. ) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a těmito Pravidly. 4.2 Kompetence Kompetence k rozhodování o poskytnutí dotace z Rozpočtu se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 4.3 Dotace Dotace jsou finanční prostředky určené na rozvoj oblastí vymezených Pravidly v kapitole 3. Dotace jsou poskytované Příjemcům z Rozpočtu, a to na základě rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva dle kompetencí uvedených v kap Dotační programy Dotační programy jsou konkrétní nástroje podpory, které vycházejí z Pravidel. Pro příslušný kalendářní rok a oblast jsou schvalovány Radou. Obsahují veškeré nezbytné informace pro Žadatele o dotaci a Příjemce. Mohou být členěny na Podprogramy, které konkretizují účel a podmínky poskytované dotace (např. příspěvek na celoroční činnost, příspěvek na krátkodobé jednorázové akce, podpora projektů, kde podmínky stanoví město, na podporu mládeže, seniorů.). Obecná pravidla Dotačního programu jsou uvedena v Z_OKPAT_263 Dotační program. 4.5 Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu Harmonogram přípravy a realizace Dotačního programu vymezuje termíny pro: 1) zveřejnění Dotačního programu (nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání Žádostí); 2) podání Žádostí (od do); B Stránka 4 z 12

5 3) rozhodnutí o poskytnutí Dotace (do); 4) realizace Projektů (od do); 5) vyúčtování a zhodnocení Projektu Příjemcem (do). 4.6 Finanční rámec Finanční rámec u všech Dotačních programů vymezuje: 1) celkový objem finančních prostředků vyčleněných na Dotační program; 2) finanční prostředky vyčleněné na Podprogramy; 3) maximální výši podpory Poskytovatele v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše Dotace. Dále u některých Dotačních programů může být vymezena minimální spoluúčast Žadatele na celkových uznatelných nákladech Projektu. 4.7 Způsobilí žadatelé o dotaci Způsobilými žadateli o dotaci jsou fyzické a právnické osoby. V případě dotace v rámci Dotačního programu musí žadatelé dále vyhovovat podmínkám příslušného Dotačního programu, ve kterém může být jejich okruh dále upřesněn. S ohledem na 28 zákona č. 250/2000 Sb. způsobilými žadateli nejsou příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Poskytovatel Dotace. 4.8 Hodnotící komise Činnost Hodnotící komise se řídí Pravidly a jednacím řádem hodnotící komise. Hodnotící komise: 1) připravuje Dotační programy odpovídající potřebám dané oblasti; 2) předkládá Dotační programy Radě ke schválení; 3) posuzuje všechny došlé Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky, a je zodpovědná za hodnocení Žádostí; 4) doporučuje vybrané Žádosti k podpoře dle kapitoly Administrátor Administrátor je jmenovitě uveden v Programu a k jeho povinnostem patří: 1) zajištění požadavku na zahrnutí finančních prostředků na dotaci pro konkrétní oblast do návrhu Rozpočtu; 2) zajištění zveřejnění Dotačního programu a Smlouvy dle kapitoly 4.12; 3) konzultace dotazů se zájemci o Dotaci; 4) příjem a evidence všech došlých Žádostí Z_OKPAT_206 Evidence dotací; 5) formální a věcná kontrola došlých Žádostí včetně příloh; 6) administrativní podpora při jednání Hodnotící komise; 7) po vyhodnocení v Hodnotící komisi předložení Žádostí k rozhodnutí podle kompetencí uvedených v kapitole 4.2; B Stránka 5 z 12

6 8) zajištění uzavření Smluv s Příjemci dle směrnice ID_ST_033 Pravidla pro tvorbu a evidenci smluv; 9) kontrola a administrace vyúčtování a zhodnocení Projektu předloženého Příjemcem (Z_OKPAT_206 Evidence dotace). Z důvodu předejití střetu zájmu Administrátor nesmí být členem statutárních orgánů subjektu, který se bude ucházet o dotaci v rámci příslušného Dotačního programu Koordinátor Koordinátor je povinen zejména: 1) přidělovat před schválením dotačního programu RmM evidenční čísla Dotačním programům; 2) zpracovávat Z_OKPAT_264 Dotační kalendář na základě Radou schválených Dotačních programů včetně aktualizace; 3) zajišťovat zveřejnění Dotačního kalendáře a informací k Dotačním programům na internetových stránkách Města 4) konzultovat dotazy Administrátorů při organizování postupů při poskytování dotací Dotační kalendář Dotační kalendář obsahuje o každém Dotačním programu minimálně následující údaje: 1) evidenční číslo 2) název Dotačního programu; 3) celkový objem finančních prostředků vyčleněný na Dotační program; 4) datum vyhlášení Dotačního programu; 5) datum začátku a ukončení příjmu Žádostí; 6) podporovaná oblast Pravidla zveřejňování informací Pravidla zveřejňování informací stanovují podmínky pro možné získání Dotací dle Pravidel. Administrátor je povinen zajistit zveřejnění Dotačního programu a Smlouvy prostřednictvím internetových stránek Města a úřední desky Města způsobem umožňující dálkový přístup. Dotační program musí obsahovat minimálně tyto údaje: 1) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty; 2) důvody podpory stanoveného účelu; 3) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu; 4) maximální výši dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace; 5) okruh způsobilých žadatelů; 6) lhůtu pro podání žádosti; 7) kritéria pro hodnocení žádosti; 8) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti; B Stránka 6 z 12

7 9) podmínky pro poskytnutí dotace; 10) vzor žádosti, případně obsah jejich příloh. Povinnost zveřejnit Dotační program vyplývá z 10c zákona č. 250/2000 Sb. Zveřejní se nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání Žádostí. Dotační program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. Smlouva včetně dodatků musí být podle 10d zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněna na úřední desce Města způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to nejméně po dobu 3 let ode dne jejího zveřejnění. Žadatelé o dotaci berou na vědomí, že tímto způsobem bude zveřejněna každá uzavřená smlouva o poskytnutí dotace bez ohledu na limit stanovený 10d zákona č. 250/2000 Sb. Splňuje-li smlouva nebo její dodatky podmínky stanovené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní se v registru smluv. V tomto případě se již dle zákona č. 250/2000 Sb. nezveřejní. Obsahuje-li Smlouva nebo její dodatky informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se Smlouva nebo její dodatky bez informací vyloučených ze zpřístupnění Dotace poskytovaná na jiný účel Mimo rámec vyhlášených Dotačních programů je možné podat Individuální žádost, která musí být doručena na předepsaném formuláři F_OKPAT_205 Žádost o poskytnutí dotace. Doručit je možno poštou, osobně na podatelnu Magistrátu města Mostu, Radniční 1, MOST, elektronicky podepsaná elektronickým podpisem Žadatele na adresu nebo prostřednictvím datové schránky města Mostu - identifikátor datové schránky = pffbfvy. Věcně příslušný odbor MmM zajistí projednání Žádosti kompetentními orgány města (kapitola 4.2). Tyto Žádosti mohou být podávány nejpozději do 31. října příslušného roku, ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu. Při poskytování a vyúčtování dotací, poskytnutých na základě individuálních žádostí, se přiměřeně použijí pravidla uvedená v hlavní kapitole Dotace na účel stanovený zvláštním právním předpisem Tato dotace je poskytována na základě podmínek stanovených příslušným právním předpisem. Jedná se např. o dotace poskytované na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto dotace jsou poskytovány na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu a způsobem v něm stanoveným. 5 PRAVIDLA A POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 5.1 Vyhlášení Dotačních programů, podmínky pro poskytování Dotací Finanční prostředky určené na Dotace na příslušný kalendářní rok, včetně rozdělení finančních prostředků na jednotlivé oblasti Dotačních programů schvaluje Zastupitelstvo v rámci schvalování Rozpočtu. V případě, že alokované finanční prostředky nejsou během kalendářního roku v rámci poskytnutí dotací vyčerpány, budou přesunuty nejpozději do příslušného kalendářního roku rozpočtovým opatřením do nespecifikované finanční rezervy finančního odboru MmM. B Stránka 7 z 12

8 Dotační programy pro jednotlivé oblasti podpory budou zpravidla vyhlašovány dvakrát do roka. V případě, že nebudou vyčleněné finanční prostředky rozděleny mezi Příjemce, může Rada vyhlásit Dotační programy vícekrát. Hodnotící komise ve spolupráci s Administrátorem a věcně příslušnými odbory MmM zpracují Dotační program, který předseda hodnotící komise předkládá Radě ke schválení. V jednotlivých Dotačních programech lze stanovit, že se Poskytovatel bude finančně spolupodílet pouze určitým maximálním procentem na úhradě uznatelných nákladů realizovaných Projektů. Taktéž lze stanovit minimální spolufinancování Příjemcem, přičemž do příjmů, kterými se Příjemce podílí na spolufinancování uznatelných nákladů Projektu, nebudou uznány Příjmy z jiné dotace nebo daru. Konkrétní podmínky jsou uváděny v rámci jednotlivých Dotačních programů. Koordinátor na základě schválených Dotačních programů zpracovává pro kalendářní rok Dotační kalendář. Vyhlášení Dotačního programu je zveřejněno dle Pravidel (kapitola 4.12). Pokud je vyhlášen Dotační program na období, pro který dosud není schválen Rozpočet, platí, že Dotace přiznaná na jeho základě může být krácena v poměru, v jakém je objem Rozpočtem alokovaných finančních prostředků pro tento Dotační program nižší, než byl předpoklad uvedený v Dotačním programu. Nebudou-li pro takový Dotační program v Rozpočtu alokovány žádné prostředky, má se za to, že Dotační program byl zrušen a Dotace nebude poskytnuta. 5.2 Podání Žádosti, podmínky pro poskytování dotací Dotaci lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě na základě písemné Žádosti Z_OKPAT_205 Žádost o poskytnutí dotace, jejíž vzor je součástí vyhlašovaných Dotačních programů. Žádost je také umístěna na webových stránkách Města. Žádosti o Dotaci na účel určený Poskytovatelem v Dotačním programu se přijímají v souladu s podmínkami stanovenými v Dotačním programu. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané Smlouvy Z_OKPAT_047 Typové smlouvy, která bude obsahovat výčet uznatelných nákladů v celkové výši schválené dotace, které mohou být uvedeny v příloze smlouvy, jako nákladový rozpočet Projektu. Ve Smlouvě budou stanoveny konkrétní podmínky poskytnutí dotace a podmínky Dotačního programu, je-li z něho dotace poskytnuta. Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů Projektu dle termínu zahájení a ukončení realizace Projektu, nejvýše však od do daného roku, není-li ve smlouvě či jednotlivých Dotačních programech stanoveno jinak. Vymezení uznatelných nákladů je v kompetenci příslušné Hodnotící komise. Náklady, které nejsou v Dotačním programu výslovně uvedeny ve výčtu uznatelných nákladů, jsou neuznatelné. V případě, že kompetentní orgán Města uzná v žádosti obsažené zdůvodnění neuznatelného nákladu jako možný uznatelný náklad, je tato skutečnost upravena ve Smlouvě. Na poskytnutí dotace není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (kap. 4.14). 5.3 Hodnocení a výběr žádostí Administrátor obdržené Žádosti zaeviduje do Z_OKPAT_206 Evidence dotací a následně zajišťuje formální a věcnou kontrolu Žádostí. Formální kontrolou ověří, zda je Žádost úplná v souladu s požadovanými náležitostmi Dotačního programu. Věcná kontrola spočívá v ověření, zda nákladový rozpočet v Žádosti je v souladu s Dotačním programem. B Stránka 8 z 12

9 Pokud Žádost vykazuje formální, nebo věcné nedostatky, Administrátor vyzve do 30 pracovních dnů ode dne doručení Žádosti písemně či elektronicky Žadatele k jejímu doplnění/přepracování. Pokud Žadatel do 5 pracovních dnů od doručení výzvy požadované dokumenty nedoplní, Administrátor Žádost vyřadí z dalšího hodnocení a Žadatele o této skutečnosti informuje. Žádosti, které splnily kritéria formální a věcné kontroly, jsou následně hodnoceny na jednání Hodnotící komise dle kritérií stanovených v Dotačním programu a poté předloženy k rozhodnutí o přidělení dotace, a to podle kompetencí uvedených v kapitole 4.2. Hodnotící komise vypracuje Zápis z hodnocení Z_OKPAT_017 Zápis z jednání, který bude obsahovat minimálně: Evidenční číslo Žádosti, název Žadatele, název Projektu, výši požadované dotace, návrh Hodnotící komise (vybrán/nevybrán), doporučená výše poskytnuté dotace. Neschválení Žádosti musí být Hodnotící komisí řádně odůvodněno. Všichni Žadatelé, kterým nebyla dotace schválena, jsou informováni o rozhodnutí k Žádosti, a to do 15 pracovních dnů ode dne rozhodnutí. Žadatelé, o jejichž Žádosti bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, budou vyzváni Administrátorem k podpisu Smlouvy. 5.4 Obecná pravidla čerpání dotací Na základě platné Smlouvy jsou Příjemcům poskytovány Dotace na bankovní účet, uvedený ve Smlouvě nebo v hotovosti, do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami, nebude-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem Projektu, Smlouvou a podmínkami vyhlášených Dotačních programů. Příjemce je povinen realizovat Projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, realizaci Projektu a/nebo poskytnutou Dotaci a závazky z ní Příjemce nemůže převést na jinou osobu. V konkrétních případech uvedených v jednotlivých Dotačních programech musí Příjemce realizaci celého Projektu sledovat v účetní evidenci odděleně, a to v členění na náklady financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Účetní doklady, které dokládají uznatelné náklady, musí být Příjemcem viditelně označeny min. textem: Dotace města Most, č. smlouvy... (doplnit číslo). Čestné prohlášení Příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného Projektu není považováno za prokazatelné vyúčtování. Příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny týkající se samotného příjemce dotace (osobní údaje, IČO, změna obchodní firmy apod.), a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne změny. Příjemce dotace je oprávněn, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak, jednostranně změnit množství v jednotlivých položkách položkového rozpočtu za podmínky, že jednotlivé položky položkového rozpočtu a ujednaná výše dotace zůstanou touto změnou nedotčeny. Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet Poskytovatele do 7 pracovních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 7 pracovních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. B Stránka 9 z 12

10 V případě, že Příjemce nezahájí realizaci Projektu nebo ji přeruší z důvodů, že Projekt nebude uskutečňovat, je povinen do 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl být Projekt zahájen nebo ode dne ukončení realizace Projektu, písemně ohlásit tuto skutečnost Administrátorovi. Dále je povinen vrátit dotaci zpět na účet Poskytovatele v plné výši do 30 pracovních dnů ode dne, kdy měl být projekt zahájen a zahájen nebyl nebo ode dne ukončení realizace Projektu. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za porušení stanovených podmínek se stanoví následujícím procentním rozmezím: (rozhodným dnem pro uplatnění sankce je náhradní termín pro předložení vyúčtování dle podkapitoly 5.5.) 1) odvod za prodlení s předložením vyúčtování: a) do 7 pracovních dnů včetně - 5 % z poskytnuté dotace; b) nad 7 do 30 pracovních dnů včetně - 10 % z poskytnuté dotace; c) nad 30 do 60 pracovních dnů včetně - 50 % z poskytnuté dotace; 2) odvod za porušení povinností stanovených v kapitole 5.4 týkající se neoznačení dokladů - 10 % poskytnuté dotace. Postup při ukládání sankcí se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen s ohledem na své možnosti prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Město. Jednotlivé povinnosti pro splnění podmínek publicity budou odvozovány od příslušného Projektu a objektivních možností Příjemce a budou stanoveny ve Smlouvě. Logo Města poskytne Příjemci Poskytovatel. 5.5 Systém evidence, kontroly a vyúčtování přidělených dotací Administrátor je povinen evidovat v rámci Dotačního programu doklady o veškerých poskytnutých dotacích v písemné či elektronické podobě a zajistit jejich řádné vyúčtování. Evidence ke každé dotaci musí minimálně obsahovat: 1) Žádost; 2) kopii podepsané Smlouvy nebo pouze číslo Smlouvy s odkazem, že originál je založen v evidenci smluv vedené Poskytovatelem; 3) kopie všech Příjemcem uplatněných průkazných dokladů, vztahujících se k přidělenému Projektu; 4) vyúčtování a zhodnocení Projektu Příjemcem včetně kontroly provedené Administrátorem; 5) případně další doklady specifikované Dotačním programem, nebo Smlouvou. Příjemce je povinen umožnit Administrátorovi, dalším pověřeným pracovníkům a členům Hodnotící komise fyzickou kontrolu podpořeného Projektu na místě realizace a nahlédnout do svých účetních nebo daňových záznamů. Tuto součinnost je příjemce povinen umožnit kdykoliv, a to v době od počátku realizace projektu do 5 let ode dne ve Smlouvě uvedeném termínu pro předložení Vyúčtování dotace. B Stránka 10 z 12

11 Vyúčtování a zhodnocení Projektu musí být předloženy Příjemcem řádně a v souladu s termínem uvedeným ve Smlouvě. V opačném případě vyzve Administrátor Příjemce k předložení vyúčtování a zhodnocení Projektu v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů. Není-li tato povinnost splněna ani v náhradním termínu, je povinen vrátit dotaci dle podkapitoly 5.4. Dlužná částka bude v případě nevrácení ve stanoveném termínu vymáhána v souladu s právními předpisy. Konečné vyúčtování a zhodnocení projektu předkládá Příjemce na předepsaném formuláři F_OKPAT_207 Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu, který je přílohou Dotačního programu. Příjemce předloží Administrátorovi jako součást vyúčtování kopie průkazných dokladů dle zákona o účetnictví. V případě dotace vyšší než 200 tis. Kč může být Příjemce požádán o doložení soupisů účetních dokladů formou výpisů z účetních deníků. V odůvodněných případech si Administrátor může vyžádat předložení originálů těchto dokladů k nahlédnutí. Případná následná kontrola vyúčtování spadá do kompetence oddělení kontroly MmM. Případné vymáhání poskytnutých dotací spadá do kompetence finančního odboru. Spory ze Smluv rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje na základě znění 10b, odst. 1 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to podle zákona č. 500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Změnová verze B ruší a nahrazuje předcházející verzi A. Dokument B byl schválen usnesením ZmM ze dne Ustanovení související se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývají účinnosti dnem , před tímto datem budou smlouvy zveřejňovány ve stávajícím registru smluv Poskytovatele. Uváděnými odkazy na interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. se vždy rozumí interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. v aktuálním platném znění. Formulář Žádosti, návrh Smlouvy, formulář na Vyúčtování a zhodnocení Projektu a případně další požadované přílohy k Žádosti jsou součástí vyhlašovaného Dotačního programu. Pro Individuální žádosti jsou uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách Města nebo na příslušných odborech MmM. 7 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTU Datum účinnosti Verze dokumentu Důvod a obsah aktualizace B Důvod: Revize dokumentu z důvodu vydání nového zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv Obsah aktualizace: Kap. 3 bod 8 rozšířen o oblast vzdělávací aktivity Kap. 4.7 změna definice způsobilého žadatele o dotaci Kap doplněna povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnění v registru smluv Kap rozšířeny možnosti doručení žádosti o dotaci o elektronické podání B Stránka 11 z 12

12 Kap. 5.2 změna - nákladový rozpočet projektu nemusí být přílohou smlouvy, ale přímo ve smlouvě Kap změna označení účetních dokladů - doplněna podmínka vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace - upřesněny termíny odvodu za porušení stanovených podmínek odvod za prodlení s předloženým vyúčtováním B Stránka 12 z 12

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE 6/2013 Rady města České Budějovice ze dne 20. 11. 2013 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice Vydává

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě

DOTAČNÍ PROGRAM. národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě Ev. č. 04/2015 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/1215/22/2015 ze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT a VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Ev. č. 02/2015 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/1139/21/2015 ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ev. č. 05/2016 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/2374/41/2016 ze dne 13. 10. 2016 Obsah 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně

Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně Číslo vnitřního předpisu: VP/8/2015 Schválen usnesením Zastupitelstva města Třeboně č. 164/2015-10 dne 14.12.2015 Účinnost od 01.01.2016 Zpracovala:

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu Zastupitelstvo města Písek (dále jen zastupitelstvo města ) se na svém zasedání dne 01.12.2016 usneslo vydat v

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT PREVENCE KRIMINALITY V ROCE 2017 Ev. č. 03/2016 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/2375/41/2016 ze dne 13. 10. 2016 Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ev. č. 03/2017 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/3603/61/2017 ze dne 12. 10. 2017 Obsah 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska Rada v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Vypracovali: Mgr. Dita Breberová, Mgr. Robert Mlejnek Za správnost a aktualizaci odpovídá: Mgr. Dita Breberová

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00080 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM. NA PODPORU SOCIÁLNÍCH AKTIVIT, AKTIVIT PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN a INTEGRACE CIZINCŮ V MOSTĚ

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM. NA PODPORU SOCIÁLNÍCH AKTIVIT, AKTIVIT PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN a INTEGRACE CIZINCŮ V MOSTĚ STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH AKTIVIT, AKTIVIT PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN a INTEGRACE CIZINCŮ V MOSTĚ Ev. č. 04/2017 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č.

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města IČ:

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 DNE: 10. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 17/2016/OS/1 OBSAH: Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany 1. Základní principy 1.1. Poskytování peněžních prostředků (dále jen dotace ) z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany (dále

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Městský obvod statutární město Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice

Městský obvod statutární město Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice Městský obvod statutární město Pardubice Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Směrnice č. 28-1/2015: Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2016

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou I. Všeobecná ustanovení Tyto zásady stanoví postup při poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova Příloha č. 1 dotačního programu N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova 1. Město Krnov a I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem: Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov

Více

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních zájmových činností

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních zájmových činností Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních zájmových činností Číslo vnitřního předpisu: VP/11/2015 Schválen usnesením Zastupitelstva města Třeboně

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 4 (dále jen MČ Praha 4 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 4 fyzickým nebo právnickým

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady

Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Úvodní ustanovení 1. Dotace města Poděbrady je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Poděbrady fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Smluvní strany

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I. Smluvní strany Město Kralupy nad Vltavou se sídlem Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, PSČ 278 01 IČO: 236977 jeho jménem starosta města pan

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám. S. Freuda 19, Příbor IČ:

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám. S. Freuda 19, Příbor IČ: MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora Druh předpisu: Pravidla

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 530/OŽP/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Janou Návratovou, vedoucí

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha č. 7 k Pravidlům dotačního programu města České Budějovice na podporu oblasti v roce 201x S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu

Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Pravidla pro poskytování dotací z Fondu cestovního ruchu Administrátor: Odbor kultury, školství a sportu Schváleno: Zastupitelstvo

Více

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu Číslo vnitřního předpisu: VP/9/2015 Schválen usnesením Zastupitelstva města Třeboně č. 164/2015-10

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Dotační program na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Přílohy: 1. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ORGANIZOVANÉ ČINNOSTI P

Dotační program na podporu organizované činnosti pro děti a mládež. Přílohy: 1. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ORGANIZOVANÉ ČINNOSTI P Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 21.12.2016 Číslo jednání: 6 Číslo jednací: MULA 41335/2016 Počet l. dok.: Počet příloh: Počet l. příloh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 14.12.2016 Název

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 1. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017 (dále jen Program ) vyhlašuje

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Příloha č. 1 Programu NÁVRH S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ: 70890692

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM Obec Dlouhá vyhlašuje pro období 2015 2018 PROGRAM pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Dlouhá 1. Účel poskytnutí dotace Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník. Čl. I Předmět úpravy

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník. Čl. I Předmět úpravy Město Jeseník Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník Čl. I Předmět úpravy 1. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník veřejně prospěšným projektům (dále jen Pravidla)

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více