Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje"

Transkript

1 Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová, Josef Jedlička, Jaroslav Jedlička Omluveni: Program: 1) Zahájení, volba navrhovatelů zápisu a ověřovatelů zápisu 2) uzavření kupní smlouvy s P. Bakem na pozemek p.č ) žádost o prodej části pozemku p.č. 459/3, D. Kraják, Praha 4) návrh Závěrečného účtu obce Skryje s výhradou za rok ) dotace, oprava chodníku 6) nákup použitého hasičského vozidla 7) zpráva z přezkumu hospodaření obce Středočeským krajem 8) revokace usnesení, nákup pozemku od E. Konopáska, Nezabudice 9) žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 131/6, P. Jirsová, Skryje 10) žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene jízdy a chůze p.č. 131/5, P. Jirsová, Skryje 11) jednání s majitelem pozemku v bývalém letním kině 12) nákup drtiče větví za traktor 13) žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pokládky kabelového vedení, p.č. 972 a ) benefiční koncert J. Zelenkové, P. Steidla a ostatní kult. akce 15) různé 1. Zahájení, volba navrhovatelů zápisu a ověřovatelů zápisu. a) starosta uvítal přítomné zastupitele a občany, b) konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet, c) konstatoval, že zápis z minulého jednání byl ověřen a nebyly k němu připomínky. Usnesení 16/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z posledního jednání ZO. 1

2 d) Starosta seznámil s programem jednání, který byl členům ZO doručen osobně. Doplnil ho v bodě různé o návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Skryje a fy Laguna s.r.o. Rakovník na opravu chodníku v částce Kč. Dále pak informaci o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Skryje a J. Jirků, Unhošť. Jiné připomínky nebyly. Usnesení 17/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. e) Dále navrhlo zvolit ověřovatele zápisu Jaroslava Jedličku a Jaroslava Houbu, f) a za navrhovatele usnesení Miladu Grilovou a Martu Kratinovou, g) zapisovatelem zápisu jmenovalo Josefa Jedličku. 2. Uzavření kupní smlouvy s P. Bakem Starosta obce informoval, že byla uzavřena kupní smlouva na pozemek p.č. 918 mezi Obcí Skryje a Petrem Bakem. Zastupitelstvo obce přijalo ve věci následující usnesení: Usnesení 18/2012 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 918 mezi Obcí Skryje a Petrem Bakem. 3. Žádost o prodej části pozemku p.č. 459/3, D. Kraják, Praha Byla projednána žádost D. Krajáka, Praha o odkoupení části obecního pozemku p.č. 459/3 v k.ú. Skryje nad Berounkou a to podle geometrického plánu č /2010 pozemky p.č.434/1 a 434/2. Pozemek se nachází pod zastavěnou plochou. Usnesení 19/2012 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 434/1 a 434/2 v k.ú. Skryje nad Berounkou za cenu 150 Kč/m Návrh Závěrečného účtu obce Skryje s výhradou za rok 2011 Členové finančního výboru zastupitelstva obce vypracovali návrh Závěrečného účtu obce Skryje s výhradou za rok Návrh závěrečného účtu byl přečten, včetně jeho všech příloh. 2

3 Usnesení 20/2012 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Skryje s výhradou za rok Závěrečný účet obce Skryje s výhradou za rok 2011 je přílohou č.1 tohoto zápisu. 5. Dotace, oprava chodníků Starosta obce informoval o výsledku dotačního řízení FROM Středočeského kraje, rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje ve věci schválení dotace na opravu chodníků. Usnesení 21/2012 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje FROM na opravu chodníku na p.č. 925/4 v k.ú. Skryje nad Berounkou v částce Kč. 6. Nákup použitého hasičského vozidla Dne byla uzavřena kupní smlouva na hasičské vozidlo CAS pro potřeby hasičské zásahové jednotky Obce Skryje. Kupní smlouva byla uzavřena na částku Kč. Nákup použitého hasičského vozidla byl schválen v rozpočtu obce skryje na rok Usnesení 22/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí nákup hasičského vozidla CAS pro potřeby hasičské zásahové jednotky Obce Skryje na částku Kč. 7. Zpráva z přezkumu hospodaření obce Středočeským krajem Dne byl proveden přezkum hospodaření obce Krajského úřadu Středočeského kraje. Byla sestavena zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce. Usnesení 23/2012 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne Revokace usnesení, nákup pozemku od E. Konopáska, Nezabudice Byla projednána revokace usnesení- nákup pozemku p.č. 863/42 v k.ú. Skryje nad Berounkou od E. Konopáska, Nezabudice. Usnesení 24/2012 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje revokaci usnesení- nákup pozemku p.č. 863/42 v k.ú. Skryje nad Berounkou od E. Konopáska, Nezabudice č.p.5. 3

4 9. Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 131/6, P. Jirsová, Skryje Byla projednána žádost P. Jirsové, Skryje o výpůjčku pozemku p.č. 131/6 v k.ú. Skryje nad Berounkou za účelem chovu hospodářských zvířat. Usnesení 25/2012 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 131/6 v k.ú. Skryje nad Berounkou mezi Obcí Skryje a P. Jirsovou, Skryje. 10. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene jízdy a chůze p.č. 131/5, P. Jirsová, Skryje Zastupitelstvo obce projednalo žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene jízdy a chůze na p.č. 131/5 v k.ú. Skryje nad Berounkou mezi Obcí Skryje a P. Jirsovou, Skryje. Za zřízení věcného břemene byla navrhnuta jednorázová finanční úplata. Usnesení 26/2012 Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene jízdy a chůze na p.č. 131/5 v k.ú. Skryje nad Berounkou mezi Obcí Skryje a P. Jirsovou. Obec Skryje podá žádost na MěÚ Rakovník o změnu využití pozemku na účelovou komunikaci. 11. Jednání s majitelem pozemku v bývalém letním kině Dne bylo uskutečněno jednání s majitelem pozemku bývalého letního kina. Na schůzce byl přítomen starosta obce a Odbor výstavby a investic Městského úřadu Rakovník. Na místě byla projednána havarijní situace promítací zdi, lavic a budov. Majitel informoval o skutečnosti uzavření kupní smlouvy s novým majitelem pozemku a nutnosti nového jednání. Usnesení 27/2012 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí jednání o havarijním stavu promítací zdi, lavic a budov v bývalém letním kině. 12. Nákup drtiče větví za traktor Byl zakoupen drtič větví za traktor za cenu 38449Kč. Nákup drtiče/ štěpkovače byl schválen v rozpočtu obce Skryje na rok

5 Usnesení 28/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí nákup drtiče za částku Kč. Za drtič ve spojení s traktorem bude účtována částka za službu 250 Kč/hod pro osoby s trvalým pobytem a 500 Kč/hod pro ostatní. 13. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pokládky kabelového vedení, p.č. 972 a 973 v k.ú. Skryje nad Berounkou. Paní Eva Zápotočná, Zdice doručila Obci Skryje žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pokládky elektrického kabelového vedení na pozemku p.č. 972 a 973 v k.ú. Skryje nad Berounkou. Současné nadzemní elektrické vedení bude uloženo do země. Usnesení 29/2012 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pokládky elektrického kabelového vedení na pozemku p.č. 972 a 973 v k.ú. Skryje nad Berounkou za úplatu 200 Kč bm. 14. Benefiční koncert J. Zelenkové, P. Steidla a ostatní kult. akce Dne od proběhne ve spolupráci Římskokatolickou farností Zbečno koncert Jitky Zelenkové a Pavla Steidla. 15. Různé a) Uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků Obec Skryje vyhodnotila cenové nabídky a opravu chodníků na pozemku p.č.925/4 v délce 80 bm, na pozemku p.č. 925/8 v délce 12 m, na pozemku p.č. 925/6 v délce 11 m a na pozemku p.č. 925/3 v délce 10 m, v k.ú. Skryje nad Berounkou. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka fy Laguna s.r.o. Rakovník. Provedené práce budou uskutečněny do Usnesení 30/2012 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků na pozemku p.č. v k.ú. Skryje nad Berounkou s Laguna s.r.o., Rakovník na částku Kč s DPH. b) Uzavření kupní smlouvy na část obecního pozemku Byla uzavřena kupní smlouva mezi Obcí Skryje a Jiřím Jirků a Marie Jirků na pozemky p.č.508/9 a 509/2 v k.ú. Skryje nad Berounkou. Usnesení 31/2012 Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Skryje a Jiřím Jirků a Marie Jirků na pozemky p.č. 508/9 a 509/2 v k.ú. Skryje nad Berounkou. 5

6 Ostatní Obec Skryje děkuje Hasičské zásahové jednotce Skryje a SDH Skryje za pomoc při zásahu v Rousínově dne 20. a Jednání bylo ukončeno v hodin. Zapsal: Josef Jedlička. Ověřili: Jaroslav Jedlička. Jaroslav Houba..... Ing. Josef Jedlička razítko Mgr. Daniel Mikušík starosta obce místostarosta obce 6

7 Prezenční listina, zastupitelstvo obce: jméno a příjmení Ing. Josef Jedlička Mgr. Daniel Mikušík Jaroslav Houba Miroslav Čonka Jaroslav Jedlička, Dis. Marta Kratinová Milada Grillová podpis 7

8 Prezenční listina, občané: jméno a příjmení podpis 8

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více