Straightforward Advanced

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Straightforward Advanced"

Transkript

1 Straightforward Advanced strana 1 z 16 Straightforward Advanced Unit 1 Change K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na change a nappy LípÉfåÇw=]=åôéáL= vyměnit plenku change a light LípÉfåÇw=]=ä~fí= bulb ľäÄL= vyměnit žárovku change a plug LípÉfåÇw=]=éä¾ÖL= vyměnit zástrčku change a tyre LípÉfåÇw=]=í~f]L= vyměnit pneumatiku adapt (to sth) L]DÇôéíL= přizpůsobit se, zvyknout si alter LlWäí]L= změnit; upravit convert Lâ]åDî WíL= přeměnit shift (away) LpfÑí=]DïÉf=Ñê]ã= from/towards í]dï WÇòL= přesunout od/k switch LëïfípL= přejít (z čeho na co); změnit transfer LíêôåëDÑ WL= přemístit; přesunout transform LíêôåëDÑlWãL= (z/pře)měnit se (v něco) vary (sth) LîÉ]êáL= obměňovat Unit 1 Age come of age Lâ¾ã=]î=ÉfÇwL= dosáhnout plnoletosti come up to Lâ¾ã=¾é=í]= retirement êfdí~f]ã]åíl= blížít se důchodovému věku get on for (+ age) = táhnout na (věk) midlife crisis LãfÇä~fÑ=âê~fëfëL= krize středního věku newborn LåàìWÄlWåL= novorozenec on the wrong side = of (+ age) lehce přes (věk) preteen LéêáWíáWåL= dítě ve věku 9-12 let senior citizen LëáWåf]=ëfífò]åL= starší občan; důchodce toddler LíflÇä]L= batole turn (+ age) Lí WåL= dosáhnout (věku) twenty something LíïÉåíá=ë¾ãqfÏL= dvacet a něco (o věku) Unit 1 Noun suffixes accurate Lôâà]ê]íL= přesný; pečlivý accuracy Lôâà]ê]ëáL= přesnost bury LÄÉêáL= pohřbít burial LÄÉêá]äL= pohřeb certain Lë WíåL= jistý (si) certainty Lë Wí]åíáL= jistota child Líp~fäÇL= dítě; potomek childhood Líp~fäÇÜrÇL= dětství consult Lâ]åDë¾äíL= poradit se consultant Lâ]åDë¾äí]åíL= specialista (zejména lékař) decide LÇfDë~fÇL= rozhodnout (se) decision LÇfDëfwåL= rozhodnutí employ LfãDéälfL= zaměstnat employee LÉãéälfDáWL= zaměstnanec enthuse LfåDqìWòL= nadchnout se enthusiasm LfåDqàìWòf?ôòãL= nadšení expect LfâDëéÉâíL= očekávat; předpokládat expectation LÉâëéÉâDíÉfpåL= očekávání; vyhlídky history LÜfëí]êáL= dějiny; historie; dějepis historian LÜfDëílWêf]åL= historik; kronikář ignore LfÖålWL= nevšímat si; ignorovat ignorance LfÖå]ê]åëL= neznalost; nevědomost inhibit LfåDÜfÄfíL= (z)brzdit inhibition LfåÜfDÄfp]åL= zábrana invest LfåDîÉëíL= vložit; investovat investment LfåDîÉëíã]åíL= investice novel LåflîäL= román novelist Låflî]äfëíL= romanopisec; spisovatel obey L]DÄÉfL= poslouchat obedience L]DÄáWÇá]åëL= poslušnost occur L]Dâ WL= vyskytovat se; stát se; přihodit se occurrence L]Dâ¾ê]åëL= událost; výskyt proceed Léê]DëáWÇL= pokračovat; vycházet z procedure Léê]DëáWÇwL= postup research LêfDë WípL= výzkum researcher LêfDë Wíp]L= badatel; výzkumník spectate LëéÉâDíÉfíL= shlédnout (např. sportovní akce) spectator LëéÉâDíÉfí]L= divák stable LëíÉfÄäL= stálý; stabilní; vyrovnaný; stáj stability Lëí]DÄfä]íáL= stabilita tired Lí~f]ÇL= unavený tiredness Lí~f]Çå]ëL= únava true LíêìWL= pravdivý; opravdový truth LíêìWqL= pravda wise Lï~fëL= moudrý wisdom LïfòÇ]ãL= moudrost Unit 1 Other words & phrases add a bit of spice Lëé~fëL= to life okořenit si život ageism LÉfÇwfò]ãL= diskriminace starých lidí alleviate L]DäáWîáÉfíL= zmírnit; ulehčit angelic LôåDÇwÉäfâL= andělský barn LÄ^WåL= stodola bear testimony to LÄÉ]=íÉëífã]åá=í]L=svědčit o něčem bruise LÄêìWòL= pohmožděnina cocooned Lâ]DâìWåÇL= zabalený; obalený come to Lâ¾ã=í]L= nabýt vědomí; uklidnit se composed Lâ]ãDé]ròÇL= klidný; vyrovnaný concur Lâ]åDâ WL= shodovat se; současně se vyskytovat cool LâìWäL= chladný descent LÇfDëÉåíL= sestup; pokles diehard LÇ~fÜ^WÇL= zarputilý; přesvědčený divide (sth) up LÇfDî~fÇ=¾éL= (pře)rozdělit don LÇflåL= obléci si ease LáWòL= zmírnit; ulehčit embodiment LÉãDÄflÇáã]åíL= vtělení, začlenění facelift LÑÉfëäfÑíL= kosmetické vylepšení fade LÑÉfÇL= vytratit se; vyblednout forced LÑlWëíL= přinucený fulfilled LÑräÑfäÇL= splněný grasp LÖê^WëéL= pevně uchopit; uchopit hail LÜÉfäL= kroupy; krupobití harsh LÜ^WpL= drsný

2 Straightforward Advanced strana 2 z 16 have one's ups and downs = projít si lepšími i horšími časy hold (sth) up to close scrutiny LëâêìWífåáL= podrobit důkladnému zkoumání/kontrole household LÜ~rëÜ]räÇL= domácnost humble beginnings LܾãÄäL= skromné začátky ill-at-ease Lfä=]í=áWòL= nejistý; ne ve své kůži in short supply Lë]éDä~fL= nedostatkový instalment LfåëílWäã]åíL= splátka intrusion LfåDíêìWw]åL= narušení; vměšování leap LäáWéL= (vy)skočit live up to expectations = naplnit (něčí) očekávání map (sth) out = podrobně naplánovat meet expectations = splnit očekávání outright L~ríê~fíL= zjevný; naprostý overwhelming L]rî]ïÉäãfÏL= nesmírný; naprostý quarterlife crisis LâïlWí]ä~fÑ= krize po 20 roce věku ze âê~fëfël= strachu z opuštění akademického světa reverberate LêfDî WÄ]êÉfíL= ozývat se; odrážet se rite of passage Lê~fí=]î=DéôëfÇwL= oslava/akce spojená s významnou událostí v životě člověka rule (sth) out = vyloučit; vynechat set (sth) up = založit settle down LëÉíä=Ç~råL= usadit se shuttle Lp¾íäL= raketoplán startlingly Lëí^WíäfÏäáL= překvapivě stick with = zůstat při swanky LëïôÏâáL= nóbl; hogo fogo take out a mortgage LãlWÖfÇwL= vzít si hypotéku transition LíêôåDòfpåL= přechod tread water LíêÉÇ=ïlWí]L= nehnout se z místa; šlapat vodu turn one's back on = otočit se zády k turn out Lí Wå=D~ríL= dopadnout undergo (a change) = podstoupit; projít (proměnou) undergo surgery = podstoupit operaci up and down the country = po celé zemi weathered LïÉa]ÇL= ošlehaný větrem well-being = duševní a tělesná pohoda work out Lï Wâ~ríL= trénovat; trénink yearning for Là WåfÏL= touha po Unit 2 Memory bring back = vyvolat vzpomínky memories have a good/poor = mít dobrou/špatnou memory for paměť na have bitter = mít sweet/fond/painful smíšené/milé/bolestné/ne /vague/vivid jasné/živé vzpomínky memories know (sth) by = znát nazpaměť hearth names and faces = jména a tváře Unit 2 Playing cards ace LÉfëL= eso bet LÄÉíL= vsadit (se) blackjack LÄäôâÇwôâL= Blackjack card counting Lâ^WÇ=â~råífÏL= počítání karet (strategie při Blackjacku) clubs Lâä¾ÄòL= trefy/žaludy (v kartách) deal LÇáWäL= rozdat (karty) deck LÇÉâL= balíček (karet) diamonds LÇ~fã]åÇòL= kára/kule (v kartách) draw LÇêlWL= táhnout; sejmout (kartu) face up/down = lícem nahoru/dolu face value = hodnota (např. karty, známky apod) hand = karty v ruce jack LÇwôâL= zvedák; hever joker LÇw]râ]L= žolík; vtipálek; šprýmař keep track of (sth) = sledovat něco odds LflÇòL= šance pack LéôâL= balíček shuffle Lp¾ÑäL= zamíchat (karty/domino) spades = piky/listy (karty) suit LëìWíL= barva (v kartách) Unit 2 Way change one's ways = změnit svoje způsoby get one's own ways = udělat to po svém give way on (sth) = ustoupit něčemu go back a long = znát se s někým dlouho; way mít dlouhou společnou historii get out of one's way to do (sth) = ustoupit někomu in a bad way = být na tom zle (zdravotně) in a big way = ve velkém (stylu) in a roundabout way Lê~råÇ]Ä~ríL= (zbytečně) složitě know one's way around = vědět, jak na to pave the way for (sth) = vydláždit cestu the wrong way round = špatně (otočené/postavené) work one's way up = vypracovat se Unit 2 Other words & phrases A-grade student = jedničkář bar LÄ^WL= zakázat přístup blacksmith LÄäôâëãfqL= kovář blanket ban = úplný/celoplošný zákaz boost LÄìWëíL= (po)zvednout; zvýšit capsule LâôéëàìWäL= tobolka; kapsle cater to LâÉfí]=í]L= uspokojit zájmy/přání/požadavky někoho chaperone Lpôé]ê]råL= garde; doprovod cognition Lâ]ÖDåfp]åL= poznání enhance LfåDÜ^WåëL= zlepšit come up Lâ¾ã=D¾éL= objevit se come up with Lâ¾ã=¾é=ïfqL= přijít s (řešením) commit (sth) to Lâ]DãfíL= memory commute Lâ]DãàìWíL= dojíždět corset LâlWëfíL= korzet dandy LÇôåÇáL= elegán digit LÇfÇwfíL= číslice dispose of LÇfDëé]rò=]îL= zbavit se, vyhodit zapamatovat si; vepsat si do paměti

3 Straightforward Advanced strana 3 z 16 drum up interest in (sth) = probudit zájem o dummy LǾãfL= figurína; hlupák ease LáWòL= zmírnit; ulehčit equestrian statue LfDâïÉëíêf]å= jezdecká socha ëíôípìwl= facts and figures LÑôâíë=]å=DÑfÖ]òL= skutečnosti; fakta flap LÑäôéL= plesknout; třepotat se flop LÑäfléL= pleskat; plácat fringe LÑêfåÇwL= okraj; ofina gene pool LÇwáWå=éìWäL= genetický fond gimmicky LÖfãfâáL= nezvyklý; nápaditý have an edge over (sb) LÉÇwL= mít navrch/výhodu in a row Lfå=]=ê]rL= v řadě za sebou, bez přerušení in-depth Lfå=ÇÉéqL= hloubkový; důkladný let alone = nechat na pokoji lobby for = lobovat za mannequin LãôåfâfåL= figurína (ve výloze) memorabilia LãÉãê]DÄfäf]L= sběratelsky cenné předměty memorize LãÉã]ê~fòL= zapamatovat si memoryenhancing fådü^wåëfïl= LãÉã]êá= podporující paměť mockup Lãflâ¾éL= (zkušební) model moped Lã]réÉÇL= moped norm LålWãL= norma outraged L~ríêÉfÇwÇL= šokován; pobouřen peak performance LéfWâ=é]DÑlWã]åëL= vrcholný výkon pedestal LéÉÇfëíäL= piedestal photographic LÑ]DíflÖê]Ñfâ= memory ãéã]êál= fotografická paměť plinth LéäfåqL= podstavec; sokl plot of land = parcela precarious LéêfDâÉ]êá]ëL= pochybný; ošidný prompt LéêflãéíL= povzbudit retrieve LêfDíêáWîL= vyzvednout; zvednout roller coaster Lê]rä]=â]rëí]L= horská dráha rope (sth) off Lê]ìé=çÑL= ohradit provazem rupture Lê¾éíp]L= prasklina sail through LëÉfä=qêìWL= proplout; poradit si s něčím; bravurně zvládnout sighting Lë~fífÏL= zahlédnutí; zpozorování (něčeho) siting Lë~fífÏL= umístění supple Lë¾éäL= pružný; ohebný thunder Lq¾åÇ]L= hrom; zahřmění trench LíêÉåípL= výkop; zákop undaunted L¾åDÇlWåífÇL= neohrožený; nebojácný vault LîlWäíL= hrobka; krypta wire-spoked Lï~f]=ëé]râíL= vyplétané/se špicemi (kolo) yolk LàlWâL= žloutek Unit 3 Money clear Lâäf]L= zaplatit; uhradit donate LÇ]rDåÉfíL= darovat; věnovat darem fritter away LÑêfí]=]ïÉfL= promrhat; proflákat pay off LéÉf=DflÑL= vyplatit se; vrátit se raise LêÉfòL= vybrat; získat run up Lê¾å=¾éL= nadělat si (dluhy) set aside LëÉí=]Dë~fÇL= odložit si (peníze) settle LëÉíäL= vyrovnat (účet) spend LÑêáWäá=ÜÉîfäá= utrácet freely/heavily/lavisäôîfpäá=ï~fëäál= bezmyšlenkovitě/hodně/ hly/wisely marnotratne/uvážlivě squander LëâïflåÇ]L= plýtvat; rozhazovat Unit 3 Rubbish bottle bank LÄflíä=ÄôÏâL= kontejner na láhve bulky LľäâáL= objemný; neskladný civic amenity site Lëfîfâ=]DãÉåfíá= sběrný dvůr (odpadu) ë~fíl= drop litter LÇêflé=äfí]L= odhodit odpad dustcart LǾëíâ^WíL= popelářské auto dustman LǾëíã]åL= popelář food scraps LÑìWÇ=ëâêôéëL= zbytky jídla piles of rubbish Lé~fäò=]î=ê¾ÄfpL= hromady odpadků put the rubbish out refuse LêfDÑàìWòL= odmítnout rubbish collection Lê¾Äfp=â]DäÉâp]åL= svoz odpadu skip LëâféL= kontejner Lérí=a]=ê¾Äfp=~ríL=dát pytel s odpadky ven (před dům) throw (sth) away Lqê]r=]DïÉfL= vyhodit; zahodit tip LíféL= skládka odpadu Unit 3 Excess binge drinking LÄfåÇw=ÇêfÏâfÏL= pařba; ožíračka bombard (sb) with LÄ]ãDÄ^WÇ=ïfaL= zasypat (např. dotazy); obtěžovat do (sth) to excess LÇìW=í]=fâDëÉëL= dělat něco nad míru (až to škodí) go over the top = přehnat něco go overdrawn L]rî]ÇêlWåL= přečerpat (účet) in excess of Lfå==fâDëÉë=]îL== více než; nad míru overeat L]rî]êáWíL= přejídat se overexposed L]rî]êfâëDé]ròÇL= nadměrně vystavený (něčemu) overkill L]rî]âfäL= přemíra overpaid L]rî]éÉfÇL= nadměrně placený overpriced L]rî]éê~fëíL= předražený overrated L]rî]êÉfífÇL= nadhodnocený oversensitive L]rî]ëÉåëfífîL= přecitlivělý oversleep L]rî]ëäáWéL= zaspat overtired L]rî]í~f]ÇL= velice unavený overworked L]rî]ï WâíL= přepracovaný take(sth) to extremes LfâëDíêáWãòL= dohnat do krajnosti Unit 3 Adjective affixes caution LâlWpåL= dát výstrahu; napomenout cautionary LâlWp]åêáL= výstražný; varovný envy LÉåîáL= závist (un)enviable L¾åÉåîá]ÄäL= (ne)záviděníhodný expect LfâDëéÉâíL= očekávat; předpokládat (un)expected ¾åfâëDéÉâífÇL= (ne)očekávaný faith LÑÉfqL= víra faithful LÑÉfqÑ]äL= věrný globe LÖä]rÄL= glóbus; zeměkoule global LÖä]rÄ]äL= celkový; globální home LÜ]rãL= domov; doma homeless LÜ]rãä]ëL= bez domova imagine LfDãôÇwfåL= představit si; myslit si imaginative LfDãôÇwfå]ífîL= nápaditý; vynalézavý number Lå¾ãÄ]L= číslo

4 Straightforward Advanced strana 4 z 16 numerous LåàìWã]ê]ëL= početný; četný persuade Lé]DëïÉfÇL= přesvědčit; přesvědčovat persuasive Lé]DëïÉfëfîL= přesvědčivý rain LêÉfåL= déšť; pršet rainy LêÉfåáL= deštivo response LêfDëéflåëL= odpověď; odezva; reakce responsible LêfDëéflåë]ÄäL= (z)odpovědný substance Lë¾Äëí]åëL= látka; substance substantial Lë]ÄDëíôåp]äL= podstatný; skutečný; hmotný Unit 3 Other words & phrases a stroke of genius L]=ëíê]râ=]î= ÇwáWåá]ëL= geniální tah; výborný nápad amiable LÉfãá]ÄäL= roztomilý; laskavý at a premium L]í=]=éêáWãá]ãL= nedostatkový; těžko dostupný bail out LÄÉfä=~ríL= vypomoci; dostat z potíží (zejm. finančních) banish LÄôåfpL= vyhnat, vyhostit benefactor LÄÉåfÑôâí]L= mecenáš; dobrodinec bimbo LÄfãÄ]rL= přihlouplá krasavice blacklist LÄäôâäfëíL= blacklist; černá listina book price LÄrâ=éê~fëL= ceníková cena bottom line LÄflí]ã=ä~fåL= konečný součet buck LľâL= dolar (slangově) bulging LľäÇwfÏL= vypouklý bump into Lľãé=fåí]L= narazit na; náhodně potkat cash handout Lâôp=ÜôåÇ~ríL= peněžní příspěvek cheapskate LípáWéëâÉfíL= lakomec; držgrešle choke Líp]râL= (za/u)dusit chuck (sth) out Líp¾â=~ríL= vykopnout; vyhodit (např. z práce) clothes-buying Lâä]raò=Ä~ffÏ= binge ÄfåÇwL= záchvat nakupování oblečení come in for criticism LâêfífëfòãL= vysloužit si kritiku compost LâflãéflëíL= kompost confide Lâ]åDÑ~fÇL= svěřit (se); důvěřovat conman LâflåãôåL= podvodník countless Lâ~råíä]ëL= nespočetný crate LâêÉfíL= bedna, přepravka crockery Lâêflâ]êáL= kreamické nebo kameninové nádobí decay LÇfDâÉfL= rozhkládat se; chátrat decompose LÇáWâ]ãDé]ròL= rozkládat (se) disposable LÇfëDé]rò]ÄäL= na jedno použití dough LÇ]rL= prachy dunk LǾÏâL= smočit e-waste LáW=ïÉfëíL= vyhozená elektronická zařízení excruciating LfâDëâêìWpáDÉfífÏL= mučivý; nesnesitelný fake LÑÉfâL= padělaný; nepravý flashy LÑäôpáL= vyzývavý; výstřední germinate LÇw WãfåÉfíL= klíčit grab LÖêôÄL= popadnout; chňapnout guileless LÖ~fää]ëL= bezelstný hail (sth) as a success LÜÉfäL= oslavovat jako úspěch have (distance) on the clock = mít na tachometru (ujeté kilometry) have (sb) on = střílet si z někoho have a chuckle Líp¾âäL= uchychtnout se; dusit smích hick LÜfâL= venkovský balík ingénue Lôåw]DåàìWL= naivka (zvl. o filmové postavě) junk shop LÇw¾Ïâ=pfléL= vetešnictví karma Lâ^Wã]L= karma landfill site LäôåÇÑfä=ë~fíL= skládka odpadů lick LäfâL= lízat life expectancy Lä~fÑ=fâDëéÉâí]åëfL=průměrná délka života manicure Lãôåfâàr]L= manikúra masticate LãôëífâÉfíL= žvýkat memoir LãÉãDï^WL= paměti money-laundering Lã¾åá=älWåÇ]êfÏL= praní špinavých peněz nauseated LålWòáÉfíL= zvedat se žaludek z oversized L]rî]ë~fòÇL= nadměrný pallet Lé]DäÉíL= paleta (přepravní); slamník panhandling LéôåÜôåÇäL= žebrat (na ulici) panic-stricken Léôåfâ=ëíêfâåL= vyděšený; zpanikařený pedicure LéÉÇfâàr]L= pedikúra perk Lé WâL= výhoda; požitek pick up a bargain Léfâ=¾é=]=Ä^WÖfåL= výhodně něco koupit pin LéfåL= špendlík; přišpendlit plead for LéäÉÇ=Ñ]L= prosit; žadonit plough through Léä~ì=qêìWL= prokousat se; překonat ponder LéflåÇ]L= hloubat; dumat quarry LâïflêáL= kamenolom reel LêáWäL= potácet se return to the black = vrátit se do plusu (např. na účtu) rust Lê¾ëíL= rez; rezivět shed LpÉÇL= shazovat; vypouštět sip LëféL= srkat; pít v malých doušcích slot LëäflíL= vsunout; vhodit snap (sth) up Lëåôé=D¾éL= skočit po něčem (např. příležitosti) stacks of (sth) Lëíôâë=]îL= spousty; hromady stronghold LëíêflÏÜ]räÇL= útočiště stuffing Lëí¾ÑfÏL= nádivka; náplň tackle a problem LíôâäL= vypořádat se s problémem tax heaven Líôâë=ÜÉîåL= daňový ráj this sucks Lafë=ë¾âëL= To je otrava. To mě štve. thrilled LqêfäÇL= rozechvělý; uchvácený wear off LïÉ]ê=flÑL= odřít (se); okoukat se wolf (sth) down LïräÑ=Ç~råL= zhltnout Unit 4 Ways of speaking be on everyone's = lips být všude tématem hovoru bellow LÄÉä]rL= křičet get one's tongue round (sth) = snažit se něco vyslovit grunt LÖê¾åíL= chrochtat; zavrčet; odseknout keep one's mouth = shut být zticha; nemluvit lie through one's teeth = lhát, jako když tiskne moan Lã]råL= sténat; naříkat; bědovat mutter Lã¾í]L= mumlat; bručet (si) shriek LpêáWâL= za/křičet; za/ječet sigh Lë~fL= vzdychnout si; říct s povzdechem

5 Straightforward Advanced strana 5 z 16 snap LëåôéL= lupnout, zlomit, udělat momentku stutter Lëí¾í]L= koktat voice criticism of Lîlfë=âêfífëfòã= (sth) ]îl= vyjádřit kritiku whine Lï~fåL= fňukat; kňourat whisper Lïfëé]L= (za)šeptat Unit 4 Voice booming LÄìWãfÏL= prudce se rozvíjející; dlouho znějící croaky Lâê]râáL= chraplavý disguise one's voice LÇfëDÖ~fò=îlfëL= mluvit změněným hlasem expressionless LfâDëéêÉp]åä]ëL= bez výrazu high-pitched LÜ~f=éfípíL= vysoký (o zvuku) hoarse LÜlWëL= chraplavý lower one's voice Lä]r]L= ztišit hlas raise one's voice LêÉfòL= zvýšit shaky LpÉfâáL= rozechvělý squeaky LëâïáWâfL= pisklavý strain one's voice LëíêÉfåL= přepínat hlas trembling LíêÉãÄäfÏL= roztřesený Unit 4 Emotional reactions blubber LÄä¾Ä]L= brečet cheer (sb) up Lípf]ê=D¾éL= rozveselit; povzbudit close to tears Líf]òL= téměř (roz)plakat come over all tearful Líf]ÑäL= plakat kvůli všemu cry one's eyes out = vyplakat si oči frighten the life out of (sb) = vyděsit k smrti get (sb) down = ubíjet; ztratit optimismus get over LÖÉí=D]rî]L= dostat se z (nemoci, deprese) get worked up = rozrušit se lachrymose LäÄâêfã]rëL= uslzený; uplakaný laugh out loud Lä^WÑL= smát se nahlas put (sb) in a good LãìWÇL= mood dostat někoho do dobré nálady roar with laughter LêlW=ïfa=Dä^WÑí]L= řehtat se; svíjet se smíchy scare (sb) to death LëâÉ]=í]=ÇÉqL= vystrašit k smrti the sniffles La]=ëåfÑäòL= lehká rýma; nachlazení take (sb) by surprise = zaskočit tremble with LíêÉãÄä=ïfa= anger ôïö]l= třást se hněvem watery-eyed LïlWí]êá=~fÇL= uplakaný Unit 4 Other words & phrases after-dinner speaker = rečník (po formální večeři) all manner of ills Lãôå]L= všemožné problémy backslapping LÄôâëäôéfÏL= poplácání po zádech (i obrazně) be in the limelight Lä~fãä~fíL= být ve středu pozornosti be sick to death of = (sth) být něčím znechucený; otrávený catchy LâôípáL= přitažlivý; chytlavý collagen Lâflä]Çw]åL= kolagen coveted Lâ¾î]ífÇL= vyhledávaný; žádaný drain LÇêÉfåL= vyčerpat drive (sb) mad/to LÇfëDíêôâp]åL= distraction dohnat někoho k šílenství facile LÑôë~fäL= (až příliš) snadný fall flat = vyznít naprázdno flier LÑä~f]L= leták; oběžník freak (sb) out LÑêáWâL= rozrušit (se); vyděsit (se) full-to-bursting LÄ WëífÏL= plný k prasknutí get on one's nerves Lå WîòL= lézt na nervy get things off one's chest LípÉëíL= vyspovídat se; ulevit si get up one's nose = lézt krkem/na nervy give (sb) a piece of one's mind = říct někomu, co si o něm myslí give (sth) one's best shot = pokusit se, jak nejlépe to jde have a good old moan Lã]råL= postěžovat si have had it up to here with (sth) = mít někoho až po krk hoop LÜìWéL= obruč human resources LÜàìWã]å= lidské zdroje êfdëlwëfòl= hunched LܾåípíL= přikrčený; shrbený inaugurate LfDålWÖàrêÉfíL= zahájit; slavnostně otevřít infuriating LfåDÑàr]êfÉfífÏL= nesnesitelný juggler LÇw¾Öä]L= žonglér kick up a fuss LѾëL= dělat povyk kid oneself = namlouvat si něco larynx LäôêfÏâëL= hrtan lay (sth) on = dát k dispozici; posílit (např. autobusovou linku) lounge around Lä~råÇwL= okounět maintain (one's) composure Lâ]ãDé]rw]L= zachovat chladnou mysl masquerade as Lãôëâ]DêÉfÇL= přetvařovat se meringue Lã]DêôÏL= sněhová pusinka misnomer LãfëDå]rã]L= nesprávný název/označení navel LåÉfîäL= pupek nominee LåflãfDåáWL= nominovaná osoba opt LfléíL= zvolit si; vybrat si outfit L~ríÑfíL= oblečení (pro konkrétní příležitost) outline L~ríä~fåL= obrys; nástin sail past LëÉfä=é^WëíL= proplout self-restraint LëÉäÑ=êfDëíêÉfåíL= sebeovládání; sebekázeň set out LëÉí=D~ríL= vyrazit shambolic LpôãDÄfläfâL= chaotický; vzhůru nohama show off Lp]r=DflÑL= předvést; ukázat showbiz Lp]rÄfòL= šoubiznis simpering Lëfãé]êfÏL= ušklýbání, culení se sloping = svažující se, klesající, nakloněný smooth-talking = podlézání někomu speech therapist Lq]ê]éfëíL= logoped surveyor Lë]DîÉf]L= (daňový) inspektor; dohlížitel swanky LëïôÏâáL= elegantní take a beating = dostat výprask toast Lí]rëíL= toast toast Lí]rëíL= připít; pozvednout číši; přípitek trapeze artist Líê]DéáWòL= artista na vysuté hrazdě

6 Straightforward Advanced strana 6 z 16 tummy button Lí¾ãá=ľí]åL= pupík turn out en masse Lflå=ãôëL= vyrábět sériově tuxedo Lí¾âDëáWÇ]rL= smokink unsung hero = zapomenutý hrdina vocal cords Lî]râä=âlWÇòL= hlasivky voice lift = operace hlasivek, aby hlas zněl mladě weary LïÉ]êáL= vyčerpaný; unavený Unit 5 Setting up in business brand identity = renomé značky build a prototype Léê]rí]í~féL= postavit model investment capital LfåDîÉëíã]åí= investiční kapitál âôéfíäl= logo Lä]rÖ]rL= logo; značka; emblém obtain a return on = an investment dosáhnout zisk z investice percentage equity = podíl ve společnosti pitch an idea = propagovat put together a business plan = dát dohromady (sepsat) obchodní záměr sales forecast = prognóza prodeje secure financial backing LëfDâàr]L= zajistit finanční podporu set out one's goals = vytyčit si cíle set up in business = začít obchod share in the business = podíl v obchodě source suppliers = získat dodavatele strike a deal = rozjet; rozběhnout target market = cílový trh, cílový okruh zákazníků Unit 5 Intensifying adverbs perfectly normal = úplně normální highly revealing = mnoho prozrazující acutely/ deeply/ = velmi rozpačitý highly embarrassed hopelessly/ pitifully/ woefully inadequate bitterly/ deeply/ sorely disappointed fiercely/ strongly/ vehemently opposed fiercely/ highly/ intensely competitive fully/ perfectly/ quite capable practically/ virtually impossible fully/ only too/ vaguely/ well aware = beznadějně/politováníhod ně/žalostně nedostatečný = trpce/hluboce/tuze zklamaný = silně protichůdný = velmi soutěživý = zcela/celkem schopný = prakticky nemožné = zcela/až příliš/mlhavě/dobře si vědomý Unit 5 Gender man-hours = spotřeba pracovního času mankind LãôåDâ~fåÇL= lidstvo man-made = umělý, syntetický, člověkem vyrobený manpower = pracovní síla undermanned = trpící nedostatkem pracovníků Unit 5 Other words & phrases antenatal LôåíáDåÉfíäL= prenatální, předporodní ardent L^WÇ]åíL= vášnivý, horlivý at pains to do sth = podstoupit riziko avid LôîfÇL= dychtivý, vášnivý back to square one = být na tom stejně jako na začátku be green = dbát na životní prostředí, chovat se šetrně k životnímu prostředí bid for LÄfÇL= nabízet, usilovat bindings LÄ~fåÇfÏòL= vázání blatantly LÄäÉfí]åíäáL= nestydatě, nehorázně breakthrough LÄêÉfâqêìWL= průlom budget airline = nízkonákladová letecká společnost build (sth) up = vybudovat buy in bulk = nakupovat ve velkém cartel Lâ^WDíÉäL= kartel catch up Lâôíp=D¾éL= dohnat; dohonit coastguard = pobřežní hlídka come into force = vstoupit v platnost come up with Lâ¾ã=¾é=ïfqL= přijít s (řešením) death duties = dědické poplatky demote LÇáWDã]ríL= degradovat, přeložit na nižší pozici diocese LÇ~f]ëfòL= diocéze dourness LÇ~rå]ëL= zarputilost, tvrdohlavost, zasmušilost draining = vyčerpávající employment tribunal = soud, který řeší spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli entrepreneur LÉåíê]éê]Då WL= podnikatel; obchodník flat pack = montovaný nábytek v plochém obale flux LÑä¾âëL= nestálost, nejistota, proudění fly long haul LÜlWäL= letět dlouhou vzdálenost frequent LÑêáWâï]åíL= častý from top to bottom = odshora až dolů frugality LÑêìWDÖôä]íáL= skromnost, šetrnost, hospodárnost get (sth) off the LÖÉí=Eë¾ãqfÏF=?flÑ= rozjet; rozběhnout ground a]=döê~råçl= get (sth) under way = uvést do pohybu get hitched = vlézt do manželského chomoutu give (sth) a go = něco zkusit grumble LÖê¾ãÄäL= reptat; bručet; vrčet hand (sth) out = rozdávat, odevzdat handlebars LÜôåÇäÄ^WòL= zábradlí hang around LÜôÏ=]DêçråÇL= postávat, trávit čas (s kým/kde) heavy hitter = vlivná osoba/společnost bojující za své zájmy hit upon = narazit, bouchnout hold (sb) back = zadržet husband-to-be = nastávající (manžel) impoverished LfãDéflî]êfpÇL= zbídačený jocks LÇwflâëL= trenky knockback LåflâÄôâL= úder, odmítnutí

7 Straightforward Advanced strana 7 z 16 laundry = prádelna, prádlo limo Läfã]rL= limuzína littered with = podestlaný, vystlaný mail order business = objednávka zboží poštou market leader = jednička na trhu marry up with = vzít se, dát se dohromady maternity leave Lã]Dí Wåfíf=äáWîL= mateřská dovolená mismatch LãfëãôípL= nevhodné spojení, záměna nerve-racking Lå Wî=êôâf¾L= nervy drásající, vyčerpávající not be one for doing (sth) = nehodit se nugget of information Lå¾ÖfíL= troška informací offload on to LflѾDä]r¾ÇL= přeložit on cloud nine = (být) v sedmém nebi ordain LlWDÇÉfåL= ustanovit, vysvětit ordination LlWÇfDåÉfpåL= vysvěcení za kněze out of tune with (sth) = rozladěný outlet L~ríäÉíL= odbytiště, průchod, obchod pass (sth) down = podstoupit, předat pay dividends LÇfîfÇÉåÇòL= platit dividendy penny-pinching = přílišná šetrnost permeate Lé WãáÉfíL= prosakovat, proniknout plug away = usilovat, nevzdat to prompt LéêflãéíL= napovědět, inspirovat, naznačit reap LêáWéL= sklízet, kosit scrub Lëâê¾ÄL= vydrhnout self-made = self made man, člověk, který dosáhl úspěchu bez pomoci jiných seven-year itch = sklon k nevěře (po sedmi letech manželství) sizeable Lë~fò]ÄäL= (poměrně) velký, značný sole Lë]räL= podrážka; podešev stunt Lëí¾åíL= kaskadérský čin team up with = spolupracovat s temp LíÉãéL= vypomáhat tie the knot LåflíL= vzít se toing and froing íìwfï=]å=ñêìwfïl= pohyb sem a tam trade in (sth) = obchodovat s transient Líêôåòf]åíL= pomíjitelný turn (sth) out = vyprodukovat undercut = jít s cenou dolů unscrupulous L¾åDëâêìWé]ä]ëL= bezohledný, nesvědomitý unwittingly L¾åDïfífÏäáL= nevědomky, bezděčně ups and downs L¾éë]åÇ~råòL= střídavý úspěch; střídavé štěstí vineyard Lîfåà]ÇL= vinice; vinohrad weigh (sth) up against LïÉfL= zvážit něco v neprospěch někoho workload Lï Wâä]rÇL= pracovní zatížení Unit 6 Nouns from phrasal verbs breakdown LÄêÉfâÇ~råL= zhroucení; kolaps; havárie breakout = průlom, propuknutí, útěk breakthrough LÄêÉfâqêìWL= průlom checkout LípÉâ~ríL= pokladna downpour LÇ~råélWL= liják downturn = pokles getaway LÖÉfí]ïÉfL= brána; vjezd handout = leták, almužna outbreak L~ríÄêÉfâL= vzplanutí, vypuknutí outburst = výbuch citů outcome L~ríâ¾ãL= výsledek; závěr outfit L~ríÑfíL= oblečení (pro konkrétní příležitost) outlook L~ríärâL= názor; náhled; postoj outset = začátek, úvod payout = vyplacení runaway = utečenec takeaway = jídlo s sebou turnout Lí Wå=~ríL= účast upbringing L¾éÄêfÏfÏL= výchova uprising = vzpoura, povstání workout Lï Wâ~ríL= cvičení, posilování work out Lï Wâ~ríL= trénovat; trénink Unit 6 Body collocations blocked nose = ucpaný nos ear infection = infekce ucha ear wax = ušní maz earplug = špunt do uší eye drops = kapky do očí eye strain LëíêÉfåL= namáhaní očí eye test = prohlídka očí hooked nose LÜrâíL= orlí nos in bare feet LÄÉ]L= naboso milk tooth = mléčný zub on a full stomach = na plný žaludek on an empty Lflå=]å=?Éãéíf= stomach Dëí¾ã]âL= nalačno rotten Lêflí]åL= shnilý; zkažený swollen Lëï]rä]åL= oteklý, opuchlý upset stomach L¾éëÉí=ëí¾ã]âL= podrážděný žaludek wisdom tooth = zub moudrosti Unit 6 Care take good care of(sb/sth) = dobře se o něco/o někoho starat couldn't care less = kašlat na něco be well cared for = je (o někoho) dobře postaráno longer than (sb) = hrozně dlouho cares to remember take great care with (sb) = být opatrný not have a care in = the world nemít žádné starosti Unit 6 Babies & babysitting bedtime LÄÉÇí~fãL= čas jít spát bib LÄfÄL= bryndáček bully LÄräáL= týrat; zastrašovat; šikanovat burp LÄ WéL= krkat; říhat burst into tears = rozplakat se cot = dětská postýlka crybaby = uplakánek cuddle Lâ¾ÇäL= obejmout; sevřít v náručí dummy LǾãfL= dudlík feeding bottle = kojenecká lahev

8 Straightforward Advanced strana 8 z 16 high chair = dětská stolička (ke stolu) nappy LåôéáL= plenka nosebleed = krvácení z nosu nostril Låflëíê]äL= nozdra pick one's nose = šťourat se v nose pram LéêôãL= kočárek pushchair = sportovní kočárek rattle LêôíäL= rachotit; chrastit smack LëãôâL= fackovat, dát facku squabble LëâïflÄäL= hašteřit se; handrkovat se stay up LëíÉf=¾éL= zůstat vzhůru teddy bear LíÉÇá=ÄÉ]L= medvídek (hračka) throw a temper tantrum LíÉãé]=íôåíê]ãL= mít záchvat zlosti Unit 6 Other words & phrases ammonia L]Dã]råf]L= čpavek anaesthesia Lôå]ëDqáWòá]L= anestezie anaesthetic Lôå]ëDqÉífâL= anestetický bash LÄôpL= praštit; narazit bewildered LÄfDïáäÇ]ÇL= ohromený, popletený bifocal LÄ~fDÑ]râäL= dvouohniskový break the ice = překonat počáteční obtíže, prolomit ledy brisk LÄêfëâL= čilý; energický canvas Lâôåî]ëL= plátno; plachtovina childminder Líp~fäÇã~fåÇ]L= chůva; opatrovnice dětí chloroform Lâäflê]ÑlWãL= chloroform commonplace Lâflã]åéäÉfëL= běžný jev; klišé concave LâflåâÉfîL= vydutý, konkávní convex LâflåîÉâëL= vypouklý, konvexní crossbreed LâêflëÄêáWÇL= kříženec cussed Lâ¾ëfÇL= proklatý, paličatý, hádavý dazed LÇÉfòÇL= omámený deaden LÇÉÇ]åL= ztlumit, ztišit, umrtvit deja vu LÇÉáw^W=DîìWL= deja vu dress code LÇêÉë=Dâ]rÇL= formálně nebo sociálně vyžadovaný způsob oblékání dusk LǾëâL= soumrak; šero; přítmí emerald LÉã]ê]äÇL= smaragd ether LáWq]L= éter, obloha evacuee LfDîÉâàìDáWL= evakuovaná osoba faint-hearted LÑÉfåí=Ü^WífÇL= bázlivý, zbabělý fiasco LÑfDôëâ]rL= nezdar, fiasko fibreglass LÄ~fÄêÖä^WëL= skelná vata, skelné vlákno, laminát first aid = první pomoc flick LÑäfâL= cvrnknout, švihnout foam LÑ]rãL= pěna frayed LÑêÉfÇL= roztřepený gash LÖôpL= rána; šrám grubby LÖê¾ÄáL= špinavý, ušmudlaný gypsum LÇwféë]ãL= sádra, sádrokartonová deska help is at hand = pomoc je poruce huddle together LܾÇäL= choulit se k sobě inhale LfåDÜÉfäL= vdechovat, inhalovat irrevocable LfDêÉî]â]ÄäL= nezrušitelný, neodvolatelný = zabít dvě mouchy jednou ranou kill two birds with one stone leggings LäÉÖfÏòL= legíny; přiléhavé kalhoty leotard LäáW]Dí^ÇL= cvičební dres, trikot lifelike Lä~fÑä~fâL= živý; realistický light-hearted Lä~fíÜ^WífÇL= bezstarostný mark an occasion = oslavit nějakou příležitost nauseous LålWòá]ëL= nechutný, působící nevolnost, (cítít se) na zvracení nitrous oxide Lå~fíê]ë=flâë~fÇL= rajský plyn, oxid dusný on the books = být zapsán, zaregistrován paediatric nurse LéáWÇáWDôíêfâL= dětská zdravotní sestra plaster cast Léä^Wëí]=â^WëíL= sádra (na zlomeninu) pluck up courage Léä¾âL= sebrat odvahu, dodat si odvahu posh LéflpL= nóbl; extra pressed for time = tlačený časem prop oneself up on (sth) LéêfléL= opírat se o něco pull out Lérä=~ríL= vytrhávat; vytáhnout pumice stone Lé¾ãfëL= pemza put two and two together = umět si to spočítat; uvědomit si remorseless LêfDãlWëä]ëL= nemilosrdný, nelítostný, krutý resin LêÉòfåL= smůla, pryskyřice scribble LëâêfÄäL= (na)čmárat (nečitelně) shattered Lpôí]ÇL= vyčerpaný; unavený shelling LpÉäfÏL= loupání, ostřelování short-sightedness LplWíDë~fífÇå]ëL= krátkozrakost smuggle Lëã¾ÖäL= pašovat sniper Lëå~fé]L= ostřelovač splint LëéäfåíL= tříska, dlaha, hoblina squat LëâïflíL= dřep stamp LëíôãéL= poštovní známka; razítko stay in shape = zůstat ve formě stretcher LëíêÉíp]L= nosítka strip LëíêféL= proužek; pásek take (sth) for granted LÖê^WåífÇL= považovat něco za samozřejmost take up a reference LêÉÑê]åëL= projednat odvolání think (sth) through = promyslet tongue in cheek = poťouchlý treadmill LíêÉÇãfäL= běžecký trenažér twig LíïfÖL= proutek, větvička under siege LëáWÇwL= v obležení urine Làr]êfåL= moč usher L¾p]L= uvést; uvaděč vetting LîÉífÏ= procedures éê]dëáwçw]ël= kontrolní postup wax LïôâëL= vosk wedge oneself between (sth) = vtlačit se mezi weighty LïÉfíáL= závažný, těžký wild boar LÄlWL= divočák wind up Lï~fåÇ=¾éL= ukončit něco, namotat work up a sweat LëïÉíL= zapotit se (při práci, při cvičení), máknout si writhe around Lê~faL= svíjet se, kroutit se Unit 7 Good & bad behaviour be on one's best behaviour = chovat se co nejlépe cause offence L]DÑÉåëL= urazit někoho, pohoršit někoho form orderly queues LlWÇ]äáL= stát ve vyrovnaných řadách

9 Straightforward Advanced strana 9 z 16 foul LÑ~räL= odporný; hnusný; zlý get into serious trouble = dostat se do vážných problémů loutish Lä~rífpL= nevychovaný, hulvátský rowdy Lê~rÇáL= sprostý, neurvalý table manners LíÉfÄä=?ãôå]òL= zásady společenského chování při stolování Unit 7 Legal matters accuse (sb) of L]DâàìWòL= obvinit někoho z něčeho appeal against L]DéáWäL= odvolat se proti arson L^WëåL= žhářství bribery LÄê~fÄ]êáL= úplatkářství; podplácení charge (sb) with Líp^WÇwL= obžalovat někoho clear (sb) of = zprostit viny convict (sb) of Lâ]åDîfâíL= usvědčit count Lâ~råíL= počítat deny accusations LÇfDå~f= of ôâà]dòéfpåòl= popřít obvinění drop charges of (sth) against (sb) Líp^WÇwfòL= stáhnout žalobu enter a plea of LéäáWL= vznést námitku, odvolat se find (sb)guilty of = odsoudit, shledat vinným fraud LÑêlWÇL= podvod give (sb)a life sentence for = odsoudit na doživotí za go on trial for Líê~f]äL= jít k soudu, být souzen hold (sb) on suspicion of Lë]Dëéfp]åL= být v podezření impose fines on LfãDé]rò=Ñ~fåòL= uložit pokutu make an arrest L]DêÉëíL= zatknout money laundering LälWåÇêfÏL= praní špinavých peněz plead guilty to LéäáWÇL= přiznat vinu previous convictions Lâ]åDîfâpòL= předešlá odsouzení return a verdict Lî WÇfâíL= vyřknout ortel sentence (sb) to = odsoudit někoho k tax evasion LfîÉfw]åL= daňový únik Unit 7 Other words & phrases acquittal L]DâïfíäL= zproštění obžaloby, osvobozující rozsudek allegation Lôä]DÖÉfpåL= výpověď animosity LôåfDãflëfíáL= odpor; nepřátelství apt LôéíL= schopný attire L]Dí~fL= oděv, roucho avidly LôîfÇäáL= nadšeně, dychtivě be glued to LÖäìWÇL= být přilepený k betray LÄfDíêÉfL= zradit bitter LÄfí]L= třeskutý (mráz); hořký bleak LÄäáWâL= tísnivý, smutný bloody LÄä¾ÇáL= krvavý, zatracený break (sth) up = rozbít, přerušit bump into Lľãé=fåí]L= narazit na; náhodně potkat cane LâÉfåL= nasekat (rákoskou) catch a glimpse of LÖäfãéëL= zahlédnout catty LâôíáL= neupřímný, zlomyslný, falešný chatter Lípôí]L= klábosit; brebentit chivalry Lpfî]äêáL= ušlechtilost, galantnost, rytířství contagious Lâ]åDíÉfÇw]ëL= nakažlivý contempt Lâ]åDíÉãéíL= opovržení, pohrdání courtesy Lâ Wí]ëáL= zdvořilost crack down on = zatrhnout, nedovolit dead LÇÉÇL= mrtvý; zemřelý deceit LÇfDëáWíL= podvod; klam detention LÇfDíÉåpåL= zůstat po škole disarmingly LÇfëD^WãfÏäáL= půvabně, roytomile disruptive LÇfëDê¾éífîL= rušivý drag LÇêôÖL= vléct; vláčet dread LÇêÉÇL= hrozit se; děsit se (čeho) drum (sth) into = natlouci někomu něco do hlavy embroiled LfãDÄêlfäÇL= rozrušený empathy LÉãé]qáL= empatie, vcítění enforce LfåDÑlWëL= vynutit, prosadit etiquette LÉífâÉíL= etiketa expel LfâëDéÉäL= vypudit; vyhnat fag LÑôÖL= cigareta, dřina fall into step = jít stejným krokem fingerprint LÑfÏ]éêfåíL= otisk prstu flippant LÑäfé]åíL= prostořeký, neuctivý forensic LÑ]DêÉåòfâL= soudní; forenzní fry-up = sežehnutí, spálení gasp LÖ^WëéL= těžce/přerývaně dýchat; lapat po dechu get a grip on LÖêféL= pevně uchopit grossly LÖêflëäáL= celkově, hrubě grumpy LÖê¾ãéáL= nevrlý, mrzutý guidelines LÖ~fÇä~fåòL= směrnice, pravidla hastily LÜÉfëífäáL= rychle have a go at LÜôî=]=DÖ]r=]íL= pokusit se (o něco) have the good grace to = buď tak laskav hazardous LÜôò]Ç]ëL= nebezpečný; riskantní; hazardní heartfelt LÜ^WíÑÉäíL= vroucí, od srdce householder = majitel domu, hospodář house-to-house enquiries LfåDâï~]êáWòL= průzkum (od domu k domu) hush LܾpL= Ticho! Pst! impending LfãDéÉåÇfÏL= nastávající, blížící se indigenous LfåÇfÇw]å]ëL= domorodý, původní intercept Lfåí]DëÉéíL= zadržet, zastavit intruder LfåDíêìWÇ]L= vetřelec jail term = doba věznění lead (sb) on = ukazovat cestu, jít napřed leak LäfWâL= prosakovat; téct (o nádobě) lenient LäáWåf]åíL= shovívavý leopard LäÉé]ÇL= leopard; levhart let (sb) off = propustit magistrate LãôÇwfëíê]íL= soudce nižšího soudu make ends meet = vyjít; vystačit s příjmem malevolence Lã]DäÉî]ä]åëL= zlomyslnost marsh Lã^WpL= mokřina, močál mess around LãÉë=]Dê~råÇL= udělat zmatek mimic LãfãfâL= napodobit, karikovat negligent LåÉÖäfÇw]åíL= nedbalý, nesvědomitý on the brink of Lflå=a]=ÄêfÏâ=]îL= na pokraji overpowering L]rî]Dé~r]êfÏL= silný; mocný overwrought L]rî]DêlWíL= vynervovaný, přetažený pitted LéfífÇL= vyhloubený, jamkovitý play truant LéäÉf=DíêìW]åíL= chodit za školu premises LéêÉãfëfòL= areál; komplex (budov)

10 Straightforward Advanced strana 10 z 16 press release LéêÉë=êfäáWëL= tisková zpráva, oznámení pro tisk pull together = sebrat se, spojit síly put (sb) off = odradit někoho put one's feet up = odpočinout si put up with Lérí=¾é=ïfaL= muset snést; vydržet (co) quay LâáWL= nábřeží; přístavní/pobřežní hráz ragged LêôÖfÇL= obnošený; otrhaný recruit LêfDâêìWíL= branec, nováček relish LêÉäfpL= záliba,požitek remorse LêfDãlWëL= výčitky svědomí restock LêáWDëíflâL= doplnit zásoby restrain LêfDëíêÉfåL= potlačit, omezit retort LêfDílWíL= ostře odvětit, odseknout revive LêfDî~fîL= oživit righteousness Lê~fíp]ëåÉëL= čestnost, spravedlnost rigid LêfÇwfÇL= nekompromisní, tvrdý, neměnný ripple LêféäL= vlnění, vlnka sceptical LëâÉéfâäL= skeptický scroll (sth) down = sjet myší dolů see (sb) off = doprovodit někoho self-help book LëÉäÑ?ÜÉäé=DÄrâL= kniha svépomoci self-restraint LëÉäÑ=êfDëíêÉfåíL= sebekázeň, přemáhání set (sth) off = spustit sewage LëìWfÇwL= splašky sewer LëìW]L= stoka; kanál shoot (sb )a glance = letmo na někoho pohlédnout single-sex = jen pro muže/jen pro ženy slam LëäôãL= přibouchnout slob LëäflÄL= povaleč; lenoch slope Lëä]réL= svah smear Lëãf]L= skvrna softly-softly = nenásilný, jemný soothing LëìWafÏL= uklidňující sprain LëéêÉfåL= vyvrtnout si; udělat si výron; podvrtnutí spring up LëéêfÏL= vyrazit, vypučet squeeze LëâïáWòL= zmáčknout; stisknout stagger LëíôÖ]L= za vrávorat; za potácet se; motat se stall LëílWäL= ustájit, zahltit stand out LëíôåÇ=~ríL= vynikat, vyčnívat stick (sth) out = vystrčit stride Lëíê~fÇL= kráčet; udělat velký krok swarm LëïlWãL= roj; houf take the helm = převzít vedení tart (sth) up Lí^WíL= nazdobit template LíÉãéä]íL= vzor, šablona throw a party Lqê]r=]=é^WíáL= pořádat večírek thump Lq¾ãéL= bušit; tlout trespass LíêÉëé]ëL= vstup/vniknutí (na něčí pozemek) bez povolení troublesome Líê¾Ääë]ãL= otravný; neposlušný truancy LíêìW]åëáL= chození za školu tunic LíàìWåfâL= tunika, plášť tunnel vision = duševní omezenest, úzký pohled turn (sth) round = otočit, změnit vicious circle Lîfp]ëL= bludný kruh washed-out = vyčerpaný, vybledlý wide-brimmed Lï~fÇ=ÄêfãÇL= se širokým okrajem wipe (sth) out Lï~féL= vymazat, smazat, vyhladit zigzag LòfÖòôÖL= klikatý Unit 8 Character traits bubbly nature LľÄäáL= živá povaha conscientious type LâflåpáDÉåp]ëL= svědomitý typ down-to-earth LÇ~råíìWD WqL= s nohama na zemi happy-go-lucky LÜôéfÖ]rDä¾âfL= bezstarostný lack of confidence = nedostatek sebedůvěry rebellious LêfDÄÉäà]ëL== odbojný; vzpurný relaxed attitude to = life bezstarostný přístup k životu ruthless LêìWqä]ëL= nemilosrdný sense of superiority Lëréf]êáDflê]íáL= pocit nadřazenosti single-minded LëfÏÖä=ã~fåÇfÇL= cílevědomý tendency to act hastily LÜÉfëífäáL= sklon k unáhlenému jednání winning streak LëíêáWâL= úspěšné období Unit 8 Relationships build a good rapport with LêôDélWL= vybudovat si dobrý vztak s close ties = úzké vztahy diplomatic relations = diplomatické vztahy extended family LfâDëíÉåÇfÇ= velká rodina DÑôã]äfL= foster close links LÑflëí]L= with pěstovat úzkou spolupráci immediate family = nejbližší rodina marriage breakup = rozvod, rozpad manželství on friendly terms = být zadobře stormy relationship = bouřlivé, rozhádané vztahy Unit 8 Adverbs with two forms aim high = mířit vysoko, mít velké ambice cut short = zkrátit easily distracted LÇfëDíêôâífÇL= snadno vyrušitelný highly motivated = silně motivivaný laugh out loud Lä^WÑL= smát se nahlas shortly = stručně, zanedlouho sleep lightly = mít lehké spaní snore loudly LëålWL= chrápat take things easy = nedělat si starosti travel light = cestovat nalehko travel widely = hodně cestovat wide awake = zcela vzhůru Unit 8 Other words & phrases a handful LÜôåÇÑäL= hrstka, pár be given to = být poskytnut, být dán k blurred LÄä WÇL= rozmazaný bone idle L~fÇäL= líný jako veš bulge LľäÇwL= nacpat, vyklenout, deformovat praskat ve švech bursting at the LÄ WëífÏ=]í=a]= seams ëáwãòl= by the same token Lí]râ]åL= být spravedlivý census LëÉåë]ëL= sčítání lidu, soupis chest LípÉëíL= hruď

11 Straightforward Advanced strana 11 z 16 chum Líp¾ãL= kámoš clay LâäÉfL= hlína clown around Lâä~rå=]Dê~råÇL= blbnout; dělat šašky deft LÇÉÑíL= obratný, zručný discard LÇfëDâ^WÇL= vyhodit; odložit dump LǾãéL= odhodit elusive LfDäìWëfîL= prchavý, nepolapitelný far-off = odlehlý, vzdálený firstborn = prvorozený forestall LÑlWDëílWäL= zabránit, překazit frown LÑê~råL= (za)mračit (se); zamračený pohled/výraz fuss over LѾëL= dělat poprask good riddance LêfÇ]åëL= chválabohu, že je pryč goody-two-shoes = dobrák od kosti grapple LÖêôéäL= popadnout, sevřít herald LÜÉê]äÇL= slavnostně oznámit hint LÜfåíL= pokyn; narážka ill-assorted Lfä=]DëlWífÇL= špatně sestavený ivory L~fî]êáL= slonovina; slonová kost kettle LâÉíäL= konvice kid LâfÇL= děcko laid-back LäÉfÇ=DÄôâL= klidný; bezstarostný languish LäôåÖïfpL= trápit se, hymout liven Lä~fî]åL= vzpružit, oživit mahogany Lã]DÜflÖ]åáL= mahagon mantelpiece LãôåíäéáWëL= římsa nad krbem mimic LãfãfâL= napodobit, karikovat on the shelf = pasé patch things up LéôípL= spravit, urovnat patchwork = patchwork pebbly LéÉÄäáL= oblázkový peril LéÉê]äL= nebezpečí; riziko personality clash Lé Wë]å]äfíá=âäôpL= rozpor osobností pop in Léflé=fåL= zaskočit (na návštěvu) rambling LêôãÄäfÏL= nesourodý, nepravidelný rickety Lêfâ]íáL= vratký, viklající se rock the boat = dělat problémy sibling LëfÄäfÏL= sourozenec skimpy LëâfãéáL= hubený, krátký sky-high = přemrštěný, závratný spongeware LëéflåÇwïÉ]L= druh keramiky steady LëíÉÇfL= stálý; věrný stroppy LëíêfléáL= nervózní suffocating Lë¾Ñ]DâÉfífÇL= dusivý take its toll on Lí]räL= nechat si část pro sebe tied down = omezený, připoutaný tissue LífpìWL= papírový kapesník trinket LíêfÏâfíL= levná bižuterie, drobnost turn to Lí Wå=íìWL= obrátit se (na někoho) twinkle LíïfÏâäL= mihnutí, záblesk umpteen L¾ãéDíáWåL= spousta vivacious LîfDîÉfp]ëL= čiperný, živý, veselý velvet LîÉäîfíL= sametový; samet wear off LïÉ]ê=flÑL= odřít (se); okoukat se whitewater rafting = rafting na divoké vodě wring (sb's) neck LêfÏL= zakroutit někomu krkem Unit 9 Describing homes antique LôåDíáWâL= starobylý; starodávný conveniently located = prakticky umístěné, nedaleko cosy Lâ]ròáL= útulný, příjemný DIY enthusiast LÇáW=~f=Dï~f= (do it yourself) fådqàìwòá]ëíl= nadšený kutil draughty LÇê^WÑíóL= vystavený průvanu gloomy LÖäìWãáL= temný; zasmušilý; neradostný in cramped conditions LâêôãéíL= ve stísněných podmínkách in poor condition = ve špatném stavu in urgent need of = repair nutně potřebující opravit log cabin LäflÖ=âôÄfåL= srub mobile home Lã]rÄ~fä=Ü]rãL= dům na kolech newly built = nově postavený overgrown L]rî]DÖê]råL= přerostlý; zarostlý (vegetací) period Léf]êá]ÇL= vyučovací hodina; období poorly furnished = špatně vybavený rickety Lêfâ]íáL= vratký, viklající se run-down Lê¾åDÇ~råL= rozpadlý; zchátralý running water Lê¾åfÏ=DïlWí]L= tekoucí voda (v místnosti) tastefully decorated = vkusně zařízený/vyzdobený thatched LqôípíL= s doškovou střechou threadbare LqêÉÇÄÉ]L= ošuntělý, odřený Unit 9 Adjectives formed with particles built-up = zastavěný, vybudovaný cheesed off = otrávený comfortably Lâ¾ãÑí]ÄäáL= pohodlně faraway = daleký hard up = ve finanční tísni head-on = čelní, přední indoor LfåÇlWL= zastřešený; krytý; jsoucí v budově made-to-measure = na míru off-the-peg = konfekční; oblečení vyráběné ve velkém oncoming Lflåâ¾ãfÏL= blížící se online LflåDä~fåL= připojený (k počítačové síti) outdoor L~ríÇlWL= nacházející se/určený pro použití venku out-of-the-way = odlehlý, vzdálený, zvláštní out-of-the-town = mimo město outspoken L~ríDëé]râ]åL= upřímný; přímočarý overnight L]rî]å~fíL= přes noc; přenocovat sit-down meal = jídlo, které se jí u stolu uphill struggle Lëíê¾ÖäL= namáhavý boj up-to-date L¾éí]DÇÉfíL= moderní; současný worn out LïlWå=D~ríL= ztrhaný; vyčerpaný Unit 9 Other words & phrases adjacent to L]ÇDÇwÉfë]åíL= přiléhající k, sousedící alienation LÉfäá]DåÉfp]åL= odcizení alleviate L]DäáWîfÉfíL= zmírnit, ulevit amble LôãÄäL= pohybovat se pomalu; loudat se ample LôãéäL= bohatý, rozsáhlý at a stroke = rázem bandstand = hudební pavilón biodegradable LÄ~f]rÇfDÖêôÇ]ÄäL=biologicky odbouratelný blindfolded LÄä~fåÇÑ]räÇfÇL= se zavázanýma očima boast LÄ]rëíL= chlubit se; pyšnit se

12 Straightforward Advanced strana 12 z 16 branch LÄê^WåípL= větev; pobočka breathtaking LÄêÉqíÉfâfÏ L= úžasný; beroucí dech bring down = skolit, porazit carry out LâÉêf=~ríL= provádět choked Líp]râíL= přidušený coat of paint = nátěr confines LâflåDÑ~fåòL= pomezí, hranice coral reef Lâflê]ä=êáWÑL= korálový útes crisply uniformed LâêfëéäáL= v nažehlené uniformě cruciform LâêìWëáÑlWãL= křížový, ve tvaru kříže crumbling Lâê¾ãÄäfÏL= rozpadající se, drobící se dead end = slepá ulišká, bezvýchodná situace devour LÇfDî~r]L= pohltit, sžírat do up LÇì=¾éL= opravit, zrestaurovat dotted LÇflífÇL= puntíkovaný draw up = načrtnout, navrhnout, koncipovat drop by LÇêflé=DÄ~fL= zastavit se; zaskočit dynamite LÇ~få]ã~fíL= vyhodit do vzduchu, nabít effluent LÉÑäì]åíL= odpadová voda enlightening LfåDä~fí]åfÏL= poučný evict LfDîfâíL= násilně vystěhovat, vypudit fenced off = oplocený, ohrazený fidget LÑfÇwfíL= chovat se nervózně flirt LÑä WíL= flirt; flirtovat for the sake of LÑ]=a]=DëÉfâ=]îL= kvůli; v zájmu get settled in = usadit se get to grips with = porvat se s go through the courts = projít soudem greenery LÖêáWå]êáL= zeleň haggle LÜôÖäL= smlouvat, dohadovat se hairy LÜÉ]êáL= chlupatý hands-on = praktický hassle LÜôëäL= obtěžovat haunt LÜlWåíL= strašit hinder LÜfåÇ]L= bránit, překážet horde LÜlWÇL= dav, horda house-hunting = shánění domu immaculate LfDãôâà]ä]íL= neposkvrněný impeccably LfãDéÉâ]ÄäáL= bezchybně instill LfåDëífäL= vštěpovat interchange Lfåí]DípÉfåÇwL= vzájemná výměna layabout LäÉf]?Ä~ríL= povaleč listed buildings = památkově chráněná budova litany Läfí]åáL= litanie lousy Lä~ròáL= knusný, ohavný low-rise = málopodlažní lush Lä¾pL= prosperující, bohatý, luxusní marshland Lã^WpäôåÇL= bažina needlessly = zbytečně on tap = po ruce pier Léf]L= molo pillow sham LpôãL= povlak na polštář pinball LéfåÄ^WäL= tivoli, pinbal ladder LäôÇ]L= žebřík property ladder = společenský žebříček (podle velikosti domu) queue up for = stát frontu na, zaředit se do fronty na refuse point blank = jasně odmítnout renowned for LêfDå~råÇL= věhlasný, proslulý rookie LêrâáL= nováček, zelenáč rowdy Lê~rÇáL= sprostý, hlučný safeguard = ochránit, pečovat scattered Lëâôí]ÇL= rozptýlený scavenger hunt LëâôîfåÇw]=ܾåíL=hra při které se hledají schované věci scrape LëâêÉféL= rozpaky, dření sewage LëìWfÇwL= splašky snorkeling LëålWâ]äfÏL= potápění se šnorchlem spell out = vysvětlit krok za krokem, pochopit sprawl LëéêlWäL= roztažení, protažení squat LëâïflíL= neoprávněně obsadit, bydlet ve squatu squatter Lëâïflí]L= squatter squeeze LëâïáWòL= zmáčknout; stisknout steelpan band LëíáWäéôåL= kapela krající na speciální bubny stunning Lëí¾åfÏL= senzační; ohromující tactile Líôâ~fäL= dotykový take in the sights = vzít si na mušku tiered Líf]ÇL= stupňovitý, vrstvený turtle Lí WíäL= želva underpin L¾åÇ]DéfåL= podchytit, podezdít untangle L¾åDíôÏÖäL= rozmotat well-trodden LïÉä=íêflÇ]åL= vyšlapaný wetlands = mokřiny while away = promarnit, krátit si (čas) wind Lï~fåÇL= točit, navinout Unit 10 Success achieve an aim = dosáhnout cíle bright future = šťastná budoucnost do well LÇìW=DïÉäL= prosperovat further one's career = pomoci v kariéře get on in life = být v životě úspěšný give (sb) a sense = of achievement dát někomu pocit úspěchu go badly = nedařit se high-flier = ambiciózní člověk overnight success = rychlý úspěch, ze dne na den pay off LéÉf=DflÑL= vyplatit se; vrátit se ride high in the charts = být v čele hitparády stand a chance of = mít šanci na úspěch, stát si dobře thriving Lqê~fîfÏL= velmi úspěšný, prosperující turn out Lí Wå=D~ríL= dopadnout Unit 10 Three-part phrasal verbs come in for = dostat, obdržet come up against = čelit něčemu, narazit na obtíže crack down on = zatrhnout, udělat přítrž face up to LÑÉáë=¾é=írL= vyrovnat se s get away with LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= uprchnout (s lupem) go in for LÖ]r=få=ÑlWL= věnovat se; zabývat se look up to Lärâ=¾é=í]L= vzhlížet k někomu

13 Straightforward Advanced strana 13 z 16 make up for LãÉfâ=¾é=ÑlWL= (vy)nahradit; odčinit put (sth) down to = připsat, přikládat, přisuzovat (čemu) sign up for = zapsat se na Unit 10 Television anchor LôÏâ]L= hlasatel, moderátor be glued to = být přilepený k cable television = kabelová televize channel-hop = přepínat kanály, skákat z jednoho kanálu na druhý couch potato Lâ~ríp=é]DíÉfí]rL= pecivál; povaleč coverage Lâ¾î]êfÇwL= rozsah; reportáž current affairs programme = politická diskuze daytime television = programy vysílané přes den (pro ženy atd.) newsreader LåàìWòêáWÇ]L= hlasatel (zpráv) prime time television = nejsledovanější vysílací čas ratings LêÉfífÏëL= ohlasy (divácké popularity) recorded highlights = sestřih nejlepších okamžiků remote control Lêf?ã]rí= dálkové ovládání â]ådíê]räl= satellite television = satelitní televize sitcom LëfíâflãL= situační komedie soap (opera) = seriál, telenovela terrestrial = pozemní viewer LîàìW]L= (televizní) divák Unit 10 Not turning out well a lost cause = ztracený případ box-office flop LÑäfléL= propadák come to grief = špatně dopadnout come to nothing = nevést k ničemu fall through LÑlWä=qêìWL= neuspět; ztroskotat go bankrupt LÖ]r=DÄôÏâê¾éíL= zbankrotovat make a mess of (sth) = udělat v něčem zmatek make it to = uspět not do any good = nepomoci, být k ničemu work out Lï Wâ~ríL= vyřešit, přijít na něco, dobře dopadnout Unit 10 Other words & phrases accomplish L]DâflãéäfpL= splnit; dosáhnout arch L^WípL= oblouk; klenba bond LÄflåÇL= pouto; svazek bounce up to = odrazit se brandish = ohánět se čím, mávat čím break into a fit of LÖfÖäòL= giggles dostat záchvat smíchu bring (sth) to a close = uzavřít captalize on = vydělávat na clip LâäféL= spona; sponka cut back on = zmenšit debut LÇÉfÄàìWL= debut deprivation LÇÉéêfDîÉfpåL= deprivace, nouze dual carriageway LÇàìW]ä= âôêfçwïéfl= endurance LfåDÇàr]ê]åëL= vytrvalost flit LÑäfíL= poletovat směrově dělená vozovka fret about LÑêÉíL= užírat se, trápit se funding LѾåÇfÏL= financování get (sb) down = srazit, porazit give (sb) the shivers Lpfî]òL= vystrašit někoho give (sth) one's best shot = pokusit se glimmering LÖäfã]êfÏL= blikání go along with = shodnout se, doprovázet guile LÖ~fäL= lstivost, podvod hapless LÜôéä]ëL= smolařský hassle LÜôëäL= obtěžovat holster LÜ]räëí]L= pouzdro na pistoli hound LÜ~råÇL= (lovecký) pes, pronásledovat, nahánět inflamed LfåDÑäÉfãÇL= zanícený, zarudlý insatiable LfåDëÉfp]ÄäL= nenasytný jam LÇwôãL= mačkat, stlačit keep up with LâáWé=¾é=ïfaL= udržovat (co); pokračovat (v čem) leak out LäáWâ=~ríL= pronikat, unikat (na veřejnost) legacy LäÉÖ]ëáL= dědictví, odkaz let one's hair down = uvolnit se, dát si leháro licence fee = koncesionářský poplatek marooned Lã]DêìWåÇL= zanechaný bez pomoci moth LãflqL= můra, mol nonconfrontational ]åäl= Låflåâ]åÑê¾åDíÉfp nekonfliktní oar LlWL= veslo; veslovat ooze LìWòL= pomalu vytékat, prosakovat overboard L]rî]DÄlWÇL= přes palubu; do moře plead with LéäáWÇL= žádat, prosit pose a challenge = vyzvat pots of money = spousty peněz prop LéêfléL= rekvizita, podpora prove (sb) wrong = vyvrátit pull ahead = postoupit dopředu pull off a deal = vyhrát, získat pull out of Lérä=~rí=]îL= vytáhnout z put on a spurt Lëé WíL= prudce zrychlit, zaspurtovat remorse LêfDãlWëL= výčitky svědomí retract LêfDíêôâíL= odvolat, ztáhnout zpět revenue LêÉî]åàìWL= příjem, výnos rower Lê]r]L= veslař rub off on Lê¾ÄL= otřít se, zanechat stopu smell a rat = mít podezření, čichat čertovinu sob LëflÄL= vzlykat; štkát spark Lëé^WâL= jiskra, jiskřit, podnítit stand up to LëíôåÇ=¾é=í]L= postavit (se); vydržet subsidiary Lë¾ÄDëfÇf]êáL= pobočka trail LíÉfäL= stezka; pěšina; stopa trapdoor LíêôéÇlWL= padací dveře, poklop tuck Lí¾âL= zasunout; zastrčit win (sb) over = naklonit si, získat si někoho Unit 11 Descriptive verbs browse LÄê~ròL= vyhledávat informace, brouzdat po internetu

14 Straightforward Advanced strana 14 z 16 browse LÄê~ròL= letmé přečtení, zaběhnutí (do obchodu) flash LÑäôpL= zablesknout; vznítit; blesk float LÑä]ríL= plout; vznášet se (ve vodě; ve vzduchu) flutter LÑä¾í]L= vlát, mihotat gaze LÖÉfòL= zírat; (upřeně) hledět glance LÖä^WåëL= rychle/letmo pohlédnout; zahlédnout glance LÖä^WåëL= rychle/letmo pohlédnout; zahlédnout shine Lp~fåL= lesknout se; zářit sparkle Lëé^WâäL= třpytit (se); třpyt stare LëíÉ]L= zírat; upřený pohled stare LëíÉ]L= zírat; upřený pohled toss LíflëL= hodit; odhodit twinkle LíïfÏâäL= třpytit (se); mihotat se view LîàìWL= výhled; rozhled; pohled wander LïflåÇ]L= pohybovat se Unit 11 Prepositional phrases at ease = bez rozpaků, klidně at fault = chybující at gun point = pod hrozbou zastřelení at leisure = ve volném čase at stake LëíÉfâL= v sázce by chance LÄ~f=Díp^WåëL= náhodně; náhodou by mistake = omylem, nedopatřením by nature = přirozeně in arrears L]Dêf]òL= pozadu, zadlužen in custody Lâ¾ëí]ÇáL= ve vazbě in droves = houfně in person Lfå=é WëåL= osobně in retrospect LêÉíê]r?ëéÉâíL= při pohledu do minulosti, retrospektivně in stock Lfå=ëíflâL= na skladě off balance = nevyrovnaný off course = zmatený, na scestí off duty = mimo službu, nepracovně off limits = zakázáno off work = mimo službu on bail LÄÉfäL= na kauci on display Lflå=ÇfDëéäÉfL= k vidění on hold Lflå=DÜ]räÇL= nechat čekat; odložit on leave = na dovolené, (mít) volno z práce on tiptoe Líféí]rL= po špičkách out of breath L~rí=]î=DÄêÉqL= zadýchaný out of character = netypický, neobvyklý (pro danou osobu) out of work = bez práce Unit 11 Sounds bang LÄôÏL= bouchnout; prásknout beep LÄáWéL= pípnutí; pípat bleep LÄäáWéL= (za)pípat buzz LľòL= bzučet chime Líp~fãL= bít (o hodinách) clatter Lâäôí]L= klapat; řinčet click LâäfâL= cvaknout clink LâäfÏâL= cinkat crack LâêôâL= popraskat crash LâêôpL= rachotit, zaburácet, dunět creak LâêáWâL= (za)skřípat; (za)vrzat croak LâêçrâL= kvákat (o žábě), chraptět hum LܾãL= pobrukovat si, mumlat jingle LÇwfÏÖäL= cinkat plop LéäfléL= žblunknout pop LéfléL= bouchnout (o šampaňském, o balómu), puknout rattle LêôíäL= rachotit; chrastit rumble Lê¾ãÄäL= kručet (v břiše), burácet, rachotit rustle Lê¾ëäL= (za)šustit; (za)šumět scratch LëâêôípL= skřípání, škrábání screech LëâêáWípL= (za)skřípat; (za)vřeštět shatter Lpôí]L= rozbít, roztřískat sizzle LëfòäL= prskat (při smažení) snap LëåôéL= prasknout Unit 11 Other words & phrases ambient LôãÄá]åíL= okolní amplify LDôãéäf?Ñ~fL= zesílit, zvětšit auction LlWâpåL= aukce bay LÄÉfL= záliv be made up of = být vyrobený z bid LÄfÇL= nabídnout block out = odblokovat, nastínit catch out = přistihnout, dopadnout cheery Lípf]êáL= radostný, srdečný coil LâlfäL= role; kotouč commission Lâ]DãfpåL= komise cross-curricular Lâêflë=â]Dêfâàrä]L= mezipředmětový cutlery Lâ¾íä]êáL= příbor daffodil LÇôÑ]ÇfäL= narcis daft LÇ^WÑíL= blbý, pitomý decibel LÇÉëfÄÉäL= decibel dim LÇfãL= šerý, nejasný disconcerting LÇfëâ]åDë WífÏL= znepokojující emerging LfDã WÇwfÏL= objevující se enhance LfåDÜ^WåëL= zlepšit etching LÉípfÏL= leptací fan LÑôåL= větrák; rozdmýchat fluorescent LÑälWDêÉë]åíL= světélkující fuse LÑàìWòL= roztavit, spojit gale LÖÉfäL= vichřice get up to LÖÉí=D¾é=í]L= vyvádět; provádět; tropit gift voucher Lî~ríp]L= dárkový poukaz gloomy LÖäìWãáL= temný; zasmušilý; neradostný go off LÖ]r=flÑL= mít úspěch, odejít, skončit have an eye for = mít smysl pro, mít oko na hoof LÜìWÑL= kopyto howling LÜ~räfÏL= strašný, vyjící incongruously LfåDâflåÖêr]ëäáL= nevhodně, nepřiměřeně intimidating LfåDífãfÇÉfífÏL= zastrašující invariably LfåDîÉ]êá]ÄäáL= beze změny jagged LÇwôÖfÇL= neotesaný, zubatý, rozeklaný, drsný jingly LÇwfÏÖäáL= zvonivý laudable LälWÇ]ÄäL= chvályhodný margin Lã^WÇwfåL= okraj, lem mast Lã^WëíL= stožár, stěžeň menacing LãÉå]ëfÏL= hrozivý mingle LãfÏÖäL= míchat, prolínat

15 Straightforward Advanced strana 15 z 16 morbid LãlWÄfÇL= morbidní, chorobný mount Lã~råíL= hora otherworldly L¾a]Dï WäÇäáL= tajuplný, nadpozemský outdo L~ríDÇìWL= překonávat, předčít owl L~räL= sova padded LéôÇfÇL= čalouněný, podložený, vycpaný pensive LéÉåëfîL= zamyšlený, zadumaný permeate Lé WãáÉfíL= prosakovat, proniknout pick up a bargain = narazit na dobrý kšeft, koupit něco za skvělou cenu premises LéêÉãfëfòL= areál; komplex (budov) premium LéêáWãá]ãL= prémie, odměna, pojistné prevailing LéêáDîÉfäfÏL= převládající prominent Léêflãfå]åíL= přední; význačný quay LâáWL= nábřeží; přístavní/pobřežní hráz screenprint = sítotisk seascape = mořská scenérie showcase = výstavka, ukázka toho nejlepšího soundproof = zvukotěsné spike Lëé~fâL= špice; trn spring LëéêfÏL= pružina sprinkle LëéêfÏâäL= postříkat, posypat squash LëâïflpL= squash stack LëíôâL= naskládat;navršit; stoh; hromada stick out = vyčnívat submit an entry Lë¾Äãfí=]å=ÉåíêóL=odevzdat příspěvek substation LDë¾Ä?ëíÉfpåL= rozvodna take the plunge Léä¾åÇwL= odvážit se, skočit po hlavě turnover Lí Wå]rî]L= obrat underlying = zásadní upturned L¾éDí WåÇL= obrácený venue LîÉåàìWL= místo činu, schůzky warehouse LïÉ]Ü~rëL= sklad wedge LïÉÇwL= kousek; klínek weigh in LïÉfL= vážit within the grasp of LÖê^WëéL= v dosahu woodland = lesní krajina worthwhile Lï Wqï~fäL= stojící za to Unit 12 Compound adjectives (technology) air-conditioned = klimatizovaný centrally-heated = centrálně vytápěný computergenerated = vytvořený počítačem fast-moving LÑ^Wëí=ãìWîfÏL= rychle se pohybující gas-guzzling LÖôë=Ö¾òäfÏL= (o autě) chlastající benzín hand-drawn = ručně kreslený labour-saving = šetřící práci so-called Lë]r=âlWäÇL= takzvaný stress-inducing = stresující time-consuming = časově náročný wave-powered = poháněný mořskými vlnami wind-powered = poháněný větrem Unit 12 Verb affixes able LÉfÄäL= schopen; schopný/á enable LfDåÉfÄäL= umožnit assassin L]DëôëfåL= úkladný vrah assassinate L]DëôëfåÉfíL= zavraždit class Lâä^WëL= třída classify = třídit revolution LêÉî]DäìWp]åL= revoluce revolutionize = způsobit převrat threat LqêÉíL= hrozba threaten LqêÉíåL= hrozit; vyhrožovat download LÇ~råDä]rÇL= stáhnout a uložit (počítačová data) downplay = ignorovat, zlehčovat outclass = předčit, převyšovat outlast = přečkat, přetrvat outlive = přežít (někoho) outnumber = přečíslit overcome L]rî]â¾ãL= přemoci; (be ~) zmocnit se overshadow = zastínit, zatlačit do pozadí overstretch L]rî]DëíêÉípL= přepínat se overtake L]rî]íÉfâL= předjet; potkat overuse L]rî]àìWëL= nadměrné používání undercharge = účtovat pod cenu undercut = snížit cenu underfund = poskytnout málo peněz undergo L¾åÇ]DÖ]rL= podstoupit (co); podrobit se (čemu) understate = neudat všechna fakta Unit 12 Other words & phrases air guitar = předstírání hry na kytaru alert L]Dä WíL= upozornit; varovat aluminium foil Lôä]ãfåá]ã=ÑlfäL= alobal antenna LôåDíÉå]L= anténa, tykadlo apparel L]Déôê]äL= oblečení, výstroj be down to = být finančně vyčerpán bend the rules = porušit pravidla bladder LÄäôÇ]L= močový měchýř bolt of lightning LÄ]räíL= blesk budding LľÇfÏL= rašící, nadějný catch on Lâôíp=DflåL= přijít do módy; pochopit chord LâlWÇL= akord clap of thunder = úder hromu computer chip Lâ]ãDéàìWí]=ípféL= počítačový čip cylindrical LëfDäfåÇêfâäL= válcovitý digestive system LÇ~fDÇwÉëífî= trávicí systém ëfëí]ãl= diminish LÇfãfåfpL= zmenšit se, ubývat discharge LÇfëíp^WÇwL= vybití, propuštění doorknob LÇlWåflÄL= klika (kulovitá) droplet LÇêfléä]íL= kapička embedded LfãDÄÉÇfÇL= vložený entangled LfåDíôÏÖäÇL= zamotaný fiery LÑ~fêáL= ohnivý, planoucí, nadšený filling LÑfäfÏL= (zubní) plomba fireball = ohnivá koule (centrum nukleární exploze) freelance LÑêáWäôåëL= na volné noze grace = milost, soucit graphite LÖêôÑ~fíL= tuha, grafit headgear LDÜÉ~Ç?Öf]L= pokrývka hlavy

16 Straightforward Advanced strana 16 z 16 heart rate LÜ^Wí=êÉfíL= tepová frekvence intake LDfå?íÉfâL= příjem, vtok keep a close check on = dávat dobrý pozor na line call = hovor live (sth) out = dožít se, uskutečnit loop LäìWéL= smyčka, klička lung Lä¾ÏL= plíce; plicní molten Lã]räí]åL= roztavený monitor Lãflåfí]L= monitor octopus Lflâí]é]ëL= chobotnice ovoid L]rîlfÇL= vejčitý; šišatý patch LéôípL= záplata, skvrna pole vault Lé]rä=îlWäíL= skok o tyči; skákat o tyči porous LélWê]ëL= propustný, porézní, pórovitý rally LêôäáL= manifestace rave about LêÉfî=]DÄ~ríL= nadšeně mluvit o něčem, básnit o reconfigure LDêáWâ]å?ÑfÖ]L= rekonfigurovat refract LêfDÑêôâíL= lámat replenishment LêfDéäÉåfpã]åíL= doplnění riff LêfÑL= neustále opakovaná rytmická fráze rock anthem Lôåq]ãL= roková hymna saliva Lë]Dä~fî]L= sliny scalding LëâlWäÇfÏL= spaření scatter Lëâôí]L= rozházet; poházet seal LëáWäL= zapečetit; zalepit (obálku) sensor LëÉåë]L= senzor, snímač soundtrack Lë~råÇíêôâL= soundtrack (hudba k filmu) spark Lëé^WâL= jiskra, jiskřit, podnítit spherical LëÑÉêfâäL= kulatý, nebeský spring LëéêfÏL= skok squid LëâïfÇL= chobotnice, oliheň string LëíêfÏL= struna strum Lëíê¾ãL= brnkat surpass Lë]Dé^WëL= přkonat, převyšovat tag along LíôÖL= držet se koho, sledovat koho tag LíôÖL= oštítkovat take (sth) by storm = strhnout obecenstvo thigh Lq~fL= stehno tickle LífâäL= lechtat ticklish LífâäfpL= lechtivý, ožehavý, choulostivý tilt LífäíL= překlopit, sklonit tissue LífpìWL= papírový kapesník umpire L¾ãé~f]L= rozhodčí (v tenise, volejbale) unease L¾åDáWòL= nepokoj versatility Lî Wë]DífäfíáL= všestrannost, univerzálnost whip LïféL= bič; bičík would-be LïrÇ=ÄáWL= rádoby, předstíraný young Là¾ÏL= mladý

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 go out break in set off run away 2 fool around blaze up call out put out 3 put out get on get out get off 4 lie down stretch out drop off wake up 5 tower

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE VOCABULARY PRACTICE Revise work, jobs and employment vocabulary by means of interactive exercises that will pop out after you click on the appropriate button. To

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá

24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá 24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá The Bunnyyarl and Wurrunnunnah were relations, and lived in one camp. The Wurrunnunnah were very hardworking, always

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: leden 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: tennis, ice-hockey, skiing, football, athletics, climbing Cíl práce a způsob

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_15

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření:4.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Sylabus studijního programu I Příprava k všeobecným zkouškám. Modul I.III Příprava k Certificate in Proficiency English (CPE)

Sylabus studijního programu I Příprava k všeobecným zkouškám. Modul I.III Příprava k Certificate in Proficiency English (CPE) Sylabus studijního programu I Příprava k všeobecným zkouškám Modul I.III Příprava k Certificate in Proficiency English (CPE) Cílová skupina: lektoři anglického jazyka působící v dalším vzdělávání dospělých

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Sada tutoriálů. 6 10 let ANGLICKÝ JAZYK. nástrojů zdrojů. aplikací TABLETY DO ŠKOL. Pavlína Hublová

Sada tutoriálů. 6 10 let ANGLICKÝ JAZYK. nástrojů zdrojů. aplikací TABLETY DO ŠKOL. Pavlína Hublová Sada tutoriálů představujících jednotlivé nástroje, zdroje a aplikace v praxi daného oboru TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Sada tutoriálů ANGLICKÝ JAZYK 6 10 let nástrojů

Více

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO...

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ZOO... Obsah Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - ZOO... 3 B) Aktivita - Mašinky... 4

Více

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží

60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží 60 a tři sexy nadpisy článků, po kterých vaši čtenáři touží Jak., který Příklad: Jak napsat článek, který vám přivede návštěvnost Jak. v x jednoduchých krocích Příklad: Jak založit blog ve třech jednoduchých

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více