VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ"

Transkript

1 Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: Jana Henychová šéfredaktorka časopisu Výrobní družstevnictví Datum: Ověřil: Funkce: Podpis: JUDr. Zdeněk Čáp ředitel legislativně-právního odboru Datum: Schválil: Funkce: Podpis: JUDr. Rostislav Dvořák předseda SČMVD Změna č.1: datum Garant: Ověřil Schválil: Změna č.2: datum Garant: Ověřil Schválil:

2 OBSAH: Část I ZKRATKY A POJMY Zkratky Pojmy... 4 Část II ÚČEL... 4 Část III ZÁVAZNOST... 4 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Právní předpisy Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty Přílohy Související šablony a formuláře... 4 Část V VŠEOBECNĚ Časopis výrobní družstevnictví... 5 Část VI PŘÍPRAVA VYDÁNÍ Forma a obsah časopisu Odpovědnost za vydání časopisu Editace časopisu Redakční rada... 8 Část VII TISK A DISTRIBUCE Tisk Distribuce a uložení... 8

3 Číslo změny ZMĚNY V TEXTU Změny v textu Nahrazuje se (odstraněno) Vloženo Kapitola, bod Strana Kapitola, bod Strana Komentář

4 Část I ZKRATKY A POJMY 1.1 Zkratky svaz předseda generální ředitel šéfredaktor časopis družstvo redakční rada Svaz českých a moravských výrobních družstev předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev generální ředitel Svazu českých a moravských výrobních družstev šéfredaktor časopisu Výrobní družstevnictví časopis Výrobní družstevnictví výrobní či jiné družstvo, které je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev redakční rada časopisu Výrobní družstevnictví 1.2 Pojmy podatelna místnost určená k přijímání a odesílání písemností, jejíž provoz zajišťují určení zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku Část II ÚČEL Tento pokyn předsedy určuje postup pro tvorbu a distribuci časopisu Výrobní družstevnictví. Část III ZÁVAZNOST Tento pokyn předsedy je závazný pro redakci časopisu, zaměstnance, kteří se podílejí na přípravě a distribuci časopisu. Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4.1 Právní předpisy autorský zákon tiskový zákon 4.2 Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty NP-11 Spisový, skartační a archivní řád PT-08 Vnitřní hospodaření 4.3 Přílohy Bez příloh. 4.4 Související šablony a formuláře Bez šablon a formulářů.

5 Část V VŠEOBECNĚ 5.1 Časopis výrobní družstevnictví Časopis je svým zaměřením určen členům a pracovníkům družstev, jakož i těm, kteří se o dění a činnost ve výrobním družstevnictví v České republice zajímají Časopis slouží také k propagaci družstevnictví na veřejnosti a svou silou sdělovacího prostředku, jehož vydavatelem je svaz, pomáhá prosazovat potřeby a záměry výrobního družstevnictví Časopis vytváří i přirozené propojení družstev Koncepce časopisu vychází ze zkušenosti z minulých let s tím, že jeho obsah je zaměřován v souladu se změnami v hospodářské politice České republiky a současnými potřebami družstev v návaznosti na usnesení valného shromáždění a představenstva svazu. Část VI PŘÍPRAVA VYDÁNÍ 6.1 Forma a obsah časopisu Časopis je měsíčník formátu A4, zpravidla 24 barevných stran, v nákladu cca 3200 výtisků. Je registrován Ministerstvem kultury ČR v rámci periodického tisku Registrace MK ČRE Obsah čísel je orientován především na: a) prezentaci družstev a jejich rozmanitých činností formou reportáží, rozhovorů a dalších publicistických žánrů, b) zpravodajství z jednání orgánů svazu, z činnosti zájmových sdružení, útvarů svazu, jakož i na informace z jiných družstevních organizací, c) aktuální ekonomické problémy týkající se družstev (stručné informace z oblasti legislativy, ekonomických norem daní apod.), d) informace z činnosti mezinárodních družstevních organizací, e) zahraniční poznatky z veletrhů, výstav a zkušenosti získané ze služebních cest pracovníků svazu, příp. představitelů družstev, f) problematiku výrobních družstev invalidů s ohledem na jejich specifické postavení, g) informace o nabídkách služeb jednotlivých útvarů svazu, h) inzerci, zejména s cílem napomoci družstvům při získávání dalších obchodních kontaktů a řešení jejich odbytových problémů V návaznosti na odborné zaměření své činnosti a na spolupráci s družstvy dodávají útvary svazu redakci časopisu podněty pro články, a to v termínech stanovených redakčním plánem podle bodu Současně dodávají redakci časopisu operativní informace týkající se činnosti útvarů a informují šéfredaktora o případných nejasnostech či problémech vztahujících se k družstvu, případně k jeho výrobku, zejména ve vazbě na připravovanou inzerci Inzerce v časopisu se poskytuje za úhradu s tím, že její ceny jsou stanoveny příkazem předsedy. Družstvům, která řádně plní své členské povinnosti a nemají vůči svazu závazky po lhůtě splatnosti, se inzerce na produkty jimi vyráběné a na jimi poskytované služby poskytuje bezplatně. V časopisu lze uveřejnit také inzerci na základě reciprocity. Rozsah a termín zveřejnění inzerce určuje redakce časopisu, a to s přihlédnutím k aktuálnosti inzerovaného obsahu.

6 Odpovědnost za vydání časopisu Šéfredaktor odpovídá v každém vydání za zajištěnost a publicistické zpracování vlastních a externích materiálů do jednotlivých stránek časopisu, a to jak po obsahové, tak i grafické stránce Šéfredaktor odpovídá za dodržení redakčních uzávěrek a následné dodání podkladových materiálů do tiskárny v návaznosti na redakční plán, který je stanoven pro každý kalendářní rok formou projednání na poradě vedení, a to vždy nejpozději do 1. listopadu předcházejícího kalendářního roku V případě, že šéfredaktor provádí rozhovory, případně uveřejňuje příspěvky externích autorů, jejichž povaha vyžaduje autorizaci, zajistí ji před publikací článku V případě inzerce spoluodpovídá, ve smyslu bodu věty druhé, za její věcnou a obsahovou stránku také útvar svazu, který uveřejnění inzerce doporučuje či navrhuje; obdobně to platí v případě reciproční inzerce. Příslušný útvar svazu vždy současně s předložením návrhu na inzerci předloží šéfredaktorovi veškeré podklady a doklady (např. text inzerátu či podklad pro jeho vytvoření, vyjádření k původu výrobku či služby, kopii smlouvy o reciproční inzerci, kopii faktury pro reciproční inzerci, atd.) potřebné pro realizaci inzerce Za obsah a věcnou správnost článku odpovídá autor článku. 6.3 Editace časopisu Zdrojem zpráv jsou zejména vlastní poznatky a informace, na základě osobní schůzky, návštěvy nebo dodané tiskové zprávy od kompetentního zdroje (družstvo nebo jeho PR agentura, PR agentura zajišťující celý projekt, jehož je družstvo a další firmy, o kterých je psáno, součástí). Nelze vydávat zásadní informace bez ověření u kompetentního zdroje Pokud je použito cizí dílo (převzetí z cizího webu, časopisu atd.), je vždy nutný souhlas autora. Týká se to textové i obrazové formy. Pokud je použita citace z jiného media, musí být uvedena informace o tom, odkud byla přejata. Články je možno doplnit fotografiemi pořízenými autorem článku nebo jiným autorem, který dal se zveřejněním souhlas. Pracovník útvaru, který článek dodává, upozorní autora fotografií, ev. části textu, že zveřejnění není honorováno Jednotlivé zprávy by měly mít jednotnou úpravu, zejména: a) Titulek by měl vždy obsahovat sloveso. Výjimkou je případ, kdy by vznikl neúměrně dlouhý či špatně srozumitelný titulek. Ideální je délka, která vytvoří na webu pouze jeden řádek. Za titulkem se nepíše tečka ani jiné znaménko. Titulek musí čtenáře upoutat a odpovídat nejlépe obsahu prvního odstavce. V titulku se nepoužívají uvozovky. b) První odstavec by měl vždy obsahovat nejnovější informaci. Text je třeba omezit maximálně na 10 řádků. U informace, kde by mohl hrozit problém vyplývající ze zveřejnění, je vždy nutno uvést zdroj informace nebo adresu internetových stránek, kde byla informace získána. c) Ve vyjádření data se používá vždy den a datum. Měsíce je třeba uvádět slovem, bez roku. Rok je třeba uvádět pouze, pokud je jiný než aktuální. d) Je třeba se vyvarovat pravopisných chyb. Hovorovou češtinu lze používat pouze v reportážích z akcí, příp. při recenzi, a to ještě pokud si to tázaný vysloveně přeje. e) Je třeba omezovat souvětí. Věta by neměla být delší než na jeden a půl řádku. f) Články není vhodné zahajovat přímou řečí. g) Názvy děl, projektů atd. je třeba psát v uvozovkách, pokud se nejedná o obecně zažitý název.

7 h) Při psaní číslic je třeba čísla 1 až 9 vypisovat slovem v jakémkoliv pádu. Čísla počínaje č. 10 je třeba psát číslicí. Číslo v tisících je třeba psát slovem (např. číslo 3000 se napíše slovem tři tisíce, namísto se napíše 10,5 tisíce, pak 10,5 milionu atd.). V případě složitého čísla je třeba se rozhodovat operativně preferovat, aby to nebylo pro čtenáře matoucí. i) Psaní hodin je třeba provádět ve tvaru 12:30 hodin. j) Je třeba se vyvarovat psaní jakýchkoliv zkratek v textu (mil., Kč, m2, hod., %), které je nutné vždy vypsat slovy. k) V textu se neuvádí právní forma právnických osob. Obecně se neuvádějí tituly osob. V časopisu je možno tituly uvádět, pokud to má souvislost s textem, nebo je to z nějakého důvodu nutné. V tom případě ale musí být sjednoceny tituly v celém článku či zprávě. l) U názvů právnických osob se uvádí za první plné znění názvu společnosti zkratka velkými písmeny v závorce, např. Česká národní banka (ČNB), a dále v textu se používá pouze tato zkratka. Stejně tak v případě osob se uvede v první zmínce celé jméno a příjmení a dále v textu již jen příjmení. m) V případě názvů právnických osob a produktů se nepíše celý text velkými písmeny, pokud se nejedná o zkratku či oficiální podobu názvu. n) Je třeba vyhýbat se citacím z dodaných tiskových zpráv typu jsme nejlepší, největší, nejdokonalejší, ojedinělí... atd. s tím, že pokud není nepochybné, že takovéto tvrzení je pravda, pak je třeba tyto věty vypustit nebo nahradit obecnějšími. o) Zprávy, u kterých existuje riziko problémů je třeba eliminovat. Psát je lze pouze pokud má autor ucelené informace o celém případu a je schopen zajistit vyjádření obou stran. Informaci je třeba ověřit (nespolehnout se pouze na dodanou tiskovou zprávu). V případě zvláště problematických témat je nutné písemné doložení od kompetentní osoby (mail, dopis atd., souhlas se zveřejněním). Důležité je zachovat v takovém případě dvojzdrojovost a nestrannost. Pokud odmítne druhá strana poskytnout vyjádření, je třeba uvést do článku, že odmítla poskytnout vyjádření (a ponechat si o tom písemný důkaz). Do zprávy lze uvést i vyjádření třetí strany, která je případem konkrétně dotčena. p) U příspěvků se uvádí jméno autora a jeho příslušnost k organizaci či útvaru svazu, q) Šéfredaktor má právo v případě odborně zaměřeného článku požádat příslušný útvar svazu o vyjádření k možnosti zveřejnění. r) Na služby se inzerce poskytuje pouze v případě, že předmětem jsou služby poskytované členským družstvem, případně služby související s prodejem výrobků z produkce členských družstev či služby poskytované pomocí těchto výrobků. s) Pod textem inzerátu se uvádí věta Redakce VD nenese odpovědnost za obsah inzerce Pokud dojde k chybně vydané informaci, je třeba zvážit zveřejnění opravy. Pokud se jedná o chybu nepodstatnou či přehlédnutelnou, nebo je menšího rozsahu, opravy není třeba vydávat. Opravu informace je třeba vydat v případě, že došlo k závažné mylné informaci, která by mohla dotčený subjekt poškodit. V případě, že se nejedná o omyl redakce a toto je prokazatelné (například tiskovou zprávou od oficiálního zdroje), pak lze do zprávy tuto skutečnost uvést (např. s tím, že konkrétní subjekt uvádí opravu informace, příp. že bylo zjištěno, že informace dodaná oficiálním zdrojem se nezakládá na pravdě, je neúplná atd.) Podklady pro napsané zprávy je třeba uchovávat alespoň po dobu tří měsíců. V případě problematických témat je třeba uchovat podklady delší dobu, minimálně 12 měsíců V případě nedohody šéfredaktora a vedoucího příslušného útvaru o zveřejnění inzerátu, jehož obsah se jeví jako sporný, bude o konečném řešení rozhodnuto na poradě vedení Jestliže kdokoliv zjistí, že jsou neoprávněně používány zprávy vydané v časopisu, informuje o této skutečnosti šéfredaktora.

8 Redakční rada Redakční rada je poradním orgánem představenstva svazu pro tvorbu časopisu. Redakční rada především: a) zabývá se směřováním a obsahem časopisu, b) podílí se a sleduje zajištění přijaté koncepce časopisu a navrhuje a posuzuje případné změny v jeho provedení a obsahu, c) vypracovává stanoviska a navrhuje závěry k podnětům zaslaným družstvy nebo zaměstnanci svazu, d) stanoví doporučení sledující tematickou a aktuální náplň časopisu Redakční rada má zpravidla pět členů. Členy redakční rady jmenuje a odvolává představenstvo svazu s tím, že současně určí, zpravidla ze svých členů, předsedu redakční rady. Tajemnicí redakční rady je šéfredaktorka časopisu Předseda redakční rady svolává její jednání dle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Program jednání redakční rady zasílá předseda redakční rady členům společně s pozvánkou nejméně 14 dnů před termínem jednání. Členové redakční rady a tajemnice mohou navrhovat programové body jednání Tajemnice vypracovává z jednání redakční rady zápis, který obdrží členové redakční rady a dále předseda, a to po schválení zápisu předsedou redakční rady. Předseda po případném projednání v představenstvu svazu stanoví úkoly pracovníkům svazu vyplývající z doporučení redakční rady. Část VII TISK A DISTRIBUCE 7.1 Tisk Pro tiskařské práce je využito služeb externího dodavatele, se kterým je uzavřena rámcová smlouva s tím, že konkrétní podmínky jsou upřesněny v jednotlivých objednávkách. S externím dodavatelem tiskařských prací je oprávněn jednat o konkrétních objednávkách šéfredaktor Forma podkladů pro tisk v tiskárně je podle aktuální potřeby upřesněna mezi externím dodavatelem a šéfredaktorem Šéfredaktor provádí korektury a na základě elektronického náhledu dává elektronickou poštou souhlas k výrobě čísla Hodnocení dodavatele tiskařských prací probíhá v souladu s PT-08 Vnitřní hospodaření. 7.2 Distribuce a uložení Za distribuci je odpovědný šéfredaktor Při přípravě distribuce tištěného vydání spolupracuje šéfredaktor s podatelnou ve věcech optimalizace hromadné korespondence zasílání několika tiskových materiálů pro stejného příjemce v jedné obálce Každé vydání časopisu je zpracováno také v elektronické verzi, která je zveřejněna na internetových stránkách svazu, a to vždy do pěti pracovních dnů po rozeslání tištěné verze; za toto zveřejnění odpovídá šéfredaktor. Kontrolu zveřejnění provádí vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce generální ředitel.

9 Jeden výtisk každého vydání časopisu je ukládán v souladu s NP-11 Spisový, skartační a archivní řád.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Č.j. 269/12/SŘ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Informační a poradenské středisko pro místní kulturu bylo zřízeno výnosem

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Stavební spořitelna České spořitelny,

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010 POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU EVVOP V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ, DLE PŘÍLOH III SMĚRNICE MŽP Č.6/2010 OBSAH 1. DEFINICE POJMŮ 2 2. ŮVOD 3 3. PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI 4 4. VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 6 4.1. Maximální

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 PROGRAM EFEKT 2014 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 Energetický management Propagace

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět

Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Vydavatelem zpravodaje je město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618 (dále

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2012 K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více