Hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta Bakalářská práce Autor: Eva Filipová, DiS. Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Martin Kohel Praha Červen, 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně. Literaturu, kterou jsem ke své práci vyuţila, jsem uvedla v seznamu pouţité literatury. V Losiné 10. června Eva Filipová, DiS.

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce, panu Ing. Martinu Kohelovi za pomoc a odborné vedení při zpracování této práce.

4 Anotace Tématem této bakalářské práce jsou hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta. Jsou zde přiblíţeny historické začátky poštovnictví přes vývoj České pošty aţ po současnost České pošty, s. p. a charakteristika jednotlivých produktů. Pro bliţší představu jsou zde uvedeny některé pracovní postupy při odbavení zákazníka. Annotation The theme of this Bachelor thesis is cash and noncash payment system in the state public enterprise the Czech Post. The thesis describes historical beginnings of postal services, through the development of the Czech Post up to present. In the thesis there are characterized particular products and for better general idea the thesis includes some working processes used when attending customers.

5 Obsah Úvod Historie poštovnictví Starověk Středověk Novověk Čechy Současnost České pošty, s. p Czech POINT Pošta PARTNER Česká pošta, s. p. a její transformace na a. s Seznam nabízených sluţeb České pošty, s. p Povinné sluţby Nepovinné sluţby Právní předpisy Mezinárodní organizace poštovního odvětví SPU Struktura SPU Cíle a nástroje SPU Organizační struktura Monopol Česká pošta, s. p Poštovní, listovní, sluţební a obchodní tajemství Poštovní tajemství Listovní tajemství Sluţební tajemství Obchodní tajemství Hotovostní operace Platební styk poštovními poukázkami Druhy poštovních poukázek Zasílací podmínky vnitrostátních poštovních poukázek Psaní poštovních adres Poštovní poukázka A Poštovní poukázka A doklad V... 35

6 4.4 Poštovní poukázka A daňová sloţenka Poštovní dobírková poukázka A Poštovní poukázka B Výplata poštovní poukázky B Doplňkové sluţby k poštovním poukázkám Dodejka Dodání do vlastních rukou Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta Termínovaná výplata Dispozice odesílatele k nakládání s poštovní poukázkou Sluţební poukázka Poštovní poukázka C Výplatní doklad poštovní poukázky C Doplňkové sluţby Poštovní dobírková poukázka C Poštovní poukázka D Doplňkové sluţby Výplata poštovní poukázky D Mezinárodní poštovní poukázky Zasílací podmínky mezinárodních poštovních poukázek Psaní poštovních adres do zahraničí Mezinárodní poukázka Z/A Mezinárodní poukázka Z/C Doplňkové sluţby Mezinárodní dobírková poukázka Western Union Příjem hotovosti Výplata hotovosti Bezhotovostní operace Seznámení s produkty poštovní spořitelny Struktura produktové nabídky ERA Osobní účet Zaloţení Osobního účtu Maxkarta... 55

7 5.6 Vybavení Maxkarty Transakce prováděné Maxkartou Vklad v hotovosti Výběr v hotovosti Bezhotovostní platby Maxkartou Elektronické bankovnictví Max Phone PS Max Mobil PS Max Internetbanking PS Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zkratek Seznam příloh... 71

8 Úvod Česká pošta, s. p. je jedním z největších subjektů, která zajišťuje hotovostní i bezhotovostní platební styk a mnoho dalších doplňkových produktů. Nabídka České pošty, s. p. má široké spektrum sluţeb, a proto si kaţdý zákazník vybere sluţbu ušitou na míru jeho potřeb. Je největším poskytovatelem poštovních sluţeb v České republice. V současné době se na poštu uţ nechodí pouze s dopisem, jako v jejich začátcích, ale je zde moţné sjednat nejjednodušší poštovní sluţbu, od které se můţe přejít aţ ke sloţitým bankovním operacím. Cílem mé bakalářské práce je přiblíţit počátky poštovnictví přes vznik České pošty, s. p. aţ po současnost. Dále jsem se snaţila co nejvíce přiblíţit hotovostní a bezhotovostní platební styk ve státním podniku Česká pošta. Bakalářská práce je rozvrţena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se bude zabývat historickým vývojem poštovnictví. Budu popisovat úplné začátky vzniku písemných zpráv, jejich předávání, a to od starověku po současnost. Zároveň zde popíši počátky poštovnictví v Čechách a vznik prvních pošt u nás. Druhá kapitola se bude zabývat současností podniku. Budou zde přiblíţeny nejnovější produkty České pošty, s. p. Dále pak právní normy, které upravují činnost České pošty, s. p. Třetí část zaujímá organizační strukturu podniku. Snaţila jsem se zde popsat jednotlivá tajemství, která jsou zaměstnanci povinni dodrţovat, a dále vysvětlit monopol České pošty, s. p. Největší a nejdůleţitější část bude věnována čtvrté a páté kapitole. Čtvrtá kapitola bude obsahovat hotovostní operace, které se provádějí ve státním podniku Česká pošta. Mým cílem je přiblíţit a srozumitelně popsat jednotlivé produkty hotovostního styku. V této kapitole bude popsán jak vnitrostátní platební styk, tak i mezinárodní platební styk. Pátá kapitola bude obsahovat bezhotovostní operace ve státním podniku Česká pošta. Budou zde charakterizovány jednotlivé produkty a s tím spojené technologické postupy. -8-

9 Téma České pošty, s. p. jsem si zvolila vzhledem k tomu, ţe jsem několik let na poště pracovala a vím, jak sloţité a různorodé produkty musí Česká pošta, s. p. zajišťovat. Na její zaměstnance jsou kladeny vysoké nároky, neboť všechny produkty musí dokonale znát, a na základě toho nabídnout klientovi nejlepší variantu řešení. Podklady pro tuto práci tíkající se současnosti budu čerpat převáţně z internetových stránek, dále z interních poštovních pravidel a téţ z mých vlastních poznámek, které jsem získala při studiu SOŠ a SOU poštovní. -9-

10 1 Historie poštovnictví 1.1 Starověk Člověk vystoupil z dávnověku tehdy, kdyţ svou činností začal přetvářet přírodu podle svých potřeb. Důsledkem tohoto úsilí byl i vynález písma. Vznikem písma začala mezi lidstvem převládat sdělení písemná. Písmo vzniklo jiţ ve 4. tisíciletí před naším letopočtem a jeho základy lze najit jiţ u Sumerů. První písmo bylo obrázkové (piktografické) z něhoţ se vyvinulo písmo klínové. První texty zpráv se zaznamenávaly rákosovými pisátky na hliněné destičky, které byly později vypalovány. Jinou formu dopisu dali světu Egypťané. Svá sdělení zaznamenávali na hliněné střepy, plátno či papyrus. Na papyrus se psalo rákosem do směsi sazí a klovatiny. To byl první známý inkoust. Vedle papyru se pouţíval i pergamen. Vyráběl se ze zvířecí kůţe ovčí, jehněčí, kozí, ale také koňské. Pergamen měl tu výhodu proti papyru, ţe se na něj dalo psát oboustranně. A to rákosovým, později husím brkem. Dopisy z pergamenu i papyru se vázaly do svitků. Tyto zprávy, uloţené v koţené brašně válcovitého tvaru, převáţel posel. Pro písemné zprávy se pouţívaly také voskové tabulky. Byly to dřevěné destičky pokryté vrstvou včelího vosku. Psalo se do nich vrýváním kovových pisátek, která měla na jedné straně hrot a na druhé byly upraveny do plošky určené k zahlazování neţádoucích vrypů. U těchto destiček bylo nesnadné uchování pro budoucí generace. Všechny tyto technologie postupně ustoupily papíru. Papír vznikl v Číně. Vyráběl se ze zbytků tkanin s rozemletou kůrou nebo dřevem. Tato směs se lisovala a sušila. Zprávy se předávaly buď ústně nebo písemně. Předávání probíhalo prostřednictvím třetí osoby nebo instituce. Zprávy se posílaly i pomocí holubů. Nejvíce se ujalo posílání písemných zpráv pomocí poslů. Začaly se tak objevovat zárodky organizace poselských sluţeb. Prvními dopravními prostředky pro předávání ústních ale i psaných zpráv byly původně pouze nohy starověkých poslů, později jezdečtí koně. S rozvojem obchodu bylo potřeba takového dopravního prostředku, který by umoţnil přepravu většího mnoţství výrobků. Tehdy se objevila první plavidla, vleky a konečně i vůz na kolech taţený koňmi. Perský král Kýros II. Veliký zavedl ve své říši sluţbu státních listonošů k doručování královských zpráv, tím poloţil základy pošty. Ta se skládala z jednotlivých stanic a fungovaly jiţ pravidelné spoje. Poštovní stanice se budovaly kolem silnic. Tyto stanice poskytovaly jezdcům stravu, ubytování a výměnu koní. Divem starověku v Persii se stala -10-

11 královská cesta, která se skládala ze 111 zájezdních a poštovních stanic. Vedla ze Sard do Súz a měřila 2700 kilometrů. Jízdní posel potřeboval k překonání této vzdálenosti 5 aţ 7 dní, pěší posel 90 dní. 1 Zřejmě nejlépe fungoval poštovní systém v Egyptě. Poštovní stanice byly rozmístěny nejvýše 44 kilometrů od sebe proto, aby jezdci mohli vyměnit unavené koně. V Římě vybudovali poštovní spojení, která nenašla nikdy dříve a ani ještě po rozpadu říše římské v dějinách srovnání. Římané od počátku republiky stavěli silnice. Nejznámější byly Via Appia, vedoucí z Říma do Brindisi, Via Aurélia k Tyrhénskému moři a Via Haninka do Rimini. Na nich byly umístěny v určitých vzdálenostech mezníky, zvané lapides, na kterých byla vyznačena vzdálenost a odbočky silnic. Poslům se říkalo statores cursores, coţ byli ponejvíce otroci nebo tabellarii, které zase pouţívali pachtýři a společnosti obchodu s obilím. O rozvoj dopravy se zaslouţil Octavianus Augustus, který zavedl organizaci jízdních poslů a rovněţ zavedl pouţívání vozů k dopravě osob. Uprostřed Říma byl postaven zlatem zdobený sloup zlatý milník (milliarium aureum) od něhoţ se měřily veškeré vzdálenosti. Byly na něm četné bronzové pozlacené tabulky s označením vzdálenosti hlavních stanic. Milliarium aureum tvořilo základ mapy světa, kterou dal pořídit Augustus. V čele římské státní pošty zvané curus publicus, byl náčelník císařské tělesné stáţe. Jemu byli podřízeni mancipes, kteří pečovali o to, aby bylo ve stanicích připraveno vše k vypravení státních zásilek. Mancipes byli ustanovování na 5 let a směli se z místa vzdálit ročně jen na 30 dnů. Tento systém římské pošty však nebyl zapomenut, neboť dal svým skvělým uspořádáním novověkému poštovnictví nejenom vzor, ale i jméno. Pojem pošta pochází z latinského positus-posita. O rozsáhlosti a jistě dobré organizovanosti poštovních spojů v římském státě svědčí i mapa poštovních spojů ze 4. století našeho letopočtu. 2 1 ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN

12 1.2 Středověk Příčin, proč se poštovnictví ve středověku nevzmohlo, je mnoho. V první řadě to byl nedostatek dopravních prostředků. Silnice byly v ubohém stavu a i kdyby stačily poštovní dopravě, scházela zase bezpečnost. Jinou závadou bylo, ţe se nedalo docílit potřebné rychlosti. Vozů bylo málo a byly velmi nepohodlné a tak se uţívali hlavně koně nebo pěší poslové. Také doprava po vodě nebyla dobrá, zejména na počátku středověku. Aţ počátkem 13. století začala opět vzkvétat Novověk Teprve počátek novověku přinesl obrat v oblasti poštovnictví. Toto způsobily především zámořské objevy, které otevřely dosud netušené moţnosti. S tím ale byla spojena téţ nutnost modernizace poštovnictví. Bylo třeba zřízení nových pošt, zlevnění jejich provozu a v neposlední řadě i zrychlení dopravy. Koncem 15. a začátkem 16. století zasáhla mocně do vývoje poštovnictví italská rodina Thurn Taxisů, zvaných Torriani Čechy V Čechách se ve středověku zpočátku uţívalo k dopravě poštovních zpráv najatých poslů. Později shledáváme, ţe své posly měli čeští králové, biskup praţský a některé kláštery. Své posly měla také větší města a měly je i úřady. Husitskými válkami bylo ovšem veškeré poštovní spojení zničeno a nastaly zase poměry jako ve středověku. Za vlády Vladislava Jagellonského se poměry poněkud zlepšily a byla opět zřízena poštovní spojení pro dopravu zásilek. Ferdinand I. Habsburský zjednal nápravu a ujal se nové organizace poštovnictví v Čechách. Nejprve zřídil poštu mezi Prahou a Vídní spojení bylo dost 3 ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN HUDEC, Antonín. Spoje slovem i obrazem. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. -12-

13 rychlé. Roku 1526 pověřil Ferdinand nejvyšší správou poštovnictví v Čechách Antonína z Taxisu. Prvním poštmistrem byl strýc Antonína z Taxisu Ambroţ z Taxisu. 5 Pošta v Čechách musela v té době snášet příkoří a překonat mnoho překáţek. Zřízenci pošty byli v Čechách v 16. století neoblíbeni, protoţe byli Němci. Císař Rudolf II. propůjčoval tehdy místa u pošty nejraději svým sluhům. Roku 1535 zrušil Ferdinand I. pro nedostatek financí pošty v Čechách a spojení mezi dvorem a Prahou obstarávali poslové placeni českou korunou - tento stav trval plných devět let. Po Ambroţovi převzal správu poštovního úřadu v Praze Kryštof z Taxisu, který byl sesazen (pro nepořádky v úřadě) a správou pošty byl pověřen Martin z Taxisu, potom se stal správcem pošty Ferdinand z Taxisu. Za něho nastala důleţitá změna v poštovnictví, neboť císař Maxmilián I. nařídil, aby pošta dopravovala vedle státních i zásilky soukromé, aby z peněz z této dopravy mohl uhradit náklady na pošty. Za vlády císaře Rudolfa II. začala pošta přepravovat i osoby. Pošta byla zavedena do významných měst: Řím, Paříţ, Brusel, Benátky a Londýn. Poštovní úřad praţský se za císaře Rudolfa II. Nalézal na Menším Městě praţském (později nazývána Malá Strana) a udrţoval spojení s Vídní, Ausburgem, Ţitavou, Vratislavou a Dráţďany. Pro dopravu soukromých zásilek byli v městech praţských ustanoveni obecní poslové. V následujících dobách, za stavovského povstání a třicetileté války, poštovnictví v Čechách velmi utrpělo. Po bitvě bělohorské se sice snaţil místodrţitel Lichtenstein o nápravu poštovních poměrů a i císař Ferdinand se snaţil o zlepšení poštovních poměrů v Čechách. Uzavřel s tehdejším poštmistrem praţským smlouvu, dle niţ měl udrţovat pošty v Čechách. Nově byla upravena spojení Prahy s Vídní (přes Tábor), Augsburkem (přes Plzeň), Dráţďany (přes Ústí nad Labem) a Vratislavou. Poštovní spojení obstarávalo 6 poslů. Posel obdrţel v Praze při odchodu lístek, ve kterém mu byla na jednotlivých stanicích stvrzována doba příchodu. V roce 1633 byla k válečným účelům zřízena pošta polní. Císař Leopold I. věnoval otázce poštovnictví velkou péči a vydal roku 1663 patent o úpravě a bezpečnosti cest a obnovil poštovní řád, vydaný Ferdinandem II. 5 ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN HUDEC, Antonín. Spoje slovem i obrazem. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. ČTVRTNÍK, Pavel. Cesta pošty dějinami silnicí, železnicí, letadlem. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. -13-

14 Poštovní síť vykazovala tehdy čtyři trati: dráţďanskou, slezskou, říšskou a vídeňskou. Vrchní poštovní úřad praţský byl od třicetileté války aţ do počátku 18. století v rukách rodiny Wagnerovy. Poštovní úřad praţský se přestěhoval v 17. století z Malostranského nám. na Maltézské nám. Za Karla VI. bylo zřízeno v Čechách mnoho nových poštovních tratí např. do Chomutova a do Teplic. Poštovní síť vykazuje za vlády tohoto císaře v Čechách 58 poštovních stanic. Značného zvelebení a rozšíření dostalo poštovnictví v Čechách za vlády Marie Terezie a Josefa II. Byl zvýšen počet stanic, odstraněny nepořádky na poštách, vydány nové poštovní řády a došlo k úplnému zestátnění poštovnictví. V ohledu administrativním bylo zcentralizováno poštovnictví pod správu generálního poštovního direktora, v ohledu účetním byla zavedena kontrola a zřízena účtárna. Roku 1750 byla zavedena vedle dopravy osob a listovních zásilek i povozná pošta. V Praze byla zřízena tzv. malá pošta, zvaná téţ kapličková, se třemi sběrnami. Za císaře Leopolda II. bylo v Čechách jiţ 97 poštovních stanic. Vznik razítka se datuje asi od roku V 19. století nároky na poštovní dopravu stoupají. S rozvojem techniky (zavedení telefonu, telegrafu) dochází k vyuţívání nových dopravních prostředků, které postupně nahrazují poštovní vozy. Vyuţívá se ţelezniční dopravy, později aut, letecká i lodní doprava. V roce 1918 se stalo zakladatelem československé poštovní správy ministerstvo pošt a telegrafů jemuţ podléhal poštovní, telegrafní, telefonní i radiokomunikační provoz. Československá pošta byl zaloţena po vznikla Československé republiky v roce První Československá známka byla vydána v roce 1918 a to v hodnotě 5 a 10 haléřů. První letecká přeprava zásilek u nás byla uskutečněna roku 1920 z Prahy do Paříţe. Státní podnik Československá pošta byl zaloţen roku Během okupace byla poštovní správa podřízena říšskému ministerstvu pošt. V roce 1945 bylo znovu obnoveno ministerstvo pošt a obnoven státní podnik Československá pošta, který se v průběhu komunistického reţimu přeměnil na národní podnik. Po roce 1989 se rozdělila Československá pošta na rezort pošty a telekomunikace se stala Česká pošta státním samostatně hospodařícím podnikem. Dne se Česká republika stala 178. členem Světové poštovní unie (SPU). Symbolem České pošty, s. p. je poštovská trubka, kruhovitě zahnutý roh. Datuje se od roku Trubka ohlašovala příjezd a odjezd postilióna (poštovní vozka). Firemními barvami jsou švestkově modrá a světle oranţová. -14-

15 Obrázek č. 1: Logo České pošty, s. p. Zdroj: Novinky.cz - Česká pošta [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://tema.novinky.cz/ceska-posta>. -15-

16 2 Současnost České pošty, s. p. Česká pošta, s. p. slouží veřejnosti, občanům, firmám a také České republice a jejím institucím. Jejím posláním je spojovat zprostředkovat důvěryhodný přenos informací, plateb i zboží a to za využití jak tradičních, tak moderních elektronických prostředků. 6 Česká pošta, s. p. je moderní, dynamicky se rozvíjející podnik. Svědčí o tom i počet pošt Z toho 524 pošt má otevřeno i v sobotu a 21 pošt i v neděli. 7 Česká pošta se snaţí přizpůsobit zákazníkům, kteří jsou během týdne pracovně vytíţeny. Na základně toho otvírá pobočky i v moderních nákupních centrech, která jsou otevřena sedm dní v týdnu. V posledních dvou letech zavedl několik nových produktů, např. datové schránky, Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Vzhledem k tomu, ţe se neustále mění nároky klientů na jednoduchost a rychlost předávání zpráv a také k velkému rozmachu internetu musí Česká pošta, s. p. uvaţovat s tím, ţe poklesnou listovní zásilky. Česká pošta, s. p stále hledá nové cestky k získání nových produktů a tím i nových klientů. Česká pošta, s. p. se rozhodla spolupracovat se státní správou a to tak, ţe spustila síť Czech POINT. Datové schránky byly spuštěny 1. listopadu Ze zákona je musí mít kaţdá firma, neboť se jiţ nebudou zasílat klasické dopisy, ale pouze elektronické zprávy právě do datových schránek. 8 6 citováno z: Výroční zpráva České pošty, s. p, Postovnisporitelna.cz O nás [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 8 Novinky.cz Česká pošta [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -16-

17 2.1 Czech POINT Od července roku 2008 byla zřízena nová sluţba Czech POINT. Pobočky, na kterých je sluţba Czech POINT, jsou definována jako kontaktní místa veřejné správy. Takto jsou označeny všechny přepáţky, na kterých je tato sluţba poskytována. Z celkového počtu 3372 pošt je Czech POINT jiţ na 992 poštách. To znamená, ţe Czech POINT je na kaţdé čtvrté poště. O tuto sluţbu je v poslední době velký zájem. Souvisí to i s rozšiřováním nabídky sluţeb. Jednou z posledních novinek je moţnost pořídit si výpis z bodového hodnocení řidiče. Největší zájem je o výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí a výpis z obchodního rejstříku. 9 9 Cpost.cz Czech POINT [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2010/czech-point-je-na-kazde-ctvrte-poste-id29758/>. Cpost.cz Czech POINT na České poště [online] [cit ]. Dostupné z WWW: -17-

18 Tabulka č. 1: Počet transakcí provedených na kontaktních místech Czech POINT České pošty, s. p. Transakce Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Ţivnostenský rejstřík Rejstřík trestů Podání na ţivnost. úřad Bodové hodnocení řidičů Seznam kvalifikovaných dodavatelů Insolvenční rejstřík Registr účastníků provozu MA ISOH 0 14 Datová schránka Datová schránka vydání nových údajů Konverze CELKEM Zdroj: Cpost.cz Czech POINT [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2010/czech-point-je-na-kazde-ctvrte-poste-id29758/>. 2.2 Pošta PARTNER Budoucnost České pošty, s. p. směřuje k zakládání pošt PARTNER. Je to nový způsob zajištění poštovní sluţby v malých městech. Česká pošta, s. p. se inspirovala v okolních státech Evropské unie, kde se tento typ pošt uţ úspěšně pouţívá. Česká pošta, s. p. by měla především zájem o spolupráci s obecními úřady. Tato spolupráci by byla výhodná pro obě strany. Česká pošta, s. p. ušetří náklady na provoz pošty a naopak obecní úřady rozšíří -18-

19 sluţby pro své obyvatele. Česká pošta, s. p. se nevyhne v budoucnu rušení některých nevýnosových pošt a alternativou k tomu by mohla být právě pošta PARTNER. Pošta PARTNER bude poskytovat ze začátku pouze základní sluţby: příjem, výdej listovních a balíkových zásilek příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO prodej cenin prodej povinného sortimentu zboţí V budoucnu Česká pošta, s. p. zamýšlí rozšíření sluţeb a to: výplatu poštovních poukázek a důchodů vybrané sluţby poštovní spořitelny První pošta PARTNER v České republice, byla otevřena závěrem roku 2009 a to na Boţím Daru Česká pošta, s. p. a její transformace na a. s. Do budoucna se plánuje přeměna ze státního podniku na akciovou společnost. První zmínka o transformaci České pošty, s. p. na akciovou společnost zazněla jiţ v roce 2004 a to z úst bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. V roce 2006 projednala dozorčí rada České pošty, s. p. návrh na transformaci na akciovou společnost. Tímto rokem začaly přípravy na transformaci. Tyto změny byly pociťovány zejména v organizační struktuře a vedení České pošty, s. p. a sniţování počtu zaměstnanců. K transformaci mělo dojít do konce roku Tento termín se nepodařilo splnit. Dalším termín transformace byl stanoven na rok Pošta splnila veškeré přípravné práce a analýzy, ale ministr vnitra Martin Pecina oznámil pozastavení transformace s odvoláním na to, aby o přeměně rozhodla příští vláda. Česká pošta, s. p. připravuje do budoucna mnoho změn. Bude to nejen přechod na akciovou společnost, ale i modernizace jednotlivých poboček. Tím se chce přiblíţit moderním bankovním institucím. Na tuto modernizaci budou vynaloţeny nemalé 10 Cpost.cz - První pošta PARTNER? Na Božím Daru! [online ] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2009/prvni-posta-partner--na-bozim-daru!- id28982/>. -19-

20 prostředky. Jednou ze základních změn je jednotnost podoby poboček. Jednu takovou pobočku jiţ Česká pošta, s. p. otevřela v praţském nákupním centru Eden. Tím se přihlásila ke konceptu The Branch of the Future pobočka budoucnosti. Tato pobočka je vybudována v souladu s nejnovějšími trendy. Na první pohled jsou patrné změny, kterými přepáţka prošla. Nová konstrukce přepáţek by měla přispět k tomu, aby se zákazník cítil na poště co nejlépe. Byla odstraněna skleněná bariéra, takţe komunikace se zákazníkem je jednodušší a je navázán bliţší kontakt s klientem. Přepáţky budou vybaveny moderním odbavovacím systémem. 11 Další změnou, která potěší hlavně ţeny z řad zaměstnanců jsou nové stejnokroje. 12 Změna je žádoucí, jejím smyslem není stav jen trochu vylepšit, ale podstatně změnit. Práce našich zaměstnanců není snadná a ti, kteří nosí stejnokroj, se v něm musí dobře cítit v létě i v zimě. Jsou zapotřebí kvalitnější materiály i modernější vzhled. Vždyť musí Českou poštu důstojně reprezentovat. 13 Kaţdý zaměstnanec je povinen nosit stejnokroj. Tím působí jednotným dojmem a je snadno identifikovatelný, coţ zákazníkovi usnadňuje orientaci Seznam nabízených služeb České pošty, s. p. Sluţby České pošty, s. p. dělíme na sluţby povinné a nepovinné. Povinné a nepovinné sluţby musí pošta poskytovat ze zákona a to dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách. Česká pošta, s. p. zajišťuje široký sortiment sluţeb, které jsou níţe popsány: Povinné služby Vnitrostátní poštovní zásilky obyčejné: obyčejné psaní 11 idnes.cz článek: Česká pošta [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/ceska-posta-pocka-s-premenou-na-akciovku-fd2- /ekoakcie.asp?c=a091030_095248_ekoakcie_spi>. 12 Cpost.cz Česká pošta mění tvář [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 13 citace z: 14 Výroční zpráva České pošty, s. p.,

21 obyčejný balík obyčejná slepecká zásilka Vnitrostátní poštovní doporučené zásilky: doporučené zásilky doporučený balíček doporučená slepecká zásilka Vnitrostátní cenné poštovní zásilky: cenné psaní cenný balík Poštovní poukázky: poukázka A poukázka B poukázka C poukázka D Mezinárodní poštovní zásilky do zahraničí obyčejné: obyčejná zásilka obyčejný tiskovinový pytel obyčejná slepecká zásilka Mezinárodní poštovní doporučené zásilky do zahraničí: doporučená zásilka doporučený tiskovinový pytel doporučená slepecká zásilka Mezinárodní cenné poštovní zásilky do zahraničí: cenné psaní cenný balík -21-

22 Mezinárodní poštovní zásilky do zahraničí standardní: standardní balík Mezinárodní poštovní poukázky: poukázka Z/C poukázka Z/A Obstaravatelské služby: rozhlasové poplatky televizní poplatky důchody Nepovinné služby Vnitrostátní poštovní služby: obchodní balík profi balík EMS (Expres Mail Service) zásilkový balík obchodní psaní Ostatní poštovní služby: ostatní obchodní sluţby: o POSTFAX o RPIM (Roznáška Propagačního a Informačního materiálu) o tisková zásilka filatelie loterijní činnost postservis elektronické sluţby: o certifikační autorita -22-

23 o REP (Registrovaná Elektronická Pošta) o hybridní pošta o centrální adresa o Czech POINT jiné ostatní sluţby Obstaravatelské služby: expresní finanční sluţby SIPO (Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva) loterie, sázkové soutěţe prodej dálničních známek prodej kolků telekomunikační sluţby bankovní sluţby penzijní pojištění stavební spoření pojištění Obrázek č. 2: Povinné služby struktura POVINNÉ SLUŢBY VNITROSTÁNÍ ZÁSILKY OBYČEJNÉ MEZINÁRODNÍ ZÁSILKY OBYČEJNÉ VNITROSTÁNÍ ZÁSILKY DOPORUČENÉ MEZINÁRODNÍ ZÁSILKY DOPORUČENÉ VNISTROSTÁTNÍ ZÁSILKY CENNÉ MEZINÁRODNÍ ZÁSILKY CENNÉ VNITROSTÁTNÍ POUKÁZKY MEZINÁRODNÍ ZÁSILKY STANDARDNÍ OBSTARAVATELSKÉ SLUŢBY MEZINÁRODNÍ POUKÁZKY Zdroj: Výroční zpráva České pošty, s. p.,

24 Obrázek č. 3: Nepovinné služby struktura NEPOVINNÉ SLUŢBY POŠTOVNÍ SLUŢBY VNITROSTÁTNÍ POŠTOVNÍ SLUŢBY MEZINÁRODNÍ POŠTOVNÍ SLUŢBY DOPLŇKOVÉ OSTATNÍ OBCHODNÍ SLUŢBY FILATELIE OSTATNÍ JINÉ SLUŢBY POSTSERVIS ELEKTRONICKÉ SLUŢBY LOTERIJNÍ ČINNOST OBSTARAVATELSKÉ SLUŢBY Zdroj: Výroční zpráva České pošty, s. p., Právní předpisy Česká pošta je státní podnik, který je upravován dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. 15 Hlavním předmětem činnosti tohoto podniku je poskytování poštovních sluţeb na základě udělené licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách, v plném znění. Činnost České pošty, s. p. se řídí řadou dalších právních předpisů: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - podle tohoto zákona je podnik právnickou osobou - 18 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 15 Cpost.cz Právní předpisy v ČR [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -24-

25 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - zákon, který znamená revoluci nejenom v komunikaci uvnitř státní správy, ale především právnických osob a občanů se státní správou, klade na Českou poštu nemalé nároky, na druhou stranu jí zaručuje dlouhodobou perspektivu rozvoje. V rozsahu elektronické komunikace prostřednictvím tzv. datových schránek dává Česká republika Evropě v tomto ohledu směr. 16 Akta Světové poštovní unie (SPU) Mezinárodní organizace poštovního odvětví SPU Mezinárodní poštovní styk se vyvíjel poměrně dlouhou dobu a ţivelně. Aţ do poloviny 19. století se poštovní styk mezi státy upravoval jen podle okamţité potřeby. Například různými dvoustrannými ujednáními a teprve později se vytvořily předpoklady pro uspořádání jednotlivých zásad a pravidel mezinárodního poštovního styku. Roku 1862 zasedla první mezinárodní konference. V roce 1874 byl první světový kongres v Bernu. Účastnili se zde zástupci 22 zemí. Vznikla smlouva o SPU a byla přijata Úmluva. Později se připojily i další země. Vznik SPU přinesl členským zemím značné výhody, které měly velký vliv na prudký rozvoj mezinárodního poštovního styku. V současné době sdruţuje SPU 191 členských zemí. 17 Světová poštovní unie (Univesal postal union UPU) má sídlo v Bernu ve Švýcarsku. Všechny členské země se dohodly na dodrţování určitých jednotlivých zásad a pravidel týkajících se mezinárodního poštovního spojení. Francouzský jazyk je úředním jazykem Světové poštovní unie Struktura SPU Nejvyšším orgánem je Světový poštovní kongres, který zasedá minimálně jednou za čtyři roky. Skládá se ze zástupců členských zemí. Dalším orgánem je Administrativní rada, 16 citováno z Výroční zprávy České pošty, s. p., 2008 Mgr. MUDr. Ivan Langer 17 Cpost.cz Akta Světové poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Wikipedia.org Světová poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -25-

26 která se skládá ze 41 členských zemí a schází se jednou do roka. Rada pro poštovní provoz se schází 1x ročně a má na starosti otázky týkající se provozu, obchodu, techniky a ekonomiky v oboru poštovnictví. Mezinárodní úřad je stálý orgán, který slouţí jako výkonný, podpůrný, styčný, informační a podpůrný orgán. Je řízený generálním ředitelem. V současnosti je jím Eduard Dayan z Francie. 18 Ústava SPU umoţňuje, aby členské země mohli sjednat zvláštní ujednání, např. se dvěma, třemi státy a tím si zajistit zjednodušení poštovního styku Cíle a nástroje SPU Základním cílem SPU je řízení a rozvoj mezinárodního poštovního provozu a sluţeb. K tomu slouţí celá řada smluv nazývaných Akta SPU. Posláním SPU je: neustále zdokonalovat organizaci a řízení mezinárodního poštovního provozu prohlubovat spolupráci členských zemí rychle reagovat na měnící se poţadavky trhu a zákazníků sledovat a zvyšovat kvalitu poštovních produktů a sluţeb Objem mezinárodních operací na poštovním trhu nebývale roste a národní poštovní trhy se stále více propojují s trhem evropským a světovým. Mezinárodní spolupráce je v současné době velmi rozvinutá a zejména pod tlakem silné konkurence naprosto nezbytná. Základním rámcem mezinárodní spolupráce je právě SPU, spolupráce se však rozvíjí také v rámci institucí Evropské unie, neboť evropské hospodářství vytváří pro všechna odvětví, tedy i pro poštovnictví, jediný evropský trh Cpost.cz Akta Světové poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Wikipedia.org Světová poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 19 Cpost.cz Akta Světové poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Wikipedia.org Světová poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -26-

27 3 Organizační struktura Česká pošta je státní podnik, zřízený dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, který hospodaří samostatně. Výkon státní správy a funkci regulátora plní Ministerstvo vnitra České republiky, který je také zakladatelem. Sídlo České pošty, s. p. se nachází na adrese Politických vězňů 909/4, Praha 1. V čele České pošty stojí generální ředitel. V současné době tuto funkci vykonává Ing. Marcela Hrdá. Generálního ředitele jmenuje do funkce ministr vnitra České republiky. Generální ředitel řídí činnost celého podniku a jedná jeho jménem. Dozorčí radu jmenuje rovněţ ministr. Ta se skládá z 12 členů, z toho 1 předseda a 2 místopředsedové. 20 Dozorčí rada dohlíţí na činnost generálního ředitele a na plnění podnikatelského záměru. Osm členů dozorčí rady je jmenováno a odvoláváno zakladatel a čtyři členové jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci podniku Výroční zpráva České pošty, s. p., Cpost.cz Dozorčí rada [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cpost.cz/cz/oceske-poste/profil/dozorci-rada-id359/ -27-

28 Obrázek č. 4: Organizační struktura podniku k úsek generálního ředitele divize finance úsek korporátní správa úsek správa majetku Generální ředitel úsek personální divize obchod a poštovní provoz divize logistika a ICT Zdroj: Výroční zpráva České pošty, s. p., 2008 Základní poslání České pošty, s. p. zůstává zachováno i v současném světě zajišťovat dopravu informací, zboţí a oběh peněz. Postavení pošty se však v posledních desetiletích velmi radikálně mění v důsledku technického pokroku a společenského vývoje. 22 Česká pošta, s. p. má před sebou obtíţný úkol transformovat se na finančně soběstačnou firmu, která plně uspokojí poţadavky poštovního trhu a dokáţe si uhájit svou pozici i v podmínkách hospodářské soutěţe domácích i zahraničních firem. 22 Výroční zpráva České pošty, s. p.,

29 Pošta je odvětvím, jehoţ produktem jsou sluţby zákazníkovi. Česká pošta, s. p. prostřednictvím svých zaměstnanců musí neustále komunikovat s trhem a poznávat poţadavky klientů. Na základě zjištěných poţadavků lze sluţby České pošty, s. p. rozšířit o nové produkty o které by byl u veřejnosti zájem. V současné době Česká pošta, s. p. obstarává dopravu: listovních zásilek balíků novin a časopisů peněz a jiných cenností Zprostředkovává příjem a výplatu peněz, vybírá peníze podle zvláštních příkazů, obstarává dopravu zásilek a zboţí do určité váhy. Pošta je povinná poskytovat své sluţby kaţdému, kdo vyhoví stanoveným podmínkám. 3.1 Monopol Česká pošta, s. p. Na část svých sluţeb má Česká pošta, s. p. monopol ze zákona. Tento monopol však dokonce roku 2013 ztratí. Roku 2008 o tom rozhodl Evropský parlament, který schválil liberalizaci poštovního trhu v celé Evropské unii. 23 Česká pošta, s. p. na základě tohoto monopolu je povinna poskytovat základní poštovní sluţby ve všech svých pobočkách. Nelze si vybírat pouze lukrativní místa se snadnou dostupností, ale musí zajistit přepravu dopisů, balíků, peněz ze všech míst v republice. Pokud by tento monopol Česká pošta, s. p. nevlastnila, těţko by někdo zajišťoval ztrátové poštovní sluţby v odlehlých místech. Podle nařízení vlády č. 512/2005 Sb. se jedná o vyhrazenou zásilku, jestliţe je hmotnost poštovní zásilky niţší neţ 50g a zároveň cena niţší neţ 18Kč. Z toho vyplývá, ţe všechny zásilky nad 50g s cenou od 18Kč výše nespadají do vyhrazených zásilek (monopol). Monopol se nevztahuje na zahraniční zásilky Novinky.cz Česká pošta [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 24 nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění -29-

30 Všichni zaměstnanci České pošty, s. p. jsou povinni dodrţovat následující tajemství: poštovní, listovní, sluţební a obchodní tajemství. 3.2 Poštovní, listovní, služební a obchodní tajemství Poštovní tajemství Zaměstnanec ČP nesmí nikomu dávat zprávy o poštovním styku určitých osob nebo o obsahu poštovních zásilek. Nesmí otevírat uzavřené zásilky ani pátrat po jejich obsahu. Kromě odesílatele a adresáta nesmí zaměstnanec poskytnout ţádné informace. Poštovní tajemství je povinnost uloţená poště, vztahuje se na všechny druhy zásilek a není časově omezena. Trvá i potom, kdy pracovní poměr pro poštu skončil. 25 Porušení poštovního tajemství se dopouští zaměstnanec, který: neoprávněně sdělí údaje o obsahu zásilek vystaví u přepáţky zásilky zde je moţnost číst adresy při doručování ponechává doručovatel zásilky volně na chodbách, schránkách Pošta má právo otevřít zásilky pouze tehdy: pokud je zásilka neodbytná (nelze ji dodat adresátovi ani odesílateli) zjistí-li se na zásilce závada, která má vliv na odpovědnost pošty je-li důvodné podezření, ţe zásilka obsahuje věci ohroţující lidskou bezpečnost nebo zdraví Listovní tajemství Vztahuje se na všechny občany a je zakotveno v Listně základních práv a svobod. Listovním tajemstvím je chráněno zejména právo na nedotknutelnost obsahu sdělení přepravovaného v uzavřeném obsahu. 26 Porušení se dopouští kaţdý kdo: 25 Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách - 16 Poštovní tajemství 26 Listina základních práv a svobod, článek

31 úmyslně poruší tajemství písemnosti dopravované poštou (otevírá zásilky, čte obsah písemností) prozradí obsah písemnosti v úmyslu poškodit jiného nebo opatřit sobě či jinému prospěch zaměstnanec, který písemnost pozmění, pozastaví Porušení poštovního a listovního tajemství je trestné Služební tajemství Zahrnuje důleţité skutečnosti, které souvisí s činností České pošty, s. p. a to ty, které musí zůstat utajeny před nepovolenými osobami. Zaměstnanci musí zachovávat mlčenlivost a dbát na to, aby nedošlo k vyzrazení (např. úschova peněz, zásilek, atd.) Obchodní tajemství Zahrnuje vše, co je významné pro obchodní podnikání a má zůstat utajeno před nepovolenými osobami konkurencí (např. nové produkty, sluţby, atd.) -31-

32 4 Hotovostní operace 4.1 Platební styk poštovními poukázkami Platebním stykem poštovními poukázkami se rozumí přijímání, přeprava a dodávání poštovních poukázek. Platební styk upravují Poštovní pravidla V. část druhá, vycházející z Poštovních podmínek České pošty, s. p. Zároveň poštovní pravidla dále stanovují závazné pracovní postupy, které musí všichni zaměstnanci bezpodmínečně dodrţovat. Důvod pro takové uspořádání je skutečnost, ţe při dopravě zásilek musí spolupracovat stovky zaměstnanců na celém území státu i v zahraničí, a jakákoliv odchylka od předepsaného postupu způsobí závaţné poruchy a zhoršení kvality sluţby (zpoţdění, ztráta, poškození). Platební styk poštovními poukázkami je součástí celostátního platebního styku. Poštovní poukázky jsou přijímány všemi poštami, doručovateli, poštovními středisky a poštovnami. Na základě pověření generálního ředitele České pošty, s. p. vydává poštovní poukázky odštěpný závod Dodavatelské a obchodní sluţby (DOS) Druhy poštovních poukázek a) vnitrostátní A - k poukázání částky majiteli účtu, odesílatel uradí částku v hotovosti B - k poukázání částky k výplatě v hotovosti, odesílatel uhradí částku bezhotovostním převodem z bankovního účtu C - slouţí k výplatě a úhradě v hotovosti D - výplata a úhrada v hotovosti (výplata ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání) b) mezinárodní Z/A - úhrada v hotovosti, výplata majiteli účtu Z/C - výplata a úhrada v hotovosti 27 Poštovní podmínky České pošty, s. p., 2010 interní Poštovní pravidla V. Pokladní sluţba,

33 4.1.2 Zasílací podmínky vnitrostátních poštovních poukázek Všeobecná ustanovení společná pro všechny typy poštovních poukázek Tato ustanovení se řídí dle závazných pravidel, která jsou stejná pro všechny typy poštovních poukázek. Závazná pravidla se týkají odesílatele, zprostředkovatele, coţ je Česká pošta, s. p. a příjemce platby Psaní poštovních adres Správná úprava adresy vede k včasnému vyplacení. Pokud podavatel poţádá o informaci ohledně psaní adresy na poštovní poukázky je zaměstnanec povinen tuto informaci poskytnout. Pokud se jedná o poštovní poukázku A, která slouţí k převodu poukazované částky bance, je součástí adresy i číslo bankovního účtu a kód dané banky. Při vyplňování poštovní poukázky A v kolonce číslo účtu je nutné vypisovat číslo účtu zprava do leva. Nebude-li toto pravidlo dodrţeno, bude odesílatel muset poštovní poukázku A přepsat. 28 Odesílatel musí uvádět adresy přesně, čitelně, aby nemohlo dojít k záměně. Adresa musí splňovat daná kritéria: pokud bude příjemcem fyzická osoba, musí být uvedeno jméno a příjmení, v případě shody jmen v rodině se pro upřesnění příjemce hotovosti uvádí téţ datum narození popřípadě rodné číslo příjemce dále musí být uvedeno přesně místo dodání, celý název ulice, číslo domu, obec nebo její část poštovní směrovací číslo, které je pětimístné a je přiděleno podnikem pro danou adresu příjemce určena jako dodací pošta dále musí být za poštovním směrovacím číslem uveden název dané pošty Fyzická osoba si můţe téţ zvolit doručení na adresu poste restarte. Taková adresa musí obsahovat: 28 interní Poštovní pravidla V. Pokladní sluţba,

34 musí být uvedeno jméno a příjmení. V případě shody jmen v rodině se pro upřesnění příjemce hotovosti uvádí téţ datum narození popřípadě rodné číslo příjemce. údaj poste restarte, který slouţí k tomu, aby si příjemce poukázky mohl poštovní poukázku vyzvednout na odesílatelem určené poště poštovní směrovací číslo, které je pětimístné a je přiděleno podnikem pro danou adresu příjemce určena jako dodací pošta. dále musí být za poštovním směrovacím číslem uveden název dané pošty 29 Pokud bude příjemcem právnická osoba, musí být přesně uveden její název nebo označení firmy. Můţe se stát, ţe název právnické osoby je shodný se jménem fyzické osoby. V tomto případě je nutné blíţe specifikovat název právnické osoby, aby nedošlo k mýlce. Do adresy příjemce se neuvádí firemní logo. Samozřejmě odesílatel musí téţ uvést svoji přesnou poštovní adresu, tzn. jméno a příjmení odesílatele, název ulice, číslo domu, název obce, poštovní směrovací číslo a název pošty. Zasílání poštovních poukázek se řídí zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách a o změně některých zákonů. Přijímání poukázek můţe být prováděno pouze v české měně. Vnitrostátní poštovní poukázky je moţno odesílat bez omezení jejich výše. Pro podání poštovní poukázky slouţí podací doklad, pro její výplatu výplatní doklad. Poštovní poukázka musí být vyplněna podle předtisku, latinkou, přehledně, čitelně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování. Při vyplňování tiskárnou počítače nesmí být písmo menší neţ 2,5 mm. Je-li psáno rukou, označení adresáta by mělo být napsáno hůlkovým písmem. K vyplnění poštovní poukázky nesmí být pouţita obyčejná nebo inkoustová tuţka. Údaje nesmějí být napsány červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo. Poštovní poukázky mají většinou dvě části. Na útrţku pro příjemce bude uváděna částka v číslicích a slovem začínajícím velkým písmenem. Toto slovo nesmí obsahovat mezery. Prázdná místa vedle údajů o částce a slovech musí být proškrtnuta tak, aby nebylo moţno cokoliv dodatečně vepsat. K tomuto proškrtnutí slouţí tzv. zamezovky. Jako zamezovky se pouţívají znaky 29 Poštovní podmínky České pošty, s. p.,

35 rovnítko (=) nebo dvojité vodorovné čáry. Umoţňuje-li to předtisk, můţe odesílatel uvést zprávu pro příjemce Poštovní poukázka A hotovost účet Označovaným v pravém horním rohu kódem 110. Tento kód slouţí při příjmu poukázky zaměstnancem, který jej zadá do systému APOST (Automatizovaný poštovní systém). Tento druh poštovní poukázky je barvy světle červené s červeným potiskem. Zaměstnanec České pošty, s. p. přijme peněţní úhradu od odesílatel v hotovosti. Česká pošta, s. p. vybranou částku připíše ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne podání na účet adresáta (majitele účtu). Adresát poukazované částky můţe mít veden účet u kteréhokoliv bankovního ústavu. Poštovní poukázku zaměstnanec při příjmu přezkouší, zda vyhovuje zasílacím podmínkám. Zaměstnance přezkouší: bylo-li pouţito správného tiskopisu poštovní poukázky, zda souhlasí s tiskopisem, který vydala Česká pošta, s. p. je-li poštovní poukázka ve všech dílech shodně a čitelně vyplněna souhlasí-li údaje částky v číslicích a ve slovech zda nejsou údaje na poštovní poukázce přepisovány dále musí zkontrolovat správnost kódu uvedeného v pravém horním rohu, které jsou určeny předpisy České pošty, s. p. Při zjištění jakékoliv výše uvedené nesrovnalosti zaměstnanec vrátí poukázku odesílateli s vysvětlením, ţe nelze takto vyplněnou PK přijmout a vydá odesílateli nový tiskopis. 4.3 Poštovní poukázka A doklad V hotovost účet Označovaným v pravém horním rohu kódem 111. Typ této poukázky je barvy světle červené s červeným potiskem. U horního okraje je opatřena rozlišovacím prouţkem oranţové barvy. Je určena k poukázání peněţní částky na účet vedený bankou. Odesílat uhradí poukazovanou částku v hotovosti. Cenu za sluţbu 30 interní Poštovní pravidla V. Pokladní sluţba,

36 hradí majitel účtu, který uzavřel s Českou poštou, s. p. písemnou smlouvu o pouţívání poštovních poukázek A doklad V. 4.4 Poštovní poukázka A daňová složenka hotovost účet Označovaným v pravém horním rohu kódem 130. Barva tohoto typu sloţenky je na hlavním dílu bílá s červeným potiskem a rozlišovacím prouţkem červené barvy u horní hrany dokladu. Podací stvrzenka je ze 2/3 zelená s černým potiskem, prostřední část je barvy bílé s rozlišovacím prouţkem červené barvy u horní hrany dokladu. Tato poukázka je opět dvoudílná. Je určena k poukázání peněţních částek fyzických i právnických osob na bankovní účty Finančních a Celních úřadů v české republice. Tato sloţenka slouţí pro úhradu různých daní. U tohoto typu sloţenky je nutné vyplňovat vţdy variabilní symbol. Dalším zvláštním znakem jsou různá předčíslí, která označují různé druhy uhrazené daně. 4.5 Poštovní dobírková poukázka A účet hotovost Označovaným v pravém horním rohu kódem 116. Je dvoudílná, barvy světle červené s červeným potiskem a s rozlišovacím prouţkem červené barvy u horní hrany dokladu. Odesílatel tento druh vyuţívá tehdy, kdyţ zasílá vnitrostátní zapsanou zásilku, při které si zvolil jako doplňkovou sluţbu dobírku. Tato sluţba znamená, ţe Česká pošta, s. p. od příjemce zásilky vybere částku a tu následně nejdéle do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla vybrána, převede adresátovi na bankovní účet. 4.6 Poštovní poukázka B Podací doklad je dvojího typu. První typ je prodejní samopropisovací tiskopis formátu A4, na tento doklad se můţe zapsat více poukazovaných částek. Druhý typ podacího dokladu je dvojdílný, bílé barvy s černým potiskem. U tohoto nabízeného produktu uhradí odesílatel peněţní částku v hotovosti. Vyplacena je příjemci hotově. Tato sluţba je vyuţívána převáţně právnickými osobami, neboť jim dává -36-

37 moţnost výplaty většího mnoţství hotovostí. Typ poštovní poukázky B vyuţívají organizace státní správy k výplatě sociálních dávek a jiných pravidelných plateb. Odesílatel můţe vyuţít moţnosti určit dobu splatnosti od 10 do 30 dnů ode dne podání poštovní poukázky. Pokud si odesílatel splatnost nezvolí a ani neuvedl na dokladu poznámku NEUKLÁDAT platí lhůta stanovená Českou poštou, s. p. tedy 25 dnů. Lhůtu určuje odesílatel v předtisku na podacím dokladu nebo v datovém souboru. Pokud si adresát ve stanovené lhůtě částku nevyzvedne, nesmí být jiţ vyplacena. V takovém případě můţe zaměstnanec poukázku odebrat a zaslat na VAKUS, který hotovost připíše zpět odesílateli. Odesílatel po připsání částky můţe opětovně vystavit novou poštovní poukázku B Výplata poštovní poukázky B Výplatní doklad, je takový tiskopis, který vydává DOS. Mohou jej objednávat pouze VAKUS a Postservisy. Tyto tiskopisy jsou přísně evidovány. Výplatní doklad je pokryt logem České pošty, s. p. ve tříbarevném provedení. Toto barevné provedení je na celé poštovní poukázce B mimo polí určených pro: zpráva pro adresáta na útrţku příjemce částka v korunách na hlavním dílu kolonky pro bankovní spojení na všech dílech čtecí zóna Výplatní doklad je pokryt ochrannými prvky, které brání falzifikaci. Červená barva v textu svítí pod UV světlem oranţově. Dalším prvkem ochrany jsou reakce na chemické látky, mikropísmo a fluoreskující vlákna ve ţlutozelené barvě. Vzor výplatního dokladu musí být umístěn na kaţdé poštovní přepáţce. -37-

38 4.7 Doplňkové služby k poštovním poukázkám Doplňkové sluţby klient vyuţívá hlavně proto, aby nedošlo k vyplacení částky nesprávné osobě Dodejka Při zvolení této sluţby odesílatel ţádá o písemné potvrzení převzetí poukazované částky adresátem. O tento typ sluţby odesílatel ţádá stanoveným kódem na podacím dokladu nebo ve vstupním datovém souboru Dodání do vlastních rukou Pokud bude adresátem fyzická osoba, bude poštovní poukázka vydána jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta. Pokud bude adresátem právnická osoba, bude poštovní poukázka dodána jen oprávněné osobě Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta V případě zvolení této doplňkové sluţby bude poukázaná peněţní částka vyplacena výhradně jen adresátovi. Vzhledem k tomu, ţe poukázanou částku můţe převzít pouze adresát, můţe tuto sluţbu vyuţívat pouze fyzická osoba Termínovaná výplata O termínovanou výplatu ţádá odesílatel uvedením data u příslušného předtisku na podacím dokladu nebo stanoveným kódem a uvedením data ve vstupním datovém souboru. Uvedením data poţaduje, aby poukázaná peněţní částka nebyla vyplacena dříve, neţ v tento stanovený den. Tento den, ale musí spadat do lhůty platnosti poukázky, ve které je moţno poukázanou částku vyplatit adresátovi. -38-

39 4.7.5 Dispozice odesílatele k nakládání s poštovní poukázkou Odesílatel poštovní poukázky B má moţnost uvést poznámky NEUKLÁDAT nebo NEDOSÍLAT. Tuto dispozici vyznačí příslušnou poznámkou stanoveným kódem nebo ve vstupním datovém souboru. 4.8 Služební poukázka Sluţební poukázka slouţí výhradně pro účely všech organizačních sloţek České pošty, s. p., a Ministerstva vnitra ČR. Cena za tuto poukázku se nehradí. V záhlaví všech dílů poštovní poukázky musí být uvedena poznámka VĚC POŠTOVNÍ SLUŢBY. Pošta touto poukázkou zasílá například vyplacení náhrady škody za poškozenou zásilku odesílateli Poštovní poukázka C hotovost hotovost Označována v pravém horním rohu kódem 117 Při zvolení tohoto druhu poštovní poukázky odesílatel převádí peněţní prostředky hotově a adresátovi budou tyto prostředky vyplaceny téţ v hotovosti. Tiskopis je opět dvoudílný, barvy světle ţluté s červeným potiskem a rozlišovacím prouţkem červené barvy u horní hrany dokladu. Částka poukázaná poštovní poukázkou musí být vyplacena ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne podání. V případě nedodrţení stanovené lhůty uhradí Česká pošta, s. p. úroky z prodlení. Odesílatel můţe vyuţít moţnosti určit dobu splatnosti od 10 do 30 dnů ode dne podání poštovní poukázky. 31 interní Poštovní pravidla V. Pokladní sluţba,

40 4.9.1 Výplatní doklad poštovní poukázky C Výplatní doklad, je takový tiskopis, který vydává DOS. Mohou jej objednávat pouze VAKUS a Postservisy. Tyto tiskopisy jsou přísně evidovány. Výplatní doklad je pokryt logem České pošty, s. p. ve tříbarevném provedení. Toto barevné provedení je po celé ploše poštovní poukázce C, mimo polí určených pro: zpráva pro adresáta na útrţku příjemce částka v korunách na hlavním dílu kolonky pro bankovní spojení na všech dílech čtecí zóna Ochranné prvky jsou shodné s typem výplatního dokladu B, viz. výše Doplňkové služby Dodejka Při zvolení této sluţby odesílatel ţádá o písemné potvrzení převzetí poukazované částky adresátem. Odesílatel o tuto sluţbu ţádá tak, ţe zakříţkuje X kolonku na poštovní poukázce C. Dodání do vlastních rukou Pokud bude adresátem fyzická osoba, bude poštovní poukázka vydána jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta. Pokud bude adresátem právnická osoba, bude poštovní poukázka dodána jen oprávněné osobě. -40-

41 Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta V případě zvolení této doplňkové sluţby bude poukázaná peněţní částka vyplacena výhradně jen adresátovi. Vzhledem k tomu, ţe poukázanou částku můţe převzít pouze adresát, můţe tuto sluţbu vyuţívat pouze fyzická osoba. Termínovaná výplata O termínovanou výplatu ţádá odesílatel na tiskopisu tím, ţe uvede datum od kterého si můţe adresát poukázku vyzvednout. Toto datum uvede do kolonky Nevyplácet před Uvedením data poţaduje, aby poukázaná peněţní částka nebyla vyplacena dříve, neţ v tento stanovený den. Tento den, ale musí spadat do lhůty platnosti poukázky, ve které je moţno poukázanou částku vyplatit adresátovi Poštovní dobírková poukázka C hotovost hotovost Označována kódem 118. Je dvoudílná, barvy světle ţluté s červeným potiskem a s rozlišovacím prouţkem červené barvy u horní hrany dokladu. Odesílatel zvolí tento typ tehdy, kdyţ zasílá vnitrostátní zapsanou zásilku, při které si zvolil jako doplňkovou sluţbu dobírku. Tato sluţba znamená, ţe Česká pošta, s. p. od příjemce zásilky vybere částku a tu následně nejdéle do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla vybrána, vyplatí adresátovi Poštovní poukázka D hotovost hotovost Označována v pravém horním rohu kódem 119. Poukázka D je barvy bílé s červeným potiskem, opět dvoudílná. Tato poštovní poukázka je vlastně obdobou poštovní poukázky C, pouze s tím rozdílem, ţe Česká pošta, s. p. je povinna vyplatit poštovní poukázku do jednoho pracovního dne ode dne podání. Částka poukázaná poštovní poukázkou D můţe být vyplacena ve lhůtě, kterou si odesílatel stanoví. Lhůtu si můţe zvolit v rozmezí od 10 do 30 dnů ode dne podání poštovní poukázky D. -41-

42 Doplňkové služby Dodejka Při zvolení této sluţby odesílatel ţádá o písemné potvrzení převzetí poukazované částky adresátem. Odesílatel o tuto sluţbu ţádá tak, ţe zakříţkuje X kolonku na poštovní poukázce D. Dodání do vlastních rukou Pokud bude adresátem fyzická osoba, bude poštovní poukázka vydána jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta. Pokud bude adresátem právnická osoba, bude poštovní poukázka dodána jen oprávněné osobě. Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta V případě zvolení této doplňkové sluţby bude poukázaná peněţní částka vyplacena výhradně jen adresátovi. Vzhledem k tomu, ţe poukázanou částku můţe převzít pouze adresát, můţe tuto sluţbu vyuţívat pouze fyzická osoba. Termínovaná výplata O termínovanou výplatu ţádá odesílatel na tiskopisu tím, ţe uvede datum od kterého si můţe adresát poukázku vyzvednout. Toto datum uvede do kolonky Nevyplácet před. Uvedením data poţaduje, aby poukázaná peněţní částka nebyla vyplacena dříve, neţ v tento stanovený den. Tento den, ale musí spadat do lhůty platnosti poukázky, ve které je moţno poukázanou částku vyplatit adresátovi. Při příjmu této poštovní poukázky zaměstnanec přezkouší následující kritéria: bylo-li pouţito správného tiskopisu poštovní poukázky, zda souhlasí s tiskopisem, který vydala Česká pošta, s. p. -42-

43 je-li poštovní poukázka ve všech dílech shodně a čitelně vyplněna souhlasí-li údaje částky v číslicích a ve slovech zda nejsou údaje na poštovní poukázce přepisovány dále musí zkontrolovat správnost kódu uvedeného v pravém horním rohu, které jsou určeny předpisy České pošty, s. p. Při zjištění jakékoliv výše uvedené nesrovnalosti zaměstnanec vrátí poukázku odesílateli s vysvětlením, ţe nelze takto vyplněnou poštovní poukázku přijmout a vydá odesílateli nový tiskopis. Po přezkoušení zaměstnanec zadá poštovní poukázku do systému APOST. Dále zaměstnanec vyplní tiskopis Záznam o výpravě/příchodu dat k poštovní poukázce D dle předtisku. Tento záznam musí zaměstnanec vyplnit ihned po příjmu poštovní poukázky D. Záznam obsahuje následující údaje: poukazovanou částku v číslicích, částku v korunách téţ ve slovech, tento údaj začíná vţdy velkým písmenem datum podání název pošty šestimístné číslo okresního razítka podací pošty a podací číslo lhůtu ve které můţe být poštovní poukázka D vyplacena příjemci jméno a příjmení (název odesílatele a jeho adresa) jméno a příjmení (název adresáta a jeho adresa) v případě, ţe si adresát vyzvedne PK na dodací poště uvede poznámku poste restante údaj o dalších doplňkových sluţbách, jsou-li zvoleny Zaměstnanec poštovní poukázku vypraví tak, ţe telefonicky zavolá na dodací poštu adresáta a nahlásí veškerá data o výpravě z vyplněného tiskopisu Záznam o výpravě/příchodu dat k poštovní poukázce D. -43-

44 4.12 Výplata poštovní poukázky D Dodací pošta při příjmu dat od odesílací pošty vyplní Záznam o výpravě/příchodu dat k poštovní poukázce D. Po vypsání záznamu o příchodu dat ještě jednou celý záznam zopakuje. Po ukončení telefonátu musí zaměstnanec navázat opět telefonické spojení s odesílací poštou z důvodu ověření pravosti převzatých údajů a údajů o částce. Zaměstnanec si nemůţe vyţádat od odesílací pošty telefonní číslo, ale musí si jej sám vyhledat v systému APOST. Na základě tohoto tiskopisu vyplní Stvrzenku o poštovní poukázce D. Zaměstnanec ji vyplní dle předtisku a ze zadu ji orazí denním razítkem, připojí podpis. Při vyzvednutí poštovní poukázky D se prokáţe příjemce dokladem totoţnosti a to buď občanským průkazem nebo pasem. Výplatku této poukázky zaměstnanec zadá do systému APOST kódem 519. Následně se poštovní poukázka D orazí tiskárnou a to na obou dílech. Na podací stvrzence se orazí: okresní razítko příslušné pošty den podání poštovní poukázky podací číslo (toto číslo je pro kaţdou poštu jiné a je pětimístné) cena sluţby (poukázečné) částka uhrazená v hotovosti doplňkové sluţby ve zkratkách číselný kód zaměstnance transakční kód (je uveden v pravém horním rohu poštovní poukázky) malverzační kód 32 číslo pokladního cyklu číslo transakce Na hlavním díle se orazí: okresní razítko podací pošty číslo stanice transakční kód 32 malverzace falšování, zpronevěra -44-

45 číselný kód zaměstnance podací číslo malverzační kód číslo cyklu číslo transakce doplňkové sluţby den podání poukázaná peněţní částka uhrazená v hotovosti Při technické závadě tiskárny je moţno poštovní poukázku orazit denním razítkem, podpisem zaměstnance a podacím číslem, které se vepíše černou propisovací tuţkou do příslušných kolonek dle předtisku. Dále vepíše doplňkové sluţby zkratkovitě a celkovou cenu sluţby Mezinárodní poštovní poukázky Zasílací podmínky mezinárodních poštovních poukázek Poštovní poukázka musí být vyplněna podle předtisku, latinkou, přehledně, čitelně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování. Při vyplňování tiskárnou počítače nesmí být písmo menší neţ 2,5 mm. Je-li psáno rukou, označení adresáta by mělo být napsáno hůlkovým písmem. K vyplnění poštovní poukázky nesmí být pouţita obyčejná nebo inkoustová tuţka. Údaje nesmějí být napsány červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo. Na mezinárodní poštovní poukázce bude částka uvedena v české měně, v číslicích i slovy. Slovo musí začínat velkým písmenem. Toto slovo nesmí obsahovat mezery. Prázdná místa vedle údajů o částce a slovech musí být proškrtnuta tak, aby nebylo moţno cokoliv dodatečně vepsat. K tomuto proškrtnutí slouţí tzv. zamezovky. Jako zamezovky se pouţívají znaky rovnítko (=) nebo dvojité vodorovné čáry. Na mezinárodní poštovní poukázce se neuvádí částka v zahraniční měně. Přepočet provádí oddělní mezinárodního platebního styku. Zaslaná částka se vyplácí v národní měně vyplácející země. Příjem těchto poštovním poukázek můţe být uskutečněn pouze v české měně interní poštovní Pravidla V. Pokladní sluţba,

46 Psaní poštovních adres do zahraničí Adresa musí být naspána podle zvyklostí země určení. Samozřejmě musí být označena adresátem a místem, kam má být mezinárodní poštovní poukázka Z/C doručena. V mezinárodně známém jazyce musí být uveden název země doručení. Umoţňují-li to zahraniční podmínky, je moţné pouţít adresu poste restarte u fyzické osoby. Adresu poštovní poukázky Z/A tvoří číslo účtu kód banky, která účet vede Mezinárodní poukázka Z/A hotovost - účet v zahraničí Podací doklad TFP1. Mezinárodní poštovní poukázka Z/A je třídílná, barvy bílo růţové s černým potiskem. Tento typ mezinárodní poštovní poukázky je podobný poštovní poukázce A, která se pouţívá ve vnitrostátním styku. Mezinárodní poštovní poukázka Z/A je určena k zasílání hotovosti na účet vedený bankou v zahraničí. Odesílatel vloţí hotovost v českých korunách a příjemci bude tato hotovost převedena na bankovní účet v zemi určení pomocí přepočteného kurzu. Poukazovaná částka je omezena dle zahraničních podmínek země určení. Mezinárodní poštovní poukázku Z/A lze vyuţít do následujících zemí: do Běloruska, Bulharska, Maďarska a Polska. Lhůta pro výplatu mezinárodní poštovní poukázky Z/A je vyčleněna v zahraničních podmínkách země, kam je poukazovaná částka zasílána. Kaţdá pobočka České pošty, s. p. provádí příjem mezinárodní poštovní poukázky Z/A. Výplata poukazované částky probíhá dle zahraničních podmínek Mezinárodní poukázka Z/C hotovost hotovost Podací doklad je shodný s mezinárodní poštovní poukázkou Z/A a to TFP1. Tento typ je třídílný, barvy bílo růţové s černým potiskem. Mezinárodní poštovní poukázky Z/C je podobná poštovní poukázce C, která se vyskytuje ve vnitrostátním styku. Odesílatel můţe mezinárodní poštovní poukázku Z/C podat na kterékoliv pobočce České pošty, s. p. Odesílatel zaplatí v hotovosti poštovní poukázku Z/C a to v české měně. Adresátovi poštovní poukázky Z/C bude hotovost vyplacena v národní měně a to pomocí přepočteného kurzu. Je zde omezení a to v podobě výše poukazované částky, kterou stanovují zahraniční podmínky dle země určení. Tímto typem poštovní -46-

47 poukázky Z/C lze poukázat hotovost do těchto zemí: Belgie, Běloruska, Bulharska, Francie, Itálie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Monaka, Polska, Rumunska, Španělska, Ukrajiny a Vietnamu. Lhůta pro výplatu je upravována zahraničními podmínkami země, do které je hotovost zasílána. U této poštovní poukázky lze zvolit dvě doplňkové sluţby dodejku, nebo dodání do vlastních rukou adresáta. Sluţby lze vyuţít pouze tehdy, dovoluje-li to země určení dle zahraničních podmínek. O doplňkovou sluţbu ţádá odesílatel tak, ţe uvede příslušnou poznámku na poštovní poukázku Doplňkové služby Dodejka Při zvolení této sluţby odesílatel ţádá o písemné potvrzení, zda byla opravdu poukázaná částka vyplacena příjemci. Odesílatel vyplní Dodejku dle předtisku. Na poštovní poukázku doplní Avis de paiement a to na jejím hlavním dílu pod textem Mezinárodní poštovní poukázka. Zaměstnanec při příjmu poštovní poukázky ještě doplní do dodejky údaje z poštovní poukázky (podací číslo poštovní poukázky, datum). K poštovní poukázce Z/C připojí dodejku. Dodání do vlastních rukou Zvolí-li odesílatel tento způsob dodání, bude částka adresátovi vydána takovým způsobem, který je pro dodání takových poštovních poukázek v zemi určení zaveden. Poukázka se musí opatřit poznámkou Ne payer quén main propre a to na hlavním dílu pod nápisem Mezinárodní poštovní poukázka Mezinárodní dobírková poukázka Podací doklad TFP3. Mezinárodní dobírková poukázka je barvy bílo oranţové s černým potiskem. -47-

48 Stejně jako u vnitrostátního styku umoţňuje Česká pošta, s. p. zasílání zásilek na dobírku i v mezinárodním styku. Pro tento účel slouţí mezinárodní dobírková poukázka. Při zvolení této sluţby si odesílatel přeje, aby byla vybrána dobírková částka v hotovosti při doručení zapsané zásilky. Vyuţití této sluţby je omezeno zahraničními podmínkami země určení. Odesílateli bude vybraná dobírková částka vyplacena buďto v hotovosti, za pouţití poštovní poukázky Z/C nebo připsáním vybrané hotovosti na účet vedený bankou pomocí poštovní poukázky Z/A Western Union Spolčenost WESTERN UNION byla zaloţena roku 1851 skupinou obchodníků v New Yorku. Hlavní činností firmy bylo provozování telegrafního spojení. Aţ v roce 1871 představila společnost novou peněţní sluţbu Western Union Money Transfer, coţ je nejrychlejší převod peněz. 34 Česká pošta, s. p. rozšířila sortiment sluţeb o velmi vyuţívanou sluţbu Western Union. S PES (Peněţní expresní service, s. r. o.) uzavřela Mandátní smlouvu, která je platná od PES se stal agentem WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES, INC. pro Českou republiku. 35 Western Union zajišťuje převod expresních peněţních částek do zahraničí a výplat peněţních částek ze zahraničí. Samozřejmě lze provádět tyto převody i v rámci České republiky bez nutnosti vedení bankovního účtu. Sluţbu Western Union expresní zasílání peněz poskytuje přes více neţ 1700 pošt v celé České republice. Tato sluţba je velice rozšířena po celém světě. Je provozována ve více neţ 195 zemích světě a vyuţívá se na místech. Sluţbu mohou vyuţívat fyzické osoby, příslušníci ČR i příslušníci cizích států. V některých případech lze zaslat i hotovost 34 Sportturistspecial.cz O splečnosti Western Union [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Cpost.cz Peněžní služby [online]. [cit ]. Dostupné WWW: Moneytransfer.cz - WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 35 Cpost.cz Peněžní služby [online]. [cit ]. Dostupné WWW: -48-

49 prostřednictvím právnické osoby s uvedením fyzické osoby, která hotovost vkládá na pobočce České pošty, s. p. Příjemce částky si můţe stanovit, na kterém pracovišti zajišťujícím sluţbu Western Union v zemi, kam byla hotovost zaslána, bude poukazovaná částka vyzvednuta. 36 Odesílatel vkládá na pobočce České pošty, s. p. hotovost pouze v české měně. Pro Western Union se vyuţívají dva typy tiskopisů. A to podací a výplatní doklady, které jsou samopropisovací. Tiskopis se zeleným rozlišovacím pruhem slouţí pro zasílání peněz a je označen Pro zasílání peněz To send money. Pro tiskopis se ţlutým rozlišovacím pruhem slouţí pro příjem peněz, je označen Pro příjem peněz To recieve money. Na zadní straně obou tiskopisů jsou umístěny všeobecné podmínky dané sluţby a výklady jednotlivých pouţitých pojmů Příjem hotovosti Zaměstnanec České pošty, s. p. při příjmu zkontroluje tyto náleţitosti: zda je zcela vyplněna adresa příjemce a země doručení. Odesílatel musí zaměstnanci předloţit průkaz totoţnosti. Zaměstnanec zadá informace do systému APOST dle vyplněného tiskopisu. Po pár minutách se vygeneruje kontrolní číslo peněţního převodu a daný tiskopis se orazí tiskárnou počítače. Odesílatel uhradí převáděnou částku spojenou s poplatkem, který je spojený s touto sluţbou, pak se na tiskopisu podepíše. Zaměstnanec vydá odesílateli kopii tiskopisu, na kterém je uvedeno kontrolní číslo převodu. Toto číslo je určeno pro zvýšení bezpečnosti, aby byla hotovost vyplacena opravdu správnému příjemci. Největší předností Western Union je rychlost převodu a výplaty peněz a to během několika minut Výplata hotovosti Příjemce můţe poţádat o sluţbu výplaty hotovosti na kterémkoliv pracovišti poskytujícím sluţbu Western Union. Tuto sluţbu poskytují nejenom pošty, ale i směnárny, obchody, banky a hotely. Při ţádosti o výplatu musí příjemce znát tyto poţadované údaje: jméno a příjmení odesílatele 36 Cpost.cz Peněžní služby [online]. [cit ]. Dostupné WWW: 37 interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

50 očekávanou částku odkud byla hotovost zasílána kontrolní číslo peněţního převodu pokud jej zná případně kontrolní otázku, byla-li tato sluţba vyuţita průkaz totoţnosti, který je platný Osoba vydávající hotovost musí veškeré údaje ověřit a následně peníze vyplatit. U příjemce se vyplácí národní měna v zemi určení, případně USD nebo jiná alternativní měna. To znamená, ţe v České republice se výplata uskuteční v české měně a hotově. V naší republice tuto sluţbu vyuţívají převáţně cizinci, kteří jsou u nás zaměstnáni a zasílají peněţní částky rodinám. Stane-li se, ţe odesílatel ztratí průkaz totoţnosti, je zde moţnost vyuţít neplacenou sluţbu Kontrolní otázka a odpověď. Bohuţel ale kontrolní otázku lze vyuţívat jen v některých státech interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

51 5 Bezhotovostní operace Česká pošta, s. p. spolupracuje na poli tzv. drobného bankovnictví a to pouze jako zprostředkovatel sluţeb pro jiné banky, proto bankovní sluţby spadají do kategorie obstaravatelských a zprostředkovatelských sluţeb. Hlavním partnerem České pošty, s. p. je Československá obchodní banka, a. s., divize Poštovní spořitelna. Československá obchodní banka, a. s. sídlí v ulici Radlická 333/150, Praha Česká pošta, s. p. má tyto partnery: Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Česká pojišťovna, a. s. ČSOB, a. s. Penzijní fond Stabilita SAZKA a. s. Home Credit a. s. Vztahy mezi Českou poštou, s. p. a Československou obchodní bankou, a. s. jsou upraveny Rámcovou smlouvou o zajišťování a obstarávání bankovních sluţeb, která se uzavírá na dobu 10 let. Po uplynutí této doby je moţné smlouvu opět obnovit, ale za předpokladu, ţe budou obě strany souhlasit. 40 Všechny pošty jsou povinny zabezpečovat za stejných podmínek základní sluţby Poštovní spořitelny. Některé sluţby poskytují pouze některé vybrané pošty. Na některých velkých poštách jsou zřizovány specializované přepáţky, poskytující výhradně bankovní sluţby. Specializovaná přepáţka poskytuje všechny sluţby, které banky nabízí prostřednictvím sítě pošt, především se však u ní soustřeďují sluţby náročnější na délku obsluhy nebo odborné znalosti zaměstnance. Pro rozšíření sluţeb jsou na některých poštách umístěny bankomaty ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna. Dotaci těchto bankomatů zabezpečují zaměstnanci České pošty, s. p. 39 Postovnisporitelna.cz O nás [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Csob.cz Výroční pololetní zprávy [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 40 Csob.cz Smlouva s Českou poštou [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -51-

52 Pravidla Poštovní spořitelny Bankovní sluţby upravují postupy pošt při výkonu bankovních sluţeb pro Československou obchodní banku, a. s. Tyto pravidla jsou pouze interní. Při výkonu bankovních sluţeb mají zaměstnanci podniku k dispozici pracovní pomůcku základní pracovní postupy, kde jsou uvedeny jednotlivé technologické postupy. 5.1 Seznámení s produkty poštovní spořitelny Vzájemná spolupráce mezi Českou poštou, s. p. a Československou obchodní bankou, a. s., Poštovní spořitelna přináší výhody nejen těmto spolupracujícím subjektům, ale v neposlední řadě i klientovi. Výhody spolupráce pro Poštovní spořitelnu Vzhledem k tomu, ţe Česká pošta, s. p. má na území České republiky celkem 3392 pošt, získá tím i Poštovní spořitelna velký počet prodejních míst, kde lze nabízet produkty Poštovní spořitelny. Výhody spolupráce pro Českou poštu, s. p. Česká pošta, s. p. díky nabízeným produktům Poštovní spořitelny získá vysoký zisk z uzavřených produktů a v návaznosti na to i více klientů. Výhody pro klienty Vzhledem k tomu, ţe jsou pošty dostupné i v menších obcích, je snadná dosaţitelnost bankovních sluţeb. 5.2 Struktura produktové nabídky Česká pošta, s. p. zajišťuje pro Československou obchodní banku, a. s., Poštovní spořitelnu tyto vybrané produkty: Era osobní účet První konto Postkonto Elektronické bankovnictví Eurogiro -52-

53 Maxkarta Kreditka Poštovní spořitelny Splátková karta Vkladní kníţky Spotřebitelský úvěr Šekové poukázky Sloţenky Poštovní termínovaný vklad Červené konto Přiblíţím zde několik vybraných produktů, které nabízí ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna prostřednictvím České pošty, s. p ERA osobní účet V dnešní době se jen těţko obejdeme bez osobního účtu. Snad jiţ skoro kaţdý z nás má zaveden některý z osobních účtů. Protoţe v dnešní době, ani taková nejběţnější věc, jako je výplata peněz od zaměstnavatele, jiţ neprobíhá hotově z ruky do ruky, ale bezhotovostním převodem na účet. Asi uţ jen malá část obyvatel si doma spoří tzv. pod slamník. Většina uţ vyuţívá výhod osobních účtů, které zajišťují bezpečné uloţení hotovosti. V neposlední řadě, co nejvyšší zhodnocení uloţených peněz. K osobním účtům se zřizují platební karty, které umoţňují například platby v obchodech. Tím odpadá klientovi nutnost nosit při sobě peněţní hotovost a brání případnému zcizení hotovosti. Na osobní účet navazuje mnoho dalších produktů. Počínaje platební kartou přes elektronické bankovnictví aţ ke kontokorentu. 42 Česká pošta, s. p. ve spolupráci s Československou obchodní bankou, a. s., Poštovní spořitelnou zprostředkovává zaloţení Osobního účtu. 41 Cpost.cz Alianční partneři [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 42 Finance.cz Co to je běžný účet [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -53-

54 5.4 Založení Osobního účtu Osobní účet je určen pro fyzické osoby, jak občanům České republiky tak i cizincům. O zaloţení můţe poţádat osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Ţadatel se zavazuje, ţe nebude účet vyuţívat pro podnikatelské účely. 43 Osobní účet můţe být zaloţen i pro nezletilého ţadatele ve věku od 10 do 18 let, pokud o zaloţení poţádá jeho zákonný zástupce. Smluvní vztah mezi bankou a klientem upravují následující podmínky: Podmínky pro běţné účty Poštovní spořitelny pro fyzické osoby Podmínky pro Maxkarty Podmínky pro sluţby elektronického bankovnictví Na zaloţení Osobního účtu není právní nárok. O zaloţení účtu se ţádá na tiskopise Ţádost o zaloţení Osobního účtu, Červeného konta a sluţeb elektronického bankovnictví. Součástí tohoto tiskopisu je i Ţádost o poskytnutí kontokorentu. Dále zaměstnance vydá Podpisový vzor pro fyzické osoby. Pokud bude současně ţádáno o zaloţení Červeného konta bude vydán další tiskopis podpisového vzoru. Při sjednávání Osobního účtu vydá zaměstnanec tyto podmínky: Podmínky pro běţné účty Poštovní spořitelny pro fyzické osoby, Podmínky pro Maxkarty, Podmínky pro sluţby elektronického bankovnictví. Zaměstnanec si od ţadatele převezme vyplněnou ţádost, podpisový vzor, případně druhý podpisový vzor určen k Červenému kontu a hotovost pro první vklad. Pokud bude ţadatel současně ţádat o poskytnutí kontokorentu, pak předloţí celou vyplněnou sloţku tiskopisu. Dále si vyţádá průkaz totoţnosti. Ověří shodnost osobních údajů ţadatele se ţádostí a podpisovým vzorem. Zaměstnanec zkontroluje, zda je tiskopis vyplněn správě a bez přepisování a škrtání. Při zjištění nedostatku vydá zaměstnanec nový tiskopis k bezchybnému vyplnění. Ţadatel se na tiskopise Podpisový vzor musí podepsat před zaměstnancem. V Podpisovém vzoru můţe ţadatel zmocnit k nakládání s peněţními prostředky další tři 43 interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

55 osoby starší 15 let. Disponenti, kteří jsou uvedeni v podpisovém vzoru musí být osobně přítomni z důvodu kontroly totoţnosti. Po kontrole ţádosti zaměstnanec provede zadání prvního vkladu do systému APOST. Ţadatel obdrţí od zaměstnance potvrzení o prvním vkladu. Pak následuje zadání podpisového vzoru do systému APOST. Kopii podpisového vzoru vydá ţadateli. Banka rozhodne o vyřízení ţádosti nejpozději do 10 pracovních dnů od podání ţádosti a ţadatele písemně informuje o otevření Osobního účtu Maxkarta Další významnou sluţbou pro klienty je produkt Maxkarta, který vydává banka. Tento produkt se vydává k Osobnímu účtu a k postkontu. Vztah mezi drţitelem Maxkarty a bankou je upraven Podmínkami pro Maxkarty. Jednou z předností Maxkarty, je pojištění které se vztahuje na případ ztráty, odcizení a zneuţití. Dále pak pro případ smrti nebo plné invalidity drţitele Maxkarty následkem úrazu. Pro sjednání zaloţení Osobního účtu či postkonta slouţí tiskopis Ţádost o zaloţení Osobního účtu, Červeného konta a sluţeb elektronického bankovnictví na základě kterého bude majiteli účtu automaticky vystavena Maxkarta, pokud klient vydání Maxkarty neodmítne. K jednomu účtu můţe mít drţitel pouze jednu Maxkartu. Pokud drţitel ţádá o kartu i pro disponenta, zaţádá si o ní na tiskopise Objednávka Maxkarty. Maxkarta vydaná po má dobu platnosti 5 let. Ke dni skončení platnosti je drţiteli zaslána další Maxkarta automaticky. Při automatické obnově Maxkarty zůstává drţiteli původní PIN i stejné číslo karty. Maxkarta je majiteli zasílána na kontaktní adresu, kterou majitel uvedl při zaloţení účtu. PIN je zasílán na tutéţ adresu s tím rozdílem, ţe se jedná o zásilku doporučenou a do vlastních rukou. Maxkarty jsou zasílány neaktivní. Karta se musí zaktivovat do 60 dnů od jejího obdrţení a to první transakcí u obchodníka nebo v bankomatu interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby, Podmínky pro Maxkarty, ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna, 2010 interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

56 5.6 Vybavení Maxkarty Maxkarty jsou na přední straně karty vybavené čipem a na zadní straně aktivním magnetickým prouţkem. Maxkarta funguje na základě programovatelného mikročipu. V čipu je zaznamenáno rodné číslo, číslo účtu, ke kterému je karta vydána a vztah drţitele karty k účtu (to je majitel nebo disponující osoba). Na přední straně karty je dále uvedeno jméno a příjmení drţitele karty, číslo karty a doba platnosti karty. Karta obsahuje symbol VISA ELECTRON. Zadní strana je opatřena aktivním magnetickým prouţkem, čímţ se rozšiřuje pouţitelnost Maxkarty o další funkci a to je magnetické platební karty VISA ELECTRON. Na zadní straně je dále prouţek slouţící pro podpis majitele karty. Drţitel je povinen podepsat Maxkartu lihovým fixem. 46 Limity u Maxkarty Maxkarta VISA má dva limity: a) limit čipové aplikace Tento limit umoţňuje drţiteli provádět hotovostní výběry a bezhotovostní platby na poštách. Limit je automaticky obnovován týdně a při kaţdé platbě a při hotovostním výběru se z něj odečítá příslušná částka. Platba je následně bankou zúčtována na vrub účtu, ke kterému byla Maxkarta vydána a ve prospěch účtu České pošty, s. p. Oprávněnost k transakci prokazuje drţitel předloţením karty a zadáním PIN. b) limit VISA ELECTRON Tento limit umoţňuje drţiteli provádět hotovostní výběry v bankomatech, u obchodníků a bezhotovostní platby v obchodních zařízeních v České republice i v zahraničí. Limit VISA je automaticky obnovován týdně a při kaţdé platbě a hotovostním výběru se z něj odečítá příslušná částka. Platba je následně bankou zúčtována na vrub účtu, ke kterému byla 46 interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

57 Maxkarta vydána a ve prospěch účtu obchodníka. Oprávněnost k transakci prokazuje drţitel předloţením karty a zadáním PIN, u obchodníka i podpisem na stvrzence Transakce prováděné Maxkartou Maxkartou se mohou na pobočce České pošty, s. p. provádět následující transakce: vklad v hotovosti na účet výběr v hotovosti z účtu bezhotovostní platby Maxkartou příkaz k úhradě z účtu ke kterému byla Maxkarta vydána Pro transakce vkladu a výběru hotovosti a bezhotovostní platby není potřeba vypisovat ţádný tiskopis. Klient tuto skutečnost pouze sdělí ústně zaměstnanci, který transakci provádí. Pro příkaz k úhradě z účtu musí být jiţ vyplněn tiskopis Poţadavek na příkaz k úhradě Maxkartou. Do tohoto tiskopisu ţadatel doplní následující údaje: číslo účtu příjemce kód banky specifický symbol konstantní symbol variabilní symbol datum splatnosti poţadovaná částka k úhradě 5.8 Vklad v hotovosti Zaměstnanec si od ţadatele o vklad vyţádá Maxkartu a příslušnou hotovost pro vklad. Dále natypuje do systému APOST transakční kód 730 a poţadovanou částku vkladu. Do snímače Maxkaret vloţí Maxkartu klienta. Poţádá drţitele o zadání PINu na klientské 47 interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

58 klávesnici. Po provedení transakce zaměstnanec vrátí drţiteli Maxkartu a Potvrzení o transakcích provedených čipovou kartou, které automaticky tiskne APOST. Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se při vkladu/platbě v hotovosti vyšší neţ 100 EUR provádí identifikace klienta. V případě ţe částka vkladu v hotovosti přesahuje 1000 EUR, zaměstnanec provádí následující identifikaci podle předloţeného průkazu totoţnosti. Zaměstnanec doplní poţadované údaje o vkladateli do APOST následovně: jméno, příjmení, rodné číslo, místo narození, pohlaví, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh a číslo průkazu totoţnosti, stát a dobu platnosti dokladu. Pokud je vklad v hotovosti vyšší neţ EUR, pak se v souladu s uvedeným zákonem zjišťují navíc další poţadované údaje. Například účel a povaha obchodu, zdroj peněţních prostředků. Tyto údaje zadá zaměstnanec do Kontrolního listu, který se v APOST automaticky zobrazí pro doplnění. Pokud se vkladatel odmítne podrobit identifikaci, zaměstnanec transakci neprovede. Zaměstnanec Maxkartu vrátí klientovi a provede ohlášení podezřelého obchodu Výběr v hotovosti Zaměstnanec si od ţadatele o výběr vyţádá Maxkartu. Dále natypuje do systému APOST transakční kód 732 a poţadovanou částku výběru. Do snímače Maxkaret vloţí Maxkartu klienta. Poţádá drţitele o zádání PINu na klientské klávesnici. Po provedení transakce zaměstnanec vrátí drţiteli Maxkartu, Potvrzení o transakcích provedených čipovou kartou a poţadovanou hotovost výběru. V případě, ţe je výběr vyšší neţ Kč nebo se jedná o nadlimitní výběr systém APOST automaticky nabídne transakci pro ověření totoţnosti ţadatele. Zaměstnanec si vyţádá průkaz totoţnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Překontroluje jméno, příjmení s jménem a příjmením uvedeným na Maxkartě a zkontroluje platnost předloţeného průkazu a podobu fotografie na dokladu s podobou ţadatele. Tyto údaje zapíše do příslušných polí dle poţadavku APOSTU. V případě, ţe 48 interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

59 některý z kontrolovaných údajů nesouhlasí, vrátí zaměstnanec Maxkartu a transakci neprovede. Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se při vkladu/platbě v hotovosti vyšší neţ 100 EUR provádí identifikace klienta. V případě ţe částka výběru v hotovosti přesahuje 1000 EUR, zaměstnanec provádí následující identifikaci podle předloţeného průkazu totoţnosti. Zaměstnanec doplní poţadované údaje o vkladateli do APOST následovně: jméno, příjmení, rodné číslo, místo narození, pohlaví, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh a číslo průkazu totoţnosti, stát a dobu platnosti dokladu. Pokud je výplata hotovosti vyšší neţ EUR, pak se v souladu z uvedeným zákonem zjišťují navíc další poţadované údaje. Například účel a povaha obchodu, zdroj peněţních prostředků. Tyto údaje zadá zaměstnanec do Kontrolního listu, který se v APOST automaticky zobrazí pro doplnění. Pokud se vkladatel odmítne podrobit identifikaci, zaměstnanec transakci neprovede. Zaměstnanec Maxkartu vrátí klientovi a provede ohlášení podezřelého obchodu Bezhotovostní platby Maxkartou Tyto platby klient vyuţívá např. při vyzvednutí balíku na dobírku, či zaplacení jiné poštovní sluţby. Zaměstnanec provede poštovní transakci následovně. Nejprve zadá do systému APOST poţadovanou sluţbu např. prodej známek a pak dojde aţ na políčko DAL, coţ znamená kolik peněz si má zaměstnanec od klienta vybrat. Od klienta si vyţádá Maxkartu. Tu následovně vloţí do snímače Maxkaret. Zaměstnanec stiskne klávesu F2 vybere platbu Maxkartou. Klient zadá PIN. Zaměstnanec vrátí klientovi Maxkartu a Potvrzení o transakcích provedených čipovou kartou interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby, interní poštovní Pravidla VII. Bankovní sluţby,

60 Příkaz k úhradě Zaměstnanec od ţadatele přijme vyplněný tiskopis, Maxkartu. Dále natypuje do systému APOST transakční kód 731 a údaje z vyplněného tiskopisu. Do snímače Maxkaret vloţí Maxkartu klienta. Poţádá drţitele o zadání PINu na klientské klávesnici. Po provedení transakce zaměstnanec vrátí drţiteli Maxkartu, Potvrzení o transakcích provedených čipovou kartou Elektronické bankovnictví Elektronické bankovnictví je jeden z velice výhodných produktů, které Česká pošta, s. p. zprostředkovává pro Československou obchodní banku, a. s., Poštovní spořitelnu. Výhoda tohoto produktu spočívá v rychlosti a jeho nízké ceně. Tato sluţba umoţňuje nepřetrţitý přístup k účtům vedeným Poštovní spořitelnou. Majitel této sluţby má přístup na svůj účet i z pohodlí domova, tím odpadá pro klienta nepříjemné čekání na obsluhu u přepáţky. Spojení probíhá s vyuţitím všech moderních komunikačních prostředků: počítače, mobilní telefony či pevné telefonní linky. 52 Elektronické bankovnictví se dělí na tři služby a to: Max Phone PS Max Mobil PS Max Internetbanking PS Max Phone PS Prostřednictvím této sluţby můţe majitel účtu provádět operace na účtu, zjišťovat zůstatek na účtu, zablokovat sluţbu, změnit PIN (např. přidělený pro Max Phone PS). U této sluţby se musí vyuţívat klientského poradce při aktivních operacích a to tak, ţe klient zavolá na pevnou linku Poštovní spořitelny ( ). Aktivními operacemi se rozumí, např. zadání či zrušení příkazu k úhradě, dobití kreditu mobilních telefonů všech operátorů, 51 interní Poštovní pravidla VII. Bankovní sluţby, 2010 Podmínky pro sluţby elektronického bankovnictví, ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna, Podmínky pro sluţby elektronického bankovnictví, ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna,

61 historie pohybů na účtu apod. Pokud klient poţaduje pasivní operaci, můţe vyuţít automatické sluţby. Klient si vybere z nabídky hlasových sluţeb, např. zůstatek na účtu Max Mobil PS Tuto sluţbu lze zřídit k mobilním telefonům operátorů T-mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Sluţba umoţňuje: zadání či zrušení příkazu k úhradě (jednorázový či trvalý) zobrazení historie účtu zjištění aktuálního stavu na účtu zjišťování aktuálních kurzů u vybrané měny apod. K této sluţbě Poštovní spořitelna automaticky zřídí v neaktivní podobě sluţbu Max Phone PS a Max Internetbanking PS i kdyţ o ně majitel účtu nepoţádal Max Internetbanking PS Sluţbu lze vyuţívat z jakéhokoliv počítače, který je připojen na internet. Sluţba umoţňuje: zjišťování aktuálního stavu na účtu zobrazení historie a výpisů z účtů zadávání příkazů k úhradě, trvalých příkazů, převodů, svolení k inkasu, prioritní platby zrušení příkazů k úhradě změnu kontaktních údajů klienta zobrazení neprovedených příkazů k úhradě a vyhledání aktuálních kurzů u vybrané měny apod. Ke sluţbě Max Internetbanking PS banka automaticky zřizuje i sluţbu Max Phone PS. 53 interní Poštovní pravidla VII. Bankovní sluţby, interní Poštovní pravidla VII. Bankovní sluţby,

62 O sluţbu elektronického bankovnictví můţe poţádat majitel osobního účtu, postkonta, Červeného konta a eurokonta. Pokud je majitelem účtu osoba mladší 15 let, jsou jí povoleny pouze pasivní operace. Majitel účtu můţe zároveň poţádat o přístupová práva pro své disponenty, jsou-li uvedeni. Prostřednictvím tiskopisu Ţádost o sluţby - elektronické bankovnictví Poštovní spořitelny lze poţádat o sluţbu elektronického bankovnictví. Na ţádosti musí být vyplněny údaje o majiteli účtu: číslo účtu identifikační číslo (pokud jiţ majitel má přiděleno) jméno a příjmení rodné číslo státní příslušnost trvalá adresa zasílací adresa musí být vţdy podepsán majitelem účtu dle podpisového vzoru Je-li poţadována sluţba Max Mobil PS, musí být ještě vyplněno číslo mobilního telefonu, sériové číslo SIM karty a operátor. Je-li poţadována sluţba Max Internetbanking PS, pouze v pasivní formě, zaškrtne se na tiskopisu název sluţby a doplní se slovo PASIVNÍ. V případě uzavření smlouvy oznámí banka ţadateli zřízení sluţby. Přidělí mu identifikační číslo, které je osmimístné. Toto číslo jednoznačně identifikuje oprávněnou osobou. Pokud byla zřízena sluţba Max Phone PS a Max Internetbanking PS obdrţí ţadatel od banky do vlastních rukou zásilku s PIN. Pokud byla zřízena sluţba Max Phone PS i zásilku s heslem. Po obdrţení PIN lze sluţby elektronického bankovnictví pouţívat. Pokud byla zřízena sluţba Max Mobil PS, je aktivována zasláním aktivační SMS zprávy interní Poštovní pravidla VII. Bankovní sluţby,

63 Závěr Jako cíl této bakalářské práce jsem si stanovila přiblíţit počátky poštovnictví, přes vznik České pošty, s. p. aţ po současnost a téţ seznámení s hotovostními a bezhotovostními platbami. V kapitole o historii jsem popsala vznik prvního písma a předávání prvních písemných zpráv od středověku aţ po zaloţení první pošty u nás roku 1526, kterou zaloţil Antonín z Taxisu. Historii poštovnictví nám dodnes připomíná symbolika poštovní trubky, jejíţ vznik se datuje od roku Jen v málo pozměněné podobě je tento symbol pouţíván dodnes a je logem České pošty, s. p. V současnosti je Česká pošta, s. p. konkurence schopným podnikem, který se přizpůsobuje poţadavkům trhu. Česká pošta, s. p. musí neustále drţet krok s rychlým vývojem informační technologie, a proto zavádí nové produkty, které lze ovládat po síti a prostřednictvím mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, ţe stále dochází k poklesu listovních zásilek, z důvodu rychle se rozvíjející informační technologie. Uţ jen málo kdo z nás zasílá tradiční pohlednice a dopisy. Vyuţíváme moderních dorozumívacích prostředků, jako je internet a mobilní telefon. Vyvstává zde otázka, zda pošta bude mít své uplatnění i do budoucna. Česká pošta, s. p. hledá stále nové cesty k rozšíření nových produktů s pouţitím nejmodernější technologie. Je jisté, ţe některé sluţby do budoucna Česká pošta, s. p. omezí čí zcela zaniknou. Svědčí o tom například nedávno zrušená sluţba telegram, která u nás skončila po 160 letech. Toto prázdné místo nahradila Česká pošta, s. p. přinejmenším stejně efektivní a přitom levnější sluţbou. Od června loňského roku převzala funkci telegramu nová sluţba Dopis Online. Věřím, ţe své místo si Česká pošta, s. p. obhájí i v budoucnu. Z Výroční zprávy České pošty, s. p., 2008 vyplývá, ţe počet přepravovaných listovních zásilek stále klesá. V přepravě balíků je však zaznamenán nárůst. V dnešní uspěchané době zákazníci jiţ tolik nenavštěvují kamenné obchody, ale stále více vyuţívají moţnosti nákupu rozličného sortimentu zboţí z pohodlí domova s vyuţitím moderní elektronické komunikační sluţby internet. Z toho profituje i Česká pošta, s. p., neboť většina zákazníků stále preferuje dodání své zásilky prostřednictvím České pošty, s. p. Myslím si, ţe by Česká pošta, s. p. měla při podávání většího mnoţství balíků poskytovat mnoţstevní slevu. Domnívám se, ţe by tento krok byl prospěšný pro obě strany. Pro Českou poštu, s. p. -63-

64 by znamenal větší objem přepravovaných zásilek a tím i vyšší zisky. Pro zákazníka moţnost ušetřit na poštovném. Troufám si říci, ţe kaţdý z nás má alespoň nějakou zkušenost se zasíláním peněz prostřednictvím České pošty, s. p. Spoluprací České pošty, s. p. s ČSOB, a. s. Poštovní spořitelnou se stále více rozšiřují a zdokonalují produkty bankovního charakteru. Bankovní instituce mají sice hlavní postavení v poskytování bankovních sluţeb, ale Česká pošta, s. p. má eso v rukávu a to spočívá v celorepublikovém pokrytí pobočkami, na kterých nabízí širokou škálu bankovních produktů, ze kterých si vybere i nejnáročnější zákazník. V mých očích je Česká pošta, s. p. na prvním místě, neboť zajišťuje širokou škálu sluţeb oproti bankám, které se soustřeďují pouze na bankovní produkty. Věřím, ţe Česká pošta, s. p. se bude nadále vyvíjet a zdokonalovat své sluţby. Domnívám se, ţe vývoj se bude soustřeďovat na produkty předávané elektronickou podobou. Podniky se do budoucna budou snaţit, co nejvíce si usnadnit práci a budou vyuţívat nově zavedených sluţeb, např. Dopis Online. Na druhou stranu, ale bude ještě hodně zákazníků, kteří zůstanou věrni tradičním pohlednicím a dopisů. Je to spojeno s tím, ţe ne všichni ovládají moderní počítačovou technologii. V horizontu několika let bude ovládání elektronických komunikačních systémů nezbytnou součástí kaţdodenního ţivota, a proto si myslím, ţe během několika let listovní zásilky zcela zaniknou. V případě, ţe listovní zásilky zaniknou, bude Česká pošta, s. p. nucena sniţovat stavy zaměstnanců. Předpokládám, ţe se ale bude snaţit tomuto nepříjemnému kroku předejít a bude stále hledat nové a nové alianční partnery z řad pojišťoven a bankovních institucí. Při psaní této práce jsem se setkala s problém nedostatku dostupné literatury, která se týká současnosti. Většinu informací o současnosti jsem získávala prostřednictvím internetu. Informace jsem čerpala téţ z mých studijních materiálů ze SOŠ a SOU poštovní a zejména z poštovních předpisů dostupných veřejnosti. Domnívám se, ţe jsem svůj stanovený cíl splnila a co nejvíce přiblíţila dané téma. -64-

65 Seznam použité literatury Tištěná monografie: ČTVRTNÍK, Pavel. Cesta pošty dějinami silnicí, železnicí, letadlem. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN HUDEC, Antonín. Spoje slovem i obrazem. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. Interní Poštovní pravidla V. Pokladní sluţba, 2010 Interní Poštovní pravidla VII. Bankovní sluţby, 2010 Poštovní podmínky České pošty, s. p., 2010 Podmínky pro běţné účty Poštovní spořitelny pro fyzické osoby, ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna, 2009 Podmínky pro sluţby elektronického bankovnictví, ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna, 2009 Podmínky pro Maxkarty, ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna, 2010 Výroční zpráva České pošty, s. p., 2008 Elektronické odkazy: Cpost.cz Akta Světové poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -65-

66 Cpost.cz Alianční partneři [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Cpost.cz Czech POINT [online] [cit ]. Dostupné z WWW: Cpost.cz Česká pošta mění tvář [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2010/czech-point-je-na-kazde-ctvrteposte-id29758/>. Cpost.cz Czech POINT na České poště [online] [cit ]. Dostupné z WWW: zmeny!-id623/ Cpost.cz Dozorčí rada [online]. <http://www.cpost.cz/cz/o-ceske-poste/profil/dozorci-rada-id359/ [cit ]. Dostupné z WWW: Cpost.cz První pošta PARTNER? Na Božím Daru! [online ] [cit Cpost.cz Právní předpisy v ČR [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Cpost.cz Peněžní služby [online]. [cit ]. Dostupné WWW: Csob.cz Smlouva s Českou poštou [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: 03]. Dostupné z WWW: <http://www.cpost.cz/cz/aktualne/tiskove-zpravy/2009/prvniposta-partner--na-bozim-daru!-id28982/>

67 Csob.cz Výroční pololetní zprávy [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Finance.cz Co to je běžný účet [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: idnes.cz článek: Česká pošta [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: E-jirka.spaces.liev.com APOST [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/ceska-posta-pocka-s-premenou-na-akciovku-fd2- /ekoakcie.asp?c=a091030_095248_ekoakcie_spi>. ihned.cz Pošta ukázala pobočku budoucnosti [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: rticle%5bgalery%5d%5bfrom%5d=0&article%5bgalery%5d%5bid%5d=498370&artic le%5bid%5d= &p=001000_ Jablko.cz Zajímavosti [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Moneytransfer.cz WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Novinky.cz Česká pošta [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Postovnisporitelna.cz O nás [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Sportturistspecial.cz O splečnosti Western Union [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: -67-

68 Wikipedia.org Světová poštovní unie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Zákony a jiné právní předpisy České republiky: Listina základních práv a svobod Nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních sluţbách Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu -68-

69 Seznam obrázků Obrázek č. 1: Logo České pošty, s. p. Obrázek č. 2: Povinné sluţby struktura Obrázek č. 3: Nepovinné sluţby struktura Obrázek č. 4: Organizační struktura podniku k Seznam tabulek Tabulka č. 1: Počet transakcí provedených na kontaktních místech Czech POINT České pošty, s. p. -69-

70 Seznam zkratek APOST - Automatizovaná Pošta a. s. - akciová společnost Czech POINT - Český podací ověřovací informační národní terminál ČP - Česká pošta ČR - Česká republika ČSOB - Československá obchodní banka DOS - Dodavatelská obchodní sluţba EMS - Express Mail Service EUR - kód společné měny zemí Evropské měnové unie Kč - koruna česká MA ISOH - Modul Autovraků Intonační Systém Odpadového Hospodářství PES - Peněţní expresní service PIN - Personal Identification Numer PK - poštovní poukázka PS - Poštovní spořitelna REP - Registrovaná Elektronická Pošta RPIM - Roznáška Propagačních a Informačních materiálů s. p. - státní podnik SIPO - Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva SMS - Short message service SPU - Světová Poštovní unie UPU - Universal Postal Union USD - United States dollar UV - Ultraviolet light VAKUS - Výpočetní A Kontrolní Ústředna Spojů -70-

71 Seznam příloh Příloha č. 1: Římský poštovní vůz... 1 Příloha č. 2: Poštovní trubka z 19. století s předepsanou šňůrou v rakouských barvách... 1 Příloha č. 3: Schéma první poštovní traťě... 2 Příloha č. 4: Franz von Taxis ( )... 3 Příloha č. 5: Pobočka budoucnosti... 4 Příloha č. 6: Systém APOST hlavní menu... 5 Příloha č. 7: Poštovní poukázka A... 6 Příloha č. 8: Jak správně vyplňovat číslo účtu na poštovní poukázce A... 7 Příloha č. 9: Poštovní poukázka A DAŇOVÁ SLOŢENKA... 8 Příloha č. 10: Dobírková sloţenka A... 9 Příloha č. 11: Poštovní poukázka C Příloha č. 12: Poštovní dobírková poukázka C Příloha č. 13: Poštovní poukázka D Příloha č. 14: Záznam o výpravě/příchodu dat k poštovní poukázce D Příloha č. 15: Stvrzenka k poštovní poukázce D Příloha č. 16: Dodejka (vnitrostátní styk) Příloha č. 17: Mezinárodní poštovní poukázka Příloha č. 18: Dodejka (mezinárodní styk) Příloha č. 19: Mezinárodní dobírková poukázka Příloha č. 20: WESTERN UNION (zasílání peněz) Příloha č. 21: WESTERN UNION (příjem peněz) Příloha č. 22: Poţadavek na transakce Maxkartou Příloha č. 23: Potvrzení o transakcích provedených čipovou kartou Příloha č. 24: Ţádost o sluţby elektronického bankovnictví PS

72 Římský poštovní vůz Příloha č. 1 Zdroj: Poštovní trubka z 19. století s předepsanou šňůrou v rakouských barvách ( tento symbol poštovnictví má v logu Česká pošta, s. p.) Příloha č. 2 Zdroj: ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN , str

73 Příloha č. 3 Schéma první poštovní tratě Zdroj : ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN , str

74 Franz von Taxis ( ) (nejvyšší dvorský poštmistr v habsburských zemí) Příloha č. 4 Zdroj: ČTVRTNÍK, Pavel; GALUŠKA, Jan; TOŠNEROVÁ, Patricia. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Liberec : KNIHY 555, s. ISBN , str

75 Příloha č. 5 Pobočka budoucnosti Zdroj: 5D%5Bfrom%5D=0&article%5Bgalery%5D%5Bid%5D=498370&article%5Bid%5D= &p= _ -75-

76 Systém APOST hlavní menu Příloha č. 6 Zdroj: -76-

77 Příloha č. 7 Poštovní poukázka A -77-

78 Příloha č. 8 Jak správně vyplňovat číslo účtu na poštovních poukázkách A -78-

79 Poštovní poukázka A DAŇOVÁ SLOŽENKA Příloha č

80 Poštovní dobírková složenka A Příloha č

81 Příloha č. 11 Poštovní poukázka C -81-

82 Příloha č. 12 Poštovní dobírková poukázka C -82-

83 Příloha č. 13 Poštovní poukázka D -83-

84 Příloha č. 14 Záznam o výpravě/příchodu dat k poštovní poukázce D -84-

85 Stvrzenka k poštovní poukázce D Příloha č

86 Dodejka (vnitrostátní styk) Příloha č

87 Mezinárodní poštovní poukázka Příloha č

88 Dodejka (mezinárodní styk) Příloha č

89 Příloha č. 19 Mezinárodní dobírková poukázka -89-

90 Příloha č. 20 WESTERN UNION (zasílání peněz) -90-

91 Příloha č. 21 WESTERN UNION (příjem peněz) -91-

92 Příloha č. 22 Požadavek na transakce Maxkartou Příloha č. 23 Potvrzení o transakcích provedených čipovou kartou -92-

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Praxe POŠTOVNÍ POUKÁZKA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 15. listopadu 2012 OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH

Více

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF PŘEDMĚT : Poštovní technologie ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF 1. MĚNA ČR stručná historie vývoj, měnové reformy hotovostní a bezhotovostní peníze zákonné peníze ČR falzifikační (ochranné) prvky na bankovkách

Více

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A

ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A ZBOŽÍ NA DOBÍRKU PODACÍ LÍSTEK, POŠT. POUKÁZKA A Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PEK1712 (Zboží

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. dubna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Představení Projektu Pošta Partner

Představení Projektu Pošta Partner Představení Projektu Pošta Partner Praha, 06. 05. 2015 Obec Svinaře 06. 05. 2015 Informace o poště 267 28 Svinaře Nízká poptávka po službách Počet obyvatel v obci k 01.01.2015: 650 Deficitní v minulých

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. července 2015 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Hradec Králové, 7. dubna 2014 1 2 3 4 5 Česká pošta, s.p. Inovační projekty Vybrané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. Platí od 1. ledna 2014 OBSAH Oddíl A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB...

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF

ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF PŘEDMĚT : Logistické a finanční služby ŠK. ROK : 2013/14 TŘÍDA: 4LF 1. DOPRAVNÍ SOUSTAVA CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍHO ODVĚTVÍ 2. DOPRAVNÍ SOUSTAVA - CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAV 3. LOGISTIKA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Poštovní podmínky. Ceník

Poštovní podmínky. Ceník Poštovní podmínky České pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. OBSAH Strana A OBSAH... 2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB... 1 I. POŠTOVNÍ

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Malá revoluce v doručování dokumentů?

Malá revoluce v doručování dokumentů? Malá revoluce v doručování dokumentů? e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 9. 9. 2014 Anketa Připravujeme novou službu Zajímají nás názory a požadavky potenciálních uživatelů Krátký dotazník Drobná

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 CENÍK VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB I. POŠTOVNÍ SLUŽBY 1. CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1.1 poštovní zásilky Druh zásilky 1.11 Obyčejné psaní standard***) čl.11 odst.5 pošt.

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE

ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ZÁSTAVNÍ PRÁVO, INSOLVENCE / KONKURZ, EXEKUCE (Vyplní Úřad) Pořadové číslo: ZÁKLADNÍ

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu

Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu Návod k vyplňování Podpisových vzorů pro ABO-K pro klienta fyzickou osobu 1. Úvod ČNB zpřístupní klientovi (majiteli účtu) službu ABO-K internetové bankovnictví (dále jen ABO-K ) po předložení vyplněného

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Hotovostní placení. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.2.notebook. September 04, 2013

Hotovostní placení. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.2.notebook. September 04, 2013 Hotovostní placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.2 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 21. 09. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Hotovostní placení 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: Praha 20. března 2013 Čj. ČTÚ-7 673/2013-610/IV. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen správní orgán ), jako správní orgán příslušný podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

*MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor

*MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor *MVCRX017OVDV* MVCRX017OVDV prvotní identifikátor odbor archivní správy a spisové služby Milady Horákové 5/133 Praha 6 166 21 Č. j. MV-101601-1/AS-2012 Praha 17. září 2012 Vážený pan Jan Frk analytik-metodik

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více