ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Předmět veřejné zakázky o veřejných zakázkách Oprava havarijního stavu sedlových střech, Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 Zjednodušené podlimitní řízení Část zadávací dokumentace Název části zadávací dokumentace 1(z celkem 3) Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadavatel: veřejný příspěvková organizace dle 2 odst. 2 písm. c) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel veřejné zakázky Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 se sídlem Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole, PSČ: IČ: Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky Finanční poradenství, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 119/1152, PSČ tel.:

2 1. Zadavatel Základní údaje Název: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Sídlo: Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole, IČ DIČ CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů ve věci předmětného zadávacího řízení je ředitelka školy. 2. Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky Základní údaje Název : Finanční poradenství, s.r.o. Sídlo : Praha 4, Na Pankráci 119/1152, PSČ Země : Česká republika IČ : DIČ : CZ Tel./Fax : Manažer : Mgr. Vladimíra Jilečková Obecná ustanovení o poradci zadavatele pro zadání veřejné zakázky Zadavatel se rozhodl nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou shora uvedeného poradce. Poradce přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní. Poradci zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Poradce je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou rozhodování. 3. Předmět plnění veřejné zakázky Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace stavební akce Oprava havarijního stavu sedlových střech, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí. Předmětem veřejné zakázky je oprava havarijního stavu střech obou křídel hlavní budovy, tedy střechy směrem do ulice Charvátská a střechy směrem na Slovanské náměstí a práce s tím související.

3 Zdůvodnění věcné: Předmětem záměru jsou práce vyvolané havarijním stavem střechy školy. Jejich provedení je nutné, aby škola byla plně provozuschopná a vložené investice do úprav nepřišly vniveč nevyhovujícím stavem střech. Zdůvodnění technické rekonstrukce střechy, která je na hranici životnosti jak z pohledu krytiny, tak i klempířských konstrukcí a dalších prvků na střeše umístěných část krovu je napadena dřevokazným hmyzem a houbou a dimenze prvků krovu nevyhoví na platné normové hodnoty zatížení Předpokládaná cena veřejné zakázky: ,-- Kč bez DPH. Kód dle CPV: Stavební práce a služby CPV , CPV Rekonstrukce budov 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění veřejné zakázky Termíny plnění Realizace dodávek bude zahájena předáním pokynu zadavatele dodavateli k zahájení plnění. Limitní lhůta pro dodání předmětu plnění je zadavatelem stanovena na: Zadavatel předpokládá, že písemný pokyn k zahájení plnění předá zhotoviteli ke dni: Při posunu předpokládaného termínu zahájení stavebních prací se stanovuje doba provádění stavebních prací na maximálně 60 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7, Brno. 5. Kvalifikace dodavatelů Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 zákona. Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje ( 62 odst. 3 ZVZ). Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ Zadavatel požaduje v souladu s 62 odst. 1) předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 3 ZD. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení v souladu s 68 odst. 3), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 3 ZD.

4 Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 zákona Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané 53 odst. 1 písm a) k) zákona. Uchazeč splní základní kvalifikační kritéria předložením čestného prohlášení, k čemuž využije přílohu č. 3 ZD. Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Uchazeč splní profesní kvalifikační předpokladů předložením: a) Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán b) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel požaduje předložit živnostenské oprávnění v rozsahu: provádění staveb, jejich změn a odstraňování (Živnostenský list nebo Výpis z Živnostenského rejstříku) c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Zadavatel požaduje předložit odbornou způsobilost v rozsahu autorizace.dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 3 zákona Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) Zadavatel požaduje předložení Seznam stavebních prací dle 56 odst. 3 písm a) provedených dodavatelem za posledních 5 let, kde bude prokázáno, že uchazeč překládající nabídku provedl minimálně 5 stavebních prácí na stavbu, rekonstrukci nebo zateplení střech v minimálním objemu ,- Kč bez DPH za každou z nich, včetně osvědčení objednatelů v kopii o řádném plnění 5 nejvýznamnějších z těchto prací dle 56 odst. 3 písm. a). Zadavatel požaduje, aby minimálně 2 z těchto zakázek byly provedeny na památkově chráněných objektech. V seznamu budou uvedeny následující informace: název a adresa objednatele včetně uvedení jména a kontaktního telefonu osoby oprávněné k podpisu osvědčení finanční objem zakázky v Kč bez DPH termín realizace (měsíc a rok) místo plnění popis realizovaných stavebních prací musí obsahovat údaj o tom, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně údaj o tom, zda byl objekt památkově chráněn Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného čestného prohlášení, pro které uchazeč může použít vzor v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci a předložením kopií osvědčení o řádném plnění 5 nejvýznamnějších z těchto prací.

5 b) Zadavatel požaduje předložením seznamu techniků dle 56 odst. 3 písm. b) Zadavatel požaduje k seznamu předložit strukturované profesní životopisy jednotlivých pracovníků. Rozsah požadovaných informací a dokladů Seznam techniků musí obsahovat minimálně pracovníky na pozicích: 1. Hlavní stavbyvedoucí vysokoškolské vzdělání a autorizace v oboru Pozemních staveb nebo obdobně relevantním v souladu s autorizačním zákonem. 2. Mistr stavební výroby (stavební mistr) středoškolské vzdělání nebo obdobné vzdělání ukončené s maturitou v oboru stavebním. Způsob prokazování k tomuto seznamu osob pak uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob ve smyslu obdobně jako dle 56 odst. 3 písm.c) ZVZ, a to v rozsahu formou prosté kopie autorizačního osvědčení resp. VŠ diplomu nebo maturitního vysvědčení (Pozn.: pokud je doloženo autorizační osvědčení, za kterého je patrný VŠ titul, resp. vzdělání dle jednotlivých požadavků viz níže, není třeba do nabídky dokládat VŠ diplom resp. SŠ maturitní vysvědčení). 6. Návrh smlouvy a zadavatelem požadované obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy, a to výhradně s použitím vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Od tohoto vzoru se uchazeč nesmí jakkoliv odchýlit (vyjma případů, kdy by se jednalo o zcela jednoznačně výhodnější úpravu pro zadavatele). Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy připojit všechny přílohy, které příslušný vzor smlouvy specifikuje. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není podáním nabídky. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel požaduje, aby uchazeč měl v době předložení nabídky sjednanou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví, s limitem pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje mít sjednána výše uvedené pojištění po celou dobu realizace díla. Kopii pojistné smlouvy je uchazeč povinen předložit při předložení nabídky. Harmonogram stavebních prací Dodavatel do nabídky resp. ke smlouvě časový harmonogram stavby (příloha č. 3 návrhu smlouvy) nezpracovává a tudíž jakožto uchazeč nedokládá. Časový harmonogram stavby, ze kterého bude zřejmá doba provádění díla jednotlivých ucelených částí stavby etap a dále konečné milníky dle termínů provádění jednotlivých stavebních objektů, bude doložen až nejvhodnějším uchazečem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Časový harmonogram stavby uchazeč upraví z hlediska časové a technologické posloupnosti prací. Časový harmonogram prací bude uspořádán i s ohledem na aktuální provoz školy.

6 S vítězným uchazečem bude harmonogram prací upraven v závislosti na posunutí termínu zahájení prací ze zákonných důvodů, např. z důvodů prodloužení zadávacího řízení atp. Předpokládané termíny realizace jsou uvedeny v odst. 4.1 této ZD. 7. Subdodavatelé Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části zakázky, která má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. 8. Finanční záruka Finanční záruka na dobu realizace Požadavky na finanční záruku na dobu realizace jsou upraveny v obchodních podmínkách. Finanční záruka na dobu záruční doby Požadavky na finanční záruku na dobu záruční doby jsou upraveny v obchodních podmínkách. 9. Technické podmínky Projektová dokumentace Příslušná projektová dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovaná do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Projektovou dokumentací se rozumí soubor projektových dokumentací pro realizaci veřejné zakázky Oprava havarijního stavu sedlových střech, Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, vypracovaná Ing. Zdeněk Stojan, Projekt Servis, Sídlo firmy: 5. května 798/62, Praha 4, , v období 10/2014. Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD uchazeč ani zadavatel v souladu s ustanovením ZVZ nepřihlížejí k odkazům PD na konkrétní výrobky či služby anebo ceny. Tam, kde PD konkrétní výroby nebo služby odkazuje, je těmito výrobky a službami třeba rozumět výrobky a služby, jež jsou standardy požadované PD resp. ZD. Zadavatel v souladu s 44 odst. 11 ZVZ umožňuje do nabídky uvést i jiné kvalitativně obdobné řešení. Výrobky, jejichž obchodní název uchazeč uvede ve své nabídce resp. v příloze č. 1 smlouvy o dílo nabídkový rozpočet sestavený na základě soupisu prací, musí splňovat parametry stanovené zadávací dokumentací, resp. PD. 10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), a celková nabídková cena včetně DPH. Uchazeč použije přílohu č. 2 - Krycí list.

7 10.2. Podmínky překročení nabídkové ceny Nabídková cena může být měněna pouze z důvodů uvedených ve vzorové smlouvě. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna Doložení výpočtu nabídkové ceny Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy předložit ve své nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této zadávací dokumentace. 11. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doporučuje zadavatel podat písemně, a to kromě originálu též v jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací. Tímto doporučením není dotčeno právo uchazeče k předložení dokladů k prokázání kvalifikace pouze v kopii prosté. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měly být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní společností a sídlem uchazeče a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Veškeré doklady by měly být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad by neměl (v zájmu uchazeče) obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy svazku by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem svazku by mělo být prohlášení uchazeče, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace uchazeče: identifikační údaje o uchazeči, obsah svazku, doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jako první musí být zařazen výpis z obchodního rejstříku, doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů, doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů, ostatní doklady vztahující se ke kvalifikaci, návrh smlouvy, přílohy návrhu smlouvy,

8 ostatní doklady vztahující se k nabídce, prohlášení o počtu listů. Dále zadavatel žádá uchazeče o přiložení CD-ROM (resp. USB Flash) s elektronickou verzí návrhu smlouvy, oceněného výkazu výměr a soupisu prací a dodávek a seznamu dokladů, kterými byly prokazovány technické kvalifikační předpoklady. 12. Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa plnění, a to v 10:00 hodin na adrese zadavatele. Písemná žádost, a to v listinné podobě, datovou schránkou nebo ovou zprávou, musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do do 12:00 hodin. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, poskytne zadavatel uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace budou zasílány em na kontaktní uchazeče, dále budou zveřejněny na profilu zadavatele. Adresa pro vyžádání si dodatečných informací Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele se sídlem Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole, nebo na Způsob a místo pro podávání nabídek Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole, a to v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 h. Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na shora uvedenou adresu zadavatele, a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky. Zalepenou obálku označte nápisem: Oprava havarijního stavu sedlových střech - nabídka NEOTEVÍRAT Nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v uzavřené označené obálce, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 5 zákona Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem, a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků. Elektronické podání nabídek Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v písemné formě.

9 14. Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta a termín otevírání obálek Nabídku uchazeč doručí nejpozději do do 10:30 hodin do podatelny zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v hod. v sídle zadavatele (Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7, Brno). Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupce Jihomoravského kraje, zástupci zadavatele, zástupce společnosti Finanční poradenství, s.r.o., a zástupci uchazečů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele). Uchazeč je, v souladu s ustanovením 43 ZVZ, vázán svou nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů od data skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s ustanovením ZVZ uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 ZVZ, nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběží v případech podle ustanovení 43 odst. 4 a 5 ZVZ. 15. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání Výše a způsob poskytnutí jistoty Zadavatel v souladu s 67 zákona požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu za nabídku ve výši ,- Kč. Zadavatel stanoví, že jistota může být uchazečem poskytnuta buď ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele nebo složením hotovosti na účet zadavatele č. účtu /0600, GE Money Bank, a.s.. Do účelu platby uchazeč uvede Jistota a své IČ jako variabilní symbol. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v okamžiku otevírání obálek. Uchazeč uvede číslo účtu a bankovní spojení, na který má být jistota poskytnutá formou složení peněžní částky v souladu se ZVZ vrácena zpět. Bankovní záruka musí obsahovat ustanovení o připadnutí jistoty zadavateli v souladu s 67 odst. 7 ZVZ. Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, bude pojistná smlouva uzavřena v souladu s 67 odst. 6 ZVZ. Dodavatel je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty dle 43 ZVZ. Záruční listiny budou v nabídce doloženy v originálu a kopii, originál záruční listiny bude do nabídky vložen tak, aby mohl být bez poškození vyjmut a následně vrácen ve lhůtě podle 67 odst. 2 ZVZ. 16. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Nabídkovou cenou se rozumí cena za kompletní splnění veřejné zakázky. 17. Zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna (volně ke stažení) na protikorupčním portále Jihomoravského kraje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_159.html. Veškeré ostatní údaje jsou uvedeny v podrobné zadávací dokumentaci.

10 17.2. Zadavatel si v souladu s ustanovením 76 odst. (6) ZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Zadavatel si v souladu s ustanovením 81 odst. (4) ZVZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: Zadavatel neumožňuje podání variantních nabídek, Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky. 19. Části zadávací dokumentace Zadávací dokumentace obsahuje Část 1: Podrobné podmínky zadávací dokumentace. Část 2: Vzor smlouvy viz Příloha č. 4 Obchodní podmínky Návrh smlouvy o dílo. Část 3: Projektová dokumentace doplněná o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci. V případě rozporu mezi údaji v oznámení a zadávací dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení. Jednotlivé části zadávací dokumentace se navzájem doplňují. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace, platí pořadí, v němž jsou shora uvedené části zadávací dokumentace uvedeny. Příloha č. 1 Projektová dokumentace + soupisy prací a dodávek+ slepý výkaz výměr Příloha č. 2 Krycí list nabídky Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 4 Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 5 Seznamu subdodavatelů Příloha č. 6 Platná pojistná smlouva

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Základní údaje zadávací dokumentace

Základní údaje zadávací dokumentace Základní údaje zadávací dokumentace (dále i ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) jako otevřené

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu)

Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název veřejné zakázky Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu) 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (TEXTOVÁ ČÁST) pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Prrodlloužžeeníí vodovodu Sttřřeellnáá Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Modernizace místních komunikací v obci Babice V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více