Ţivotní jubileum oslaví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ţivotní jubileum oslaví"

Transkript

1 Ţivotní jubileum oslaví Kutláková Charlota Vodička Petr Hruschka Josef Čepička Miroslav Čepičková Eliška Novotný Jaroslav Novotná Marie 88 let 75 let 72 let 69 let 68 let 61 let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1

2 Víte, ţe vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech 2.6., a v Jeseníkách se ukrývá řada zaniklých osad? Vznikaly v 17. či 18. století, ovšem v minulých desetiletích z mapy Jesenicka zcela zmizely. Zbyly z nich pouhé ruiny některých domů na osamělých loukách, ze kterých na vás ale stále dýchá kouzlo starých časů. krásné výhledy na Račí údolí si uţijete z vyhlídky Čertovy kazatelny? Skalní útvar s třináct metrů vysokou kolmou stěnou připomíná tvarem právě kostelní kazatelnu. V dolní části údolí byla v roce 1998 vyhlášena přírodní rezervace, která chrání původní lesní porosty pralesovitého charakteru. uprostřed malebného parku v Zábřehu na Moravě stojí romantický zámek Skalička? Tento pozdně barokní zámeček je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Historici předpokládají, ţe v původní obci Skalička existovalo panské sídlo jiţ počátkem 15. století, první zmínky však stojí v listině aţ z roku V současné době se na zámku koná kaţdý rok řada výstav, koncertů a jiných společenských akcí. dne proběhl ve městě Andělská Hora sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který nás stojí nemalé náklady a to Kč. A i přesto jsou někteří občané bezohlední a navozili nám odpady, které bylo moţno upravit a zlikvidovat tak, ţe by nám ještě za to zaplatili. Jsou to například okna, která jsou i s rámy, dřeva, která bylo moţno spálit a mnoho jiných věcí, které se mohly zlikvidovat jiným a výhodnějším způsobem. Doufám, ţe v příštím roce přistoupíme ke třídění odpadu zodpovědněji a bude ho mnohem méně. Děkuji za pochopení. Starosta města Andělská Hora- Miroslav Novotný 2

3 3

4 v měsíci květnu provedli pracovníci města Andělská Hora opravu kanalizace za školou při vstupu do tenisového kurtu. Stará kanalizace byla neprůchodná a její zprůchodněni by bylo nákladné, proto byla provedena nová kanalizace. Starosta města Andělská Hora Miroslav Novotný 4

5 tak, jako kaţdoročně, proběhlo v našem městě stavění májky, kterého se aktivně zhostili naši hasiči. Po postavení máje bylo při-praveno bohaté občerstvení, které připravili členové SDH Andělská Hora. Touto cestou chci poděkovat všem organizátorům stavění máje. Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 5

6 v pondělí 1.6. v 10 hodin dopoledne proběhne v malé výstavní síni dernisáţ výstavy k osvobození a křest publikace o památnících osvobození na Bruntálsku. Akci pořádá Muzeum v Bruntále. Jste srdečně zváni. Za Radu KZSB Antonín Zgažar Poděkování. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Lakomému Aloisovi z fa.feromagnet s.r.o. ze Světlé Hory, za finanční dar v částce Kč., na zakoupení 10 ks pivních setů 10 ks stolů a 20 ks lavic. Tyto budou vyuţitý při akcích, které bude pořádat město Andělská Hora. Ještě jednou moc děkuji, Miroslav Novotný starosta města Andělská Hora 6

7 Papeţ František šokoval prorockým vyhlášením: Kdyţ to řekl, přítomným se zatajil dech. Hlava katolické církve papeţ František. 1. Kdo jsem já? Bůh, polobůh, zástupce Boha? Ne, jen člověk, tak jako vy všichni. 2. Nač jsou nám obrovské majetky a Vatikánská banka? K panu Bohovi si je i tak nevezmeme a můţeme alespoň pomoct chudým tohoto světa. 3. Proč vlastně hypnotizuje socializaci? Naučme je ţit s Bohem a tak, aby nemuseli jako náměsíční chodit do kostela jako nemocní na dialýzu. Jste nemocní? Naučte se ţít jinak budete do kostela chodit celý ţivot a přesto se to nenaučíte nikdy. Církev je vlastně vaše zvláštní škola. 4. Ve jménu církve se omlouvám všem nevinným lidem za všechny války světa, pod které byly vţdy podepsané církve a náboţenství. Od nespravedlivých křiţáckých výprav aţ po projevu dnešní náboţenské nesnášenlivosti IS 5. Také se omlouváme za všechny sexuální zvěrstva páchaného na dětech. Je nám známo, ţe všechny sex. úchylky jsou projevem a důsledkem potlačování přirozených potřeb člověka. A my jsme jen lidé. Kdyţ se budeme hrát na bohy příroda si své udělá i naše prohřešky patří k tělu... Dnes jsem pochopil, ţe to není Bůh co stvořil člověka na svůj obraz, ale člověk stvořil Boha na svůj obraz! Váš Ferino 7

8 8

9 Manţelé Brunhilde a Gerd Rothovi napsali do lednového časopisu Freudenthaler Ländchen: Jistě si všichni vzpomenete na významného básníka E.S.Engelsberga, který má v Andělské Hoře nejen pomník, ale také dům v Krásné uličce č. 29 * v lednu měl tento básník 190 let výročí * příběh, který následuje nám poslala p. Fischer, (sepsal jej Fred Nickman, který zemřel) mimo to další 3, které v průběhu roku vyjdou Eduard Schön Engelsberg náš čestný občan * Často se jistě psalo o tomto nejznámějším občanu našeho městečka, ale tenkrát mi to ještě nebylo povolené, neboť jsem ţil za ţeleznou oponou a mohl jsem pouze 2x a tajně navštívit setkání domorodců v Augsburku. * Ačkoli jsme jako děti chodily kolem jeho pomníku denně do školy, téměř nás to nezajímalo; také jsme byli jednou se školu v muzeu v jeho rodném domě, který leţel nedaleko školy; také o něm občas vyprávěl náš učitel hudby, ale opravdu pochopit jsme to mohli, aţ jsme vyrostli. * E.S.Engelsberg se narodil , jeho otec byl Anton Schön, matka Theressia, roz.schleser. Otec byl tkadlec. Eduard šel velmi brzy do školy, uţ v 5 letech uměl číst. Byl hudební genius, coţ působilo hlavně na muţský orchestr. Matka mu zemřela v 7 letech, měl 2 sestry. Jeho otec se znovu oţenil, ale i macecha mu byla dobrou matkou. Byl výborný ţák a uţ v 8 letech hrál na housle. Později šel do Olomouce na střední školu, 9

10 kde se ještě učil na violoncello, varhany a klavír. Uţ tam začal komponovat, především písně pro klavír. Učil se francouzsky a italsky. Rád by studoval hudbu, ale z finančních důvodů musel ve Vídni studovat Práva. Své hudební dílo si vzal s sebou a brzy měl kolem sebe hudební přátele. V roce 1848 se zúčastnil březnového povstání a seznámil se s Hansem Kulichem, pozdějším osvoboditelem rolníků. V této době zhudebnil Německou píseň osvobození, jejíţ text pochází od Machanka. Promoval doktorem práv a dostal místo vrchního prokurátora. Později se stal šéf oddělení K.u.K. Dál však miloval hudbu, komponoval především pro sbory. Jako úředník musel komponovat pod pseudonymem E.S.Engelsberg. kaţdý rok strávil nějaký čas v Andělské Hoře se oţenil, bohuţel jeho ţena po 8 letech zemřela. V tuto dobu vznikla jeho nejkrásnější díla Z lásky k domovu a své ţeně Waldesweise aby měla krásný výhled z kostelíka na Annaberku. Muţský sbor z Opavy zde nechal udělat pamětní cedulku. Všichni jí říkali Waldesweise. Uprostřed 30.let byla nedaleko postavena dřevěná věţ, která byla pro nás chlapce výbornou příleţitostí k lezení. Měla slouţit k měření v krajině. Zpět k Engelsbergovi slavil stále větší triumfy. Byl v mnoha muţských sborech čestným členem. K mnoha svým skladbám si napsal i text, ale zhudebnil díla známých autorů jako Eichendorf, Lenau, Scheffel, Goethe, Schiller a další. Brzy ale onemocněl, trpěl se ţaludkem a díky stresu se to zdvojnásobilo. Proto mnohokrát prosil o odchod do důchodu. V únoru 1879 mu to bylo umoţněno a ještě jednou odjel domů. V tuto domu mu zemřela sestra, druhá zemřela jiţ před časem. 10

11 Poté odjel ještě jednou do Vídně a odtud do německého Jasniku ke svému bratranci Adalbertu Riedlovi, který byl farářem zde zemřel. Byl spor o to, kde bude pohřben, nakonec to bylo ve Vídni. V závěti věnoval většinu svého majetku pro chudé v Andělské Hoře. Později mu zde byl postaven pomník a vysazen krásný park. V tomto parku jsme si jako děti velmi často hrály, hlavně na schovávanou. Fred Nickmann Z historie Hartlova domu Krásná ulička 31 Na druhé straně Krásné uličky (druhý je myšlen dům E.S.Engelsberga) stojí bývalý Hartlův dům, jehoţ stavba se datuje kolem Engelsbergova narození. Při našem pobytu v Jeseníkách v roce 2014 jsme také navštívili dům mých prarodičů, zemřelého Prof. Ing. Rudolfa Hartla a jeho ţeny Idy, rozené Finger a jejích dětí Rudolfa juniora a Erny, mé maminky. Uţ jsme věděli, ţe dům byl nedávno renovován a to velmi pěkně kdyţ jsme ho ale viděli, vyrazilo nám to dech. Dům opraven s láskou a citem, jsou tam zachovány důleţité staré části, malby Dokonce i tři studny, které původně slouţily jako zdroj vody, byly nově opraveny. Dnes je zde 7 nádherných opravených bytů, kde lidé bydlí v pronájmu. Při vchodu do domu jsme potkali spokojené obyvatele, kteří nám ještě ten pocit prohloubili. Úplně nově je postavená kaplička s matkou boţí, kterou naplánoval a nechal postavit nynější majitel. Na jedné z bočních zdí je kopie plánu Andělské Hory z roku 1823, kde je i Hartlův dům a jméno, které majitel vybral Madona u Krásné uličky. V roce 1957 nechal můj dědeček udělat popis domu, který jsme spolu s fotkou domu předali majiteli domu, který se o jeho historii i o jeho obyvatele velmi zajímá. K našemu překvapení vyšlo potom oboje, zpráva i fotka v červencovém Anděláku

12 Do Minimuzea v AH darovala p.kunertová mnoho fotek z rodinné sbírky Bývalý starosta AH, pan Vavřík, který se o muzeum s láskou stará, má radost z kaţdého nového kousku. Zázraky? Dějí se? -Ano byl opět v plné kráse znovu otevřen kostel na Annaberku. - pro mne je to zázrak a opravdový vánoční dárek Chtěl bych touto cestou poděkovat rodině Popelkové z Olomouce za překlad z časopisu Freudenthaler Ländchen do češtiny. Vavřík Dušan 12

13 Dívám se Jak ráda se dívám na nebe a z oblaků jsem celá bez sebe. Vţdy překvapují mne stále. Ty pohádkové bytosti, skřítci a víly a hlouposti. Ten krteček má kalhotky malé. S fantazií jdu na procházku, já pustím jí jen tak na provázku. Z kopců naší Andělku sledují. Domečky mají barvu kvítí, na střechy jím sluníčko svítí. Ta oblaka všechno lemují. Déšť zanechal na drátě perličky, opodál se choulí dvě hrdličky. To nebe má zas barvu moře. Vítr ten na kopci nám zpívá, ten pohled moc krásný tu bývá. Ten pohled patří Andělské Hoře Jaro. Kdyţ se jaro probudí a láká nás svou velkou škálou své zeleně, nemohu oči odtrhnout, od nádherných obrazů krajiny je to tak dojemné. A přesto mě vţdy překvapí, tou sílou kterou do toho vloţí a vše se rázem rozrůstá, kvete, voní a mnoţí. Jaro.. ach jaro.. jsi tak blahodárné na to naše zdraví. My pookřejeme vůněmi, pohledem a chůzi co nás k tobě vábí. Bylinky nám nastavují náruč svou a my je s láskou můţeme utrhnout. Děkujeme tobě jaro, tobě a všem co si ţivot obohatí tím pohledem. Tvou krásu vţdy budeme v srdci mít a Tebe JARO, budeme vţdy, ctít. Marta Lazarová 13

14 Havíři v Havířově Ve dnech 19. aţ 21. června se budou v Havířově konat oslavy 60. výročí zaloţení města a bude se konat tradiční slavnost Havířov v květech. Současně s touto místní slávou se bude konat i sláva nadregionální. Havířov bude místem jiţ 19. Setkání hornických měst a obcí ČR (dále jen SHMO). Počátek tohoto hornického setkávání je nutno hledat především v Příbrami. Tamějším hornickým spolkům (Cech příbramských horníků a hutníků, Spolek Prokop Příbram) se podařilo navázat kontakty s obdobným německým spolkem Knappenverein Altenbrg e. V. Zástupci příbramských spolků (cca 50 lidí) byli pozváni na 8. Německé hornické dny v saském Schneebergu v srpnu Velkolepá podívaná a atmosféra (4 100 uniformovaných a krojovaných účastníků ze 140 spolků) příbramáky nadchla. Takţe dali hlavy dohromady s vedením města, Hornickým muzeem atd. A výsledek zaloţil tradici. Dne se v Příbrami konalo 1. SHMO. V konání dalších SHMO se střídaly další historická hornická města. Např. Stříbro, Sokolov, Zlaté Hory, Ostrava a vloni Český Krumlov zaţil pochod 900 účastníků SHMO pod 61 prapory hornických spolků z Česka, Slovenska, Polska, Rakouska a Německa k němuţ hrálo několik havířských kapel. A proč píšu tuto informaci? Myslím, ţe na tom není nic divného. Soudím, ţe všichni místní mají nějaké povědomí o hornické minulosti Andělské Hory. Při jejím zakládání sledovali páni z Vrbna dva cíle: omezení práv původně královského města Bruntálu a vybudováním nového správního centra rudního revíru si zajistit výnosy z důlního podnikání. V r do nového města přenesli sídlo horního úřadu a Andělská Hora získala statut svobodného horního města. Veškerá hornická práva, s kterými byly spojeny daňové výhody, ztratila Andělská Hora spolu s Vrbnem (hornickým městem od r. 1611, výstavba od r. 1608) definitivně v r Na závěr se vrátím k v úvodu zmíněnému výročí Havířova a k jednomu jménu, a to František Podoba. Při své ţivotní cestě, která se uzavřela v Andělské Hoře, zanechal na počátcích Havířova neopominutelnou stopu. Pocházel z Havlíčkova Brodu a na Ostravsko přišel na nábor v r Pracoval jako stavbyvedoucí při výstavbě nového města a od prosince 1955, kdy byl Havířov ustanoven hornickým městem, se stal jeho 1. předsedou MNV. Tuto funkci vykonával aţ do r. 1971, kdy byl odvolán. Poté nastoupil znovu jako stavbyvedoucí u Bytostavu a šel stavět sídliště v Praze. V r byl přemístěn do Bruntálu a Světlé Hory na stavby bytovek. Poté byl přemístěn do Vrbna, kde působil stále jako stavbyvedoucí v závodě Dřevas. Protoţe se mu místní kraj líbil, tak v r zakoupil v Andělské Hoře starý dům č Ţil v něm od r aţ do své smrti v r Zdeněk Kohoutek

15 PAST NA KOMÁRY Jak bojovat proti komárům, aby to nikomu neublíţilo? Tento jednoduchý způsob lze pouţít kdykoli a kdekoli. Pokud bydlíte v rodinném domku se zahrádkou blízko rybníka, na chatě a všude tak kde je hodně komárů, můţe být toto zařízení velmi uţitečné! Funguje to i ve stanu. Zničte komáry! Budete potřebovat: 3 dl vody asi 1 hrneček ¼ hrnečku hnědého cukru 1 gram kvasnic Průhlednou 2 litrovou PET láhev Postup: Přeřízneme láhev na polovinu Hnědý cukr dáme do horké vody a mícháme do rozpuštění Sladký roztok necháme vychladnout Pak nalijeme do spodní části láhve Přidáme kvasnice, které není třeba rozmíchávat. Ty produkují oxid uhličitý, který velmi intenzivně láká komáry Vloţíme horní polovinu obráceně do spodní a můţeme pojistit isolační páskou, pokud nedrţí. Spodní část lahve buď omotáme něčím černým, nebo ji prostě obarvíme na černo Horní část zůstane čirá Komáři milují odpočinek na tmavém místě a navíc je silně přitahuje oxid uhličitý! Takových to pastí, můţeme rozmístit kolem místa, kde od nich chceme mít pokoj i několik. Jak vše vypadá, je zřejmé z fotografií. 15

16 Ocet Ocet si v českých domácnostech poslední dobou buduje silnou pozici nejen jako potravina, ale i jako čisticí prostředek nebo součást nejrůznějších kosmetických procedur. Máme pro vás 30 tipů na jeho vyuţití! Ostatně ocet jistě oceníte i při péči o svou koupelnu 1. Zbaví vás plísně na závěsu Sprchový závěs je vděčným místem, co se bujení nejrůznějších plísní týče. Naneste na postiţená místa ocet a kartáčkem plíseň odstraňte. Kromě toho, ţe bude závěs čistý, bude i dezinfikovaný. 2. Bojuje s vodním kamenem Sprchovou hlavici, která uţ nefunguje tak, jak by měla, prostě ponořte na 10 minut do směsi vody a octa. Vodní kámen se krásně rozpustí. To samé platí i o kohoutcích. 3. Zaručí lesk zrcadlu Jako nové se bude lesknout zrcadlo, omyjete-li jej vodou s octem. A nebudete si muset lámat hlavu ani se šmouhami! 4. Vybělí spáry Mezi kachlíčky v koupelně se také hromadí nejrůznější usazeniny, o plísni ani nemluvě. Postříkejte je octem a pak omyjte. Budou pryč. 5. Odstraní usazeniny Pokud vás trápí usazeniny v záchodové míse, i s nimi vám ocet pomůţe. Nalijte dva šálky tohoto univerzálního zázraku do mísy a nechte působit přes noc. 6. Vyčistí vanu Totéţ platí i pro usazeniny a vodní kámen ve vaně. Pokud chcete navíc dodat vaně její původní zářivě bílou barvu, pomozte si i sodou. V kombinaci s octem je nepřekonatelná. Ocet ovšem není jen pro hospodyňky, ocení ho i kutilové! 16 (pokračování)

17 Jak bylo? Andělák červen Naše školy informují rodiče a nejen je V květnu jsme si s dětmi povídali o dopravě, učili jsme se dopravní značky, básničky a písničky na téma doprava. Také jsme si povídali, jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem, co všechno najdeme ve městě, kde bydlíme my a s tímto tématem jsme spojili veselé malování a zpívání. Také jiţ tradičně vyvrcholily v květnu přípravy na besídku ke dni maminek, kde se děti tentokrát pochlubily pásmem básniček a písniček na téma Na selském dvoře. Počasí nám zatím moc nepřeje, a tak chodíme s dětmi na vycházky do okolí, pozorujeme jarní přírodu, opakujeme si dopravní značky, učíme se přeházet na přechodu. Díky panu Olehlovi a manţelům Lempochnerovým jsme se mohli s dětmi podívat na hříbátko od klisny Registány, vítězky Velké pardubické, za coţ moc děkujeme. V pondělí 5. května přijelo do naší školičky divadlo s představením O vodníčkovi. Ve čtvrtek 28. května jsme se sešli všichni ze školy i školky na jiţ tradiční akademii, tentokrát v hale ve Světlé Hoře, kde děti z mateřské školky předvedly tanečky Svátek zvířátek a Mláďata. A následující den, v pátek 29 května, přijelo do naší školky opět divadlo s pohádkou na téma Doprava. Co nás čeká? 2. června pojedeme s předškoláky do divadla v Bruntále na vystoupení taneční skupiny Stonoţka - Alenka v říši divů. 5. června pojedeme na výlet do Pradědovy galerie v Jiříkově. A na závěr roku nás čeká naše největší akce ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY, která se uskuteční 16. června v hodin (úterý) na školní zahradě MŠ. 17

18 Důleţité upozornění! Mateřská škola bude o hlavních prázdninách uzavřena od 6. července do 23. srpna. Provoz pro přihlášené děti bude zahájen v pondělí 24. srpna. Běţný provoz bude zahájen v úterý 1. září. Vladislava Keilingová, učitelka MŠ Základní škola v Andělské Hoře informuje Měsíc květen nám přinesl spoustu nových záţitků, ale také práce. Květen je v naší škole jiţ tradičně spojen se školní akademií, která se letos uskutečnila kvůli opravě naší tělocvičny v sále ve Světlé Hoře. Ţáci si opět připravili pestrá a zajímavá vystoupení, na kterých si dali velmi záleţet (část z nich si dokonce zcela samostatně vymysleli a nacvičili). Některá čísla si vyţádala značnou přípravu, a to včetně výroby kostýmů, rekvizit a kulis. Proto věříme, ţe se scénky všem divákům líbily. Jiţ brzy naleznete na stránkách školy bohatou fotogalerii z celé akce. V květnu naši ţáci úspěšně reprezentovali školu v soutěţích různého druhu. Dvě druţstva tvořená ţáky ročníku naši školu úspěšně reprezentovala na soutěţi Zlatý list v Břidličné. Odehráli jsme také další utkání ve florbale. Pro naše ţáky z II. A a VI. A připravili bruntálští hasiči v rámci svého projektu Hasík dva výchovné programy, při kterých se děti nejen zábavnou formou poučily, ale i pobavily. V květnu také vybraní ţáci svým zapojením v posledních pohybových aktivitách završili naši účast v celoročním projektu 18

19 Pohyb a strava. 13. května se naši deváťáci pod dohledem paní učitelky Soni Olivové zapojili do aktivity Květinkový den den proti rakovině. Jiţ tradičně prodávali květy měsíčku lékařského dopoledne ve škole a odpoledne pak v obou našich obcích. I letos se potvrdilo, ţe na tuto sbírku lidé ochotně přispějí. Všem, kteří se do této akce zapojili, tedy patří naše poděkování. 20. května se uskutečnil ve školní jídelně další tematický den tentokrát tzv. Český den, který jsme propojili také s výukou ve třídách. V týdnu od do ţáci deváté třídy absolvovali certifikované testování prostřednictvím české školní inspekce, kde dosáhli velmi dobrých výsledků, obdobně jako při testování v Kalibru. Rovněţ pokračovala naše aktivní spolupráce se Všeobecným a sportovním gymnáziem Bruntál, s nímţ naše děti absolvují nejen výuku v prostorách gymnázia, ale také mají moţnost se zcela bezplatně účastnit různých exkurzí. Tak jsme opět navštívili s dalšími ţáky arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích u Opavy, kde si ţáci po komentované prohlídce skleníku a výstav Cesta severem a Historie arboreta prošli venkovní Zámecký okruh, kde byli seznámeni s pozoruhodnými, zde rostoucími, dřevinami. Po chutné svačině si mohli uţít svobodný pohyb v tomto přírodním parku a ocenit tak krásu dosud kvetoucích rododendronů a dřínů, spřátelit se s rohatými obyvateli zdejšího zoo koutku či meditovat mezi tropickými rostlinami ve skleníku. Z provozních záleţitostí V ředitelně školy se jiţ nyní zabýváme přípravou příštího školního roku. I příští školní rok chceme pokračovat v úspěšně nastartovaném modelu sportovních aktivit. Můţe nás těšit, ţe jiţ druhým rokem u nás funguje výuka 3. hodiny tělesné výchovy v podobě předmětu Rozšířená Tv. (S touto inovativní myšlenkou pro příští školní rok počítá na zkoušku v některých vybraných školách i pan ministr školství!) Pro naše nejstarší ţáky deváťáky - připravujeme také jiţ tradiční slavnostní rozloučení se školou. To by mělo proběhnout na radnici v Andělské Hoře za účasti starostů, zástupců školské rady i za účasti rodičů. O přesném termínu vás budeme brzy informovat na stránkách 19

20 Poslední školní den, tedy v pátek 26. června dopoledne, budou od 7:30 hod. děti dostávat vysvědčení ve svých třídách, v 9:00 hod. proběhne na školním hřišti (příp. v jídelně) slavnostní zakončení školního roku, ocenění aktivních ţáků, rozloučení s vycházejícími ţáky. Zapište si do kalendářů 05. června výuka na gymnáziu v Bruntále VIII. A 11. června závěrečné třídní schůzky, návrhy klasifikace 18. června exkurze ZOO Lešná (VI. A, IX. A) 16. června rozloučení s předškoláky v MŠ (15:30 hod.) 23. června exkurze Dlouhé Stráně (VII. A, VIII. A) 26. června vydávání vysvědčení 26. června vracení přeplatků stravy 26. června zakončení školního roku Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Informace ze školní jídelny Přeplatky za stravné budeme vracet rodičům, kteří platí hotově a jejichţ děti opouštějí školu, v hotovosti 26. června v kanceláři školní jídelny v Andělské Hoře. Přeplatky vracené bezhotovostně budeme přeposílat na účty rodičů Vrácení čipů u ţáků, kteří odcházejí na střední školy, bude moţné v pátek do 11:00 hodin (ţákovi, který odevzdá nepoškozený čip, bude vrácena záloha 115,- Kč). Bohdana Vikartovská, vedoucí školních jídelen 20

21 Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná šířka: 50 06' s. š. Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období datum hodnota Nejniţší naměřená teplota ( C) Nejvyšší naměřená teplota ( C) Nejvyšší úhrn sráţek (mm) Nejvyšší rychlost větru (km/h) ,8 V průběhu minulého měsíce jsme zaţili květnové zmrzlé muţe i příchod vytouţeného jara, během kterého proběhlo tradiční stěhování ropuch z Annabergu do Andělskohorského rybníka. Teploty se nejčastěji pohybovaly mezi 8 18 C. Na konci dubna vítr přinesl i největší mnoţství sráţek a ochlazení. Rychlost větru se během měsíce pohybovala do 10 m/s. Průběh teplot ( C): 21

22 Úhrny sráţek (mm) Rychlosti větru (km/h): Mgr. Eva Kyšová 22

23 Cyklistický závod mládeže V sobotu 2. května se ţáci naší školy Zdeňka Kameníčková a Robert Svoboda zúčastnili seriálu cyklistických závodů pro děti a mládeţ Vrbenský Dráček. Závod se konal v Ludvíkově v Autocampingu Dolina. Zdeňka a Robert jeli závod ve svém volném čase. Závodili s vrstevníky, kteří se cyklistice věnují závodně. V tvrdé konkurenci nakonec vyjeli přední místa, i kdyţ neměli silniční kola. Robert celkově skončil na 3. místě a Zdeňka na 8. místě. Eva Kyšová 23

24 Kulturní akce Krnov: uvádíme v červnu Divoká dvojka, San Andreas 2D/3D, Asterix: Sídliště bohů 2D/3D, Sedmero krkavců, Ţivot je ţivot, Insidious 3: Počátek, Jurský svět, Konečně doma 2D/3D, Šílený Max: Zběsilá cesta 2D/3D, Odebrat z přátel, Špión, Pírkovo dobrodruţství, Andílek na nervy, Mimoni 2D/3D, Vincentův svět, Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha, Rychle a zběsile 7 Filmový klub: TÁHNI DO PEKEL DÍTĚ ČÍSLO 44 POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA pátek 12. června v 17:00 hodin ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa čtvrtek 18. června v 19:00 hodin Vítězslav Nezval: MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského rytíře des Grieuxe ke krásné Manon. Jedno z nejlepších děl básníka Vítězslava Nezvala bylo inspirováno románem Abbé Prévosta. TĚŠÍNSKÉ DIVADLO V předplatném do divadla na rok. Vstupné: 160 a 140 Kč (děti a studenti sleva 50 %) 24

25 ZAHRADA FLEMMICHOVY VILY Koncerty v rámci projektu Hravé příhraničí pátek 12. června od 17:00 hodin RESERVE ostravsko-bruntálská folková kapela host: skupina z Polska pátek 19. června od 19:00 hodin HOSPITAL DIXIE BAND koncert krnovské skupiny hrající tradiční jazz od dixielandu po 30. léta V současné době hrají v obsazení: Helena Mezírková zpěv, Jiřina Fulneková klarinet, David Hercig trumpeta, Zdeněk Sukač trombon, Jiří Dočkal banjo, Alexander Mezírka piano,radek Kovalíček kontrabas, Olin Mičan bicí host: skupina z Polska pátek 26. června od 17:30 hodin ARREST bluegrassova kapela z Bruntálu, v programu zazní především písně s vlastními českými texty, host: skupina z Polska Na všechny koncerty vstup volný Pořádá MIKS Krnov a Prudnicki Ośrodek Kultury v rámci projektu Hravé příhraničí pátek 19. června - 17:00 22:00 hodin NOC V MUZEU Zahradní akce určená rodičům s dětmi, včetně atrakcí pro děti, opékání špekáčků, v 19:00 koncert v rámci projektu Hravé příhraničí, v 21:30 ohňostroj.současně budou ve Flemmichově vile zpřístupněny výstavní prostory - výstava Fenomén Igráček. Vstupné: 20 Kč Ostatní informace kulturního dění v Krnově dostanete na Městském informačním a kulturním středisku na náměstí Míru 14, Krnov , tel , 25

26 Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na červen Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Cesta do pravěku, 14:30, zahrada MŠ Ve Svahu Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Tritur 15 Spurty, ACS Drak Vrbno, 17:00, Černá Opava Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro pokročilé (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Zápis do výtvarného oboru ZUŠ Vrbno, 17:00, ZUŠ budova školní druţiny Výšlap Klubu vrbenských turistů Pustevny Kunčice p. Ondřejníkem Zájezd do ZOO Ostrava, pořádá Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Mezi tabulemi mistrovství Vrbna v časovce, ACS Drak Vrbno, 17:00, u Vodárny Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro pokročilé (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha 26

27 Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Vrbno se baví městské slavnosti, areál koupaliště Členská schůze LKŢ, Střecha Vrbenský dráček, cyklistický závod pro děti a mládeţ, 10:00, Karlov u Myšáku Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Na Videlský kříţ cyklistický závod do vrchu, ACS Drak Vrbno, 17:00, u Benzinek Zahájení výstavy Po stopách rodiny Gaidosch, významné průmyslnické rodiny obce Ludvíkov, Přednáší Jan Lukáš Vintr, 17:00, Střecha Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Jamajka-prix silniční závod, ACS Drak Vrbno, 17:00, nádraţí Přednáška Centra Ţivot a zdraví na téma Nemoci a přírodní léčba bolesti hlavy, přednáší Jana Konečná, 18:00, Střecha koncert Radim Hladík & Blue Effect, 19:00, penzion Mysliveček Široká Niva Schůze KSČM, 16:30 17:30, Střecha Den obce Karlovice, areál fotbalového hřiště Výšlap Klubu vrbenských turistů Horní Morava - Malý Sněţník Horní Morava Vrbenský dráček, cyklistický závod pro děti a mládeţ, Mnichov, 10:00, cykloareál Černá Opava Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha 27

28 Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Letní koncert PSMV s cimbálovou muzikou Zlaté Hory, 19:00, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Spurty, ACS Drak Vrbno, 17:00, Černá Opava Zastupitelstvo, 16:00, Střecha Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Zvěřinové hody, 11.00, chata MS Praděd Poslední zvonění, pořádá MO ČSSD Vrbno, 13:00, hřiště za hlavní budovou ZŠ Memoriál Jany Dragounové, pořádá ASPV TJ Sokol Vrbno, 14:00, Sokolovna Přátelské posezení LKŢ, 16:00, Střecha Cvičné střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, myslivecká střelnice Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Předávání vysvědčení ZUŠ, 13:00, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha do výstava prací ţáků výtvarného oboru ZUŠ Vrbno, Střecha do výstava výtvarníků Milana a Petra Rašky, Art Galerie Penzionu u řeky Karlovice Naďa Trzaskaliková, Střecha 28

29 29

30 FÍGLE, FINTY - DOBRÁ RADA NAD ZLATO ČPAVEK 1 díl čpavku s 3 díly vody rozjasní okna. Umyje plíseň z kachliček. Odstraňuje skvrny z oděvů. Odstraňuje starý vosk na plovoucích podlahách. 1 lţička čpavku na 4 l horké vody vyčistí výlevku. DĚTSKÝ OLEJ Nakapat kolem náplasti a na ni - půjde snadno strhnout. Uvolní těsný prsten. Uvolní latex z pokoţky. Trochu dětského oleje s pár kapkami parfému - olej do koupele Odstraní exemy na dětské hlavičce. DĚTSKÝ ZÁSYP Plachtu jemně posypat zásypem - ochladí se. Na čerstvou mastnou skvrnu. Posypat cibulky z květin před sázením. DRÁTĚNKA Odstraní černé šmouhy z linolea. Brousí nůţky. FAZOLE Horká fazole v sáčku se přikládá na bolavá záda nebo loket. FRANCOVKA ALPA Čistí chromové baterie, zrcadlo, inkoustové skvrny, fixy. Čistí telefon, ţaluzie, počítač ½ šálku francovky a 1 l. vody - umýt okna na autě, vyleštit novinami - nezamrznou. Límec na košili před nošením potřít Alpou - nešpiní se. Kápnout na klíště Nanést trochu do boty, kdyţ tlačí. (Pokračování) 30

31 Léčivé účinky zeleniny a ovoce FENYKL Účinky: Obsahuje éterické oleje, vitamíny (C a E) a draslík. Podporuje trávení a má uklidňující vliv na nervovou soustavu. Fenykl je znám svou schopností uvolnit zastavené větry a pomoci při plynatosti. Semena fenyklu mají protispasmatický účinek, zmírňují ţaludeční křeče. Je bohatým zdrojem draslíku. Pro lidi s oblibou jídel s fenyklem můţe zvýšený příjem draslíku pomoci redukovat vysoký krevní tlak. Je důleţitou součástí dětských čajů. Velmi příznivě působí proti bolení bříška u kojenců. Mnoţství: Stonky a listy jezte v neomezeném mnoţství. 200gramová vařená porce nahradí 20-30% denní potřeby draslíku u dospělého člověka. Doporučuje se maximálně jedna čajová lţička semen fenyklu denně. Nedoporučuje se konzumovat semena po dobu těhotenství. ZELÍ Účinky: Rostlinné látky a vitamín C předcházejí rakovině. Balastní látky regulují zaţívání a povzbuzují líná střeva. Kysané zelí pomáhá při pocitu plnosti, pálení ţáhy a krkání. Šťáva z čerstvého zelí léčí ţaludeční vředy, dvanácterník a choroby tlustého střeva. Šťáva ze zelných listů zmírňuje záněty, působí dezinfekčně a odvádí škodlivé látky přes kůţi. Acetylchlorin, který obsahuje, působí při depresích. Zelí obsahuje antioxidanty a jiné látky zlepšující odolnost proti chorobám. Mnoţství: 1/4 hlávky pokryje 1/5 denní potřeby vitamínu C. Vnější listy a košťál je třeba pro zvýšený obsah nitrátů a olova odstranit. Obklady z čerstvých listů zmírňují bolesti svalů, hlavy, močového měchýře a léčí koţní choroby. Při ţaludečních potíţích je třeba nejméně měsíc pít 5-6 skleniček šťávy denně, asi hodinu před jídlem. KUKUŘICE Účinky: Vysoký obsah manganu působí proti stresu, svalovým křečím a srdeční arytmii. Ţelezo pomáhá proti chudokrevnosti. Mnoţství: Je bohatým zdrojem energie - je v ní mnoho uhlohydrátů a bílkovin. 100 g pokryje téměř polovinu denní potřeby ţeleza. (Pokračování) Více informací na: file:///c:/users/vlastnik/desktop/andělák%20/lecive-ucinky-zeleninya-ovoce.htm#ixzz3vvj6fo9z 31

32 Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny Lesů České republiky července, sobota hod., neděle hod. Spolek Přátelé Vrbenska, LČR s.p. a další připravují Lesní slavnost lapků z Drakova. LČR s.p. pak zábavné znalostní hry a soutěţe tzn. Lesní pedagogiky, stezky odvahy, děti si mohou zasadit svůj strom, zhlédnout ţivé lesní dravce. Pro děti připravujeme velmi oblíbenou razítkovací hru Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova. Kdo Vandrovní kníţku si u pořadatelů zakoupí, můţe pak putovat lesními pěšinkami aţ ke skřítkům a tajemné Zlaté kuţelně. Zde s rybáři si dětský rybolov v tůni u památného buku vyzkouší. Pak cestou z Drakova na Rejvíz u Slučího potoka s vodníky a čarodějnici Arastelou se potkají. Moţná letos i známý řezbář Halouzka z Jiříkova Drakov opět navštíví. Dále pak rýţování zlata s místními zlatokopy lze vyzkoušet a v lesní galerii U Lorenzovy huti si prohlédnou výstavu zručných sklářů z vrbenské rodinné sklárny JAKUB. Na Drakově i všude kolem se bude na co dívat. Zručných řemeslníků, kovářů, řezbářů a jiných koštýřů tu bude dost. Potkáte-li v lese loupeţivé lapky a rytíře, nelekejte se. Jsou tu pro Vaší zábavu. Rytíři budou střeţit blízký hrad Drachenburg, před potulnými lapky. Jiné rytířské skupiny ARCUS z Vítkova, Šermířský spolek z Jeseníku, Katovna ORDAL z Ostravy, AGRIPA z Vítkova připraví ve svých leţeních ukázky soubojů s lapky a umoţní Vám vyzkoušet si vaší šikovnost v historických střelnicích. V sobotu odpoledne proběhne experimentální tavba ţeleza v replice středověké dřevouhelné huti. V neděli bude pro děti i dospělé připravena atraktivní plavecká soutěţ o ceny s názvem Drakovský plaváček. Na Rejvízu doporučujeme navštívit muzeum s tkalcovny v domě č. 12, mechová jezírka a krásné horské penziony Franc, Orlík a další. Občerstvení na Drakově zajišťuje firma Maso Warisch z Krnova a další prodejci. Na Drakově po oba dny budou hrát hudební skupiny a potulní muzikanti. Pro všechny budou připraveny i další zajímavé atrakce po celé trase Naučné stezky Lapků z Drakova, z Vrbna pod Pradědem, aţ na Rejvíz. Na Drakově si pouze dospělí zakoupí vstupenku za 30,-Kč a pomohou nám tak udrţet pořádat tuto pěknou a oblíbenou lesní tradici. 32

33 Kdo zde také losy štěstí sobě zakoupí, domů si jistě atraktivní a zajímavou cenu z Drakova odnese. Nechceš-li chodit pěšky, svez se na koních nebo kočárem. Půjde-li to, na místo vás dopraví i letní vláček Lázni Priessnitz. Soutěţe a zábavné hry pro děti: Vandrovní kníţka Lapků z Drakova - pro razítkovací hru a putování za poklady lapků zakoupíš, za 10,- Kč u pokladny pořadatelů. U pořadatelů i mapka s číslovanými stanovišti obdrţíš a ta Tě k cíli dovede. Nezapomeň na svém putování si otisknout pamětní razítka do Vandrovní kníţky, kterou si ponechat můţeš. Na některých stanovištích kartičku s našimi prémiovými skřítky obdrţíš. Je jich osm, tak se snaţ získat celou sérii. V sobotu se přihlas do soutěţe Drakovský plaváček. Start je v neděli hod. a informace Ti poskytnou pořadatelé Spolek Přátelé Vrbenska. Vstupné 30,- Kč Děti mají vstup zdarma! Pořadatelé a partneři projektu: Spolek Přátelé Vrbenska, Moravskoslezský kraj, LČR s.p., L.S. Město Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Město Vrbno pod Pradědem, Město Zlaté Hory, Obec Heřmanovice, CHKO Jeseníky, ACTAEA Karlovice, Klub Přátel Zlatých Hor, Pavel Beran z Rejvizu, Řád svatého Huberta, prefektura Moravské Slezsko. Hasiči Vrbno, Sdružení zdravotně postižených občanů Vrbno, Sdružení Pro Vrbno, Rybáři Vrbno, Spolek Sami Sobie Wilamowice Nyskie, farma Bovine, farma Bellama, Policie M. Albrechtice a Vrbno pod Pradědem a další. Mediálními partnery je Bruntálský a Krnovský DENÍK. Projekt Lesní slavnost Lapků z Drakova je podpořen Moravskoslezským krajem. 33

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 MĚSTSKÉ DIVADLO Mikulášská 21 www.mikskrnov.cz 12. 6. 17:00 ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa 18. 6. 19:00 MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA č. 4 duben 2010 KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA 23. 4. 18:00 Princezna a ţabák anim. pohádka 30. 4. 18:00 Nějak se to komplikuje romantická 7. 5. 18:00 Ţeny v pokušení 14. 5. 18:00 Doktor od jezera hrochů 21.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více