Rámcová smlouva. uzavřená dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová smlouva. uzavřená dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami:"

Transkript

1 Rámcová smlouva uzavřená dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami: Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Hanou Moudrou starostkou zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanou Bínovou - referentem technické správy majetku bankovní spojení: KB a.s. Česká Lípa číslo účtu: /0100 Zhotovitel: Ing. Ivo Kohák se sídlem: Malá strana 99, Hoštka IČ: DIČ: CZ zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ivo Kohákem zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivo Kohákem bankovní spojení: / Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u oddíl vložka I. Předmět rámcové smlouvy 1. Předmětem smlouvy je rámcová úprava smluvní spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem při provádění činností spojených s údržbou veřejné městské zeleně v jižní části České Lípy od Ploučnice, jak je uvedeno v příloze č. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy (specifikace předmětu veřejné zakázky jižní části od Ploučnice, mapy, specifikace činností a jednotkových cen jižní části od Ploučnice, definice a obsah technologických prací). 2. Předmětem plnění zhotovitele je údržba veřejné městské zeleně ve městě Česká Lípa a přidružených obcích v majetku objednatele podle specifikace činností a dodávek uvedených v příloze č. 3 této smlouvy a v zadávacích dokumentech objednatele. Účelem plnění předmětu smlouvy je komplexní, systematická a periodická péče o městskou zeleň, v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 2128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. 3. Místo předmětu plnění je specifikováno v příloze č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2 4. Činnosti předmětu plnění jsou blíže vymezeny v cenové nabídce zhotovitele a v definici a obsahu technologických prací, které jsou přílohou č. 3 a 4 této smlouvy. 5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s plněním předmětu této smlouvy a úkony nutné k jejich splnění jsou již zahrnuty v nabídkových cenách v rámci jednotlivých položek soupisu činností, které jsou součástí přílohy č. 3 této smlouvy a to zejména: a. zajistit a provést všechna opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu plnění; b. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. 6. Předmětem plnění jsou veškeré další činnosti a náklady s nimi spojené, nutné pro kompletní a bezvadné plnění v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, a to zejména: a) veškeré náklady na kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění v souladu se zadávacími podmínkami objednatele tj. na vybavení místa stavby, uskladnění, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení předmětu plnění; b) náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, pojištění, daně, cla, poplatky; c) náklady na provádění všech příslušných prací v souladu s platnými normami týkajících se těchto prací, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, garance d) jakékoliv další výdaje potřebné pro předmět plnění vyplývající ze specifikace předmětu plnění dle výše uvedených čl. smlouvy. 7. Veškeré související náklady musí zhotovitel zahrnout do cen příslušných položek v soupisu specifikací činností - příloha č. 3 této smlouvy. II. Platební podmínky 1. Na základě dílčí písemné objednávky objednatele a protokolárním předání bezvadného plnění dle dílčí objednávky objednateli vyhotoví každý měsíc zhotovitel příslušnou fakturu na cenu plnění. 2. Zhotovitel se zavazuje předkládat fakturu za provedené plnění objednateli v každém kalendářním měsíci nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce. Tuto povinnost nemá, pokud v daném měsíci nebylo provedeno žádné plnění. 3. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na cenu plnění. 4. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30denní po jejich doručení objednateli. 5. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti: označení příslušné organizační jednotky objednatele, IČ objednatele;

3 den splatnosti; označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol; odvolávka na tuto smlouvu; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu; soupis příloh. 6. V případě, že faktura (daňový doklad) zhotovitele nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury (daňového dokladu) objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků zhotovitelem dle této smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín plnění stanovený v této smlouvě. 9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby zhotoviteli, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 10. Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy je objednatel povinen provést až po odsouhlasení správnosti soupisu fakturovaného plnění objednatelem. Součástí každé faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy musí být příslušná dokladová evidence provedených prací a dodaného materiálu, tzv. soupis prací. III. Termín plnění 1. Zhotovitel je povinen zahájit jednotlivá dílčí plnění dle této smlouvy na základě dílčích písemných či ových objednávek objednatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky zhotoviteli. 2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady plnění, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení písemné či ové reklamace objednatele a to i v případě, že reklamaci neuznává. 3. V případech havárie je zhotovitel povinen odstranit havarijní stav do 1 pracovního dne ode dne jejího ohlášení zhotoviteli na určené tel. číslo či ovou adresu. IV. Smluvní cena 1. Cena předmětu plnění je sjednána v souladu s rozsahem předmětu plnění vymezeným v této smlouvě a její příloze č. 3 (soupis jednotkových cen), která je nedílnou součástí této smlouvy,

4 jako cena maximální. Cena za jednotlivé části předmětu plnění, které budou prováděny na základě této rámcové smlouvy, je dána jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele, a v příloze č. 3 této smlouvy. Maximální cena celkem bez DPH DPH Maximální cena celkem včetně DPH ,80 Kč ,76 Kč ,56 Kč 2. Jednotkové ceny dle přílohy č. 3 této smlouvy jsou nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. 3. Nabídková cena (resp. jednotkové ceny) zahrnují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění, resp. jeho dílčích částí, včetně všech rizik a vlivů během provádění plnění. 4. Jednotkové ceny dle přílohy č. 3 této smlouvy zahrnují předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. 5. Jednotkové ceny dle přílohy č. 3 zahrnují veškeré náklady potřebné pro kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění v souladu se zadávacími podmínkami objednatele. Ceny zahrnují též náklady na vybavení místa stavby, uskladnění, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení plnění, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných prací v souladu s platnými normami týkajících se těchto prací, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, garance, a jakékoliv další výdaje potřebné pro plnění předmětu smlouvy. 6. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 7. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. V. Sankce, záruční podmínky a podmínky předmětu plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy ve lhůtách určených touto smlouvou nebo dle požadavků objednatele pokud jsou objednatelem v konkrétním případě stanovené lhůty delší než lhůty stanovené v této smlouvě. Konkrétní druh, objem a termín plnění bude v rámci této smlouvy upřesňován měsíčním písemným požadavkem objednatele v závislosti na aktuálním stavu zeleně. Zhotovitel není bez písemného požadavku správce zeleně objednatele oprávněn zahájit plnění či jeho část. Za písemný požadavek objednatele se považuje i opatřený elektronickým podpisem osoby objednatelem pověřené. Objednateli náleží právo žádat na zhotoviteli předání jednotlivých částí plnění dílčím písemným předávacím protokolem. Pokud objednatel toto právo uplatní, je povinen tuto skutečnost sdělit zhotoviteli s dostatečným předstihem.

5 2. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli způsob odstraňování odpadu a bioodpadu, a to po zahájení plnění této smlouvy a dále při každé změně v nakládání s uvedenými odpady. 3. Zhotovitel se zavazuje předávat dokončené práce bez závad za přítomnosti obou stran na místě včetně předávacího protokolu. 4. Zhotovitel se zavazuje, že technik podílející se na plnění smlouvy a zejména zajišťující kontrolu jakosti a předávající dokončené práce, bude mít minimálně ukončené odborné středoškolské vzdělání zahradnického, zemědělského či ekologického charakteru. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ. 5. Zhotovitel se zavazuje používat stroje vhodné pro daný druh prací, tak aby práce byla provedena v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování udržované zeleně či pozemku nadměrnou vahou či nevhodným strojním zařízením. 6. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při havarijních situacích nebo v situacích, kdy hrozí materiální či zdravotní újma v nejkratším možném termínu a poskytnout součinnost při odstraňování havarijních stavů do 1 pracovního dne od požadavku na odstranění závady (havárie). 7. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění (hluk, prach, nátěr). 8. Osobou oprávněnou k vystavení dílčích objednávek, pro stanovení termínů pro provádění díla, pro přejímku díla a odsouhlasení soupisu prací je za objednatele příslušný referent zajišťující správu a údržbu veřejné městské zeleně. 9. U seče trvalých travních porostů poskytuje zhotovitel záruku podle klimatických podmínek maximálně 10 dnů od data provedení. Za vlhkého a teplého počasí tráva rychle dorůstá a tím se mění stav seče. 10. Dojde-li při sekání k poškození rostlin, je zhotovitel povinen provést ošetření keřů a stromů jutou a balzámem nebo provést jejich výměnu na vlastní náklady. Pokud tak neučiní, bude to posuzováno jako závada. 11. U řezu keřových porostů zmlazovacích a průklestů zhotovitel poskytuje záruku 3 měsíce od data předání prací bez vad a nedodělků pokud řez nezaroste novými výhony. 12. U mechanického odplevelení keřových porostů zhotovitel poskytuje záruku zaprovedenou práci maximálně 15 dní od data předání prací bez vad a nedodělků. 13. U chemického odplevelení keřových porostů poskytuje zhotovitel záruku za provedenou práci maximálně 1 měsíc od data předání prací bez vad a nedodělků.

6 14. U výsadeb poskytuje zhotovitel záruku za provedenou práci maximálně 2 roky od data předání prací bez vad a nedodělků. 15. V případě, že bude při dílčím předávání prací zjištěno, že plnění zhotovitele vykazuje vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši ,-Kč a vady plnění neprodleně odstranit. 16. Dojde-li k neodbornému provedení práce zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý takový případ. Neodborným provedením práce pro účely této smlouvy se rozumí provedení ořezu a chemického postřiku dřevin, které dřevinu trvale poškodí. 17. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace. A to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud zhotovitel nedodrží včasnost provedení na základě požadavku objednatele, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši ,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 18. Zhotovitel je povinen neprodleně zahájit práci v termínu stanoveném objednatelem v písemné objednávce nebo v termínu stanoveném operativně em. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinností. 19. Zhotovitel odpovídá za škody občanům nebo jiným subjektům způsobené jeho činností nebo včasným neodstraněním závad a nese zároveň veškeré náklady spojené s likvidací těchto škod. 20. Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne nárok dle této smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení. 21. Objednatel si vyhrazuje zadat práci, která je předmětem plnění této smlouvy, třetí osobě. 22. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění plnění porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. VI. Doba trvání rámcové smlouvy 1. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí dne Ukončit tuto smlouvu lze písemně, a to dohodou smluvních stran nebo výpovědí. 3. Bez udání důvodů je oprávněna vypovědět tuto smlouvu jakákoli ze smluvních stran. Výpovědní doba činí v takovém případě 6 měsíců a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde k opakovanému porušení závazků uvedených v této smlouvě. Výpovědní doba

7 začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Za opakovaná porušení jsou požadována zejména: Závady při jednotlivém předávání jednotlivých částí předmětu plnění, pokud budou zjištěny nejméně třikrát za rok, jestliže důvod závady nebude spočívat ve vyšší moci. Pokud zhotovitel nejméně třikrát v roce nenastoupí k odstranění objednatelem reklamované vady předmětu plnění nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace. Nedodržení technologických postupů a zásad údržby zeleně, kdy neodborný zásah způsobí trvalé poškození zeleně. Pokud zhotovitel nejméně dvakrát v roce nezajistí, aby technik podílející se na plnění smlouvy a zajišťující kontrolu jakosti nebo který bude předávat objednateli dokončené práce na předmětu plnění, měl minimálně ukončené odborné středoškolské vzdělání zahradnického, zemědělského či ekologického charakteru. 5. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi druhé smluvní straně pokud dojde k zahájení insolvenčního řízení na kteroukoliv ze smluvních stran. 6. Vyšší moc je pro účely této smlouvy událost mimo kontrolu objednatele i zhotovitele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele i objednatele. Jedná se o povodeň, záplavu, požár, výbuch, blesk, vichřici, vítr, krupobití, války, revoluce, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky. VII. Podmínky odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem. 2. Náležitosti odstoupení od smlouvy: Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran vyplývajících ze smlouvy. Vztahy smluvních stran se řídí ust. 351 obchodního zákoníku. Odstoupením se smlouva ruší od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se zpětnou platností není přípustné. 3. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: Objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit v těchto případech: bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli; v případě, že zhotovitel je v prodlení se plněním svých povinností při odstranění havarijního stavu dle této smlouvy více jak 10 dní.

8 4. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě v těchto případech: bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli; pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Zhotovitel odpovídá za škody občanům nebo jiným subjektům způsobené jeho činností, která vyplývá z této smlouvy (např. poškození vozidel či budov při sekání apod.) Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto škod. Zhotovitel je povinen prokázat minimálně 1x ročně objednateli v průběhu trvání této smlouvy, že je proti rizikům škody způsobených plněním této smlouvy platně a účinně pojištěn s minimálním pojistným krytím na způsobenou škodu ve výši ,-Kč. Zhotovitel má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnost podnikatele č.: ze dne s pojišťovnou Generali pojišťovna a.s. 2. Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 4. Případné změny a doplňky smlouvy musí být vypracovány písemně formou číslovaných dodatků smlouvy, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy a vstoupí v platnost až po potvrzení oběma smluvními stranami. 5. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Česká Lípa usnesením č.: 343/B/2012 ze dne V České Lípě dne za objednatele Mgr. Hana Moudrá, starostka v.z. Jiří Kočandrle v. r., I. místostarosta za zhotovitele Ing. Ivo Kohák v.r. Přílohy: č. 1 - specifikace předmětu veřejné zakázky jižní části od Ploučnice č. 2 - mapy č. 3 - specifikace činností a jednotkových cen č 4 - definice a obsah technologických prací

9 Příloha č. 3 Specifikace činností a jednotkových cen jižní část od Ploučnice (ceny do tabulky uvádějte bez DPH) název operace MJ předpokládaný počet MJ za dobu plnění cena za MJ celkem cena za dobu plnění sečení travnatého porostu v rovině vč. zajištění likvidace bioodpadu m , ,80 sečení travnatého porostu ve svahu vč. zajištění likvidace bioodpadu m , ,00 mulčování ttp s ponecháním travní hmoty na místě m , ,00 řez keřových porostů vč. zajištění likvidace bioodpadu m , ,00 zmlazení keřových porostů vč. zajištění likvidace bioodpadu m , ,00 mechanické odplevelení keřových porostů příp. okrasných trav a trvalek vč. zajištění likvidace bioodpadu m , ,00 chemické odplevelení keřových porostů m , ,00 zálivka rostlin m , ,00 mulčování keřů, stromů m , ,00 ostatní zahradnické práce vč. zajištění likvidace bioodpadu hod , ,00 výchovný řez stromů vč. zajištění likvidace bioodpadu ks , ,00 zdravotní a bezpečnostní řez stromů vč. zajištění likvidace bioodpadu ks , ,00 speciální řez stromů vč. zajištění likvidace bioodpadu ks , ,00 odvoz pytlů s odpadem včetně zajištění likvidace odpadu t , ,00 odvoz shrabaného listí včetně zajištění likvidace odpadu t , ,00 kompletní výsadba stromu (hloubení jamky s 50% výměnou zeminy, výsadba dřeviny s balem a obvodem 14-16cm, dřevina (původní druhy-buk, dub,jasan, bříza, habr, javor, lípa), ošetření dřeviny, zálivka dřeviny, ukotvení, ochrana kmene, mulčování ks , ,00

10 kompletní výsadba keřů (hloubení jamky s 50% výměnou zeminy, výsadba dřeviny v kontejneru K2, , dřevina (ptačí zob, hlohyně, pámelník, berberis, zlatice, vajgelie), ošetření dřeviny, zálivka dřeviny, mulčování pokácení stromu bez odstranění pařezu s nařezáním na 1 m kusy, složením na hromady či naložením, s odvozem a likvidací větví s obvodem do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí pokácení stromu bez odstranění pařezu s nařezáním na 1 m kusy, složením na hromady či naložením, s odvozem a likvidací větví s obvodem od 80 cm do 150 cm ve výšce 130 cm nad zemí pokácení stromu bez odstranění pařezu s nařezáním na 1 m kusy, složením na hromady či naložením, s odvozem a likvidací větví s obvodem od 150 cm do 300 cm ve výšce 130 cm nad zemí pokácení stromu bez odstranění pařezu s nařezáním na 1 m kusy, složením na hromady či naložením, s odvozem a likvidací větví s obvodem nad 300 cm ve výšce 130 cm nad zemí m , ,00 ks , ,00 ks , ,00 ks , ,00 ks , ,00 celková cena bez DPH za dobu plnění ,80 celková cena s DPH za dobu plnění (DPH 20%) ,50

11 Příloha č Údržba veřejné městské zeleně v České Lípě a přidružených obcích Specifikace předmětu veřejné zakázky Jižní část od Ploučnice Poř. č. název plochy pozemky parcelní čísla v rovině seč 5x (m 2 ) ve svahu seč 5x (m 2 ) v rovině seč 3x (m 2 ) ve svahu seč 3x (m 2 ) mulčování seč 2x (m 2 ) plocha keřů (m 2 ) 1 ul.válečných zajatců 4833/ sídliště Kopeček 4857/ sídliště Lukostřelecká 4596/1,4629, 4630, Škrétova / 5.května, plocha 4331/1, 4329, 4330/1, pod bývalou stanicí PHM 4332, sídliště 5.května 4642/ sjezd z I/9 do ul.vrchlického 4577,4370/1, parky Partyzánská, 3603, 3538, 3448, Pivovarská, ul. U Kovárny, Mimoňská 8 u Rybníčku, Svárovská 3566/1, sídliště U Katovny 4692/ alej Svárovská 4673/ ul.sedláčkova, Studničkova, Tovární 5281, 5474/1, 5032/2, 5078/1, 5427/2, 5085, 5110, 5084/ park Dubice (Litoměřická) 18,19 (k.ú.dubice) Dubická, Sv.Čecha, Svojsíkova stezka 5276/2, 5168/1, 5127/2, 5295/3, 5295/5, 5292/2, 5295/1, 5292/1, 5164/ Litoměřická 188, 258/1, 261/ (k.ú.dubice) 15 refýž Škrétova 4279, refýž Buckova, Hrubínova 4235, 4298/14198, 4298/2,4198,4298/2 17 Svárov- 4470, 4055/1,4472/24, Máchova/Nebeského/Č.bratří 3585, 3942, 3875/1, 2827, /Vřesová 4561, 3800/1, 4473/1 18 Svárov- Šípková/Topolová/Jasmínová /Javorová 3971/30, 3890/1, 3969/164, 156, 231, 160, 158, 232, 228, 229, Svárov- 3634, 3671/1, Luční/Šrámkova/Janáčkova /U Výtopny 20 Seifertova 4576/1, 4383/ Svárov-Na Vyhlídce 5987/1, 4, 3759/1, 3760/ louka pro volné pobíhání psů 4059/36, U Ploučnice vedle Poříční 3352/1,2, Svárov Hůrka II 3969/220, 3875/1, 3964, 4000/1, 3966/ Svárov HZS od K.Poláčka 4059/ plocha kolem Ploučnice od 5469, 5461/1, 5472/24, prádelen včetně garáží 5476/1 27 plocha u Horejska u mostu 3521/1, 3532/

12 28 plocha mezi Sportareálem a nádražím, garáže část 3322/2, 3287,3298/5 3242, refýž Bulharská 4742/ park Bulharská 4713/ Komerční banka 2900/ Kozákova, Renault TAS 5018, 5015, 5017, 2986, 5013, 5016/ sídliště Kozákova 2967,2978,2974, park M.Horákové 3125, 3127, 3129, 2816, 3124/ Sportareál 3322/1,3,5, 3194, 3323/ vedle ČS, hala Lokomotivy 3200/1, 3215/3, 3202, 3201, 3199, 3316/ sídliště B.Smetany 2900/1,15,17,19,20, 24,26, parčík Kozákova, Vohrad., Eliáš. 3012,3028,3148/1,3157/1,3005/1, 3032/1 39 park nádraží ČD 4743, dětské hřiště U Kapličky 3337/ celkem v rovině seč 5x celkem ve svahu seč 5x celkem v rovině seč 3x celkem ve svahu seč 3x celkem mulčování seč 2x celkem plocha keřů

13

14 Příloha č. 4 - Údržba veřejné městské zeleně v České Lípě a přidružených obcích Definice a obsah technologických operací údržby Seč ttp (trvalého travnatého porostu) v rovině 3x, 7x ročně Tato technologická operace představuje posečení ttp na výšku strniště dle lokálního požadavku mm, shrabání beze zbytku, naložení, odvoz a zajištění likvidace posečené hmoty dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Jde o seč v rovině do převýšení 1:4 (tzn. na délku horizontálního povrchu není převýšení mezi body vzdálenými od sebe 4 metry více než 1 m vertikální výšky). Trvalý travnatý porost je definován o různém podílu rostlin jednoděložných a dvouděložných v libovolné výšce růstu a fenologické fázi vývoje (odnožování, sloupkování, metání, kvetení, zrání ). Jde o sečení parků, sídlišť, zelených pásů apod. v intravilánu a extravilánu obce. Pro tuto operaci nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav porostu. Podíl cizích příměsí (částí) tzn. odpadky, větve apod. se při výkonu této operace sesbírají, naloží a zlikvidují současně s posečenou hmotou dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Výskyt nerovností, překážek apod. se pro tuto operaci připouští. Termíny a pořadí seče budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele od května do října dle klimatických podmínek. Seč ttp (trvalého travnatého porostu) ve svahu 3x, 7x ročně Tato technologická operace představuje posečení ttp na výšku strniště dle lokálního požadavku mm, shrabání beze zbytku, naložení, odvoz a zajištění likvidace posečené hmoty dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Jde o seč na svahu s převýšením 1:4 do 1:1 (tzn. na délku horizontálního povrchu je převýšení mezi body vzdálenými od sebe 4 metry více než 1 metr vertikální výšky až do 4 metrů). Trvalý travnatý porost je definován o různém podílu rostlin jednoděložných a dvouděložných v libovolné výšce růstu a fenologické fázi vývoje (odnožování, sloupkování, metání, kvetení, zrání ). Jde o sečení parků, sídlišť, luk i polí ve svahu. Pro tuto operaci nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav porostu. Podíl cizích příměsí (částí) tzn. odpadky, větve apod. se při výkonu této operace sesbírají, naloží a zlikvidují současně s posečenou hmotou na náklady zhotovitele. Výskyt nerovností, překážek apod. se pro tuto operaci připouští. Termíny a pořadí seče budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele od května do října dle klimatických podmínek. Mulčování ttp (trvalého travnatého porostu) 2x ročně Tato technologická operace představuje posečení ttp na výšku strniště dle lokálního požadavku mm s ponecháním hmoty na místě. Trvalý travnatý porost je definován o různém podílu rostlin jednoděložných a dvouděložných v libovolné výšce růstu a fenologické fázi vývoje (odnožování, sloupkování, metání, kvetení, zrání). Jde o sečení luk a polí v rovině i ve svahu. Pro tuto operaci nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav porostu. Výskyt nerovností, překážek apod. se pro tuto operaci připouští. Termíny a pořadí seče budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele od května do října dle klimatických podmínek. Řez keřového porostu 2x ročně Tato technologická operace představuje soubor řezů zdravotních nebo tvarovacích a průklestů u keřového porostu trnitého i netrnitého. Keřovým porostem se pro tuto operaci rozumí samostatný keřový porost (soliterní), ve skupinách (živé ploty, živé stěny, zahuštěnky) bez ohledu na šířkové a výškové rozložení keřového patra (koruny keře). Řez keřového porostu představuje řez, odklizení uříznutých částí, naložení a zajištění jejich likvidace na náklady zhotovitele dle platných předpisů. Plocha keřového porostu pro účel této technologické operace je dána půdorysnou plochou koruny keřového porostu. Pro účel této operace nerozhoduje umístění keřů v rovině nebo na svahu. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativně ovým požadavkem objednatele a operativně ovým požadavkem během roku, zpravidla v předjaří a v létě. Zmlazovací řez keřového porostu 1x ročně Tato technologická operace představuje průklest starých větví nízko nad zemí u keřového porostu trnitého i netrnitého. Keřovým porostem se pro tuto operaci rozumí samostatný keřový porost (soliterní), ve skupinách (živé ploty, živé stěny, zahuštěnky) bez ohledu na šířkové a výškové rozložení keřového patra (koruny keře). Řez keřového porostu představuje řez, odklizení uříznutých částí, naložení a zajištění jejich likvidace na náklady zhotovitele dle platných předpisů. Plocha keřového porostu pro účel této technologické operace je dána půdorysnou plochou koruny keřového porostu. Pro účel této operace nerozhoduje umístění keřů v rovině nebo na svahu. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním e- mailovým požadavkem objednatele a operativně ovým požadavkem během roku, zpravidla v předjaří.

15 Mechanické odplevelení keřových porostů, stromů příp. okrasných trav a trvalek 2x ročně Pro účel této technologické operace se rozumí mechanickým odplevelením keřových porostů, okrasných trav a trvalek odstranění nadzemních i podzemních částí plevelných rostlin s narušením půdního škraloupu na ploše záhonu. Součástí operace je též vysbírání a naložení odpadků příp. cizích předmětů z místa záhonu. Plevelné rostliny, odpadky a cizí předměty se naloží, odvezou a zlikvidují dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Jde o mechanické odplevelení keřových porostů na rovině i ve svahu, v nádobách i na povrchu zemském. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele od května do října. Chemické odplevelení keřových porostů Pro účel této technologické operace se rozumí chemické odplevelení keřových porostů postřikem formou emulgovatelného koncentrátu. Termíny, pořadí a druh herbicidního přípravku budou stanoveny písemným měsíčním a operativním e- mailovým požadavkem objednatele od května do října dle klimatických podmínek. Mulčování keřových porostů, stromů Mulčování - je rovnoměrné rozprostření organické hmoty (mulče) v souvislé vrstvě na povrch půdy o tloušťce mulče min. 60 mm, mulčovací materiál - borka (drcená) příp.dřevní štěpky + borka (drcené). Cena za technologickou operaci je celkovou cenou za operaci a mulčovací materiál na ploše 1 m 2. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele od května do října dle klimatických podmínek. Zálivka Tato technologická operace zahrnuje napuštění vody do cisterny dopravního prostředku, dovoz vody z jakékoliv vzdálenosti na místo určení, vlastní zálivku prováděnou aplikátorem na závlahovém zařízení v rovině i na svahu, v nádobách i na povrchu zemském bez ohledu na obsah plochy zalévané. Požadavky na vodu: pitná nebo užitková. Cena za 1 m 3 vody je souhrn cen za všechny náklady uvedené v definici operace. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním e- mailovým požadavkem objednatele od května do října dle klimatických podmínek. Zahradnické práce - ošetřování dřevin Jde o různé práce např. oprava ukotvení stromů, likvidace výmladků stromů, úklid spadlých větví, úklid záhonů, vypletí kořenové zóny stromu, ruční rozhrnutí zeminy nebo kompostu, ruční aplikace kompostu, hnojiva apod. včetně naložení, odvozu a zajištění likvidace odpadu, bioodpadu dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem v průběhu roku. Shrabání listí Tato operace zahrnuje shrabání listí z ploch (trávníků i porostů), vč. sběru případných odpadků a cizích předmětů a jejich naložení, odvoz a zajištění likvidace dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Jde o shrabání listí na rovině i ve svahu bez ohledu na výšku vrstvy spadaného listí. Cena za operaci je souhrn všech cen uvedené v definici na ploše 1 m 2. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele během roku, zpravidla na podzim. Výsadba stromu Tato operace zahrnuje hloubení jamky s 50% výměnou půdy, výsadbu dřeviny s balem o obvodu kmínku cm, nákup, dovoz a ošetření dřeviny, zálivku, ukotvení, ochranu kmene jutovým obalem a proti mechanickému poškození při seči, zamulčování. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele v průběhu roku, zpravidla na jaře a na podzim. Výsadba keřů Tato operace zahrnuje hloubení jamky s 50% výměnou půdy, výsadbu kontejnerové dřeviny o objemu 2,5 l nebo s balem, nákup, dovoz a ošetření dřeviny, zálivku, zamulčování. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým požadavkem objednatele v průběhu roku, zpravidla na jaře a na podzim.

16 Odvoz odpadků Tato operace zahrnuje naložení pytlů s odpadem, který byl uklizen ze zeleně, odvoz a likvidace dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Termíny budou stanoveny operativním ovým požadavkem objednatele v průběhu roku. Odvoz listí Tato operace zahrnuje přistavení velkoobjemového kontejneru, jeho odvoz s naloženým listím, nebo naložení a odvoz pytlů s listím, nebo odvoz listí naloženého na dopravní prostředek a likvidace listí dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Termíny a pořadí budou stanoveny operativním ovým požadavkem objednatele v průběhu roku, zpravidla však na podzim. Kácení stromů Tato operace představuje pokácení stromu bez odstranění pařezu zejména v intravilánu města (na sídlištích, v parcích, podél komunikací), rozřezání kmene a větví na kusy o délce 1 m, jejich složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, odvoz a likvidaci drobnějších větví dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Kácení je rozděleno dle obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 4 kategorií kácení do obvodu 80 cm, kácení o obvodu od 80 do 150 cm, kácení od 150 do 300 cm a kácení nad 300 cm. Pro účel této operace nerozhoduje zdravotní stav dřeviny, ani její stanoviště a podmínky lokality. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým zadáním objednatele v průběhu roku, zpravidla však v období vegetačního klidu. Výchovný řez stromů Tato technologická operace představuje soubor řezů, kterými se upravuje vzhled a stavba koruny do 5 let po výsadbě v souladu s charakterem přirozeného habitu v rámci daného druhu a určení dřeviny (zapěstování korunky). Jedná se odstraňování všech větví, které si kříží nebo si navzájem konkurují a které vyrůstají z úzkého úžlabí a svírají příliš ostrý úhel. Celková cena je za řez včetně ošetření ran, dopravy a zajištění likvidace dřevní hmoty dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým zadáním objednatele v průběhu roku, zpravidla však v období vegetačního klidu. Udržovací, bezpečnostní a zdravotní řez stromů Tato technologická operace představuje soubor řezů během dalšího života stromu a zásady řezu navazují na řez výchovný (cílem je bezpečný a vitální jedinec, který odpovídá přirozenému habitu daného druhu). Jedná se o odstraňování všech rizikových větvení s ostrými úhly, poškozených neperspektivních, suchých, odumřelých, odumírajících a konkurujících si větví, kodominantních výhonů a větví nadměrně zahušťujících výhonů, které často bývají napadeny chorobami a dřevokazným hmyzem, který tyto choroby přenáší Stromem se pro tuto operaci rozumí strom ve fázi od 5 let po výsadbě, který nepotřebuje speciální řez, bez ohledu na jeho rozměry. Celková cena je včetně dopravy, jednotky motorové pily, použité plošiny, včetně zajištění likvidace dřevní hmoty dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým zadáním objednatele v průběhu roku, zpravidla však v období vegetačního klidu. Speciální řez stromů Pro účel této technologické operace se rozumí prosvětlovací, redukční, odlehčovací řez příliš hustých korun a starších stromů. Jedná se o zakrácení výhonů po obvodu celé koruny pouze u stromů starých a velmi vzrostlých, kdy je zapotřebí eliminovat nebezpečí, které tyto stromy pro své okolí v původním stavu představují. Celková cena je včetně dopravy, jednotky motorové pily, použité plošiny, zajištění likvidace dřevní hmoty dle platných předpisů na náklady zhotovitele. Termíny a pořadí budou stanoveny písemným měsíčním a operativním ovým zadáním objednatele v průběhu roku, zpravidla však v období vegetačního klidu. Bioodpad Bioodpadem se rozumí posekaná travní hmota, biologická hmota po mechanickém odplevelení a úklidu záhonů, keřových porostů a kořenové zóny stromů a dřevní hmota po řezu dřevin, likvidaci výmladků. Dále se jedná o listí. Bioodpadem nejsou odkácené kmeny stromů.

Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně

Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně Technické podmínky pro údržby veřejné zeleně Obsah 1. Seč trvalého travního porostu (ttp) v rovině nebo ve svahu 1-7x ročně... 2 1.1Seč... 2 1.2 Hrabání, sběr a odvoz listí... 3 1.3 Odvoz biologického

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami:

Rámcová smlouva. uzavřená dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami: Rámcová smlouva uzavřená dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami: 1 Objednatel: Město Doksy se sídlem: Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy IČ: 00260444 zastoupený ve věcech

Více

NÁVRH RÁMCOVÉ SMLOUVY

NÁVRH RÁMCOVÉ SMLOUVY NÁVRH RÁMCOVÉ SMLOUVY uzavřená podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami: Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428

Více

Rámcová smlouva. uzavřené dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami:

Rámcová smlouva. uzavřené dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami: Rámcová smlouva uzavřené dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami: Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ:

Více

Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva)

Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) uzavřené dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi stranami: Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká

Více

Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva)

Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) Rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) Číslo smlouvy objednatele. číslo smlouvy dodavatele.. uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), a dle 131 a násl. zákona

Více

Rámcová smlouva o dílo

Rámcová smlouva o dílo Rámcová smlouva o dílo uzavřené dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi stranami: Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle ust. 1746, odst. 2 a dále dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) na veřejnou

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva na dodávku a instalaci HW pro zprovoznění datového úložiště. Město Česká Lípa

Smlouva na dodávku a instalaci HW pro zprovoznění datového úložiště. Město Česká Lípa Smlouva na dodávku a instalaci HW pro zprovoznění datového úložiště města Česká Lípa (dále jen smlouva) uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 1. Označení smluvních stran Objednatel: Město Česká Lípa

Více

I. Označení smluvních stran

I. Označení smluvních stran Návrh Smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2856 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel:

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran 1. Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Smlouva č. Stránka 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel Česká republika Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Zastoupení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

Smlouva o dílo. č.om/358/2011. uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

Smlouva o dílo. č.om/358/2011. uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi smluvními stranami Smlouva o dílo č.om/358/2011 uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi smluvními stranami Město Břeclav se sídlem Břeclav, T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Smlouva o dílo ^ > uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo ^ > uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MURJP000GK4L Smlouva o dílo ^ > uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Rokytnice nad Jizerou, IČ; 276057 zastoupené:

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

I. Smluvní strany. Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Školní 2213, Česká Lípa. II. Výchozí podklady

I. Smluvní strany. Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Školní 2213, Česká Lípa. II. Výchozí podklady Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo číslo smlouvy zhotovitele je, číslo smlouvy objednatele je.... podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami I. Smluvní strany Objednatel:

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Návrh smlouvy o poskytování služeb č. MHÚM/2018/XXXX/SD

Návrh smlouvy o poskytování služeb č. MHÚM/2018/XXXX/SD Návrh smlouvy o poskytování služeb č. MHÚM/2018/XXXX/SD Objednatel město Studénka Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka Zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou IČ: 00298441 DIČ: CZ00298441 Bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI BEDŘICHOV

SMLOUVA O DÍLO ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI BEDŘICHOV SMLOUVA O DÍLO ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI BEDŘICHOV Obec Bedřichov se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov IČ / DIČ: 00525511 / CZ00525511 bankovní spojení: 963237369

Více

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Smlouva o dodávkách potravin

Smlouva o dodávkách potravin Smlouva o dodávkách potravin Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi uvedenými smluvními stranami smlouva ve smyslu ust. 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Město HODONÍN se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové 4/47,48,

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran 1. Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Návrh rámcové smlouvy

Návrh rámcové smlouvy Příloha dodatečných informací č. 1 úprava textu přílohy č. 9 ZD Návrh rámcové smlouvy uzavřené dle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi stranami: Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0857/0PS.DVZ 105/3224/2016

SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0857/0PS.DVZ 105/3224/2016 SMLOUVA O DÍLO č. 2016/0857/0PS.DVZ 105/3224/2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník") 1.1 Objednatel: se sídlem:

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19, Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19, Vimperk / SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Číslo smlouvy objednatele. Číslo smlouvy zhotovitele: 15379 19 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.:

VZ č.j. A-78/2017 Gastrotechnologie pro základní školu - závazný návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO. tel.: SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Městská část Praha Ďáblice Sídlo objednatele: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 IČ: 00231266 DIČ: CZ00231266 Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Kontaktní osoba:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 196/15/RMČ. 25. zasedání dne

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 196/15/RMČ. 25. zasedání dne Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 25. zasedání dne 19. 10. 2015 USNESENÍ č. 196/15/RMČ Ke smlouvě na zimní údržbu komunikací se společností Purum s.r.o. Rada po projednání I. bere na vědomí

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.hio1/2014 uzavřená podle ust. 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen Obchoz)

SMLOUVA O DÍLO č.hio1/2014 uzavřená podle ust. 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen Obchoz) SMLOUVA O DÍLO č.hio1/2014 uzavřená podle ust. 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen Obchoz) Smluvní strany Objednatel: Město Stříbro Se sídlem: Masarykovo náměstí

Více

Smlouva o dílo. 2. Zhotovitel: Otto Žítek elektro-osvětlení-elos Roháče z Dubé 2900, 470 01 Česká Lípa IČ:18347614

Smlouva o dílo. 2. Zhotovitel: Otto Žítek elektro-osvětlení-elos Roháče z Dubé 2900, 470 01 Česká Lípa IČ:18347614 Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o dílo. 1. Předmět smlouvy. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Předmět smlouvy. Smluvní strany Smlouva o dílo Smluvní strany Správa služeb hlavního města Prahy příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň zastoupená Mgr. Bohdanem Frajtem, ředitelem organizace IČO: 70889660

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace se sídlem

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran 1. Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Číslo: Společnost zastoupena: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zápis do OR: a Kupující: Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Pletí záhonů na území MO Pardubice VI

Pletí záhonů na území MO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P R O V Á D Ě N Í S E K Á N Í T R Á V Y ÚZSVM č.... uzavřená dle ustanovení 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran 1. Kupující: Sociální služby města České Lípy, p. o. se sídlem:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Autocentrum BARTH a.s. Hůrka 1798, Pardubice Michal Burkoň, MBA CZ

SERVISNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Autocentrum BARTH a.s. Hůrka 1798, Pardubice Michal Burkoň, MBA CZ SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ") I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

S M L O U V A O D Í L O dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V A O D Í L O dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů S M L O U V A O D Í L O dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Město TŘINEC I. Smluvní strany Adresa: Jablunkovská 160, PSČ: 739 61 Třinec Zastoupeno:

Více