Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup"

Transkript

1 Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže je společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem: Praha 5, Radlická 520/117, Jinonice, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen pořadatel ). Organizátorem soutěže je společnost PragueZones s.r.o., se sídlem Baranova 1804/25, Žižkov, Praha 3, IČ: , zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor ) 2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od od 8:00 hod do :00 hod na území České republiky v hypermarketu, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., na adrese Plzeň, Rokycanská 2656/2 (dále jen doba konání soutěže ). 3. Soutěžící: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit, pokud nejde o osoby dříve zletilé dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ), jen se souhlasem zákonného zástupce, a tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru (dále jen soutěžící nebo účastník soutěže ). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, organizátora a všech spolupracujících agentur a společností, jakož i jim osoby blízké dle 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel či organizátor zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 4. Účast v soutěži: Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže vhodí do soutěžního boxu umístěného v hypermarketu označeném v době zahajení soutěže Interspar (budoucí hypermarket Albert od ) na adrese Plzeň, Rokycanská 2656/2 (dále jen "Hypermarket") řádně vyplněný soutěžní kupón s odpovědí na soutěžní otázku dále uvedenou.

2 Po dobu konání soutěže bude v prostorách Hypermarketu vystaven jeden nákupní košík, ve kterém budou viditelně vystaveny vybrané identické soutěžní výrobky, které lze zakoupit jak v síti hypermarketů Interspar, tak v síti hypermarketů Albert (dále jen "soutěžní výrobky"). Soutěžní otázka zní: O kolik Korun českých (s přesností na celé koruny zaokrouhleno matematicky) je levnější celková kupní cena * soutěžních výrobků umístěných k okamžiku zahájení soutěže v nákupním vozíku, které lze zakoupit v hypermarketu Albert Plzeň ke dni oproti celkové kupní ceně** identických soutěžních výrobků, které lze zakoupit v hypermarketu Interspar Plzeň ke dni uzavření prodejny dne * celkovou kupní cenou se rozumí součet běžných prodejních cen soutěžních výrobků - tzn. ne akčních prodejních cen výrobků stanovených zvláštní nabídkou, ke dni v hypermarketu Albert na adrese Plzeň, Rokycanská 2656/2 ** celkovou kupní cenou se rozumí součet běžných prodejních cen soutěžních výrobků - tzn. ne akčních prodejních cen výrobků stanovených zvláštní nabídkou, ke dni v hypermarketu Interspar na adrese Plzeň, Rokycanská 2656/2 Soutěžní kupón účastník získá u vystaveného vozíku. V rámci soutěžního kupónu musí soutěžící vyplnit kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a a dále odpovědět na soutěžní otázku. Soutěže se nelze zúčastnit opakovaně. V případě opakované účasti v soutěži, bude do soutěže zařazen pouze jeden soutěžní kupón soutěžícího s nejstarším datem, ostatní soutěžní kupóny daného účastníka budou ze soutěže vyřazeny. Do soutěže nebudou zařazeny řádně nevyplněné soutěžní kupóny, tj takové, které neobsahují veškeré kontaktní údaje soutěžícího či odpověď na soutěžní otázku, kupony neodevzdané do soutěžního boxu či kupony odevzdané mimo dobu konání soutěže a dále soutěžní kupóny nesplňující další stanovené soutěžní podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odevzdaných soutěžních kuponů. 5. Výhra v soutěži: 1. hlavní výhra: tříminutový bezplatný nákup jedné osoby starších 18ti let (výherce) produktů v Hypermarketu Albert Vedlejší výhra: 3x poukázka na nákup v hodnotě 1 000,- Kč v síti supermarketů a hypermarketů Albert u obchodního řetězce Ahold Czech Republic, a.s. na území celé České republiky. Hlavní výhra v podobě bezplatného nákupu v Hypermarketu Albert, Plzeň, Rokycanská 2656/2 se vztahuje výhradně na nákup potravin a drogistického zboží. Položky v rámci tohoto nákupu jsou omezeny na maximálně 2 shodné produkty tzn. produkty označené shodným EAN kódem, nákupem výrobků v oddělení sýrů, lahůdek a uzenin 1 kg od jednoho druhu výrobku, v oddělneí masa 2 kg od jednoho druhu výrobku. Z nákupu jsou vyloučeny alkoholické a

3 tabákové výrobky a spotřební zboží (tj. zejm. elektronika, hračky, textilní a papírenské zboží atd.) Výhercem 1. hlavní výhry se stane soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude ze všech zařazených odpovědí na soutěžní otázku nejpřesnější, tj. bude shodná nebo se nejvíce blíží správné odpovědi. Výhercem vedlejší výhry se stane soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude ze všech zařazených odpovědí na soutěžní otázku druhá až čtvrtá nejpřesnější v pořadí. V případě více shodných odpovědí na soutěžní otázku na daném pořadí rozhodne o výherci přesnější odpověď daných soutěžících na další vědomostní soutěžní otázku dodatečně stanovenou organizátorem soutěže. Jediná a správná odpověď na soutěžní otázku bude organizátorem zjištěna dne Tato odpověď je jako jediná považována za správnou a bude o ní zhotoven zápis potvrzený právním zástupcem organizátora. Dne bude v prostorách Hypermarketu Plzeň u vystaveného košíku uvedena správná odpověď na soutěžní otázku. Výherce hlavní výhry bude organizátorem kontaktován na telefonním čísle uvedeným v rámci soutěžního kupónu za účelem stanovení podmínek pro předání resp. realizaci výhry, a to nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže. Hlavní výhra bude předána resp. realizována v termínu v prostorech Hypermarketu Plzeň. Vedlejší výhry v podobě poukazu na nákup budou výhercům zaslány na adresu uvedenou v rámci soutěžního kupónu nejpozději do V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle stanovených pokynů organizátora z důvodu na straně výherce, či se s výhercem hlavní výhry nepodaří telefonicky spojit do 14 dnů od skončení soutěže ani na základě 5 pokusů, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch pořadatele. 6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže, tj. jména, příjmení, adresy, u a telefonního čísla (dále jen údaje ) do databáze společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem: Praha 5, Radlická 520/117, Jinonice, PSČ , IČ: jakožto správce (dále jen správce ), a s jejich následným zpracováním, případně prostřednictvím zpracovatele, pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům

4 a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Účastníci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a organizátor je oprávněn užít v souladu s 84 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a organizátora v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukověobrazové) záznamy účastníků (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním odměn a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci. 7. Práva a povinnosti pořadatele a organizatora: Pořadatel a organizator si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Pořadatel a organizator si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Pořadatel a organizator si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Současně si pořadatel vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého, trestného či podvodného jednání. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži, jakož i právo rozhodnout s konečnou platností o jakýchkoliv reklamacích, námitkách či sporných otázkách, které se v souvislosti se soutěží vyskytnou. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní jakoukoli ze stanovených podmínek soutěže pro získání výher. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli. 8. Závěrečná ustanovení Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za neoprávněnou manipulaci s umístěnými soutěžními výrobky ve vystaveném nákupním košíku. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pro určení správné odpovědi na soutěžní otázku je rozhodující stav a počet umístěných soutěžních výrobků k okamžiku zahájení doby konání soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účasti, nemá nárok na výhru. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na a Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

5 Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Úplná pravidla jsou k dispozici na a Pravidla ze dne

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více