Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné."

Transkript

1 ZÁ P1 S Č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítonmi: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie Dušková, pánové Martin Ambros, Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Smarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ph.D. Pavel Vodička, Ing. Josef Dvořák Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva obce Tetčice zahájil v 18:00 hodin starosta obce pan Martin Ambros, který jednání řídil. Sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informace o jeho konání a návrh programu byly v termínu zveřejněny na úřední desce tak, jak to ukládá ~ 93 odst. 1 zákona o obcích. Dále starosta uvedl, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli Silvií Duškovou a Pavlem Vodičkou řádně ověřen. Nebyla k němu vznesena žádná písemná námitka. Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Mgr. Davida Hampela, Ph.D. a Josefa Vodičku. Zastupitelstvo obce ľetčice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Davida Hampela, Ph.D. a Josefa Vodičku. Hlasování: Pro = 7 proti = O zdržel = 2 (Mgr. David Hampel, Ph.D. a Josef Vodička) Zasedání řídil starosta obce pan Martin Ambros. Zapsala pracovnice OU Tetčice Jana Vontrobová. Navržený program zasedání 1. Informace starosty a předsedů výborů 2. Rekonstrukce objektu střechy ZŠ Tetčice Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství 4. Tetčice-ul. Nádražní, zaklenutí potoka 5. Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu Tetčice průtah 3. stavba, veřejná prostranství-sjm Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Zuzana 6. Snťouva o zemědělském pachtu pozemků 7. Separace a svoz bioodpadů z Tetčic a okolí - Smlouva o smlouvě budoucí 8. Žádost o koupi části lesní parcely č. 685/l (PK 554) 9. Žádost o koupi části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) 10. Odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tetčice 11. Rozpočtová opatření 12. Projektový záměr - Lesní školka Česílko Tetčice

2 13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetčice-Mlýnská, Hamanová NN příp. kab. př. 14. Žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka Žádost o poskytnutí účelové dotace pro o. s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži 16. Památková obnova sousoší Kalvárie 17. Stanovení rámce pracovníků dle * 102 (2) j) zákona o obcích 18. Kompetence zastupitelstva dle * 102 (3) zákona o obcích 19. Monitoring obecního vozidla a elektronická kniha jízd 20. Pravidla pro vyplňování cestovních příkazů 21. Pronájem části budovy č. p Návrhy členů zastupitelstva 23. Diskuse Ing. Josef Dvořák namítl, že zasedání zastupitelstva nebylo více jak tři měsíce. Zastupitelstvo má být nejméně jedenkrát za tři měsíce v případě, že není o čem jednat. Ale jednat o 23 bodech v čase dvou hodin není možné, podotkl. Ing. Bc. Zdeněk Šmarda navrhl, aby do programu byl vložen bod č. 1: Odvolání starosty. Starosta dal hlasovat o změně programu s tím, že před bod Informace starosty a předsedů výborů bude vložen pod číslem 1 bod Odvolání starosty. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje navržený program doplněný o bod č. 1: Odvolání starosty Hlasování: Pro = 5 (Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ing. Josef Dvořák) Proti 4 (Ing. Soňa Stossová, Ph.D., Silvie Dušková, Martin Ambros, Pavel Vodička) Program doplněný o bod č. 1: Odvolání starosty byl schválen. Projednání programu Ad 1) Odvolání starosty Ing. Bc. Zdeněk Smarda jako důvod uvedl, aby zastupitelé nemuseli odpovídat jednotlivcům na otázky týkající se činnosti obce. A v rámci tohoto bodu se definovala pravda, neboť mezi občany se šíří řada informací. Mnohé z nich pravdivé mnohé z nich bohužel nepravdivé a vytváří se špatná atmosféra ve které se těžko pracuje. Uvedl, že je třeba vysvětlit řadu věcí od počátku. Naše volební sdružení šlo do voleb s tím, že v současném zastupitelstvu nás ještě šest sedí. Při volbě starosty byl zvolen pan Martin Ambros. Své funkce se ujal důstojně a trávil zde prakticky veškerý svůj čas. Od rána, mnohdy až do pozdních hodin, včetně víkendů. Za tohle má můj velký obdiv, že do toho naskočil s velkým zapálením.

3 Bohužel s delším časem co jsme začali lépe poznávat tak jeho působení dostávalo v mých očích jednotlivé trhliny, které se rozrůstaly. Jak Ing. Bc. Smarda uvedl, začalo to tím, že starosta občanům na stejné věci odpovídal různě ve snaze vyhovět všem, což bylo kontraproduktivní. Zastupitelé byli i z toho důvodu konfrontování s tím, že starosta slíbil něco, co nesplnil. Přes moje upozornění, ve snaze odpovědět nedokázal říct nevím. kg. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že druhou věcí je hospodaření obce, s kterým od počátku nesouhlasil. Hned v prvním roce se věnoval podkladům z účetnictví, výsledky zaslal v excelovské tabulce zastupitelům a snažil se svolat neveřejné setkání zastupitelů, kde by se probralo dané hospodaření a následně vydefinovalo, kde by se mohlo šetřit. Uvedl, že se jednalo skutečně o milionové částky, nikoliv jen desetitisícové nebo stotisícové, které byly dle názoru Ing. Smardy rozpočtově neopakovatelné či nadbytečné. Ze strany starosty bylo setkání potlačeno a neproběhlo ani přes opakovanou urgenci. Necítil jsem zde bohužel podporu zastupitelů, kteří by mne podpořili a snažili se toto jednání vyvolat. Třetí věcí je, že neříkání pravdy občanům se přeneslo i na zastupitele, na setkání zastupitelů se společně domluví určitý postup, s kterým starosta doslova souhlasí, a s nějakým odstupem času je zjištěno, že aniž by zastupitele informoval, tak se rozhodl úplně jinak. Starosta rovněž úmyslně porušoval zákon. Rekonstrukce školy byla úmyslně započata na černo, a udělal tam nemalé množství chyb, za které by měl nést každý člověk následky. Nepřesnou informací způsobil chybu v účetnictví, co se týče účtování pohonných hmot, kterou vyšetřuje policie CR. Je tu i minimálně jeden případ, kde se nerozhodl z vlastní svobodné vůle, ale podlehl nátlaku třetí osoby. Na požadavek starosty pan kg. Smarda uvedl, že se konkrétně jedná o zastavění nezastavitelné části obce u pana Absolína. Nelze opomenout i cestovní příkazy, které byly vyplňovány netransparentně, na co již v minulosti opakovaně upozorňoval. kg. Bc. Zdeněk Smarda vznesl na zastupitele čtyři dotazy, aby si každý sám odpověděl, a odpověď bude vidět ve vlastním hlasování. A to zda schvalují starostu, který neříká pravdu. Zda schvalují starostu, který má chabé představy o řádném hospodaření. Zda schvalují starostu, který úmyslně jedná protizákonně a zda schvalují starostu, který nejedná dle vlastní svobodné vůle. Starosta, pan Martin Ambros, opakovaně požádal pana Ing. Smardu, aby byl konkrétní v uvádění informací. Napříldad co myslí stažením odvolání. Na tento požadavek reagoval kg. Josef Dvořák. Stažením odvolání se myslí třeba odvolání k myčce napojené na vodovod na Palackého. Tam jsme se na něčem domluvili, bylo podané odvolání a tím byl vyvinut na vlastníky STK velký tlak, aby se konečně ten vodovod dal dohromady. A to z hlediska jak vlastnictví, tak i právního vztahu a uvedení do provozu. Po stažení odvolání v roce 2012 dal starosta plnou moc do rukou člověku, který byl u zrodu všech problémů černé stavby vodovodu v horní části Palackého. To byla hrubá chyba. Nyní, Po zastavení řízení o změně užívání z přípojky STK na veřejný vodovod, jsme se vrátili do stavu v roce Mezitím mohl být vodovod, u kterého obec prokázala vlastnictví, dávno dodatečně povolen a uveden do provozu. Starosta uvedl, že ne každý má na toto stejný názor. Pan Sevčík uvedl, že je mu líto pana Ambrose, kdy jediný kdo varoval před utrácením a stavbami, zatím co ostatní ho přehlasovali. Teď to odnese pan Ambros a všichni ostatní budou bez následků. V případě odvolání starosty se obává, jak dopadne oprava průtahu a jiné věci. kg. Soňa Stossová, Ph.D. uvedla, že by chápala tuto situaci před rokem, ale odvolávat starostu před koncem volebního období, kdy obec musí řešit spoustu investičních akcí, jí přijde jako naprosto nesmyslné. Mgr. David Hampel, Ph.D. se uvedl, odvolání starosty je zásadní záležitost. Uvedl dále, že je pro něj důležité zajistit průběh význanmých investičních akcí a vznesl dotaz na Ing. Josefa Dvořáka, zda je ochoten spolupracovat s obcí. Ing. Josef Dvořák přislíbil obnovit spolupráci. Dále vznesl dotaz na místostarostku obce, zda je ochotna se ujmout vedení obce, a stát se uvolněným zastupitelem. Ing. Soňa Stossová, Ph.D. odpověděla, že to nevylučuje a je schopna se nechat uvolnit. Silvie Dušková vznesla dotaz na kg. Bc. Zdeňka Smardu, zda je ochoten a schopen pomáhat kg. Soni Stossové, Ph.D. kg. Bc. Zdeněk Smarda odpověděl, že on má odpovědnost z pozice zastupitele a ručí svým majetkem, a že svůj čas věnoval doposud obci zdarma aje ochoten ho věnovati nadále. Starosta se otázal pana Smardy, zda je ochoten převzít odpovědnost a stát se starostou. Pan Smarda uvedl, že nemá ambice stát se starostou.

4 Pan Pavel Vodička uvedl, že odvolat starostu, tím že si zastupitelé hrají na policii, je nevhodné. Pokud zastupitelé s něčím nesouhlasili, měli to udělat dřív a s odvoláním nesouhlasí. A s tímto nesouhlasí. Starosta neudělal tak strašné věci, pro které by měl být odvolán a ani policie ho z ničeho neobvinila. Teď odvoláme starostu, a když se nám něco nebude líbit vzápětí, odvoláme paní Stossovou a to není správné. Pan Josef Vodička uvedl, že pozice obce, díky vedení, je na okolních úřadech špatná, a že by odvolání starosty ulehčilo jednání. A v odvolání nevidí žádný problém. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje odvolání starosty obce Tetčice Martina Ambrose. Hlasování: Pro = 5 (Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ing. Josef Dvořák) Proti 4 (Ing. Soňa Stossová, Ph.D., Silvie Dušková, Martin Ambros, Pavel Vodička) Zastupitelé pověřili místostarostku obce k zastupování funkce starosty. kg. Josef Dvořák navrhl přerušení jednání zastupitelstva o čtrnáct dní. Pan Pavel Vodička navrhnul odložení o týden. Pan Martin Ambros nesouhlasí s odkládáním projednání bodů z důvodů nezbytnosti projednání některých bodů nutných pro realizaci průtahu. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje, aby se přerušilo zasedání a přesunulo se na pondělí? v hod. Hlasování: Pro = 6 (Josef Vodička, kg. Bc. Zdeněk Šmarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, kg. Josef Dvořák Silvie Dušková) Zdržel 2(Ing. Soňa Stossová, Ph.D., Martin Ambros) Proti 1 (Pavel Vodička) Zasedání bylo přerušeno v hod. Dne? zasedání zastupitelstva obce Tetčice zahájila v 18:00 hodin místostarostka obce Ing. Sofia Stossová, Ph.D., která jednání řídila. Sdělila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informace o jeho konání a návrh programu byly v termínu zveřejněny na úřední desce tak, jak to ukládá ~ 93 odst. 1 zákona o obcích. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie Dušková, pánové Martin Ambros, Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Smarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ph.D. Ing. Josef Dvořák Omluven: Pavel Vodička Dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapsala pracovnice OÚ Tetčice Jana Vontrobová. Místostarostka navrhla, aby ze zveřejněného programu byly vypuštěny body: 17) Stanovení rámce pracovníků dle ~ 102 (2) j) zákona o obcích 18) Kompetence zastupitelstva dle ~ 102 (3) zákona o obcích 20) Pravidla pro vyplňování cestovních příkazů

5 A navrhla doplnění programu o bod Zásady pro poskytování náhrad, jako bod Č. 19. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje vypuštění bodů z programu: 17) Stanovení rámce pracovníků dle ~ 102 (2) j) zákona o obcích 18) Kompetence zastupitelstva dle ~ 102 (3) zákona o obcích 20) Pravidla pro vyplňování cestovních příkazů z programu a doplnění programu o bod č. 19) Zásady pro poskytování náhrad Navržený pro~ram zasedání 1. kformace starosty a předsedů výborů 2. Rekonstrukce objektu střechy Zš Tetčice 3. U1394 Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství 4. Tetčice-ul. Nádražní, zaklenutí potoka 5. Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu - 11/394 Tetčice průtah 3. stavba, veřejná prostranství-sjm Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Zuzana 6. Smlouva o zemědělském pachtu pozemků 7. Separace a svoz bioodpadů z TetČic a okolí - Smlouva o smlouvě budoucí 8. Žádost o koupi části lesní parcely č. 685/1 (PK 554) 9. Žádost o koupi části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) 10. Odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku Zš a Mš Tetčice 11. Rozpočtová opatření 12. Projektový záměr - Lesní školka Česílko Tetčice 13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetěice-Mlýnská, Hamanová NN příp. kab. př. 14. Žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka Žádost o poskytnutí účelové dotace pro o. s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži 16. Památková obnova sousoší Kalvárie 17. Monitoring obecního vozidla a elektronická kniha jízd 18. Pronájem části budovy č. p Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 20. Návrhy členů zastupitelstva 21. Diskuse Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel = O

6 Ad 1) Informace starosty a předsedů výborů Místostarostka informovala: V minulých měsících obec žádala o dotace na MMR Program Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014, dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Projekt Kompletní rekonstrukce herních ploch v areálu ZS a MS Tetčice. Na MMR je evidováno již 897 žádostí. Zádost byla podána již Po třetí, prozatím neúspěšně. Nadaci CEZ Program Oranžové hřiště projekt Vybudování dětského hřiště pro nově zřízenou třídu MS Dále informovala: Roční zpráva Mikroregion Kahan dso za rok 2013 zpráva byla poskytnuta všem obcím MR jako informace o činnosti v roce Zastupitelé ji obdrželi , byla také zveřejněna na webových stránkách. Projekt Strategie rozvoje MR Kahan na roky je již ukončen, MR na tento projekt získal dotaci ve výši 49 tis. Kč od JMK. Strategie je důležitým podkladem pro žádosti o finanční prostředky z různých vnějších dotačních titulů (CR či EU). Strategie je k nahlédnutí na obci a bude také zveřejněna na internetových stránkách obce. Pan Martin Ambros informoval, že na památkovou obnovu Kalvárie se podařilo získat 50 tis. Kč z Nadace CEZ, je přislíbeno dalších 50 tis. Kč z Ministerstva kultury CR. Další žádost, která byla podána v souvislosti s tímto sousoším na ROP zatím není odsouhlasena. Ad 2) Rekonstrukce objektu střechy ZŠ Tetčice Místostarostka informovala, žeje připravená projektová dokumentace, obec v této záležitosti zastupuje paní Ing. Siniková, která připravuje ve spolupráci se stavebním úřadem veřejnoprávní smlouvu na tuto stavbu. Zastupitelé projednali tento bod. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrového řízení specializované firmě. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel = O Ad 3) Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství Místostarostka informovala, že projektová dokumentace je nachystána, k žádosti o stavební povolení nám stále chybí podepsaná smlouva o směně pozemků (a souhlas se stavbou) s panem Tesařem, obec v této záležitosti zastupuje paní Ing. Simková. Ing. Bc. Zdeněk Smarda se zeptal přítomi~ého pana Tesaře, jestli je nějaký problém s podepsáním vlastní smlouvy, která byla zastupiteli odsouhlasena již před rokem a zda-li tedy nebrání nic vlastnímu podpisu do příštího úterý, do dalšího zastupitelstva. Pan Tesař odpověděl, že i když není dořešena ještě jedna věc, nebude bránit ve výstavbě průtahu, a tedy nevidí žádný problém, proč by do týdne nemohla být podepsána. Zastupitelé projednali tento bod.

7 -~ Usnesení; Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrového řízení specializované firmě. Hlasování; pro = 8 proti = O zdržel = O Ad 4) Tetčice-ul. Nádražní, zaklenutí potoka Místostarostka informovala, že Zaldenutý potok je akce, která je ze všech plánovaných investičních akcí momentálně tou nejdůležitější. Obec v této záležitosti zastupuje paní Ing. Simková, která již vyřídila potřebná povolení. Zastupitelé projednali předloženou smlouvu. Usnesení; Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrového řízení specializované firmě. Hlasování: pro = 8 proti = 0 zdržel se = O Ad 5) Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu Tetčice průtah 3. stavba, veřejná prostranství-sjm Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Místostarostka informovala, že smlouva již byla jednou podepsaná, ale byla platná pouze do konce roku Smlouva se týká stavby 3, průtahu veřejné prostranství. Je nezbytné tuto smlouvu obnovit. Zastupitelé mají dohodu k dispozici. Zastupitelé projednali předloženou smlouvu Zastupitelstvo obce Tetčice pověřuje místostarostku k podpisu dohody o budoucí koupi pozemků pro stavbu H/394 Tetčice, průtah 3. stavba, veřejná prostranství, cena zůstává 100,- Kč za m2 SJM Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Zuzana. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O

8 Ad 6) Smlouva o zemědělském pachtu pozemků Místostarostka informovala, že smlouva se týká pronájmu zemědělských pozemků, zastupitelé ji mají k dispozici. Smlouva se chystala jako modelová, vzorová. Smlouva uvádí 3 přílohy, první obsahuje seznam dotčených pozemků, druhá obsahuje seznam pozemků, na které se vztahuje oprávnění ukončit smlouvu v kratší výpovědní lhůtě, a třetí je souhlas zastupitelů. Protože příloha č. 2 v tomto konkrétním případě neobsahuje seznam takových pozemků, navrhuji v bodě IV. odstavec 3 ze smlouvy vyškrtnout, nebo uvést do dané přílohy, že žádné takové pozemky nejsou. kg. Josef Dvořák uvedl, že dle * 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, je radě obce vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a * 41, odst. 2, téhož zákona říká: právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popř. rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné. Zákon o obcích byl schválen v roce 2000 za platnosti starého občanského zákoníku 40/1964 Sb., který v * 633 charakterizuje nájem takto: Nájemní smlouvu pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby dočasně ve sjednané době užíval nebo z ní bral i užitky. Uvedl, že je přesvědčen, že pacht je totéž co nájem, že tedy tuto smlouvu zákon o obcích vyhrazuje radě obce a zastupitelstvo by o smlouvě o pachtu zemědělské půdy pozemků vůbec nemělo jednat. Uvedl, že se obává, že v budoucnu soudy dle nového občanského zákoníku budou rozhodovat značně netransparentně, a že v novém občanském zákoníku nejsou uveřejněny vůbec nějaké pojmy pro vysvětlení. Myslí si, že o tomto bodu zastupitelé vůbec nesmí hlasovat, že je to vyhrazeno radě a že se hlasování o tomto bodu vůbec nezúčastní. Ing. Bc. Zdeněk Smarda podotknul, že má shodný právní názor. kg. Josef Dvořák ještě uvedl, že podpis starosty obce na smlouvě neznamená odsouhlasení, vždy by měl být zápis, že starosta nebo místostarosta zastupující, který vykonává funkci, že rozhodl o tom nebo o tom. Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, nájem či pronájem jev kompetenci starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad?) Separace a svoz bioodpadů z Tetčic a okolí - Smlouva o smlouvě budoucí Zastupitelé obdrželi od pana Tesaře návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Ing Josef Tesař uvedl, že dle zákona o odpadech je umožněno snížit skládkování bioodpadu. Je to celospolečensky podporované. Cílem je neskládkovat a snížit náklady. Stávající stav je takový, že bioodpad se sbírá, vozí několik kilometrů a pak se opět vozí na kompostování, takže náklady jsou vysoké. Cílem je, aby se bioodpad nemusel daleko vozit, zůstával v půdě a neničilo se životní prostředí. Na základě této smlouvy by Ing. Josef Tesař zpracovával bioodpady vyprodukované obcí a občany obce Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad 8) Žádost o koupi části lesní parcely č. 685/1 (PK 554) Místostarostka předložila zastupitelům žádost o koupi části lesní parcely č. 685/l v k.ú. Tetčice, podanou paní Nevenkou Caesarovou. V žádosti je uvedeno, že za domem paní Caesarové chybí 30 m ochranného pásma, prosí o prodej 30 m lesa z parcely č. 685/1. Pan Martin Ambros uvedl, že je to absurdní, že nejdříve byl les a pat dům. Poté co bylo geodeticky zjištěno, jaká je tam situace, tak bylo zjištěno, že oplocení zabíhá zčásti do obecního pozemku. V případě, že by pan Caesar získal pozemek od Lesů CR, pak by bylo možné tento směnit za pozemek ve vlastnictví obce. Navrhl namísto prodeje jednat dále s paní Caesarovou, v budoucnu pozemek směnit, ale vyčkat až podmínky pro obec budou výhodnější Mgr. David Hampel, Ph.D. poznamenal, že není vhodné, aby se obec zbavovala pozemků.

9 Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad 9) Žádost o koupi části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) Místostarostka předložila Zádost o koupi obecního pozemku KN 933/1, podanou panem Jiřím Dvořákem. Pan Jiří Dvořák uvedl v žádosti, že se jedná o pozemek neudržovaný. V případě, že by obec trvala při prodeji, že zůstane obci na tomto pozemku břemeno předkupního práva, tak s tím souhlasí. Mgr. David Hampel Ph.D. znovu opakoval, že není vhodné, aby se obec zbavovala pozemků, vhodnější by byl pronájem pozemku za cenu nízkou. Zastupitelé bod projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice záměr prodeje části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) o výměře 180 m2. Hlasování: pro = 1 (Roman Drápal) proti = 5 zdržel se = 2 (Josef Vodička, Martin Ambros) Usnesení nebylo schváleno. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) o výměře 180 m2. Hlasování: pro = 6 proti = 1 (Ing. Josef Dvořák) zdržel se = 1 (Silvie Dušková) Ad 10 ) Odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tetčice Místostarostka předložila zastupitelům Návrh Základní školy a mateřské školy Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace na schválené účetní závěrky za rok 2013 a rozdělené zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,11 Kč do rezervního fondu školy. Ing. Bc. Zdeněk Smarda podotknul, že výsledek hospodaření by měl být převeden na účet obce, nikoliv do rezervního fondu školy. Dále předložila Zádost Základní školy a mateřské školy Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace o schválení odpisového plánu pro rok Místostarostka navrhla snížit provozní příspěvek Návrh Základní škole a mateřské škole Tetčice pro rok 2014 o částku, ,- Kč. Zastupitelé bod projednali. Ing. Josef Dvořák uvedl, že vyhláška 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek obsahuje oproti směrnici obce též zprávu auditora. Zpráva auditora není k dispozici, proto nebude souhlasit. Zádný další podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.

10 : Usnesení; Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Základní škole a Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, se sídlem Palackého 52, Tetčice, předloženou účetní závěrku za rok 2013, předložený odpisový plán pro rok 2014 a převod hospodářského výsledku ve výši , 11 Kč za rok 2013 do rezervního fondu. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje snížení provozního příspěvku pro rok 2014 Základní škole a Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci se sídlem Palackého 52, Tetčice o částku ,- Kč. Hlasování: pro = 7 proti = 1 (bag. Josef Dvořák) zdržel se = O Ad 11) Rozpočtová opatření Místostarostka předložila rozpočtová opatření. Zastupitelé rozpočtová opatření projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013 v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: Snížení na straně příjmů dotace na volbu prezidenta Pol o částku 6900,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 1012 pozemky obce o částku 8 700,- Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 6112 zastupitelstva obce o částku ,- Kč a snížení rozpočtu na straně výdajů: * 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péčej. n. o částku ,- Kč snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6118 volba prezidentaj. n. o částku 6 900,- Kě Celkové příjmy i výdaje se sníží o částku 6 900,- Kč Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 6409 ostatní činnosti j. n. o částku 6000,- Kč zvýšení rozpočtu na straně výdajů * 3639 komunální služby a úzenmí rozvoj - pozemky o částku 6 000,- Kč Celkové příjmy i výdaje se zvýší o částku 0,- Kč Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O

11 Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/20 14 v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z příjmu FO za obec Pol o částku ,- Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 3639 komunální služby a územní rozvoj- pozemky o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6409 ostatní činnosti j. n. o částku ,- Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 6399 ostatní finanční operace obce částku ,- Kč Celkové příjmy i výdaje se zvýší o částku Kč Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z příjmu Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z příjmu PO Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně příjmů DPH Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z nemovitosti Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: ~ 6409 ostatní činnosti j. n. o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3314 činnosti knihovnické částku 30000,-Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3349 ost. záležitosti sděl. prostředků o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3399 ost. záležitosti kultury o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3722 sběr a svoz komunálního odpadu částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 3745 péče o vzhled obce o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6112 zastupitelstvo o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6171 místní správa o částku ,- Celkové příjmy i výdaje se zvýší o částku ,- Kč Hlasování: pro = 7 proti = O zdržel se = 1 (Ing. Josef Dvořák) Ad 12) Projektový záměr - Lesní školka Česflko Tetčice Místostarostka předložila zastupitelům Projektový záměr pana Martina Charváta a Jana Ciflíka - Lesní mateřská školka Cesílko Tetčice, kteří mají zájem o pronájem objektu Rybářská bašta pro provozování vlastní mateřské školky. Záměrem projektu je vytvořit pro děti předškolního věku optimálního zázemí, které by umožnilo pobyt v přírodě za každého počasí, Objekt by sloužil k umístění didaktických a jiných pomůcek, náhradního oblečení a přípravu jídla. Ing. Josef Dvořák uvedl, že žadatelé o pronájem by měli předložit informace, co ukládá zákon pro zřízení takové školky, protože pokud bašta nemůže být restaurace, tak také třeba nemůže být lesní školka. Při uzavíraní smlouvy musí být obec opatrná, aby se neopakovala situace s předchozím pronájmem. Ing. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že Rybářská bašta je zkolaudována jako víceúčelová budova, a tak se také musí pronajmout. Také uvedl, že zájemci mohou zaslat nabídku ke stálé zveřejněnému záměru o pronájmu Rybářské bašty. Zastupitelé pověřili místostarostku, aby kontaktovala žadatele a vyzvala je k účasti na příštím zastupitelstvu, kde by se v rámci bodu Informace k problematice vyjádřili. Zastupitelé záměr projednali.

12 Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, nájem či pronájem je v kompetenci starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad 13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetčice-MNnská, Hamanová NN příp. kab. př Místostarostka předložila zastupitelům Návrh na uzavření Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetčice-Mlýnská, Hamanová NN příp. kab. Př. Ing. Josef Dvořák uvedl, že má připomínku kč1. 1V, bod. 1, této smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran, to je v pořádku. Další text tohoto bodu není v pořádku. * 1895 občanského zákoníku mluví i obecně o postoupení smlouvy, tedy jakékoliv smlouvy. Co se týče věcného břemene, tak to se váže k věci nikoliv k vlastníku. Z tohoto důvodu by ve smlouvě v či. IV, v bodě 1, měla zůstat pouze věta Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran. Ing. Bc. Zdeněk Smarda doporučil doplnit jeden bod, že smlouva může být zveřejněna. Byla také vznesena připomínka k Čl. rn, bod 2, že úplata by měla činit 350 Kč/m, jak jsme si v těchto případech stanovili. Zastupitelé smlouvu projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene TetČice Mlýnská, Hamanová NN příp.kabl.př. s navrženými úpravami: 1. cena upravena na 350 Kč/m2(čl. rn, bod 2), 2. Čl. fl!, bod 1. ponechat ve smlouvě pouze první větu, 3. souhlas se zveřejněním smlouvy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = 0 Ad 14) Žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka 2014 Místostarostka předložila zastupitelům žádost Jng. Bohuslava Dokoupila o příspěvek na sportovní akci Bobravská třicítka V žádosti jsou uvedeny celkové náklady ve výši 4 500,- Kč a požadovaný příspěvek je 1 500,- Kč. Akce se bude konat Ing. Josef Dvořák uvedl, aby podmínka pro poskytnutí příspěvku byla řádný úklid v prostoru, kde se závod bude konat a značená trasa bude do 14 dní po závodu uklizena. Zastupitelé žádost projednali.

13 ljsnesení: Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje příspěvek ve výši 1 500,- Kč na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka 2014 žadateli kg. Bohuslavu Dokoupilovi, bytem Rosická 167, Tetčice. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Ad 15) Žádost o poskytnutí účelové dotace pro o. s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži Místostarostka předložila zastupitelům žádost občanského sdružení Anife Rosice o účelovou dotaci na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži v Moravské Nové Vsi. Příspěvek by byl použit na provoz a ošacení. Celkové náldady dle žádosti jsou ve výši ,- Kč, požadovaný příspěvek je 3 000,- Kč. V současnosti mažoretky jsou členem z obce 2 děvčata. kg. Bc. Zdeněk Smarda navrhl poskytnout příspěvek maximálně ve výši 500,- Kč. Zastupitelé žádost projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje účelovou dotaci ve výši Kč pro o.s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži. Hlasování: pro = 3 proti = 4 (Roman Drápal, Silvie Dušková, Ing. Josef Dvořák, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda zdržel se = 1 (Mgr. David Hampel Ph.D.) Usnesení nebylo schváleno. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje účelovou dotaci ve výši 500,- Kč pro o.s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži. Hlasování: pro = 4 (Mgr. David Hampel Ph.D., Josef Vodička, Martin Ambros, kg. Soňa Štossová Ph.D. proti = 4 ( kg. Bc. Zdeněk Smarda, Ing. Josef Dvořák, Silvie Dušková, Roman Drápal) zdržel se = O Usnesení nebylo schváleno. Ad 16) Památková obnova sousoší Kalvárie Pan Martin Ambros uvedl, že pro získání dotace z Ministerstva kultury je třeba doložit smiouvu a položkový rozpočet s budoucím restaurátorem. K tomu je třeba provést výběrového řízení. Obec byla vyzvána minulý týden k doplnění žádosti, uvedl, že by byla škoda o tuto podporu přijít. Na základě tří žádostí podaných o dotaci podaných panem Martinem Ambrosem, byla schválena dotace ve výši ,- Kč z Nadace CEZ a dále je zde příslib dotace z Ministerstva kultury a zatím neschválená žádost na Jihomoravském kraji. Dle vyjádření NPU je třeba zajistit ochranu Kalvárie v průběhu stavby. Ing. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že oprava Kalvárie není nezbytně nutná, neboť nejde o havarijní stav. Navíc vzhledem k situaci, kdy se obec již zadluží kvůli plánovaným stavbám, by se měl každý výdaj zvážit a investici ve výši Kč vidí zbytečnou. Ing. Josef Dvořák uvedl, že obec by si měla vážit historie a souhlasí s opravou Kalvárie.

14 Pan Josef Vodička uvedl, že dle odborníků je pylon nejcennější kulturní památka v obci. Zastupitelé bod projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje památkovou obnovu sousoší Kalvárie a pověřuje výběrovou komisi k provedení výběru restaurátora. Zastupitelstvo obce Tetčice pověřuje starostu obce Tetčice k podpisu smlouvy s vybraným restaurátorem za podmínky, že částka po vysoutěžení bude nižší než ,- Kč. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje příjem částky ,- Kč z prostředků Nadace CEZ na památkovou obnovu sousoší Kalvárie. Hlasování: pro = 3 (Roman Drápal, Ing. Josef Dvořák, Martin Ambros,) proti = 2 (Silvie Dušková, Ing. Bc. Zdeněk Smarda) zdržel se = 3 (Mgr. David Hampel, Josef Vodička, Ing. Soňa Stossová, Ph.D.) Usnesení nebylo schváleno. Ad 17) Monitoring obecního vozidla a elektronická kniha jízd Mgr. David Hampel, Ph.D. předložil návrh na zajištění online monitoring obecního vozidla a zavedení elektronické knihy jízd, jako důvod uvedl, že toto řešení je ekonomicky dostupné, cena zařízení je kolem 5000,- Kč, měsíční poplatky cca 200,- Kč. Montáž na vozidlo stojí cca 1000,- Kč, proto není důvod nenamontovat toto zařízení už na stávající obecní vozidlo. Provoz vozidla bude transparentní, patrně dojde ke snížení výdajů za naftu a snížení administrativní zátěže řidiče vozidla. Zastupitelé bod projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice obce, pověřuje starostu, aby do zajistil online monitoring pohybu obecního vozidla a zavedení elektronické knihy jízd. Hlasování: pro = 7 proti = O zdržel se = 1 (Martin Ambros) Ad 18) Pronájem části budovy č. p. 58 Místostarostka předložila zastupitelům žádost o pronájem budovy včetně sklepů a zahrádky na ulici Nádražní 58, Tetčice, podanou Jaroslavem Pokorný, bytem Hybešova 142, Tetčice. Záměrem pronájmu je zkulturnit okolí této budovy, zbudovat posezení k odpočinku pro místní, pro turisty a cyklisty. V budově plánuje zřídit prodejnu pletiva a drobného železářského zboží. Pan Martin Ambros uvedl, že se snažil oslovit místní organizace, ale o prostory neměly zájem. David Hampel upozornil na to, že podle existujících projektů se okolí budovy výrazně změní a je třeba s tímto počítat.

15 Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, nájem či pronájem jev kompetenci starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Místostarostka poznamenala, že je hod. navrhla prodloužit zasedání zastupitelstva obce o 30 minut. Zastupitelé prodloužení zasedání projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice obce, schvaluje s prodloužení zasedání zastupitelstva obce Tetčice o 30 minut. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Ad 19) Zásady pro poskytování náhrad Místostarostka uvedla, že je nutno schválit zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům zastupitelstva obce Tetčice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění pro rok Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje prosloužení platnosti Zásad č. 1/2011 pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům zastupitelstva obce Tetčice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění pro rok Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Usnesení bylo schváleno Ad 20) Návrhy členů zastupitelstva Pan Martin Ambros navrhl, aby se opravil chodník vedle sokolovny.

16 Ad 21) Diskuse Pan Holomek vznesl dotaz, jakým způsobem se bude řešit přejezd přes panelku v době stavby prutahu, kdy bude uzavřen průjezd obcí. Zastupitelé mu sdělili, že objízdná trasa z Rosic do Tetčic bude vedena přes Kratochvilku. Ing. Bc. Zdeněk Smarda se podivil, že nebylo zahájeno jednání s Rosicemi, aby na obou stranách byly postaveny semafory. Pan Dvořák Miroslav vznesl dotaz, zda je v projektu stavby průtahu zaneseny zábrany u jeho domu. Správa a údržba silnic bohužel nereaguje na jeho písemné požadavky. Pan Martin Ambros mu sdělil, že on také podával na SÚS požadavek na zbudování zábran u domu pana Dvořáka, reakce byla jen ústní, že se tento problém má řešit v rámci stavby. Pan Dvořák Miroslav dále vznesl dotaz, zda pokud tam nebudou zábrany, zda může nesouhlasit s rekonstrukcí. Uvedl, že již rok koresponduje s Jihomoravským krajem a SUS. Pan Martin Ambros uvedl, že tento problém se měl řešit v rámci úzenmího řízení. Ing. Josef Dvořák uvedl, že Městský úřad Rosice ho zřejmě nezanesl do řízení jako účastníka řízení, z tohoto důvodu se nemůže řízení účastnit. Nebo ano, ale oznámení bylo vyvěšeno pouze v Rosicích, nikoli v Tetčicích. Učastníci se tak o řízení nedozvěděli a námitky nepodali. Pan Dvořák Miroslav dále uvedl, že upozorňoval na podzemní prostory, krajský úřad mu sdělil, že firma, která to bude dělat, udělá průzkum těchto prostor. Pan Martin Ambros uvedl, že upozorňoval na tento problém zhotovitele. Pan Dvořák Miroslav uvedl, že má obavy, aby se ještě silnice nepřiblížila k jeho domu. Pan Martin Ambros odpověděl, že to již nelze, že chodník musí mít minimálně 1,5 m šířku. Paní Nedělová vznesla dotaz, jakým způsobem bude probíhat svoz komunálního odpadu po dobu uzavírky. Pan Mai-tin Ambros odpověděl, žeje to se svozovou firmou vyřešeno. Další podstatné příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. Pan starosta poděkoval všem zastupitelům obce a občanům Tetčic a ukončil zasedání. Konec zasedání v 20:30 hod. Přílohu tohoto zápisu tvoří: - projednávané materiály dle programu zasedání Ing. Sona Štossová, Ph.D. ověřovatel Josef odička ověřovatel Mgr. David Hampel, Ph.D.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 15. 03. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Dále starostka uvedla, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli řádně ověřen.

Dále starostka uvedla, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli řádně ověřen. ZÁPIS č.912014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 30. 9. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D. a Silvie

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Zápis Č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 21. 7. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 28. 06. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zasedání řídila starostka kg. Soňa Štossová, Ph.D., Zapsala pracovnice OU Tetčice Jana Vontrobová.

Zasedání řídila starostka kg. Soňa Štossová, Ph.D., Zapsala pracovnice OU Tetčice Jana Vontrobová. ZÁ P I S Č. 5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.6 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Silvii Duškovou a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Silvii Duškovou a Romana Drápala. ZÁPIS Č. 2/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 15. 4. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obec rflči Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec rflči Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec rflči Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 812016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 11. 10. 2016, ad 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 10/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 13.12.2010 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 19.50 hodin PŘÍTOMNI: NEPŘÍTOMEN: OMLUVENI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 11. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných. Zápis o průběhu třicátého pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 08.09.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 11. 4. 2016 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 4. 2016 v 18.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 20. 1. 2014 ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více