J9v. schůze dne. Jq. 4. Qo {lf. JUDr. Petr Dětský v. 1=. vcj) f_e,~ Vedoucí odd. právního, kontroly a stížností. Ing. Zdeňka Tomíčková vedoucí OTMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J9v. schůze dne. Jq. 4. Qo {lf. JUDr. Petr Dětský v. 1=. vcj) f_e,~ Vedoucí odd. právního, kontroly a stížností. Ing. Zdeňka Tomíčková vedoucí OTMS"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Materiál pro zastupitelstvo číslo: BJ2014/0938 Pořadí v programu: 1 l J9v. schůze dne Jq. 4. Qo {lf Zásady prodeje jednotek op n ným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ 1, které byly nově po zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu {"Nové Zásady") zpracoval: projednáno s: Mgr. Kateřina Dubská ved. oddělení - právník JUDr. Petr Dětský v. 1=. vcj) f_e,~ Vedoucí odd. právního, kontroly a stížností Ing. Zdeňka Tomíčková vedoucí OTMS Ing. Oldřich starosta MČ Pl Lomecký předkládá: Tomáš Macháček zástupce starosty v stské části 1 K jednání přizvat: Mgr. Kateři ved. odděly- právník Poznámka: návaznost na UZ14_0593 ze dne

2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Návrh usnesení: m. schťlze dne j_q' Lf. Qc 1lJ- Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcťlm v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěře'hých MČ 1, které byly nově po zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu ("Nové Zásady") 1) bere na vědomí usnesení Zastupitestva MČ 1 č. UZ14_0593 ze dne 11. března 2014, kterým bylo v bodě 2. uloženo předložit návrh zásad privatizace domu nověfařazovaných do privatizace tak, aby tyto zásady odrážely účinnost zákona č. 89/2012 Sb. 2) schvaluje Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ 1, které byly nově po zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu ( tzv. "Nové Zásady"), jejichž návrh je uveden v příloze tohoto usnesení 3) 3.1 ukládá zajistit postup v souladu se Zásadami prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ 1, které byly nově po zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu ("Nové Zásady") Zodpovídá: Ing. Oldřich Lomecký Termín: DC.vodová zpráva pro jednání ZMČ Pl dne : Dne bylo usnesením ZMČ Pl č. UZ14_0593 rozhodnuto o zařazení dalších domu do privatizace obecního bytového fondu. Jednalo se o domy: Vlašská 10, čp. 357, k. ú. Malá Strana,

3 Senovážné nám. 17, čp. 1628, k. ú. Nové Město, a společně domy Dlouhá 28, čp. 710 a Dlouhá 30, čp. 711, oba k. ú. Staré Město. Pro tyto nově zařazované domy bylo zároveň rozhodnuto druhým bodem jmenovaného usnesení "předložit Zastupitelstvu MČ 1 návrh zásad privatizace domu, uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, odrážející účinnost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník". Předkládaný návrh tzv. "Nových Zásad" tedy reflektuje na tento úkol uložený ZMČ Pl. Pokud bude navrhované usnesení předkládané v tomto tisku přijato, bude moci být zahájena privatizace i v těch domech, kde je již nutné zcela se podřídit nové právní úpravě stanovené občanským zákoníkem. "Nové Zásady" navíc volně navazují na stávající Zásady privatizace a Zásady pro tzv. II nabídky a vycházejí z nich. Zásadním rozdílem je pak pouze systém výpočtu kupní ceny, kdy se nově vyhází ze znaleckého posudku na konkrétní jednotku a cenu v místě a čase obvyklou. Vedle toho se navrhuje automatická sleva z ceny v místě a čase obvyklé. Pro stanovení výše slevy vyjádřené v procentech se navrhuje využít rozmezí %, kdy konkrétní výše slevy procenty vyjádřená je na rozhodnutí ZMČ. Jako příklad lze uvést např. bytové jednotky na adrese Říční 11, čp. 532, k. ú. Malá Strana (s přihlédnutím ke stáří znaleckých posudku muže být v tuto chvíli v lokalitě jistá odchylka, ale nedomníváme se, že markantní). Bl č. 532/3 - výměra 80,9 m2:. "privatizační cena" (ZP XII.2012) ,- Kč/80,9 m'l tj. cca ,- Kč/m2. obvyklá cena obsazené jednotky (ZP III.2013) ,- Kč/80,9 m '2.. tj. cca ,- Kč/m2 obvyklá cena neobsazené jednotky (ZP III.2013) ,- Kč/80,9 \1\12- tj. cca ,- Kč/m2 cena při použití posledně uvedených částek v případě poskytnutí 40% slevy cca ,- Kč/m2 cena při použití posledně uvedených částek v případě poskytnutí 50% slevy cca ,- Kč/m2 cena při použití posledně uvedených částek v případě poskytnutí 60% slevy..cca ,- Kč/m2 Bl č. 532/5 - výměra 222,7 m2: "privatizační cena" (ZP XII.2012) ,- Kč/222,7 m '2- tj. cca ,- Kč/m2 obvyklá cena obsazené jednotky (ZP III.2013) ,- Kč/222,7 W\ 2- tj. cca ,- Kč/m2 obvyklá cena neobsazené jednotky (ZP III.2013) ,- Kč/222,7 vn1. tj. cca ,- Kč/m2

4 cena při použití posledně uvedených částek v případě poskytnutí 40% slevy.. cca ,- Kč/m2 cena při použití posledně uvedených částek v případě poskytnutí 50% slevy..cca ,- Kč/m2 cena při použití posledně uvedených částek v případě poskytnutí 60% slevy..cca ,- Kč/m2 pozn.: použité znalecké posudky nejsou pro svou obsažnost součástí tisku, ale pro jednání ZMČ budou k dispozici k nahlédnutí u Mgr. K. Dubské Obsah: 1. návrh usnesení 2. Duvodova_zprava_.html 3. Nove_Zasady 4. UZ14_0593_ pdf 5. LV_ 484_Vlasska_357 _MS.pdf 6. LV_661_Dlouha_710_a_711_SM.pdf 7. LV_1271_Senov._nam._1628_NM.pdf

5 \c_ ZÁSADY PRODEJE JEDNOTEK OPRÁVNENÝM NÁJEMCŮM v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části 1, které byly nově po zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu (dále Nové Zásady") přijaté na... zasedání Zastupitelstva MČ 1 usnesením číslo UZ... _ ze dne I. Úvod Městská část 1 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a v návazností na Zásady prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části 1, jejich oprávněným nájemcům, v platném znění (dále Zásady") nabízí oprávněným nájemcům jednotek možnost odkoupení jimi užívaných bytů, a to v domech, kde bylo po rozhodnuto usneseními Zastupitelstva MČ 1 o jejich zařazení mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu. Tyto Nové Zásady" se týkají těch oprávněných nájemců, kteří nemají dluhy na nájemném a úhradách za služby spojené s užíváním bytu a splňují obecné podmínky pro privatizaci obecního bytového fondu ve smyslu Zásad". Pro účely těchto Nových Zásad" se rozumí: li. Vymezení fpo!mů'... Komen~f [KD1]: nutná terminologie 1.ouumou - ououuuuoumuuumm m muumuumumomu- " plizpůs obemi dle NOZ Nemovitou věd pozemky ve smyslu 498 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění. Pozemkem pozemek identifikovaný parcelním č íslem a katastrálním územím, který byl vymezen v prohlášení vlastníka dle 1166 a souv. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, evidovaný ve veřejném seznamu vedeném katastrálním úřadem. Budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Jednotkou prostor zahrnující byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné ( 1159 z. č. 89/2012 Sb.). Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k trvalému bydlení, a to včetně tzv. administrativně rozdělených bytů. V I I ZÁSADY PRODEJE JEDNOTEK opravntn'hf NÁJEMcůM v domech ve vlastnictvf Hlavnlho města Prahy, svmcných MčstJ kt čás t i I, které byly novl: po I. I zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního b)1ovcho fondu (dále _No\'Č ZAsad)'')

6 případech administrativně rozdělených bytů se za oprávnene nájemce považují všichni oprávnění nájemci všech částí administrativně rozděleného bytu. Společnými částmi nemovité věci/domu alespoň části nemovité věci, které mají podle své povahy sloužit vlastníkům jednotek v domě společně, tzn. jsou určené pro společné užívání; zejména pozemek, na němž byl dům zřízen (nebo věcné právo, které vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům), základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schod i ště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektriky, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domů považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství( 1160 z. č. 89/2012 Sb.). Podlahovou plochou bytu půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu ( 2 a 3 nař. vl. č. 366/2013 Sb.) Vlastníkem je Hlavní město - Městská část 1 (dále "Vlastník", Prodávající"). Prodejem, resp. převodem jednotky vydání rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k jednotce v domě ve smyslu těchto Nových Zásad". Kupujícím, koupěchtivým, resp. nabyvatelem oprávněný nájemce dle čl. Zásad" (dále Kupující, Koupěchtivý, Nabyvatel"). I těchto Nových Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky smlouva ve smyslu 1099 a násl. z. č.,89/2012 Sb. - nového občanského zákoníku. Ill. Předmět převodu Předmětem převodu jsou jednotky v domech svěřených MČ 1, vymezené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění jako prostorově oddělené části domu - byty včetně jejich příslušenství a odpovídajícího podílu na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. IV. Za!lštění realizace prode!e Realizaci prodeje jednotek ve smyslu těchto Nových Zásad" zajišťuje Oddělení správy nemovitostí a privatizace Odboru technické a majetkové správy Úřadu městské části 1. V. Kupní cena Kupní cena jednotky je stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem v oboru oceňování nemovitostí v cenách v čase a místě obvyklých za neobsazené jednotky. VI. Slew z kupní ceny Z kupní ceny stanovené dle čl. V. těchto Nových Zásad" budou poskytovány automatické slevy stanovené '") I takto: výsledná kupní cena jednotky se stanoví automaticky ve ~ýš ~ %... Komentáf[KD2]: více vizp!iloha z ceny stanovené pro tento účel znaleckým posudkem v ceně v čase a místě obvyklé..-!~v;.~~~~:;~.~;sku - výpočtyna ZÁSADY PRODE.JE JEDNOTEK OPRÁVNtNÝM NÁJEMCŮM v domech \'C \'lntnictvf Hl1\111ho měsla Prahy, svčtcných Mestské Usti I,.1... které b)iy no\'f po I. I zatazcny mezi domy, kde bude umo1.nčn.a privatizace obecního b)10\iho fondu (dalc No\'é Zásady")

7 VII. Postup při převodu lednotek Při převodu jednotek bude postupováno v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. - novým občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy, všechny v platném znění. Oprávnění nájemci jednotek vymezených dle čl. Ill těchto Nových Zásad", kteří nemají dluhy na nájemném a úhradách za služby spojené s užíváním bytu, obdrží od městské části písemnou nabídku na převod jednotky vymezené ve smyslu 11S9 z. č. 89/20121 Sb. V nabídce budou uvedeny všechny podmínky převodu stanovené zákonem, kupní cena a termín pro písemnou akceptaci nabídky převodu. V případě nevyužití nabídky převodu jednotky oprávněným nájemcem zůstává tato jednotka ve vlastnictví obce Hl. m. Prahy - Městské části 1. Zájemce o převod jednotky vymezené ve smyslu 11S9 z. č. 89/2012 Sb. je povinen doručit pověřenému zástupci vlastníka spolu s písemnou akceptací oficiální nabídky převodu současně doklad o složení zálohy ve výši ,- Kč za převáděnou jednotku na účet určený MČ 1. Nebude-li splacení této zálohy doloženo, k akceptaci se nepřihlíží. Ztratí-li zájemce o převod jednotky vymezené ve smyslu 1159 z. č. 89/20121 Sb. po provedení písemné akceptace zájem, složená záloha propadne ve prospěch MČ 1. Rovněž v p ř ípadě nezaplacení kupní ceny v termínech dohodnutých v uzavřené smlouvě o převodu vlastnictví jednotky propadá záloha ve prospěch MČ 1, což bude v této smlouvě o převodu vlastnictví jednotky zakotveno jako sjednaná smluvní pokuta. Vlastník zajistí sepsání smlouvy o převodu vlastnictví jednotky vymezené ve smyslu 1159 z. č. 89/20121 Sb. Současně s podpisem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky vstoupí nabyvatel do práv a závazků vyplývajících ze stávající smlouvy o správě domu v rozsahu dle svého spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci. Smlouva bude současně obsahovat ujednání reflektující na práva a povinnosti stran ve smyslu z. č. 89/2012 Sb. Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky za obec Hl. m. - MČ 1 podepisuje v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva MČ 1 starosta MČ 1 nebo jiná pověřená osoba. Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky společně s potřebnými doklady předloží vlastník katastrálnímu úřadu k provedení vkladu do katastru nemovitostí po vydání tzv. Doložky správnosti" ze strany MHMP. Daň z převodu nemovitostí je povinen zaplatit prodávající, správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je povinen zaplatit kupující (přiznání k dani z převodu nemovitosti podává za MČ 1 Hl. m. }. Kupní cena jednotky bude uhrazena na účet MČ 1, a to do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Do doby zaplacení kupní ceny v plné výši nebude podán návrh na vklad ani v případě, kdy bude vydána Doložka správnosti" ve smyslu předchozího odstavce. V případě, že kupní cena nebude splacena v termínu dohodnutém ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky, má prodávající právo na odstoupení od smlouvy. Ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky bude dále sjednáno pro případ prodlení s plněním peněž i tého dluhu ~ I ZÁSADY PRODEJE JEDNOTEK OPRÁVNtNÝM NÁJEMci'JM v domech ve vlastnictvl Hlavniho mč.514 Prahy, svč f cných Mfstské čás ti Proh.ii I, -" L.1cré byly nov! po I. I zafaz.cny mezi domy, kde bude umoznčrui priv11ili7acc obecniho b)10\'čho fondu (dále No\'ě Zásad)"')

8 právo prodávajícího požadovat od dlužníka vedle plnění tohoto dluhu úroky z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem a smluvní pokutu ve výši 12% p.a. z dlužné částky. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky bude obsahovat závazek kupujícího zachovat užívání převáděné jednotky k účelům trvalého bydlení, a to minimálně v rozsahu, jaký byl ke dni převodu. Smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebude obsahovat žádné omezení s dispozicí s jednotkou po jejím převodu na nabyvatele. XII. Závěrečné ustanovení Tyto Nové Zásady" prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části 1, které byly nově po zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení v Zastupitelstvu MČ ZÁSADY PRODEJE JEDNOTEK OPRÁ VNtNÝM NÁJEMCOM v domech \ "C vlutnich I Hlavního mčsta Prahy, svffcných MěstJké čájti I, L1cré h)1y no,! po I. I zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatiucc obccplho b)10\'ého fondu (dále No"é Zásady'')

9 Městská část 1 Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 31. zasedání číslo UZ14_0593 ze dne Návrh na zařazení dalších domů do privatizace Zastupitelstvo městské části 1. rozhodlo o privatizaci domu: Vlašská 357/10, k. ú. Malá Strana Senovážné nám. 17 /1628, k. ú. Nové Město a společně domy Dlouhá 710/28 a Dlouhá 711/30, k. ú. Staré Město 2. ukládá předlož i t Zastupitelstvu MČ 1 návrh zásad privatizace domu, uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, odrážející účinnost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 2.1 Zodpovídá: Rada městské části 1 Termín: Ing. Oldřich Lomecký starosta Městské části l Daniel Hodek zástupce starosty Městské části l zpracoval: předkládá: bod jednání: MUDr. Jan Votoček, předseda FV ZMČ Pl Ing. Oldřich Lomecký, Starosta MČ Pl BJ2014/0474

10 VÝPIS Z KATAS~OVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :37:50 Vyhotoveno bezúplatné dálkovým pf/stupem pro účel: Ostatní činnosti, č.j.: 0001 pro Městská část 1 Okres: CZOlOO Hlavní město Obec: Kat.území: Malá Strana List vlastnictví: 484 A Vlastník, jiný oprávněný V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné Vlastnické právo Hlavní město, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, řadě Identifikátor Podíl Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, Nové Město, ČÁSTEČNÝ VÝPIS B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany zastavěná plocha a pam. rezervace - nádvoří budova, pozemek v památkové rezervaci Na pozemku stojí stavba: Malá Strana, č. p. 357, bydlení Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany Malá Strana, č.p. 357 bydlení 28 památkově chráněné území Bl Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu D Jiné zápisy - Bez zápisu Plomby a upozornění - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991. POLVZ:l6/1996 Pro: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, Nové Město, Hlavní město, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Z / RČ/ IČO: F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrál.ní úřad pro hiavní město Prahu, Katastrál.ní pracoviště, kód: 101. Vyhotovil: Vyhotoveno: :31:58 Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovíště, kód: 101. strana 1

11 VÝPIS Z - KATASTRU NEMOVITOSTI prokazující stav evidovaný k datu :37:50 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým pfístupem pro účel: Ostatnf činnosti, č.j.: 0001 pro Městská část 1 Okres: CZOlOO Hlavní město Kat.území: Staré Město List vlastnictví: 661 Obec: A Vlastník, jiný oprávněný V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné Vlastnické právo Hlavní město, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, SJM Maha Petr Ing. a Malešová Hana Mgr., Dlouhá 710/28, Staré Město, řadě Identifikátor / /0806 Podíl 93/100 7/100 Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, Nové Město, SJM = společné jmění manželů /100 B Nemovitosti Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany Staré Město, č.p. 710, 711 Č.p. / Č.jednotky 710/1 Způsob byt využití bydlení 724, LV , LV 576 na LV 840 památkově chráněné území Podíl na Typ společných částech Podíl na jednotky domu jednotce byt.z. 4/100 Spoluvlastníci / /0806; Maha Petr Ing. a Malešová Hana Mgr. 710/2 byt 710 byt.z. 3/ /3 byt /4 byt /5 byt /6 byt /7 byt /8 byt 710 byt.z. 2/100 byt.z. 3/100 byt.z. 2/100 byt.z. 3/100 byt.z. 7/100 byt.z. 3/100 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště, kód: 101. strana 1

12 Okres: CZOlOO Hlavní město Kat.území: Staré Město VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :37:50 List vlastnictví: 661 Obec: V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Typ stavby Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany Č.p./ Č.jednotky 710/9 Způsob byt využití na LV 710 Typ jednotky byt.z. 710/10 jiný nebytový prostor 710 byt.z. 710/11 garáž /12 jiný nebytový prostor /13 byt 840 byt.z. byt.z. byt.z. Podíl na společných částech Podíl na domu jednotce 4/100 3/100 1/100 6/100 3/100 Spoluvlastníci / /0806; Maha Pe.tr Ing. a Halešová Hana Mgr. 711/14 byt 710 byt.z. 6/ /15 byt /16 byt /17 byt /18 byt /19 byt /20 byt /21 jiný nebytový prostor 710 byt.z. 6/100 byt.z. 4/100 byt.z. 4/100 byt.z. 4/100 byt.z. 3/100 byt.z. 4/100 byt.z. 16/100 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti CR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovíště, kód: 101. strana 2

13 Okres: CZOlOO Hlavní město Kat.území: Staré Město VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :37:50 List vlastnictví: 661 Obec: V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Typ stavby Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany Č.p. / Č.jednotky Způsob využití na LV 711/22 jiný nebytový prostor /23 jiný nebytový prostor 710 Bl Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu Typ jednotky byt.z. byt.z. Podíl na společných částech Podíl na domu jednotce 5/100 4/100 D Jiné zápisy Typ vztahu Oprávnění pro o Vlastnictví jednotek Povinnost k Stavba: Staré Město, č.p. 710, 711 Z / Listina prohlášení vlastníka budovy V9 1264/1999. Plomby a upozornění - Bez zápisu POLVZ:137/1999 Z / E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Upozornění: Tento vypis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části Bl, c, poznámky v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění (plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu a nebytového prostoru. Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrá1ní úřad pro h1avní město Prahu, Katastrá1ní pracoviště, kód: 101. Vyhotovil: Vyhotoveno: :34:11 český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu kata s tru nemovitostí CR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovišt ě, kód: 101. strana 3

14 ~ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :37:50 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým pffstupem pro účel: Ostatní činnosti, č.j.: 0001 pro Městská část 1 Okres: CZOlOO Hlavní město Kat.území: Nové Město A Vlastník, jiný oprávněný Obec: List vlastnictví: 1271 V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné Vlastnické právo Hlavní město, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, řadě Identifikátor Podíl Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, Nové Město, ČÁSTEČNÝ VÝPIS B Nemovitosti Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany zastavěná plocha a nemovitá kulturní nádvoří památka, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci Na pozemku stojí stavba: Nové Město, č.p. 1628, bydlení Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Způsob ochrany Nové Město, č.p bydlení 148 památkově chráněné území Bl Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu D Jiné zápisy Typ vztahu Op r ávnění pro Povinnost k o Změna výměr obnovou operátu Parcela: 148 Z-71383/ Plomby a upozornění - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina o Protokol o rozdělení majetku dle zákona č. 172/1991 Sb. - PVZ 89/1997. Pro: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, Nové Město, Hlavní město, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Z-37992/ RČ/ IČO: F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katas tru nemovitostí CR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště, kód : 101. strana 1

15 Okres: CZOlOO Hlavní město Kat.území: Nové Město VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu : 37:50 Obec: List vlastnictví: 1271 V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrá1ní úřad pro h1avní město Prahu, Katastrá1ní pracoviště, kód: 101. Vyhotovil: Vyhotoveno: :32:55 český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovíště, kód : 101. strana 2

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného

I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného Kr610vské mlsto Slaný -PrtNjdla pro prodej bvtových jednotek a nebytových prostor z maietku mesta Sl~. I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného (schváleno zastupitelstvem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 582 ze dne 15.5.2012 k návrhu transformace majetku hl.m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl.m. Prahy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ ve vlastnictví České republiky - příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany České republiky a příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více