Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti"

Transkript

1 III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. /2014 Sb.: 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. CELEX: 32013L Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby: a) povolenky na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, CELEX: 32010L0023 b) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, , , , nebo , c) surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, 1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7113 až 7118, 2. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83, 3. na které se vztahuje zvláštní režim podle 90 zákona o dani z přidané hodnoty, 4. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty. CELEX: 32013L0043 (2) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně za toto zboží na daňovém dokladu překračuje částku Kč. CELEX: 32013L0043 1) Směrnice Rady č. 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.

2 - 2 - (3) Vybraným zbožím se pro účely odstavce 2 rozumí a) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku nebo , b) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku a zařízení s těmito obvody, která jsou dodávána ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, c) herní konzole, tablety a laptopy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku nebo CELEX: 32013L0043 (4) Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely tohoto nařízení rozumí číselné označení zboží uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. 3 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

3 IV. Odůvodnění I. Obecná část 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předložené nařízení vlády reaguje na rozšíření působnosti mechanismu režimu přenesení daňové povinnosti, který představuje účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům. Toto rozšíření je součástí tzv. řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, neboli vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 291). Cílem návrhu je transpozice směrnice v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), která poskytuje členským státům, a tím také České republice (dále jen ČR ), účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům. V roce 2013 byly přijaty dvě nové směrnice Rady, které mění směrnici 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH ), zacílené na opatření proti daňovým podvodům: směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů; směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Tyto směrnice umožnují členským státům rozšířit rozsah působnosti režimu přenesení daňové povinnosti. Do předloženého nařízení vlády je nyní promítána pouze první z uvedených směrnic, neboť mechanismus rychlé reakce zatím nebyl a ani nemohl být využit. Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u některých vybraných kategorií zboží a služeb u tuzemských transakcí je považována za účinný nástroj v boji proti určitým typům daňových podvodů. Jde především o podvody v řetězci, kdy poskytovatel příslušného plnění (dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník) neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Mechanismus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu. 2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie Zákonné zmocnění k vydání nařízení vlády bude obsaženo v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. ledna 2015 (v současné době je předmětem řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty sněmovní tisk č. 291), a to v ustanovení 92f. Ve vazbě na aktuální právní úpravu EU se v zákoně o DPH s účinností od 1. ledna 2015 mění koncepce režimu přenesení daňové povinnosti. Zavádí se celkově dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, avšak pro účely tohoto nařízení je klíčový první z nich.

4 - 2 - Na základě zákona o DPH bude moci vláda nařízením stanovit dočasné používání režimu přenesení daňové povinnosti pro určité dodání zboží nebo poskytnutí služby. V prvním z těchto dočasných režimů v 92f zákona o DPH (navazuje na směrnici Rady 2013/43/EU) se umožňuje nařízením vlády vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH. Seznam plnění zahrnuje, kromě dosud stanovených převodů povolenek na emise skleníkových plynů, nově např. dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. Výše uvedený seznam plnění byl stanoven na základě vypracovaných analýz rizik daňových úniků, které provedla Finanční správa České republiky u komodit, kde dochází v tuzemsku k daňovým podvodům. U druhého dočasného režimu, tzv. mechanismu rychlé reakce, v 92g zákona o DPH (navazuje na směrnici Rady 2013/42/EU) nová úprava opravňuje nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky. Kompetence vydat prováděcí nařízení je svěřena vládě v souladu s čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na základě čl. 78 Ústavy. Dle čl. 11 odst. 5 Listiny lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. Doktrína v tomto směru dovodila, že k tomu, aby byl naplněn tento ústavní požadavek, je třeba, aby zákon stanovil základní konstrukční prvky daně, tj. subjekt daně, daňový objekt, daňový základ a daňovou sazbu. V souladu s tím se vládě stanoví omezená pravomoc vybrat plnění, na něž se bude režim přenesení daňové povinnosti vztahovat. Množina plnění, z nichž bude možno nařízením vlády vybrat ta, na která se režim přenesení daňové povinnosti použije, se stanoví zákonem, a to v návaznosti na příslušný právní předpis EU. Zahrnuje pouze taková dodání zboží nebo poskytnutí služby, u nichž hrozí zvýšené riziko podvodu na DPH, a u nichž je členským státům svěřena pravomoc v případě potřeby použít režim přenesení daňové povinnosti. Navrhované nařízení vlády prozatím neobsahuje právní úpravu pro mechanismus rychlé reakce, protože ČR doposud nedetekovala žádné případy náhlých a rozsáhlých podvodů, které by vyhovovaly podmínkám použití postupu podle tohoto mechanismu. DPH tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy, a to zejména díky výnosům z ní plynoucích do veřejných rozpočtů. Její důležitost podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie (dále jen EU ). DPH je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je účinný od 1. května Tento zákon byl již mnohokrát novelizován. Oblast daně z přidané hodnoty je v rámci EU výrazně harmonizována. V současné době je základním předpisem pro oblast DPH směrnice o DPH. Navrhovaná právní úprava částečně transponuje do právního řádu ČR příslušná ustanovení směrnice o DPH, která jsou pro členské státy volitelná, a to konkrétně:

5 - 3 - Celex 32013L0043 Název předpisu Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právními akty EU, s judikaturou soudních orgánů EU a s obecnými právními zásadami práva EU. 3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, sociální dopady a dopady na životní prostředí V důsledku výrazného omezení prostoru pro daňové podvody na DPH předpokládáme pozitivní dopad na inkaso, který však nelze přesně kvantifikovat. Navrhovaná právní úprava nemá bezprostředně žádné sociální dopady, dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením či národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. K tomuto lze uvést, že při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše Kč a nemohou být zpřístupněny veřejnosti. 6. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést, že navržená právní úprava nemění kompetence správních orgánů a že práva a povinnosti daňových subjektů, vůči nimž regulace směřuje, jsou stanovovány na principu rovnosti. U navrhovaného nařízení vlády je možné ve vztahu ke vzniku korupčních rizik odkázat na důvodovou zprávu k řádné novele zákona o dani z přidané hodnoty. 7. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo zpracováno v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 schváleným usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 165.

6 - 4 - II. Zvláštní část K 1 (předmět úpravy) Na základě zmocňovacího oprávnění v 92f zákona o DPH, ve znění účinném od 1. ledna 2015, se stanoví konkrétní kategorie zboží a služeb, při jejichž dodání či poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti (viz 92a a násl. zákona o DPH). Ve všech navrhovaných případech se jedná o kategorie zboží a služeb, při jejichž dodání či poskytnutí v ČR byly zjištěny daňové podvody při obchodování v řetězci. Většina okolních členských států při poskytnutí těchto plnění režim přenesení daňové povinnosti také zavedla, popř. zavádí. Také se stanoví, že dochází k implementaci unijního práva, a to konkrétně směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. K 2 (Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti) Odstavec 1: K písm. a) (povolenky na emise skleníkových plynů) Do písmene a) se přesouvá povinnost uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí (převodu) povolenek na emise skleníkových plynů, která byla obsažena v 92d zákona o DPH, ve znění účinném do 31. prosince V příloze č. 6 zákona o DPH, ve znění účinném od 1. ledna 2015, je převod povolenek na emise skleníkových plynů obsažen v bodu 1. K písm. b) (obiloviny a technické plodiny) Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy je uvedeno v bodu 8 přílohy č. 6 zákona o DPH, ve znění účinném od 1. ledna Podle analýz vypracovaných Finanční správou ČR u obilovin a technických plodin dochází v tuzemsku k daňovým podvodům jednak z důvodu špatné identifikace konkrétních dodávek, a jednak z důvodu skutečnosti, že uváděné komodity se v ČR produkují a zpracovávají ve značném rozsahu (ČR je například jedním z nejvýznamnějších producentů máku na světě). V současné době jsou podvody s těmito komoditami šetřeny také na základě oznámení od Policie ČR o prošetřování společností, u kterých vzniklo důvodné podezření, že jsou zapojeny do obchodování se zemědělskými plodinami, převážně mákem, v řetězci propojených společností za účelem praní špinavých peněz, popřípadě další trestné činnosti. K písm. c) (surové či polozpracované kovy) Rovněž u těchto komodit prokazatelně dochází k daňovým únikům. Existují signály (opírající se o údaje Intrastatu a Eurostatu), které lze považovat za určitý indikátor rizika, že některá deklarovaná odeslání určitých kovů z ČR mohou být pouze fiktivními obchodními operacemi. Zařazení určitých kovů do seznamu zboží, při jehož dodání v tuzemsku se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti, požaduje také daňová veřejnost, asociace a zájmové svazy, a to z důvodu narušení trhu v důsledku existence podvodných obchodů s kovy.

7 - 5 - Dodání kovů spadá do bodu 9 přílohy č. 6 zákona o DPH, ve znění účinném od 1. ledna Z aplikace režimu přenesení daňové povinnosti jsou v tomto případě ve smyslu znění bodu 9 přílohy č. 6 zákona o DPH vyjmuty případy, kdy na dodání těchto kovů se vztahuje zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi podle 90 zákona o DPH a s výjimkou drahých kovů uvedených v příloze č. 5 k zákonu o DPH podle 92c. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do této položky spadají takové kovy, které jsou uvedeny v kapitole 71 a třídy XV nomenklatury celního sazebníku popisu číselného označení, ale mimo konkrétně vyjmenované položky, tj šperky a klenoty, zlatnické nebo stříbrné zboží, ostatní výrobky z drahých kovů, výrobky z perel, drahokamu a polodrahokamů, bižuterie, mince a mimo kapitolu 82-NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ a kapitolu 83- RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ. Odstavec 2: V tomto odstavci je stanovena povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti při dodání vybraného zboží, které je definováno v odst. 3 písm. a) až c) a současně pouze tehdy, pokud celkový součet základu daně všech plnění uvedených v písm. a) až c) překročí částku Kč. Výše této částky byla zvolena podle stanovených limitů sousedních států, která se pohybuje v částce EUR na vybrané případy. Tato částka byla zvolena proto, že se jedná o zboží charakteru spotřebního zboží, s relativně nižšími cenami a také zejména proto, aby se povinnost uplatnit režim přenesení daňové povinnosti vztahovala na významnější částky nákupu tohoto zboží. Pokud tedy plátce DPH bude mít, např. pouze plnění podle odst. 3 písm. a) nebo současně jak podle písm. a) i podle písm. c) atd., má povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti, ale jen pokud celkový součet základu daně za tato plnění překročí stanovený limit 100 tis. Kč. Odstavec 3: K písm. a) až c) (mobilní telefony, integrované obvody, herní konzole, tablety a laptopy) Dodání těchto komodit jsou zahrnuta v bodech 2, 3 a 7 přílohy č. 6 zákona o DPH, ve znění účinném od 1. ledna Mobilní telefony, integrované obvody, herní konzole, tablety a laptopy patří mezi komodity, které jsou náchylné pro řetězové podvody typu chybějícího obchodníka, neboť se jedná o zboží malých rozměrů a s poměrně vysokými cenami. Přestože se jedná o jednotkově dobře identifikovatelné zboží, je sledování jednotlivých kusů v objemech, v jakých je obchod vykazován, a v množství realizovaných přeprodejů mezi jednotlivými články řetězce neproveditelné. Což umocňuje ještě fakt výskytu tzv. chybějícího obchodníka v řetězci, tedy další překážka kontinuálního monitorování toku jednotlivých kusů zboží. Trh s těmito komoditami představuje na území ČR v současné době velmi rozsáhlou síť obchodních společností, mezi nimiž dochází k intenzivnímu přeprodávání velkého objemu zboží. Z podrobné analýzy zpracované Finanční správou ČR vyplývá, že například mobilní telefony jsou do ČR pořizovány jak z jiných členských států, tak ze třetích zemí a poté, co několikrát změní vlastníka na území ČR, jsou opět dodávány zpět do jiných členských států či vyváženy do třetích zemí. Jen malá část mobilních telefonů nakoupených mimo ČR zůstává na domácím trhu. Obdobné signály jsou o obchodování s ostatními komoditami vymezenými v písmenech b) a c). Lze předpokládat, že část deklarovaných obchodů s těmito komoditami je fiktivních.

8 - 6 - Odstavec 4: Kategorie zboží uvedené v odstavcích 1 až 2 jsou definovány pomocí Kombinované nomenklatury (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku) prováděcí nařízení Komise (EU) 1001/2013 (SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU platný pro rok 2014), tj. NEK č , který lze vyhledat na stránkách Generálního ředitelství cel: K 3 (účinnost) Účinnost nařízení se navrhuje ke stejnému datu jako účinnost tzv. řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty, která zakotvuje přílohu č. 6 do zákona o DPH, tedy k 1. lednu 2015.

9 ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU V. Návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 1 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. 2 odst. 1 písm. a) 2 Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby: a) povolenky na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 32013L0043 Čl. 1 Směrnice 2006/112/ES se mění takto: 1) V článku 193 se slova "článků 194 až 199" nahrazují slovy "článků 194 až 199b". 2) Článek 199a se mění takto: a) v odstavci 1 se uvozující věta nahrazuje tímto: "1. Členské státy mohou do 31. prosince 2018 na dobu alespoň dvou let stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno některé z tohoto zboží nebo poskytnuta některá z těchto služeb:"; 32010L0023 Čl. 1 Ve směrnici 2006/112/ES se vkládá nový článek, který zní: Článek 199a 1. Členské státy mohou do 30. června 2015 na dobu alespoň dvou let stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je poskytnuta některá z těchto služeb: a) převod povolenek na emise skleníkových plynů ve smyslu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (*), které jsou převoditelné v souladu s článkem 12 uvedené směrnice,. 2 odst. 1 písm. b) a c) 2 Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby: b) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, , , , nebo , c) surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, 32013L0043 Čl. 1 Směrnice 2006/112/ES se mění takto: 1) V článku 193 se slova "článků 194 až 199" nahrazují slovy "článků 194 až 199b". 2) Článek 199a se mění takto: b) v odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí: "i) dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě; j) dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, na které se jinak nevztahuje čl. 199 odst. 1 písm. d), zvláštní

10 Návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7113 až 7118, 2. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83, 3. na které se vztahuje zvláštní režim podle 90 zákona o dani z přidané hodnoty, 4. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle 92c zákona o dani z přidané hodnoty. 2 odst. 2 (2) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně za toto zboží na daňovém dokladu překračuje částku Kč. 2 odst. 3 (3) Vybraným zbožím se pro účely odstavce 2 rozumí a) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku nebo , b) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku a zařízení s těmito obvody, která jsou dodávána ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, c) herní konzole, tablety a laptopy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku nebo režim pro použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti podle článků 311 až 343 ani zvláštní režim pro investiční zlato podle článků 344 až 356."; c) vkládají se nové odstavce, které znějí: "1a. Členské státy mohou stanovit podmínky pro používání mechanismu uvedeného v odstavci 1. 1b. Používání mechanismu uvedeného v odstavci 1, pokud jde o dodání kteréhokoli ze zboží nebo poskytnutí kterýchkoli služeb uvedených v písm. c) až j) uvedeného odstavce, je podmíněno zavedením vhodných a účinných ohlašovacích povinností pro osoby povinné k dani, které dodávají zboží nebo poskytují služby, na něž se vztahuje mechanismus uvedený v odstavci 1."; 32013L0043 Čl. 1 Směrnice 2006/112/ES se mění takto: 2) Článek 199a se mění takto: c) vkládají se nové odstavce, které znějí: "1a. Členské státy mohou stanovit podmínky pro používání mechanismu uvedeného v odstavci L0043 Čl. 1 Směrnice 2006/112/ES se mění takto: 1) V článku 193 se slova "článků 194 až 199" nahrazují slovy "článků 194 až 199b". 2) Článek 199a se mění takto: b) v odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí: "c) dodání mobilních telefonů, to jest zařízení vyrobených nebo upravených pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaných na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití; d) dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele; h) dodání herních konzolí, tabletů a laptopů;. Stránka 2 z 3

11 Poř. č. Celex Název předpisu Účinnost předpisu L L0043 Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů 12. dubna srpna 2013 Stránka 3 z 3

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2015 duben 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2015 duben 2015

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 2552/15/7100-20116-011073 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část Předkládaný dokument je návrhem novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZVZ ). Navrhované změny jsou změnami technického

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : N á v r h z á k o n a, k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č. 3 5 3 / 2 0 0 3 S b., o s p o t ř e b n í c h d a n í c h, v e z

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 2013

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

Více

Ministerstvo financí IV.

Ministerstvo financí IV. Ministerstvo financí IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1).

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1). IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více