PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN"

Transkript

1 PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/

2 Teorie: Při přípravě průmyslových zón je jedním z podstatných faktorů pro realizovatelnost možnost napojení na sítě technického vybavení, zejména vedení elektřiny, plynu, vody a tepla a na kanalizaci. Dalším důležitým faktorem je také napojení na dopravní infrastrukturu, v prvé řadě na silniční síť, a případně dle zamýšleného využití také na železniční popř. leteckou dopravu. Napojení na sítě technického vybavení představuje jeden z nejvýznamnějších ekonomických nákladů při výstavbě průmyslových zón, zároveň jsou uvedené energie a média nezbytně nutná pro jednotlivé umístěné provozy a technologie. Lokalita pro průmyslovou zónu by tak v optimálním případě měla mít v co nejbližším dosahu dostatečné kapacity jednotlivých sítí technického vybavení tak, aby jejich napojení a případné dobudování nepředstavovalo neúměrné finanční náklady. Podstatné je také prověření majetkoprávních vztahů u pozemků mezi potenciálními napojovacími body stávajících sítí a samotnou zamýšlenou zónou tak, aby se předešlo nutnosti např. vyhnout se pozemkům, jejichž majitelé nedají k stavbě sítě souhlas, popř. aby výkupní cena byla akceptovatelná. V každém případě je nutné napojení na elektrickou energii, která je nutná jak během výstavby, tak potom v průběhu provozování jednotlivých technologii. Vzhledem k nutnosti stálých a garantovaných objemů elektrické energie není možné počítat s náhradou lokálními zdroji přímo v zóně. S ohledem na množství může také vyvstat potřeba posílení stávajícího přívodního vedení do dané lokality popř. dobudování částí infrastruktury, jako jsou např. trafostanice. Dalším napojením potřebným vždy je zdroj pitné vody, která slouží jednak pro zaměstnance v průmyslové zóně, jednak jako technologická a požární voda v jednotlivých provozech. Vodu je opět nutné přivést do místa průmyslové zóny, protože je nutné garantovat její kvalitu a množství. Z lokality průmyslové zóny je naopak nutné vodu také odvádět. Jedná se jednak o vodu splaškovou tj. vodu odpadní z hygienických a stravovacích prostor a odpadní vodu z technologií a dále jde o vodu dešťovou, která je svedena ze střech a zpevněných ploch v průmyslové zóně. Množství splaškové vody se stanovuje z počtu pracovních míst a instalovaných technologií, množství vod dešťových se stanovuje z celkové plochy střech a zpevněných plocha a ze statistických úhrnů srážek v dané lokalitě. Dešťové vody je možné z průmyslové zóny odvést kanalizačním potrubím buď přímo nebo přes retenční nádrž sloužící k vyrovnání průtoků při intenzivních srážkách. Splaškové vody lze odvést odděleným kanalizačním potrubím mimo areál - 2 -

3 průmyslové zóny a napojit do veřejné splaškové kanalizace nebo vybudovat čistírnu odpadních vod přímo v průmyslové zóně, odkud je pak vyčištěnou vodu možné odvést např. do vodního toku. Stavba čistírny odpadních vod se ekonomicky vyplatí obvykle u provozů produkujících zvláště znečištěné vody nebo u technologií produkující chemicky znečištěné vody. Další sítí technického vybavení, která je obvykle nutná, je napojení na zemní plyn. Plynu se využívá jednak pro vytápění hal, jednak pro instalované technologie. Podobně, jako je u vedení elektrické energie nutno budovat trafostanice pro změnu napětí (vysoké napětí pro dálkové přenosy se transformuje na napětí nižší v místě využití), je u plynu nutné budovat předávací stanice, ve kterých se mění tlak plynu v potrubí. Dálkové vedení plynu se vede pod obecně vysokým tlakem, které se v předávacích a tlakových stanicích mění na plyn středotlaký nebo nízkotlaký. Možností, která se uplatní zejména v průmyslových oblastech, kde je možné využít centrální výroby tepla, je možné do průmyslové zóny dovést teplo dálkově parovodem nebo horkovodem. I zde je nutné obvykle vybudovat předávací stanici, ve které mění pára nebo horká voda na teplou vodu, která pak slouží k vytápění provozů nebo pro technologie. Dálkové vytápění je obecně považováno za ekologičtější variantu než budování lokálních zdrojů tepla (plyn). Při výběru vhodné lokality pro průmyslovou zónu je tak velmi důležité pečlivě uvážit, zda je budoucí zónu možné efektivně napojit na sítě technického vybavení. Kromě energií a médií do průmyslových zón přiváděných z externích zdrojů je možné využít pro zásobování průmyslové zóny obnovitelné zdroje energií, zejména při výrobě elektrické a tepelné energie. Jedná se zejména o fotovoltarické články umístěné na střechách výrobních hal a tepelné kolektory, které jsou zdrojem teplé užitkové vody. Je také možno využití tepelných čerpadel. V Moravskoslezském kraji je požadavek na využití obnovitelných zdrojů dán zejména nevyhovujícím stavem ovzduší

4 Otázky: 1. V jakých jednotkách jsou uváděny spotřeby energií a médií: a) elektrická energie... b) voda.... c) zemní plyn..... d) teplo.. 2. Jmenujte zdroj informací o průměrném úhrnu dešťových srážek v dané lokalitě?.. 3. Které látky patří mezi nejvýznamnější složky znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji?.. 4. Je možné vypouštět dešťovou vodu do splaškové kanalizace? 5. Lze vypouštět nepředčištěné odpadní vody do kanalizace? Kde jsou stanoveny limity znečišťujících látek v odpadních vodách? 6. Najděte a popište princip fungování čistírny odpadních vod R-S-D-N? - 4 -

5 7. Diskuzní otázka vhodnost obnovitelných zdrojů pro průmyslové zóny? - 5 -

6 Praktická část Úkol č. 1: Náklady na vybudování sítí technického vybavení u průmyslových zón Pomůcky: Celková situace průmyslové zóny, modely hal a sítí technického vybavení s cenami a kapacitami Postup: 1. K dispozici je 5 různých hal s uvedením počtu zaměstnanců (vytvořená pracovní místa) a spotřeby plynu, elektrické energie, tepla a vody. 2. Dále jsou k dispozici 2 plynové přípojky, 2 trafostanice, 2 přípojky tepla a dvě přípojky vody vždy o dvou různých kapacitách (výkonech) a dvou různých cenách. Je k dispozici jedna přípojka kanalizace a jedna čistírna odpadních vod (ČOV). 3. Cílem hry je najít optimální řešení sítí technického vybavení ve vztahu k počtu vytvořených pracovních míst. Tedy pro zvolené vybrané haly sečíst počet vytvořených pracovních míst a dále vzhledem k jejich spotřebám energií a médií navrhnout nejlevnější dostatečné zásobení energiemi a médii prostřednictvím sítí technického vybavení. Sečtením všech jednotlivých cen použitých sítí technického vybavení a vydělením této sumy počtem vytvořených pracovních míst, dostaneme cenu sítí technického vybavení na jedno vytvořené pracovní místo. 4. V rámci návrhu je vždy nutné použít kanalizační přípojku a ČOV. Nutné je také použití alespoň jedné přípojky ostatních sítí (voda, elektrická energie, plyn, teplo). 5. Průmyslová zóna se může sestávat z 2, 3 nebo 4 hal. 6. Vzhledem k tomu, že cílem hry je nalezení co nejnižších nákladů na jedno vytvořené pracovní místo, je možné, že existuje více kombinací vedoucích k nejefektivnějšímu řešení. 7. Přílohou tohoto pracovního listu je 5 hal a sítě s předdefinovanými počty osob, spotřebami a kapacitami. Tyto údaje je však možné měnit. Pro kontrolní výpočet řešení slouží program v MS Excel, kde lze rovněž vstupní data upravovat

7 Vzorové řešení - příklad: 1. Je navrženo pět hal s počtem zaměstnanců a spotřebami dle tabulky 2. Jsou k dispozici následující sítě technického vybavení 3. Jak je uvedeno výše v pravidlech, kanalizaci a ČOV je nutné vždy použít a tedy započítat 4. Navrhneme použití plynové přípojky Plyn 1, trafostanice Trafostanice 1, přípojky tepla Horkovod 1 a přípojky vody Vodovod 2. Jejich cena je Kč, po započtení kanalizace a ČOV celkem Kč. 5. Hledáme nejefektivnější kombinaci hal z hlediska výsledného nákladu na jedno vytvořené pracovní místo

8 Závěr - 8 -

9 HALA Č. 1 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,6 MW GJ/rok HALA Č. 2 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,0 MW GJ/rok HALA Č. 3 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,6 MW GJ/rok HALA Č. 4 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,1 MW GJ/rok HALA Č. 5 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,5 MW GJ/rok HALA Č. 1 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,6 MW GJ/rok HALA Č. 2 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,0 MW GJ/rok HALA Č. 3 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,6 MW GJ/rok HALA Č. 4 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,1 MW GJ/rok HALA Č. 5 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,5 MW GJ/rok

10 HALA Č. 1 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,6 MW GJ/rok HALA Č. 2 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,0 MW GJ/rok HALA Č. 3 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,6 MW GJ/rok HALA Č. 4 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,1 MW GJ/rok HALA Č. 5 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,5 MW GJ/rok HALA Č. 1 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,6 MW GJ/rok HALA Č. 2 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,0 MW GJ/rok HALA Č. 3 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,6 MW GJ/rok HALA Č. 4 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 0,1 MW GJ/rok HALA Č. 5 Počet zaměstnanců m3/den Spotřeba elektrické energie 1,5 MW GJ/rok

11 Plynová přípojka m3/den 5,2 mil. Kč Plynová přípojka m3/den 6,0 mil. Kč Trafostanice 1 4,2 MW 13,9 mil. Kč Trafostanice 2 4,8 MW 15 mil. Kč Kanalizace - 15 mil. Kč ČOV - 40 mil. Kč Přípojka zdroje tepla GJ/rok 42 mil. Kč Přípojka zdroje tepla GJ/rok 48 mil. Kč Přípojka vody 1 2,5 l/s 10 mil. Kč Přípojka vody 2 3,0 l/s 12 mil. Kč

12 H1 H2 H3 H4 H5 Počet zaměstnanců osob m3/den Spotřeba elektrické energie 0,6 0,5 1,6 0,1 1,5 MWh GJ/rok l/den Síť technického vybavení Kapacita Jednotka Cena Použita? Plyn m3/den Kč Plyn m3/den Kč Trafostanice 1 4,2 MW Kč Trafostanice 2 4,8 MW Kč Kanalizace 1 100,00 l/s Kč Kanalizace 2 100,00 l/s Kč Horkovod GJ/rok Kč Horkovod GJ/rok Kč Vodovod l/den Kč Vodovod l/den Kč

13 - 13 -

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Ing. David

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279 Technická infrastruktura 2.13 2.13 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 2.13.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou činí cca 1,25

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Metodika ekonomické analýzy

Metodika ekonomické analýzy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Metodika ekonomické analýzy PŘÍLOHA 4 Manuál k VH modelu Zelená louka -

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

REGENERACE BROWNFIELDS V LOKALITĚ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN PALKOVICKÁ

REGENERACE BROWNFIELDS V LOKALITĚ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN PALKOVICKÁ Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: Statutární město Frýdek-Místek Investor: Projekt: Stupeň: Statutární město

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

1. ÚVOD, ANALYTICKÁ Č ÁST 108 2. SWOT ANALÝZA 11 3. STRATEGICKÁ Č ÁST 49 4. NÁVRHOVÁ Č ÁST 63 5. AK Č NÍ PLÁN 19 6. PŘ ÍLOHY 11

1. ÚVOD, ANALYTICKÁ Č ÁST 108 2. SWOT ANALÝZA 11 3. STRATEGICKÁ Č ÁST 49 4. NÁVRHOVÁ Č ÁST 63 5. AK Č NÍ PLÁN 19 6. PŘ ÍLOHY 11 S TRATEGIE ROZVOJE M Ě STA P O Ř ADÍ DÍLŮ POČ ET STRAN 1. ÚVOD, ANALYTICKÁ Č ÁST 108 2. SWOT ANALÝZA 11 3. STRATEGICKÁ Č ÁST 49 4. NÁVRHOVÁ Č ÁST 63 5. AK Č NÍ PLÁN 19 6. PŘ ÍLOHY 11 ÚVOD ANALYTICKÁ ČÁST

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více