> Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji"

Transkript

1 > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l i s t o p a d č í s l o 1 1 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Jubilejní desátý ročník Ceny města Z dění na radnici Žijí mezi námi 20. výročí sametové revoluce ve vzpomínkách pamětníků Skautská akce Postavme školu v Africe Základní i střední školy informují Přehled vysílání televize Slovácko Ohlédnutí za startem slováckého raketoplánu Historické výročí Sport Teprve druhou ženou, která převzala z rukou starosty Ladislava Kryštofa Cenu města určenou pro osobnost, jež svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla k rozvoji města a prospěchu jeho obyvatel, se stala na slavnostním večeru v obřadní síni Panského domu Ing. Irena Koubová. Ocenění získala především za dlouholetou práci předsedkyně smíšeného pěveckého sboru Dvořák, který reprezentuje město v regionu, v republice i v zahraničí, a dále za její angažovanost jako jednatelky Spolku Uherský Brod Naarden. Záběr její činnosti je ale mnohem širší. Sahá do oblasti kulturní a sociální a svědčí o tom, že jí jako uherskobrodské rodačce není a nikdy nebyl osud města lhostejný. Ocenění Stavba roku získala firma HOKR za stavbu Bytových domů Babí louka (pod starým hřbitovem), konkrétně bytový dům B, jehož zhotovitelem byl Lumír Kreisel a projektantem ing. arch. Jiří Jílek. Odborná porota vybírala ze tří nominací. Více informací a fotografií na E. Sladká

2 f o t o g a l e r i e Na radnici se uskutečnilo společné jednání Rady Zlínského kraje a Rady města Uherský Brod. Více str. 4 Hlavním tématem jednání českého a slovenského Svazu měst a obcí byla zhoršená ekonomická situace. Více str. 5 Bazén má novou kotelnu a zimní stadion šatny. Více str. 3 U příležitosti státního svátku 28. října položili představitelé našeho města a zástupci dalších organizací kytice k památníku obětem I. světové války. Foto čaj o páté: Čaj o páté se stává tradicí. Více str. 12 Soutěž Foťte naše město obeslalo svými díly 45 fotografů. Více str. 5 v Školní jídelna ZŠ Na Výsluní. Více str. 9 mapový server města Uherský Brod

3 Bazén má novou kotelnu a zimní stadion šatny V nedávné době se podařilo realizovat dvě větší investiční akce, které budou sloužit především sportovcům. První z nich je zprovoznění plynové kotelny aquaparku Delfín, druhou je vybudování nových šaten a částečná rekonstrukce vnitřních prostor zimního stadionu. Realizace plynové kotelny má za sebou určité pozadí. Kolem řešení dodávky tepla pro aquapark, bylo mnoho diskusí, jak konstruktivních, tak i emočních. Přesto hlavním a společným důvodem výstavby plynové kotelny bylo především snížit náklady na celkový provoz aquaparku. Náklady na elektrickou energii, která byla hlavním zdrojem tepla v aquaparku se dostávaly již do vysokých a nepředpokládaných čísel. Na základě několika vypracovaných studií dodávky tepla byla nejschůdnější varianta plynové kotelny, řekl na slavnostním předání kotelny Vlastimil Šmíd, ředitel CPA Delfín. S budováním nové plynové kotelny se započalo v červnu. Výstavbu realizovala firma Boss engineering, s.r.o., Bučovice. Celkové náklady na realizaci kotelny jsou v částce 4 miliony Kč. Investice byla kryta z vlastního rozpočtu organizace a příspěvkem města a její předpokládaná návratnost je při roční úspoře elektřiny cca 1,5 mil Kč za necelé 3 roky. Radost z dokončeného díla tak může trochu kazit jen zvýšená hlučnost kotelny, která se však aktuálně řeší. Bohužel rekonstrukce zimního stadionu neprobíhala tak plynule. Byla plánovaná již před několika roky, ale tehdy se podařila jen částečně, a to výstavbou plynové kotelny. Vlastní rekonstrukce interiéru, rozvodů vody a topení začala v červnu tohoto roku. Hlavní dodavatelskou firmou byla vybrána společnost Zevos, a.s. Rekonstrukce zimního stadionu byla zlým snem. Hned při prvním bouracím zásahu do budovy jsme se dostávali dnes a denně do technických a stavebních problémů, které bylo zapotřebí řešit za pochodu, a samozřejmě to neslo nepředpokládané výdaje. Pro obecnou představu můžeme jen říci, že celá budova včetně zázemí byla v minulosti budována v akci Z a rekonstrukce se stávala černou můrou v návaznosti na potřebné stavební řešení a nedostatečné finance. Nicméně 1. etapu akce se podařilo zdárně zrealizovat. Bohužel předpokládané původní náklady ve výši 4, 5 mil. Kč se dostaly na celkovou částku 6,3 mil. Kč, posteskl si ředitel Šmíd. Investice byla kryta státní dotací ve výši 4 mil.kč, 1,1 mil. městem a zbytkem 1,45 mil. Kč z rozpočtu CPA Delfín. Završení 1. etapy opravy zimního stadionu není konečnou fází. Do celkové rekonstrukce by bylo třeba ještě dokončení jižní časti, vyzdění prosklení tribun a celkové zateplení budovy. Na toto komplexní zrenovování zimního stadionu včetně technologie a osvětlení by bylo zapotřebí milionů Kč. Foto str. 2. -es- Sanace vlhkosti zdiva radnice Budova radnice je památkově chráněná stavba, jejíž neizolované, masivní cihelné, případně smíšené zdivo trpí vlivem vlhkosti. Ke zvýšení vlhkosti ve zdivu došlo mimo jiné díky změnám v podloží v okolí stavby,ale také působením mnoha jiných faktorů. Výsledkem je opadaná či degradovaná omítka, ve zvýšené míře dochází k výskytu výkvětotvorných sloučenin. To jsou ve zkratce důvody, proč byly zahájeny práce na sanacích vlhkosti zdiva radnice. Instalací bezkontaktního elektrofyzikálního systému dojde k odvlhčení a částečně i odsolení zdiva. Dalším krokem je otlučení vnitřních i vnějších omítek, svislé injektáže zdiva, které oddělí zeď v atriu od zdiva zasedací místnosti, hydrofobizace kleneb suterénu. Aplikace vnějších a vnitřních sanačních omítek, které nahradí původní, nevhodné omítky, přispěje k dalšímu zlepšení sanačních opatření. Dále bude sokl ve dvorní části objektu a v ulici Moravské nahrazen zavěšeným soklem, který umožní proudění vzduchu kolem zdiva a tím další odvětrání vlhkosti. Na závěr se zrealizuje nátěr vnějšího zdiva radnice, který tuto část sanačních opatření uzavře. Akce je financována za částečné spoluúčasti Zlínského kraje formou dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. HŠ z p r a v o d a j s t v í S podporou OPŽP město zrealizuje další projekty zaměřené na zeleň Město Uherský Brod zahajuje realizace dalších dvou projektů podporovaných Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na základě projektových žádostí předložených v říjnu roku 2008 v rámci 6. výzvy byly vybrány ke spolufinancování oba projekty podané Městem Uherský Brod - Interakční prvky Úlehly I. a II. a Obnova vegetačních prvků v areálu nového hřbitova. První jmenovaný projekt Interakční prvky Úlehly I. a II. se zaměřuje na liniovou výsadbu dřevin na východním okraji města v lokalitě Úlehly. Nově vysázená zeleň bude plnit zejména izolační funkci, zajistí tak oddělení intenzivně obhospodařovaných zemědělských ploch od obytné zóny a zahrádkářské kolonie, snížení prašnosti v území, zabrání sesuvům půdy a erozím a napomůže zachytávání splachů ze svažité orné půdy. Z širšího pohledu tak dojde ke zvýšení ekologické stability v území a posílení biodiverzity (druhové rozmanitosti) díky použití vhodných druhů dřevin místního původu. K realizaci projektu byla v souladu s podmínkami poskytovatele dotace vybrána firma Rumpold UHB, s. r. o., která zahájila práce na začátku října. Celý projekt by měl být dokončen v příštím roce, nejpozději v září Dotace ve výši Kč sestává z příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj ( Kč) a z příspěvku Státního fondu životního prostředí ( Kč), celkově tak pokryje 90 % způsobilých výdajů projektu. Druhý projekt Obnova vegetačních prvků v areálu nového hřbitova představuje významný krok k celkovému ozdravení zeleně, zpřehlednění a prosvětlení celého areálu. Projekt reaguje na problémy pěstebního stavu porostních prvků. Stávající zeleň je přehuštěná, výsadby provedené v 70. letech 20. století jsou dnes silně přerostlé a v mnoha případech omezují propustnost komunikací. Husté a poškozené jehličnaté keře svádějí k nekontrolovanému odkládání odpadků a přílišná optická izolace hrobových polí umožňuje úkryt kriminálním živlům. V rámci projektu dojde k odstranění nevyhovujících jedinců z hlediska zdravotního stavu a kompozičního uspořádání. Nově bude provedena liniová i solitérní výsadba jehličnatých a listnatých stromů, volně rostoucích živých plotů, trvalkových záhonů a výsev travnatých ploch. Projekt tak přispěje k celkové regeneraci vegetačních prvků a zvýšení estetické hodnoty areálu nového hřbitova. Vybraná firma Bened zahradní architektura, s.r.o., se sídlem v Dolanech, začne projekt realizovat letos v lednu 2010, s dokončením se počítá v říjnu příštího roku. Dotace ve výši přibližně Kč (z toho Kč představuje příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Kč ze Státního fondu životního prostředí) pokryje 90 % způsobilých výdajů. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. Oddělení strategického rozvoje a Odbor životního prostředí a zemědělství w

4 Společné jednání se soustředilo na dopravu Na radnici se uskutečnilo společné jednání Rady Zlínského kraje a Rady města Uherský Brod. Byla projednávána především problematika dopravy v Uherském Brodě. Domlouval se společný postup ŘSZK a města v realizaci definitivní podoby kruhové křižovatky pod pivovarem. Současná podoba je provizorní a jejím cílem bylo zjistit, zda pomůže zlepšit plynulost provozu, což kruhová křižovatka splnila. Projednávala se také možnost zajištění plynulosti dopravy na ulici Vlčnovská, 26. dubna a Pod Valy realizací světelné křižovatky u železničního přejezdu, popsal jednání starosta Ladislav Kryštof. Dále radní společně řešili možnost realizace další části obchvatu města, a to od Nivnice k Bánovu a obchvat Těšova a Újezdce. Tato část obchvatu je součástí krajského strategického dokumentu Zásady územního rozvoje ZK, ale v nejbližší době není jejich výstavba zahrnuta ve střednědobém plánu. Z jednání vyplynulo, že je třeba nejdříve připravit investiční záměr. Další projednávanou oblastí byly sociální věci v Uherském Brodě, a to možnost zřízení a provozování denního stacionáře s poskytováním ambulantních služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo se zdravotním postižení pro věkovou skupinu let. Zde byla konstatována obava s reálností financování jak samotné investice, tak i následného provozu, a to z důvodu již fungujících dvou denních stacionářů v našem městě a také s očekávaným převisem žádostí ve vyhlášené výzvě ROP, vysvětlil starosta Kryštof. V neposlední řadě byla projednávána také šance na financování rekonstrukce objektu na Mariánském náměstí pro potřeby ZUŠ z prostředků ROP. Foto str. 2. -red- Postavme školu v Africe z p r a v o d a j s t v í V úterý na Masarykově náměstí vyrostla africká chýše... Nešlo o žádnou zahraniční návštěvu, nýbrž o sbírku Postavme školu v Africe. Tato sbírka probíhá na celostátní úrovni pod patronátem Junáka a společnosti Člověk v tísni. Středisko uherskobrodských junáků se do této akce zapojilo a k realizaci doprovodného programu přizvalo místní občanské sdružení Tenebrae Fascarum. Na náměstí v ranních hodinách vyrostl infostánek, africká chýše a africká škola. Úkolem dětí, které se na nás přišly podívat, bylo přiblížit se trošičku africkým dětem na jejich cestě do školy... Ne všechny děti v Etiopii totiž mají koupelnu nebo kuchyni a v ní vodovodní kohoutek, kterým stačí otočit a teče voda... Je nutné jít ke studni, k nějaké nádrži či dokonce řece a nabrat si trochu vody tam. Cesta do školy je mnohdy dlouhá, plná různých překážek žádný krásně vydlážděný chodník, na který jsme zvyklí my. Na konci cesty čekala škola, kde si děti za pomoci paní učitelky mohly napsat své jméno v obrázkovém písmu, podobném tomu etiopskému. Skvělou africkou atmosféru přinesla skupina bubeníků Drum orchestra z DDM. Na náměstí se pohybovali také skauti s kasičkami a oslovovali kolemjdoucí, zda-li by nechtěli přispět na stavbu školy v Etiopii, kde jich mají málo. Někteří spěchali, ale většinou byli naši skautíci úspěšní a obdrželi nějaký příspěvek. Odměnou pro přispívající byl krásný připínáček s obrázkem a nápisem Postavme školu v Africe, infoletáček či nálepka. Peníze, které se nám podařilo vybrat, budou příspěvkem pro vybudování další školy v Etiopii a také stavbu studny na pitnou vodu. Na jaře 2008 nastala totiž v Etiopii vážná krize, způsobená dlouhým suchem. Lidé tak přišli o zdroje pitné vody, což způsobilo, že začali ke své každodenní potřebě používat špinavou vodu z řek a kaluží, díky čemuž se začala šířit průjmová onemocnění a podvýživa, kvůli nimž docházelo v extrémních případech i k úmrtí. Během celého dne se nám podařilo vybrat Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohou tak etiopským obyvatelům poskočit o kousek dál v jejich životech. Také děkuji všem, kteří se do sbírky a její realizace zapojili uherskobrodským junákům, o.s., Tenebrae Fascarum, městu Uh. Brod za prostor, na němž jsme mohli úterní den strávit. Foto str. 20. Jana Forrová, organizátorka x

5 Významné setkání v UB Předsednictva svazu měst a obcí České a Slovenské republiky se pravidelně setkávají jednou ročně střídavě v České a Slovenské republice a společně projednávají problematiku měst a obcí, která je v obou státech velmi podobná. Letošní setkání se uskutečnilo v ČR, a to v Uherském Brodě. Hlavním tématem byla zhoršená ekonomická situace obcí a měst, jež je vlivem hospodářské a finanční krize meziročně z pohledu daňových příjmů o % nižší. Dalším tématem bylo čerpání evropských peněz, které jsou sice vlivem rozdílností počtu a tvorby operačních programů různé, ale přesto podobné. Výhodou předsednictva SMO ČR je, že předseda Ing. Oldřich Vlasák je současně také europoslancem. Přijetí obou delegací proběhlo ve čtvrtek v obřadní síni města Uherský Brod, kde se předseda ZM OS Ing. Michal Síkora přiznal, že v těchto dnech prostorách již byl, a to když se ženil. Jeho manželka pochází z Uherského Brodu. Foto str. 2. -red- Výsledky fotografické soutěže Foťte naše město Ve čtvrtek v hodin proběhlo v zasedací místnosti Rady města slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku fotografické soutěže Foťte naše město, která se konala pod záštitou starosty města Ing. Ladislava Kryštofa. Soutěž organizačně a technicky zajišťoval Odbor informatiky. Zaslané soutěžní fotografie musely zobrazovat libovolnou část města Uherský Brod. Konečné pořadí soutěže: 1. Křetinský Lukáš (Dig. fotoaparát Canon PowerShot A480) 2. Popelka Pavel (Dig. fotoaparát BenQ DC C750) 3. Vávrová Soňa (Bar. tiskárna Canon PIXMA MP 260) 4. Novák Jaromír (Mobilní telefon NOKIA 1208) 5. Bistrý Jindřich (Bezdrátový telefon Panasonic) 6. Brauner Pavel (Repro Genius SP-S110) 7. Vavrošová Pavlína (Velká sada DVD nosičů) 8. Jurča Petr (Malá sada DVD nosičů) 9. Haluza Stanislav (Velká sada CD nosičů) 10. Blahová Michaela (Malá sada CD nosičů) Všechny fotografie zaslané do soutěže budou publikovány na www stránkách města. Nejlepších cca 20 fotografií bude vystaveno ve foyer Domu kultury. Přesný termín zahájení výstavy bude ještě upřesněný. Soutěž probíhala v době letních prázdnin. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 45 fotografů, kteří zaslali celkem 308 soutěžních fotografií. Celkový počet fotografií, které soutěžící v průběhu pěti let do fotosoutěže zaslali, je fotografií. Hodnotící komise pracovala ve složení Ing. Ladislav Kryštof, starosta města, Ing. Kamil Válek, vedoucí odboru informatiky, Elen Fremlová, odbor školství a kultury a Lucie Pražáková, Hudební škola YAMAHA (zástupce sponzora). Všem výhercům blahopřejeme. Věcné ceny do soutěže věnovali: AWM, s. r. o., B-TEL, s. r. o., Extra NET, s. r. o., Hudební škola YAMAHA a Město Uherský Brod. Partnerům a sponzorům soutěže děkujeme za poskytnuté ceny. z p r a v o d a j s t v í Žáci z Mariánského náměstí v partnerské škole v Rakousku Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Hauptschule Grafenegg v Dolním Rakousku a pořádá výměnné pobyty dětí. V letošním kalendářním roce jsme uskutečnili 3. pokračování společného projektu, s jehož náplní a dojmy se chceme s vámi podělit. Skupinka 12 žáků naší školy se vydala na dlouho očekávanou návštěvu partnerské školy. Po příjezdu a přivítání s našimi kamarády z řad dětí i učitelů jsme si nejprve prohlédli místní školu a byli jsme srdečně přijati starostou obce. Do odpoledního programu byly zařazeny sportovní aktivity, v rámci kterých jsme si mohli také zaplavat ve školním bazénu. Další den jsme se vydali na prohlídku Dolnorakouské zemské výstavy v městečku Raabs, které spolu s dalším rakouským městem Horn a naším městem Telč uspořádalo zajímavou společnou akci k 20letému výročí pádu železné opony. Naše výprava poslouchala poutavé vyprávění o hranici, životě na hranicích, ideologii či symbolech, což si už dnešní děti žijící ve svobodné zemi nedovedou představit. V odpoledních hodinách jsme se vrátili do městečka Lengenfeld, kde jsme se věnovali golfu pod vedením zkušeného instruktora. Po krátkém odpočinku se přiblížil poslední den, který jsme zahájili ve škole tradičními hodinami němčiny a češtiny, jejímž základům se místní žáci v rámci nepovinného předmětu učí. Následoval nádherný výlet do Wachau a výšlap ke zřícenině hradu Dürnstein s okouzlujícím výhledem na řeku Dunaj. Odtud již nebylo daleko do města Krems. Nahlédli jsme také do novinářské kuchyně v místní redakci novin s názvem NÖN, kde pracuje ve sportovním úseku pan učitel Berthold Bauer, který nám se svojí kolegyní ukázal, jak vznikají noviny. Poté následovala závěrečná společná večeře a rozloučení s rakouskými kamarády, rodiči a skvělými kantory, kteří pro nás připravili krásný program a věnovali nám kus svého volného času. Zažili jsme, jak je dobré umět komunikovat v jazyce našich blízkých sousedů. Jazykové dovednosti totiž otvírají dveře k poznávání cizí země, k získávání nových přátel a v mnoha směrech nás obohacují. Pochopili jsme, že je důležité učit se cizím jazykům. V dnešním moderním světě se stává naprostou samozřejmostí, že mladí lidé mluví anglicky a zvládnou základy dalšího cizího jazyka. Věříme, že nás rodiče v tomto úsilí podpoří otázkami, co již umíme, jaké jsme udělali pokroky, pochválí nás a povzbudí. Nenechme se odradit tím, že jazykové výsledky uvidíme až po několika letech pilného učení se. Závěrem nesmíme zapomenout na velké poděkování žákům a jejich rodičům, kteří měli chuť zapojit se do projektu, všem učitelům, velké podpoře ze strany vedení školy, radnici města Uherský Brod a všem ostatním spolupracovníkům, kteří svým dílem přispěli k možnosti prožít hezké dny, na které budeme vzpomínat i po letech. Foto str. 20. Mgr. Jana Nožičková (vedoucí projektu) SUN správa a údržba nemovitostí Jarmila Polášková Tel * Úklid pro domácnosti i firmy * Úklid staveb před kolaudací * * Mytí oken i velkoplošných * Čištění koberců a sedacích souprav * * Smluvní ceny, individuální přístup a diskrétnost * 4. ročník vinohradského dýňobraní S podzimem nám příroda nabídla nepřeberné množství dýní symbolizující toto roční období. Na jejich krásu a nenáročnost děti vsadily a díky nim vyzdobily každičký kout naší vinohradské družiny. Popustily totiž uzdu své tvořivosti. Barevnou náruč darů podzimu využily k rozvíjení vlastní fantazie a rozverní oranžoví smajlíci dali rychle zapomenout na blížící se čas plískanic. vychovatelky ŠD ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod y

6 Žijí mezi námi r o z h o v o r Toto setkání bylo úplně jiné než všechny předchozí. Sešli se na něm zralí muži, kteří už toho o životě vědí mnoho, spolužáci od základní školy a přátelé, kteří si vždy pomáhali překonat těžkosti, které na ně v průběhu let v nemalé míře čekaly. PhDr. Karel Pavlištík, CSc. a PhDr. Josef Jančář, CSc. chtěli dělat jen svůj obor, kterým byla etnografie, ale bohužel dřívější doba a její mocní rozhodli jinak... Oba pocházíte z UB, oba jste národopisci. Co vás vedlo k tomuto povolání? KP Já jsem vyrostl na Pořádí, což bylo brodské předměstí. Byla to zemědělská část, sedlačilo se tam, nebyla tam ani dlážděná cesta, jen úvoz. Pamatuju si tam ještě fašanky, Mikuláše. Za války se nesmělo tancovat, ale bylo dovolené nacvičovat na zvyky. Takže jsem chodil nacvičovat dožínky a tam jsem přičichl i k hudbě. Chodil jsem i do brodského Slováckého krúžku a pak na obchodní akademii v Uh. Hradišti a dostal jsem se do Hradišťanu. A tam jsme hépali o dušu... Den předtím, než jsem měl jít na vojnu, se objevil Jan Čumpelík s tím, že zakládá druhý vojenský umělecký soubor a hledá tanečníky. My jsme měli zkoušku a tam se ptal, kdy jdu na vojnu. Řekl jsem mu, že zítra. Samozřejmě si myslel, že si z něj dělám legraci. Ale já jsem opravdu druhý den listopadu rukoval. Ujistil mne, že si mě vezme k sobě do nového souboru. Trvalo to ale tři čtvrtě roku, než jsem se dostal do Armádního uměleckého souboru (AUS). Takže jsem stál jeden den u sochy Gottwalda se samopalem a druhý den jsem už tančil v AUSu. A tam jsem pak roky dělal sólistu ve folklorní skupině. JJ Já jsem studoval na gymnáziu a až tam jsem se dostal k folkloru. Měli jsme gymnaziální soubor, později jsem u Rochů zakládal s J. M. Kristem Olšavu. Po studiu se otevřela cesta na vysokou školu a tehdejší ředitel Loukotka mi řekl, že mám dobrý kádrový profil, a doporučil mně na etnografii. Ale mně se to nelíbilo. Chodil jsem tam půl roku a utekl jsem do Brodu, kde se zakládal Dům osvěty. Naštěstí mi to pak rozmluvil prof. Václavík, přemluvil mě, abych si dodělal zkoušky a školu dokončil. Po škole jsem nastoupil do Slováckého muzea v Hradišti. Moc jsem si to považoval. Jenda Krist nás tehdy dal dohromady a zase jsme s Karlem spolupracovali. Rok 1968 vás zastihl na vrcholu vašich pracovních schopností a pak následoval útlum či zákaz v období normalizace. Jak zpětně hodnotíte toto období? KP Po vojně jsem zůstal jako civilní zaměstnanec a tancoval jsem v AUSu, navíc jsem ještě studoval vysokou školu. Nebyla to žádná sranda. Navrhli mi, abych dělal tajemníka uměleckému šéfovi AUSu, ale já jsem odmítl a chtěl už domů dělat národopis. Nastoupil jsem do Gottwaldova do muzea. A tam byl zase problém. Proč z Prahy, z takového vysokého postu a bytu odcházím na venkov? To by udělal jen kádrový průšvihář nebo totální hlupák. JJ Když Karel nastoupil do muzea, já jsem byl už ředitelem Slováckého muzea a zase jsme spolupracovali. Bylo to krásné, ale hektické období. Když se to po Pražském jaru trochu uvolnilo, otevíraly se ohromné možnosti. Dělali jsme výstavy v Jugoslávii, Rumunsku, Bulharsku, vydávali sborník Slovácko a všechno se začalo dařit. Pak přišel rok 1968 a následné prověrky. Tam jsem se dozvěděl, že v muzeu už nemám co dělat... Pak jsem se nějaký čas nemohl nikde uplatnit. Tak jsem se domluvil se Slávkem Volavým, že budu jako v JZD v Lipově, odkud pocházela moje žena a byli ochotni mi pomoct, a budu budovat strážnický skanzen. Byl jsem zaměstnanec přidružené výroby, a dokonce jsem musel chodit i okopávat řepu. z V roce 1979 jsem dostal nabídku skutečně přejít do Strážnice. Myslel jsem si, že to nepůjde, ale Slávek Volavý mi řekl, že on se bojí až na třetí den a přijal mne. Byl jsem odborný pracovník a nikde jsem se neukazoval. KP Já jsem měl větší problémy, takže i postih byl horší. Podepsal jsem Dva tisíce slov a dost jsem se veřejně angažoval i před vstupem bratrských vojsk. Když to pak v srpnu prasklo, působil a mluvil jsem ve zlínském rádiu, které bylo jedno z posledních, které zastavilo vysílání. Navíc jsem byl na ilegálním sjezdu ve Vysočanech zvolen do ústředního výboru. Tam jsem byl do ledna 1969, kdy došlo na lámání chleba. Nehlasoval jsem pro Husáka a odmítl jsem odvolat Dva tisíce slov. Pak to už šlo rychle...okamžitě mě vyhodili. Nikdo mě nechtěl vzít do práce, až když jsem pohrozil, že půjdu na úřad práce jako nezaměstnaný, dostal jsem místo v panelárně. Dělal jsem u míchačky na beton, kde jsem onemocněl na plíce a musel toho nechat. Až po intervencích kamarádů jsem se dostal ke kanalizacím a čistil jsem kanály. Přitom jsem pod cizími jmény vedl umělecky soubor Vonica. Když získal soubor hlavní cenu na festivalu v Popradu, mocipáni na to přišli a byl jsem na hodinu vyhozen. Naštěstí jsem se dostal do JZD v Kašavě, kde jsem mohl pracovat ve stolárně i dělal se souborem. A jak to hodnotím? Já jsem byl z domu na práci zvyklý, lopata ani kanály mi nedělaly potíže, ale musel jsem být všude sám, bez parťáka, abych někoho politicky nenakazil. V Kašavě byl skvělý předseda Josef Jarcovják. Byl z kategorie lidí nepředposr..., kteří dělali ten režim trochu snesitelný. Potkal jsem naštěstí několik takových lidí a jsem jim moc vděčný. Největší svinstvo toho režimu ale bylo, že držel jako rukojmí děti. Tím nás deptali. Dcera nemohla ani na učební obor s maturitou. Nemuseli už popravovat, stačilo když nevzali děti na školy a neumožnili nám dělat naši práci. Po pracovní stránce mi těch ztracených dvacet let chybí. Měl jsem rozdělaný velký výzkum z oboru zpracování dřeva a ten už nikdy nedodělám, pamětníci definitivně odešli. JJ S dětmi jsem měl stejný problém. Syn měl samé jedničky, ale špatný původ. Na gymnázium v Uherském Hradišti ho nevzali, musel se jít učit. Šli jsme se ženou za ředitelem uherskobrodského gymnázia (kde jsem v roce 1953 maturoval). Ředitel - profesor Pavel nám sdělil, že mají přijímat dělnické kádry, a tak syn po roce učení mohl nastoupit do uherskobrodského gymnázia. Profesor Pavel nám poradil i co lze studovat bez hlášení na OV KSČ. Syn byl přijat na přírodovědeckou fakultu a je teď profesorem na VUT. Kde Vás zastihl listopad 1989 a jak jste prožíval toto období? KP Já jsem byl předtím pořád mimo obor, moje jméno se nesmělo v kulturní oblasti objevit, mohl jsem jen do těch kanálů... Když pak přišla revoluce, zaskočilo mě to. Řekl jsem si ale, že to už není pro mne. Ale velice brzy si pro mne přišli mladí lidé ze zlínského disentu, abych jim pomohl. Nechtěl jsem, zdálo se mi, že by si to měli dělat mladí po svém, nakonec ale manželka stručně podotkla, že není dobré odmítat těm mladým pomoc. Po volbách, které OF vyhrálo, jsem ale nabídnuté společenské i politické posty odmítl. Já jsem do politiky jít nechtěl. Chtěl jsem dělat jen svůj obor - národopis. JJ Když přišla revoluce, z podnětu svých kolegů jsem se přihlásil do konkurzu na místo ředitele Ústavu lidové kultury ve Strážnici, kde jsem v této funkci působil v letech V Hradišti jsem vstoupil do OF a v následujících volbách jsem byl zvolen do zastupitelstva. Mým největším úspěchem ve funkci ředitele bylo, že na základě nové koncepce činnosti byl ústav zařazen pod přímé řízení ministerstva kultury. Jak hodnotíte polistopadový vývoj? KP Podstatné je, že máme demokratické politické prostředí a svobodu myšlení, vyznání a slova. Otázka je, co tento národ se svobodou dokáže udělat. Neměl jsem žádné iluze o tom, co tu po revoluci nastane, ale na něco hledím dost se smutkem. Nemůžeme se ale v žádném případě vymlouvat, že nám tu to, co nás často hodně zlobí a deprimuje, dělá někdo jiný, někdo cizí. Ne, ne, to je náš vlastní, český morální úpadek.. JJ Vývoj k demokracii je dlouhodobý proces a stále se ještě na něm podílejí praktiky minulého režimu. V mnohých lidech je to zažrané a snaží se demokratický proces všelijak využívat nebo obcházet. Zpět k národopisu myslíte, že s globalizací hrozí zánik slováckých zvyklostí? KP Pokud u nás nezvítězí vlastní hloupost, malost a lhostejnost, vlastní neúcta k tradicím, nemůže naši národní identitu převálcovat žádná globalizace. JJ Já myslím, že naopak globalizace přináší u lidí potřebu nějaké identity a vědomí, že někam patří. Obranou proti ní je právě návrat k tradicím. Čím dál tím větší počet aktivit nejen na Slovácku je toho důkazem. Za rozhovor děkuje Pavel Josefík

7 Hřejivý dech domoviny V dnešní uspěchané době plné stresů i nervozity a pro náš národ v poslední době tak typických naříkání a věčné nespokojenosti zapůsobí na nás každá pozitivní situace víc než blahodárně. V nedávném čase jsem měl možnost takovou jedinečnou záležitost poznat. K dovršení mé třičtvrtěstovky mi totiž přijela popřát část mé olšavské muziky, s níž jsem prožil nezapomenutelných 19 let. V útulném prostředí a za přítomnosti celé rodiny jsem se, díky primášovi Lubomíru Málkovi, cimbalistovi Hynku Sušilovi, violovému kontráši Josefu Chýlovi, klarinetistovi Karlu Beníčkovi a kontrabasistovi Miroslavu Petrkovi, ocitl, aspoň pomyslně, tam u nás doma, na Moravském Slovácku a v rodném Uherském Brodě. Celá společnost prožila plných osm hodin ve vynikající pohodě s hudbou, zpěvem i tancem. Za tento nejpěknější, a tak upřímný dar k mým narozeninám, kdy všichni přítomní zřetelně cítili ten oživující, nezaměnitelný a nenapodobitelný dech naší domoviny, musím ještě jednou, aspoň takto stručně, všem výše jmenovaným ze srdce mnohokrát poděkovat! Jaromír Procházka, bývalý primáš Olšavy Městská knihovna Vás zve na besedu s Mgr. Janou Vlčkovou PhD., která bude vzpomínat na svůj pobyt v USA. Beseda se koná v úterý 24. listopadu v 17 hodin v čítárně dospělého oddělení knihovny na Panském domě. Spoustu dalších informací (Nejen fotografické ohlédnutí za Růžencovou poutí, Městská policie radí, fejetony J. Kmenta, výlet seniorů do Rožnova, řada sportovních článků a spousta dalších zajímavostí) a fotografií, které se do Brodského zpravodaje nevešly, najdete na k u l t u r a Jako bájný Fénix vstala z popela uherskobrodská country beatová skupina. Je to téměř rok, co se starší pánové opět po letech setkali a začali zkoušet a hrát. Setkalo se pár muzikantů z bývalých hudebních skupin Sekáči, Kamenáči či HBS. Repertoár skupiny Fénix je rozmanitý a pro všechny věkové kategorie, od country přes jemný bigbít i náročnější skladby od vynikajících skupin. K malému ročnímu výročí skupina děkuje všem příznivcům. Zejména hasičům v Šumicích, v jejichž klubovně pravidelně zkoušíme, a panu O. Páleníčkovi za vynikající a umělecky zpracované logo kapely. U příležitosti jubilea zve skupina všechny, kdo mají rádi muziku a dobrou pohodu, na koncert 28. listopadu do hospůdky U Karla v UB. Anketa Kniha mého srdce Češi 17. října 2009 vybrali knihu svého srdce. V anketě jednoznačně vyhrál humoristický román Zdeňka Jirotky SATURNIN. Hned za ním se pak umístila Babička od Boženy Němcové. Třetí skončil příběh o Malém princi, který napsal Antoine de Sain-Exupéry. České tituly v hodnocení tak jednoznačně porazily i bestsellery současnosti. Více na {

8 110 let nás dělí od úmrtí kněze lidumila, který větší úsek pozemské pouti prožil v Uh. Brodě, ve službě lidu Božímu, k dobru našich předků. Zaslouží si naši vzpomínku, což chtějí dosvědčit i následné řádky. Jan PAROBEK se narodil 6. července 1840 v Kvasicích, z rodičů Kašpara Parobka, mistra krejčířského, a jeho manželky Kateřiny, rozené Smejkalové. Po předchozích studiích byl na kněze vysvěcen v Olomouci, ve válečném r Působil krátce ve Vsetíně, ale už r je ustanoven kaplanem farnosti uherskobrodské a staroslavnému městu zůstal věren napořád. Příznačný svým nadšením, stejně ale i rozvahou se zapojuje do společenského dění, nijak nezapomínajíc na úkoly kněžské. Brzy po příchodu se stal pokladníkem Občanské záložny, důležité to instituce města, kterou založili místní katolíci k podpoře českých zájmů, v tenkrát odnárodněném prostředí. Prozíravě rozpoznal, že rodící se vlastenecké uvědomění potřebuje schopné pomocníky, aby byl zaručen zdar snah národní obrody. Vyzval proto někdejšího spolužáka JUDr. Bedřicha Webera, upřímného idealistu, aby se jako advokát usadil v Uh. Brodě. To se stalo skutečností a následná spolupráce přátel strhuje k aktivitě i další občany. Důležitým činem té doby byla jejich iniciativa pro zřízení první české knihovny určené veřejnosti, která dosud ve městě nebyla. Existence knihovny se nám dnes může jevit běžnou, možná i nepodstatnou, ale tenkrát zásadní pro osvětové povznesení lidu. V rodinách se většinou četly lidové kalendáře, navzájem půjčované, z nichž nejpopulárnější byl Moravan. Pro knihovnu byly pravidelně objednávány české noviny, předně Hlas národa, Moravská Orlice, Našinec, Národní Listy. Tyto si návštěvníci mohli přečíst. K přiblížení osobnosti P.Parobka je zapotřebí zdůraznit jeho všestrannou aktivitu, což připomínají paměti kronikářů. Tak je zaznamenáno, že byl po několik let sbormistrem městského pěveckého sdružení. Dále se zajímal o astronomii a za tím účelem měl na faře dobře vybudovanou pozorovatelnu. Už bylo zdůrazněno, že své pastorační povinnosti si plnil na úrovni, mj. viz. dochované rukopisy některých kázání. V srpnu 1886 se P. Jan Parobek vypravil na pouť k Panně Marii do Lurd ve Francii. Napsal o tom pak knihu Rozjímání o zázračných událostech Lurdských. Tuto vydal vlastním nákladem v r Vyvrcholením úsilí uherskobrodských vlastenců byl národní převrat r. 1890, který se uskutečnil při volbách do městského zastupitelstva, když je zlomena nadvláda místních Němců. Lví podíl v tomto snažení měli advokát Dr. Weber, lékárník Ignát Seichert3) a v neposlední řadě ušlechtilý kněz P. J. Parobek. Je pozoruhodné, že při těchto volbách se v národním zájmu angažovali brodští dominikáni v čele s převorem a to velmi aktivně. Nechali totiž svážet volitele k volbám v klášterním kočáře! V 90. letech minulého století se na Moravě obnovila činnost Katolicko-politických jednot, jako první v Letovicích na Boskovicku, v Uh. Brodě, v Olomouci atd. Z nich vznikla v roce 1896 v Přerově Strana katolickonárodní. Od počátku je plně zapojen i P. Parobek, v r.1892 jmenovaný děkanem uherskobrodským. Je členem řídícího výboru okresní Katolicko-politické jednoty, byl zvolen i členem městského zastupitelstva. Jeho k u l t u r a / š k o l s t v í Výročí Jana Parobka, faráře a děkana uherskobrodského Mladí výtvarníci malují v přírodě Kreslení a malování v plenéru, to bylo hlavní náplní dvoudenního pobytu žáků výtvarného oboru ZUŠ Uherský Brod na Maršově. Díky podpoře Nadace Děti-kultura-sport ve dnech října 2009 mohly učitelky výtvarného oboru spolu s vedením školy zajistit a připravit pro dvacet žáků Adaptační, zážitkový a výcvikový kurz na SEV škole Maršov. Přestože nepřálo příliš počasí, příroda předčila očekávání svou podzimní barevností, nadchla mladé krajináře a malby se opravdu vydařily. Vznikly uvolněné a barvami rozzářené studie krajin. Zájemci mohou obrázky zhlédnout během měsíce listopadu v Dětské galerii ZUŠ na Panském domě. Vernisáž se uskuteční ve středu v 16 hodin, zahraje flétnový soubor ZUŠ. Srdečně zvou učitelky VO ZUŠ KAŠTÁNEK 2009 neumdlévající činnost byla však narušena osobním utrpením, těžkou nemocí. Umírá 15. listopadu 1899, teprve v 59. roce svého života. Pohřeb děkana a faráře Jana Parobka se konal v Uh. Brodě 17. listopadu za početné účasti lidu města a širokého okolí. Smuteční obřady vedl arcikněz Msgre Jos. Pospíšil z Brna, zúčastněno bylo 49 kněží. Proslovem se rozloučil dávný přítel, zemský poslanec P. Fr. Weber, farář milotický. Slovácké noviny tehdy o zvěčnělém napsaly:...jako kněz- -vlastenec působil se zápalem pro českou věc, byl pronikavým dělníkem jak na vinici Páně, tak i na národa roli dědičné... Uh. Brod ztrácí v zesnulém výtečného muže vzorné povahy, jemuž budiž vděčná a věčná paměť. Podle pramenů zpracoval St. Lukáš Text přinášíme na žádost některých čtenářů, s doplňujícími vysvětlivkami ho najdete také na Ve školní družině ZŠ Pod Vinohrady vypukla v polovině září kaštanová mánie. V té době zde byla vyhlášena celodružinová soutěž ve sběru kaštanů. A to jste měli vidět! Kaštany ze všech koutů našeho okresu se na nás jen sypaly. Dnes si dovolíme tvrdit, že v našem malebném městečku už byste kaštany našli jen stěží. Zato havřičtí myslivci jich mají až nad hlavu. Těm jsme totiž předali 2081 kg. To si divoká prasátka dají v zimě pěkně do rypáčků! A kdo z našich dětiček sestavil nejpilnější rodinný tým a byl jasně NEJLEPŠÍ? Tady je máme. Foto str místo: Štěpán ŠMÍD 260 kg 2. místo: Viktorka TOMKOVÁ 202 kg 3. místo: Lukáš MANDA 148 kg 4. místo: Žanetka GAZDÍKOVÁ 99 kg 5. místo: David OHAREK 91 kg Vychovatelky ŠD Pod Vinohrady Myslivecké sdružení Havřice Obora vás co nejsrdečněji zve na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 28. listopadu 2009 od hodin ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje Madison Občerstvení * Zvěřina * Tombola Srdečně zvou myslivci

9 Střední škola Centrum odborné přípravy technické UB na celostátní akci Střední škola centrum odborné přípravy technické započala po zahájení nového školního roku s účastí na přehlídkách škol po celé České republice a na dalších soutěžích mezi školami. Jako tradiční účastník největší přehlídky středního odborného školství v České republice, v Českých Budějovicích. Přehlídka se konala ve dnech pod názvem Vzdělání a řemeslo a zúčastnilo se 108 českých a 18 zahraničních vystavovatelů ze středních škol různých typů a zaměření. Tato přehlídka je ukázkou toho nejlepšího ze středního školství, především řemesel. Přehlídka má již tradičně vynikající úroveň, ke které přispívá i Střední škola COPt Uherský Brod. Tato škola zde předvádí své výrobky v oboru strojírenství, puškařství a především rytecké práce žáků. Velkým zpestřením je vždy praktická ukázka práce žáků přímo na výstavišti. Po dvou letech účasti na předváděcí akci, kde se prezentovala naše děvčata, letos své umění předváděli chlapci, a to Libor Blažek a Marek Hřebíček. Všechny jejich práce byly hojně navštěvovány zájemci nejen ze škol, ale také odborníky z daného oboru. V průběhu výstavy proběhlo několik celostátních soutěží v různých oborech činnosti středních škol jako soutěž aranžérů, soutěž v oboru elektrotechniky, CNC techniky nebo ve stavebních oborech. Naši školu reprezentoval Libor Blažek v celostátní soutěži v kresbě podle modelu. Této soutěže se zúčastnilo 15 soutěžících ze škol Uprum nebo VOŠ umělecky zaměřenou. Soutěž byla velmi vyrovnaná a porota měla těžkou úlohu vyhlásit vítěze. V letošním ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo se konaly soutěže o nejlepší výrobek žáků, ale také celková prezentace školy, kde se hodnotila např. úroveň výrobků, kvalita ukázek práce žáků, celkový dojem z výstavního stánku apod. Celkem bylo 12 kriterií k hodnocení. Velkým úspěchem naší školy je, že v této konkurenci se vůbec neztratila, ba naopak dosáhla obrovského úspěchu, když získala v celkovém pořadí této soutěže 2. místo a především velké uznání jak z řad kolegů ze středních škol ČR, ale hlavně odborníků, kteří tuto soutěž pořádali a hodnotili. Další prezentace školy bude následovat jako Didakta 2009 v Třebíči, Veletrh vzdělávání v Hodoníně, Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou, Veletrh vzdělávání v Trenčíně a další akce. Širokou veřejnost chceme pozvat na Burzu středních škol v Uherském Brodě dne v DK a především na Dny otevřených dveří Střední školy COPt Uherský Brod ve dnech 27. a na Vlčnovské ulici. -red- Školní jídelna? Mňam, mňam... Malí i velcí strávníci ZŠ Na Výsluní si možná na jídelním lístku všimli, že v pátek 16. října se slaví Světový den výživy, a to již od roku 1981 na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství. A proč si tento významný den chceme připomenout také na naší škole? Protože výživa ovlivňuje zdraví člověka a především dětí velmi významným způsobem. V naší školní jídelně jsme si toho dobře vědomi, a proto se snažíme vařit takovou stravu, aby všechna kritéria zdravé výživy byla splněna, a samozřejmě se snažíme vždy i o to, aby strávníkům chutnalo. A pak už je jen na dětech, zda se nasytí těmi kvalitně připravenými pokrmy, nebo si dají nějaké méně vhodné rychlé občerstvení. Pro propagaci zdravějšího stravování připravily zaměstnankyně školní jídelny paní kuchařky, několik druhů luštěninových pomazánek. Všichni žáci, učitelé, ale i rodiče, kteří odebírali ten den oběd do jídlonosičů, měli možnost je ochutnat přímo ve školní jídelně. Někteří jejich chuť pak hodnotili vlastním pořadím úspěšnosti nabízela se např. pomazánka čočková se sýrem, pohanková se zeleninou, hrachová aj., které byly dochuceny a upraveny neobvyklým způsobem. Takto připravené pomazánky by mohly prostřídat svačiny, jako jsou uzeniny, tučné pokrmy a sladkosti. Recepty poskytneme na webových stránkách školy v adresáři: Co vlastně dětem vaříme? Foto str. 2. Dagmar Trtková, vedoucí školní jídelny š k o l s t v í Úspěch našich instalatérů a zedníků na celostátní soutěži Machři roku Dne se žáci oboru Instalatér Michal Brhel, Martin Horňák, Dušan Máček a žáci oboru Zedník Tomáš Gago, Michal Chromek a Jiří Řehák zúčastnili celostátní soutěže pod názvem Machři roku. Soutěže probíhaly na centrálním náměstí v Brně za velké účasti a podpory veřejnosti, soutěže byly též snímány televizními společnostmi. Naši chlapci, instalatéři i zedníci, šli do boje s velkým elánem, chutí a nadšením. Přes velkou účast škol z celé republiky vybojovali překrásná čtvrtá místa. V tak velké konkurenci je to opravdu umístění skvělé a zcela zasloužené. Souběžně se soutěží probíhala i akce Zlaté dno, při které mohly učňovské školy prezentovat um svých žáků v podobě výrobků, projektů a studentských prací, a tím představit veřejnosti jednotlivá řemesla. I naše škola vyslala svá želízka krajináře a tesaře. Převáděli pletení košíků, vazby ze živých květin, výrobu podzimních věnečků, tesaři výrobu police. Závěrem bych chtěla všem poděkovat za vzornou reprezentaci školy. Je vidět, že u nás vychováváme skvělé odborníky, kteří mohou měřit své síly s kteroukoli školou v rámci republiky, a troufám si říci, že ani za hranicemi státu by naši žáci ostudu určitě neudělali. Dík patří také všem, kteří žáky připravují, a ostatním organizátorům těchto pro prezentaci školy tak důležitých akcí. Foto str. 2. E. Jurásková Orba opět úspěšná Dne 24. září 2009 se naše škola (SOU Uherský Brod) zúčastnila 36. mistrovství ČR v orbě a na Dnu zemědělce v Zábřehu na Moravě. Soutěž se uskutečnila na pozemcích Agrodružstva Zábřeh. Za naši školu soutěžil Michal Trtek s traktorem Zetor 7341 a pluhem Kverneland. V těžké konkurenci se probojoval na krásné druhé místo v kategorii klasických jednostranných dvojradličných pluhů. Michalovi blahopřejeme a zároveň mu přejeme mnoho dalších úspěchů. Poděkování patří také panu Františku Johaníkovi za obětavou práci při přípravě techniky i oráče na soutěž. Nemalé díky patří řediteli SOU Uherský Brod Ing. Jiřímu Polanskému za poskytnutí zázemí a také všem sponzorům (Autocentrum A.D.I.Č., s.r.o., Tempex, s.r.o., Zemaspol, a.s., Zálesí Luhačovice, Imtradex, a.s., AU- TOGEMES, SPOJMONT Miroslav Mikulinec, Slovácké strojírny a. s., Pivovar Janáček, Petr Trojan, AUTOMOTOSERVIS-Johaník Petr, Pašovice), bez jejichž finanční podpory bychom se této soutěže nemohli zúčastnit. Foto na -sou- }

10 17. listopad 1989 ve vzpomínkách p o h l e d d o h i s t o r i e Michal Gergela, ředitel Gymnázia J. A. Komenského O událostech pátku jsem se dozvěděl v Brně v neděli ; studoval jsem tam tehdy 3. ročník na přírodovědecké fakultě. Hned v pondělí ráno jsme začali nesměle informovat na fakultu přicházející studenty a kantory o situaci v Praze a po krátké poradě v aule jsme nakonec vyhlásili okupační stávku. Bylo zřejmé, že vzhledem k téměř nulové informovanosti veřejnosti se musíme rozjet do regionů a začít získávat lidi na svoji stranu. Sám jsem absolvoval ve čtvrtek výjezd do Ostravy, kde jsme přes noc vylepovali cyklostylované informační plakáty, a následující den jsem měl desetiminutový projev k asi 15 tisícům (převážně) horníků na tamním náměstí - nezapomenutelný zážitek. Pak zpátky do Brna, demonstrace na náměstí Svobody, návštěvy podniků, oslava zrušení 4. článku ústavy, nekonečné debaty o tom, jak by se mělo postupovat, Tomancovou a dalšími, sepsali prohlášení katolické veřejnosti, které jsem četl na shromáždění OF u muzea. A taky si vybavuji píseň Jednou budem dál s doprovodem kytary, kterou si všichni účastníci shromáždění OF u muzea s chutí a procítěně zazpívali. A ještě jednu vzpomínku, která mi utkvěla v paměti až do dneška. Jeden z řečníků se nás dotázal, jestli chceme, aby naše jednání bylo omezováno do budoucna jenom zákonem, a my všichni s tímto názorem vyjádřili nadšený souhlas. Od té doby uplynulo již mnoho let a dnes máme zákony a mnoho právních předpisů, které mají dnes dohromady snad přes sto tisíc stran textu, a spoustu právníků, kteří si ve výkladech zákonů vzájemně i protiřečí. Přitom stačí dodržovat známá jednoduchá pravidla stará několik tisíc let a předávaná z generace na generaci, která se jmenují DESATERO. Myslím si, po zkušenostech, které máme, že kdybychom se DESATEREM řídili, bylo by na světě všem lépe. Jsem však realista a věřím, že se lidé k principu DESATERA zase vrátí. vášnivé celonoční diskuse v kavárnách studium šlo pochopitelně trochu stranou. Nádherná doba byli jsme krásně mladí a ještě krásněji naivní:-). S tím, kam to dospělo, můžeme být jen stěží úplně spokojeni. Přesto bych všem sympatizantům starých pořádků přál, aby se předlistopadová doba alespoň na týden vrátila jsem přesvědčen, že by je ty nostalgické sympatie rychle přešly. I když někteří jsou prostě nevyléčitelní... Irena Koubová, předsedkyně kulturní komise města Akce studentů, konaná na Národní třídě v Praze, hluboce ovlivnila i chod našeho města, které se jako řada dalších připojilo k podpoře studentů. Nechci však tím tvrdit, že všichni souhlasili! Proti byli zejména straníci na vyšších postech, tvrdě obhajující svou ideologii. Občanské fórum, které předávalo různé informace o situaci v Praze a dalším postupu k obnovení demokracie, mělo i svou pobočku ve Slováckých strojírnách, kde jsem tehdy pracovala. Pamatuji si na vyjádření Petra Savary v závodním rozhlase, na výzvy k účasti na pondělní generální stávce, na velké transparenty, které byly připraveny do čela pěšího průvodu z fabriky směrem na dolní náměstí, kde se stávka konala. Náměstí se tak proměnilo v jeden obrovský transparent, v jedny obrovské nástěnné noviny. Byl to jediný možný způsob, jak informovat veřejnost, protože Pavel Josefík, místostarosta města Večer 17. listopadu 1989 jsem prožil na oslavě šedesátin svého spolupracovníka v havřické hale. Netušili jsme, že se v tu dobu v Praze něco děje. O událostech jsem se dověděl až v neděli 19. listopadu večer, kdy jsem se vrátil z fotbalového utkání, a v televizi soudruh Pitra sděloval, jak je nám dobře na světě a že je třeba zachovat rozvahu a potlačit nepřátelské živly. Následující týden byl hektický a nezapomenutelný. Nejdříve nám soudruzi v zaměstnání opakovali slova soudruha Pitry s tím, že netřeba naslouchat vagabundům typu Havla a Bartošky z balkonu Václaváku. Pak se to v polovině týdne začalo lámat, do práce jsem chodil od televize a neděli 26. listopadu jsem se sousedem prožil na promrzlé Letné. Nezapomenutelné bylo i následné pondělí na Masarykově náměstí v Uh. Brodě, kde se shromáždění obyvatel poprvé představila přirozená autorita a pozdější představitel OF Dr. Stanislav Zajíček. Právě pro výjimečnost těchto chvil se na toto období nedá zapomenout. Stanislav Novák, zastupitel města Vzpomínám si, jak jsme se před dvaceti lety u sochy Jana Amose Komenského účastnili společného setkávání občanské veřejnosti zvané Občanské fórum, a to prakticky úplně od začátku občanských nepokojů v našem městě. Jak jsme společně, tuším s manžely Ficalovými, Boženkou Orlovskou, Jarmilou ut ze začátku denní tisk, televize i rozhlas nejdříve mlčely anebo tlumočily názory tehdy ještě mocných. Také vzpomínám na zvláštní atmosféru mítinků u sochy Komenského s hořícími svícemi a zvoněním klíčů, jež vedl Standa Zajíček s jeho typickým kulichem na hlavě, který mu dodával zvláštní image. Rovněž členové Lidových milicí ozbrojené síly KSČ, nezůstali pozadu. Milicionáři z SUB byli rychle připraveni k odjezdu z Prahy, kde měli pomoci potlačit povstání studentů. V té době se hltavě a s emocí četly nejnovější zprávy, letáky,

11 p o h l e d d o h i s t o r i e výzvy signatářů petice Několik vět a poslouchal zahraniční rozhlas a také se sledoval přenos z generální stávky na Letenské pláni. Churchillovský symbol V victoria, vítězství byl v těchto pohnutých dnech i českým národním symbolem. Zdeněk Moštěk, ředitel ZŠ Pod Vinohrady Kde něco začíná, něco jiné končí... Období kolem 17. listopadu mě zastihlo jako soudruha učitele na ZŠ Pod Vinohrady, kde působím dosud. Nejdůležitější akcí, na kterou jsem jako učitel tělesné výchovy žáky 8. a 9. tříd připravoval, byl nácvik skladby pro Spartakiádu Přesvědčit kluky v tomto věku k pravidelnému stereotypnímu cvičení s nafukovacími žíněnkami bylo možné pouze v kombinaci hodina cvičení hodina fotbálku. Ihned po víkendu jsme s ostatními kolegy tělocvikáři žhavili telefony a ve velké shodě jsme nepopulární nácvik k velké radosti chlapců i naší ukončili. Petr Vrána, místostarosta města V té době jsem pracoval jako profesor na gymnáziu v Uh. Brodě, kam dorazili v těch následujících bouřlivých dnech naši bývalí studenti, nyní vysokoškoláci s kazetami a čerstvými zprávami z Prahy a ostatních univerzitních měst. V pátek odpoledne následujícího týdne jsme si jen v úzkém kruhu nejspolehlivějších kolegů po vyučování promítali studenty dovezené známé video z demonstrace ze Pak jsme se rozhodli ještě s jednou kolegyní, že v noci na sobotu pojedeme do Prahy, abychom se zúčastnili velké demonstrace na Letné. Dobře si pamatuji na tu bouřlivou a revoluční atmosféru těch dnů, kdy jsme procházeli Prahu, plnou nadšených lidí, označených trikolorou. V rukách měli různé pobuřující tiskoviny, které všem rozdávali. Po návratu jsme v pondělních ranních hodinách vylepovali plakáty ve vlaku, oblepili vstup do školy, budovu kotelny, vstupní dveře, sloupy apod. Dopoledne v pondělí jsme iniciovali svolání pedagogické rady, kde se projednávalo, zda se zúčastníme generální stávky. Nakonec bylo po velkých diskusích a odporu některých kolegů odhlasováno, že se jí zúčastníme aktivně, nikoliv jen jako doprovod studentů. Byl zvolen stávkový výbor gymnázia, jehož jsem byl také členem. Byl jsem také zvolen za gymnázium na ustavující schůzi Občanského fóra ve městě Uherském Brodě, jehož jsem se také stal členem. Mezi jinými ostatními známými členy byl tehdy dr. Stanislav Zajíček, ing. Lubor Kunc, Petr Bartek, Stanislav Šmíd atd. Následně jsem se aktivně účastnil organizace a přípravy prvních svobodných voleb v červnu 1990 (jako předseda jedné okrskové komise na ZŠ III). V podzimních volbách jsem kandidoval do komunálních voleb za Občanské fórum a stal se pak členem první svobodné městské rady. Jan Hýžďal, ZŠ Na Výsluní Tyto dny mě zastihly v pracovní aktivitě kolem projednávání přístavby plavecké třídy v areálu ZŠ Na Výsluní. Pozemní stavby Brno a IMOVA Sabinov se měly podílet na této přístavbě tříd a bazénu. Vše bylo dokumentačně i dodavatelsky připraveno, ale později přerušeno, zastaveno pro jiné objektivní příčiny. Zda to bylo dobře nebo ne pro školu, nevím, ale určitě město se s tím vypořádalo zcela výjimečně nad očekávání. O 14 let později otevřelo překrásný krytý bazén s atrakcemi a velkou oblibou širokého okolí, včetně návštěvníků i ze Slovenska.Považuji to za velký úspěch. I neúspěchy tvoří pokrok, aspoň je stále co zlepšovat. Ladislav Kryštof, starosta města 17. listopad roku 1989 jsme i s manželkou trávili v Bratislavě, kde jsme byli se spolupracovníky z České zbrojovky na dvoudenním zájezdě. Bylo nám velmi divné, když jsme při procházce večerní Bratislavou potkávali značné množství policajtů. Nevěděli jsme, co se děje, zjistili jsme to až na druhý den. Bylo to období velké euforie, kdy jsme tušili, že se děje něco velkého. Kupovali jsme množství novin a i v zaměstnání neustále diskutovali tehdejší politickou situaci. Třebaže jsme měli malé děti, ve věku 2,5 a 6 let, začali jsme z večera chodit do parku k Ámosovi, kde se scházeli lidé a diskutovali politický vývoj společnosti. Ten rok přišla zima docela brzy, a ač sněžilo a byly nízké teploty, díky nadšení a očekávání demokratických změn jsme ji ani nepociťovali. Na tu dobu vzpomínám s velkou pokorou a úctou k lidem, kteří našli odvahu postavit se totalitnímu režimu a zajistili hladké sametové předání moci vládě lidu. Zcela určitě se naše tehdejší představy o vývoji společnosti a dnešní skutečnost od sebe více či méně odlišují. Je ale neoddiskutovatelné, že nastolený demokratický směr vývoje je správný a všem, kteří se o to zasloužili, patří naše úcta a poděkování. Připravila Elen Sladká Vzpomínkové setkání na listopadové události roku 1989 se uskuteční na tradičním místě u sochy J. A. Komenského v úterý v hodin uu

12 Čaj o páté se stává tradicí Již pátý ročník tradičního setkání seniorů Čaj o páté proběhl 19. října 2009 v prostorách Domu kultury v rámci komunitního plánování. K příjemné odpolední zábavě přispěl svou hudební produkci pan Švehlík z Bánova. Akce se čím dál více dostává do povědomí seniorů z Uherského Brodu i přilehlého okolí a tudíž se těší stále vyšší návštěvnosti. Vážíme si přítomnosti pana starosty Ladislava Kryštofa, který se vždy ochotně ujme úvodního slova. Program byl doplněn vystoupením dětí ze Základní školy ze Suché Lozi, které hrály na flétničky a zpívaly moravské písničky. Krásné vystoupení bylo oceněno velkým potleskem a všem se moc líbilo. Pro všechny návštěvníky akce je vždy také připraveno velké a chutné občerstvení, za které děkujeme pracovnicím Sociálních služeb Uh. Brod. Dále se sluší poděkovat paní ředitelce Marii Vaškovicové za opětovnou výbornou organizaci a průběh celé akce. Nezbývá nám tedy, než se těšit na další setkání v příštím roce. Projekt Komunitního plánování sociálních služeb ve Městě Uherský Brod je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Foto str. 2. Tamara Hýblová KPSS Charita nabízí volná místa v denním stacionáři V letošním roce Denní stacionář DOMOVINKA oslavil kulaté výročí od svého založení. Při něm jsme si my, zaměstanci charity, spolu s hosty a bývalými i současnými klienty a jejich rodinnými příslušníky připomněli jeho historii zachycenou na stovkách fotografií, při jejichž prezentaci se s úsměvem vzpomínalo na uplynulých deset let. Denní stacionář začínal svou činnost v červenci 1999 v budově současného sídla Charity na Mariánském náměstí. Vedla jej řádová sestra Markéta (Anežka Luxová), klientů postupně přibývalo, a tak vyvstala otázka, kam rozšiřující se službu přemístit. V lednu 2005 se díky třímilionové dotaci z programu SROP začalo s rekonstrukcí bývalých dílen v areálu Azylového domu a Vánoce téhož roku už Domovinka slavila v novém. V následujících dvou letech se podařilo opět díky dotaci rozšířit kapacitu služby. K dnešnímu dni prošlo stacionářem celkem na sedm desítek klientů a jeho současná kapacita je deset uživatelů na den. Provozní doba stacionáře je od 7 do hod. Uživatelé jsou přiváženi do denního stacionáře rodinnými příslušníky anebo využívají možnosti dopravy Pečovatelské služby Oblastní charity. Senioři mohou navštěvovat denní stacionář pravidelně nebo podle své potřeby. Naše organizace metodicky spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností a Domovinka je jedním z jejích kontaktních míst. Díky této spolupráci mají rodinní příslušníci k dispozici velké množství odborných informací a mohou využívat i odborné konzultace s pracovníky ČALS. Jste zaměstnaní a máte doma seniora, který se nedokáže o sebe sám postarat a neumí se orientovat v čase a prostoru? Pak jsme tu pro vás! V Denním stacionáři Domovinka Pod Valy 664 v Uherském Brodě (v areálu bývalé zvláštní školy u nádraží) každý den od 7.00 do hod. se o vaše blízké rádi postaráme a umožníme jim smysluplné vyplnění volného času podle jejich individuálních přání a potřeb. V případě zájmu se pro více informací o poskytovaných činnostech můžete obrátit na vedoucí Zdenku Bartkovou, tel: , , web Ing. Vladimíra Kaislerová Poděkování Ve středu 30. září dopoledne se mi před Lidlem po požití léků stala silná alergie a omdlel jsem. Chtěl bych touto cestou velice poděkovat všem lidem, kteří mi pomohli, a především sestrám a doktorům z rychlé lékařské služby za včasný odborný zákrok, který mi zachránil život. Ivo Ondráš uv s o c i á l n í o b l a s t Co nového v terénní službě pro rodiny s dětmi Již v měsíci květnu jsme vás informovali o vzniku nové sociální služby, a to terénní služby pro rodiny s dětmi (TSRD). Tato služba je bezplatná a pracovnice pomáhají rodinám, které se dostaly do obtížné situace, kterou nedokáží samy překonat a mají zájem tuto situaci řešit. Dosud využilo naši službu jedenáct rodin s dětmi. Mezi nejčastěji prováděné činnosti patří doprovod a podpora při vyřizování běžných záležitostí na úřadech a dalších organizací, např. okresního soudu, realitní kanceláře, LUISU (bezplatné právní poradenství), doprovod k psychologovi, sepsání různých žádostí např. splátkový kalendář, stížnost na zdravotní pojišťovnu, pomoc při vyhledávání nového bydlení, zaměstnání, při zadluženosti rodin, doprovod na volnočasové aktivity dětí a k lékaři, doučování dětí. V červenci jsme zorganizovali v Uherském Brodě pracovní setkání terénních sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi z celého Zlínského kraje. Mimo nás se tohoto setkání zúčastnily terénní sociální pracovnice z Otrokovic, Vsetína, Valašského Meziříčí a Kroměříže. Hovořilo se o tvorbě standardů kvality sociální práce, jednali jsme o spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí, s azylovými domy, pediatry, mateřskými, základními a speciálními školami. Na své první schůzce jsme se dohodli, že setkání budou pravidelná. Příští setkání proběhne v Otrokovicích koncem října. Hostem našeho setkání byla paní Mgr. Monika Fojtáchová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí v Uherském Brodě. V měsíci srpnu jsme se přihlásili do veřejné zakázky Zajištění sítě sociálních služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji, kterou vyhlásil krajský úřad Zlínského kraje a ve které jsme uspěli. Spolufinancována bude Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to na léta 2010 a Ve spolupráci s vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí v Uherském Brodě Mgr. Monikou Fojtáchovou jsme připravili začátkem září setkání u kulatého stolu s řediteli a výchovnými poradci základních a mateřských škol, s pediatry z Uherského Brodu a okolních obcí. Zde jsme prezentovali naši službu. Pokud víte o rodině, která se dostala do nějaké tíživé situace a potřebuje naši pomoc, nabídněte jí kontakt na nás mobil , Osobně se můžete s našimi pracovnicemi setkat každý pátek od 10 do 13 hodin na adrese Uherský Brod, U Žlebu Nejsme tu jen pro rodiny z Uherského Brodu, ale i z okolních obcí. Bc. Jana Nuzíková, Sociální pracovnice TSRD Sdružení rovných šancí, o. s., Vás zve na besedu s významným českým psychiatrem, básníkem a prozaikem MUDr. Janem CIMICKÝM, CSc. na téma Jak si uchovat duševní zdraví. V pátek 27. listopadu 2009 v hod. v Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě. Těšíme se na setkání se všemi, kteří si chtějí uchovat duševní pohodu a radost ze života. Zájemci si mohou zakoupit odbornou literaturu. Vstupné dobrovolné. CENTRUM SENIORŮ úterý Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 8.30 hodin v budově Charity středa Onemocnění tlustého střeva. Přednáší MUDr. Petr Blasche. Konzultace na testr na samovyšetření zdarma. Začátek v hodin v budově OCH čtvrtek Mariánské večeřadlo, mše svatá, možnost svátosti smíření. Rozjímání s P. Stanislavem Weigelem. Začátek v 9 hodin v denním stacionáři Slunečnice středa Trénování paměti. Začátek v 8.30 hodin v budově Charity čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Jiřím. Začátek v 8.30 hodin v budově Charity úterý Kavárnička. Zveme vás k poslechu a tanci v 16 hodin do Oblastní charity. Hrát vám bude pan Eda Švehlík čtvrtek Podzim a zima v lidových tradicích. Přednáší a pořadem provází Mgr. Aleš Kapsa. Začátek v 8.30 hodin v budově OCH pátek Adventní aranžování. Sejdeme se v Domovince v 8.30 hodin. Zelený materiál zajištěn, ostatní přineste sebou. Každou středu se v 15:30 hodin pořádá Setkávání s přáteli v Domovince.

13 s o c i á l n í o b l a s t / i n z e r c e Poznávací zájezd do Trenčína a okolí Na přelomu září a října se senioři bydlící v Domech s pečovatelskou službou v Uherském Brodě, Starém Hrozenkově a Suché Lozi zúčastnili čtyřdenního zájezdu na Slovensko. Tento se uskutečnil za podpory uherskohradišťské Nadace Děti kultura sport v rámci akce Péče o seniory poznávání kultury a lázeňství. Ubytování a strava byla zajištěna v nově zrekonstruovaném hotelu Tatra v Trenčíně. Na každý den byl připraven bohatý program. První den odpoledne to byla prohlídka zámku v Bojnicích, následující den skanzenu v Čičmanech a návštěva Rajecké Lesné, kde se nachází překrásný vyřezávaný betlém. V odpoledních hodinách už všichni mohli korzovat po známém lázeňském městě Trenčanské Teplice a po náročném výletě si odpočinout a využít relaxační koupele a masáže v místních lázních. Další den se zdatnější senioři zúčastnili prohlídky hradu v Trenčíně a jiní zase využili možnosti procházky po městě. Večer byl připraven Gurmánský večer s ochutnávkou některých specialit místního hotelu. Ráno po snídani bylo balení, rozloučení s hotelem a cesta domů. Všichni senioři si odnesli nezapomenutelné zážitky jak z výletů, tak i z nádherného ubytování. Ocenili velmi vstřícný přístup všech zaměstnanců hotelu TATRA. Zaslouží si za to poděkování stejně tak jako pracovníci Nadace. Foto str. 19. Vladimíra Pažitná, Sociální služby UB S vozíkem na Macochu Odvážný nápad navštívit Macochu a Sloupsko-Šošůvské jeskyně se z počátku zdál jen velkým snem. Naše motto Nic není nemožné nám nedalo, a tak jsme se odvážně do Moravského Krasu vypravili. Společně s členy naší organizace se výletu zúčastnili klienti terapeutické dílny Oblastní Charity Uherský Brod a obyvatelé Pečovatelského domu v Horním Němčí. I přes nepřízeň počasí jsme vše nakonec zvládli a naši kamarádi na vozíku se díky ochotě a pevným pažím dostali na místa, o kterých zatím mohli jen marně snít. Nezapomenutelné zážitky zůstanou nejen v jejich srdcích, ale i v srdcích těch, kteří si uvědomili, jak potřebné je těmto lidem pomáhat. Foto na BZplus. Za Mozaiku J.K. Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám vybavení opravny kožené galanterie šicí stroje, materiál, zboží, pracovní stoly atd. Také jednotlivě, levně. Tel Nabízím doučování chemie a matematiky v Uherském Brodě. Mgr. Alena Hrdá, Prodám vestavný plynový vařič se dvěma hořáky AMICA PMG 2, málo používaný, v záruce. Provedení nerez, el. zapalování, ochrana při zhasnutí plamene. Tel S elánem a úsměvem na tváři uklidili uživatelé Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Uherském Brodě okolí svého klubu před Růžencovou poutí. Prodám garáž v UB, lokalita u rybníka. Tel Prodám byt 1+kk v centru Uherského Hradiště. Spěchá. Tel.: POKRAČOVACÍ SEMINÁŘE KURZU RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN Dva pondělky 16. a od 16 do 19:15 hodin v klubovně DDM UB. Pro absolventy kurzu manželů Kopřivových je určeno dvojí sezení s výměnou dosavadních zkušeností, s tréninkem situací, které potřebujete rozebrat. Další témata: nálepkování, podpora samostatnosti, sebeúcta, proč děti zlobí. Cena jednotlivého sezení 300 Kč, celková 500 Kč. Přihlášky a platby předem v recepci DDM, do , info: nabízí - předvánoční úklidy domácností - čištění koberců a sedacích souprav - - moderní ekologické čištění parou - tel: , uw

14 První slovácký raketoplán odstartoval! z p r a v o d a j s t v í Stovky diváků byly svědky světové premiéry: Z kosmodromu u uherskobrodské hvězdárny odstartoval raketoplán pilotovaný psem-kosmonautem. I přes nepřízeň počasí se v sobotu v 16:01:32 zažehly motory raketoplánu a ten se vydal na svou cestu do kosmu. Všechny systémy pracovaly v pořádku a pes kosmonaut se cítil výborně. Bohužel v čase T +0:0:03.74 s došlo z dosud ne zcela jasných příčin ke krátkodobému poklesu palubního napětí, diskuzních fórech objevily názory osočující nás z týrání zvířat a návrhy na trestní oznámení. Mohu zodpovědně prohlásit, že největší nebezpečí hrozilo psu-kosmonautovi, když si užíval okamžiky své slávy a děcka se s ním dělily o všelijaké dobroty. Akce měla ještě jeden nepředpokládaný aspekt. Když jsme na závěr seděli u ohně a opékali špekáčky, pes-kosmonaut byl v neustálém obležení malých což vedlo k výpadku hlavního řídícího systému raketoplánu. Než stihl zareagovat záložní řídicí systém, došlo v této kritické fázi letu k takové nestabilitě, že korekční prvky raketoplánu již nedokázaly zkorigovat let na naprogramovanou trajektorii a v čase T +0:0: s se raketoplán nekontrolovatelně zřítil poblíž startovací rampy a začal hořet. Naštěstí naše vývojové středisko počítalo i s touto krizovou alternativou, a proto byla zvolena taková koncepce raketoplánu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Oheň svým profesionálním zásahem zlikvidovala jednotka Dobrovolných hasičů UB a náš záchranný tým pak neméně profesionálním způsobem vyprostil kabinu z havarovaného raketoplánu a zanedlouho už pes- -kosmonaut opět vesele pobíhal mezi přihlížejícími diváky. Ke zjištění příčin havárie byla jmenována odborná vyšetřovací komise. Předběžné závěry ukazují na přítomnost vlhkosti v kokpitu raketoplánu. Zda se tam dostala vlivem nepříznivého počasí nebo jako produkt předstartovního napětí psa-kosmonauta, je předmětem dalšího šetření. I přes havárii krátce po startu považuje náš vědecký tým start raketoplánu za úspěšný. Podařilo se nám získat obrovské množství telemetrických údajů, které budeme analyzovat, a získané výsledky nám poslouží k dalšímu vývoji. Tolik oficiální tisková zpráva Konstrukční a vývojové kanceláře Hvězdárny DKUB. A teď neoficiálně: Celá akce byla vymyšlena především pro poučení a pobavení dětí. Z toho důvodu jsme navázali spolupráci s Domem dětí a mládeže UB, kde se s nadšením vrhli na realizaci doprovodného programu kosmonautického výcviku. Cílem akce bylo, aby si děti mohly na vlastní kůži zažít alespoň některé pocity kosmonautů, uviděly ke startu připravený velký raketoplán, mohly sledovat předstartovní přípravu psa-kosmonauta, něco nového se dověděly, s napětím očekávaly zážeh motorů raketoplánu, viděly letící raketoplán s plameny šlehajícími z jeho motorů a s hrůzou v očích sledovaly, jak se raketoplán řítí k zemi a pohlcuje ho mohutný požár, domnívaje se, že jej opravdu pilotuje pes-kosmonaut. Poté si prožily pár napjatých minut, během kterých mohly sledovat zásah hasičů, vyproštění pilotní kabiny a pak si mohly hlasitě oddechnout pejsek je živý, radostně se s ním přivítat a po chvíli se s ním podělit o na ohni opečené buřty. Z videozáznamu i přímých ohlasů je patrné, že se bavili i dospělí. Snad se nám tedy podařilo avizované: zábavné a poučné odpoledne s překvapením pro celou rodinu. Bohužel naprosto se nevyvedlo počasí. Ještě kolem 13. hod. jsme se domnívali, že akci zrušíme, a když se ve 14 hod. silně rozpršelo, zdálo se být rozhodnuto. Když se ale i v tomto počasí na hvězdárnu doslova hrnuly davy dětí, byl kosmonautický výcvik přesunut do vnitřních prostor hvězdárny a nám začínalo být jasné, že raketoplán musíme odpálit, i kdyby jsme měli stát po kotníky ve vodě, protože ty děti nemůžeme poslat zklamané domů. Naštěstí se počasí umoudřilo a nám nezbylo než začít intenzivně improvizovat a dohánět propršený čas. Další informace a odkazy na fotografie a videa najdete na ww stránkách hvězdárny Na internetu se v několika ux Hasek pes-kosmonaut hrdina v obležení svých obdivovatelů Letoví technici instalují řídící kabinu do raketoplánu dětí. Několik maminek se nestačilo divit, jak je to možné, protože jejich dítě se psů bojí a teď si psa hladí a tulí se k němu. To je přece jasné. Toto není obyčejný pes, ale Hasek pes-kosmonaut hrdina a kamarád. Na akci se podíleli: Hvězdárna DK UB, výroba raketoplánu; Dům dětí a mládeže UB, kosmonautický výcvik; Město UB, týlová a organizační podpora; Sbor dobrovolných hasičů UB, záchranný tým; Ing. Tomáš Přibyl, moderátor; MVDr. Jiří Kaděra, veterinář letu; ZEVETA Bojkovice, výrobce raketových motorů; BRENKO STAV s.r.o., stavitel startovací rampy. Děkujeme. Děkujeme všem návštěvníkům, že přišli i v tak nevlídném počasí a vytvořili báječnou atmosféru. Zbyněk Kaisler, Hvězdárna DK UB

15 v o l n ý č a s uy

16 i n z e r c e Koupelny Holák Realizace bytových jader Návrhy a kompletní vybavení koupelen Vlčnovská 374 (naproti CPA Delfín), Uherský Brod kontakt , Skříňka s umyvadlem 50 cm Kč AKCE: Při nákupu zboží nad Kč skříňka + umyvadlo 50 cm ZDARMA Při nákupu zboží nad Kč skříňka + umyvadlo 55 cm ZDARMA Při nákupu zboží nad Kč skříňka + umyvadlo 60 cm ZDARMA Při nákupu zboží nad Kč skříňka + umyvadlo 70 cm ZDARMA N E J L E V N Ě J Š Í p o v i n n é r u č e n í Bonus až 60%; možnost přepojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o. obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: ; Autoservis DM, Bánov 592 Opravy osobních a dodávkových vozidel všech značek Kompletní servis, příprava a zajištění STK, montáž autodoplňků, výměna olejů SHELL Nabízí tato zvýhodnění: * Hodinová sazba 160 Kč * * Geometri na počkání * * Diagnostika VAG VW, Seat, Audi, Škoda * Dále budeme poskytovat tyto slevy: * Faktura nad Kč brzdová kapalina s výměnou zdarma * * Faktura nad Kč palivový filtr s výměnou zdarma * * Faktura nad Kč olej Shell + výměna zdarma * Ceník olejů: * Olej Shell 10 W Kč/ 1 litr * * Olej Shell 5 W Kč/ 1 litr * * Olej Shell 5 W-30 Longlife 585 Kč/ 1 litr * Kontakt: mob , nonstop uz Možný dovoz a odvoz zákazníka zdarma

17 4. ročník sportovního odpoledne pro celou rodinu Městská organizace KDU-ČSL, Jednota Orel a Centrum pro rodinu v Uherském Brodě uspořádaly v neděli 14. září čtvrtý ročník sportovního odpoledne pro celou rodinu. Celá akce se velmi vydařila. Počasí nám přálo po celé odpoledne a tak si děti, kterých se sešlo asi stopadesát se svými rodiči, mohly velmi pěkně zasoutěžit ve sportovních disciplínách a dovednostech na orelském stadionu. Velkým lákadlem byla i skákací loď s trampolínou a vysokozdvižná plošina pro odvážné, kteří se mohli pokochat pohledem na celý areál orelského stadionu i část města pěkně z výšky. Proběhly i sportovní zápasy ve florbalu a vrcholem bylo fotbalové utkání mezi členy Jednoty Orel a strážníky městské policie s jejími příznivnivci, kteří po náročném a napínavém zápase vyhráli 2 : 0. Je velmi dobré, že křesťanské organizace ve městě společně pozvaly rodiny na nedělní odpolední setkání a sportovní soutěže a vytvořily radostné společenství a přátelství. Děkujeme i sponzorům, kteří nás podpořily firmě VOMA za labužnické masné dobroty, Šestákově pekárně za pečivo a společnosti INREKA Plošiny Uherský Brod za zapůjčení vysokozdvižné plošiny. Díky taky patří všem obětavým dobrovolníkům. Těšíme se opět příští rok. Za organizátory Stanislav Novák Mozaika, o. s., vás zve na PLAVÁNÍ PRO HANDICAPOVANÉ Centrum pohybových aktivit Delfín v Uherském Brodě. Rezervace bazénu každé úterý od hodin. K dispozici bude spouštěcí sedačka do bazénu, atrakce a personál ochotný pomoci. Výše vstupného 35Kč/hod pro ZTP/P a doprovod zdarma. Info: Mozaika, o.s., Větrná 2469, Uherský Brod, telefon Sokolská Velká Javořina 2009 V sobotu 19. září přivítalo nádherné slunečné počasí asi 155 účastníků Setkání sokolů moravsko-slovenského pomezí. Po vzpomínkovém setkání v roce 2008 se jednalo vlastně o první ročník této akce. Z moravské strany byla výchozím bodem Hrabina, ze strany slovenské obec Cetuna. Ti méně zdatní, případně starší ročníky, přijeli až k Holubyho chatě. Starostka Sokolské župy Povážské M. R. Štefánika s. Olga Samáková spolu se starostkou TJ Sokol Trenčín s. Lub. Držkovou (naše úzké spolupracovnice) stály v čele velmi početné skupiny z Povážské župy, s. Viera Miklášová, místostarostka Sokolské župy Bratislavské Masarykovy, stála v čele rovněž silné skupiny ze Skalice, br. Zdeněk Hlobil vedl tradičně sokoly ze Slovácké župy. Milými hosty byli Přerováci ze Středomoravské župy, vedeni br. Jar. Skopalem. U památníků česko-slovenské vzájemnosti se začalo tradičně. Po položení kytic a zazpívání obou hymen zaznělo nezbytné přivítání starostou pořádající TJ Sokol Uherský Brod a pozdravy představitelů všech žup. Pak se účastníci přesunuli zpět k Holubyho chatě, kde byla připravena jak ke zpěvu, tak i tanci country skupina. Po několika hodinách toto krásné setkání muselo končit a jen těžce se všichni loučili. Společně zazpívaná lidová Javorinka šedivá... byla nádhernou tečkou za tímto setkáním. Foto str. 19. JK s p o r t Přespolní běh děvčata ZŠ Pod Vinohrady nejlepší v kraji Ve středu se v Uherském Ostrohu konalo okresní finále v přespolním běhu. Za krásného podzimního počasí se zde tradičně prosadila na stupně vítězů i tři družstva ZŠ Pod Vinohrady. Mladší žáci v sestavě Matěj Haluza, Tomáš Zimčík, Dan Bršlica, Libor Slovák, Dalibor Piruch a Michal Mulko obsadili 3. místo, mladší žákyně, za které startovaly Lucie Kozubková (2. v celkovém pořadí jednotlivců), Kristýna Jančářová, Adéla Hlavicová, Natálie Miková, Vendula Vaculová a Romana Šupinová skončily na 2. místě. Vítězství a postup do krajského kola vybojovaly starší žákyně Andrea Matějíčková, Tereza Mošťková, Michaela Kadlčíková, Kamila Pravcová, Martina Indrová a Kateřina Úškrtová. Závodů se účastnilo 12 škol okresu, startovalo na 300 závodníků. Necelý týden po vítězství v okresním kole startovalo družstvo starších žákyň ZŠ Pod Vinohrady v krajském finále. V úterý se v Bystřici pod Hostýnem utkala vítězná družstva okresů Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uh. Hradiště o titul krajského přeborníka. Přestože závod proběhl za chladu a deště, děvčata zabojovala a získala celkové 1. místo. Družstvo, které startovalo ve stejné sestavě jako v okresním kole, vedla PaedDr. Vladimíra Chmelařová. Za výbornou reprezentaci školy, města i okresu zaslouží všechny poděkování. Foto str zm- Začátek sezóny vyšel brodským florbalovým žákyním na jedničku První ligový turnaj se odehrál v neděli ve Slavičíně. 1. AC Uherský Brod SK Snipers Slavičín 3:1 Branky: Matějíčková 2, Pravcová. Po trochu ospalém a rozpačitém začátku s mnoha neproměněnými šancemi se děvčata z 1. AC rozstřílela a skórovala hned třikrát do soupeřovy branky. I přesto, že jsme dostaly v závěru branku, děvčata podala dobrý výkon. Výborně se začaly v družstvu prosazovat i mladé hráčky. 1. AC Uherský Brod FbC Aligators Orel Šitbořice 5:0 Branky: Pravcová 3, Matějíčková, Indrová. Velmi mladý, ale houževnatý tým děvčata porazila výkonem 5:0. V zápase plném šancí děvčata předvedla výbornou kombinační hru, při které zkušenější hráčky týmu využívaly souhru i se svými mladšími spoluhráčkami. 1. AC Uherský Brod TJ Sokol Brno Židenice 3:0 Branky: Pravcová 2, Dědková. V zápase se Židenicemi trenérské duo sester Chovancových poslalo na hřiště sestavu složenou z mladších hráček a prověřilo tak jejich připravenost na zápasy. Děvčata se předvedla na jedničku. Plnila taktické pokyny. A i když se vyskytla nějaká chyba před vlastní brankou, tak tu s přehledem zlikvidovala brankářka Kája Slezáková. Sestava: Slezáková, Dědková, Černíková, Matoušková, Šůstková, Miková, Jančářová, Zlámalová, Fojtáchová, Pravcová, Madajová, Indrová, Matějíčková, trenérky Lucie a Petra Chovancovy. Basketbalový klub TJS ROKOSPOL Uherský Brod pořádá nábor chlapců, ročník narození 1997 a 1998 do družstva žáků. Zájemci se mohou přihlásit na telefonních číslech: sekretariát TJ Spartak trenér Mgr. Jiří Pršala Tréninky budou probíhat ve sportovní hale TJ Spartak (za Sokolovnou), a to každé PONDĚLÍ hod. a PÁTEK hod. Dostavte se, prosím, dle vašich časových možností, se synem v některý z výše uvedených dnů, příp. telefonicky kontaktujte trenéra. Těšíme se na setkání. Ing. Špaček František, prezident BK TJ Spartak Uherský Brod Nábor do tenisu a minitenisu TJ Sokol Uherský Brod pořádá nábor do tenisu a minitenisu. Minitenis je určen dětem od 6 8 let, tenis od 9 12 let. Tenisovou školičku vede kvalifikovaná trenérka Věra Šmilauerová. Kontakty: mobil , web: u{

18 Žákyně 1. AC Uherský Brod vítězky mezinárodního florbalového turnaje STUPAVACUP 2009 Ve dnech se družstvo žákyň 1. AC Uh. Brod zúčastnilo mezinárodního turnaje ve florbalu mládežnických družstev ve slovenské Stupavě. Na turnaji své síly poměřilo více než 50 družstev ze čtyř států České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska. Brodská děvčata hrála v kategorii D96 tj. děvčata ročník 96 a mladší. Soutěž v této kategorii, při účasti sedmi družstev Liberec, Nemšová, Nové Město nad Metují, ZŠ Hargašova, Hunyadi Eger a Kadra U14 Polska, probíhala systémem každý s každým. V sobotu se potom odehrála semifinálová utkání 1. a 4. družstva, 2. a 3. družstva. Vítězky hrály o 1. a 2. místo, poražené o 3. a 4. místo. Základní soutěží děvčata procházela celkem hladce, první prohru si připsala až v poslední utkání s reprezentací Polska, která rozhodla o tom, že skončila na druhém místě, a v semifinále je čekalo družstvo z maďarského Egeru. Do utkání děvčata vstoupila velmi dobře a postupně si vytvořila slibný náskok 2:0. Soupeřky se ale nevzdávaly a postupně skóre vyrovnaly a dokonce se dostaly do vedení 3:2. Závěrečný tlak Broďanek přinesl dvě minuty před koncem utkání soupeřův faul v malém brankovišti a samostatný nájezd Kamila Pravcová s přehledem proměnila. Utkání skončilo remízou. O vítězi rozhodovaly samostatné nájezdy. Bylo určeno pět hráček a až ve čtvrté sérii ho opět proměnila Kamila Pravcová. A protože soupeř v poslední sérii neskóroval, byla děvčata ve finále. Tam je čekal soupeř, který jim jediný uštědřil porážku v základní soutěži reprezentace Polska děvčat do 14 let. Finále bylo tvrdou bitvou. Favorizované Polky ale neměly s výborně a obětavě hrajícími Broďankami lehkou práci. Bohužel snad po jediné chybě, kterou hráčky prozatím v utkání udělaly, padla branka do naší sítě. Děvčata se ale nevzdávala, vidina vítězství v turnaji je hnala dopředu. Nakonec se štěstěna obrátila i k nim a po špatné rozehrávce soupeře se míček dostal k Tereze Mošťkové, která tvrdou střelou překonala 30 vteřin před koncem utkání polskou brankářku. A opět následovaly samostatné nájezdy. Ty opět Broďanky zvládly výborně, hlavně díky zákrokům nejlepší brankářky turnaje Karolíně Slezákové. Po třetí sérii vedly 2:0. Ve čtvrté sérii proti Káji nastoupila nejlepší střelkyně i hráčka turnaje, ale opět výborný zákrok brankářky a mohlo propuknou velké radování děvčata zvítězila. Výsledky zápasů a další podrobnosti najdete na Foto str. 19. u Brodské florbalové derby skončilo remízou, pak Orli udolali Nivnici s p o r t Zlínská florbalová liga mužů ČFbU 3. a 4. kolo. Hráno v Hluku. Derby se vším všudy přineslo zápolení dvou brodských týmů Orla a 1. AC. 6 branek, zvrat v utkání, řadu vyloučených, červenou kartu pro 1. AC i konečnou spravedlivou remízu. FbC OREL Uh. Brod - 1. AC Uh. Brod 3:3 (0:0, 0:2, 3:1) Branky Orla UB: M. Machalík 2, V. Pustina FbC OREL UB - FbC OREL Nivnice 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Branky Orla UB: M. Machalík 2, M. Koníček Sestava FbC Orel Uherský Brod: Brankář: P. Pazdera (1. zápas) a P. Ručka (2. zápas). Obránci: M. Gabriel (kapitán), M. Jančařík, P. Gabriel, D. Novák. Útočníci: V. Pustina, M. Koníček, M. Svodoba, M. Machalík, I. Kadlic. Trenér: O. Svoboda. Slovo trenéra Ondřeje Svobody: Před zápasem s 1. AC jsem si tajně přál remízu, což vyšlo. Přesto po závěrečném třetině jsem zklamán, protože od vítězství dělila minuta. Druhý zápas s Nivnicí jsme věděli, že posilněný soupeř bude kousat, což se projevilo bezezbytku. Navíc se stále projevuje absence dlouhodobě zraněného kanonýra Andrýska. MUŽI vylovili v úvodní kole OFL v Nové Vsi všech 6 bodů. Orelská florbalová liga mužů 1. kolo. Hráno v O. N. Vsi. Plný počet 6 bodů si připsali do tabulky po 1. kole OFL mužů divize Východ florbalisté Orla Uherského Brodu. Dařilo se zejména útočnému duu Vlastimil Pustina Adam Machalík, kteří dohromady za 2 zápasy nasázeli 14 branek!! FbC OREL UB OREL Boršice 14:1 (3:1, 6:0, 5:0) Branky Orla UB: 5 A. Machalík, 4 M. Gabriel, 3 V. Pustina, V. Havel, P. Ručka FbC OREL UB OREL Uh. Hradiště 7:4 (2:2, 3:0, 2:2) Branky Orla UB: 4 V. Pustina, 2 A. Machalík, J. Opravil Sestava FbC Orel Uherský Brod: Brankáři: L. Kundrata (1. zápas), P. Ručka (2. zápas). Obránci: M. Gabriel, P. Gabriel, P. Manda, P. Ručka (1. zápas), L. Kundrata (2. zápas). Útočníci: V. Havel, A. Machalík, J. Opravil, V. Pustina, M. Šmíd. Více na internetu: Gabriel, FbC Orel Uherský Brod CHCETE SI KOUPIT VLASTNÍ DÍTĚ? HC UHERSKÝ BROD VÁM TO UMOŽNÍ. Když jsme své děti přihlašovali do výuky bruslení, netušili jsme, jak se jim bruslení zalíbí. Pan Milička z DDM byl skvělý učitel a s dětmi to vždy uměl. Postupem času nás oslovil trenér hokejové přípravky HC Uh. Brod, abychom dali kluky k nim, že jsou šikovní. Řekli jsme si, proč ne, sportem ku zdraví a kdo si hraje nezlobí. Klukům se bruslení s hokejkou líbilo, nám rodičům začaly starosti, jak děti dopravovat na tréninky, které bývaly v brzkých odpoledních hodinách. Ne všichni mají rodiče, kteří tu časovou možnost měli, a také ne všichni jsou z Uherského Brodu, bydlí i 30 km od zimáku. Když začala doba zápasů, museli jsme přinést fotku a podepsat registračku. Platili jsme členské příspěvky, sháněli sponzorské dary, lákali další kluky na hokej. Nikdo z nás v té době netušil, že díky tomu si budeme muset kluky jednou jako rodiče zaplatit. Jako každý rodič víte, že pokud máte nadané dítko, snažíte se, aby se jeho práce a snaha zúročila. Naše děti patří mezi ty, které svojí pílí, pracovitostí, vytrvalostí, snahou a vírou v sebe sama měli to štěstí a dostali šanci zkusit to v hokejovém klubu ve Zlíně. Řešilo se to každoročně lístkem na hostování. Kluci nastoupili do Základní školy Emila Zátopka a trénovali ve Zlíně. Je to složitější pro rodiče, ale náročné hlavně pro kluky. Odměnou jsou jim tréninky, které jsou na profesionální úrovni. Důkazem je i to, že někteří brodští trenéři poslali své syny také na zkušenou do Zlína. Letos se stalo, že vyšel v ČSLH nový přestupní řád, díky kterému hráči do 13 let nesmí hostovat. Bohužel si nikdo neuvědomil, že to může být problém vzhledem k tomu, že někteří už 3 roky a více hostují a nemá logiku vracet je zpět do mateřského klubu, kde by jejich herní úroveň opět klesla. Věřte, nemyslíme to ve zlém, všem fanouškům je jasné, že sport se hraje na několika úrovních, od okresních soutěží až po ty nejvyšší. Je to moc dobře, jinak by sportovců bylo velmi málo. Vždyť třeba fotbal se hraje v každé vesnici. Proto HC Zlín nabídl menším klubům smlouvu, která se i nám rodičům zdá fér. Vybraní kluci přestoupí do Zlína, a pokud se do 22 let věku uchytí v extraligovém klubu, vyplatí původnímu hokejovému klubu odměnu. Pokud ne, vrátí kluky do mateřského klubu, dovolíme si říct hotového hráče. Je to super nabídka, hostování stejně výhodné není. Kluci ve Zlíně trénují, ale pokud by patřili pořád mateřskému klubu a později se rozhodli odejít do jiného extraligového klubu, vydělal by jen ten, kdo se jim už několik let nevěnoval. Jak se říká, úrodu by sklízel ten, kdo na poli nepracoval. Myslíme, že je logické, že Zlín nemá v době krize zájem platit částky dle přestupního řádu, nemá vlastně ani potřebu, protože šikovných kluků mají nadbytek. Smlouva mohla vše vyřešit. Stojíme nohama na zemi, dříve nebo později by se do Uh. Brodu vrátila většina. HC Uh. Ostroh, HC Uh. Hradiště i další malé kluby na tuto nabídku nové smlouvy od Zlína přistoupili, ale pro Uh. Brod to prý bylo nevýhodné. Výbor z HC Uherský Brod nám rodičům předal dopis, kde jsou ochotni pustit hráče za 50 % tabulkové hodnoty dle přestupního řádu. A protože se UB navrhovaná smlouva nelíbila, neštítili se vzít si peníze od nás, od rodičů, vědí, že s rodiči přestupy řešit nesmí. Sdělili nám, že bez toho nám razítko na přestupní lístek nedají. Pro vaši představu, za šesťáka vzali Kč, za sedmáka Kč atd. Kluků, kterých se to letos týkalo, bylo víc. Byl to snadný a rychlý výdělek bez práce. Na příjmových dokladech většině napsali, že je to členský příspěvek (ten je pro ostatní v rozmezí až Kč), některým sponzorský dar (ten bychom ale museli chtít dát dobrovolně). Pro nás je to neoprávněný příjem vybraný pod nátlakem. Museli jsme zaplatit za to, že si naše děti vybraly hokej, a bohužel jsme měli smůlu, že jsme je kdysi přihlásili do Uherského Brodu. PROTO INFORMUJEME RODIČE kteří přemýšlíte, že byste dali kluky na hokej, máte- -li možnost vozit je do Uh. Hradiště či do Uh. Ostrohu, vyhnete se za pár let tomu, že budete za své děti platit. Tam to totiž funguje, tam je zájem o děti i hokej. A věřte, že se to vám i těmto klubům vrátí. Pravidla si v HC určují sami, možná budete mít štěstí a v roce, kdy by se přestup mohl týkat vašeho dítěte, budou zvedat ruku a hlasovat jiní členové výboru. My to štěstí neměli. Hladišovi, Popelkovi, Tomkovi Placená inzerce

19 f o t o g a l e r i e Setkání sokolů moravsko-slovenského pomezí na Javořině. Více str. 17 Žákyně 1. AC UB vítězky mezinárodního florbalového turnaje STUPAVACUP Více str. 18 Účastnice závodu v přespolním běhu. Více str. 19 Poznávací zájezd seniorů do Trenčína a okolí. Více str. 19 Foto Kaštánek: Vítězové celodružinové soutěže ve sběru kaštanů na ZŠ Pod Vinohrady. Více str. 8 Firmu IMOPRA, s.r.o., navštívil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský. Jeho návštěva ve výrobních prostorách firmy byla vyvrcholením významné firemní události ocenění v rámci soutěže INVESTOR ROKU pořádanou agenturou CzechInvest. Více na Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec-Těšov si připomněla 90 let od svého založení. Více v příštím čísle BZ. Sběr druhotných surovin probíhá na ZŠ Mariánské náměstí již tradičně. Uzávěrka příštího čísla Brodského zpravodaje, které vyjde 3. prosince, bude 20. listopadu u}

20 f o t o g a l e r i e Jak těžkou cestu do školy mají jiné děti, si mohli zájemci vyzkoušet se skauty v rámci sbírky Postavme školu v Africe. Více str. 4 Vedení VI. festivalu sborových lidových písní, který se konal 10. října v Domě kultury. Žáci z Mariánského náměstí v partnerské škole v Rakousku. Více str. 5 Městská knihovna a IRPŠ při ZŠ Mariánské náměstí uspořádaly pro děti podzimní malování. Zájezd pracovní skupinky seniorů v rámci komunitního plánování do Rožnova. Více na Machři roku ze SOU UB. Více str. 9 Foto Čagánek: 6. října 2009 proběhlo v knihovně Autorské čtení mladého spisovatele a hudebníka Michala Čagánka. Je autorem knih Piktogramy, Jediný strom v okolí, Místa na mapě a Nevěry. B R O D S K Ý Z P R A V O D A J v y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d j a k o m ě s í č n í k. R e g i s t r a č n í č í s l o M K Č R E Redakční rada: Ing. Pavel Josefík předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 5. března 2011 Námořnická Unie, o.s. Fakulta aplikované informatiky 1 Úloha Námořnické Unie o.s. Historie účasti skupiny nadšených

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více