Kupní smlouva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva - 51012015"

Transkript

1 485, PSČ: Vla5ir Dič:C : fax: mail: Kupní smlouva uzavřena uzav řená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozdějších předpisů mezi Prodávajícím: FOREST MERI s.r.o. Zapsaná Krajským soudem v Brn ě oddíl C, vložka se sídlem: Kroupova 102a, Brno Zastoupeným: p. Martinem Šmídem a pí. Jitkou Kuchynkovou -jednateli spole čnosti tel: , , forestmeri(forestmeri.cz IČO: DIČ : CZ Bank. spojení, číslo ú čtu: KB Jičín a Kupujícím: se sídlem: Zastoupeným: Vlašimské m ěstské lesy s.r.o. Blanická 485, PS Č Vlašim Ing. Bc. Petr Havlín, jednatel Pověřená osoba k jednání a podpisu smlouvy: Ing. Bc. Petr Havlín, jednatel IČO: DIČ : CZ uzavírají tuto smlouvu na základ ě nejvýhodnější nabídky ve ve řejném říjení Po řízení lesní techniky" I. P ředmět smlouvy, doba pin ění Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na základ ě nejlepší nabídky v zakázce Po řízeni lesní techniky" a) kod Univerzální kolový traktor VALTRA N103.4 H3 s lesní nástavbou b) kod 011 Vyvážecí vlek AGAMA LV 10 4WD + AL 692 Vše ve výbavě dle podrobné specifikace, která je uvedena v p říloze č.1 této smlouvy. Výše uvedené p ředm ěty smlouvy budou ve smlouvě uváděny jako zboží. 2. Prodávající se zavazuje p řevést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží p řevzít a zaplatit kupní cenu. II. Dodací podmínky 1. Povinnost prodávajícího dodat zboží je spin ěna po podpisu smlouvy, nejdéle však: do Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje p ředat kupujícímu veškeré doklady pot řebné k p řevzetí a k užívání zboží (dodací list, návod k obsluze, záru ční protokol, technický pr ů kaz, prohlášení o shod ě CE, katalogy náhradních díl ů, apod.). Nebezpečí škody na zboží, t.j. ztráty, poškození, zni čení či znehodnocení zboží, p řechází na kupujícího spiněním dodávky zboží ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy. 4. Vlastnické právo ke zboží p řechází na kupujícího úpiným zaplacením kupní ceny.

2 III. Kupní cena 1. Smluvní strany se dohodly na této kupn ĺ cen ě : UKT Valtra N103.4 H3 s lesní nástavbou Vyvážecí vlek AGAMA LV 10 4WD + AL 692 CELKEM bez DPH DPH 21% CELKEM ,-Kč I 355 OOQ- Kč ,- Kč ,-. Kč ,- Kč IV. Fakturace Prodávající vystaví na kupujícího fakturu v piné výši splatnou do 14-ti dn ů od p ředání p ředmětu smlouvy. Zálohové faktury mohou být vystaveny na základ ě vzájemné dohody. 2. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je spin ěn zaplacením v hotovosti nebo p řipsáním fakturované částky ve lh ůtě splatnosti na ú čet prodávajícího. 3. Fakturace bude provedena v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova. V. Odpovědnost za vady Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku p řechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy. 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejd říve po p řechodu nebezpečí škody na zboží a reklamovat zjevné vady zboží ihned a skryté vady bez zbyte čného odkladu bezprost ředně poté, co je zjistil. 3. V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým zp ůsobem navrhuje reklamaci vy řídit. 4. V p řípad ě oprávn ěné reklamace poskytne prodávající bezvadné pin ění. V p řípad ě neodstranitelné vady a nemožnosti poskytnout bezvadné pin ění poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. 5. Strany dohodly, že pro p řípad odstoupení kterékoliv z nich od této smlouvy bu ď proto, že prodávajíc ĺ nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně nabídnuté zboží nep řevzal, vzniká druhé stran ě nárok na náhradu vzniklé škody v piné výši. VI. Záruka a servis Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží ve výši 36 m ěsíců ode dne p ředání kupujícímu. Zboží musí být používáno dle návodu k obsluze. Záruka se nevztahuje na b ěžné opot řebení pracovních stroj ů a na závady zp ůsobené špatnou obsluhou či neodborným zacházením se zbožím. Servis zajišt'uje firma: FOREST MERI s.r.o. Slovákova Slavkov u Brna Poskytování záru čního a pozáru čního servisu po celé Č R: V p řípadě běžných oprav do 48 hodin od nahlášení závady nebo dle domluvy. Ostatních p řípadech dle domluvy a dostupnosti náhradních díl ů v ČR. Sazby: práce 410,-Kč + DPH za hodinu Jízdné 10,-Kč + DPH za 1 km Sazby jsou platné od do odvolání.

3 VII. Smluvní sankce: 1. P ři nedodržení termínu dodávky ze strany prodávajícího rebo nedodržení termínu úhrady ze strany kupujícího uhradí smluvní strana, která je v prodlení stran ě druhé smluvní sankci ve výši 0,05 % ze sjednané kupní ceny za každý zapo čatý den prodlení. Smluvní sankce nebudou vymáhány v p řípadech, kdy prodlení na stran ě prodávajícího nebo kupujícího bylo prokazateln ě způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc lze považovat nap ř. požár nebo živelnou pohromu. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva zaniká dohodou obou stran, spin ěním závazkového vztahu, zánikem p ředmětu smlouvy a odstoupením kterékoliv ze stran dle p říslušných ustanovení této smlouvy nebo dle zákona. 2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu p řípadný vznik finan čních problém ů na své stran ě, pokud by mu tyto potíže mohly bránit v řádném placení kupní ceny. Nespin ění této povinnosti bude mít pro kupujícího d ůsledky p ři uplatňování nárok ů na náhradu vzniklé škody. 3. Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem podpisu oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran. 4. P řípadné změny a dopl ňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemn ě a potvrzeny oběma stranami. 5. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ob čanský zákoníkem. 6. Smlouva se po řizuje ve t řech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom a jeden výtisk je pro potřeby SZIF. Ve Slavkově u Brna dne Ve Vlašimi dne: FO IRU S MRI s.r.o. KR Ř.\POV 102a b 27Ý857 O:2674! J VLAVSKÉ M$T2KÉ LESY Blanická 485, PSČ: Vlašim ič: ,965 DIČ:CZ tel: fax: sprava-lesu. prodávající Forest Meri s.r.o. Martin Šmíd jednatel Jitka Kuchynková - jednatelka kupující Vlašimské městské lesy s.r.o. Ing. Be. Petr Havlín - jednatel

4 Příloha č. 1 Technické parametry p.č. Technické parametry /NE 1. výkon motoru max kw p ři otáčkách 2200 otímin válcový motor, objem motoru max. 4,0-4,4 1( cm3) 3. Emise dle Stage III.B dle nových požadavků (SCR, EGR, apod.) 4. převodovka s plazivými rychlostmi cca 600m/hod. p ři max. otáčkách motoru s min. 3 stupňovým násobi čem_s_řazením pod zatížením. 5. reverzace pojezdu pod volantem 6. provozní hmotnost max. 5,5t (zapsána v TP pod položkou 35) 7. uzávěrka přední a zadní nápravy 8. vývodová hřídel 540/ výkon hydr. čerpadla min. 90 litrů 10. min. 3 hydraulické okruhy 11. sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyh řívané a oto čné o ocelová nádrž 13. dveře kabiny v ocelovém rámu 14. pinohodnotné oto čné řízení montované výrobcem traktoru 15. klimatizace 16 pneu pro lesní provoz min. 12 plátnové s pevným ráfkem a piným diskem, rozm ěr předních pneu 28" a zadních pneu 38" 17. vzduchový kompresor 18. brzdy pro připojení přívěsu 19. připojení na přívěs do spodního záv ěsu K ochrana kabiny, bo čních skel, světel a výfuku 21. přední maska s rozrážecími lany 22. spodní ochranná vana se servisními otvory 23. ramena rampovače bez paralelogramu funkce, 25. tlumič rázů 26. rampovač s prstem pro manipulaci dřeva 27. min. zdvih rampovače 3,5m pod pracovním nářadím 28. zdvihová síla min kg ve výšce 1,5m. 29. jednobubnový ňesený naviják do TBZ min. tažná síla 8,5t 30. ovládání navijáku elektrohydraulické s vysíla čkou na DO 31. odvíjení lana 32. příslušenství: 6x řetězové úvazky, 6x kluzáky, kardan -

5 p.č. Technické parametry /NE 1. VVVAMI \ LE K S HYDRAULIKOU RUKOU min. nosnost 1 O nákladu 2. žebřinový (dvojitý) rám 3. pomocný pohon kol trak čními válečky 4. vlastní hydraulický okruh s čerpadlem, olejovou nádrží a chladi čem 5. vzduchové brzdy na všech 4 kolech 6. hydraulická ruka s dosahem min. 9m 7, zvedací síla ve 4 m min kg 8. sklopné podp ěrné nohy 9. EHC proporcionální rozvad ěč s ovládáním na joysticky do kabiny 10. připojení na spodní závěs K-80 li. hmotnost vyvážecí soupravy min kg W. hydr. ruky

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 Č.R - ME SOD - 1; `SS EPD 21312 " 51'"..r.r.ri. Čisto smlouvy MF 3321110-1/2012 Toto číslo uvádějte při fakturaci Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 uzav řená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Ověřovací doložka k datové zprávě

Ověřovací doložka k datové zprávě Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové

Více

Ověřovací doložka k datové zprávě

Ověřovací doložka k datové zprávě Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOMFY, spol. s r.o. 1 Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (materiál, výrobky, náhradní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNí SMLOUVA č.k14017

KUPNí SMLOUVA č.k14017 (-tj uzavřená mezi: KUPNí SMLOUVA č.k14017 uzavřena dle 2079 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb GEKKON International s.r.o. IČO 25 93 06 81 DIČ CZ25930681 se sídlem Pardubice, Hradišťská 407, PSČ

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Váš dopis značky/ ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích dne Bc. Tomáš Chvojka 28. 3. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více