Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014"

Transkript

1 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne h Přítomni: viz. prezenční listina Přílohy: zastupitelé - prezenční listina Arcibiskupství pražské kopie listiny Josef Kuba, PB VII, žádost Cenová nabídka ing. Radim Kresl Smlouva firma Witero s.r.o. K bodu 1) Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ověřovateli navrženi Václav Horký, Dagmar Štveráková Hejduková, zapisovatelka Jana Černohorská, adm. pracovnice OU Suchodol Starosta předložil návrh programu a dále navrhl jednání doplnit o tyto body: 1. Jednací řád ZO, Projekt ZŠ a MŠ Suchodol 3. Změna smlouvy s firmou Witero s.r.o. 4. Rozpočtové opatření č. 10/ Odkoupení pozemku u školy 6. Chodník a přechod u ZŠ a MŠ Suchodol zastupitelka Dagmar Štveráková Hejduková navrhla původní bod č. 2 Návrh rozpočtu 2015 posunout až ke konci programu jednání ZO. Hlasováno o upraveném programu. Návrh usnesení č. 13/2014/bod č.1 Schválení programu a doplnění bodů č do jednání ZO, schválení ověřovatelů a zapisovatele Návrh programu: 1. Zahájení schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky 2. Rozpočtové opatření 12/ Stanovisko církve k pozemku hřbitova projednání dalšího postupu ZO 4. Žádost J. Kuby VB přístupu 5. Organizační zabezpečení adventu 6. Jednací řád ZO, Projekt ZŠ a MŠ Suchodol 8. Změna smlouvy s firmou Witero s.r.o. 9. Rozpočtové opatření č. 10/ Odkoupení pozemku u školy 11. Chodník a přechod u ZŠ a MŠ Suchodol 12. Návrh rozpočtu 2015 projednání 13. Různé

2 Usnesení č. 13/2014/1 zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele Schválený program jednání ZO , 13/2014/ Zahájení schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky 2. Rozpočtové opatření 12/ Stanovisko církve k prozemku hřbitova projednání dalšího postupu ZO 4. Žádost J. Kuby VB přístupu 5. Organizační zabezpečení adventu 6. Jednací řád ZO, Projekt ZŠ a MŠ Suchodol 8. Změna smlouvy s firmou Witero s.r.o. 9. Rozpočtové opatření č. 10/ Odkoupení pozemku u školy 11. Chodník a přechod u ZŠ a MŠ Suchodol 12. Návrh rozpočtu 2015 projednání 13. Různé K bodu 2) Starostou bylo předloženo rozpočtové opatření č. 12/2014, schváleno starostou ke dni ZO bere na vědomí K bodu 3) Starosta předložil zastupitelům odpověď Arcibiskupství pražského, jako odpověď na žádost obce o převod pozemku hřbitova, par.č. č. 230/3, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o odpověď v tuto chvíli negativní, projednalo ZO možnost dalšího postupu. Obec řeší tuto situaci, kvůli odkoupení pozemků v okolí hřbitova do vlastnictví obce. Zastupitelstvo se rozhodlo pro následující řešení, obcí bude zadáno vypracování znaleckého posudku na pozemek č. 221/1. Dle termínu vyhotovení budou náklady řešeny případně rozpočtovým opatřením. Posléze bude vyvoláno další jednání s majitelem pozemku p. Stanislavem Žuškou a následně dále projednáno v zastupitelstvu obce. Návrh usnesení č. 13/2014/3 Zadání vypracování znaleckého posudku na pozemek č. 221/1, schválení RO na tyto náklady. Následně po vypracování znaleckého posudku svolání schůzky s majitelem pozemku p. Stanislavem Žuškou, pověření starosty obce těmito úkony. Usnesení č. 13/2014/3 ZO schvaluje vypracování znaleckého posudku na pozemek č. 221/1, schválení RO na tyto náklady. Následně po vypracování znaleckého posudku svolání schůzky s majitelem pozemku p. Stanislavem Žuškou, těmito úkony pověřuje starostu obce.

3 K bodu 4) Starosta předložil zastupitelům žádost p. Josefa Kuby, bytem Příbram VII, ul.28 října 86 o umožnění přístupu na jeho pozemky 51/4 a 5 (pozemky vzniknou případně dělením pozemků, nejsou zatím zapsány v KN, pozemek určený k dělení 51/1 k.ú. Liha) přes pozemek 174/2 v majetku obce, vše v k.ú. Liha. Vzhledem k plánovaným investičním akcím obce na pozemcích č. 173, 174/1,174/2 zastupitelstvo obce nedoporučuje povolení k umístění VB na pozemku obce 174/2. Dále dle situační mapy je zřejmé, že přístup na pozemky je pro majitele možný přes jeho pozemek 174/4. Návrh usnesení č. 13/2014/4 Zamítnutí žádosti p. Josefa Kuby,bytem Příbram VII, ul.28 října 86, na zřízení VB přístupu přes pozemek v majetku obce Suchodol 174/2 k.ú. Liha, pověření starosty odpovědí. Usnesení č. 13/2014/4 ZO zamítá žádost p. Josefa Kuby,bytem Příbram VII, ul. 28 října 86, na zřízení VB přístupu přes pozemek v majetku obce Suchodol 174/2 k.ú. Liha, pověřuje starostu odpovědí. K bodu 5) Zastupitelé projednali organizační zabezpečení oslav zahájení adventu,které se uskuteční dne ZO bere na vědomí K bodu 6) Zastupitelé projednali jednací řád zastupitelstva obce Suchodol pro volební období se změnou vyhotovování zápisu z jednání ZO dle zákona do 10 dnů od jednání a uveřejňování zápisů z jednání ZO v upravené verzi (anonymizaci osobních údajů) na elektronické úřední desce a dle kapacitní možnosti na úřední desce obce. Návrh usnesení 13/2014/6 Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce pro volební období Usnesení č. 13/2014/6 ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Suchodol pro volební období K bodu 7) Starostou byla zastupitelům sdělena nutnost vypracování projektu pro vydání stavebního povolení na stavební úpravy v ZŠ a MŠ Suchodol, toto vyplývá z podané žádosti o dotaci na MŠMT (podání žádosti projednáno v ZO ,usnesení 9/2014 bod 6) a předložil cenovou nabídku od projektanta Ing. Radima Kresla, která vychází také z požadavků stavebního úřadu Příbram. Vypracování projektové dokumentace se skládá ze dvou částí, I. pro stavební povolení Kč 53940,- a II. pro výběr dodavatele Kč 56565,-. V tuto chvíli zastupitelstvo projednává zadání vypracování projektu uvedeného v bodě I. pro stavební povolení Kč 53940,-, náklady budou řešeny z rozpočtu obce za rok 2015, krok II. bude řešen v případě přiznání dotace. Návrh usnesení 13/2014/7 Schválení zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dle cenové nabídky ing. Radima Kresla ve výši Kč 53940,-, pověření starosty zadáním jejího vypracování a podpisem příkazní smlouvy mezi obcí Suchodol a ing. Radimem Kreslem. Náklady budou hrazeny z rozpočtu obce 2015

4 Usnesení 13/2014/7 ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dle cenové nabídky ing. Radima Kresla ve výši Kč 53940,-, pověření starosty zadáním jejího vypracování a podpisem příkazní smlouvy mezi obcí Suchodol a ing.radimem Kreslem. Náklady budou hrazeny z rozpočtu obce 2015 K bodu 8) Zastupitelstvo obce po vzájemné dohodě ruší smlouvu s firmou Witero s.r.o. na podání žádosti na FROM pro rok Jedná se o příkazní smlouvu na akci,,stavební úpravy a přístavba, změna užívání části stavby. Zastupitelstvo za stejných podmínek schvaluje s firmou Witero s.r.o. příkazní smlouvu na akci,, Víceúčelový dům OÚ Suchodol čp.8- stavební opravy. Pověřuje starostu jejím podpisem a přípravou dokumentace pro podání žádosti na Středočeský kraj z dotačního titulu FROM Návrh usnesení č. 13/2014/8 zrušení smlouvy s firmou Witero s.r.o. na akci Stavební úpravy a přístavba, změna užívání části stavby a schválení podpisu přikazní smlouvy za stejných podmínek na akci Víceúčeový dům OÚ Suchodol čp.8 stavební opravy. Usnesení č. 13/2014/8 ZO schvaluje zrušení smlouvy s firmou Witero s.r.o. na akci Stavební úpravy a přístavba, změna užívání části stavby a schválení podpisu přikazní smlouvy za stejných podmínek na akci Víceúčeový dům OÚ Suchodol čp.8 stavební opravy. K bodu 9) Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2014, týkající se přijetí dotace ze SFŽP. Přijetí dotace bylo projednáno a schváleno ZO dne , usn. 11/2014, bod 2, avšak nebylo upřesněno, že přijetí dotace bude řešeno RO č. 10/2014 Návrh usnesení č. 13/2014/9 Schválení rozpočtového opatření č. 10/2014 Usnesení č. 13/2014/9 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 K bodu 10) ZO pověřuje starostu jednáním s panem Pavlem Karnetem o odkoupení části pozemku č. parc.172/3 v k.ú.suchodol pro případnou přístavbu školní kuchyně a dalších prostor pro MŠ a ZŠ Suchodol. Jedná se o 30m 2. Zároveň pověřuje starostu zajištěním všech dalších legislativních úkonů, které zajistí převod pozemku na obec Suchodol (souhlas s dělením pozemku, přípravou kupní smlouvy) Návrh usnesení č. 13/2014/10 Schválení vypracování geometrického plánu na odkoupení části pozemku č.172/3 k.ú. Suchodol do majetku obce. Náklady budou řešeny z rozpočtu obce v roce 2015, pověření starosty zadáním vypracování geometrického plánu a dalších legislativních úkonů souvisejících s převodem pozemku na obec Suchodol.

5 Usnesení č. 13/2014/10 ZO schvaluje vypracování geometrického plánu na odkoupení části pozemku č.172/3 k.ú. Suchodol do majetku obce. Náklady budou řešeny z rozpočtu obce v roce 2015, pověřuje starostu zadáním vypracování geometrického plánu a dalších legislativních úkonů souvisejících s převodem pozemku na obec Suchodol. K bodu 11) Z důvodu nutnosti řešení dopravní situace u ZŠ a MŠ Suchodol a plánovanou akcí na možné zhotovení chodníku a přechodu u školy v roce 2015 a s tím související případné odkoupení nebo směny pozemků od majitelů okolních pozemků projednalo zastupitelstvo nutnost vypracování geometrického plánu, který je nezbytný pro další jednání. Náklady budou řešeny z rozpočtu obce Návrh usnesení 13/2014/11 Schválení vypracování geometrického plánu v souvislosti s výstavbou chodníku a plánovaného přechodu u ZŠ a MŠ Suchodol, náklady budou řešeny z rozpočtu obce Pověření starosty zadáním jeho vypracování. Usnesení 13/2014/11 ZO schvaluje vypracování geometrického plánu v souvislosti s výstavbou chodníku a plánovaného přechodu u ZŠ a MŠ Suchodol, náklady budou řešeny z rozpočtu obce Pověřuje starostu zadáním jeho vypracování. K bodu 12) Zastupitelé projednali a doplnili před zveřejněním návrh rozpočtu obce Suchodol pro rok Schválení rozpočtu proběhne pak na příštím jednání ZO v prosinci. ZO bere na vědomí K bodu 13) Diskuze, různé Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne , 13/2014 Bod 1) usnesení č. 13/2014/1 zastupitelstvo schvaluje program jednání o doplněné body, ověřovatele a zapisovatele Bod 2) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2014 Bod 3) usnesení č. 13/2014/3, ZO schvaluje vypracování znaleckého posudku na pozemek č. 221/1, schválení RO na tyto náklady. Následně po vypracování znaleckého posudku svolání schůzky s majitelem pozemku p. Stanislavem Žuškou, těmito úkony pověřuje starostu obce. Bod 4) usnesení č. 13/2014/4, ZO zamítá žádost p. Josefa Kuby, bytem Příbram VII, ul. 28 října 86, na zřízení VB přístupu přes pozemek v majetku obce Suchodol 174/2 k.ú. Liha, pověřuje starostu odpovědí. Bod 5) ZO bere na vědomí organizační zabezpečení oslav zahájení adventu Bod 6) usnesení č. 13/2014/6, ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Suchodol pro volební období Bod 7) usnesení 13/2014/7, ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dle cenové nabídky ing. Radima Kresla ve výši Kč

6 53940,-, pověření starosty zadáním jejího vypracování a podpisem příkazní smlouvy mezi obcí Suchodol a ing. Radimem Kreslem. Náklady budou hrazeny z rozpočtu obce 2015 Bod 8) usnesení č. 13/2014/8, ZO schvaluje zrušení smlouvy s firmou Witero s.r.o. na akci Stavební úpravy a přístavba, změna užívání části stavby a schválení podpisu přikazní smlouvy za stejných podmínek na akci Víceúčeový dům OÚ Suchodol čp.8 stavební opravy. Bod 9) usnesení č. 13/2014/9, ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 Bod 10) usnesení č. 13/2014/10, ZO schvaluje vypracování geometrického plánu na odkoupení části pozemku č.172/3 do majetku obce. Náklady budou řešeny z rozpočtu obce v roce 2015, pověřuje starostu zadáním vypracování geometrického plánu a dalších legislativních úkonů souvisejících s převodem pozemku na obec Suchodol. Bod 11) usnesení 13/2014/11, ZO schvaluje vypracování geometrického plánu v souvislosti s výstavbou chodníku a plánovaného přechodu u ZŠ a MŠ Suchodol, náklady budou řešeny z rozpočtu obce Pověřuje starostu zadáním jeho vypracování. Bod 12) ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Suchodol 2015 Bod 13) diskuze, různé Julius Donáth místostarosta Emil Tabaček starosta Zápis vyhotoven dne:.. Zapisovatel: Jana Černohorská Ověřovatelé zápisu: Dagmar Štveráková Hejduková dne:.. Václav Horký.. dne:..

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více