Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na službu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na službu"

Transkript

1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na službu Název veřejné zakázky: Poradenství při modernizaci podnikových aplikací (dále poradenství) Název veřejného zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové Zastoupený: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. - ředitelem Právní forma: státní příspěvková organizace se sídlem: Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ IČ: Předmět veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je podpora zadavatele při řešení organizačních záležitostí, projektového managementu a vedení zadávacího řízení, jehož předmětem bude nový nemocniční informační systém. Zadávací řízení na nový nemocniční informační systém bude veden formou soutěžního dialogu (SD) dle 35 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Soutěžní dialog proběhne v 6 fázích: Fáze 1: Přípravná fáze - metodická podpora přípravy dokumentu Oznámení o zahájení soutěžního dialogu, - příprava Dokumentace SD v období květen/červen 2011, - vyhodnocení žádostí o účast v SD včetně nastudování přihlášek do SD pro potřeby rozhodnutí o splnění kvalifikačních předpokladů a vyhodnocení objektivních kritérií, a - nastudování navržených řešení pro podporu diskuse v soutěžním dialogu. Dále budou předmětem plnění tyto činnosti: - kompletace vstupních informací pro zadávací dokumentaci SD, - kontrola úplnosti požadavků na projekt, - ověření kapacitních schopností FN HK - definování požadavků na stávající, respektive definování požadavků na nové zdroje, - kontrola konkrétnosti zadání projektu a jeho proveditelnosti z hlediska času a kapacitních možností FN HK, - návrh modelu řízení projektu a vymezení kompetencí, - definice pravidel řízení projektu, - návrh změnového řízení, identifikace rizik - návrh risk managementu, předběžné určení nákladů FN HK (základní úroveň business case)

2 Fáze 2: Předvedení účastníků soutěžního dialogu a jejich strategie řešení - účast a odbornou podporu při představení účastníků soutěžního dialogu a jejich strategie, - startup schůzky s účastníky SD, - vyhodnocení této fáze, - seznámení ses dodanými informacemi jednotlivých účastníků, - vytvoření seznamu doporučujících otázek k prezentaci, - návrh strategie v komunikaci během prezentace. Fáze 3: Dialog o řešení potřeb FN HK s účastníky soutěžního dialogu - spolupráce na předvedení řešení jednotlivých účastníků ve třech dílčích fázích soutěžního dialogu - pro oblasti ekonomického řízení, klinických a ošetřovatelských procesů, a migrace a implementace, - účastnit se a poskytovat odbornou podporu jednotlivých dílčích fází soutěžního dialogu, - metodicky vést jednotlivé dílčí fáze soutěžního dialogu, - ve spolupráci s FN HK uskutečnit vyhodnocení jednotlivých dílčích fází soutěžního dialogu, - tvorba formulace preferovaných řešení, pro účely specifikace v zadávací dokumentaci ve výběrovém řízení. Fáze 4: Zpracování dokumentace pro výběrové řízení - zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, - návrh obsahového rozčlenění projektu, - návrh časového plánu projektu, - návrh hlavních milníků projektu, - návrh parametrů akceptačního řízení, - návrh hodnotících parametrů - kvalita projektu. Zadavatel dodá potřebné podklady potřebné pro zpracování zadávací dokumentace, poradce provede finální integraci na základě best practice projektového managementu a zadání projektu (viz výše).

3 Fáze 5: Zpracování dokumentace pro podporu migrace preferovaných řešení ze stávajícího nemocničního informačního systému. - zpracování požadavků na stávajícího dodavatele NIS na podporu a spolupráci na základě migračních schémat preferovaných řešení ve variantě ve spolupráci s existujícím poskytovatelem systému AMIS H a ve variantě bez spolupráce. Zadavatel poskytne veškeré dostupné know-how stávajícího systému a podle potřeby bude zajišťovat externí spolupráci včetně úhrady nutných nákladů na takovou spolupráci. Fáze 6: vyhodnocení výběrového řízení - spolupráce na vyhodnocení VŘ dle zadaných parametrů dle fáze 4. Způsob plnění Poradce bude průběžně vykonávat požadované činnosti v jednotlivých fázích soutěžního dialogu a předávat zadavateli výstupy v podobě dokumentace SD a vyhodnocení jednotlivých výše uvedených fází. Dalším výstupem bude zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení zahrnující specifikovaná preferovaná řešení dle zadaných parametrů viz fáze 4. Poradce bude vykonávat služby dle potřeb zadavatele od uzavření smlouvy, nejpozději do nebo do vyčerpání částky ,- Kč bez DPH vyplacené poradci. Poradce se podáním nabídky zavazuje odpracovat minimálně 100 člověko-dnů svých pracovníků na práci v projektu. O alokaci svých pracovníků rozhoduje Poradce v souladu s požadavky zadavatele, přičemž v jednotlivých fázích bude předpokládané nasazení následovné: Fáze 1: 15 člověko-dnů Fáze 2: 5 člověko-dnů Fáze 3: 30 člověko-dnů Fáze 4: 20 člověko-dnů Fáze 5: 5 člověko-dnů Fáze 6: 2 člověko-dnů

4 Pozn: uvedené rozdělení do fází je indikativní, 23 člověko-dnů bude poradce alokovat dle vývoje projektu a svého doporučení. Platební podmínky Odměna Poradci proběhne ve dvou krocích. 1/ Platba za vykonané služby bude prováděna měsíčně na základě odsouhlaseného výkazu činností, přičemž bude účtována i poměrná část dne (rozumí se 8h denně). Výše nabídkové ceny za jednoho člověka-den v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení. Zadavatel stanovuje maximální přípustnou výši ceny jednoho člověka-dne na 8.500,- bez DPH. 2/ Dále poradce obdrží jednorázově odměnu za odevzdání zpracované zadávací dokumentace a podkladů pro podporu migrace ze stávajícího řešení, a to do 15 dní po dni akceptace odevzdaných výstupů zadavatelem. Výše požadované jednorázové odměny za odevzdání zpracované zadávací dokumentace a podkladů pro podporu migrace ze stávajícího řešení bude předmětem hodnocení. Zadavatel stanovuje maximální přípustnou výši odměny za odevzdání zpracované zadávací dokumentace a podkladů pro podporu migrace ze stávajícího řešení na ,- bez DPH. Způsob hodnocení: Nabídky budou hodnoceny dle výše součtu ceny za jeden člověko-den v Kč bez DPH a jednorázové odměny za odevzdání zpracované zadávací dokumentace a podkladů pro podporu migrace ze stávajícího řešení v Kč bez DPH, přičemž bude vybrána nabídka s nejnižším součtem. Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny, tzn. všechny nabídky, jež splňují veškeré zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Požadavky na prokázání kvalifikace: Poradce ve své nabídce doloží formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou jednat za poradce, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) h) a j) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, tzn.: a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového

5 podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). b) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). c) že v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. d) že vůči majetku poradce neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. e) že není v likvidaci. f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. g) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. h) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. j) že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

6 Poradce ve své nabídce doloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, tzn.: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Poradce předloží doklady prokazující splnění profesní kvalifikace v prosté kopii. Poradce ve své nabídce doloží formou čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou jednat za poradce, že splňuje ekonomické a finanční kvalifikačních předpokladů dle 55 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, tzn.: - že min. výše obratu dosažená poradcem s ohledem na předmět veřejné zakázky (tzn. v oblasti řízení projektů) činí za poslední účetní období minimálně ,- Kč. Poradce ve své nabídce doloží doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, tzn.: - seznam, který bude obsahovat přehled minimálně 3 relevantních projektů, u kterých poradce vykonával poradenskou činnost. Relevantním projektem se rozumí rozsahově a typově podobná činnost tj. výměna softwarových prostředků (aplikací) typu ERP, CRM, s počtem přístupových bodů (koncových uživatelů) minimálně 900, s objemem řízených projektů vyšších než 50 mil CZK za každý projekt. Přílohou tohoto seznamu musí být kladné osvědčení vydané v seznamu uvedenými objednateli poradenských služeb. V případě, že není možné zajistit doložení osvědčení objednatelů, uvede poradce v seznamu kontakt na objednatele služeb za účelem ověření si předložených informací. - jmenný seznam konzultantů (pracovníků poradce), kteří se budou na činnostech předmětu zakázky podílet včetně dokladu prokazujícího absolvování odborných certifikací pro oblast projektového řízení jednotlivých konzultantů. Zadavatel bude požadovat, aby přílohou rámcové smlouvy s vybraným poradcem byl závazek, že předmět plnění veřejné zakázky musí být realizován primárně jmenovanými konzultanty. Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: Poradce předloží jmenný seznam nejméně tří kvalifikovaných konzultantů pro následující oblasti: Vedení a řízení projektu, spolu s čestným prohlášením o pravdivosti předkládaných informací a popisem činností, na kterých se aktivně uvedení konzultanti podíleli plus jejich stručný životopis, ze kterého bude patrná jejich profesionální kariéra a splnění těchto požadavků na oblast vedení a řízení projektu - vysokoškolské vzdělání, plynulá komunikace v českém jazyce a anglickém jazyce, minimálně pět let odborných zkušeností v oblasti řízení projektů zavádění informačních systémů.

7 Další podmínky zadavatele: Poradce předloží svou nabídku v českém jazyce. Z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky, a to ani nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu. Poradce je povinen v nabídce předložit čestné prohlášení, že je vzhledem ke všem potencionálním zájemcům o účast v soutěžním dialogu nepodjatý (týká se i všech pracovníků poradce podílejících se na vykonávaných činnostech). Podmínku nepodjatosti nesplňuje ten, kdo se podílel přímo či nepřímo na zpracování nabídky zájemce nebo ho se zájemcem spojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr nebo má z jiných důvodů osobní zájem na zadání zakázky některému z potencionálních zájemců. Vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu provádění služeb, je povinností poradce tuto skutečnost zadavateli bezodkladně oznámit. Zadavatel ukončí s poradcem k tomuto okamžiku spolupráci. Obdobně se postupuje i za situace, kdy zadavateli vznikne pochybnost o nepodjatosti jakéhokoliv pracovníka poradce podílejícího se na vykonávaných činnostech. Povinný obsah nabídky: a/ krycí list použijte vzor b/ čestné prohlášení o nepodjatosti c/ vyplněný návrh rámcové smlouvy včetně příloh použijte vzor. Návrh smlouvy musí být ze strany poradce podepsán statutárním orgánem poradce nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy poradce. d/ čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů e/ doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů f/ doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu Být stále lepší díky vzdělávání registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00380 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH V LOKALITÁCH Z ROKU 2011

EVALUACE V LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍCH V LOKALITÁCH Z ROKU 2011 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana Zastoupený: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem odboru pro sociální začleňování v

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více