Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné."

Transkript

1 ZÁ P1 S Č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítonmi: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie Dušková, pánové Martin Ambros, Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Smarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ph.D. Pavel Vodička, Ing. Josef Dvořák Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání zastupitelstva obce Tetčice zahájil v 18:00 hodin starosta obce pan Martin Ambros, který jednání řídil. Sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informace o jeho konání a návrh programu byly v termínu zveřejněny na úřední desce tak, jak to ukládá ~ 93 odst. 1 zákona o obcích. Dále starosta uvedl, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli Silvií Duškovou a Pavlem Vodičkou řádně ověřen. Nebyla k němu vznesena žádná písemná námitka. Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Mgr. Davida Hampela, Ph.D. a Josefa Vodičku. Zastupitelstvo obce ľetčice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Davida Hampela, Ph.D. a Josefa Vodičku. Hlasování: Pro = 7 proti = O zdržel = 2 (Mgr. David Hampel, Ph.D. a Josef Vodička) Zasedání řídil starosta obce pan Martin Ambros. Zapsala pracovnice OU Tetčice Jana Vontrobová. Navržený program zasedání 1. Informace starosty a předsedů výborů 2. Rekonstrukce objektu střechy ZŠ Tetčice Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství 4. Tetčice-ul. Nádražní, zaklenutí potoka 5. Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu Tetčice průtah 3. stavba, veřejná prostranství-sjm Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Zuzana 6. Snťouva o zemědělském pachtu pozemků 7. Separace a svoz bioodpadů z Tetčic a okolí - Smlouva o smlouvě budoucí 8. Žádost o koupi části lesní parcely č. 685/l (PK 554) 9. Žádost o koupi části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) 10. Odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tetčice 11. Rozpočtová opatření 12. Projektový záměr - Lesní školka Česílko Tetčice

2 13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetčice-Mlýnská, Hamanová NN příp. kab. př. 14. Žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka Žádost o poskytnutí účelové dotace pro o. s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži 16. Památková obnova sousoší Kalvárie 17. Stanovení rámce pracovníků dle * 102 (2) j) zákona o obcích 18. Kompetence zastupitelstva dle * 102 (3) zákona o obcích 19. Monitoring obecního vozidla a elektronická kniha jízd 20. Pravidla pro vyplňování cestovních příkazů 21. Pronájem části budovy č. p Návrhy členů zastupitelstva 23. Diskuse Ing. Josef Dvořák namítl, že zasedání zastupitelstva nebylo více jak tři měsíce. Zastupitelstvo má být nejméně jedenkrát za tři měsíce v případě, že není o čem jednat. Ale jednat o 23 bodech v čase dvou hodin není možné, podotkl. Ing. Bc. Zdeněk Šmarda navrhl, aby do programu byl vložen bod č. 1: Odvolání starosty. Starosta dal hlasovat o změně programu s tím, že před bod Informace starosty a předsedů výborů bude vložen pod číslem 1 bod Odvolání starosty. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje navržený program doplněný o bod č. 1: Odvolání starosty Hlasování: Pro = 5 (Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ing. Josef Dvořák) Proti 4 (Ing. Soňa Stossová, Ph.D., Silvie Dušková, Martin Ambros, Pavel Vodička) Program doplněný o bod č. 1: Odvolání starosty byl schválen. Projednání programu Ad 1) Odvolání starosty Ing. Bc. Zdeněk Smarda jako důvod uvedl, aby zastupitelé nemuseli odpovídat jednotlivcům na otázky týkající se činnosti obce. A v rámci tohoto bodu se definovala pravda, neboť mezi občany se šíří řada informací. Mnohé z nich pravdivé mnohé z nich bohužel nepravdivé a vytváří se špatná atmosféra ve které se těžko pracuje. Uvedl, že je třeba vysvětlit řadu věcí od počátku. Naše volební sdružení šlo do voleb s tím, že v současném zastupitelstvu nás ještě šest sedí. Při volbě starosty byl zvolen pan Martin Ambros. Své funkce se ujal důstojně a trávil zde prakticky veškerý svůj čas. Od rána, mnohdy až do pozdních hodin, včetně víkendů. Za tohle má můj velký obdiv, že do toho naskočil s velkým zapálením.

3 Bohužel s delším časem co jsme začali lépe poznávat tak jeho působení dostávalo v mých očích jednotlivé trhliny, které se rozrůstaly. Jak Ing. Bc. Smarda uvedl, začalo to tím, že starosta občanům na stejné věci odpovídal různě ve snaze vyhovět všem, což bylo kontraproduktivní. Zastupitelé byli i z toho důvodu konfrontování s tím, že starosta slíbil něco, co nesplnil. Přes moje upozornění, ve snaze odpovědět nedokázal říct nevím. kg. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že druhou věcí je hospodaření obce, s kterým od počátku nesouhlasil. Hned v prvním roce se věnoval podkladům z účetnictví, výsledky zaslal v excelovské tabulce zastupitelům a snažil se svolat neveřejné setkání zastupitelů, kde by se probralo dané hospodaření a následně vydefinovalo, kde by se mohlo šetřit. Uvedl, že se jednalo skutečně o milionové částky, nikoliv jen desetitisícové nebo stotisícové, které byly dle názoru Ing. Smardy rozpočtově neopakovatelné či nadbytečné. Ze strany starosty bylo setkání potlačeno a neproběhlo ani přes opakovanou urgenci. Necítil jsem zde bohužel podporu zastupitelů, kteří by mne podpořili a snažili se toto jednání vyvolat. Třetí věcí je, že neříkání pravdy občanům se přeneslo i na zastupitele, na setkání zastupitelů se společně domluví určitý postup, s kterým starosta doslova souhlasí, a s nějakým odstupem času je zjištěno, že aniž by zastupitele informoval, tak se rozhodl úplně jinak. Starosta rovněž úmyslně porušoval zákon. Rekonstrukce školy byla úmyslně započata na černo, a udělal tam nemalé množství chyb, za které by měl nést každý člověk následky. Nepřesnou informací způsobil chybu v účetnictví, co se týče účtování pohonných hmot, kterou vyšetřuje policie CR. Je tu i minimálně jeden případ, kde se nerozhodl z vlastní svobodné vůle, ale podlehl nátlaku třetí osoby. Na požadavek starosty pan kg. Smarda uvedl, že se konkrétně jedná o zastavění nezastavitelné části obce u pana Absolína. Nelze opomenout i cestovní příkazy, které byly vyplňovány netransparentně, na co již v minulosti opakovaně upozorňoval. kg. Bc. Zdeněk Smarda vznesl na zastupitele čtyři dotazy, aby si každý sám odpověděl, a odpověď bude vidět ve vlastním hlasování. A to zda schvalují starostu, který neříká pravdu. Zda schvalují starostu, který má chabé představy o řádném hospodaření. Zda schvalují starostu, který úmyslně jedná protizákonně a zda schvalují starostu, který nejedná dle vlastní svobodné vůle. Starosta, pan Martin Ambros, opakovaně požádal pana Ing. Smardu, aby byl konkrétní v uvádění informací. Napříldad co myslí stažením odvolání. Na tento požadavek reagoval kg. Josef Dvořák. Stažením odvolání se myslí třeba odvolání k myčce napojené na vodovod na Palackého. Tam jsme se na něčem domluvili, bylo podané odvolání a tím byl vyvinut na vlastníky STK velký tlak, aby se konečně ten vodovod dal dohromady. A to z hlediska jak vlastnictví, tak i právního vztahu a uvedení do provozu. Po stažení odvolání v roce 2012 dal starosta plnou moc do rukou člověku, který byl u zrodu všech problémů černé stavby vodovodu v horní části Palackého. To byla hrubá chyba. Nyní, Po zastavení řízení o změně užívání z přípojky STK na veřejný vodovod, jsme se vrátili do stavu v roce Mezitím mohl být vodovod, u kterého obec prokázala vlastnictví, dávno dodatečně povolen a uveden do provozu. Starosta uvedl, že ne každý má na toto stejný názor. Pan Sevčík uvedl, že je mu líto pana Ambrose, kdy jediný kdo varoval před utrácením a stavbami, zatím co ostatní ho přehlasovali. Teď to odnese pan Ambros a všichni ostatní budou bez následků. V případě odvolání starosty se obává, jak dopadne oprava průtahu a jiné věci. kg. Soňa Stossová, Ph.D. uvedla, že by chápala tuto situaci před rokem, ale odvolávat starostu před koncem volebního období, kdy obec musí řešit spoustu investičních akcí, jí přijde jako naprosto nesmyslné. Mgr. David Hampel, Ph.D. se uvedl, odvolání starosty je zásadní záležitost. Uvedl dále, že je pro něj důležité zajistit průběh význanmých investičních akcí a vznesl dotaz na Ing. Josefa Dvořáka, zda je ochoten spolupracovat s obcí. Ing. Josef Dvořák přislíbil obnovit spolupráci. Dále vznesl dotaz na místostarostku obce, zda je ochotna se ujmout vedení obce, a stát se uvolněným zastupitelem. Ing. Soňa Stossová, Ph.D. odpověděla, že to nevylučuje a je schopna se nechat uvolnit. Silvie Dušková vznesla dotaz na kg. Bc. Zdeňka Smardu, zda je ochoten a schopen pomáhat kg. Soni Stossové, Ph.D. kg. Bc. Zdeněk Smarda odpověděl, že on má odpovědnost z pozice zastupitele a ručí svým majetkem, a že svůj čas věnoval doposud obci zdarma aje ochoten ho věnovati nadále. Starosta se otázal pana Smardy, zda je ochoten převzít odpovědnost a stát se starostou. Pan Smarda uvedl, že nemá ambice stát se starostou.

4 Pan Pavel Vodička uvedl, že odvolat starostu, tím že si zastupitelé hrají na policii, je nevhodné. Pokud zastupitelé s něčím nesouhlasili, měli to udělat dřív a s odvoláním nesouhlasí. A s tímto nesouhlasí. Starosta neudělal tak strašné věci, pro které by měl být odvolán a ani policie ho z ničeho neobvinila. Teď odvoláme starostu, a když se nám něco nebude líbit vzápětí, odvoláme paní Stossovou a to není správné. Pan Josef Vodička uvedl, že pozice obce, díky vedení, je na okolních úřadech špatná, a že by odvolání starosty ulehčilo jednání. A v odvolání nevidí žádný problém. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje odvolání starosty obce Tetčice Martina Ambrose. Hlasování: Pro = 5 (Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ing. Josef Dvořák) Proti 4 (Ing. Soňa Stossová, Ph.D., Silvie Dušková, Martin Ambros, Pavel Vodička) Zastupitelé pověřili místostarostku obce k zastupování funkce starosty. kg. Josef Dvořák navrhl přerušení jednání zastupitelstva o čtrnáct dní. Pan Pavel Vodička navrhnul odložení o týden. Pan Martin Ambros nesouhlasí s odkládáním projednání bodů z důvodů nezbytnosti projednání některých bodů nutných pro realizaci průtahu. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje, aby se přerušilo zasedání a přesunulo se na pondělí? v hod. Hlasování: Pro = 6 (Josef Vodička, kg. Bc. Zdeněk Šmarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, kg. Josef Dvořák Silvie Dušková) Zdržel 2(Ing. Soňa Stossová, Ph.D., Martin Ambros) Proti 1 (Pavel Vodička) Zasedání bylo přerušeno v hod. Dne? zasedání zastupitelstva obce Tetčice zahájila v 18:00 hodin místostarostka obce Ing. Sofia Stossová, Ph.D., která jednání řídila. Sdělila, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informace o jeho konání a návrh programu byly v termínu zveřejněny na úřední desce tak, jak to ukládá ~ 93 odst. 1 zákona o obcích. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie Dušková, pánové Martin Ambros, Josef Vodička, Ing. Bc. Zdeněk Smarda, Roman Drápal, Mgr. David Hampel, Ph.D. Ing. Josef Dvořák Omluven: Pavel Vodička Dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapsala pracovnice OÚ Tetčice Jana Vontrobová. Místostarostka navrhla, aby ze zveřejněného programu byly vypuštěny body: 17) Stanovení rámce pracovníků dle ~ 102 (2) j) zákona o obcích 18) Kompetence zastupitelstva dle ~ 102 (3) zákona o obcích 20) Pravidla pro vyplňování cestovních příkazů

5 A navrhla doplnění programu o bod Zásady pro poskytování náhrad, jako bod Č. 19. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje vypuštění bodů z programu: 17) Stanovení rámce pracovníků dle ~ 102 (2) j) zákona o obcích 18) Kompetence zastupitelstva dle ~ 102 (3) zákona o obcích 20) Pravidla pro vyplňování cestovních příkazů z programu a doplnění programu o bod č. 19) Zásady pro poskytování náhrad Navržený pro~ram zasedání 1. kformace starosty a předsedů výborů 2. Rekonstrukce objektu střechy Zš Tetčice 3. U1394 Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství 4. Tetčice-ul. Nádražní, zaklenutí potoka 5. Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu - 11/394 Tetčice průtah 3. stavba, veřejná prostranství-sjm Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Zuzana 6. Smlouva o zemědělském pachtu pozemků 7. Separace a svoz bioodpadů z TetČic a okolí - Smlouva o smlouvě budoucí 8. Žádost o koupi části lesní parcely č. 685/1 (PK 554) 9. Žádost o koupi části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) 10. Odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku Zš a Mš Tetčice 11. Rozpočtová opatření 12. Projektový záměr - Lesní školka Česílko Tetčice 13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetěice-Mlýnská, Hamanová NN příp. kab. př. 14. Žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka Žádost o poskytnutí účelové dotace pro o. s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži 16. Památková obnova sousoší Kalvárie 17. Monitoring obecního vozidla a elektronická kniha jízd 18. Pronájem části budovy č. p Zásady pro poskytování náhrady ušlého výdělku 20. Návrhy členů zastupitelstva 21. Diskuse Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel = O

6 Ad 1) Informace starosty a předsedů výborů Místostarostka informovala: V minulých měsících obec žádala o dotace na MMR Program Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014, dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Projekt Kompletní rekonstrukce herních ploch v areálu ZS a MS Tetčice. Na MMR je evidováno již 897 žádostí. Zádost byla podána již Po třetí, prozatím neúspěšně. Nadaci CEZ Program Oranžové hřiště projekt Vybudování dětského hřiště pro nově zřízenou třídu MS Dále informovala: Roční zpráva Mikroregion Kahan dso za rok 2013 zpráva byla poskytnuta všem obcím MR jako informace o činnosti v roce Zastupitelé ji obdrželi , byla také zveřejněna na webových stránkách. Projekt Strategie rozvoje MR Kahan na roky je již ukončen, MR na tento projekt získal dotaci ve výši 49 tis. Kč od JMK. Strategie je důležitým podkladem pro žádosti o finanční prostředky z různých vnějších dotačních titulů (CR či EU). Strategie je k nahlédnutí na obci a bude také zveřejněna na internetových stránkách obce. Pan Martin Ambros informoval, že na památkovou obnovu Kalvárie se podařilo získat 50 tis. Kč z Nadace CEZ, je přislíbeno dalších 50 tis. Kč z Ministerstva kultury CR. Další žádost, která byla podána v souvislosti s tímto sousoším na ROP zatím není odsouhlasena. Ad 2) Rekonstrukce objektu střechy ZŠ Tetčice Místostarostka informovala, žeje připravená projektová dokumentace, obec v této záležitosti zastupuje paní Ing. Siniková, která připravuje ve spolupráci se stavebním úřadem veřejnoprávní smlouvu na tuto stavbu. Zastupitelé projednali tento bod. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrového řízení specializované firmě. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel = O Ad 3) Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství Místostarostka informovala, že projektová dokumentace je nachystána, k žádosti o stavební povolení nám stále chybí podepsaná smlouva o směně pozemků (a souhlas se stavbou) s panem Tesařem, obec v této záležitosti zastupuje paní Ing. Simková. Ing. Bc. Zdeněk Smarda se zeptal přítomi~ého pana Tesaře, jestli je nějaký problém s podepsáním vlastní smlouvy, která byla zastupiteli odsouhlasena již před rokem a zda-li tedy nebrání nic vlastnímu podpisu do příštího úterý, do dalšího zastupitelstva. Pan Tesař odpověděl, že i když není dořešena ještě jedna věc, nebude bránit ve výstavbě průtahu, a tedy nevidí žádný problém, proč by do týdne nemohla být podepsána. Zastupitelé projednali tento bod.

7 -~ Usnesení; Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrového řízení specializované firmě. Hlasování; pro = 8 proti = O zdržel = O Ad 4) Tetčice-ul. Nádražní, zaklenutí potoka Místostarostka informovala, že Zaldenutý potok je akce, která je ze všech plánovaných investičních akcí momentálně tou nejdůležitější. Obec v této záležitosti zastupuje paní Ing. Simková, která již vyřídila potřebná povolení. Zastupitelé projednali předloženou smlouvu. Usnesení; Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrového řízení specializované firmě. Hlasování: pro = 8 proti = 0 zdržel se = O Ad 5) Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu Tetčice průtah 3. stavba, veřejná prostranství-sjm Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Místostarostka informovala, že smlouva již byla jednou podepsaná, ale byla platná pouze do konce roku Smlouva se týká stavby 3, průtahu veřejné prostranství. Je nezbytné tuto smlouvu obnovit. Zastupitelé mají dohodu k dispozici. Zastupitelé projednali předloženou smlouvu Zastupitelstvo obce Tetčice pověřuje místostarostku k podpisu dohody o budoucí koupi pozemků pro stavbu H/394 Tetčice, průtah 3. stavba, veřejná prostranství, cena zůstává 100,- Kč za m2 SJM Oškrdal Zdeněk a Oškrdalová Zuzana. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O

8 Ad 6) Smlouva o zemědělském pachtu pozemků Místostarostka informovala, že smlouva se týká pronájmu zemědělských pozemků, zastupitelé ji mají k dispozici. Smlouva se chystala jako modelová, vzorová. Smlouva uvádí 3 přílohy, první obsahuje seznam dotčených pozemků, druhá obsahuje seznam pozemků, na které se vztahuje oprávnění ukončit smlouvu v kratší výpovědní lhůtě, a třetí je souhlas zastupitelů. Protože příloha č. 2 v tomto konkrétním případě neobsahuje seznam takových pozemků, navrhuji v bodě IV. odstavec 3 ze smlouvy vyškrtnout, nebo uvést do dané přílohy, že žádné takové pozemky nejsou. kg. Josef Dvořák uvedl, že dle * 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, je radě obce vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a * 41, odst. 2, téhož zákona říká: právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popř. rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné. Zákon o obcích byl schválen v roce 2000 za platnosti starého občanského zákoníku 40/1964 Sb., který v * 633 charakterizuje nájem takto: Nájemní smlouvu pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby dočasně ve sjednané době užíval nebo z ní bral i užitky. Uvedl, že je přesvědčen, že pacht je totéž co nájem, že tedy tuto smlouvu zákon o obcích vyhrazuje radě obce a zastupitelstvo by o smlouvě o pachtu zemědělské půdy pozemků vůbec nemělo jednat. Uvedl, že se obává, že v budoucnu soudy dle nového občanského zákoníku budou rozhodovat značně netransparentně, a že v novém občanském zákoníku nejsou uveřejněny vůbec nějaké pojmy pro vysvětlení. Myslí si, že o tomto bodu zastupitelé vůbec nesmí hlasovat, že je to vyhrazeno radě a že se hlasování o tomto bodu vůbec nezúčastní. Ing. Bc. Zdeněk Smarda podotknul, že má shodný právní názor. kg. Josef Dvořák ještě uvedl, že podpis starosty obce na smlouvě neznamená odsouhlasení, vždy by měl být zápis, že starosta nebo místostarosta zastupující, který vykonává funkci, že rozhodl o tom nebo o tom. Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, nájem či pronájem jev kompetenci starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad?) Separace a svoz bioodpadů z Tetčic a okolí - Smlouva o smlouvě budoucí Zastupitelé obdrželi od pana Tesaře návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Ing Josef Tesař uvedl, že dle zákona o odpadech je umožněno snížit skládkování bioodpadu. Je to celospolečensky podporované. Cílem je neskládkovat a snížit náklady. Stávající stav je takový, že bioodpad se sbírá, vozí několik kilometrů a pak se opět vozí na kompostování, takže náklady jsou vysoké. Cílem je, aby se bioodpad nemusel daleko vozit, zůstával v půdě a neničilo se životní prostředí. Na základě této smlouvy by Ing. Josef Tesař zpracovával bioodpady vyprodukované obcí a občany obce Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad 8) Žádost o koupi části lesní parcely č. 685/1 (PK 554) Místostarostka předložila zastupitelům žádost o koupi části lesní parcely č. 685/l v k.ú. Tetčice, podanou paní Nevenkou Caesarovou. V žádosti je uvedeno, že za domem paní Caesarové chybí 30 m ochranného pásma, prosí o prodej 30 m lesa z parcely č. 685/1. Pan Martin Ambros uvedl, že je to absurdní, že nejdříve byl les a pat dům. Poté co bylo geodeticky zjištěno, jaká je tam situace, tak bylo zjištěno, že oplocení zabíhá zčásti do obecního pozemku. V případě, že by pan Caesar získal pozemek od Lesů CR, pak by bylo možné tento směnit za pozemek ve vlastnictví obce. Navrhl namísto prodeje jednat dále s paní Caesarovou, v budoucnu pozemek směnit, ale vyčkat až podmínky pro obec budou výhodnější Mgr. David Hampel, Ph.D. poznamenal, že není vhodné, aby se obec zbavovala pozemků.

9 Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad 9) Žádost o koupi části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) Místostarostka předložila Zádost o koupi obecního pozemku KN 933/1, podanou panem Jiřím Dvořákem. Pan Jiří Dvořák uvedl v žádosti, že se jedná o pozemek neudržovaný. V případě, že by obec trvala při prodeji, že zůstane obci na tomto pozemku břemeno předkupního práva, tak s tím souhlasí. Mgr. David Hampel Ph.D. znovu opakoval, že není vhodné, aby se obec zbavovala pozemků, vhodnější by byl pronájem pozemku za cenu nízkou. Zastupitelé bod projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice záměr prodeje části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) o výměře 180 m2. Hlasování: pro = 1 (Roman Drápal) proti = 5 zdržel se = 2 (Josef Vodička, Martin Ambros) Usnesení nebylo schváleno. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku PK 733 (KN 933/1) o výměře 180 m2. Hlasování: pro = 6 proti = 1 (Ing. Josef Dvořák) zdržel se = 1 (Silvie Dušková) Ad 10 ) Odpisový plán a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tetčice Místostarostka předložila zastupitelům Návrh Základní školy a mateřské školy Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace na schválené účetní závěrky za rok 2013 a rozdělené zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,11 Kč do rezervního fondu školy. Ing. Bc. Zdeněk Smarda podotknul, že výsledek hospodaření by měl být převeden na účet obce, nikoliv do rezervního fondu školy. Dále předložila Zádost Základní školy a mateřské školy Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace o schválení odpisového plánu pro rok Místostarostka navrhla snížit provozní příspěvek Návrh Základní škole a mateřské škole Tetčice pro rok 2014 o částku, ,- Kč. Zastupitelé bod projednali. Ing. Josef Dvořák uvedl, že vyhláška 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek obsahuje oproti směrnici obce též zprávu auditora. Zpráva auditora není k dispozici, proto nebude souhlasit. Zádný další podstatný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny.

10 : Usnesení; Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Základní škole a Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, se sídlem Palackého 52, Tetčice, předloženou účetní závěrku za rok 2013, předložený odpisový plán pro rok 2014 a převod hospodářského výsledku ve výši , 11 Kč za rok 2013 do rezervního fondu. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje snížení provozního příspěvku pro rok 2014 Základní škole a Mateřské škole Tetčice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci se sídlem Palackého 52, Tetčice o částku ,- Kč. Hlasování: pro = 7 proti = 1 (bag. Josef Dvořák) zdržel se = O Ad 11) Rozpočtová opatření Místostarostka předložila rozpočtová opatření. Zastupitelé rozpočtová opatření projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013 v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: Snížení na straně příjmů dotace na volbu prezidenta Pol o částku 6900,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 1012 pozemky obce o částku 8 700,- Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 6112 zastupitelstva obce o částku ,- Kč a snížení rozpočtu na straně výdajů: * 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péčej. n. o částku ,- Kč snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6118 volba prezidentaj. n. o částku 6 900,- Kě Celkové příjmy i výdaje se sníží o částku 6 900,- Kč Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 6409 ostatní činnosti j. n. o částku 6000,- Kč zvýšení rozpočtu na straně výdajů * 3639 komunální služby a úzenmí rozvoj - pozemky o částku 6 000,- Kč Celkové příjmy i výdaje se zvýší o částku 0,- Kč Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O

11 Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/20 14 v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z příjmu FO za obec Pol o částku ,- Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 3639 komunální služby a územní rozvoj- pozemky o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6409 ostatní činnosti j. n. o částku ,- Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: * 6399 ostatní finanční operace obce částku ,- Kč Celkové příjmy i výdaje se zvýší o částku Kč Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014v souladu s ustanovením * 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle předloženého návrhu a to: Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z příjmu Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z příjmu PO Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně příjmů DPH Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně příjmů daň z nemovitosti Pol o částku ,-Kč Zvýšení rozpočtu na straně výdajů: ~ 6409 ostatní činnosti j. n. o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3314 činnosti knihovnické částku 30000,-Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3349 ost. záležitosti sděl. prostředků o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3399 ost. záležitosti kultury o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: ~ 3722 sběr a svoz komunálního odpadu částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 3745 péče o vzhled obce o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6112 zastupitelstvo o částku ,- Kč Snížení rozpočtu na straně výdajů: * 6171 místní správa o částku ,- Celkové příjmy i výdaje se zvýší o částku ,- Kč Hlasování: pro = 7 proti = O zdržel se = 1 (Ing. Josef Dvořák) Ad 12) Projektový záměr - Lesní školka Česflko Tetčice Místostarostka předložila zastupitelům Projektový záměr pana Martina Charváta a Jana Ciflíka - Lesní mateřská školka Cesílko Tetčice, kteří mají zájem o pronájem objektu Rybářská bašta pro provozování vlastní mateřské školky. Záměrem projektu je vytvořit pro děti předškolního věku optimálního zázemí, které by umožnilo pobyt v přírodě za každého počasí, Objekt by sloužil k umístění didaktických a jiných pomůcek, náhradního oblečení a přípravu jídla. Ing. Josef Dvořák uvedl, že žadatelé o pronájem by měli předložit informace, co ukládá zákon pro zřízení takové školky, protože pokud bašta nemůže být restaurace, tak také třeba nemůže být lesní školka. Při uzavíraní smlouvy musí být obec opatrná, aby se neopakovala situace s předchozím pronájmem. Ing. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že Rybářská bašta je zkolaudována jako víceúčelová budova, a tak se také musí pronajmout. Také uvedl, že zájemci mohou zaslat nabídku ke stálé zveřejněnému záměru o pronájmu Rybářské bašty. Zastupitelé pověřili místostarostku, aby kontaktovala žadatele a vyzvala je k účasti na příštím zastupitelstvu, kde by se v rámci bodu Informace k problematice vyjádřili. Zastupitelé záměr projednali.

12 Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, nájem či pronájem je v kompetenci starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Ad 13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetčice-MNnská, Hamanová NN příp. kab. př Místostarostka předložila zastupitelům Návrh na uzavření Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Tetčice-Mlýnská, Hamanová NN příp. kab. Př. Ing. Josef Dvořák uvedl, že má připomínku kč1. 1V, bod. 1, této smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran, to je v pořádku. Další text tohoto bodu není v pořádku. * 1895 občanského zákoníku mluví i obecně o postoupení smlouvy, tedy jakékoliv smlouvy. Co se týče věcného břemene, tak to se váže k věci nikoliv k vlastníku. Z tohoto důvodu by ve smlouvě v či. IV, v bodě 1, měla zůstat pouze věta Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran. Ing. Bc. Zdeněk Smarda doporučil doplnit jeden bod, že smlouva může být zveřejněna. Byla také vznesena připomínka k Čl. rn, bod 2, že úplata by měla činit 350 Kč/m, jak jsme si v těchto případech stanovili. Zastupitelé smlouvu projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene TetČice Mlýnská, Hamanová NN příp.kabl.př. s navrženými úpravami: 1. cena upravena na 350 Kč/m2(čl. rn, bod 2), 2. Čl. fl!, bod 1. ponechat ve smlouvě pouze první větu, 3. souhlas se zveřejněním smlouvy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = 0 Ad 14) Žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka 2014 Místostarostka předložila zastupitelům žádost Jng. Bohuslava Dokoupila o příspěvek na sportovní akci Bobravská třicítka V žádosti jsou uvedeny celkové náklady ve výši 4 500,- Kč a požadovaný příspěvek je 1 500,- Kč. Akce se bude konat Ing. Josef Dvořák uvedl, aby podmínka pro poskytnutí příspěvku byla řádný úklid v prostoru, kde se závod bude konat a značená trasa bude do 14 dní po závodu uklizena. Zastupitelé žádost projednali.

13 ljsnesení: Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje příspěvek ve výši 1 500,- Kč na pořádání sportovní akce Bobravská třicítka 2014 žadateli kg. Bohuslavu Dokoupilovi, bytem Rosická 167, Tetčice. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Ad 15) Žádost o poskytnutí účelové dotace pro o. s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži Místostarostka předložila zastupitelům žádost občanského sdružení Anife Rosice o účelovou dotaci na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži v Moravské Nové Vsi. Příspěvek by byl použit na provoz a ošacení. Celkové náldady dle žádosti jsou ve výši ,- Kč, požadovaný příspěvek je 3 000,- Kč. V současnosti mažoretky jsou členem z obce 2 děvčata. kg. Bc. Zdeněk Smarda navrhl poskytnout příspěvek maximálně ve výši 500,- Kč. Zastupitelé žádost projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje účelovou dotaci ve výši Kč pro o.s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži. Hlasování: pro = 3 proti = 4 (Roman Drápal, Silvie Dušková, Ing. Josef Dvořák, Ing. Bc. Zdeněk Šmarda zdržel se = 1 (Mgr. David Hampel Ph.D.) Usnesení nebylo schváleno. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje účelovou dotaci ve výši 500,- Kč pro o.s. mažoretky Anife Rosice na zajištění účasti oddílu v republikové soutěži. Hlasování: pro = 4 (Mgr. David Hampel Ph.D., Josef Vodička, Martin Ambros, kg. Soňa Štossová Ph.D. proti = 4 ( kg. Bc. Zdeněk Smarda, Ing. Josef Dvořák, Silvie Dušková, Roman Drápal) zdržel se = O Usnesení nebylo schváleno. Ad 16) Památková obnova sousoší Kalvárie Pan Martin Ambros uvedl, že pro získání dotace z Ministerstva kultury je třeba doložit smiouvu a položkový rozpočet s budoucím restaurátorem. K tomu je třeba provést výběrového řízení. Obec byla vyzvána minulý týden k doplnění žádosti, uvedl, že by byla škoda o tuto podporu přijít. Na základě tří žádostí podaných o dotaci podaných panem Martinem Ambrosem, byla schválena dotace ve výši ,- Kč z Nadace CEZ a dále je zde příslib dotace z Ministerstva kultury a zatím neschválená žádost na Jihomoravském kraji. Dle vyjádření NPU je třeba zajistit ochranu Kalvárie v průběhu stavby. Ing. Bc. Zdeněk Smarda uvedl, že oprava Kalvárie není nezbytně nutná, neboť nejde o havarijní stav. Navíc vzhledem k situaci, kdy se obec již zadluží kvůli plánovaným stavbám, by se měl každý výdaj zvážit a investici ve výši Kč vidí zbytečnou. Ing. Josef Dvořák uvedl, že obec by si měla vážit historie a souhlasí s opravou Kalvárie.

14 Pan Josef Vodička uvedl, že dle odborníků je pylon nejcennější kulturní památka v obci. Zastupitelé bod projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje památkovou obnovu sousoší Kalvárie a pověřuje výběrovou komisi k provedení výběru restaurátora. Zastupitelstvo obce Tetčice pověřuje starostu obce Tetčice k podpisu smlouvy s vybraným restaurátorem za podmínky, že částka po vysoutěžení bude nižší než ,- Kč. Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje příjem částky ,- Kč z prostředků Nadace CEZ na památkovou obnovu sousoší Kalvárie. Hlasování: pro = 3 (Roman Drápal, Ing. Josef Dvořák, Martin Ambros,) proti = 2 (Silvie Dušková, Ing. Bc. Zdeněk Smarda) zdržel se = 3 (Mgr. David Hampel, Josef Vodička, Ing. Soňa Stossová, Ph.D.) Usnesení nebylo schváleno. Ad 17) Monitoring obecního vozidla a elektronická kniha jízd Mgr. David Hampel, Ph.D. předložil návrh na zajištění online monitoring obecního vozidla a zavedení elektronické knihy jízd, jako důvod uvedl, že toto řešení je ekonomicky dostupné, cena zařízení je kolem 5000,- Kč, měsíční poplatky cca 200,- Kč. Montáž na vozidlo stojí cca 1000,- Kč, proto není důvod nenamontovat toto zařízení už na stávající obecní vozidlo. Provoz vozidla bude transparentní, patrně dojde ke snížení výdajů za naftu a snížení administrativní zátěže řidiče vozidla. Zastupitelé bod projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice obce, pověřuje starostu, aby do zajistil online monitoring pohybu obecního vozidla a zavedení elektronické knihy jízd. Hlasování: pro = 7 proti = O zdržel se = 1 (Martin Ambros) Ad 18) Pronájem části budovy č. p. 58 Místostarostka předložila zastupitelům žádost o pronájem budovy včetně sklepů a zahrádky na ulici Nádražní 58, Tetčice, podanou Jaroslavem Pokorný, bytem Hybešova 142, Tetčice. Záměrem pronájmu je zkulturnit okolí této budovy, zbudovat posezení k odpočinku pro místní, pro turisty a cyklisty. V budově plánuje zřídit prodejnu pletiva a drobného železářského zboží. Pan Martin Ambros uvedl, že se snažil oslovit místní organizace, ale o prostory neměly zájem. David Hampel upozornil na to, že podle existujících projektů se okolí budovy výrazně změní a je třeba s tímto počítat.

15 Zastupitelé o tomto bodu nehlasovali, nájem či pronájem jev kompetenci starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí. Místostarostka poznamenala, že je hod. navrhla prodloužit zasedání zastupitelstva obce o 30 minut. Zastupitelé prodloužení zasedání projednali. Zastupitelstvo obce Tetčice obce, schvaluje s prodloužení zasedání zastupitelstva obce Tetčice o 30 minut. Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Ad 19) Zásady pro poskytování náhrad Místostarostka uvedla, že je nutno schválit zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům zastupitelstva obce Tetčice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění pro rok Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje prosloužení platnosti Zásad č. 1/2011 pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům zastupitelstva obce Tetčice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění pro rok Hlasování: pro = 8 proti = O zdržel se = O Usnesení bylo schváleno Ad 20) Návrhy členů zastupitelstva Pan Martin Ambros navrhl, aby se opravil chodník vedle sokolovny.

16 Ad 21) Diskuse Pan Holomek vznesl dotaz, jakým způsobem se bude řešit přejezd přes panelku v době stavby prutahu, kdy bude uzavřen průjezd obcí. Zastupitelé mu sdělili, že objízdná trasa z Rosic do Tetčic bude vedena přes Kratochvilku. Ing. Bc. Zdeněk Smarda se podivil, že nebylo zahájeno jednání s Rosicemi, aby na obou stranách byly postaveny semafory. Pan Dvořák Miroslav vznesl dotaz, zda je v projektu stavby průtahu zaneseny zábrany u jeho domu. Správa a údržba silnic bohužel nereaguje na jeho písemné požadavky. Pan Martin Ambros mu sdělil, že on také podával na SÚS požadavek na zbudování zábran u domu pana Dvořáka, reakce byla jen ústní, že se tento problém má řešit v rámci stavby. Pan Dvořák Miroslav dále vznesl dotaz, zda pokud tam nebudou zábrany, zda může nesouhlasit s rekonstrukcí. Uvedl, že již rok koresponduje s Jihomoravským krajem a SUS. Pan Martin Ambros uvedl, že tento problém se měl řešit v rámci úzenmího řízení. Ing. Josef Dvořák uvedl, že Městský úřad Rosice ho zřejmě nezanesl do řízení jako účastníka řízení, z tohoto důvodu se nemůže řízení účastnit. Nebo ano, ale oznámení bylo vyvěšeno pouze v Rosicích, nikoli v Tetčicích. Učastníci se tak o řízení nedozvěděli a námitky nepodali. Pan Dvořák Miroslav dále uvedl, že upozorňoval na podzemní prostory, krajský úřad mu sdělil, že firma, která to bude dělat, udělá průzkum těchto prostor. Pan Martin Ambros uvedl, že upozorňoval na tento problém zhotovitele. Pan Dvořák Miroslav uvedl, že má obavy, aby se ještě silnice nepřiblížila k jeho domu. Pan Martin Ambros odpověděl, že to již nelze, že chodník musí mít minimálně 1,5 m šířku. Paní Nedělová vznesla dotaz, jakým způsobem bude probíhat svoz komunálního odpadu po dobu uzavírky. Pan Mai-tin Ambros odpověděl, žeje to se svozovou firmou vyřešeno. Další podstatné příspěvky do diskuse nebyly vzneseny. Pan starosta poděkoval všem zastupitelům obce a občanům Tetčic a ukončil zasedání. Konec zasedání v 20:30 hod. Přílohu tohoto zápisu tvoří: - projednávané materiály dle programu zasedání Ing. Sona Štossová, Ph.D. ověřovatel Josef odička ověřovatel Mgr. David Hampel, Ph.D.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS ě.~5/2011 z veřejného zasedání zastnpitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 21. 6. 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Silvie Dušková, Ing. Soňa Štossová,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014

Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014 Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014 Zahájeno: 18.00hod. Ukončeno: 20.20 hod. Přítomni: O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více