ÚVOD ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Za redakci... Obsah. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Tiráž Zvoničky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Za redakci... Obsah. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Tiráž Zvoničky"

Transkript

1 KVĚTEN ROKU 2014 Život si tvoříme svými každodenními volbami, a proto převezměme zodpovědnost za to, co jsme vytvořili... Nelíbí-li se nám to, můžeme to změnit! Z knížky: Poznej svůj cíl / Zdeňka Jordánová

2 ÚVOD Za redakci... Vážení čtenáři, Jsou to čtyři roky co poprvé vyšel původní Zpravodaj v novém formátu pojmenovaném jako Zvonička. Za tu dobu jste se mohli v jednotlivých číslech seznámit s informacemi Obecního úřadu, s kulturním, sportovním a společenském dění v obci. V této práci chceme i nadále pokračovat a Zvoničce přejeme do roku 2014 mnoho spokojených čtenářů. Obsah Za redakci / Obsah / Sloupek / Tiráž... 2 Ze zasedání obecního zastupitelstva Obecní úřad informuje... 5 Velikonoce Myslivecké sdružení / Václav Kaňka SK Žitovlice-Pojedy Turnaje a soutěže Poezie Pel-Mel Adventní setkání / Galerie Pojedy Galerie Pojedy a Divadlo Budil Vás zvou: Bubnování pro radost a zdraví Trojkoncert: Dáša fon Fľaša, Lipno, Bez přísad / Galerie Pojedy Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Jitka Benešová, smíšené zboží Svídnice, žádá obecní zastupitelstvo o příspěvek na pojízdnou prodejnu na rok Obecní zastupitelstvo projednávalo příspěvek ve výši 5000,- Kč. 2) Anketa o budově školy účastnilo se jí 57 občanů a na otázky odpověděli takto: 1. Myslíte si, že má budova pro obec dostatečné využití Ano: 33 občanů Ne: 23 občanů 2. Má smysl investovat do budovy peníze z rozpočtu obce Ano: 30 občanů Ne: 23 občanů 3. Souhlasili by jste s případným vstupem investora se svým projektem Ano: 36 občanů Ne: 21 občanů 4. Souhlasili by jste s případným odprodejem Ano: 18 občanů Ne: 37 občanů 3) Elektronická aukce na hospodu proběhne dne ) Oprava budovy školy - 2 etapy V první etapě oprava střechy, výměna oken, dveří a vnitřní omítky, snížení stropů v prvním patře V druhé etapě fasáda Ze zasedání obecního zastupitelstva ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 1) Byla sestavena inventární komise a schválen plán inventur. Členy inventární komise jsou: Ing. Kříž, Kaňka, Staníček, Malý, Kmochová. 2) Obecní zastupitelstvo projednávalo možnost podání žádostí o dotace na: prodloužení obecního vodovodního řadu veřejné osvětlení 2 etapa oprava božích muk u hřbitova vybudování multifunkční hrací plochy 3) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočtové opatření č. 3. 4) Obecní zastupitelstvo provedlo na základě ústního podnětu pana J. Rozy místní šetření. Pan Roza si stěžuje, že mu před domem stojí voda. Sloupek Böhmerwald, Pojedy, Krym... Původně jsem si vybral pro mne blízké téma Šumavy úplně z jiného důvodu. Spojením zdánlivě nesouvisejících zeměpisných výrazů v úvodním nadpisu znamená, že je vše jinak. Myslel jsem si, jak čtenářům Zvoničky Šumavu přiblížím a zároveň pomůžu těm, kteří si nejsou jistí, zda je to hospodářský les nebo národní park. Chtěl jsem psát o tom, jak je rozlehlá svou plochou, že je téměř stále zelená nádhernými smrčinami a jen na podzim se v nižších polohách objevují barevné ostrůvky bučin či jeřábů. Že to byl dříve skutečný prales, či jak se dnes říká bezzásahová zóna a kdy v době dávno minulé tvořily tamní lesy souvislé pásy dvě stě až třistaletých porostů smrků a bučin. Věnovat jsem se chtěl i historii jejího osídlování a životu v centrální Šumavě, který byl díky přírodním podmínkám velmi tvrdý. To je ale téma asi na někdy jindy. Možná se budete ptát proč a co může spojovat Pojedy se zbylými místy? S Krymem asi možné důsledky nějakého negativního scénáře, což se doufejme nestane. Se Šumavou je to jiné. Pojedy mají totiž zvláštní statut zvaný památková zóna a Šumava je pro změnu národní park. Čtvercová náves a rozlehlé zdravé lesy nebo poměrně velké plochy holin. Spojnicí je, kromě volených orgánů určených pro řízení chodu obcí, státní úředník, který ve jménu práva řídí většinu stavebních záležitosti jak v Pojedech, tak i na Šumavě. Nelze nevnímat, že občané v obou oblastech to chápou jako újmu na své svobodě a nemožnosti plně rozhodovat o svých věcech. Začíná to třeba tím, že pojeďáci mají na listu vlastnictví uvedenou poznámku, že uvedená nemovitost se nachází v památkové zóně. Je to označení výhody nebo je to cejch? Mám na betonovou střešní tašku, musím Tiráž Zvoničky ale dát pálenou, která je dražší. Šumava je na tom ještě hůře, protože existence národního parku neumožňuje prakticky žádný průmyslový rozvoj, o pilu tam nezavadíte, dřevo se ve velkém odváží jinam, takže lidem zbývají pouze možnosti v ubytování. Výše takové investice se však blíží velmi slušné pražské adrese a tak to také končí. Místní jsou zaměstnáváni a přespolní vlastní. Shodou okolností jsem nedávno našel mapku protektorátu Čechy a Morava z roku 1940, která sloužila někomu z mých rodičů jako učební pomůcka. Na první pohled okleštěná naše republika ve vás jasně vzbudí pocit podobnosti situace na Šumavě a dnešní Ukrajině. Při toulkách za poznáním Šumavy se stále setkáváte s místy, kde stávaly osady či obce. Nezbylo tu po nich zhola nic, veškerá snaha a práce předchozích generací je pryč, jen zarostlé palouky, náznaky pobořených domů a cedule s informacemi kolik obyvatel tu žilo nebo bylo odsunuto před válkou nejdříve do českého vnitrozemí a po válce obráceně do Německa. Území tzv. sudet bylo po začátku Československé, pak Německé a potom zase Československé. Jak podobné tomu co se děje na Krymu. Nejdříve byl ruský, pak ho v dobrém rozmaru věnoval jeden mocný rus Ukrajině a teď je zase ruský. Češi museli pryč ze sudet, němci museli ze sudet, tataři museli z Krymu. Jedno bezpráví je nahrazováno dalším bezprávím a výsledky touhy po národní pospolitosti z té doby jsou i na Šumavě vidět do dnes. Tehdejší sudety posloužily jako třaskavina pro německou chuť polykat a dnešní Ukrajina je pro změnu sousto pro Rusko. Doufejme, že to nebude počátek prologu nějakého třetího dějství a že tato doba nepřipustí žádné další krutosti. Josef Kříž ZVONIČKA, Občasník obcí Žitovlice Pojedy, květen Vydala obec Žitovlice Pojedy. Redakce: Josef Kříž, Martin Dohnal, Vendula Burger. Kontakt na redakci: Tisk: Janova dílna Nymburk. Grafi cká úprava: M. S. Dohnal. Obálka: Boží muka u Žitovlického hřbitova (kresba, M. S. Dohnal). Náklad 200 ks. Neprodejné Žitovlice Pojedy, všechna práva vyhrazena. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Vodovody a kanalizace, a.s. Nymburk nám zaslaly cenu vodného a stočného na rok Cena pitné vody za m 3 je 39,68 Kč, cena vody odkanalizované za m 3 je 39,27 Kč. 2) Starosta obce podepsal Smlouvu mandátní mezi obcí Žitovlice a městem Městec Králové na dopravní obslužnost. Příspěvek na rok 2014 činí ,- Kč (150 Kč x 176 trvale hlášených občanů). 3) Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 2000,- Kč paní Němečkové za údržbu Pomníku padlých a autobusové zastávky na návsi v Pojedech. Obecní zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 1000,- Kč panu Hroudovi za údržbu autobusové zastávky v Žitovlicích. Dále obecní zastupitelstvo schválilo balíčky ve výši 300,- Kč našich občanům žijícím v Domově důchodců v Rožďalovicích. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočet na rok 2014 na paragrafy jako přebytkový. 2) Obecní zastupitelstvo projednávalo upravený rozpočtový výhled na paragrafy na rok ) Obecní zastupitelstvo projednávalo rozpočtové opatření č. 4. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) K 1. lednu 2014 je v obcích Žitovlice a Pojedy trvale hlášeno 177 osob. Rekreačních objektů je 74. 2) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s možnými investicemi, opravami a dalšími činnosti, které je možno realizovat v roce veřejné osvětlení - územní plán - nové stavební parcely - oprava hřbitova - oprava cest (cesta na Husánku, cesta k obecnímu úřadu a dále k p. Baštovi, cesta k R. Staníčkovi) - odvod dešťové vody (náves, příkopy) - dodělat část vodovodního řadu /od p. Bašty přes bytovku až k domku J. Kaňky/ 3) Pan Kubalík žádá obecní úřad o zakrytí příkopu, který slouží k odvádění dešťové vody podél cesty na Plácek a dále žádá o jeho udržování. 4) Městský úřad Nymburk, odbor výstavby nám zaslal Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu na den od 10,00 hod. v Nymburce. 5) Městský úřad Rožďalovice stavební úřad vydal rozhodnutí, ve kterém nařizuje odstranění stavby Dřevníku na pozemku p.č. st. 51 v k.ú. Žitovlice. 2 3

3 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 6) Starosta obce se zúčastnil valné hromady MAS Svatojiřský les. 7) Od tohoto roku je u hřbitova v Žitovlicích na odpad přistavena popelnice. 8) Obecní zastupitelstvo projednávalo inventarizaci za rok Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní zastupitelstvo projednávalo opravu plotových dílů v odchovně bažantů v Pojedech. 2) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s dopravní nehodou, která se stala na návsi v Žitovlicích. Na místě bylo sepsáno Potvrzení o účasti na dopravní nehodě. Dle potvrzení je škoda na zábradlí na návsi v Žitovlicích 10 tisíc Kč a na sloupu veřejného osvětlení 5 tisíc Kč. Starosta zaslal toho potvrzení na pojišťovnu a dále kontaktoval fi rmu Maděra a Šípek Poděbrady ohledně opravy sloupu veřejného osvětlení. 3) Obecní zastupitelstvo projednávalo žádost pana Kubalíka o zatravnění příkopu. Bylo provedeno místní šetření a na základě toho obecní zastupitelstvo nepředpokládá zatrubnění příkopu z důvodu jeho mírného spádu a snadného čištění. 4) Územní plán obecní zastupitelstvo osloví tři fi rmy, se kterými bude dále jednat o možné schůzce na které bychom se blíže seznámili s prezentací a nabídkou fi rem. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Dne 3. března proběhla v sídle Okresní správy sociálního zabezpečení Nymburk kontrola dokladů obecního úřadu v Žitovlicích za období od do Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. 2) V sobotu od 10,40 hod. do 11,10 hod. proběhne v našich obcích mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpad. 3) Pan J. Poděbradský provede prořezávku topolů podél strouhy na místním fotbalovém hřišti. 4) Hasiči a sportovci provedou probírku porostu Obecního hájku v Hořínku. Ze zasedání obecního zastupitelstva ) Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks topolu na místním fotbalovém hřišti byl vypracován odborný posudek, dle kterého je strom ve špatném stavu. Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks akátu v Pojedech na pozemku p.č. 813/4 strom je ve špatném stavu a odpadávají velké kusy větví, hrozí zranění. Obecní úřad Žitovlice vydal povolení k pokácení 1 ks ořechu v Pojedech na pozemku p.č. 774/1 - strom zasahuje do el. vedení. 2) Jednání s p. Pletkou na vyčištění příkopu na hřišti. 3) Úklid větví k větve se dovezou na hřiště k pálení čarodějnic. 4) Přechod na letní provoz hasičské techniky. 5) V termínu od 6.4. do provede Sbor dobrovolných hasičů Žitovlice-Pojedy vyčištění příkopu na Plácek 6) Obecní zastupitelstvo projednávalo podklady na valnou hromadu České spořitelny. 7) Obecní zastupitelstvo vypracuje Smlouvy o nájmu hrobového místa. 8) Obecní zastupitelstvo projednalo vypracování projektové dokumentace na prodloužení obecního vodovodního řadu od OÚ kolem bytovky až k panu Kaňkovi. Vzhledem k tomu, že obecní vodovodní řad povede kolem bytového domu č.p. 16, zavázali se majitelé bytů k bezúplatnému věcnému břemenu k dílu. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽITOVLICE A POJEDY OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme přistoupili k tvorbě nového zadání územního plánu. Zastupitelstvo se dohodlo na oslovení třech zhotovitelů, z nichž bychom vybrali jednoho, který by danou problematiku pomohl obecnímu úřadu zvládnout. Územní plán v digitální podobě má být nově vypracován do roku Ten pak bude volně přístupný na webových stránkách obce. Zadání nového územního plánu vycházet z požadavku na nové plochy pro bydlení a podnikání. Zároveň by měl zohledňovat vlastnické vztahy pozemků. V případě požadavku na zařazení vašeho pozemku do územního plánu obce je možné využít formuláře, který je na našich stránkách v sekci,,formuláře ke stažení nebo jej získáte na našem úřadě. OPRAVA KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA V prosinci loňského roku a na začátku letošního, došlo k dalšímu posunu k záchraně našeho kostela. Je dokončena oprava pozednice, stropních trámů, jednotlivých krokví a vazby kolem věže kostela. Zde se začalo i s výměnou střešní krytiny, která měla letos pokračovat. Přesto, když vejdete dovnitř, máte stejný pocit jako před dvěma léty, že je vše teprve na začátku. Kostel je sice zařazen do,,havarijního fondu Ministerstva kultury, bohužel počátek církevních restitucí zřejmě udělal tečku za možností získání dalších dotací na jeho opravu. Situace kolem dalších oprav je tak značně nejistá. TOPOLY Zastupitelstvo obce rozhodlo před dvěma roky o zadání znaleckého posudku na zdravotní stav topolů černých a kanadských, které jsou vysázeny kolem sportovního areálu. K tomuto rozhodnutí nás vedlo hledisko bezpečnosti z důvodu jejich stáří a též záměr vybudovat v jejich blízkosti dětské hřiště. Rozhodování nebylo lehké ani o kácení ani o nové výsadbě. V této době víme, že zatím pokácené topoly byly zdravé. Další kácení jsme sice pozastavili, ale jednou přijde. Skutečnost nám ukázala na složitost a časovou náročnost této práce, která musí co nejvíce vyhovět bezpečnosti a dále ochrany hřiště. AKTUÁLNĚ: SEKAČKA V měsíci únoru jsem byl pozván na valnou hromadu SK Žitovlice-Pojedy, kde se mimo jiné diskutovalo o technickém stavu traktůrku na sekání hřiště. Uvedu pouze základní fakta. Výrobce udává u tohoto typu doporučenou plochu 7000 m 2, seká již jedenáct sezón plochu jednou takovou. Plechové díly jsou prorezivělé, plastové jsou popraskané. Motor má o 40 % vyšší hodinový proběh než je jeho životnost. Vhodných variant řešení pro sportovní klub moc není. Zástupci klubu nás proto na posledním zastupitelstvu požádali o pomoc při řešení tohoto problému. Probrali jsme tyto možnosti: 1. Obec by zajišťovala sekání svou technikou a pracovníkem... NE (omezený limit hodin pro práci na dohodu, nejistá náhrada při poruše stroje) 2. Větší část prostředků by zajistil OÚ a zbytek by doplatil klub... NE (varianta sice použitá při posledním nákupu traktůrku, ale klub byl v lepší fi nanční kondici, tržby z prodeje klesají) / Obec zaplatí celkovou hodnotu traktůrku a ten zůstane v majetku obce.... ANO (sportovní klub by ho získal za symbolickou cenu do pronájmu a bude si hradit kompletní provozní náklady) Zdůvodnění nákupu z rozpočtu obce: a) podpora: občanského zájmového spolku rozvoje zdraví a sportu dětí a mládeže (míčové hry), vyžití rodin s dětmi (fotbalová utkání, dětské hřiště) b) traktůrek zůstane v majetku obce Výrobce je vybrán a je nutné dohodnout se na modelu. Cena by neměla převyšovat částku 71 tis. Kč. OBEC ŽITOVLICE POŽÁDALA O TYTO DOTACE Z FONDŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE prodloužení obecního vodovodního řadu v ulici Na Plácek veřejné osvětlení Žitovlice 2 etapa oprava božích muk u hřbitova oprava multifunkční hrací plochy na hřišti O přidělení dotací by měl Středočeský kraj rozhodnout do konce dubna. 5

4 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ V NAŠICH OBCÍCH BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ V NAŠICH OBCÍCH Foto: M. Dohnal, V. Burger 6 7

5 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ Myslivecký rok 2013 Myslivecký rok začíná měsícem březnem každého kalendářního roku a končí posledním únorovým dnem následujícího roku. V průběhu letošního mysliveckého roku, naše myslivecké sdružení uskutečnilo několik kulturních akcí se zřetelem na seznámení občanů obcí, na jejichž pozemcích pod dohledem honebního společenstva vykonává právo myslivosti. Tou prvořadou akcí pravidelné přispívání do zpravodaje Zvonička, vydávaným obcí Žitovlice, článkem doplněným o fotografi e z přírody a ze života dění v mysliveckém sdružení. Následují akce v každém měsíci. Těmi prvními akcemi jsou brigády pro zdárný chod našeho sdružení se zaměřením na ochranu a život drobné zvěře a srnčí zvěře. Opravují se krmná zařízení, odchovna bažantů a lovecká zařízení sloužící k tlumení stavu lišek a divokých prasat. Lovecká zařízení, slouží též v souladu s plánem lovu srnčí zvěře k jejímu úspěšnému lovu. Brigádní činnost, vyžaduje od každého člena sdružení, odpracovat 50 hodin, což je časově velmi náročná a záslužná činnost člena. Toto probíhá celoročně a jednotlivé činnosti jsou řízeny výborem MS. Začátkem měsíce května, na členské schůzi, bylo prováděno losování odstřelu srnců dle schváleného plánu lovu. Rovněž tak, byla připravována kulturní akce pro spoluobčany Červen měsíc myslivosti. Na schůzi v měsíci srpnu bylo projednáváno plnění plánu činnosti mysliveckého sdružení a připravován Sokolnický den. Je schválen plán honů na kachny a přednesena zpráva o lovu srnců. Říjnová členská schůze projednávala skutečnost v odpracované brigádní činnosti a plán honů na drobnou zvěř. Do konce kalendářního roku, je pak pořádána akce Poslední leč, jež je možno nazvat poslední společenskou událostí v daném roce. Ukončením společenské aktivity za daný myslivecký rok je pořádání Mysliveckého plesu. Každoroční výroční členská schůze provede zhodnocení uplynulého roku a schválí plán činnosti na další období. Podařilo se nám splnit plán činnosti zejména po stránce péče o zvěř a ani činnost na úsecích kulturním a propagace myslivosti nebyla neúspěšná. Pro rok 2014 výroční členská schůze stanovila stejný plán činnosti péče o drobnou zvěř, její ochranu a budování zařízení pro jejich přikrmování a ochranu. Toto spočívá v péči o myslivecká políčka, péči o remízky a jejich kultivaci. Dále jsme nuceni okolnostmi budovat lovecká zařízení, na ochranu polních kultur před přemnoženou černou zvěří, která se ukrývá v lesních porostech, jež obklopují naší honitbu a v okamžiku nutnosti získání a hledání si potravy navštěvuje přilehlá pole. Ulovení jednoho kusu černé zvěře na čekané, vyžaduje od myslivců, dle statistických údajů, pobyt na loveckém zařízení po dobu 70 hodin. Stále je co zlepšovat a to zejména v popularizaci myslivosti pro občany a to tím, že i nadále budeme veřejně propagovat význam a důležitost zvěře v přírodě a na pozemcích, jež nám byly svěřeny do myslivecké péče a přesvědčivou argumentací, dokladovat správnost chování a jednání všech členů našeho mysliveckého sdružení. Myslivost nebyla, není a nebude nikdy ziskovou činností, jak se domnívají ti, kdo našim občanům s oblibou toto tvrdí. Příklady z dob minulých i současných jsou toho zářným dokladem. Chraňme si naše kulturní nehmotné dědictví, jež nám v tom kladném slova smyslu všichni závidí. Nemáme se za co stydět. Vážení spoluobčané pomozte nám chránit přírodu a vše živé co v ní žije. Myslivcem není ten kdo střílí, ale ten, kdo se o přírodu stará a pečuje o ní. Lov slouží pouze k regulaci přemnožené zvěře. Přejeme Vám všem, vážení spoluobčané, hodně zdraví a sil. S provoláním České myslivosti Zdar! Za MS Hájek Košík Václav Kaňka Na závěr si dovolujeme předložit fotografi i z akce Jarní úklid konané , sbírání odpadků kolem komunikací, jež procházejí naší honitbou a které se zúčastnili v hojné míře nečlenové mysliveckého sdružení. Určitě stojí za zamyšlení to, jak se lidé chovají a jednají s tím, co nám má být tím nejdražším a nejdůležitějším a tím je naše příroda a životní prostředí všech živočichů. 8 9

6 SK ŽITOVLICE POJEDY SK ŽITOVLICE POJEDY I V JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE SE CHCEME UDRŽET U ČELA TABULKY Po podzimní části soutěže jsme si dali chvíli fotbalovou pauzu, ale již v prosinci před vánocemi jsme zahájili zimní přípravu. Tuto zimu jsme mohli díky nezvykle teplému počasí využít jak hřiště v Rožďalovicích, tak i domácího prostředí na nabrání fyzických sil na jarní sezonu. Účast byla i přes malou marodku velmi dobrá. Před zahájením mistrovských zápasů jsme odehráli tři přípravné zápasy. Odzkoušeli jsme si různé herní varianty, především speciální protirožďalovické catenaccio a protikřinecké nálety. Detaily hráčských úkolů jsou samozřejmě tajemstvím klubu. Podle výsledků odehraných kol můžeme přípravu hodnotit zatím pozitivně. V obou zápasech jsme ukázali hlavně psychickou sílu a bojovného ducha. V dubnu oslavil náš vynikající pokladník a dlouholetý pevný pilíř sportovního klubu Jarda Novák významné životní jubileum. Přejeme mu pevné zdraví, životní optimismus a klid na lajně. Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na naše fotbalová klání. Nejen na domácím poli budeme bránit prostor mezi třemi tyčkami proti útokům našich soupeřů, ale podnikneme také bojové výpravy do hlubin soupeřova území. Rádi bychom se dál umísťovali na předních místech tabulky soutěže. Rozpis zápasů jarní části sezony 2013/ kolo :30 SO Mcely - Žitovlice 2:3 (1:2) 3x J. Novák 15. kolo :30 NE Vestec - Žitovlice 2:3 (1:0) J. Novák, R. Malý, M. Břichnáč 16. kolo :00 SO Žitovlice - Košík 1:2 (0:2) M. Břichnáč SK Žitovlice-Pojedy Stojící zleva: Jaroslav Novák st., Václav Valenta, Petr Škoda, Martin Břichnáč, David Knap,???, Martin Novák, Martin Kříž, Petr Buka Vpředu zleva: Jaroslav Novák, Václav Gestřánek, Jiří Malý, Martin Dohnal, Jaroslav Poděbradský, Martin Malý. 17. kolo :00 NE Rožďalovice B - Žitovlice 1:3 (0:1) M. Břichnáč, 2x M. Malý 18. kolo :00 SO Žitovlice - Netřebice 19. kolo volno 20. kolo :00 SO Žitovlice - Hrubý Jeseník B 21. kolo :15 NE Křečkov B - Žitovlice 22. kolo :00 SO Žitovlice - Křinec 23. kolo :00 SO Chleby - Žitovlice 24, kolo :00 SO Žitovlice - Straky B Foto ze zimní přípravy Záběry z mistrovského zápasu z Košíkem 10 11

7 TURNAJE A SOUTĚŽE TURNAJE A SOUTĚŽE Obecní úřad Žitovlice-Pojedy a Galerie Pojedy vyhlašují FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA ZE ŽIVOTA NAŠICH OBCÍ Pořízení fotky: od do Maximální počet fotek na jednoho soutěžícího: 10 ks Odevzdání fotek do soutěže: em: nebo osobně v Galerii Pojedy (karta, fl ash disk, CD atd.) Hlavní cena: digitální fotoaparát v hodnotě 5 tisíc Kč Podrobné informace a pravidla soutěže na Srdečně Vás zveme na 15. Žitovlický Žiwell v Žitovlicích V sobotu pořádáme již 15. ročník soukromého turnaje smíšených dvojic v rekreačním volejbale. I letos se budeme v průběhu dne bavit, fandit a občerstvovat. Klání se koná v Žitovlicích na Husánku před č. popisným 61, Dotazy mailem na nebo na telefonu: Hlaste se nejpozději do , startovné 350,-Kč. Sportovní klub zve nejen příznivce malé kopané, ale i celé rodiny na zábavné sportovní odpoledne! 3. ročník turnaje v malé kopané o cenu Akademika 12. července 2014 hřiště SK Žitovlice Pojedy Zveme k účasti všechny příznivce malé kopané! Hráči nemusí být registrováni ve fotbalových klubech. Věková kategorie a pohlaví hráčů není omezeno, název družstva může být jakýkoliv. Podmínkou účasti je registrační poplatek 300 kč a stejnobarevné dresy. Přihlášky, informace: Martin Dohnal, tel.: Těšíme se na Vás Petr a Eva S sebou: dobrou náladu a vysoké sportovní nasazení!! 12 13

8 POEZIE Vendula Burger Královna báseň inspirovaná kultovním představením Bolka Polívky (Šašek a královna), v originále francouzský text k písni pro Chantal Poullain Sedím před zrcadlem Hledám její záři Přichází odrazem Její tvář mojí se tváří Studená krev ztéká mi žilami Jako královna se neusmívám Mezi pohozenými troskami Pravost od falše víc nerozeznám Štětcem maluji na mou pusu škleb Když chodbami klopýtají hole čip, čap Pohled můj úží se a mění v led S ozvěnou kroků mrzáka krále Jsem královna tvrdá a ukrutná Jako kůň šílený umím ržát Femme fatale a smyslná Plemeni mužů neumím přát V troskách divadla opuštěného V království prorostlém nenávistí Bdím na kraji propadliště svého Srdce puká, tříští se bolestí Stále dokola umírám na scéně Dříve než opona znovu dolehne Tak jako býk skomírá v aréně Tyran k nohám katovi ulehne Poezie záběrů z ptačí perspektivy Je krásné a zajímavé podívat se na náš malý svět z ptačí perspektivy. Unikátní videoklip z přeletů kvadrokoptérou DJI Phantom nad našemi obcemi je možno shlédnout na internetu, na adrese: vimeo.com/ Autorem videoklipu je Filip Teper z Nymburka. Natočeno VÝKLAD SLOV PODLE VENDULY BURGER Čas Čas běží dámy a pánové. Nemám čas a přitom stále o něm mluvím. Čas je život a život končí v momentě ticha. Čas je můj největší nepřítel. Čas, čas, čas... Já ho nesnáším každá hodina se mi už pár let vrývá do obličeje, Čas ryje, kope a je neodbytný. A my stále řešíme v kolik, kdy a jak dlouho. Řešit a zemřít. Zavřete oči a uvidíte brzy ten kráter. Časová propast je všude kolem nás. Jen tady a teď si můžeme vytvořit svět mimo čas. Čas dekadence a snů. Pravda Pravda není. Pravda je převlečená lež. Říká se, že pravda je jen jedna. No, tak ať někdo přijde a řekne mi, která to je. Já bych řekla, že pravda může nosit různé kabáty. A teď jde o to, který kabát komu sedí. A pak každý nemá stejný vkus a ono to bude s tou pravdou dost podobný. No nic radši nechme toho fi lozofování, protože ani já určitě nemám pravdu. Svoboda PEL-MEL Tak to je velice osobní věc. Někdo tvrdí, že žádnou svobodu nemá. Někdo zase, že je svobodný pořád. Jiní o tom nemluví. Ale pro mě největší svoboda je, když o ní nemusím přemýšlet. Svoboda je být spokojen v každém momentě, v každé chvíli svého života. Umět prožít přítomný moment plnými doušky. Cítit, že žiji a nebolí to. Neříkám, že to tak mám pořád, ale cítit se svobodně je povznášející pocit. A kdybychom nikdy nepocítili opak, tak bychom zřejmě neměli ani svobodu PRVNÍ NEOFICIÁLNÍ ŠACHOVÉ ZÁPOLENÍ: hřiště SK Žitovlice-Pojedy Náplavky Pojedy versus Náplavky Žitovlice skončilo nerozhodně Jiří Václavík (reprezentant družstva Náplavky Žitovlice) Kresba: M. S. Dohnal Zrcadlo ztrácí svůj lesk Já poznám ho i poslepu V rohu již čeká, můj šašek... A směje se mému osudu. vimeo.com/ VTIP Vzpomínka na Vladimíra Menšíka, když přemýšlel o mimozemšťanech, jak asi souloží: No, mě by se třeba líbilo mít přirození v dlani a ženy by ho měly za krkem. Já bych pak potkal paní Novákovou, poklepal jí dlaní za krkem a řekl bych: Jak se máte paní Nováková. Martin Sausage Dohnal (reprezentant družstva Náplavky Pojedy) 14 15

9 GALERIE POJEDY GALERIE POJEDY Adventní setkání , Galerie Pojedy V předvánočním čase jsme se v hojném počtu sešli v Galerii Pojedy a vytvořili jsme společně adventní atmosféru. Vystoupení našich dětí podpořila krásným zpěvem sopranistka Kamila Svobodová. Pak probíhaly malé dílničky adventních ozdob a hromadná ochutnávka soutěžních vánoček. Vítězem soutěže o nejlepší vánočku se stala paní Záleská. Recept na nejlepší vánočku je samozřejmě tajemstvím této šikovné kuchařky. Průvodem jsme se všichni pak vydali k obecnímu úřadu v Žitovlicích, kde jsme rozsvítili vánoční stromeček a děti opět zazpívaly. Přátelské setkání jsme zakončili vychutnáním vánočního punče. Touto příjemnou akcí jsme založili tradiční sousedské adventní setkávání našich občanů. Na příští adventní setkání se těšíme a jsme zvědaví, v čem se tentokrát bude soutěžit. To se ostatně dovíme ze Zvoničky na podzim

10 GALERIE POJEDY A DIVADLO BUDIL VÁS ZVOU GALERIE POJEDY A DIVADLO BUDIL VÁS ZVOU ZÁBAVA, BUBNY, RYTMUS, VÝTVARNÉ DÍLNY potěší vaše tělo i ducha Foto: Pavel Králík 18 Jmenuji se Vendula Burger, pocházím z velkého komediantského rodu. U vás v Pojedech Žitovlicích jsem zakotvila náhodou, ale velmi osudově. Jako divadelnici mě hned zaujal nádherný prostor, který nabízí řadu možností pro své využití. Může se v něm hrát divadlo, může být galerií, láká k hraní živé muziky, k uspořádání candrbálů zkrátka je jasným místem setkávání. Okamžitě se mi v mysli zrodil nápad jak ho využít. Martin Sausage Dohnal, majitel, malíř, jehož obrazy prostor zdobí, mi dal příležitost nápad uskutečnit. Ráda bych využila kvalit místa a nabídla vám množství radovánek pod názvem Bubnování pro radost a zdraví. Právě bubny, tibetské misky, chřestidla a řada dalších exotických nástrojů budou nejen kulisou tvůrčích dílniček pro dospělé i děti. Můžete jen přijít posedět s přáteli, dát si malé občerstvení nebo se jen podívat. Můžete si zabubnovat, zachřestit, něco vytvořit. Jak je libo. Bubnování pro radost a zdraví je léty prověřený, pečlivě připravený program vzácných hostí z Doubí u Turnova. Myslím, že není co dodat,. Následující rozhovor snad nenechá na pochybách nikoho, že přijít 10. května od 14 hodin do Galerie Pojedy, nebude promarněný čas. Rozhovor s hosty galerie, Věrkou a Vlastimilem, nejen o bubnování Věrko a Vlastimile, můžete mi říci, jak vás napadlo začít Bubnování pro radost a zdraví? Vždy jsme měli blízko k hudbě a rádi objevujeme nové věci. A tak, když jsem našla na webu seminář P. Broniše Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování, okamžitě jsme se přihlásili. Byl to neskutečně silný zážitek, něco jako návrat ke kořenům, krásné uvolnění a pocit radosti v každé buňce. Já pracuji jako terapeutka a bubnování tuto profesi výborně doplňuje. V dnešní době je spousta lidí v zajetí času, strachu, nároků na bezchybný výkon a my rádi tyto iluze boříme a vedeme lidi k radosti, takže se nikdo nemusí bát, že budeme posuzovat jejich výkon. Jak dlouho se Bubnování pro radost věnujete? Od roku 2010, kdy jsme začínali s několika bubínky a dnes vlastníme spoustu dalších mnohdy překvapivých nástrojů, které teď nebudu prozrazovat. Jaká je odezva na vaše akce? Vesměs velice příznivá i když nám lidé říkají, že se dlouho odvažovali k nám přijít, právě ze strachu, že to nezvládnou. Brzy jste však vtaženi do děje, rytmy vás pohltí a začnete si to užívat. Je to krásné, když díky vám lidé přímo září. Jak byste nalákali lidi, kteří ještě na bubnování nebyli? (Nějakou historku z natáčení:-))) Historka z natáčení? Bylo by toho víc, například když jsme bubnovali v kruzích v obilí se šamankou z Peru nebo se seniory, kteří málem zbořili kapli. Ale tak třeba tuhle: máme jeden,,velice speciální nástroj, když jsme ho představili na festivalu v Plzni, tak se ho několik účastníků zmocnilo a nadšeně s ním pobíhali po celé tělocvičně, nechtěli to nikomu půjčit. Bylo jim tak kolem padesáti a o radost bylo postaráno. Až se uvidíme, určitě vám tuto specialitku rádi ukážeme. Mně velice zaujaly šamanské bubny, které masírují záda. Máte množství dalších nádherných, určitě drahých nástrojů. Jak jste je získali? Nebojíte se je půjčovat? Šamanské bubny mají obrovský potenciál, nejenom že,,masírují záda, ale pomáhají čistit a uvolňovat v lidech různé bloky a bolesti. Pomocí šamamanského bubnu si můžete najít svoje silové zvíře, které je vám nápomocné na vaší cestě životem, objevíte skrytou sílu a nové možnosti, ale to už je trochu intimnější záležitost. Bubny máme z různých koutů světa, velký,,šamaňák, jak mu říkáme, a Happy Drum máme z USA, některé djembe z Indonézie, Afriky, ale i u nás jsou velice šikovní výrobci a indiánská chřestidla, koncovky (speciální píšťaly) a pařezový buben je z naší dílny. Věrko, vedle bubnování pomáháš lidem pochopit a odstranit jejich problémy... Nebudu zde popisovat, co všechno mě k tomu vedlo, ale svoji vizi otevřené, spolutvůrčí a spokojené společnosti. Je škoda, že se spousta lidí trápí na základě nevyřešených záležitostí, nezpracovaných traumat a neustále v nich probíhá vnitřní boj o lásku, uznání, energii. Dělají práci která je nebaví, ve vztazích se hádají a ubližují si. Já jim pomáhám uvidět, jak to mohou ovlivnit a co se skrývá v jejich životě, co takzvaně kopli pod postel nebo si neuvědomují. Ukážu jim, jak mohou využívat energie své i vesmíru, ke svému prospěchu, aby zbytečně nešli hlavou proti zdi. Mají možnost znovu objevit, jak jsou úžasní. Jsou základní zákonitosti např. hierarchie rodiny, které fungují po staletí, ale jelikož jsme odpojení od svého Já, tak se řídíme pravidly druhých a je nám v tom špatně. Kdo se rozhodne pro změnu, otevřou se mu nové možnosti. Vlastimile, slíbil jsi mi malou řezbářskou dílničku. Přiblížil bys čtenářům práci se dřevem? Co tě vedlo k tomu dělat s lidmi otevřené dílny? Pracuji se dřevem profesně celý život (od roubenek, altánů, střech... po jemné dřevořezby) a vím, jak spoustě lidí přijde tato práce voňavá, rozhodl jsem se lidem přiblížit tento úžasný materiál. Vidět, jak pod rukama vzniká umělecké dílo, je pro účastníky velice povzbudivé a často naleznou další motivaci k seberealizaci nebo nového koníčka v životě. Řezbářské dílny a kurzy, pořádáme hlavně pro úplné začátečníky. Děkuji vám za rozhovor. Vendula Burger (Budilova divadelní škola, Fota: Ivo Hroneš BUBNOVÁNÍ PRO RADOST A ZDRAVÍ sobota 10. května 2014, hodin Zážitkové setkání dětí i dospělých s rytmem, zpěvem a tancem aneb všichni umíme hrát stačí ruce, hlas a srdce. RYTMICKÉ REJDĚ NÍ, DÍLNY A VÝSTAVA TIBETSKÉ MÍSY, HANG DRUM, DJEMBE, PÍŠŤ ALY TVŮ R Č Í Ř EZBÁŘ SKÁ DÍLNA PRO ZRUČ NÉ TATÍNKY LEPTÁNÍ SKLA S DANOU KOSTKOVOU TISK POHLEDNIC Z LINORYTU S MARTINEM SAUSAGE DOHNALEM A to vše pod taktovkou Věrky, Vlastimila a Vendulky Budilky Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a my se budeme těšit na setkání se všemi úžasnými lidičkami, kteří si s námi přijdou společně zařádit, uvolnit se nebo jen podívat a popovídat. Připraveno bude přátelské občerstvení Vstup zdarma Těšíme se na Vás Veronika a Vlastimil Franzovi, Vendula Burger a Martin Sausage Dohnal 19

11

ŘÍJEN ROKU 2013. Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti)

ŘÍJEN ROKU 2013. Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti) ŘÍJEN ROKU 2013 Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti) OBSAH / ANKETA / TIRÁŽ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Obsah Anketa o budově

Více

LISTOPAD ROKU 2012. Karel Čapek: Kniha Apokryfů (Agathon čili o moudrosti)

LISTOPAD ROKU 2012. Karel Čapek: Kniha Apokryfů (Agathon čili o moudrosti) LISTOPAD ROKU 2012 Řeknete-li o někom, že je chytrý sedlák, myslíte tím patrně, že umí dobře prodat na trhu; pravíte-li, že to je rozumný sedlák, chcete tím asi říci, že umí vůbec dobře hospodařit; ale

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012

NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2012 Ú S T E C K Ý K R A J Dolní Podluží Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 230 ročník XX

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 6 Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 do 31. 3. VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK do 3. 3. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ CHVALSKÝ

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Docházková kázeň našich zastupitelů VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, POHLED NA CHÁTRAJÍCÍ PARK A ZÁMEČEK VĚTŠINĚ Z NÁS VADÍ

Docházková kázeň našich zastupitelů VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, POHLED NA CHÁTRAJÍCÍ PARK A ZÁMEČEK VĚTŠINĚ Z NÁS VADÍ Compag Votice má novou posilu str. 5 Galerie sv. Františka otevřena str. 6 Ohlédnutí za archeologickým výzkumem ve Voticích str. 15 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více