Ţivotní jubileum oslaví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ţivotní jubileum oslaví"

Transkript

1 Ţivotní jubileum oslaví Kutláková Charlota Vodička Petr Hruschka Josef Čepička Miroslav Čepičková Eliška Novotný Jaroslav Novotná Marie 88 let 75 let 72 let 69 let 68 let 61 let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1

2 Víte, ţe vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech 2.6., a v Jeseníkách se ukrývá řada zaniklých osad? Vznikaly v 17. či 18. století, ovšem v minulých desetiletích z mapy Jesenicka zcela zmizely. Zbyly z nich pouhé ruiny některých domů na osamělých loukách, ze kterých na vás ale stále dýchá kouzlo starých časů. krásné výhledy na Račí údolí si uţijete z vyhlídky Čertovy kazatelny? Skalní útvar s třináct metrů vysokou kolmou stěnou připomíná tvarem právě kostelní kazatelnu. V dolní části údolí byla v roce 1998 vyhlášena přírodní rezervace, která chrání původní lesní porosty pralesovitého charakteru. uprostřed malebného parku v Zábřehu na Moravě stojí romantický zámek Skalička? Tento pozdně barokní zámeček je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Historici předpokládají, ţe v původní obci Skalička existovalo panské sídlo jiţ počátkem 15. století, první zmínky však stojí v listině aţ z roku V současné době se na zámku koná kaţdý rok řada výstav, koncertů a jiných společenských akcí. dne proběhl ve městě Andělská Hora sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který nás stojí nemalé náklady a to Kč. A i přesto jsou někteří občané bezohlední a navozili nám odpady, které bylo moţno upravit a zlikvidovat tak, ţe by nám ještě za to zaplatili. Jsou to například okna, která jsou i s rámy, dřeva, která bylo moţno spálit a mnoho jiných věcí, které se mohly zlikvidovat jiným a výhodnějším způsobem. Doufám, ţe v příštím roce přistoupíme ke třídění odpadu zodpovědněji a bude ho mnohem méně. Děkuji za pochopení. Starosta města Andělská Hora- Miroslav Novotný 2

3 3

4 v měsíci květnu provedli pracovníci města Andělská Hora opravu kanalizace za školou při vstupu do tenisového kurtu. Stará kanalizace byla neprůchodná a její zprůchodněni by bylo nákladné, proto byla provedena nová kanalizace. Starosta města Andělská Hora Miroslav Novotný 4

5 tak, jako kaţdoročně, proběhlo v našem městě stavění májky, kterého se aktivně zhostili naši hasiči. Po postavení máje bylo při-praveno bohaté občerstvení, které připravili členové SDH Andělská Hora. Touto cestou chci poděkovat všem organizátorům stavění máje. Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 5

6 v pondělí 1.6. v 10 hodin dopoledne proběhne v malé výstavní síni dernisáţ výstavy k osvobození a křest publikace o památnících osvobození na Bruntálsku. Akci pořádá Muzeum v Bruntále. Jste srdečně zváni. Za Radu KZSB Antonín Zgažar Poděkování. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Lakomému Aloisovi z fa.feromagnet s.r.o. ze Světlé Hory, za finanční dar v částce Kč., na zakoupení 10 ks pivních setů 10 ks stolů a 20 ks lavic. Tyto budou vyuţitý při akcích, které bude pořádat město Andělská Hora. Ještě jednou moc děkuji, Miroslav Novotný starosta města Andělská Hora 6

7 Papeţ František šokoval prorockým vyhlášením: Kdyţ to řekl, přítomným se zatajil dech. Hlava katolické církve papeţ František. 1. Kdo jsem já? Bůh, polobůh, zástupce Boha? Ne, jen člověk, tak jako vy všichni. 2. Nač jsou nám obrovské majetky a Vatikánská banka? K panu Bohovi si je i tak nevezmeme a můţeme alespoň pomoct chudým tohoto světa. 3. Proč vlastně hypnotizuje socializaci? Naučme je ţit s Bohem a tak, aby nemuseli jako náměsíční chodit do kostela jako nemocní na dialýzu. Jste nemocní? Naučte se ţít jinak budete do kostela chodit celý ţivot a přesto se to nenaučíte nikdy. Církev je vlastně vaše zvláštní škola. 4. Ve jménu církve se omlouvám všem nevinným lidem za všechny války světa, pod které byly vţdy podepsané církve a náboţenství. Od nespravedlivých křiţáckých výprav aţ po projevu dnešní náboţenské nesnášenlivosti IS 5. Také se omlouváme za všechny sexuální zvěrstva páchaného na dětech. Je nám známo, ţe všechny sex. úchylky jsou projevem a důsledkem potlačování přirozených potřeb člověka. A my jsme jen lidé. Kdyţ se budeme hrát na bohy příroda si své udělá i naše prohřešky patří k tělu... Dnes jsem pochopil, ţe to není Bůh co stvořil člověka na svůj obraz, ale člověk stvořil Boha na svůj obraz! Váš Ferino 7

8 8

9 Manţelé Brunhilde a Gerd Rothovi napsali do lednového časopisu Freudenthaler Ländchen: Jistě si všichni vzpomenete na významného básníka E.S.Engelsberga, který má v Andělské Hoře nejen pomník, ale také dům v Krásné uličce č. 29 * v lednu měl tento básník 190 let výročí * příběh, který následuje nám poslala p. Fischer, (sepsal jej Fred Nickman, který zemřel) mimo to další 3, které v průběhu roku vyjdou Eduard Schön Engelsberg náš čestný občan * Často se jistě psalo o tomto nejznámějším občanu našeho městečka, ale tenkrát mi to ještě nebylo povolené, neboť jsem ţil za ţeleznou oponou a mohl jsem pouze 2x a tajně navštívit setkání domorodců v Augsburku. * Ačkoli jsme jako děti chodily kolem jeho pomníku denně do školy, téměř nás to nezajímalo; také jsme byli jednou se školu v muzeu v jeho rodném domě, který leţel nedaleko školy; také o něm občas vyprávěl náš učitel hudby, ale opravdu pochopit jsme to mohli, aţ jsme vyrostli. * E.S.Engelsberg se narodil , jeho otec byl Anton Schön, matka Theressia, roz.schleser. Otec byl tkadlec. Eduard šel velmi brzy do školy, uţ v 5 letech uměl číst. Byl hudební genius, coţ působilo hlavně na muţský orchestr. Matka mu zemřela v 7 letech, měl 2 sestry. Jeho otec se znovu oţenil, ale i macecha mu byla dobrou matkou. Byl výborný ţák a uţ v 8 letech hrál na housle. Později šel do Olomouce na střední školu, 9

10 kde se ještě učil na violoncello, varhany a klavír. Uţ tam začal komponovat, především písně pro klavír. Učil se francouzsky a italsky. Rád by studoval hudbu, ale z finančních důvodů musel ve Vídni studovat Práva. Své hudební dílo si vzal s sebou a brzy měl kolem sebe hudební přátele. V roce 1848 se zúčastnil březnového povstání a seznámil se s Hansem Kulichem, pozdějším osvoboditelem rolníků. V této době zhudebnil Německou píseň osvobození, jejíţ text pochází od Machanka. Promoval doktorem práv a dostal místo vrchního prokurátora. Později se stal šéf oddělení K.u.K. Dál však miloval hudbu, komponoval především pro sbory. Jako úředník musel komponovat pod pseudonymem E.S.Engelsberg. kaţdý rok strávil nějaký čas v Andělské Hoře se oţenil, bohuţel jeho ţena po 8 letech zemřela. V tuto dobu vznikla jeho nejkrásnější díla Z lásky k domovu a své ţeně Waldesweise aby měla krásný výhled z kostelíka na Annaberku. Muţský sbor z Opavy zde nechal udělat pamětní cedulku. Všichni jí říkali Waldesweise. Uprostřed 30.let byla nedaleko postavena dřevěná věţ, která byla pro nás chlapce výbornou příleţitostí k lezení. Měla slouţit k měření v krajině. Zpět k Engelsbergovi slavil stále větší triumfy. Byl v mnoha muţských sborech čestným členem. K mnoha svým skladbám si napsal i text, ale zhudebnil díla známých autorů jako Eichendorf, Lenau, Scheffel, Goethe, Schiller a další. Brzy ale onemocněl, trpěl se ţaludkem a díky stresu se to zdvojnásobilo. Proto mnohokrát prosil o odchod do důchodu. V únoru 1879 mu to bylo umoţněno a ještě jednou odjel domů. V tuto domu mu zemřela sestra, druhá zemřela jiţ před časem. 10

11 Poté odjel ještě jednou do Vídně a odtud do německého Jasniku ke svému bratranci Adalbertu Riedlovi, který byl farářem zde zemřel. Byl spor o to, kde bude pohřben, nakonec to bylo ve Vídni. V závěti věnoval většinu svého majetku pro chudé v Andělské Hoře. Později mu zde byl postaven pomník a vysazen krásný park. V tomto parku jsme si jako děti velmi často hrály, hlavně na schovávanou. Fred Nickmann Z historie Hartlova domu Krásná ulička 31 Na druhé straně Krásné uličky (druhý je myšlen dům E.S.Engelsberga) stojí bývalý Hartlův dům, jehoţ stavba se datuje kolem Engelsbergova narození. Při našem pobytu v Jeseníkách v roce 2014 jsme také navštívili dům mých prarodičů, zemřelého Prof. Ing. Rudolfa Hartla a jeho ţeny Idy, rozené Finger a jejích dětí Rudolfa juniora a Erny, mé maminky. Uţ jsme věděli, ţe dům byl nedávno renovován a to velmi pěkně kdyţ jsme ho ale viděli, vyrazilo nám to dech. Dům opraven s láskou a citem, jsou tam zachovány důleţité staré části, malby Dokonce i tři studny, které původně slouţily jako zdroj vody, byly nově opraveny. Dnes je zde 7 nádherných opravených bytů, kde lidé bydlí v pronájmu. Při vchodu do domu jsme potkali spokojené obyvatele, kteří nám ještě ten pocit prohloubili. Úplně nově je postavená kaplička s matkou boţí, kterou naplánoval a nechal postavit nynější majitel. Na jedné z bočních zdí je kopie plánu Andělské Hory z roku 1823, kde je i Hartlův dům a jméno, které majitel vybral Madona u Krásné uličky. V roce 1957 nechal můj dědeček udělat popis domu, který jsme spolu s fotkou domu předali majiteli domu, který se o jeho historii i o jeho obyvatele velmi zajímá. K našemu překvapení vyšlo potom oboje, zpráva i fotka v červencovém Anděláku

12 Do Minimuzea v AH darovala p.kunertová mnoho fotek z rodinné sbírky Bývalý starosta AH, pan Vavřík, který se o muzeum s láskou stará, má radost z kaţdého nového kousku. Zázraky? Dějí se? -Ano byl opět v plné kráse znovu otevřen kostel na Annaberku. - pro mne je to zázrak a opravdový vánoční dárek Chtěl bych touto cestou poděkovat rodině Popelkové z Olomouce za překlad z časopisu Freudenthaler Ländchen do češtiny. Vavřík Dušan 12

13 Dívám se Jak ráda se dívám na nebe a z oblaků jsem celá bez sebe. Vţdy překvapují mne stále. Ty pohádkové bytosti, skřítci a víly a hlouposti. Ten krteček má kalhotky malé. S fantazií jdu na procházku, já pustím jí jen tak na provázku. Z kopců naší Andělku sledují. Domečky mají barvu kvítí, na střechy jím sluníčko svítí. Ta oblaka všechno lemují. Déšť zanechal na drátě perličky, opodál se choulí dvě hrdličky. To nebe má zas barvu moře. Vítr ten na kopci nám zpívá, ten pohled moc krásný tu bývá. Ten pohled patří Andělské Hoře Jaro. Kdyţ se jaro probudí a láká nás svou velkou škálou své zeleně, nemohu oči odtrhnout, od nádherných obrazů krajiny je to tak dojemné. A přesto mě vţdy překvapí, tou sílou kterou do toho vloţí a vše se rázem rozrůstá, kvete, voní a mnoţí. Jaro.. ach jaro.. jsi tak blahodárné na to naše zdraví. My pookřejeme vůněmi, pohledem a chůzi co nás k tobě vábí. Bylinky nám nastavují náruč svou a my je s láskou můţeme utrhnout. Děkujeme tobě jaro, tobě a všem co si ţivot obohatí tím pohledem. Tvou krásu vţdy budeme v srdci mít a Tebe JARO, budeme vţdy, ctít. Marta Lazarová 13

14 Havíři v Havířově Ve dnech 19. aţ 21. června se budou v Havířově konat oslavy 60. výročí zaloţení města a bude se konat tradiční slavnost Havířov v květech. Současně s touto místní slávou se bude konat i sláva nadregionální. Havířov bude místem jiţ 19. Setkání hornických měst a obcí ČR (dále jen SHMO). Počátek tohoto hornického setkávání je nutno hledat především v Příbrami. Tamějším hornickým spolkům (Cech příbramských horníků a hutníků, Spolek Prokop Příbram) se podařilo navázat kontakty s obdobným německým spolkem Knappenverein Altenbrg e. V. Zástupci příbramských spolků (cca 50 lidí) byli pozváni na 8. Německé hornické dny v saském Schneebergu v srpnu Velkolepá podívaná a atmosféra (4 100 uniformovaných a krojovaných účastníků ze 140 spolků) příbramáky nadchla. Takţe dali hlavy dohromady s vedením města, Hornickým muzeem atd. A výsledek zaloţil tradici. Dne se v Příbrami konalo 1. SHMO. V konání dalších SHMO se střídaly další historická hornická města. Např. Stříbro, Sokolov, Zlaté Hory, Ostrava a vloni Český Krumlov zaţil pochod 900 účastníků SHMO pod 61 prapory hornických spolků z Česka, Slovenska, Polska, Rakouska a Německa k němuţ hrálo několik havířských kapel. A proč píšu tuto informaci? Myslím, ţe na tom není nic divného. Soudím, ţe všichni místní mají nějaké povědomí o hornické minulosti Andělské Hory. Při jejím zakládání sledovali páni z Vrbna dva cíle: omezení práv původně královského města Bruntálu a vybudováním nového správního centra rudního revíru si zajistit výnosy z důlního podnikání. V r do nového města přenesli sídlo horního úřadu a Andělská Hora získala statut svobodného horního města. Veškerá hornická práva, s kterými byly spojeny daňové výhody, ztratila Andělská Hora spolu s Vrbnem (hornickým městem od r. 1611, výstavba od r. 1608) definitivně v r Na závěr se vrátím k v úvodu zmíněnému výročí Havířova a k jednomu jménu, a to František Podoba. Při své ţivotní cestě, která se uzavřela v Andělské Hoře, zanechal na počátcích Havířova neopominutelnou stopu. Pocházel z Havlíčkova Brodu a na Ostravsko přišel na nábor v r Pracoval jako stavbyvedoucí při výstavbě nového města a od prosince 1955, kdy byl Havířov ustanoven hornickým městem, se stal jeho 1. předsedou MNV. Tuto funkci vykonával aţ do r. 1971, kdy byl odvolán. Poté nastoupil znovu jako stavbyvedoucí u Bytostavu a šel stavět sídliště v Praze. V r byl přemístěn do Bruntálu a Světlé Hory na stavby bytovek. Poté byl přemístěn do Vrbna, kde působil stále jako stavbyvedoucí v závodě Dřevas. Protoţe se mu místní kraj líbil, tak v r zakoupil v Andělské Hoře starý dům č Ţil v něm od r aţ do své smrti v r Zdeněk Kohoutek

15 PAST NA KOMÁRY Jak bojovat proti komárům, aby to nikomu neublíţilo? Tento jednoduchý způsob lze pouţít kdykoli a kdekoli. Pokud bydlíte v rodinném domku se zahrádkou blízko rybníka, na chatě a všude tak kde je hodně komárů, můţe být toto zařízení velmi uţitečné! Funguje to i ve stanu. Zničte komáry! Budete potřebovat: 3 dl vody asi 1 hrneček ¼ hrnečku hnědého cukru 1 gram kvasnic Průhlednou 2 litrovou PET láhev Postup: Přeřízneme láhev na polovinu Hnědý cukr dáme do horké vody a mícháme do rozpuštění Sladký roztok necháme vychladnout Pak nalijeme do spodní části láhve Přidáme kvasnice, které není třeba rozmíchávat. Ty produkují oxid uhličitý, který velmi intenzivně láká komáry Vloţíme horní polovinu obráceně do spodní a můţeme pojistit isolační páskou, pokud nedrţí. Spodní část lahve buď omotáme něčím černým, nebo ji prostě obarvíme na černo Horní část zůstane čirá Komáři milují odpočinek na tmavém místě a navíc je silně přitahuje oxid uhličitý! Takových to pastí, můţeme rozmístit kolem místa, kde od nich chceme mít pokoj i několik. Jak vše vypadá, je zřejmé z fotografií. 15

16 Ocet Ocet si v českých domácnostech poslední dobou buduje silnou pozici nejen jako potravina, ale i jako čisticí prostředek nebo součást nejrůznějších kosmetických procedur. Máme pro vás 30 tipů na jeho vyuţití! Ostatně ocet jistě oceníte i při péči o svou koupelnu 1. Zbaví vás plísně na závěsu Sprchový závěs je vděčným místem, co se bujení nejrůznějších plísní týče. Naneste na postiţená místa ocet a kartáčkem plíseň odstraňte. Kromě toho, ţe bude závěs čistý, bude i dezinfikovaný. 2. Bojuje s vodním kamenem Sprchovou hlavici, která uţ nefunguje tak, jak by měla, prostě ponořte na 10 minut do směsi vody a octa. Vodní kámen se krásně rozpustí. To samé platí i o kohoutcích. 3. Zaručí lesk zrcadlu Jako nové se bude lesknout zrcadlo, omyjete-li jej vodou s octem. A nebudete si muset lámat hlavu ani se šmouhami! 4. Vybělí spáry Mezi kachlíčky v koupelně se také hromadí nejrůznější usazeniny, o plísni ani nemluvě. Postříkejte je octem a pak omyjte. Budou pryč. 5. Odstraní usazeniny Pokud vás trápí usazeniny v záchodové míse, i s nimi vám ocet pomůţe. Nalijte dva šálky tohoto univerzálního zázraku do mísy a nechte působit přes noc. 6. Vyčistí vanu Totéţ platí i pro usazeniny a vodní kámen ve vaně. Pokud chcete navíc dodat vaně její původní zářivě bílou barvu, pomozte si i sodou. V kombinaci s octem je nepřekonatelná. Ocet ovšem není jen pro hospodyňky, ocení ho i kutilové! 16 (pokračování)

17 Jak bylo? Andělák červen Naše školy informují rodiče a nejen je V květnu jsme si s dětmi povídali o dopravě, učili jsme se dopravní značky, básničky a písničky na téma doprava. Také jsme si povídali, jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem, co všechno najdeme ve městě, kde bydlíme my a s tímto tématem jsme spojili veselé malování a zpívání. Také jiţ tradičně vyvrcholily v květnu přípravy na besídku ke dni maminek, kde se děti tentokrát pochlubily pásmem básniček a písniček na téma Na selském dvoře. Počasí nám zatím moc nepřeje, a tak chodíme s dětmi na vycházky do okolí, pozorujeme jarní přírodu, opakujeme si dopravní značky, učíme se přeházet na přechodu. Díky panu Olehlovi a manţelům Lempochnerovým jsme se mohli s dětmi podívat na hříbátko od klisny Registány, vítězky Velké pardubické, za coţ moc děkujeme. V pondělí 5. května přijelo do naší školičky divadlo s představením O vodníčkovi. Ve čtvrtek 28. května jsme se sešli všichni ze školy i školky na jiţ tradiční akademii, tentokrát v hale ve Světlé Hoře, kde děti z mateřské školky předvedly tanečky Svátek zvířátek a Mláďata. A následující den, v pátek 29 května, přijelo do naší školky opět divadlo s pohádkou na téma Doprava. Co nás čeká? 2. června pojedeme s předškoláky do divadla v Bruntále na vystoupení taneční skupiny Stonoţka - Alenka v říši divů. 5. června pojedeme na výlet do Pradědovy galerie v Jiříkově. A na závěr roku nás čeká naše největší akce ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY, která se uskuteční 16. června v hodin (úterý) na školní zahradě MŠ. 17

18 Důleţité upozornění! Mateřská škola bude o hlavních prázdninách uzavřena od 6. července do 23. srpna. Provoz pro přihlášené děti bude zahájen v pondělí 24. srpna. Běţný provoz bude zahájen v úterý 1. září. Vladislava Keilingová, učitelka MŠ Základní škola v Andělské Hoře informuje Měsíc květen nám přinesl spoustu nových záţitků, ale také práce. Květen je v naší škole jiţ tradičně spojen se školní akademií, která se letos uskutečnila kvůli opravě naší tělocvičny v sále ve Světlé Hoře. Ţáci si opět připravili pestrá a zajímavá vystoupení, na kterých si dali velmi záleţet (část z nich si dokonce zcela samostatně vymysleli a nacvičili). Některá čísla si vyţádala značnou přípravu, a to včetně výroby kostýmů, rekvizit a kulis. Proto věříme, ţe se scénky všem divákům líbily. Jiţ brzy naleznete na stránkách školy bohatou fotogalerii z celé akce. V květnu naši ţáci úspěšně reprezentovali školu v soutěţích různého druhu. Dvě druţstva tvořená ţáky ročníku naši školu úspěšně reprezentovala na soutěţi Zlatý list v Břidličné. Odehráli jsme také další utkání ve florbale. Pro naše ţáky z II. A a VI. A připravili bruntálští hasiči v rámci svého projektu Hasík dva výchovné programy, při kterých se děti nejen zábavnou formou poučily, ale i pobavily. V květnu také vybraní ţáci svým zapojením v posledních pohybových aktivitách završili naši účast v celoročním projektu 18

19 Pohyb a strava. 13. května se naši deváťáci pod dohledem paní učitelky Soni Olivové zapojili do aktivity Květinkový den den proti rakovině. Jiţ tradičně prodávali květy měsíčku lékařského dopoledne ve škole a odpoledne pak v obou našich obcích. I letos se potvrdilo, ţe na tuto sbírku lidé ochotně přispějí. Všem, kteří se do této akce zapojili, tedy patří naše poděkování. 20. května se uskutečnil ve školní jídelně další tematický den tentokrát tzv. Český den, který jsme propojili také s výukou ve třídách. V týdnu od do ţáci deváté třídy absolvovali certifikované testování prostřednictvím české školní inspekce, kde dosáhli velmi dobrých výsledků, obdobně jako při testování v Kalibru. Rovněţ pokračovala naše aktivní spolupráce se Všeobecným a sportovním gymnáziem Bruntál, s nímţ naše děti absolvují nejen výuku v prostorách gymnázia, ale také mají moţnost se zcela bezplatně účastnit různých exkurzí. Tak jsme opět navštívili s dalšími ţáky arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích u Opavy, kde si ţáci po komentované prohlídce skleníku a výstav Cesta severem a Historie arboreta prošli venkovní Zámecký okruh, kde byli seznámeni s pozoruhodnými, zde rostoucími, dřevinami. Po chutné svačině si mohli uţít svobodný pohyb v tomto přírodním parku a ocenit tak krásu dosud kvetoucích rododendronů a dřínů, spřátelit se s rohatými obyvateli zdejšího zoo koutku či meditovat mezi tropickými rostlinami ve skleníku. Z provozních záleţitostí V ředitelně školy se jiţ nyní zabýváme přípravou příštího školního roku. I příští školní rok chceme pokračovat v úspěšně nastartovaném modelu sportovních aktivit. Můţe nás těšit, ţe jiţ druhým rokem u nás funguje výuka 3. hodiny tělesné výchovy v podobě předmětu Rozšířená Tv. (S touto inovativní myšlenkou pro příští školní rok počítá na zkoušku v některých vybraných školách i pan ministr školství!) Pro naše nejstarší ţáky deváťáky - připravujeme také jiţ tradiční slavnostní rozloučení se školou. To by mělo proběhnout na radnici v Andělské Hoře za účasti starostů, zástupců školské rady i za účasti rodičů. O přesném termínu vás budeme brzy informovat na stránkách 19

20 Poslední školní den, tedy v pátek 26. června dopoledne, budou od 7:30 hod. děti dostávat vysvědčení ve svých třídách, v 9:00 hod. proběhne na školním hřišti (příp. v jídelně) slavnostní zakončení školního roku, ocenění aktivních ţáků, rozloučení s vycházejícími ţáky. Zapište si do kalendářů 05. června výuka na gymnáziu v Bruntále VIII. A 11. června závěrečné třídní schůzky, návrhy klasifikace 18. června exkurze ZOO Lešná (VI. A, IX. A) 16. června rozloučení s předškoláky v MŠ (15:30 hod.) 23. června exkurze Dlouhé Stráně (VII. A, VIII. A) 26. června vydávání vysvědčení 26. června vracení přeplatků stravy 26. června zakončení školního roku Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Informace ze školní jídelny Přeplatky za stravné budeme vracet rodičům, kteří platí hotově a jejichţ děti opouštějí školu, v hotovosti 26. června v kanceláři školní jídelny v Andělské Hoře. Přeplatky vracené bezhotovostně budeme přeposílat na účty rodičů Vrácení čipů u ţáků, kteří odcházejí na střední školy, bude moţné v pátek do 11:00 hodin (ţákovi, který odevzdá nepoškozený čip, bude vrácena záloha 115,- Kč). Bohdana Vikartovská, vedoucí školních jídelen 20

21 Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná šířka: 50 06' s. š. Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období datum hodnota Nejniţší naměřená teplota ( C) Nejvyšší naměřená teplota ( C) Nejvyšší úhrn sráţek (mm) Nejvyšší rychlost větru (km/h) ,8 V průběhu minulého měsíce jsme zaţili květnové zmrzlé muţe i příchod vytouţeného jara, během kterého proběhlo tradiční stěhování ropuch z Annabergu do Andělskohorského rybníka. Teploty se nejčastěji pohybovaly mezi 8 18 C. Na konci dubna vítr přinesl i největší mnoţství sráţek a ochlazení. Rychlost větru se během měsíce pohybovala do 10 m/s. Průběh teplot ( C): 21

22 Úhrny sráţek (mm) Rychlosti větru (km/h): Mgr. Eva Kyšová 22

23 Cyklistický závod mládeže V sobotu 2. května se ţáci naší školy Zdeňka Kameníčková a Robert Svoboda zúčastnili seriálu cyklistických závodů pro děti a mládeţ Vrbenský Dráček. Závod se konal v Ludvíkově v Autocampingu Dolina. Zdeňka a Robert jeli závod ve svém volném čase. Závodili s vrstevníky, kteří se cyklistice věnují závodně. V tvrdé konkurenci nakonec vyjeli přední místa, i kdyţ neměli silniční kola. Robert celkově skončil na 3. místě a Zdeňka na 8. místě. Eva Kyšová 23

24 Kulturní akce Krnov: uvádíme v červnu Divoká dvojka, San Andreas 2D/3D, Asterix: Sídliště bohů 2D/3D, Sedmero krkavců, Ţivot je ţivot, Insidious 3: Počátek, Jurský svět, Konečně doma 2D/3D, Šílený Max: Zběsilá cesta 2D/3D, Odebrat z přátel, Špión, Pírkovo dobrodruţství, Andílek na nervy, Mimoni 2D/3D, Vincentův svět, Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha, Rychle a zběsile 7 Filmový klub: TÁHNI DO PEKEL DÍTĚ ČÍSLO 44 POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA pátek 12. června v 17:00 hodin ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa čtvrtek 18. června v 19:00 hodin Vítězslav Nezval: MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského rytíře des Grieuxe ke krásné Manon. Jedno z nejlepších děl básníka Vítězslava Nezvala bylo inspirováno románem Abbé Prévosta. TĚŠÍNSKÉ DIVADLO V předplatném do divadla na rok. Vstupné: 160 a 140 Kč (děti a studenti sleva 50 %) 24

25 ZAHRADA FLEMMICHOVY VILY Koncerty v rámci projektu Hravé příhraničí pátek 12. června od 17:00 hodin RESERVE ostravsko-bruntálská folková kapela host: skupina z Polska pátek 19. června od 19:00 hodin HOSPITAL DIXIE BAND koncert krnovské skupiny hrající tradiční jazz od dixielandu po 30. léta V současné době hrají v obsazení: Helena Mezírková zpěv, Jiřina Fulneková klarinet, David Hercig trumpeta, Zdeněk Sukač trombon, Jiří Dočkal banjo, Alexander Mezírka piano,radek Kovalíček kontrabas, Olin Mičan bicí host: skupina z Polska pátek 26. června od 17:30 hodin ARREST bluegrassova kapela z Bruntálu, v programu zazní především písně s vlastními českými texty, host: skupina z Polska Na všechny koncerty vstup volný Pořádá MIKS Krnov a Prudnicki Ośrodek Kultury v rámci projektu Hravé příhraničí pátek 19. června - 17:00 22:00 hodin NOC V MUZEU Zahradní akce určená rodičům s dětmi, včetně atrakcí pro děti, opékání špekáčků, v 19:00 koncert v rámci projektu Hravé příhraničí, v 21:30 ohňostroj.současně budou ve Flemmichově vile zpřístupněny výstavní prostory - výstava Fenomén Igráček. Vstupné: 20 Kč Ostatní informace kulturního dění v Krnově dostanete na Městském informačním a kulturním středisku na náměstí Míru 14, Krnov , tel , 25

26 Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na červen Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Cesta do pravěku, 14:30, zahrada MŠ Ve Svahu Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Tritur 15 Spurty, ACS Drak Vrbno, 17:00, Černá Opava Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro pokročilé (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Zápis do výtvarného oboru ZUŠ Vrbno, 17:00, ZUŠ budova školní druţiny Výšlap Klubu vrbenských turistů Pustevny Kunčice p. Ondřejníkem Zájezd do ZOO Ostrava, pořádá Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Mezi tabulemi mistrovství Vrbna v časovce, ACS Drak Vrbno, 17:00, u Vodárny Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro pokročilé (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha 26

27 Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Vrbno se baví městské slavnosti, areál koupaliště Členská schůze LKŢ, Střecha Vrbenský dráček, cyklistický závod pro děti a mládeţ, 10:00, Karlov u Myšáku Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Na Videlský kříţ cyklistický závod do vrchu, ACS Drak Vrbno, 17:00, u Benzinek Zahájení výstavy Po stopách rodiny Gaidosch, významné průmyslnické rodiny obce Ludvíkov, Přednáší Jan Lukáš Vintr, 17:00, Střecha Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Jamajka-prix silniční závod, ACS Drak Vrbno, 17:00, nádraţí Přednáška Centra Ţivot a zdraví na téma Nemoci a přírodní léčba bolesti hlavy, přednáší Jana Konečná, 18:00, Střecha koncert Radim Hladík & Blue Effect, 19:00, penzion Mysliveček Široká Niva Schůze KSČM, 16:30 17:30, Střecha Den obce Karlovice, areál fotbalového hřiště Výšlap Klubu vrbenských turistů Horní Morava - Malý Sněţník Horní Morava Vrbenský dráček, cyklistický závod pro děti a mládeţ, Mnichov, 10:00, cykloareál Černá Opava Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha 27

28 Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Letní koncert PSMV s cimbálovou muzikou Zlaté Hory, 19:00, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha Spurty, ACS Drak Vrbno, 17:00, Černá Opava Zastupitelstvo, 16:00, Střecha Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00 17:30, Střecha Zvěřinové hody, 11.00, chata MS Praděd Poslední zvonění, pořádá MO ČSSD Vrbno, 13:00, hřiště za hlavní budovou ZŠ Memoriál Jany Dragounové, pořádá ASPV TJ Sokol Vrbno, 14:00, Sokolovna Přátelské posezení LKŢ, 16:00, Střecha Cvičné střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, myslivecká střelnice Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00 17:30, Střecha Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00 17:00, Střecha Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00 18:00, Střecha Předávání vysvědčení ZUŠ, 13:00, Střecha Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30 19:00, Střecha do výstava prací ţáků výtvarného oboru ZUŠ Vrbno, Střecha do výstava výtvarníků Milana a Petra Rašky, Art Galerie Penzionu u řeky Karlovice Naďa Trzaskaliková, Střecha 28

29 29

30 FÍGLE, FINTY - DOBRÁ RADA NAD ZLATO ČPAVEK 1 díl čpavku s 3 díly vody rozjasní okna. Umyje plíseň z kachliček. Odstraňuje skvrny z oděvů. Odstraňuje starý vosk na plovoucích podlahách. 1 lţička čpavku na 4 l horké vody vyčistí výlevku. DĚTSKÝ OLEJ Nakapat kolem náplasti a na ni - půjde snadno strhnout. Uvolní těsný prsten. Uvolní latex z pokoţky. Trochu dětského oleje s pár kapkami parfému - olej do koupele Odstraní exemy na dětské hlavičce. DĚTSKÝ ZÁSYP Plachtu jemně posypat zásypem - ochladí se. Na čerstvou mastnou skvrnu. Posypat cibulky z květin před sázením. DRÁTĚNKA Odstraní černé šmouhy z linolea. Brousí nůţky. FAZOLE Horká fazole v sáčku se přikládá na bolavá záda nebo loket. FRANCOVKA ALPA Čistí chromové baterie, zrcadlo, inkoustové skvrny, fixy. Čistí telefon, ţaluzie, počítač ½ šálku francovky a 1 l. vody - umýt okna na autě, vyleštit novinami - nezamrznou. Límec na košili před nošením potřít Alpou - nešpiní se. Kápnout na klíště Nanést trochu do boty, kdyţ tlačí. (Pokračování) 30

31 Léčivé účinky zeleniny a ovoce FENYKL Účinky: Obsahuje éterické oleje, vitamíny (C a E) a draslík. Podporuje trávení a má uklidňující vliv na nervovou soustavu. Fenykl je znám svou schopností uvolnit zastavené větry a pomoci při plynatosti. Semena fenyklu mají protispasmatický účinek, zmírňují ţaludeční křeče. Je bohatým zdrojem draslíku. Pro lidi s oblibou jídel s fenyklem můţe zvýšený příjem draslíku pomoci redukovat vysoký krevní tlak. Je důleţitou součástí dětských čajů. Velmi příznivě působí proti bolení bříška u kojenců. Mnoţství: Stonky a listy jezte v neomezeném mnoţství. 200gramová vařená porce nahradí 20-30% denní potřeby draslíku u dospělého člověka. Doporučuje se maximálně jedna čajová lţička semen fenyklu denně. Nedoporučuje se konzumovat semena po dobu těhotenství. ZELÍ Účinky: Rostlinné látky a vitamín C předcházejí rakovině. Balastní látky regulují zaţívání a povzbuzují líná střeva. Kysané zelí pomáhá při pocitu plnosti, pálení ţáhy a krkání. Šťáva z čerstvého zelí léčí ţaludeční vředy, dvanácterník a choroby tlustého střeva. Šťáva ze zelných listů zmírňuje záněty, působí dezinfekčně a odvádí škodlivé látky přes kůţi. Acetylchlorin, který obsahuje, působí při depresích. Zelí obsahuje antioxidanty a jiné látky zlepšující odolnost proti chorobám. Mnoţství: 1/4 hlávky pokryje 1/5 denní potřeby vitamínu C. Vnější listy a košťál je třeba pro zvýšený obsah nitrátů a olova odstranit. Obklady z čerstvých listů zmírňují bolesti svalů, hlavy, močového měchýře a léčí koţní choroby. Při ţaludečních potíţích je třeba nejméně měsíc pít 5-6 skleniček šťávy denně, asi hodinu před jídlem. KUKUŘICE Účinky: Vysoký obsah manganu působí proti stresu, svalovým křečím a srdeční arytmii. Ţelezo pomáhá proti chudokrevnosti. Mnoţství: Je bohatým zdrojem energie - je v ní mnoho uhlohydrátů a bílkovin. 100 g pokryje téměř polovinu denní potřeby ţeleza. (Pokračování) Více informací na: file:///c:/users/vlastnik/desktop/andělák%20/lecive-ucinky-zeleninya-ovoce.htm#ixzz3vvj6fo9z 31

32 Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny Lesů České republiky července, sobota hod., neděle hod. Spolek Přátelé Vrbenska, LČR s.p. a další připravují Lesní slavnost lapků z Drakova. LČR s.p. pak zábavné znalostní hry a soutěţe tzn. Lesní pedagogiky, stezky odvahy, děti si mohou zasadit svůj strom, zhlédnout ţivé lesní dravce. Pro děti připravujeme velmi oblíbenou razítkovací hru Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova. Kdo Vandrovní kníţku si u pořadatelů zakoupí, můţe pak putovat lesními pěšinkami aţ ke skřítkům a tajemné Zlaté kuţelně. Zde s rybáři si dětský rybolov v tůni u památného buku vyzkouší. Pak cestou z Drakova na Rejvíz u Slučího potoka s vodníky a čarodějnici Arastelou se potkají. Moţná letos i známý řezbář Halouzka z Jiříkova Drakov opět navštíví. Dále pak rýţování zlata s místními zlatokopy lze vyzkoušet a v lesní galerii U Lorenzovy huti si prohlédnou výstavu zručných sklářů z vrbenské rodinné sklárny JAKUB. Na Drakově i všude kolem se bude na co dívat. Zručných řemeslníků, kovářů, řezbářů a jiných koštýřů tu bude dost. Potkáte-li v lese loupeţivé lapky a rytíře, nelekejte se. Jsou tu pro Vaší zábavu. Rytíři budou střeţit blízký hrad Drachenburg, před potulnými lapky. Jiné rytířské skupiny ARCUS z Vítkova, Šermířský spolek z Jeseníku, Katovna ORDAL z Ostravy, AGRIPA z Vítkova připraví ve svých leţeních ukázky soubojů s lapky a umoţní Vám vyzkoušet si vaší šikovnost v historických střelnicích. V sobotu odpoledne proběhne experimentální tavba ţeleza v replice středověké dřevouhelné huti. V neděli bude pro děti i dospělé připravena atraktivní plavecká soutěţ o ceny s názvem Drakovský plaváček. Na Rejvízu doporučujeme navštívit muzeum s tkalcovny v domě č. 12, mechová jezírka a krásné horské penziony Franc, Orlík a další. Občerstvení na Drakově zajišťuje firma Maso Warisch z Krnova a další prodejci. Na Drakově po oba dny budou hrát hudební skupiny a potulní muzikanti. Pro všechny budou připraveny i další zajímavé atrakce po celé trase Naučné stezky Lapků z Drakova, z Vrbna pod Pradědem, aţ na Rejvíz. Na Drakově si pouze dospělí zakoupí vstupenku za 30,-Kč a pomohou nám tak udrţet pořádat tuto pěknou a oblíbenou lesní tradici. 32

33 Kdo zde také losy štěstí sobě zakoupí, domů si jistě atraktivní a zajímavou cenu z Drakova odnese. Nechceš-li chodit pěšky, svez se na koních nebo kočárem. Půjde-li to, na místo vás dopraví i letní vláček Lázni Priessnitz. Soutěţe a zábavné hry pro děti: Vandrovní kníţka Lapků z Drakova - pro razítkovací hru a putování za poklady lapků zakoupíš, za 10,- Kč u pokladny pořadatelů. U pořadatelů i mapka s číslovanými stanovišti obdrţíš a ta Tě k cíli dovede. Nezapomeň na svém putování si otisknout pamětní razítka do Vandrovní kníţky, kterou si ponechat můţeš. Na některých stanovištích kartičku s našimi prémiovými skřítky obdrţíš. Je jich osm, tak se snaţ získat celou sérii. V sobotu se přihlas do soutěţe Drakovský plaváček. Start je v neděli hod. a informace Ti poskytnou pořadatelé Spolek Přátelé Vrbenska. Vstupné 30,- Kč Děti mají vstup zdarma! Pořadatelé a partneři projektu: Spolek Přátelé Vrbenska, Moravskoslezský kraj, LČR s.p., L.S. Město Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Město Vrbno pod Pradědem, Město Zlaté Hory, Obec Heřmanovice, CHKO Jeseníky, ACTAEA Karlovice, Klub Přátel Zlatých Hor, Pavel Beran z Rejvizu, Řád svatého Huberta, prefektura Moravské Slezsko. Hasiči Vrbno, Sdružení zdravotně postižených občanů Vrbno, Sdružení Pro Vrbno, Rybáři Vrbno, Spolek Sami Sobie Wilamowice Nyskie, farma Bovine, farma Bellama, Policie M. Albrechtice a Vrbno pod Pradědem a další. Mediálními partnery je Bruntálský a Krnovský DENÍK. Projekt Lesní slavnost Lapků z Drakova je podpořen Moravskoslezským krajem. 33

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více