Statutární město Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava"

Transkript

1 Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Seminář k výběrovému řízení pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti handicapovaných včetně dětí a mládeže pro rok 2015 Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Oddělení sociálních služeb 6. října 2014

2 Program jednání Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města Ostravy Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 změny novinky Přihlašování do výběrového řízení Vyúčtování dotací Dotazy

3 Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města Ostrava Výhody zapojení se do KP Ostrava prostřednictvím členství v pracovních skupinách: Přenos informací o strategických záměrech statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit Možnost vyjádření se k potřebám cílové skupiny Navázání kontaktů s dalšími organizacemi Účast na Dni sociálních služeb (Lidé lidem), vánočních trzích aj.

4 Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území statutárního města Ostrava 9 pracovních skupin dle cílových skupin KP: 1. Senioři 2. Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 3. Občané se zrakovým postižením 4. Občané se sluchovým postižením 5. Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 6. Děti a rodina 7. Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení 8. Romské etnikum 9. Prevence kriminality a protidrogová prevence V případě zájmu prosím kontaktujte manažery pracovních skupin jejich seznam naleznete na

5 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 Zásady schváleny zastupitelstvem SMO dne Obecná část všeobecné podmínky pro všechny dotační oblasti odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit a odboru kultury a zdravotnictví Speciální část specifikace podmínek výběrového řízení pro oblast handicapovaní včetně dětí a mládeže (kód SVŠ/H)

6 Přehled vyhlášených dotačních oblastí na rok 2015 tělovýchovy a sportu vrcholového sportu handicapovaných včetně dětí a mládeže volného času sociální péče školství prevence kriminality protidrogové prevence zdravotnictví kód SVŠ/TV kód SVŠ/VS kód SVŠ/H kód SVŠ/VČ kód SVŠ/SP kód SVŠ/ŠKOL kód KZ/PK kód KZ/PP kód KZ/ZDRAV Nelze požadovat dotaci na realizaci totožných projektů v různých oblastech!

7 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 Obecná část Společná pro všechny vyhlášené dotační oblasti Vymezuje závazné všeobecné podmínky VŘ Upozorňuje na související legislativu, povinnosti vyplývající ze smlouvy pro příjemce dotace Obsahuje pokyny a kontakty pro přihlašování

8 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 Obecná část Dotace jsou poskytovány projektům: - realizovaným na území města Ostravy s celoměstským dopadem - realizovaným v souladu se strategiemi a prioritami schválenými zastupitelstvem SMO - se vztahem k městu Ostrava na poskytnutí dotace není právní nárok předpokladem poskytnutí dotace je vyrovnání závazků SMO včetně vyúčtování dotace z předchozího roku poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole povinnost umožnit monitorování projektů písemná ohlašovací povinnost změn do 8 dnů (stačí em) dotace je poskytována jednorázově nebo ve splátkách povinnost vhodné prezentace SMO v průběhu realizace projektu

9 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 Obecná část Taxativní vymezení neuznatelných nákladů: Výdaje investičního charakteru (mimo 1. programu na podporu souvisejících aktivit oblast handicapu) Náklady na pohoštění rauty, dary Platby z jakéhokoliv právního důvodu jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které se nepodílejí na přípravě a realizaci projektu Leasingové splátky, úroky z úvěrů a půjček a jakékoliv finanční závazky, které nevznikly ve spojitosti s projektem Smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení či jakékoliv jiné majetkové sankce Odpisy z majetku Finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (včetně stravenek).

10 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 Speciální část Programy na podporu souvisejících aktivit jsou vyhlašovány v souladu: s potřebami zdravotně postižených občanů města Ostravy cíli a opatřeními 4. KP sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období Mohou se přihlásit: fyzické a právnické osoby, splňující podmínky v zásadách s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a Moravskoslezského kraje, není-li v rámci dotačních okruhů uvedeno jinak subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením minimálně jeden rok

11 Speciální část Programy na podporu souvisejících aktivit SVŠ/H 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (v rámci tohoto programu lze hradit výdaje investičního charakteru) celoroční činnost organizací NOVĚ svépomocné pacientské organizace, které do r žádaly na aktivity v oblasti sociální péče 2. Informační kampaně (zejména edukační, destigmatizační) a poradenství pro osoby se zdravotním postižením včetně dětí a mládeže (mimo sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná pracoviště a chráněná pracovní místa) zde nemohou žádat fyzické osoby, pouze právnické osoby 4. Podpora jednorázových společenských, kulturních a sportovních aktivit osob se zdravotním postižením včetně rekondičních pobytů s výjimkou sportovních aktivit organizovaných sportovních klubů

12 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 Speciální část Taxativní vymezení neuznatelných nákladů Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty Náhrady jízdních výdajů při použití soukromého vozidla zaměstnanců, s výjimkou použití soukromého vozidla se speciální úpravou pro zdravotně postiženou osobu (přestavba na ruční řízení) Náklady na realizaci sportovních, kulturních a jiných akcí mimo území ČR Vzájemný zápočet závazků a pohledávek Náklady z DPČ a DPP u zaměstnanců, u kterých si organizace vyúčtovává mzdové náklady

13 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015 Speciální část Limity pobytových akcí pro občany se zdravotním postižením Počet účastníků, počet dnů, trvalé bydliště účastníků v Ostravě a širším správním obvodu, dotace do maximální výše 2/3 nákladů na osobu/den Dotaci lze použít: pro účastníky s trvalým pobytem na území města Ostravy a v širším správním obvodu na náklady na pobyt členů organizace s trvalým pobytem na území města Ostravy a v širším správním obvodu pro rodiče zdravotně postižených dětí do 7 let na průvodce účastníků, kteří jsou držiteli průkazky ZTP/P (u účastníka, který je držitelem průkazky ZTP/P pouze jedna osoba doprovodu) nedodržení počtu účastníků a doby trvání akce bude důvodem pro vratku poměrné části z celkové poskytnuté dotace projekt pouze na území ČR

14 Novinky pro rok 2015 Podpora celoroční činnosti svépomocných organizací svépomocné (pacientské) organizace podávají žádosti o dotace pro rok 2015 pouze v oblasti Handicapovaní včetně dětí a mládeže (kód SVŠ/H) převedeny z oblasti Sociální péče a v této dotační oblasti již takové projekty nebudou podporovány svépomocné organizace podávají žádosti o dotace pouze přes aplikaci EvAgend, nikoliv přes systém PorteX

15 Přihlašování do VŘ (úřad, hledám informace, dotace, handicapovaní včetně dětí a mládeže, informace pro žadatele o dotaci) Zásady, přihláška, přílohy, čestné prohlášení o podpoře de minimis, program 602xml filler a návod ke stažení programu elektronický formulář aplikace EvAgend/Přihláška do výběrového řízení pro práci s elektronickým formulářem je nutné: funkční připojení k internetu Instalace programu 602xml filler přes elektronický formulář aplikace EvAgend včetně povinných příloh se hlásí žadatelé o dotace v programu 1., 2. a 4. a žadatelé v programu 3., kteří v tomto programu žádají poprvé přes informační systém PorteX včetně povinných příloh se hlásí žadatelé o dotace v programu 3., kteří si v tomto programu žádali v roce 2014

16 Přihlašování do VŘ 2015 Doporučený postup aplikace EvAgend Přihlášku a přílohy uložit na disk Zpracovat přílohy (rozpočet, personální zajištění, finanční zdroje) Vyplnit přihlášku Připojit zpracované přílohy přímo do přihlášky Vytisknout konečnou verzi přihlášky a příloh, podepsat statutárním zástupcem, doplnit o další přílohy dle zásad a vše odeslat fyzicky Odeslat přihlášku on-line do systému SMO Nově: CD s nahraným projektem a přílohami se NEPŘIKLÁDÁ

17 Přihlašování do VŘ 2015 systém PorteX Změny pro vyplňování karty projektu záložka Opatření Pokud má organizace více cílových skupin, vybere pro přihlašování tu nejpočetnější! Lze vybrat vždy právě 1 opatření!

18 Přihlašování do VŘ 2015 systém PorteX pouze organizace žádající v 3. programu Pro stávající projekty vyberu: právě 1 pracovní skupinu v cíli - Stávající síť soc. služeb a souvisejících aktivit v typu stávající opatření Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

19 Přihlašování do VŘ 2015 systém PorteX Pro nové projekty vyberu: právě 1 pracovní skupinu v cíli Rozvoj, který naplňuje cíle cílové skupiny v typu Rozvojový opatření opatření, které naplňuje potřeby cílové skupiny Všechny nové projekty se primárně vyplňují přes aplikaci EvAgend! V případě schválení dotace, se dodatečně doplňují do systému PorteX

20 Přihlašování do VŘ 2015 Povinné přílohy elektronický formulář aplikace EvAgend/Přihláška do výběrového řízení včetně tabulek příloh Čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu (ke každému projektu zvlášť dostupné na webu SMO) Čestné prohlášení žadatele, že ke dni podání žádosti nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (součást přihlášky splněno podpisem statutárního orgánu) Doklady o právní subjektivitě žadatele (stačí 1x za oblast handicapu a sociální péče) pro fyzické osoby nepodnikající: kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu pro fyzické osoby podnikající: kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu, kopie živnostenského listu nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie osvědčení o registraci DIČ pro právnické osoby: kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu, kopie dokladu o přidělení IČ, kopie osvědčení o registraci DIČ, kopie dokladu právní subjektivity s doložkou o registraci příslušným orgánem, kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu

21 Přihlašování do VŘ 2015 Povinné přílohy speciální část doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, ve kterých bude projekt realizován sdělení o úhradě účastníků, ceník poskytovaných aktivit výroční/hodnotící zprávy o činnosti organizace technický průkaz vozidla s přestavbou na ruční řízení doklad o získané akreditaci, pokud byla udělena

22 Přihlašování do VŘ 2015 Tištěnou formu předepsaných dokumentů nesvázaných pevnou vazbou zaslat jako doporučenou zásilku nebo doručit osobně na podatelnu MMO v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Ostravy Prokešovo nám Ostrava Nejpozději do Na obálku uvést: název dotační oblasti a její kód OBLAST HANDICAPOVANÍ VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE SVŠ/H plný název žadatele a adresu text neotvírat žádost o dotaci

23 Důvody k vyřazení přihlášky z hodnocení Nedodržení termínu uzávěrky pro podávání přihlášek (razítko pošty nebo podatelny ) Neúplnost přihlášky, nedoložení předepsaných příloh Nesprávné vyplnění přihlášky Duplicita přihlášek v různých dotačních oblastech (je kontrolováno) Nesplnění podmínek dle Zásad Nedodržení vyhlášené oblasti, programu Doporučujeme nenechávat vyplnění a odeslání přihlášek na poslední chvíli! Přihlášky a jejich vyplňování je možné osobně konzultovat se zpracovatelem žádostí před datem uzávěrky.

24 Výsledky dotačního VŘ na rok 2015 Do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva zveřejněny na webových stránkách (úřad, hledám informace, dotace, handicapovaní včetně dětí a mládeže, výsledky výběrového řízení) - předpokládaný termín vyvěšení únor 2015

25 Vyúčtování dotací Podrobné pokyny k vyúčtování dotací za rok 2014 jsou zveřejněny na webových stránkách SMO Termín pro předložení závěrečného vyúčtování dotací dle smlouvy Vyúčtování dotací se pokládá za předložené dnem jeho předání na podatelně magistrátu nebo k přepravě provozovateli poštovních služeb S organizací nebude podepsána smlouva/smlouvy pro rok 2015, dokud nebude zkontrolováno vyúčtování za rok 2014 včetně vyrovnání závazků vůči SMO

26 Vyúčtování dotací Upozornění na některé opakující se nedostatky při zpracovávání vyúčtování dotací Zhotovovat čitelné fotokopie dokladů musí z nich být zřejmý obsah, částka, datum apod. Částky vyúčtované z dotace zřetelně vyznačit. Doklady musí obsahovat podpisy oprávněných osob (za schválení operace, zaúčtování apod.) Vyúčtovávat náklady dle smlouvy! Vyúčtovávat náklady uvedené v nákladovém rozpočtu v přihlášce do VŘ jsou významné rozdíly mezi požadovanými položkami uvedenými v rozpočtu a skutečným vyúčtováním dotace (změny popsat v Závěrečné zprávě o realizaci projektu)

27 Vyúčtování dotací Nelze vyúčtovávat náklady z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP) u zaměstnanců, u kterých si organizace vyúčtovává mzdové náklady (viz. Zásady pro poskytování dotací) Doklady očíslovat a chronologicky seřadit dle formuláře Přehled o čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy ke smlouvě s evidenčním číslem Text Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy včetně uvedení evidenčního čísla smlouvy a výše použité dotace uvádět na originály dokladů (na faktury, paragony apod.). Teprve po řádném označení na originálech dokladů vyhotovovat jejich kopie

28 Vyúčtování dotací Provázanost vyplněného formuláře Jmenný seznam zaměstnanců projektu na vyúčtování jednotlivých nákladových položek, např. osobních nákladů, cestovného, vzdělávání atd. Na všech formulářích uvádět jména a telefonní kontakt těch zaměstnanců, kteří zpracovávali vyúčtování PHM na vyžádání předložit technický průkaz vozidla, případně knihu jízd, vozidlo musí být majetkem organizace (s výjimkou vozidel se speciální úpravou pro zdravotně postiženou osobu přestavba na ruční řízení) Cestovné zaměstnanců dokládat řádně vyplněné cestovní příkazy Nelze vyúčtovat zálohové platby, které nebudou do termínu konečného čerpání dotace vyúčtovány = nájemné, TUV, Elektřina apod.

29 Vyúčtování dotací Telefonní poplatky vyúčtování musí být podloženo fakturací příslušného operátora, telefonní přístroje musí být majetkem organizace a doložit potvrzení o používání mobilních telefonů konkrétními zaměstnanci (uvést jméno + tel. číslo). Dotaci nelze použít k úhradě nákupu telefonních karet a dobíjecích kuponů Doklady o bezdlužnosti u zdravotních pojišťoven a OSSZ dokládat aktuální potvrzení (v případech, kdy organizace získala dotaci na osobní náklady) Při nedodržení počtu účastníků a doby trvání akce bude vratka vypočítána z celkové výše poskytnuté dotace

30 Kontaktní osoba pro dotační výběrové řízení v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže Ing. Petra Teichmannová, tel.: , Kontaktní osoby pro vyúčtování dotací Ing. Daniela Štěrbová, tel.: , Ing. Alena Blažejová, tel.: , Ing. Daniela Rojková, tel.: , Bc. Marie Kaňoková, tel.: ,

31 Děkuji za pozornost a spolupráci HEZKÝ DEN!!!

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 1. O B E C N Á Č Á S T 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením č. 1163/ZM1014/17

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014

Část obecná. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2014 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2014 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2014 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Obsah Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ GRANTU... 5

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Úvodní ustanovení Hlavní město Praha (dále jen HMP

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více