Pojem středověku Nový zákon (evangelia aj.) Hrdinský epos Dvorská literatura Ţákovská poezie Cestopisy Mimoevropské literatury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem středověku Nový zákon (evangelia aj.) Hrdinský epos Dvorská literatura Ţákovská poezie Cestopisy Mimoevropské literatury"

Transkript

1 Středověká evropská literatura Pojem středověku Nový zákon (evangelia aj.) Hrdinský epos Dvorská literatura Ţákovská poezie Cestopisy Mimoevropské literatury

2 POJEM STŘEDOVĚKU Zrod pojmu Orientační vymezení Periodizace Parametry: sociologie ZROD POJMU 2. pol. 15. stol. italští humanisté, fascinovaní odkazem starověké antiky, razí pro po-antické časy označení středo-věk (Il Medioevo; ve významu: temný mezi-čas = distance) konkrétně: Flavio Biondo: Historiarum ab inclinatione romanorum imperii decades (1483) ORIENTAČNÍ (symbolické) VYMEZENÍ (geografie různorodost!) 476 po Kr. rozpad Západořímské říše (germánský vojevůdce Odoaker, přeskupení moci nad územími) * 1492 po Kr. (Kryštof Kolumbus objevení Ameriky) / 1517 (Martin Luther zveřejnil 95 tezí) PERIODIZACE středověku raný ( stol.) románská éra, pol. 9. stol. vznik prvních států, feudální systém vrcholný ( stol.) gotická éra pozdní ( stol.) zárodky renesanční éry PARAMETRY idea trojího lidu: duchovenstvo válečníci / šlechta rolníci svár pohanství a křesťanství postupný rozvoj křesťanské, církevní správy nad věděním, vzdělaností - i nad územím (fenomén kříţových taţení) centra vzdělanosti: kláštery dvory univerzity fenomén morových ran (dobová apokalyptika)

3 Teologie, scholastika Tomáš Akvínský ( ) roku 1323 prohlášen za svatého, filozof, teolog spolu s Albertem Velikým (Albertus Magnus) autor spisu Summa theologiae

4 Filozofie, věda Roger Bacon ( ) anglický filozof, františkán, průkopník empirického přístupu k poznávání světa (pozorování, experiment)

5 Rembrandt van Rijn: Mojţíš (1659) STARÝ ZÁKON - starý pojem křesťanský - - nejednota v kanonizaci v počtu i rozmístění částí / textů, zahrnutých do základní knihy - - protestanti přejali ţidovský kánon (Tanach), ustavený kolem r. 100 po Kr., katolíci a např. Etiopská ortodoxní církev zahrnují další - - předpokládatelné hebrejské rukopisy / zápisy se aţ na zlomky nedochovaly, k dispozici jsou aramejské zápisy, a řecké překlady - - text S Z vznikal po tisíc let, nejstarší zápisy lze spojovat patrně jiţ s obdobím kolem r př. Kr. - - skladba: - 1) Tóra = 5 knih Mojţíšových (Pentateuch), počínaje Genesis k Mojţíšovu výhledu k zemi zaslíbené a jeho smrti - 2) Proroci - 3) Spisy (např. kniha Žalmy, Jób, Píseň písní, Kazatel)

6 STARÝ ZÁKON proslulé motivy / příběhy / postavy inspirující daleko do budoucnosti stvoření světa Adam a Eva, jablko ze stromu poznání vyhnání z rajské zahrady Kain a Abel stavba babylonské věţe: rozrůznění jazyka potopa, Noe (archa) Abrahám Josef a jeho bratří (Egypt) útěk z Egypta (exodus), Mojţíš, Desatero, hora Sínaj cesta do země zaslíbené (Kanaán) Šalomoun, stavba chrámu v Jeruzalémě, král David

7 Pieter Bruegel st.: Stavba babylonské věže (1563)

8 EVANGELIA Vznik Nového zákona Části Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33 12,9, kolem roku 200) Vznik Nového zákona jednotlivé texty vznikaly zhruba po Kr. psány řecky, pozdější opisy postupně latinsky a v národních jazycích v průběhu stol: shromáţděny v tzv. KÁNON; v té době uţ ovšem v opisech a po částech kolovaly římskou říší nový tedy oproti zákonu starému, hebrejskému, ţidovskému; slovo zákon se někdy ovšem nahrazuje pojmy odkaz či smlouva Části Kánonu 4 evangelia texty připisované bezprostředním učedníkům Jeţíše z Nazaretu (Matouš, Marek, Lukáš, Jan): různé okolnosti a fáze ţivota, působení J. z N. (Krista) Skutky apoštolů (o vzniku křesťanské Církve v Jeruzalémě, zejména o skutcích apoštola Pavla) Epištoly, dopisy, kázání Zjevení Janovo / Apokalypsa Pojem APOKRYFU (nekanonická verze, jiná perspektiva, jiný výsek děje; srov. např. Evangelium Máří Magdaleny, nalezené r v Egyptě; kniha Dana Browna Da Vinci kód)

9 NOVÝ ZÁKON Vidění sv. Jana / Apokalypsa Kapitola 4 =Vidění Boţí moci 4,1-11= Potom jsem měl vidění: Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: Pojď sem, a ukáţu ti, co se má stát potom. Ihned jsem se ocitl ve vytrţení ducha: A hle, trůn v nebi, a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová. Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů, a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel - to je sedmero duchů Boţích; a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři ţivé bytosti plné očí zpředu i zezadu: První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoli ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je ţiv na věky věků, padá těch čtyřiadvacet starců na kolena před tím, který sedí na trůnu, a klanějí se tomu, který je ţiv na věky věků; pak poloţí své koruny před trůnem se slovy: Jsi hoden, Pane a Boţe náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Kolem roku 1430

10 NOVÝ ZÁKON Evangelium sv. Matouše, Kapitola 3 Jan Křtitel 3,1-12 Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: Čiňte pokání, neboť se přiblíţilo království nebeské. To je ten, o němţ je řečeno ústy proroka Izaiáše:,Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, koţený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale kdyţ spatřil, ţe mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, ţe můţete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, ţe činíte pokání. Nemyslete si, ţe můţete říkat:,náš otec je Abraham! Pravím vám, ţe Bůh můţe Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je uţ na kořeni stromů; a kaţdý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější neţ já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáţdí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. (=Jeţíšův křest 3,13-17=) Tu přišel Jeţíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně? Jeţíš mu odpověděl: Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh ţádá. Tu mu jiţ Jan nebránil. Kdyţ byl Jeţíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Boţího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: Toto je můj milovaný Syn, jehoţ jsem si vyvolil.

11 HRDINSKÉ EPOSY Béowulf Pojem EPOSU rozsáhlá veršovaná epická skladba (srov. Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy Illias a Odyssea, Vergiliův epos Aeneias BÉOWULF staroanglický epos, něco přes 3000 veršů dochoval se v jediném rukopise (British Library), který byl poté opisován; rukopis vznikl nejspíš kolem roku 1000, ale báseň sama je starší, snad z 8. stol. jazyk rukopisu: pozdní západní saština se zbytky řady starých nářečí aliterační verš (ne rým, určitý počet slabik přízvučných) název dle jména hlavního hrdiny, připojen v 19. stol. dějiště: dnešní Dánsko, Švédsko v stol. Béowulfův boj s lidoţravými netvory, obry (v severské tradici: trol); boj krále Béowulfa s drakem, který pustoší jeho zemi, králova smrt film Béowulf (Robert Zemeckis, 2007)

12 HRDINSKÉ EPOSY Píseň o Nibelunzích PÍSEŇ O NIBELUNZÍCH vznik nejstaršího dostupného rukopisu: 13. stol. jazyk: středohorní němčina stavba: zpěvné sloky po 4 řádcích / verších, melodie obtíţně rekonstruovatelná dějiště: okolí Burgundské říše na Rýně, jiţním Německu a kolem Dunaje v dnešním Rakousku a Maďarsku) příběhy: směs germánských, severských a hunských látek; víly, neviditelný plášť, prsten moci, bájný meč, poklad aj., vášně, vraţdy, intriky, pomsta, krveprolití hlavní postavy: Siegfried, jeho ţena Kriemhilda Ten meč měl jméno Balmung a nedostižný břit, v nejednom hrdinovi dokázal probudit úděs a stejně děsný byl jeho držitel: hrady i země získal, neboť se před ním každý chvěl. (Píseň o Nibelunzích)

13 HRDINSKÝ EPOS Píseň o Nibelunzích Richard Wagner: čtyřdílný operní cyklus Prsten Nibelungů ( ): pasáţ o ukutí prstenu moci tento motiv však vychází z některé ze severských variant ságy Srov. Tolkien: PÁN PRSTENU ( ) Prsten.avi

14 Recyklace, aktualizace středověkých příběhů, zápletek I Počítačové hry

15 Recyklace, aktualizace středověkých příběhů, zápletek II ţánr FANTASY motiv draka

16 HRDINSKÉ EPOSY Píseň o Rolandovi Píseň o Rolandovi verše o hrdinství rytíře Rolanda, o jeho smrti, způsobené zradou, nakonec o vítězství křesťanského vojska v čele s Karlem Velikým vznik: kolem roku 1100 po Kr. = jedna z nejstarších fr. literárních památek, prototyp tzv. chanson de geste (písně o činech) dějiště: Pyreneje, v časech Karla Velikého ( ), taţení proti Arabům, boj o Zaragozu

17 HRDINSKÉ EPOSY Píseň o Cidovi Píseň o Cidovi verše o hrdinství Rodriga Díaze de Vivar, zvaného Cid, kastilského rytíře, v bojích proti Arabům (dobyl Sevillu) dějiště: Pyrenejský poloostrov, druhá pol. 11. stol Cid španělský národní hrdina, právě také díky Písni o Cidovi vznik: první polovina 12. stol., nejstarší dochované dílo španělské literatury Charlton Heston ve filmu El Cid (1961)

18 DVORSKÉ / RYTÍŘSKÉ ROMÁNY Dvorský / rytířský román Chrétien de Troys ( ) - příběhy o druţině krále Artuše (Anglie, 6. stol.), rytířích kulatého stolu, v inspiraci keltskými příběhy; figury: Parcifal (příběh o hledání zázračného sv. grálu), Lancelot a Guinevere, Tristan a Isolda; čaroděj Merlin Tristan a Isolda (John William Waterhouse, 1916) Percival - Artuš - grál.avi Gautier de Châtillon [zemř. počátkem 13. stol. na mor]: Alexandreis, sive Gesta Alexandri Magni (lat.) veršovaná skladba, vyzdvihující osobnost Alexandra Makedonského (vzor rytíře)

19 DVORSKÁ LYRIKA DVORSKÁ LYRIKA rozvinutá ve stol. v jiţní Francii, šířená potom dál po Evropě; proměna erotické představivosti protagonista: trubadúr / truvér, v Německu později minnesänger (minne = stněm. láska ) básník a muzikant, opěvující v náznacích a symbolech dámu svého srdce - většinou vdanou, a tudíţ nedosaţitelnou ţenu (motiv milostného trápení) nejednou inspirace lidovou písní, formální invenčnost český panovník Václav II. ( ), jeho dvůr Walter von Vogelweide ( )

20 DVORSKÁ LYRIKA Bernardt de Ventadorn ( ; ): Když křivánka zřím [ ] Ach, tolik chtěl ses dozvědět o lásce a tak málo víš! Svůj cit nemůžeš zadržet k té, od níž přízeň nesklidíš! Srdce mi vzala a mě s ním, sebe samu i světa řád, a je-li pryč, nic nevlastním, jen toužím a chci milovat. [ ] Nad sebou moc jsem ztratil hned a svůj jsem více nebyl, když jí v oči jsem moh pohledět, v zrcadlo, jež je blaha skrýš. Od chvíle té, co v něm zřím, vzdechy mě mohou usmýkat, neboť jsem stejně ztraceným jak krásný Narcis, jenž v tůň spad. [ ] Tou zdá se k ženám náležet má dáma vlastností, pro niž odmítá to, co má se chtět, a co se nemá, činí spíš. Upad jsem v nemilost, to vím, jak bloud na mostě musím stát, proč je to tak, je tajemstvím, moc vysoko jsem mířil snad. [ ] Tristane, nic uţ nesloţím, jdu pryč. Nevím, kde bude spát. Zpěvu se zříkám, odcházím, před láskou se chci ukrývat. Z antologie Přátelé, přiléhavý složím vers (Argo 2001)

21 DVORSKÁ LYRIKA Guilhelm de Bergueda ( ): Jeď, žakéři, a neměj strach I. Jeď, žakéři, a neměj strach, ostruhou ostrou v trysk změň cval, nehledej osud ve věštbách, jeď tam, kde Aragónu král, ten aby okovy mi sňal, vždyť až se tělo změní v prach, nebude trest, jejž by dal. II. Ať nemluví mi o vinách, to nyní velmi bych si přál; až opustím své kobky pach, byť by mě před soud povolal, nebude pán, ať blíž či dál, v Tortose či snad na horách, v jehož při bych neobstál. III. Můj Markýz v ty je počítán, s Guillem de Clarmon pln sil, Vikomt, jenž za hrubce je brán, i čtvrtý, kdyby tady žil, všem do očí bych prohlásil: Křivdu jsem neučinil vám, jen manželům jsem cti vzal díl. IV. Jsou mezi námi tři, dím vám, kterým jsem ženy potěšil, a stokrát k jejich studánkám můj kůň šel, by se napojil. A pak po jejich mostech byl pár vraníků mých lehkých hnán, jež za poklad bych nesměnil. V. K Arnautu, mému bratranci, i k Hugovi, dʼaveu bež, žakéři, jim všem vzkázat chci, Bascolovi Romeu též, ve jménu Boha potom kéž poprosí krále v paláci, bych opustit směl tuhle věž. Z antologie Přátelé, přiléhavý složím vers (Argo 2001)

22 ŢÁKOVSKÁ POEZIE Ţákovská / vagantská poezie rozkvět: stol. Francie, Německo univerzitní studenti; latina / národní jazyk, případně směs (= tzv. makarónská poezie); satira, parodie, milostné motivy, toulavost, chudoba, pijáctví slavná antologie Carmina Burana (kol. r. 1230) srov. úryvek z výboru Písně žáků darebáků (1951) O učení nedbejme, příjemné je neznat nic, v mládí se jen starejme, radostí kde urvat víc. O vážné však dbáti věci pro staré je akorát; mladým lidem sluší přeci neustále laškovat. Carmina Burana. Motiv kola Štěstěny Ach, já študent, světem štván, k utrpení stvořen, co já často zakusím, bídou, nouzí mořen!

23 CESTOPISY Cestopisy proslulý Milion Benátčana Marka Pola ( ) asijská exotika (Mongolsko, Čína) Marko Polo jej diktoval během svého věznění v Janově, spis se dostal do oběhu ve francouzském znění pod titulem Livres des merveilles du monde (Kniha o zázracích světa) Původní rukopis se ztratil, dochovala se řada opisů a překladů, jeţ svědčí o popularitě textu; staročeský překlad vznikl jiţ kolem r. 1400

24 ARABSKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA Tisíc a jedna noc nejstarší dochované rukopisy stol. nejstarší vrstva indická: s postavou princezny Šahrazád, vypravěčky, ohroţené smrtí, poté perská vrstva potom, co si Arabové v 7. stol. podrobili Persii, přeloţili a bohatě doplnili sbírku také odkazy na Korán známé příběhy / figury: Aládín (a kouzelná lampa), námořník Sindibád, Alí Baba (a 40 loupeţníků)

25 ARABSKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA Korán základ islámu; zápis zjevení, jehoţ se Muhammadovi (570 po Kr., Mekka 632 po Kr., Medína) prý dostalo prostřednictvím archanděla Gabriela v letech po Kr. byl ustaven kanonický text kniha členěná do súr (kapitol) a áj (veršů)

1. Nejstarší památky literatury světové a naší

1. Nejstarší památky literatury světové a naší 1. Nejstarší památky literatury světové a naší Nejstarší literární památky (nepsané) měly charakter mluvený nebo zpívaný. Vznikaly magické průpovědi, zaklínadla, zaříkadla a zaţehnávání, a to za účelem

Více

1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky

1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky 1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky Charakteristika doby 3.tisíciletí př.n.l. (vznik písma) 5.století n.l.(rozpad římské říše), období starověku Počátky nepsaného umění nalézáme v projevech

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

CB Kladno 1. července 2012 strana 1

CB Kladno 1. července 2012 strana 1 CB Kladno 1. července 2012 strana 1 J 1,1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Ježíš v evangeliu podle Marka

Ježíš v evangeliu podle Marka Ježíš v evangeliu podle Marka Komentář k Markovu evangeliu pro maminky s miminky, Vršovice 20011-12 Jozef Nagy Předběžné úvahy Slovo evangelium znamená v češtině radostná zvěst. Stejným slovem jsou označovány

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Proč je tolik církví?

Proč je tolik církví? Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes Radim Passer 23 23. Radim Passer Proč je tolik církví? Smysl a poslání církve dnes My jsme se v naší minulé přednášce zabývali tématem, jestli Pán Bůh

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Starověká kultura. 1. Charakteristika období. 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi. 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady

Starověká kultura. 1. Charakteristika období. 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi. 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady Starověká kultura 1. Charakteristika období 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady 4. Egyptská literatura Sinuhet Náboženské hymny 5. Hebrejská literatura

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2013 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Poutníci ve svatyni na Poli pastýřů v Betlémě, Palestina, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 2. března 2013. MODLITBA

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Evangelium podle Marka 01

Evangelium podle Marka 01 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef

Více

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalmy 16:11)

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalmy 16:11) This electronic book is for nonprofit purposes only copy freely (Mathew 10:8). Úmyslem napsání tohoto spisu není finanční zisk a proto tohle dílko můžete volně kopírovat podle libosti. Běžte a kažte Zadarmo

Více

Pro Institut františkánských studií; verze 2009 Petr Regalát Beneš

Pro Institut františkánských studií; verze 2009 Petr Regalát Beneš Blahosl. Ramón Llull (1232/35-1316) Pro Institut františkánských studií; verze 2009 Petr Regalát Beneš Ramón Llull odevzdává andělovi Andělský strom, Mnichov, Bayerische Staatstbibliothek (codex latinus

Více

Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Radim Passer

Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Radim Passer Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Radim Passer 14 14. Radim Passer Co se děje po smrti? Nebe, peklo, spánek nebo nic? Hezký dobrý večer vám všem, milé dámy a váţení pánové. I dnes večer

Více

B. Generační vztahy 1. 2. Pojem generace v jazyce a ztvárnění tematiky generačních vztahů ve starší literatuře

B. Generační vztahy 1. 2. Pojem generace v jazyce a ztvárnění tematiky generačních vztahů ve starší literatuře B. Generační vztahy 1. 2. Pojem generace v jazyce a ztvárnění tematiky generačních vztahů ve starší literatuře / 3. 4. Generační tematika v novověké literatuře; 5. Přehled generačních vystoupení literátů

Více

Cesta do Izraele a pouť Svatou zemí

Cesta do Izraele a pouť Svatou zemí Cesta do Izraele a pouť Svatou zemí Miluše Kubíčková Jest pak i mnoho věcí, které činil Ježíš. Kdyby měly být všechny sepsány, každá zvlášť, mám za to, že by celý svět nemohl pojmout všechny knihy, které

Více

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera?

2017-500 Let po Lutherovi....co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 Let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 2017-500 let po Lutherovi...co se nepodařilo od dob Martina Luthera? 31. října 2017 to bude 500 let ode dne, kdy Martin Luther přibil

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

1 1. Úvod do Písma Bibli tvoří velký počet původně samostatných knih, které mají vlastní název. Jejich rozsah je nestejný - od velkého (např. IZ) po velmi malý (např. 2, a 3. Jan). Některé vznikly najednou

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Co bychom určitě měli vědět

Co bychom určitě měli vědět Co bychom určitě měli vědět 1 Existuje Bůh? Haló, je tam někdo? Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že nevěříme? Už jste někdy slyšeli větu:

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více