Vysoká škola logistiky o.p.s. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Přerov 2012 Tereza Šimová

2 Vysoká škola logistiky o. p. s. Vybrané památky, geoparky a další zajímavosti na území Bavorska Bakalářská práce Přerov 2012 Tereza Šimová

3

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná a ţe jsem v práci neporušila autorská práva ve smyslu zákona č. 121/2000 sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdější předpisů. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným pouţitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov 25. dubna podpis

6 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé práce Doc. Emilu Gavlovskému za vedení a vstřícný přístup při psaní mé bakalářské práce

7 Abstrakt Bakalářská práce má za cíl porovnat nabídku zájezdů do Bavorska od německých a českých cestovních kanceláří. K dosaţení tohoto cíle byla pouţita konkurenční analýza. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje historii Bavorska, geografickým údajům a dopravě na území Bavorska. Dále bavorským památkám, chráněným krajinným územím a dalším zajímavostem v této oblasti. Praktická část obsahuje produkt cestovního ruchu a na základě provedené analýzy zhodnocení nabídky zájezdů do Bavorska od českých a německých CK. Abstract The aim of the bachelor thesis is the comparison of German and Czech travel agencies and their offered tours to Bavaria. There was used a competitive analysis to achieve the comparison results. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the Bavarian history, its geogpraphy and transport there. There are also included Bavarian monuments, protected landscape territory and other interesting attractions in this arrea. The practical part includes the product of tourism based on the analysis of assessment of offered tours to Bavaria organised by Czech and German travel agencies.

8 Obsah Úvod Historie Geografická fakta Doprava Bavorsko v cestovním ruchu Výběr památek Památky UNESCO Regensburg ( Řezno) Bamberg Würzburg Biskupská rezidence Pfaffenwinkel Kostel ve Wiesu Bavorské hrady a zámky Chráněná území Národní park Berchtesgaden Národní park Bayerischer Wald (Bavorský les) Přírodní park Hornofalcký les (Oberpfälzer Wald) Česko-bavorský geopark Mnichov Zemědělství v Bavorsku Slavnosti a festivaly Návrh produktu CR Srovnání nabídky zájezdů do Bavorska do českých a německých cestovních kanceláří České CK Německé CK Konkurenční analýza Analýza struktury programu zájezdů Analýza ubytování Analýza ceny zájezdů Srovnání zájezdů na pivní festival Octoberfest do českých a německých CK Zhodnocení Závěr Seznam pouţité literatury Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam obrázků... 43

9 Úvod Důvodem výběru tématu, které jsem si vybrala byla má návštěva Bavorska. Bavorská krajina, kultura a způsob ţivota mě velice oslovili. Během krátké návštěvy jsem však neměla moţnost poznat veškeré krásy Bavorska, proto jsem se rozhodla prostřednictvím tohoto tématu více seznámit s Bavorskou krajinou, s jejími historickými památkami a současnou kulturou. Za cíl práce jsem si zvolila provést konkurenční analýzu nabídky zájezdů od německých a českých cestovních kanceláří, které mají ve své nabídce poznávací zájezdy do této oblasti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické části jsou věnovány kapitoly 1 a 2. První kapitola je zaměřená na historii Bavorska, geografické fakta a dopravu. Ve druhé kapitole se práce zaměřuje na vybrané památky na území Bavorska, a to na památky UNESCO, na jejich historii, popis a lokalizaci, dále na bavorské hrady a zámky, chráněná krajinná území a na ně navazující turistické a cykloturistické trasy. Konec praktické části je věnován zemědělství, zemědělským produktům a agroturistice v Bavorsku. Dále uvádí kulturní akce a festivaly a s nimi související gurmánský cestovní ruch spolu s německou kuchyní. Kapitola 3 a 4 představuje praktickou část. Ve 3. kapitole je vytvořen produkt cestovního ruchu a itinerář zájezdu. 4. kapitola analyzuje nabídku zájezdů do Bavorska od českých a německých cestovních kanceláří. Byly vybrány 3 české a 3 německé cestovní kanceláře u kterých je analyzována struktura zájezdů, poskytované ubytování a cena zájezdů. Hypotéza předpokládá, ţe díky většímu trhu a tím i větší konkurenci na trhu cestovního ruchu budou německé cestovní kanceláře nabízet více poznávacích zájezdů do Bavorska za niţší ceny neţ české cestovní kanceláře. Součástí práce jsou také tabulky, statistické údaje a obrázky. 1

10 1 Historie Bavorsko patří mezi jeden z nejstarších států v Evropě. Na přelomu 1.a 2. století př. n. l. se Římská říše rozpínala aţ za svahy Alp do střední Evropy, kam začaly pronikat germánské kmeny ze severu, které vedly vzájemné války, ale také uzavíraly spojenectví. Za vlády císaře Augusta začali Římané budovat obranné linie na řece Rýně a Dunaji. Z římských táborů na přechodech přes řeky vznikla první města jako Regensburg či Pasov. V polovině 5. století nedokázalo římské impérium vzdorovat náporu germánských kmenů. Základ bavorského kmene tvořili Římané, kteří na území zůstali, původní keltská populace a germánští nájezdníci. V druhé polovině 6. století vzniklo na území Alp mocné bavorské kmenové vévodství. Roku 778 jej Karel Veliký začlenil do Francké říše, ta se koncem 9. století rozdělila. Ludvík II. Němec vládl Východofrancké říši vládl a byl povaţován za krále Bavorů, Švábů a dalších germánských obyvatel, coţ se povaţuje za vznik německé říše. Roku 1158 bavorský vévoda Jindřich Lev zvaný Lví srdce zaloţil nové sídlo na řece Isar, dnešní Mnichov. Po pádu Jindřicha Lva v roce 1180 dal císař Friedrich I. Barbarossa vévodství bavorské franckému hraběti Otto von Wittelsbach. Roku 1214 Wittelsbachové získali i území Horní Falce severně od Dunaje. Následující staletí bavorské historie se vyznačovala úsilím wittelsbašských vévodů rozšířit území. Snaha vyvrcholila za Ludvíka IV. Bavora, který jako německý král a císař připojil k říši Braniborsko, Tyroly, Holandsko a Henegavsko. Ve 14. a 15. století byla moc Wittelsbachů oslabena dělením země kvůli dědictví. Nakonec se Albrechtu IV. Moudrému podařilo bavorské vévodství znovu sjednotit a bavorská města se rozvinula v duchovní a hospodářská centra evropského významu. V roce 1623 se Bavorsko stává kurfiřtstvím a po třicetileté válce jako kurfiřtství hrálo významnou roli v politice velmocí. V roce 1803 Bavorsko získalo biskupství Würzburg, Bamberg, Freising a Augsburg, části eparchií Eichstätt a Passau, dvanáct opatství a patnáct císařských měst. Ve třetí koaliční válce se Bavorsko postavilo na stranu Francie a bylo povýšeno na království. 1. ledna 1806 přijal bavorský kurfiřt Maxmilián IV. královský titul se jménem Maxmilián I. Josef. Ústava z roku 1808 deklarovala poprvé rovnost všech před zákonem, ochranu osobnosti i majetku, svobodu vyznání a nezávislost soudnictví. Další ústava z roku 1818 již bývá považována za první krok k parlamentní demokracii 2

11 v Bavorsku. 1 V roce 1914 Německo spolu s Rakouskem Uherskem rozpoutalo první světovou válku. S následnou poráţkou se Německo nechtělo smířit, a tak v říjnu 1918 nařídilo německé vedení námořníkům, aby zaútočili proti Britům. Námořníci se vzepřeli a vzpoura se rozšířila do většiny německých měst. 7. listopadu 1918 byla v Mnichově svrţena dynastie Wittelsbachů. Svobodným státem bylo Bavorsko poprvé prohlášeno 8. listopadu 1918 v rámci formující se německé federace. Ústavodárný zemský sněm byl zvolen 12. ledna Revoluční vření bylo urychleno atentátem na radikálně levicového ministerského předsedu Kurta Exnera, coţ vedlo k vyhlášení Bavorské republiky rad, která byla se souhlasem sociálnědemokratické vlády v Berlíně likvidována armádou a paramilitárními oddíly tzv. Freikorpsu. 12. srpna 1919 jednal Zemský sněm v Bambergu, kde schválil bavorskou ústavu. Následující léta byla poznamenaná reparacemi, hospodářskou a sociální nejistotou. Navrch získávaly pravicové a nacionalistické strany. Z rozptýlených skupin se vyvinula Nacionálně-socialistická německá dělnická strana (NSDAP). Její vůdce Adolf Hitler si v Bavorsku vydobyl silné postavení. Jeho pokus o puč 9. listopadu 1923 v Mnichově, rozehnala policie. V roce 1932 Hitler s NSDAP vyhrál německé volby a 30. ledna 1933 se ujal moci. V rámci začlenění zemí do říše ztratilo záhy Bavorsko svůj parlament i vládu. Ve městě Dachau, oblíbeném výletním místě Mnichovanů, byl zřízen první koncentrační tábor, do něhoţ byli zpočátku umisťováni zejména političtí odpůrci. Během 2. světové války byla poměrně silná ţidovská komunita v Mnichově a v celém Bavorsku vyvlastněna a zlikvidována. Bavorská města, zejména Mnichov, Norinberk a Würzburg byla těţce bombardována Spojenci. Po poráţce nacistického Německa se země stala součástí americké okupační zóny. 1. prosince 1946 proběhlo referendum a byla přijata Ústava svobodného státu Bavorsko. Do svazku zemí Spolkové republiky Německo vstoupilo Bavorsko aţ v květnu V letech poválečné obnovy se původně agrární země rychle industrializovala, vytvořila spolehlivou infrastrukturu, zdokonalila své školství a výzkum a uplatňuje ve značné míře vlastní představy o spolupráci se zahraničím. 1 JAN DRAŢAN. Německo: Bavorsko, Bádensko-Württembersko. Praha: freytag & berndt, ISBN

12 1.1 Geografická fakta Svobodný stát Bavorsko je svou rozlohou km 2 územně největší ze šestnácti spolkových zemí Spolkové republiky Německo. Co do obyvatel pak druhá nejlidnatější spolková země. Hustota obyvatel je 174 ob./ km 2 Na východě hraničí s Českou republikou a rakouskými spolkovými zeměmi Salcburkem a Horním Rakouskem, na jihu s rakouskými spolkovými zeměmi Tyrolskem, Vorarlberskem a Salcburkem, na západě s Bádenskem-Württenberskem, na severu pak se spolkovou zemí Hesenskem, se Svobodným státem Durynskem a Svobodným státem Saskem. Bavorsko patří mezi nejbohatší spolkové země Německa. Povrch území je převáţně kopcovitého rázu, který zde zůstal jako památka na prvohorní hercynské vrásnění. Pahorkatiny severního Bavorska jsou tvořeny břidlicemi, grafity a rulami, které místy vystupují v zajímavé skalní útvary. Jedná se o Fichtelgebirge (Smrčiny) s nejvyšší horou Schneeberg ( 1051 m.n.m. ) a Frankenwald ( Francký les). Domimantu oblasti představují Alpy, příkře se zvedající na jihu Bavorska. Podél německo-rakouské hranice se táhne úzký hřeben severních Alp, které se dělí na několik skupin, a to Allgäuer Alpen (Allgavské Alpy), Bayericher Alpen (Bavorské Alpy) a Berchtesgaden Alpen (Berchtesgadenské Alpy). V Bavorských Alpách se nachází nejvyšší německá hora Zugspitze ( m). Výrazně niţší neţ Alpy a geologicky starší pohoří se rozkládají na východě Bavorska při hranicích s Českou republikou. Jedná se o Bayerischer Wald ( Bavorský les) a Oberpfälzer Wald ( Hornofalcký les). V hraničním pásmu leţí i nejvyšší vrchol celé oblasti Grosser Arber ( Velký Javor m). Níţiny se rozprostírají kolem řek Rýn, Dunaj a Main (Mohan). Bavorsko je také poměrně bohaté na vodní plochy. Mnoho jezer se nachází zejména v Alpském předpolí. O nejvýznamnější jezero Bodensee ( Bodamské jezero) se Německo dělí se Švýcarskem a Rakouskem. 4

13 1.2 Doprava Dopravní infrastruktura, zejména silniční je v Bavorsku na špičkové úrovni. Kaţdoročně jsou do rozšiřování a rekonstrukce dálniční sítě investovány nemalé částky. V Bavorsku je z celkového počtu km silnic km dálnic. V roce 2008 byl mimo jiné dokončen poslední úsek dálnice spojující Bavorsko s Českou republikou. Letecká doprava je koncentrována především na letiště v Mnichově, které je nejmodernější v rámci celého Německa. V roce 2007 představoval počet cestujících na mnichovském letišti přes 38 mil. osob. Bavorská ţelezniční síť se svojí délkou přibliţně 6280 km a téměř 1320 nádraţími představuje jednu z nejhustších sítí v Evropě. Ţelezniční doprava v Bavorsku zahrnuje 3 základní oblasti. A to dopravu ICE/IC na vysokorychlostních tratích s rychlostí aţ 250 km/hod., dopravu na regionálních tratích a dopravu na historických a úzkorozchodných tratích, především pro turistický ruch. Značný význam má i říční vnitrozemská plavba. Díky Dunaji je Bavorsko napojeno jak na německé námořní přístavy, tak i na vnitroněmecké vodní trasy. Kanál Dunaj Mohan překračuje hlavní německé povodí a umoţňuje plavbu ze Severního a Baltského moře do Černého moře. Z bavorského pohledu zesiluje význam Dunaje od města Regensburg ( Řezno), neboť od regensburského přístavu je Dunaj splavný jiţ i pro větší lodě. 5

14 1.3 Bavorsko v cestovním ruchu Cestovní ruch je činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo místo trvalého bydliště. Hlavní účel cesty je jiný neţ výkon placené činnosti v navštíveném místě. Dělí se na: cestovní ruch vnitřní cestovní ruch občanů po vlastní zemi a cestovní ruch příjezdový cizinců tedy CR aktivní, který přináší zemi aktiva. cestovní ruch národní zahrnuje cestovní ruch občanů po vlastní zemi a cestovní ruch výjezdový tedy výjezdy občanů do jiných zemí. cestovní ruch mezinárodní zahrnuje cestovní ruch příjezdový cizinců CR aktivní a cestovní ruch výjezdový občanů do jiných zemí CR pasivní Bavorsko se svým hlavním zemským městem Mnichovem nachází na jihu Německa. Cestovní ruch hraje významnou roli jak pro městskou turistiku, tak pro venkov. Nezaměnitelnými symboly Bavorska jsou krásná příroda, zdravý vzduch, kulturní bohatství, poklidný a pohodový přístup k ţivotu. Bavorská krajina nabízí bezpočet malebných vesniček, středověká rezidenční města, středověké hrady, přepychové zámky a barokní kostely. V Bavorsku bychom napočítali na architektonických památek, více než muzeí a sbírek, 40 prvotřídních divadel a operních sálů. 2 Lákadlem pro návštěvníky hledající odpočinek a rekreaci v přírodě jsou průzračné řeky a jezera, národní parky a velký počet přírodních a krajinných chráněných oblastí, dále lesy a prosluněné vinařské svahy, divoká a romantická středohoří a majestátné vrcholky Alp aţ po nejvyšší horu Německa Zugspitze. Tuto pestrou krajinu lze poznat po početných turistických trasách. Lákavé jsou rovněţ tradiční festivaly a akce jako mnichovský Oktrobrfest, renesanční Landshutská svatba, Pašijové hry v Oberammergau či norimberský vánoční trh. Turismus přispívá do státní pokladny nezanedbatelnou částkou ve výši téměř 25 miliard EUR. Na odvětví cestovního ruchu je závislá více neţ polovina obyvatel Bavorska, je to jejich primární zdroj příjmů. Pokud jde o příjezdy turistů, pohybuje se Bavorsko mezi spolkovými zeměmi na 1. místě, co se týče počtu přenocování. V roce 2011 dosáhl v Bavorsku počet 2 Bavorsko-turistická destinace č.1 v Německu. Germany.travel [online] [cit ]. Dostupné z: 6

15 přenocování 80,7 mil. osob. 3 Počet přijíţdějících turistů má od roku 1992 stále stoupající trend. Významnými turistickými lokalitami je oblast Alp, Bavorského lesa, velmi navštěvované jsou také jiţ zmíněné hrady, zámky a jezera. Nejvíce zahraničních turistů přijíţdí z Holandska, USA a Švýcarska. 4 (Ve statistikách nefiguruje ČR, neboť v případě českých návštěvníků se jedná většinou o jednodenní výlety bez přenocování a tito turisté nejsou ve statistikách podchyceni). 3 viz. tabulka 1 4 viz. tabulka 2 7

16 2 Výběr památek Kulturní památka je kulturní statek, který je dokladem historické společnosti a má vztah k význačným osobám a událostem dějin. Památky dělíme podle hlediska na: movité nemovité Architektonické památky dělíme na: profánní hrady, zámky, paláce, domy sakrální (církevní) kostely, chrámy městská architektura profánní a sakrální stavby, městské celky, které se nazývají městská rezervace. Památky vojenského charakteru bunkry tvrze Parky a zahrady Např. královská zahrada v Dessau-Wörlitz 2.1 Památky UNESCO Z více neţ 900 míst zapsaných na světovém seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO se v Německu nachází 36 památek z toho 4 v Bavorsku. Historické centrum města Bamberg, historické centrum města Regensburg, poutní kostel ve Weisu a barokní zámek ve Würzburgu. Zvláštní památkou jsou zbytky římské obranné hranice limes romanus, která se táhne britskými ostrovy a Německem aţ k Regensburgu. Je to jedna z nejvýznamnějších archeologických památek ve střední Evropě, která podává svědectví o římské epoše a kultuře. Tato památka je zapsána jako společná památka Německa, Irska a Velké Británie. 8

17 2.2.1 Regensburg ( Řezno) Regensburg je 2000 let staré římské město leţící na nejsevernějším výběţku Dunaje. Ţádné jiné město ve střední Evropě neodráţí ve svém dosud zachovalém stavebním fondu tak ţivě závaţný politický, hospodářský a náboţenský vývoj vrcholného středověku. Nejvýznamnějšími památkami tohoto města jsou dóm sv. Petra, radnice a domácí kaple středověkých měšťanských domů, zámek kníţat Thurn und Taxisů. Thurn-Taxisové měli od 16. století na starosti poštovní sluţby v německých zemích. Díky tomu zbohatli a získali titul kníţat. V roce 1812 dostala rodina klášterní budovy a přebudovala je na svou zámeckou rezidenci. Dále románské sakrální stavby nebo gotické kostely ţebravých řádů. Staletý Kamenný most patřil k hlavním dílům evropského mostařství ve středověku a dnes nabízí malebnou kulisu při procházce městem. Pohled na téměř dvacet zachovalých věţových staveb, barevné domy a mnoţství pouličních kaváren vyvolává atmosféru jiţních zemí. Kaţdou neděli a svátky se koná kapitulní mše v dómu sv. Petra s hudebním doprovodem sboru Regensburger Domspatzen. V červenci je moţné navštívit středověký trh Regensburger Spectaculum na ostrově Jahninsel a také zámecký festival Thurn und Taxisů Bamberg Tisícileté město biskupů a císařů leţí na sedmi pahorcích, obklopené kulturní oblastí Frank. Bamberg zaloţil císař Jindřich II., který Bamberg učinil centrem své mocenské sféry. Mezi významné stavby patří císařský dóm, Stará radnice, Nová rezidence a klášter sv. Michaela. Město také charakterizuje řeka Regnitz s mnoha prameny a mosty. Ta také zdůrazňuje romantickou atmosféru, s níţ se setkáváme na kaţdém kroku. Aniţ by přišel o své středověké rysy, stal se Bamberg v podstatě barokním městem. Byl téměř nedotčen válkami a dnes Bamberg jako město světového dědictví UNESCO, na jehoţ seznam byl zapsán v roce 1993, charakterizuje soulad stavebního fondu, zachovaného v původním stavu, přetrvání středověkých městských struktur a harmonické spojení mezi městem, venkovem a řekou. V Bamberku najdeme památkově chráněných budov. 9

18 Při návštěvě Bambergu se lze s městem seznámit prostřednictvím bamberské pivní kultury na BierSchmecker Touren. Vrcholky klasické hudby je moţné si vychutnat při koncertě Bamberských symfoniků Würzburg Biskupská rezidence Bývalá rezidence würzburských biskupů, postavená v letech , patří k nejvýznamnějším barokním zámkům v Evropě. Představuje nejkrásnější zámeckou stavbu jihoněmeckého baroka. Projekt a provedení zámku svěřil kníţe Johann Philipp Franz von Schönborn architektu Balthasaru Neumannovi. Zámku dominuje unikátní zámecké schodiště se samonosnou klenbou a největší stropní freskou na světě, kterou vytvořil Benátčan Giovanni Battysta Tiepolo v letech Velkolepé uspořádání místností rezidence s počátkem ve vestibulu a Zahradním sále vede po schodišti a Bílým sálem dále aţ do Císařského sálu, v němţ se rovněţ nacházejí fresky G. B. Tieopola. Mezi prostorami vyniká také rekonstruovaný Zrcadlový kabinet a dvorní kostel, vyvedený z mramoru, jenţ je vrcholem sakrálního umění ve Würzburgu. V rezidenci se také nachází sbírka staroţitností a nálezů z Egypta a Řecka. Procházka dvorní zahradou rezidence rovněţ nabízí ryzí poţitek z umění a přírody. Během roku se na zámku koná mnoho kulturních akcí, mezi něţ patří Barokní slavnosti svátek smyslů s franckým vínem a lahůdkami, Mozartova slavnost se symfonickými koncerty a komorní hudbou známých souborů a orchestrů, Italská noc s tóny italského operního světa na schodišti, v Císařském sále a ve dvorní zahradě nebo Hofgarten Weinfest slavnost vína Státního dvorního sklepa v malebné dvorní zahradě rezidence. 5 viz. obrázek 1 10

19 2.2.4 Pfaffenwinkel Kostel ve Wiesu Poutní kostel ve Wiesu na úpatí Alp je povaţován za jedno z nejdokonalejších uměleckých děl bavorského rokoka. Je jednou z mála chrámových prostor 18. století, které se uchovaly v původní podobě. Na seznam světového dědictví UNESCO byl kostel zapsán v roce Kostel ve Wiese vytvořil Dominikuss Zimmermann v letech K výzdobě kostela přizval svého bratra Johanna Baptista. Společně vytvořili vrchol bavorské rokokové architektury. Podmětem stavby kostela byly slzy, které byly spatřeny 14. června 1738 na postavě Bičovaného spasitele. Kostel ve Wiesu se velmi rychle stal největším poutním místem 18. století. Kostel je z dálky viditelný, stojí na malém návrší uprostřed luk. Je bohatě vyzdoben. Součástí interiéru jsou mramorové postranní sloupy a na konci chóru ve výklenku se nachází masivní oltář s reliéfem Krista a oltářním obrazem malého Jeţíše obklopeného rodinou. Po stranách jsou sochy evangelistů. Socha Bičovaného Spasitele je zakomponována do hlavního oltáře. Stropní freska zobrazuje Kristovo zjevení. Od května do září se v kostele ve Wiesu konají koncerty klasické hudby od baroka po podzimní romantismus. 2.3 Bavorské hrady a zámky Bavorsko patří mezi nejbohatší oblasti Německa co se týče kulturně historických památek. Nacházejí se zde stovky zřícenin, pevností, opevnění a královských rezidencí, které vystupují z idylické krajiny. Mezi nejhonosnější a nejznámější zámky patří zámky, které nechal postavit symbol Bavorska Ludvík II. Jedná se o zámky Neuschwanstein, Linderhof a Herrenchiemsee. Tyto zámky jsou produkty fantazie a snů panovníka, který byl nazývám svými poddanými jako pohádkový král a ministry jako král šílený. Zámek Neuschwanstein byl prvním ze tří zámků, jejichž stavba započala v roce 1869, dokončen byl však až v roce 1886 jako poslední. 6 Zámek je postaven na vysoké skále nad jezerem Alpsee na pozadí Ammergauerských Alp. Má pět podlaţí a bezpočet věţí a 6 PAOLA CALOREOVÁ. Bavorské hrady a zámky. Slovart s.r.o, ISBN

20 ozdobných věţiček. Traduje se, ţe zámek inspiroval Walta Disneyho při tvorbě kreslených filmů. Zámek Linderhof se nachází v údolí Graswang. Byl navrţen jako královská vila a je nejmenší ze všech tří zámků. Interiér zámku je vyzdoben ve stylu baroka a rokoka, je plný zlata a zářivé modré. Opakujícím se motivem jsou labutě a pávi, které se nacházejí na všech zámcích Ludvíka II. V zámeckém parku lze navštívit Maurský pavilon, Marocký dům inspirovaný orientem nebo Venušinu jeskyni. Posledním velkým a nejambicióznějším plánem Ludvíka II. bylo vybudovat palác, který by byl replikou francouzského Versailles. Postavil tedy na ostrově Herreninsel uprostřed jezera Chiemsee zámek Herrenchiemsee. Zámek není jen pouhou kopií francouzského královského paláce. Jeho průčelí je rozsáhlejší, komnaty i Zrcadlový sál jsou větší neţ ve Versailles. Dalším podstatným rozdílem je, ţe Versailles není zařízený, jelikoţ nábytek byl zničen a rozkraden během revoluce, zatímco zámek Herrenchiemsee je kompletně zařízen. K zámku náleţí rozsáhlý zámecký park, který je dílem Carla von Effnera. Díky své poloze v srdci Evropy se Bavorsko stalo tranzitním územím, kudy vedly důleţité obchodní trasy jako Ţelezná cesta či Solná stezka. Na ochranu měst a těchto kupeckých cest byla postavena řada opevnění. Tento typ obranné architektury dosáhl svého vrcholu během středověku. Typickými znaky hradů byly hradby, střelecké věţe a střílny, masivní brány s padacími mosty a stráţní věţe. Většina hradů měla i obytné části pro šlechtice a jeho dvůr. V dnešní době zbyly z mnoha hradů jen zříceniny, mnohé z nich byly však obnoveny a opraveny. Jedna z nejkrásnějších evropských pevností je pevnost Veste Coburg ve měste Coburg na severu Frank. Pevnost se můţe pochlubit 750 let trvající historií. V interiérech je moţné navštívit Lovecký sál se vzácnými vykládanými a řezbářskými pracemi nebo komnaty reformátora Martina Luthera, který zde pobýval. K nejzachovalejším pevnostem v jiţním Německu patří hrad Harburg nacházející se v blízkosti Romantické stezky v severozápadní části bavorského Algavska Švábska. Hrad byl postaven na obranu říšské cesty z Nördlingedu do Donauwörthu. Nejstarší dochovaná část hradu je Věţ zlodějů pocházející z 12. století. Mezi nejokázalejší hrady v Německu patří hrad Willibaldsburg, který se nachází nad městem Eichstät. Jeho rozsáhlý komplex s rohovými věţemi nechal postavit biskup Berthold von Eichstätt. Po třicetileté válce byl hrad opevněn a přeměněn v nedobytnou 12

21 pevnost. Na hradě se nachází Jurské muzeum, kde najdeme sbírku fosílií, která podává obraz prehistorického ţivota na území Bavorska a patří k nejzajímavějším v Bavorsku. 2.4 Chráněná území Přírodní dědictví zahrnuje památky vytvořené přírodou biologickými druhy, které mají jedinečnost nebo jsou geologicky jedinečné. Biosférická rezervace je území na kterém se vyskytuje komplex fauny a flóry, který podléhá ochraně přírody. Geopark je geologicky cenné území, na kterém se nachází konkrétní geologické dědictví a má strategii udrţitelného územního rozvoje. Geopark se zaměřuje na ochranu území, prezentaci jeho hodnot, vzdělávání a šetrné vyuţívání území cestovním ruchem. V Německu se ochrana přírody těší velké pozornosti. Ze čtrnácti národních parků Německa se v Bavorsku nachází dva a to Bayerischer Wald (Bavorský les) a Berchtesgaden. Bavorský les při hranicích s českou Šumavou je největším národním parkem Německa a rovněţ nejrozsáhlejší souvisle zalesněnou oblastí střední Evropy. Národní park Berchtesgaden je povaţován za nejkrásnější přírodní oblast v Bavorsku. Rozkládá na alpských vrcholcích a turisty láká téměř dva kilometry vysokou stěnou hory Watzmann či malebným jezerem Königssee. Druhý nejvyšší stupeň ochrany představují přírodní parky. V Bavorsku se nachází přírodní parky Frankenwald, Fichtelgebirge, Stainwald, Hassberge, Bayerische, Rhön, Bayerischerspessart, Steigerwald, Fränkische Schwiez, Frankehöhe, Altmühltal, Nördlicher Oberpfalzer Wald a Bayerischer Wald Národní park Berchtesgaden Národní park Berchtesgaden patří mezi nejstarší přírodní rezervace v Alpách. Byl zaloţen v roce 1978 a zabírá plochu 210 km 2. Pro zdejší vysokohorskou krajinu jsou typické rozsáhlé lesy a strmé skály. Území národního parku zahrnuje 5 hlavních horských pásem. Srdcem oblasti je jezero Königssee, které se jako fjord zařezává mezi horu Watzmann a pohoří Hagengebirge. Díky své nadmořské výšce 602 m.n.m je to 13

22 nejvýše poloţené jezero v Německu a zároveň svou hloubkou 190 m je i nejhlubší jezero v této zemi. Třetinu parku pokrývají skály a ledovce, další třetinu smíšené lesy a na ostatní ploše se rozkládají alpské pastviny a kosodřeviny. Alpy jsou zde formovány především Dachsteinským typem triasového vápence. 7 Nejvyšší partie přesahují výšku 2500 m. Přímo nad jezerem Königssee se tyčí druhá nejvyšší hora Watzmann ( 2714 m). Její imposantní východní stěna se od jezera zdvihá strmě téměř 2 km aţ k vrcholku. Územím parku vede 230 km turistických stezek. Na tři desítky horských chat nabízejí moţnost občerstvení i přístřeší. Strmé břehy jezera Königssee neumoţňují aţ na krátké vyhlídky procházku kolem jezera. Oblíbená vyjíţďka po jezeře směřuje k poutní kapli Sv. Bartoloměje, která stojí na poloostrůvku na pravém břehu jezera. V pozadí bílého kostelíku s červenými věţičkami a stříškou přímo u hladiny se tyčí skály. Lodí lze pokračovat aţ na jiţní konec jezera k přístavišti Salet a odtud k sousednímu jezírku Obersee. Krásnou scenérii doplňuje 400 m vysoký vodopád Röthbach Národní park Bayerischer Wald (Bavorský les) Nejrozsáhlejší německý národní park ( 243 km 2 ) se rozprostírá mezi obcemi Bayerech Eisenstein a Finsterau u hranic se Šumavou. Byl zaloţen v roce 1970 a na konci 20. století rozšířen. Park je spolu se Šumavou byl v roce 1990 vyhlášen jako biosférická rezervace UNESCO. Je to plochou největší souvislý lesní komplex v Evropě. Les pokrývá 98 % plochy, zbytek tvoří rašeliniště, lesní louky a jezírka. Místy se zachoval také prales. Téměř polovina parku je bezzásahovou zónou, kde se příroda vyvíjí bez zásahu člověka, a to i při napadením kůrovcem. Do nadmořské výšky 1200 m rostou smrkové lesy, na svazích smíšené. Mezi typické ţivočichy patří jelen, divoké prase, srnec, liška, kuna, jezevec, rys a na padesát druhů lesních ptáků. Nejvyšším vrcholem na území národního parku je Lussenser Rachel (Velký Roklan, m) v celém Bavorském lese pak Grosse Arber ( Velký Javor, m ), který je 7 JAN DRAŢAN. Německo: Bavorsko, Bádensko-W. Praha: fraytag & berndt, ISBN

23 vyhledávaným cílem turistů. 8 Nachází se zde výborně vybavený areál pro sjezdové lyţování a řada běţeckých tratí, v létě pak jezdí na vrchol kabinová lanovka. V národním parku je 300 km pěších turistických cest a 200 km cyklostezek. Mimo cesty je pohyb omezen nebo zakázán Přírodní park Hornofalcký les (Oberpfälzer Wald) Přírodní park se nachází u hranic s Českou republikou. Je charakteristický svou řídce osídlenou krajinou a nízkým pohořím. Nalezneme zde mnoho rybníčků, údolí s potoky a lesy, které zasahují aţ na území České republiky. V jiţní části parku se nachází zvlněné kopce a ţulové skalní útvary např. skála Kreuzberg, na níţ se vypíná kostel Kreutbergkirche. V západní části parku se daří borovicím a vyskytují se zde rašeliniště. Z původní fauny a flóry parku se zde vyskytují arnika a orchideje a ţijí vzácný čáp černý či ledňáček. Zajímavá je skalní formace Doost s obrovským ţulovým masivem. Kopce u čedičového kuţelu Parkstein dokládají vulkanickou činnost v nejjiţnější oblasti Bavorska. K vidění jsou stopy po vychladlé lávě. Parkem vede geologická naučná stezka Česko-bavorský geopark Česko-bavorský geopark je krajinným celkem v srdci Evropy, nacházející se na území Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a čtyř bavorských okresů Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth. 9 Dokumentuje přes 600 milionů let starou historii Země, její geologické procesy a nerostné bohatství. Ačkoli geologické projevy v této oblasti ustaly před 5 miliony let, přetrvává zde tektonika, vulkanismus, vysoký tepelný tok, vývěry termálních vod i seismická aktivita. Mnoho míst geoparku je chráněno jako přírodní a technické památky. Největší plošnou jednotkou je Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Pro území geoparku je charakteristický četný výskyt hornin a minerálů. Mnoho minerálních druhů zde byla objevena vůbec poprvé a řada nalezišť patří co do počtu popsaných minerálů k nejbohatším na světě. Díky minerálním vodám a termálním 8 viz. tabulka č.2 9 viz. tabulka č.3 15

24 pramenům vznikla významná lázeňská centra tzv. Lázeňský trojúhelník. Tvoří ho Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně, které z České republiky učinily světově proslulou oblast. V geoparku je také moţné najít bohatá loţiska nerostných surovin, která byla hojně vyuţívána uţ ve středověku. Po těţbě hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů se zachovalo mnoho hornických památek velkého kulturního i historického významu. Řada z nich jsou oblíbenými turistickými cíli, některé stále zůstávají veřejnosti nepřístupné. 75% plochy geoparku na bavorské straně zabírají 4 přírodní parky. A to přírodní park Fichtelgebirge (Smrčiny), přírodní park Steinwald, přírodní park Nödlicher Oberpfälzer Wald (Severní Hornofalcký les) a Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst (Francké Švýcarsko). Geopark nabízí vynikající ubytování, velké mnoţství sportovních i relaxačních aktivit pro celou rodinu, stejně jako kulinářské pochoutky v hospodách a pivnicích. Význam geologie je díky geoparku posilován a to prostřednictvím zpřístupňování přírodních lokalit, naučných stezek, muzejních expozic, budováním informačních center a pořádáních tematických výstav. Geopark tak prohlubuje souţití s krajinnou a seznamuje veřejnost se zajímavostmi, které nejsou běţně známé. Tímto výrazně podporuje česko-bavorskou spolupráci a zvyšuje turistickou atraktivitu regionu. Národní parky a chráněné krajinné oblasti nabízejí spoustu moţností k pěší turistice a cykloturistice neboť se zde nachází mnoho turistických a cykloturistických tras. Hojně turisticky navštěvované místo v Národním parku Berchtesgaden je Orlí hnízdo. Tato budova je postavená na horském vrcholu a vede k ní 6,5 km dlouhá neobvyklá silnice, která je jediná svého druhu na světě, byla odstřelena z pevné horniny a dokončena za pouhých 13 měsíců. Budova byla navrţena jako dárek k 50. narozeninám Adolfa Hitlera a slouţila jako jeho soukromé útočiště. K Orlímu hnízdu vedou dobře značené turistické trasy, které zaberou zhruba 2 3 hodiny chůze. Rájem pro pěší a cykloturistiku je solné městečko Laufen, v jehoţ okolí se nachází mírné vrcholky hor a jezera. V Národním parku Berchtesgaden se v září v roce 2011 poprvé konal festival pěší turistiky, který nabídnul tematické putování po celém kraji s průvodcem. V Národním parku Bayerischer Wald se taktéţ nachází kvalitně vybudovaná síť turistických tras. Například Pandurensteing ( Pandurská stezka), Goldener Steing ( Zlatá stezka) nebo Gläserner Steing ( Skelná stezka). 16

25 Nadšení cyklisté by si neměli nechat ujít návštěvu Mohanské cyklostezky. Ta patří mezi nejkrásnější dálkové cyklostezky v Německu. Je dlouhá 540 km a protíná 8 franckých krajů, vede od Aschaffenburgu, přes Würzburg, Bamberg a Kulmbach aţ k pramenům Bílého a Červeného Mohanu. Po celé své délce je stezka bohatá na záţitky. Turisté mohou objevovat zámky, středověká města, kostely a kláštery, cestu si mohou zpříjemnit ochutnávkou franckého vína nebo bavorského piva. 2.5 Mnichov Bavorskou metropoli Mnichov zaloţil bavorský vévoda Jindřich Lev. Leţí na řece Isar a nabízí velké mnoţství památek a mnoho kulturních záţitků. Mezi nejvýznamnější památky patří středověká brána Karstor, symbolem Mnichova je označována katedrála Frauenkirche. Náměstí Mareinplatz vévodí Neues Rathaus (Nová radnice) jejíţ orloj s postavičkami ve věţním arkýři poskytuje zajímavou podívanou. Na věţ radnice je moţné vyjet výtahem. Altes Rathaus (Stará radnice) ve které se nachází muzeum hraček. Mnichově se také nachází nejstarší divadlo v Evropě Münchner Marionettheater. Na břehu řeky Isar najdeme Maximilianeum, kde sídlí bavorský parlament. K nejznámějším mnichovským pivnicím patří Hofbrähaus, jejíţ současná podoba pochází z roku 1896, ale pivo se tu točilo uţ o tři století dříve. Na náměstí Königsplatz jsou postaveny tři monumentální stavby v pseudořeckém stylu a Mnichovu kdysi vynesly přezdívku Atény na Isaru, které z nich vytvořil Ludvík I. Na levé straně náměstí lze vidět budovu s korintskými sloupy, kde jsou uchovány významné nálezy ze starého Řecka a Říma nebo artefakty. Napravo náměstí Glypotothek, pyšnící se jónskými sloupy, kolonádou a expozicemi řeckého a římského sochařství. Mnichov se tako pyšní jednou z nejstarších galerií na světě Alte Pinakothek (Stará pinakotéka). Najdeme zde více neţ 800 obrazů evropských mistrů od středověku aţ po konec rokoka. Kontrastem a to jak budovou tak sbírkami je Neue Pinakothek (Nová pinakotéka). Jedná se o moderní stavbu ze světlého pískovce, která byla postavena jako domov pro královskou sbírku moderního umění. Expozice začíná tam, kde sbírky Alte Pinakothek končí, tzn. u evropského výtvarného umění od konce 18. aţ do začátku 20. století. Zhruba 5 km od centra Mnichova se rozkládá olympijský park, který byl postaven pro letní olympijské hry v roce Areál slouţí jako sportovně přírodní park, kam se 17

26 dnes chodí za rekreací, sportem i kulturou. Dominantou parku je olympijská věţ, která je svou výškou 291 m nejvyšší stavbou v Mnichově. Přes hlavní ulici od parku stojí moderní budovy koncernu BMW, v nichţ sídlí atraktivní BMW Museum, kde je moţné spatřit historii slavných vozů od začátku firmy aţ po futuristické modely. Na výstavišti Theresienwiese se kaţdoročně koná pivní festival Octoberfest. Pojmenováno bylo podle princezny Therese von Sachsen-Hildburghausen, která zde slavila svatbu s korunním princem a později králem Ludvíkem I. Doprovodný, zemědělský trh měl takový úspěch, ţe se zde začal konak kaţdý rok. Nad celou plochou výstaviště vystupuje stavba zvaná Ruhmeshalle (síň slávy) s bustami bavorských velikánů, před ní stojí socha Bavaria, ztělesňující Bavorsko. 2.6 Zemědělství v Bavorsku Bavorsko patří mezi největší agrární země a výrobce potravin v Německu. Na jeho území se nachází téměř farem, které významnou měrou přispívají k zachování bavorské kulturní krajiny. Zemědělská výroba je v Bavorsku převáţně v rukou rodinných podniků, které se zabývají především pěstování obilí, chovem dobytka a výrobou mléčných výrobků. Více jak čtvrtina německé produkce mléka pochází z Bavorska. K přednostem bavorského zemědělství patří pěstování chmele. Mezi městy Landshut a Inglolstadt se nachází nejrozsáhlejší plocha pro pěstování chmele na světě. Čtvrtina celosvětové produkce chmele pochází právě odtud. K výrobě bavorského piva se smí používat jen slad, chmel a voda. Tak zní bavorský Zákon o čistotě piva z roku 1516, což je nejstarší zákon o potravinách na světě. 10 Bavorsko spolu s Českou republikou jsou střídavě na 1. místě v konzumaci piva. Na osobu a to včetně nemluvňat připadá 160 litrů piva za rok. Na rozmanitých bavorských půdách u řeky Main (Mohan) se rodí široké spektrum špičkových vín. Ať uţ Müller Thurgau, Sylvánské zelené nebo Ryzlink. Víno z Franků je opravdu výjimečné. Proto se jakostní vína a vína, u kterých je uveden francký původ, neplní do normálních lahví, nýbrţ do nezaměnitelně tvarovaných lahví zvané Bocksbeutel. 10 Agrární země Bavorsko. [online]. [2011] [cit ]. Dostupné z: Bavorsko-.3201/index.htm 18

27 Se zemědělstvím a se zemědělskými farmami úzce souvisí agroturistika, která se v Německu začala vyvíjet uţ na přelomu 19. století, k většímu rozmachu však došlo po druhé světové válce, kdy byla zaloţena Zentralale für den Landurlaub (Centrála pro dovolenou na venkově). Mnoho farem a ekofarem nabízí ubytování přímo v zemědělské usedlosti. V Bavorsku jich najdeme přes 7000, coţ zajišťuje pracovní místo zhruba pro lidí. Velká část farem se nachází v oblasti Alp, tedy v jiţní části Bavorska. 11 Návštěvníci se mohou pohybovat v provozním prostředí farmy a seznámit se vším, co tvoří zemědělskou usedlost. Mají moţnost se aktivně účastnit jednoduchých hospodářských prací. Farmy také nabízí vyjíţďky na koních do přírody či výlety s průvodcem do okolí. 12 Návštěvníci si mohou koupit výrobky a ekologické potraviny, které byly vyrobeny přímo na farmě. 13 Farmy nejčastěji navštěvují rodiny s dětmi, co se týče zahraničních turistů tak jsou to turisté z Holandska, USA, Itálie a Francie. Německo patří mezi světovou špičku v agroturistice. 11 viz. tabulka č viz. tabulka č viz. tabulka č. 5 19

28 2.7 Slavnosti a festivaly V Bavorsku se koná mnoho slavností a festivalů, které kaţdoročně přitahují návštěvníky z celého světa. Mezi nejvýznamnější festivaly patří především operní festival Richarda Wagnera v Beyreuthu, letní operní festival v mnichovské opeře, která má světové renomé, Mozartovské slavnosti ve Würzburgu nebo Evropské týdny v Pasově a varhanní týden v Norimberku. Velkým lákadlem jsou také slavnosti jako Pašijové hry v Oberammergau, které se konají kaţdých deset let. Jejich historie sahá aţ do roku 1633, kdy obec byla zasaţena morem. Místní obyvatelé se rozhodli, ţe pokud Bůh epidemii moru od vsi odvrátí budou kaţdých deset let hrát divadelní hru Utrpení, smrt a vzkříšení Jeţíše Krista. Jejich přání bylo vyslyšeno a od té doby vystupují místní obyvatelé v této náboţensky laděné divadelní hře v roli herců. Další historickou slavností je Landshutská svatba konající se kaţdé čtyři roky. Obyvatelé městečka si obléknou středověké kostýmy a předvedou honosnou svatbu bavorského vévody Jiřího Bohatého s princeznou Hedvikou, dcerou polského krále Kazimíra IV. Jagellonského, která se konala v roce Snad nejslavnějším bavorským festivalem je Mnichovský pivní festival Oktoberfest neboli Wiesn, jak se Oktoberfestu v Mnichově lidově nazývá. Tato největší a nejslavnější lidová slavnost na světě se koná od roku 1810 a poukazuje na pravé bavorské veselí. Bavorské dobroty se podávají v pivních stanech, které zde postaví mnichovské pivovary. 14 Vrcholem Oktoberfestu je tradiční krojovaný průvod. Čelu průvodu vévodí mladá ţena na koni, která je oblečená do mnišské kutny a ztělesňuje znak města Mnichova. V roce 2010 navštívilo Octoberfest 6,4 mil. návštěvníků. 15 Pivní slavnosti, ale i další aktivity jako návštěva restaurací, rybářské lodní výlety či exkurze do výroben potravin souvisí s gurmánským cestovním ruchem. Hlavní motivací účastníků gurmánského cestovního ruchu je poţitek z konzumace, kultury stolování a poznávání cizích kultur a jídelních zvyklostí. Německá kuchyně jako taková neexistuje, jedná se spíše o souhrn různých regionálních kuchyní. Bavorská kuchyně má mnoho podobností s kuchyní švýcarskou, rakouskou ale i českou. Značnou část jídelníčku tvoří vepřové, hovězí a drůbeţí maso. K nejstarším tradičním jídlům patří Eintopf, neboli jídlo z jednoho hrnce. Jedná se o polévku zahuštěnou různými přísadami jako je zelenina, maso, párky či buřty. K nejznámějším patří různé druhy hrachové nebo 14 viz. obrázek č viz. tabulka č. 6 20

29 čočkové polévky. Nejčastější přílohou jsou brambory v různých provedeních a několik druhů knedlíků. K tradičním nápojům patří jiţ zmíněné pivo, které se někdy míchá s limonádou a vzniká Alster, coţ je oranţová limonáda nebo Radler čili citrónová limonáda. 21

30 3 Návrh produktu CR Na základě vybraných památek a dalších zajímavostí byl sestaven produkt cestovního ruchu. Jedná se o 6-ti denní autobusový zájezd do Bavorska po bavorských městech, kulturně-historických památkách, památkách UNESCO, zahrnující také poznání bavorské přírody v národním parku Berchtesgaden, zakončený prohlídkou bavorské metropole Mnichova s návštěvou pivního festivalu Octoberfest. Zájezd není věkově omezen. Je určen pro všechny, kdo se zajímá o historické, kulturní i přírodní památky a pro ty, kteří chtějí poznat pravé bavorské veselí, prostřednictvím pivního festivalu Octoberfest. Doprava je zajištěna klimatizovaným autobusem. Strava zahrnuje snídaně a večeře. Termín zájezdu: den Odjezd z ČR v ranních hodinách do města Bamberg, který tvoří největší souvislý celek starého města v Německu. Prohlídka města císařský dóm, Nová rezidence, Kostel sv. Michaela, Stará radnice, prohlídka ostrovní části města s velkým počtem barokních staveb a malebných rybářských domků, které se nazývají tzn. Malé Benátky. Odjez do Würzburgu, návštěva biskupské rezidence, která patří k nejvýznamnějším barokním zámkům v Evropě. Ubytování ve městě Würzburg,večeře. 2. den Po snídani odjezd do Regensburugu. Prohlídka města Regensburg, jeho historického centra - dóm sv. Petra, radnice, Kamenný most ze 12. století z něhoţ je krásný výhled na historické centrum města, zámecká rezidence Thurn Taxisů. Ubytování v Regensburgu, večeře. 22

31 3. den Snídaně. Odjezd z Regensburgu. Návštěva NP Berchtesgaden. Vyjíţďka k Orlímu hnízdu, umoţňující výhled na Alpy, po té průjezd tunelem hory Kehlstein a výjezd výtahem na její vrchol. Moţnost návštěvy expozice Institutu soudobé historie. Procházka k jezeru Königsee. Vyjíţďka lodí po jezeře na poloostrov sv. Bartoloměje. Prohlídka poloostrova kaple sv. Bartoloměje, kaple sv. Jana a Pavla, procházka po břehu jezera pod stěnou Watzmann. Ubytování v NP, večeře. 4. den Návštěva poutního místa Pfaffenwiknel kostel ve Wiesu, který je zapsán na světovém seznamu UNESCO. Po té odjezd na zámek Ludvíka II. Neuschwansteinen, prohlídka interiérů, moţnost procházky krásnou soutěskou pod zámkem. Odjez do Mnichova, ubytování, večeře. 5. den Návštěva bavorské metropole Mnichova. Prohlídka památek pozdně gotický kostel se zvonkohrou Frauenkirche, procházka historickým centrem města náměstí Marienplatz, Altes Rathaus, Neues Rathaus (Nová a Stará radnice), středověká brána Karlstor. Maximilianeum, kde zasedá bavorský parlament, Hofbräuhaus jedna z nejznámějších pivnic v Mnichově, náměstí Königsplatz evokující antické Řecko, galerie Neue Pinakothek a Alte Pinakothek, která patří mezi jednu z nejlepších světových obrazáren, najdeme zde obrazy např. od Leonarda da Vinci, Rembranta, Tiziana. Zastávka u olympijského parku, prohlídka olympijského stadionu s olympijskou věţí. Návštěva BMW Musea. Odjezd na ubytování. 6. den Návštěva bavorského festivalu Octoberfest. Ochutnávka bavorských specialit. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. 23

32 Itinerář zájezdu Den Vzdálenost v km Průběžné Místo a Čas Čas Poznámky km program příjezdu odjezdu 22.9 Praha - Bamberg 349 Bamberg 10:00 15: Km Bamberg Würzburg 96 Km 445 Würzburg 16:00 8:00 Ubytování večeře snídaně 23.9 Würzburg Regensburg 209 Km 654 Regensburg 10:30 7:00 Ubytování večeře snídaně 24.9 Regensburg NP Berchtesgaden 282 Km 936 NP Berchtesgad en 10:00 7:00 Ubytování v NP večeře snídaně 25.9 NP Berchtesgaden Kostel ve 10:00 12:30 Kostel ve Wiesu 206 km 1237 Wiesu 25.9 Kostel ve Wiesu 1262 Zámek 13:15 17:00 zámek Neuschwansteinen 25 km Neuschwans teinen 25.9 Neuschwansteinen Mnichov 1371 Ubytování v Mnichově Ubytování večeře 109 km 26.9 Mnichov 10 km 1381 Prohlídka Mnichova Ubytování snídaně večeře 27.9 Octoberfest Účast na October :00 Odjezd do ČR festu Mnichov Praha 385 km :00 24

33 4 Srovnání nabídky zájezdů do Bavorska do českých a německých cestovních kanceláří Pro výzkum byli vybrány 3 české a 3 německé cestovní kanceláře, které poskytují poznávací zájezdy do Bavorska. K hodnocení jejich nabídky bude pouţita konkurenční analýza Analyzovat budeme 1. Strukturu programu zájezdů 2. Ubytování 3. Cena zájezdů 4.1 České CK Cestovní kancelář Čedok Čedok působí na trhu uţ od roku 1920 a je to tedy nejstarší značka české cestovní kanceláře působící na trhu cestovního ruchu. Zkratu Čedok (Československá cestovní a dopravní kancelář) společnost poprvé pouţila v roce Ve 20. letech zakládá tradici cestování českých turistů na pobřeţí Dalmácie. Ve 30. letech má silnou pozici na domácím trhu cestovního ruchu, poskytuje také směnárenské sluţby a prodej všech typů jízdenek. V roce 1948 byl Čedok znárodněn a aţ do roku 1989 byl budován jako státní monopol cestovního ruchu. Dnes je hlavním akcionářem Čedoku americká společnost ODIEN Group, která vlastní 98 % akcií společnosti. Čedok nabízí komplexní nabídku sluţeb cestovního ruchu od příjezdové (incomingové) turistiky, kongresové turistiky, bussines travel, po pobytové a poznávací zahraniční i tuzemské zájezdy. Dále zajišťuje dopravu, ubytování, stravovaní a dopravní ceniny jako jízdenky a letenky a mnohé další. Ve své nabídce poznávacích zájezdů má 16 zájezdů do Německa z toho 5 do Bavorska. 25

34 Jedná se o zájezdy po kulturně-historických památkách: - 2-denní zájezd po historických památkách do bavorských Franků s návštěvou Norinberka - 3-denní zájezd do Mnichova s návštěvou Octoberfestu - 1-denní zájezd do Pasova s plavbou po Dunaji - 1-denní zájezd do Weidenu spojen s nákupy a koupáním aquaparku - 4-denní zájezd To nejlepší z Bavorska s výletem k Bodamskému jezeru. (Návštěva měst Norinberk, Ulm, Mnichov, Regensburg a zámků Hohenschwangau a Neuschwanstein). Všechny zájezdy jsou autobusové. Cena jednodenních zájezdů je Kč, dvoudenního zájezdz 2490 Kč, třídenního zájezdu na Octoberfest 6590 Kč a čtyřdenní zájezd 5690 Kč. Cena zájezdů zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování se snídaní a sluţby průvodce. Cestovní kancelář Geops Cestovní kancelář Geops působí na trhu jiţ 22 let. Je specialista na Itálii, Francii, Maďarsko a alpské země. Ve své nabídce má poznávací zájezdy do 40 zemí světa zaměřené na kulturní památky, přírodní krásy, umění, slavnosti a festivaly. Do Bavorska nabízí 16 zájezdů. Jedná se o zájezdy: Zájezdy po kulturně-historických památkách - 1-denní zájezd do Norimberku s prohlídkou výstavy Alberta Dcera - 2 a 3-denní zájezd po zámcích Ludvíka Bavorského - 3-denní zájezd do Mnichova s příleţitostí zúčastnit se velké galerijní noci, kdy se otevírá na 90 muzeí a galerií Mnichova. - 2 a 3-denní po bavorských městech s návštěvou termálních lázní Bad Füssing. - 1-denní zájezd do Regensburgu - 1-denní zájezd do Mnichova - 2-denní zájezd do Bambergu a Rothenburgu - 4-denní zájezd po bavorských zámcích + Tyrolsko 26

35 Zájezdy po přírodních památkách - 3-denní zájezd do NP Berchtesgaden + nejvyšší hora Rakouska Grossglockner - 3-denní zájezd do Tyrolska + Octoberfest - 3-denní zájezd na Orlí hnízdo a návštěva účast na shánění stát v rakouském Maria Alm. - 3-denní zájezd do NP Berchtesgaden + Salzburg - 3-denní zájezd do NP Berchtesgaden Adventní zájezdy - 2-denní adventní zájezd do Pasova - 2-denní adventní zájezd do Norinberku a Bambergu - 1-denní adventní zájezd do Ladshutu Zájezdy jsou autobusové. Cena jednodenních zájezdů je Kč. U dvoudenních zájezdů je cena 2990 Kč, u třídenních Kč a u čtyřdenních 3990 Kč. Cena zájezdů zahrnuje ubytování ve tří nebo čtyř hvězdičkovém hotelu, dopravu klimatizovaným autobusem, snídaní a sluţby průvodce. Cestovní kancelář Bohemian fantasy CK působí na trh cestovního ruchu jiţ 21 let. V nabídce je moţné najít oddychové a aktivní zájezdy do Itálie, České republiky i na Slovensko, či pobyty ve vysoce kvalitních hotelech v Maďarsku v termálních lázních. Hlavní náplní je však příprava zájezdů za poznáním. Další důleţitou činností CK Bohemian fantasy je sestavování zájezdů na mírů pro jednotlivce a skupiny. Do Německa nabízí celkem 10 zájezdů z toho 6 do Bavorska. Jedná se o zájezdy: Zájezdy po kulturně-historických památkách: - 2-denní zájezd do Norinberku, Bambergu a Ambergu - 4- denní po bavorských zámcích se zastávkou v olympijském zimním středisku Garmisch-Partenkirchen. - 2-denní zájezd do města Pasov a Regensburg 27

36 Zájezdy po přírodních památkách - 3-denní zájezd do NP Berchtesgaden s návštěvou Orlího hnízda a Salzburgu Adventní zájezdy - 2-denní adventní zájezd do Mnichova a Řezna Zájezdy pro děti - 3-denní zájezd do Německého Legolendu s přenocováním v Norinberku. Ceny dvoudenních zájezdů se pohybují od Kč, ceny třídenních zájezdů a čtyřdenního zájezdu 4490 Kč. V ceně je zajištěna doprava klimatizovaným autobusem, ubytování, snídaně a sluţby průvodce. Výhody - větší výběr kulturně-poznávacích zájezdů - moţnost i jednodenních zájezdů - velká nabídka zájezdů po přírodních památkách - adventní zájezdy - nabídka zájezdů na pivní festival Octoberfest - u všech zájezdů zajištěna doprava klimatizovaným autobusem - přijatelné ceny Nevýhody - méně kvalitnější ubytování neţ poskytují německé CK, nejčastěji v hotelech F1 - strava pouze snídaně - odjezdová místa nejčastěji z oblasti Čech, málo nástupních míst na Moravě 28

37 České CK poskytují poznávací zájezdy do Bavorska především po kulturněhistorických památkách. Nejčastější destinace jsou města Regensburg, Bamberg Norinberk a Mnichov. Oblíbeným tématem českých CK jsou zámky Ludvíka II. České CK se také zaměřují na bavorskou přírodu a nabízí poznávací zájezdy nejčastěji do NP Berchtesgaden, spojený s návštěvou Orlího hnízda nebo nedaleko vzdáleného Salzburgu. Dalšími častými zájezdy jsou adventní zájezdy na vánoční trhy do měst Norinberk, Bamberg či Regensburg. Zájezdy jsou autobusové. Dvoudenní aţ čtyřdenní. Je moţné se zúčastnit také zájezdu jednodenního. Cena jednodenních zájezdů je od 490 do 990 Kč Cena dvoudenních zájezdů se pohybuje od Kč Cena třídenních zájezdů je Kč Cena u čtyřdenních zájezdů je Kč 4.2 Německé CK Ceny zájezdů od německých cestovních kanceláří jsou niţší neţ od českých CK. Je to způsobeno větší trhem a tedy i velkou konkurencí, která sniţuje ceny zájezdů. Kvalita ubytování i stravování od německých CK je vyšší. Mnohdy čekají na turisty v hotelech welcome drinky na přivítanou. Mnoho německých CK však poskytují pouze ubytování bez doprovodného programu. 29

38 CK Augustus tours Cestovní kancelář Augustus byla zaloţena v roce 1997 v Dráţďanech, kde má také své sídlo. Specializuje se na kulturní zájezdy, aktivní dovolenou a na zájezdy pro individuální cestovatelé do Berlína, Lipska, Durynska, Krušných hor i Bavorska. Pro své zákazníky vybírá ty nejlepší hotely a doporučuje nejlepší restaurace regionu. Po Bavorsku poskytuje tyto zájezdy: - 5-denní zájezd do Bayreuthu, města spjatého se skladatelem Richardem Wagnerem, společně s návštěvou města Meiningu v jiţním Durynsku. 350 euro - 7-denní zájezd za poznáním bavorských tradic s návštěvou měst Bamberg, Norinberk, Mnichov, Bayreuth a Coburg. - 4-denní adventní zájezd do Norinberku a Rothenburgu. Ceny jsou v cestovní kanceláři dostupné pouze na vyţádání pro skupinu 10 osob. CK Solegro CK Solegro poskytuje letní pobytové zájezdy, sportovní zájezdy i poznávací zájezdy. Specializuje se především na mládeţ, pro kterou zajišťuje jazykové kurzy, sportovní kurzy, campy nebo tábory. Do Bavorska nabízí pouze jeden zájezd a to do Mnichova na pivní festival Octoberfest. Jedná se o třídenní autobusový zájezd, bez ubytování s přenocováním v autobuse. 1. den - odjezd z odjezdových míst a noční přejezd do Mnichova 2. den účast na pivním festivalu Octoberfest, s moţností prohlídky centra Mnichova. Ve 23:00 hod. odjezd. 3. Příjezd v ranních hodinách do místa odjezdu. Cena zájezdu je 59 euro. 30

39 Wikinger-reisen CK je specialistou na outdoorové aktivity, pěší turistiku, trekking i na cyklistické zájezdy. Wikinger-reisen je rodinná společnost se 40-ti letou tradicí. Při pořádání svých zájezdů dbá na přátelskou a uvolněnou atmosféru, na profesionalitu průvodce a na osobní svobodu a flexibilitu pro své zákazníky. Ve svém týmu má více neţ 200 průvodců. V nabídce trekkingových zájezdů do Bavorska má: - 6-denní zájezd do Bavorského lesa s výletem do Pasova - 8-denní zájezd do NP Bavorský les 625 euro,polopenze - 8-denní zájezd Bavorský les stopy v bílém a lázně Vital polopenze.3hv.hotel, - 8-denní zájezd Zimní kouzlo v Bavorském lese, spojený s běţkováním a výletem do Pasova euro,plna penze - 8-denní zájezd Na Zlaté stezce v Bavorském lese, polopenze,580 euro - 7-denní zájezd Bavorská krajina s návštěvou hradní pevností Rosenberg, polopenze, 498 euro - 8-denní zájezd do oblasti Dunajské soutěsky a město Almühltal - 6-denní zájezd do města Almühltal s výlety po kulturních a přírodních památkách oblasti - 6-denní zájezd do Mnichova a okolí - 8-denní zájezd Algavské Alpy a zámky Ludvíka II. Cyklistické zájezdy - 7-denní zájezd z Regensburgu do Rothenburgu - 8-denní zájezd Mnichov a cyklostezka kolem řeky Isar 8 nebo 4-denní zájezd na kole kolem řeky Inn a Salzach s návštěvou města Burghausen - 7-denní zájezd Mohanská cyklostezka Kulmbach Würzburg - 8- denní zájezd Mohancká cyklostezka Bamberg Aschaffenburg - 8 nebo 4-denní zájezd Algavské Alpy s návštěvou zámku Neuschwanstein 31

40 Zájezdy jsou bez dopravy. Účastníci zájezdů si musí zajistit dopravu do místa samostatně. Ubytování je ve tří aţ čtyř hvězdičkovém hotelu s polopenzí. Často jsou v ceně doplňkové sluţby jako masáţe, vstup do bazénu, sauny apod. Cena 3-denního zájezdu na Octoberfest je 59 euro. Cena 4-denních zájezdů je od euro Cena 6-denních zájezdů je od 470 euro Cena 7-denních zájezdů je od euro Cena 8-denních zájezdů je od euro V nabídce německých CK téměř vůbec nefigurují poznávací zájezdy po vlastní zemi. Jen zcela výjimečně je v nabídce CK moţné najít zájezd do Bavorska po kulturněhistorických památkách. Zřídka také nabízí poznávací zájezdy do Berlína, Mnichova či Dráţďan. Je tedy těţké najít německou cestovní kancelář, která poskytuje poznávací zájezdy do Bavorska. Mnohé cestovní kanceláře nabízí pouze zajištění ubytování ve špičkových hotelech v mnoha bavorských městech jako Mnichov, Würzburg, Regesburg či Pasov, ale bez doprovodného programu. Hojnější nabídka zájezdů je po přírodních památkách, jelikoţ Bavorsko je bohaté na cyklostezky kolem hor a krásných jezer a nabízí taktéţ spoustu moţností pro pěší turistiku spojenou s posezením v hospůdkách a ochutnávkou bavorských specialit. Další moţností jak navštívit Bavorsko s německou CK je prostřednictvím zájezdu na pivní festival Octoberfest do Mnichova. Výhody - kvalitnější ubytování, často i s doplňkovými sluţbami - lepší strava - velká nabídka zájezdů po přírodních památkách spojená s pěší turistkou a cykloturistikou - cena Nevýhody - menší nabídka kulturně-poznávacích zájezdů do Bavorska neţ u českých CK - v nabídce nefigurují jednodenní zájezdy - CK často nabízí pouze zajištění ubytování 32

41 4.3 Konkurenční analýza Analýza struktury programu zájezdů České cestovní kanceláře mají program zájezdů více propracovaný, dbají na to, aby účastníci zájezdů viděli pokud moţno to nejlepší z dané destinace a také co nejvíce jejich atraktivit ať uţ kulturních, historických či přírodních. Přitom nezapomínají na to, aby byli uspokojeny i individuální potřeby účastníků zájezdu a to tak, ţe vymezí čas pro individuální volno. Nejčastější délka zájezdů jsou 3 4 dny. Výhodou českých CK je, ţe při svých poznávacích zájezdech do Bavorska poskytují komplexní sluţby cestovního ruchu, zahrnující dopravu, ubytování a stravu, i kdyţ u většiny zájezdů jen snídaně. Ve srovnání německé cestovní kanceláře upřednostňují individuální potřeby svých zákazníků, kdy většinou zajišťují pouze ubytování v dané destinaci bez programu, který by umoţnil poznání dané oblasti. Délka zájezdů je podstatně delší neţ u českých CK a to na 4 8 dní. Cestovní kancelář Wikinger-reisen poskytuje ubytování, stravu i velice zajímavý a záţivný program po bavorské přírodě, nezajišťuje však dopravu do místa ubytování. Velice zřídka je moţné najít německou CK, která poskytuje komplexní sluţby cestovního ruchu při poznávacích zájezdech do Bavorska Analýza ubytování Co se týče kvality ubytování mají rozhodně německé CK navrch. U svých zájezdů zajišťují ubytování v nejméně 3 a 4 hvězdičkových hotelích, kde je moţné vyuţít doplňkové sluţby jako masáţe, saunu, bazén, které jsou v ceně zájezdu. Jestliţe CK zajišťuje pro svého zákazníka pouze ubytování v dané destinaci, vybírá z těch nejlepších hotelů. Hosté zde často dostávají na uvítanou welcome drinky a mají k dispozici výše uvedené doplňkové sluţby. Strava bývá formou polopenze či plné penze. České CK u svých zájezdů nedbají tolik na kvalitu ubytování. Účastníci zájezdů jsou často ubytování v hotelích tzn. Formule 1, které bývají na okraji měst nebo nejvýše ve 3 hvězdičkovém hotelu. Je to dáno především délkou zájezdu, kdy u krátkodobých 33

42 zájezdů není kladen důraz na příliš kvalitní ubytování. Co se týče stravy, jsou zajištěny pouze snídaně, popřípadě večeře Analýza ceny zájezdů Nabídka zájezdů do Bavorska se u českých a německých CK velmi liší. A to strukturou programu, délkou zájezdu, ubytováním a dalšími sluţbami cestovního ruchu. Je tedy těţké zanalyzovat, porovnat a zhodnotit jejich ceny. České cestovní kanceláře pořádají poznávací zájezdy v délce 1 4 dny, kdy se ceny pohybují v rozmezí 490 Kč u jednodenních zájezdů, aţ po 6590 Kč u třídenního zájezdu na pivní festival Octoberfest. Cena zájezdů zahrnuje dopravu, ubytování, snídaně a sluţby průvodce. Ceny jsou tedy přímo úměrné poskytovaným sluţbám. Německé cestovní kanceláře nabízí delší zájezdy a to na 4 8 dní. Ceny se pohybují v cenové relaci od 5250 Kč u čtyřdenních zájezdů, aţ po Kč u zájezdů osmidenních, kdy je brán v potaz kurz eura 25 Kč/euro. Výjimkou je třídenní zájezd na Octoberfest, kde je zajištěna pouze doprava do místa festivalu, cena zájezdu je 1475 Kč. Sluţby německých CK jsou kvalitnější neţ u českých CK. Nabízí ubytovaní v lepších a luxusnějších hotelech, kde je moţné vyuţít dalších doplňkových sluţeb, které jsou v ceně. Taktéţ strava je formou polopenze nebo plné penze, na rozdíl od českých CK, které poskytují v ceně pouze snídaně. Naopak ceny zájezdů od cestovní kanceláře Wikinger-reisen, nezahrnuje dopravu do místa ubytování, kdeţto české CK, zajišťují dopravu u všech svých zájezdů. Záleţí tedy na kaţdém cestovateli, zda upřednostní luxus s německou cestovní kanceláří nebo komplexní sluţby a hlubší poznání Bavorska s cestovní kanceláří z České republiky Srovnání zájezdů na pivní festival Octoberfest do českých a německých CK Jak české tak německé cestovní kanceláře nabízí třídenní autobusový zájezd na Octoberfest. Zájezd od českých CK je spojen s dalším programem. Zájezd od CK Čedok zahrnuje účast na festivalu spojený s poznáním Mnichova, jeho historických památek, ale také návštěvu muzea automobilky BMW, kde je moţné v moderních prostorách shlédnout vývoj vozů BMW. Poslední, třetí den zájezdu se odjíţdí do města Ingolstadt, které je známé především automobilkou Audi. 34

43 Součástí je tedy návštěva muzea Audi a před odjezdem také moţnost nákupů v jenom z nákupních center Ingolstadtu. Cena zájezdu je Kč. Zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu a snídani. CK Geops začíná svůj zájezd odjezdem aţ v pozdních večerních hodinách z Prahy. Druhý den následuje poznáním oblasti Tyrolska s účastí na slavnostním zahánění stád ve městě Mayrhofen. Teprve třetí den účast na Octoberfestu, opět spojený s návštěvou automobilky BMW. V ceně 2990 Kč je doprava klimatizovaným autobusem, ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu se snídaní. Zájezd od německé cestovní kanceláře Solegro zahrnuje pouze účast na festivalu, bez jakéhokoli dalšího programu. Zájezd je bez ubytování a stravy a součástí jsou dva noční přejezdy do Mnichova a z Mnichova. Cena zájezdu je 59 euro a zahrnuje pouze dopravu. 35

44 Počet zájezdů dle typu zájezdu Typ zájezdu Počet zájezdů od českých CK Počet zájezdů od německých CK Kulturně - historické 15 3 Za přírodou 5 16 Octoberfest 2 1 Legolend 1 - Celkem Počet zájezdů dle délky zájezdu Délka zájezdů Počet zájezdů od českých CK Počet zájezdů od německých CK 1-denní 6-2-denní 9-3-denní denní denní denní denní denní - 10 Celkem

45 5 Zhodnocení Z konkurenční analýzy vychází lépe nabídky poznávacích zájezdů do Bavorska pořádanými českými cestovními kancelářemi. Nabízí větší výběr poznávacích zájezdů, především po kulturně historických památkách. České CK nabízí komplexní sluţby cestovního ruchu zahrnující dopravu, ubytování, stravu a sluţby průvodce. Faktem je, ţe kvalita ubytování není na takové úrovní jako u německých CK, nabízí pouze ubytování v hotelích F1 nebo nejvýše ve tříhvězdičkovém hotelu se snídaní a s moţností večeře za příplatek. Celková struktura zájezdů, je ale lepší, jelikoţ účastník zájezdů pozná co nejvíce památek a zajímavostí z dané oblasti, kam je zájezd pořádán. Taktéţ cena je přiměřená a přijatelná sluţbám, které jsou poskytovány. Zahrnuje dopravu, ubytování, snídaně a sluţby průvodce. Zájezdy českých CK jsou kratší, nejčastěji na 3 dny, ale přesto má účastník zájezdu moţnost poznat to nejlepší z dané destinace. Kdeţto německé CK se zaměřují především jen na poskytování ubytování v dané destinaci bez dalšího programu, který by umoţnil bliţší poznání daného místa. Jen výjimečně Německé CK nabízejí poznávací zájezdy do Bavorska se zajištěním komplexním sluţeb a to dopravy, ubytování, stravy a sluţby průvodce. Při zajišťování ubytování CK vybírá ty nejlepší hotely, kde je moţné vyuţít doplňkových sluţeb jako saunu, bazén nebo masáţe. Tyto sluţby české CK u svých zájezdů nenabízí. Charakteristickým rysem zájezdů německých CK je, ţe u zájezdů není zajištěna doprava. Německé CK nabízí delší zájezdy neţ české CK, nejčastěji na 8 dní. Nejvíce zájezdů nabízí německé CK do přírody. Nevýhodou německých CK je, ţe často neuvádí na svých internetových stránkách ceny zájezdů, coţ můţe zájemce o zájezd nebo ubytování odradit. České cestovní kanceláře by ve své nabídce mohly zlepšit úroveň ubytování i se stravou, tak, aby součástí ceny byla i večeře. České CK by mohly také do svých zájezdů za přírodou zahrnout více programu do národního parku Bavorský les, většina zájezdů se uskutečňuje do NP Berchtesgaden. Dále zajistit více odjezdových míst z Moravy, jelikoţ, se větší mnoţství odjezdů pořádá z oblasti Čech. Německé cestovní kanceláře by mohly rozšířit svou nabídku poznávacích zájezdů po bavorských památkách a zpestřit program dosavadních zájezdů. Součástí kaţdého poznávacího zájezdu by měla být doprava. Záleţí tedy na individuálních potřebách kaţdého z nás, zda upřednostní komfort a luxus ubytování s německou cestovní kanceláří a svůj individuální program bez sluţeb 37

46 průvodce, coţ také vyhovuje velkému mnoţství cestovatelů. Nebo dávají přednost levnějšímu ubytování a stravě, ale za to se zajištěným poznáním dané destinace s českými cestovními kancelářemi. 38

47 Závěr Cílem bakalářské práce bylo analyzovat nabídku poznávacích zájezdů do Bavorska od českých a německých cestovních kanceláří. Zhodnotit, která nabídka je lepší a poskytuje kvalitnější sluţby. Následně navrhnout zlepšení nabídky zájezdů. Ke zjištění potřebných informací bylo pouţita konkurenční analýza. Analyzována byla struktura programu zájezdů, kvalita ubytování a cena zájezdů. Byly vybrány 3 české a tři německé cestovní kanceláře, které nabízejí poznávací zájezdy do Bavorska a u kterých byla srovnána tyto kritéria. Z výsledků analýzy vyplývá, ţe hypotéza se nepotvrdila. Bylo předpokládáno, ţe německé cestovní kanceláře budou mít díky většímu trhu a tudíţ i větší konkurenci na trhu cestovního ruchu větší nabídku poznávacích zájezdů do Bavorska a také za niţší ceny neţ české cestovní kanceláře. České CK, ale nabízí celkově větší počet poznávacích zájezdů do Bavorska. A to nejvíce zájezdů po kulturně historických památkách. Kdeţto u německých cestovních kanceláří převaţují zájezdy do přírody a po bavorských památkách je to jen nepatrné mnoţství. Soustředí se především na zajišťování ubytování v dané oblasti Bavorska. Není tedy dostatečně moţné srovnat ceny zájezdů, jelikoţ poskytované sluţby a struktura zájezdů se liší. Dalo by se očekávat, ţe alespoň nabídka zájezdů na pivní festival Octoberfest bude od německých CK větší a propracovanější. Opak je pravdou. České CK nabízí 3-denní zájezd na Octoberfest spojený s dalším kulturně-poznávacím programem, kdeţto 3-denní zájezd od německé CK Solegro je bez ubytování, stravy a zahrnuje pouze účast na festivalu a dopravu vţdy s nočním přejezdem. Záleţí na poţadavcích turistů, jestli se spokojí s niţší kvalitou ubytování, za to upřednostní poznání většího mnoţství míst a nasbírání více poznatků z návštěvy určitého místa. Jiní si ovšem rádi připlatí za kvalitní ubytování a další doplňkové sluţby, které jsou nabízeny. 39

48 Seznam použité literatury [1] CALOREOVÁ Paola. Bavorské hrady a zámky. 1. vyd. Praha: Slovart, s.r.o. 2004, 136 s. ISBN [2] c. 1. vyd. Praha: freytag & berndt, s. ISBN [3] HAFFNER Sebastian. Od Bismarcka k Hitlerovi. 1. vyd. München: Kindler Verlag GmbH, s. ISBN [4] JUSTOVÁ Hana. Deutschsprachige Länder. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, s. ISBN [5] OULÍK Václav. Výlety do Bavorska. 1. vyd. Praha: Petra, s. ISBN [6] SCHEJBAL Ctirad. Logistika cestovního ruchu. 1. vyd. Přerov: Elan, s.r.o, 2009, 149 s. ISBN [7] THÖNOVÁ Gabriela. Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve svobodném státu Bavorsko. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2011, 126 s. ISBN [8] TOMÁŠEK Radmil, STŘÍDA Miroslav. Německo průvodce do zahraničí. 1. vyd. Praha: Olympia a.s., 1999, 232 s. ISBN [9] Bavorsko-turistická destinace č.1 v Německu. Germany.travel [online] [cit ]. Dostupné z: [10] Základní údaje o Bavorsku. Businessinfo.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [11] Agrární země Bavorsko. [online]. [2011] [cit ]. Dostupné z: [12] Česko-bavorský geopark-geologický střed Evropy. Geopark.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 40

49 Seznam zkratek UNESCO ICE IC CR CK tzv. km Kč United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization InterCity Express InterCity cestovní ruch cestovní kancelář takzvaný kilometry Korun českých 41

50 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Počet přenocování turistů v jednotlivých bavorských okresech v roce 2011 Tabulka č. 2: Počet zahraničních turistů z jednotlivých států Tabulka č. 3: Seznam agrofarem v ČR a Bavorsku nabízející ubytování s agroturistikou Tabulka č. 4: Motivy turistů pro agroturistiku Tabulka č. 5: Konzumace biopotravin na agrofarmách Tabulka č. 6: Počet návštěvníků Octoberfestu v roce

51 Seznam obrázků Obrázek 1: zámecké schodiště se samonosnou klenbou a největší stropní freskou na světě Obrázek 2: Výhled na Bavorský les z nejvyššího vrcholu Velký Javor Obrázek 3: Mapa Česko-bavorského geoparku Obrázek 4: Pivní stan na festivalu Octoberfest 43

52 Tabulka č. 1: Počet přenocování turistů v jednotlivých bavorských okresech v roce 2011 Okres Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 09 Bayern Oberbayern Ingolstadt (Krfr.St) München, Landeshauptstadt Rosenheim (Krfr.St) Altötting (Lkr) Berchtesgadener Land (Lkr) Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr) Dachau (Lkr)

53 Okres Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Ebersberg (Lkr) Eichstätt (Lkr) Erding (Lkr) Freising (Lkr) Fürstenfeldbruck (Lkr) Garmisch-Partenkirchen (Lkr) Landsberg am Lech (Lkr) Miesbach (Lkr) Mühldorf a.inn (Lkr) München (Lkr) Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) Pfaffenhofen a.d.ilm (Lkr) Rosenheim (Lkr)

54 Okres Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Starnberg (Lkr) Traunstein (Lkr) Weilheim-Schongau (Lkr) Niederbayern Landshut (Krfr.St) Passau (Krfr.St) Straubing (Krfr.St) Deggendorf (Lkr) Freyung-Grafenau (Lkr) Kelheim (Lkr) Landshut (Lkr) Passau (Lkr) Regen (Lkr)

55 Okres Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rottal-Inn (Lkr) Straubing-Bogen (Lkr) Dingolfing-Landau (Lkr) Oberpfalz Amberg (Krfr.St) Regensburg (Krfr.St) Weiden i.d.opf. (Krfr.St) Amberg-Sulzbach (Lkr) Cham (Lkr) Neumarkt i.d.opf. (Lkr) Neustadt a.d.waldnaab (Lkr) Regensburg (Lkr) Schwandorf (Lkr)

56 Okres Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Tirschenreuth (Lkr) Oberfranken Bamberg (Krfr.St) Bayreuth (Krfr.St) Coburg (Krfr.St) Hof (Krfr.St) Bamberg (Lkr) Bayreuth (Lkr) Coburg (Lkr) Forchheim (Lkr) Hof (Lkr) Kronach (Lkr) Kulmbach (Lkr)

57 Okres Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Lichtenfels (Lkr) Wunsiedel i.fichtelgebirge (Lkr) Mittelfranken Ansbach (Krfr.St) Erlangen (Krfr.St) Fürth (Krfr.St) Nürnberg (Krfr.St) Schwabach (Krfr.St) Ansbach (Lkr) Erlangen-Höchstadt (Lkr) Fürth (Lkr) Nürnberger Land (Lkr) Neustadt a.d.aisch-bad Windsheim

58 Okres Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec (Lkr) Roth (Lkr) Weißenburg-Gunzenhausen (Lkr) Unterfranken Aschaffenburg (Krfr.St) Schweinfurt (Krfr.St) Würzburg (Krfr.St) Aschaffenburg (Lkr) Bad Kissingen (Lkr) Rhön-Grabfeld (Lkr) Haßberge (Lkr) Zdroj: Bavorský statistický úřad, dostupné z 50

59 Tabulka č. 2: Počet zahraničních turistů z jednotlivých států Počet zahraničních turistů Stát ,000 Holandsko 9,690 9,962 10,483 USA 4,444 4,291 4,769 Švýcarsko 3,682 3,856 4,186 Velká Británie 4,221 3,699 4,181 Itálie 3,072 3,102 3,296 Rakousko 2,483 2,574 2,839 Belgie 2,473 2,541 2,639 Francie 2,431 2,509 2,736 Dánsko 2,296 2,361 2,528 Španělsko 1,843 1,751 1,930 Švédsko 1,494 1,360 1,515 Rusko 1,308 1,199 1,486 Polsko 1,347 1,193 1,381 Zdroj: Bavorský statistický úřad, dostupný z 51

60 Tabulka č. 3: Seznam agrofarem v ČR a Bavorsku nabízející ubytování s agroturistikou Zdroj: THÖNOVÁ Gabriela. Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve svobodném státu Bavorsko. 52

61 Tabulka č. 4: Motivy turistů pro agroturistiku Zdroj: THÖNOVÁ Gabriela. Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve svobodném státu Bavorsko. Tabulka č. 5: Konzumace biopotravin na agrofarmách 53

62 Tabulka č. 6: Počet návštěvníků Octoberfestu v roce Zdroj: Oficiální webové stránky města Mnichova, 54

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_07_Vla5E_60. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_07_Vla5E_60 Operační program

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_08_RAKOUSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 NĚMECKO jedna ze

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Rhein - Rýn Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhneus, jméno pochází z keltského

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Tipy na výlety Solná komora

Tipy na výlety Solná komora Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla.

TREKKING V BARMĚ. Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. TREKKING V BARMĚ Unikátní průzkumná výprava do hor nově otevřených oblastí, kde masová turistika ještě nepronikla. To nejlepší z Barmy pro aktivní a dobrodružněji založené cestovatele. Trekking v horách

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY

KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY LIBUŠE TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA www. LibuseTravel.cz KRÁSY FRANCOUZSKÉ RIVIÉRY Francouzská riviéra nabízí středomořské podnebí, zářící slunce, významná přímořská letoviska, historická městečka, ale hlavně

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.33.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Spolková republika

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

So 28. 11. 2015. cena: 699,- Kč. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna 33,- Kč, jen léčebné výlohy 15,- Kč/os.

So 28. 11. 2015. cena: 699,- Kč. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna 33,- Kč, jen léčebné výlohy 15,- Kč/os. ADVENTNÍ KRAKOW (b) Vychutnejte si advent v Krakově, polském královském městě! V tento den je na královském hradě Wawel, /který je pro Poláky to co pro nás Pražský hrad/, volný vstup do některých expozicí.

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Pitztal - Alpenrose - rodinné pobyty

Pitztal - Alpenrose - rodinné pobyty Pitztal - Alpenrose - rodinné pobyty 5,6 - denní zájezd Zvýhodněné pobyty pro celou rodinu a dvě děti do 12 let ZDARMA! Kromě obligátních horských túr si můžete užít nejdelší alpskou bobovou dráhu nebo

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO. Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková

Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO. Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková Deutschsprachige Länder Deutschland Německy mluvící země NĚMECKO Německý jazyk- 7.ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková der offizielle Name- oficiální název- Bundes Republik Deutschland Německo sousedí na

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Severní Evropa Norsko Kontinent : Evropa Oblast: Severní Evropa Norsko Základní informace Hlavní město: Oslo Rozloha: 385 199 km² z toho pevnina 323 802 km² z toho 6,0 % vodní plochy Počet obyvatel: 4 691 849 (2011) Nejvyšší

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Umístění Památka Město Spolková země. Zámek Heidelberg Heidelberg Bádensko- Württembersko. Zámek Neuschwanstein Schwangau/Füs Bavorsko

Umístění Památka Město Spolková země. Zámek Heidelberg Heidelberg Bádensko- Württembersko. Zámek Neuschwanstein Schwangau/Füs Bavorsko Umístění Památka Město Spolková země 1 Zámek Heidelberg Heidelberg Bádensko- 2 Zámek Neuschwanstein Schwangau/Füs Bavorsko sen 3 Kolínský dóm (památka Kolín Severní Porýní - 4 Braniborská brána 5 Frauenkirche

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 CK TURISTA Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 4 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky uvádíme, že golf již zdaleka nemusí být drahým sportem (i když tomu

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více