Z činnosti zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti zastupitelstva"

Transkript

1 2. ČÍSLO ČERVENEC 2013 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Z činnosti zastupitelstva Od měsíce března 2013 se zastupitelstvo naší obce sešlo na dvou řádných zasedáních. V tomto volebním období to bylo již v pořadí 18. a 19. jednání. Máme-li stručně charakterizovat hlavní obsah jejich jednání, pak lze říci, že to bylo zahájení a postupná realizace plánovaných investičních a dalších prací směřujících k rozvoji naší obce jako i kroky k přípravě těch následujících, které jsou připravovány na druhou polovinu tohoto roku, případně již na rok příští. Byla to i příprava a uskutečnění řady akcí společenského a kulturního charakteru. Na přelomu března a dubna, jak to dovolilo počasí, byla zahájena rekonstrukce příjezdové komunikace k budově obecního úřadu. Cílem byla nejenom celková oprava povrchu vozovky, ale zejména její odvodnění do nově vybudované vsakovací jímky, případně do dalších sběračů dešťové vody. Dále pak to bylo rozšíření komunikace v příjezdové části a její napojení na cestu vedoucí obcí v souladu se současnými předpisy. Kromě toho bylo záměrem vedení obce i to, aby zde přibyla nová parkovací místa, tolik potřebná nejenom při návštěvě obecního úřadu nebo pošty, ale o sobotách a nedělích i pro věřící z celé farnosti při účasti na bohoslužbách konaných ve zdejším farním kostele. Tyto práce byly v souladu s rozpočtem a vysoutěženou cenou, provedeny firmou SILAMO, s.r.o Uherský Brod v hodnotě , Kč. Práce navíc, které byly během této akce realizovány přeložení navazujících míst vedlejších chodníků a pořízení nových sběračů dešťové a povrchové vody pak stály , Kč. Obě dvě částky byly plnohodnotně pokryty z rozpočtu obce. Dále pak vedení obce zabezpečilo realizaci dalších prací v podobě oprav a prodloužení chodníku kolem budovy obecního úřadu v jejím zadním traktu, oprav nástupního chodníku na autobusové zastávce pod Lhotkou, cihlové zdi ve středu obce a části zadláždění na místním hřbitově. Další samostatnou a svým rozsahem větší investiční akcí, byla rekonstrukce kříže v Maršovcích (pod Losky). Dílo bylo přichystáno k slavnostnímu požehnání v rámci oslav Dnů obce, ale vývoj počasí předurčil, že se tak stalo později. Jestliže v roce 2010 byla zahájena celková rekonstrukce budovy bývalé školy ve Lhotce, ve které je umístěna místní knihovna a část budovy slouží k bydlení, v letošním roce zde proběhly práce na výměně dlažby vstupní chodby vedoucí ke knihovně a k sociálnímu zařízení. O letošních prázdninách pak dále plánujeme provést rekonstrukci koupelny bytu. Dlaždičské práce vyšly na necelých , Kč. (pokračování na straně 2)

2 Z činnosti zastupitelstva (pokračování z první strany) Na opravu koupelny je naplánováno ,- Kč. K závěru se chýlí i výstavba hasičské zbrojnice v zahradní části tohoto objektu. Čeká nás zadláždění vjezdu ke zbrojnici a výměna vstupní železné brány. Je jen pozitivem, že tyto práce, finančně kryté z rozpočtu obce, organizují členové SDH Lhotka jako i v případě úpravy dvora hasičské zbrojnice v Hradčovicích zase hradčovští hasiči. Z investičních prací, které vedení obce chystá na druhou polovinu roku, případně na rok 2014, lze uvést zejména výstavbu chodníku vedoucího od hlavní cesty do areálu mateřské školky a výstavbu zde umístěného parkoviště. Tyto práce jsou v současnosti již ve stádiu stavebního řízení a nezbývá než si přát, aby vstřícnost spoluobčanů napomohla záměru prodloužit tento chodník od mateřské školky až do části Padělky, kde byla místní komunikace se souběžně podél ní vedoucím chodníkem vybudována v loňském roce. Zastupitelstvo obce společně s touto akcí zahájilo přípravy na rekonstrukci další místní komunikace v naší obci, a to v části Újezdy a Fertály, spojenou s rozšířením veřejného osvětlení. Dnes již připravovanému stavebnímu řízení předchází i výkup pozemků od soukromých majitelů, a to v prvé řadě těch, na jejichž pozemcích část této komunikace již dlouhodobě leží. Díky ochotě těchto majitelů a jejich vstřícnosti je předpoklad, že odkup pozemků bude schválen na následném zasedání zastupitelstva a přípravné práce tohoto díla pokročí k výběru zhotovitele a k vydání stavebního povolení. Realizovat tuto stavbu počítá vedení obce v roce Bohužel se naší obci nepodařilo získat dotaci z ROP Střední Morava na rekonstrukci centrální části naší obce, se záměrem opravit opěrné betonové zídky, upravit stráň pod kostelem, rekonstruovat přístupový chodník, opěrné zdi kolem pomníku obětem 2. světové války a vysadit zeleň. Tento projekt, vedením obce dlouhodobě připravovaný, tak zvažujeme realizovat po částech a krýt z vlastních prostředků. Prvním počinem by se měla stát oprava opěrné zdi z lámaného kamene kolem pomníku obětem 2. světové války a okolí tohoto pietního místa. Z důvodu potřeby umožnit ještě podle stávajícího územního plánu výstavbu další stavby v současné průmyslové zóně obce byly počátkem roku částečně pozastaveny práce na novém územním plánu. Události z posledních záplav v naší zemi následně vyvolaly nové požadavky na tvorbu těchto základních územních plánovacích dokumentů a trochu oddálily termín jejich schválení. Pro obec to znamená oddálení i uskutečnění záměru výstavby parkoviště u hřbitova, která je na této nové dokumentaci závislá. Vedle investic a tvorby plánovacích dokumentů se v hodnoceném období uskutečnily různé akce i v dalších oblastech života obce. Byly to v prvé řadě oslavy Dne obce spojené s oslavou 25. výročí DH Hradčovjanky, oslavy Dne matek nebo Pohádkový les pro děti k jejich svátku. O těchto akcích hovoří další články Listů. Byly to i družební návštěvy z naší přátelské obce Kátlovce (SR) a na oplátku účast třeba žáků zdejší základní školy, či starosty obce na společenských, církevních nebo kulturních akcích u nich, na Slovensku. Jan Popelka, starosta obce Letošní oslava Dnů obce se uskutečnila ve spolupráci obce Hradčovice a DH Hradčovjanka, která slavila své 25. výročí. Vzhledem k nepříznivému počasí se konala jen 1. června ve velkém sále obecního úřadu.

3 Stále znovu začínat V neděli jsme se rozloučili s Otcem Antonínem Kupkou. Do srdcí mnohých farníků i ostatních občanů se zapsal svým laskavým vystupováním a otevřeností. Často jsme jej také potkávali při vycházkách do přírody. Redakce i obec Hradčovice se připojuje k poděkování a přeje panu faráři vše dobré v jeho dalším životním putování. Pamětní kříž v Maršovcích Všichni máme vymezeny své životní cesty, že slova nadpisu tohoto kratičkého článku jsou pravdivá. Už malé dítě, když se snaží postavit na nohy, se naučí chodit tím, že to nevzdá a postupně se rozchodí, až začne i běhat. A tak to pokračuje v dalších etapách života. Ve škole, ve sportu, v omluvě za své slabosti. Jeden druhému se učíme dávat novou šanci k povstání z pádu a pokračovat dál na své životní cestě. I náš Pán, když nesl kříž, upadl k zemi, ale vzchopil se a pokračoval na své přetěžké cestě na Kalvárii. Někdy se stává, že nám dojde trpělivost s bližními, rodičům se svými dospívajícími dětmi, a nebo vzniknou nedorozumění mezi manžely. I tehdy nám Ježíš připomene, abychom znovu vstali a byli milosrdní. Radost z povstání a návratu k dobrému životu je velká. Uvedl bych na dokreslení epizodu ze života jedné rodiny. Kolem hlavního nádraží jednoho velkého města se každý den i noc scházelo množství lidských trosek. Bylo dobře vidět, že jsou nešťastní, zoufalí. Víc než peníze potřebovali trochu útěchy a odvahy k životu. Mezi všemi těmi ubohými ztroskotanci vyčníval špinavý mladík s dlouhými rozcuchanými vlasy. Potloukal se tam, ale vypadal, že má nějaký záchytný bod. Když se mu zdálo, že je všechno obzvlášť zlé, vytáhl z kapsy umaštěný a otrhaný lístek a pročítal si ho. Potom ho pečlivě přeložil a zasunul znovu do kapsy. Přečtení lístku mělo na mladíka okamžitý účinek. Vypadal uklidněně, narovnal záda, vrátila se mu odvaha. Na tom tajemném lístku bylo pouhých pět slov. Malá branka je vždycky otevřená. Byl to lístek, který mu poslal jeho otec. To, co tam bylo napsáno, znamenalo, že je mu odpuštěno, že by se kdykoli mohl vrátit domů. A jedné noci to udělal. Opravdu našel branku do zahrady domu otevřenou. Vystoupal po schodech a vklouzl do své postele. Ráno, když se probudil, byl u postele jeho otec. Oba chvilku mlčeli a potom se objali. Náš pán je milosrdný. Sestra Faustina nám to připomíná svou výzvou, abychom důvěřovali Ježíši ve všech situacích a pádech. Radost z odpuštění a povstání je veliká nejen mezi usmířenými, ale také v nebi. Velkým darem života je, když máme přátele, kteří nám podají pomocnou ruku. I Ježíš našel na své křížové cestě setkání s Šimonem, Veronikou a svou matkou Marií. Chtěl bych poděkovat Vám všem, milí přátelé za Vaše modlitby, ochotu ke spolupráci a trpělivost s mou snahou vytvořit z farnosti rodinu Božích dětí. Ať Vás Pán provází na všech vašich cestách, žehná Vám a dává odvahu vzít svůj kříž a jít za Ním. P. Antonín Kupka Když vedení obce připravovalo na podzim rozpočet na letošní rok a stálo před problémem, kterou z doposud neopravených drobných sakrálních staveb stojících na obecních pozemcích vybrat k následnému zrestaurování, rozhodlo o pamětním kříži před mostem do Maršovců, který je v historických pramenech někdy udáván i jako kříž pod Losky vzhledem k polní trati, pod kterou leží. Tímto krokem byl sledován i cíl dlouhodobého programu oprav a restaurování těchto staveb, jenž byl vytvořen již v roce 2007 a zatím je každoročně i naplňován. Kříž v Maršovcích, spjatý s rodinou Pilkových a mající svou historii, o které se zmínil ve svém článku Oprava Kříže v Maršovcích pan Josef Pilka z Kolína (Hradčovské listy č. 1/2013), je dnes po náročném restaurování. To realizoval pan Tomáš Kopčil, DiS., z Bílovic, odborník na restaurování kamene. Práce probíhaly v období měsíců dubna až června. Kříž je osazen na volně ložený kamenný základ a je sestaven z šesti samostatných částí. K jeho restaurování byly použity dva druhy pískovce. V horní části bylo k sekání použito jemnozrnného jílovitého pískovce a v dolní části byl použit střednězrnný pískovec. Stavbě dominuje litinový kříž s korpusem Krista z téhož materiálu. Památka dosahuje celkové výšky cca 4,5 m a na půdorysu základu cca 1,3 m 1,3 m. V přední pohledové části je umístěn litinový reliéf Panny Marie Bolestné a kříž s korpusem Krista je doplněn cedulí s reliéfem anděla. Tyto segmenty sakrální stavby byly při restaurování opískovány a následně povrchově upraveny metalizací s finálním grafitovým nátěrem. Korpus Krista, reliéf orodujícího anděla a reliéf Panny Marie Bolestné jsou pozlaceny plátkovým zlatem. Okolí kříže bylo z přístupové a z jedné boční strany vydlážděno lámaným kamenem. Vedle kříže je umístěna lavička pro pocestné. Vydlážděn byl i přístup ke kříži z polní komunikace vedle kříže vedoucí dále do Maršovců. Obec nechala tuto drobnou sakrální stavbu zrestaurovat nákladem , Kč. Zadláždění okolí kříže stálo 6 277, Kč, lavička cca 5 000, Kč. Z kulturního grantu Zlínského kraje získala obec na tyto práce , Kč, zbytek uhradila ze svého rozpočtu. Přejme si, aby se pamětní kříž stal pro pocestné místem rozjímání, modliteb a uchování víry, místem odpočinku nás, občanů obce. J. Popelka

4 Při humanitární pomoci postiženým povodněmi nezůstaly Hradčovice stát bokem Když se ještě v průběhu povodní, které zasáhly zejména české kraje počátkem měsíce června tohoto roku, zrodila povodňová pomoc, nezůstala ani obec Hradčovice a její občané v ústraní. Na výzvu obecního úřadu o vyhlášení humanitární pomoci začaly být shromažďovány jak finanční, tak i materiálové prostředky. Je chvályhodné, že do této pomoci se zapojili i členové společenské organizace působící mezi námi Sbor dobrovolných hasičů Hradčovice. Celkem bylo věnováno 8 000, Kč (z toho od hradčovských hasičů 3 043, Kč). Částka byla odeslána na účet jedné z postižených obcí, a to obci Hořín na Mělnicku. Materiální pomoc tvořená zejména čistícími a hygienickými prostředky, ložním prádlem, toaletními potřebami, nádobím apod., v ocenitelné hodnotě přes 9 tisíc korun, byla odevzdána oblastnímu spolku Českého červeného kříže ve Zlíně. Celková hodnota poskytnuté pomoci tak činila , Kč. Více než poskytnuté peníze, případně materiální prostředky na odstranění důsledků povodní, nás však může těšit fakt, že ani v tomto případě nezůstali naši spoluobčané neteční. Naopak tímto způsobem prokázali, že jsou ochotni pomoci, když to druhý potřebuje. J. Popelka Podíl Hradčovic na projektu Nadačního fondu LEGIE 100 Když se na počátku letošního roku obrátila na vedení Hradčovic Československá obec legionářská se žádostí o finanční dar k projektu Nadačního fondu LEGIE 100, rozhodlo se zastupitelstvo obce plně tuto věc podpořit. Projekt je zacílen na 100. výročí vzniku Československa a chce připomenout význam Československých legií při vzniku našeho samostatného státu. Součástí akce je zhotovení repliky legionářského vlaku, kterým jeli naši legionáři v Rusku po Trans sibiřské magistrále. Vlak bude v příštích letech brázdit po železnici naší republikou a budou v něm vystaveny dobové fotografie, uniformy, zbraně a další materiál a vojenské dokumenty. Bude tak přibližovat zejména generacím dnešních mladých lidí události předcházející vzniku Československa v roce 1918 a boje na frontách 1. světové války. Výstava bude provázena přednáškovou činností a obohacena i o znaky všech obcí a měst, které tuto akci podpořily, Hradčovice nevyjímaje. Jména našich spoluobčanů i občanů z okolních obcí, kteří bojovali na frontách 1. světové války a položili tam své životy, jsou vyryta na pomníku stojícím před bočním vchodem do kostela Všech svatých. Daní největší, svým životem, přispěli ke vzniku našeho státu. Uchovejme tuto památku na naše padlé i přeživší vojáky nejenom v kronikách a historických dokumentech, ale hlavně ve svých srdcích a s vědomím, že jejich oběť nebyla obětí darmou. Seznam legionářů z Hradčovic a Lhotky připojen k tomuto článku. J. Popelka Buráň František, , 2. pluk, 9. rota, Rusko Cahel František, , Rusko Čuda Jan, Lhotka, neupřesněno, Rusko Dostálek Josef, , záložní prapor, Rusko Holub Antonín, , 7. pluk, šikovatel, Rusko, za okupace člen Obrany národa Horák Vincenc, Lhotka, neupřesněno, Rusko Matěj František, Lhotka, neupřesněno, Rusko Mikuláštík Antonín, 1898 Lhotka, 23. pluk, střelec, Francie Mrlík Josef, Lhotka, 32. pluk, 3. rota, střelec, Itálie Pilka František, Lhotka, neupřesněno, Rusko, bojoval u Zborova, zraněn na Sibiři Pilka Jan, Lhotka, 2. technická rota, kapitán, Rusko Roman Jan, neupřesněno, Itálie, nezvěstný Strýček Svatopluk, Lhotka, 1. jízdní pluk, Rusko Šobáň Josef, , 32. pluk, 10. rota, střelec, Itálie Štukavec František, , 3. pluk, 2. rota, Rusko Štukavec Jan, , Rusko Štukavec Pavel, , 35. pluk, 6. rota, střelec, Itálie Vlachynský Jan, , Rusko Zálešák Čeněk, , 32. pluk, 11. rota, desátník, Itálie Zálešák Josef, , záložní prapor, Rusko Živnůstek František, , Rusko Živnůstek Josef, neupřesněno Seznam poskytla Československá obec legionářská. Vzpomínka na padlé legionáře Dnes v dálku letí naše vzpomínání, jak bílí ptáci, přes hory, lesy, stráně, k těm polím krví plně napojených, kde mřeli bratři. Za svou vlast krev prolili. Dnes vzpomínáme na ně. Mezi školáky lhotské školy jsou jistě i děti našich legionářů. (Fotografii poskytla redakci paní Konečná z Hradčovic.) Jak v očích žár jim planul velkolepý, by nepřátelům dluh splatili, jak kdys. Z té krve jejich rudé nám svoboda, jak jara květy bílé, vonné vzešla. Ó budeme ji vždycky věrně hájit, by nikdy víc od nás neodešla. (z paměti pana J. Janoška)

5 Sběrný dvůr obce Problematika sběrného dvora byla na programu zastupitelstva naší obce projednávána již několikrát. Obec využila bezúplatné nabídky ZOD Poolšaví z letošního května, aby byl dvůr zřízen v jedné z uvolněných silážních jam na farmě v Hradčovicích. Výhodnost tohoto kroku je pro obec a její občany v tom, že se tak může stát při minimálních finančních nákladech. Jediné, co bude muset obec finančně pokrýt, bude zabezpečení přístupu do daného prostoru v podobě vybudování oplocení se vstupní bránou a zhotovení přístřešků pro sběr elektroodpadu či velkého domovního odpadu. Kontejnery na sběr plastu, papíru nebo skla a drobného elektroodpadu dodají zdarma sběrové firmy. Počítá se, že sběrný dvůr bude pro veřejnost přístupný v sobotu dopoledne a bude určen pro sběr tříděného odpadu, tedy plastu, skla, papíru, elektroodpadu, železa a většího domovního odpadu. Nebezpečný odpad by byl v obci i nadále likvidován formou mobilního sběru. Dle potřeby a pod patronací jednotlivých složek by probíhal i zaužívaný pouliční sběr železa. Zůstala by i dosavadní sběrová hnízda v podobě kontejnerů na tříděný odpad plast, papír, sklo v Hradčovicích i na Lhotce. Za tímto účelem bude upravena i obecní vyhláška o systému sběru a likvidace domovního odpadu. V souvislosti se zřízením sběrného dvora se však vkrádá otázka, zda-li si každý z nás dostatečně uvědomí jeho důležitost a účel a jeho případné obcházení nebude zdůvodňováno tím, že je to na farmu družstva moc daleko. Jak daleko je to ale v případě, kdy plasty v podobě kbelíků od fasádních barev, lahví od ochucených vod a jiný domovní odpad se stále objevuje za vesnicí, v příkopech cest, remízcích a křovinách, mnohdy ještě ve větší vzdálenosti od rodinných domů, než by tomu bylo v případě sběrného dvora na farmě družstva v Hradčovicích. Nedořešeným zůstává mnohdy i naše chování při odkládání tříděného odpadu, a to hlavně plastových lahví, do míst současného umístění sběrových kontejnerů. Mnohdy bez rozmyslu sešlápnutí láhve do nejmenšího rozměru, rozlámání velkého kusu plastu na menší díly, rozbití velkých tabulí skla na menší, aby se kusy skla daly vložit do sběrové nádoby, roztrhání velmi objemných papírových krabic, hlavně z tvrdého papíru před jejich vložením do kontejneru apod. S cílem posílit výchovu každého z nás ve směru třídění odpadu již doma, v našich domácnostech při jeho odkládání, zrealizovalo vedení obce i bezplatné přidělování reklamních tašek na třídění odpadu, a to plastu, papíru a skla. Pozvolný zájem o tuto věc posiluje skutečnost, že odkládání tohoto odpadu se i nadále mnohdy děje bez jeho třídění, a to jak na sběrových místech v obci, tak i v případě kontejneru u hřbitova. Reklamních tašek pro tříděný odpad na dlouhodobé používání, které obec občanům stále nabízí, je přitom dost. Jan Popelka Hejtman Zlínského kraje pan Stanislav Mišák osobně předal dne pamětní medaili ředitelce Mateřské školy v Hradčovicích paní Aleně Běhůnkové. Rodačka z Uherského Brodu, která pracuje ve školství po celou dobu svého profesního života a více než 28 let působí na pozici ředitelky mateřské školy, odchází s koncem letošních prázdnin do důchodu. Návrh na její ocenění předložil hejtmanovi jako zástupce zřizovatele mateřské školy starosta obce Hradčovice pan Jan Popelka. Oceněním i osobním poděkováním pana hejtmana jsem velice poctěna, uvedla paní Běhůnková a řekla dále, netušila jsem, že se mimo mzdy dočkám i takovéhoto ocenění své práce. Děti Základní školy u nově vyhlášeného památného stromu hrušky pod křižla s posezením, které věnovaly Lesy ČR. Každoročně, již více jak 70 let pamatuje paní Marie Kadlčíková na výzdobu u sochy sv. Cyrila a Metoděje ve Lhotce. Ani pokročilý věk (93) nebyl překážkou při pokračování v této tradici vázání věnců a výzdoby k letošnímu jubileu.

6 Šmoulí odpoledne s předškoláky Dne proběhlo v mateřské škole loučení s předškoláky. Díky příznivému počasí jsme mohli tento den oslavit na školní zahradě. Tento rok se nám naši budoucí prvňáčci představili jako Šmoulové. Děti předvedly rozcvičku na hudbu, poté se jednotlivě představily krátkou básničkou se svým specifickým šmoulím jménem a na závěr si společně zatancovaly s mladšími kamarády. Děti měly připravené pro paní učitelky, pod vedením rodičů, krátké vystoupení v podobě krásné básničky, se kterou se rozloučily s učitelkami i paní ředitelkou. S předškoláky se přišel rozloučit a budoucím prvňáčkům popřát hodně úspěchů v nastávajícím školním roce pan starosta Doc. RSDr. Jan Popelka, CSc. i pan ředitel základní školy Mgr. Josef Hruboš. Celý den jsme zakončili při opékání špekáčků u táborového ohně. MŠ Hradčovice Myslivci v mateřské škole Děti z naší mateřské školy přivítaly v pátek vzácnou návštěvu. O krásný zážitek se nám postarali pánové Chlachula a Sedláček, místní myslivci. Dětem vyprávěli o lesních zvířátkách a práci myslivců. Každý školkáček tak už dnes ví, co takový myslivec dělá, jak se stará o lesní zvěř a co všechno jeho práce obnáší. Celé povídání bylo doprovázeno obrázky či videem o výcviku psů. Nechyběla také pravá zbraň, kterou si mohly děti potěžkat a největší lákadlo vypreparovaná kuna, hlava divočáka a další zvířátka. Děti si odnesly opravdu silný prožitek a tak našim myslivcům děkujeme a už dnes se těšíme na další spolupráci. MŠ Hradčovice V Kátlovcích se týmu děvčat i chlapců dařilo a domů se vrátily s poháry pro vítěze Kátlovce Dne 3. června 2013 jsme se vypravili do družební slovenské vesnice Kátlovce na sportovní utkání ve vybíjené a fotbale. Holky i kluci trénovali celý rok. Takový sportovní den se již jednou konal, když byly děti z Kátlovců u nás. Ráno jsme nastoupili do autobusu a jeli. Celou cestu jsme si povídali. Po přivítání jsme šli všichni na fotbalové hřiště na přehlídku policejních psů. Pak jsme se šli převléknout do sportovních dresů. My holky jsme šly do tělocvičny hrát vybíjenou a kluci šli hrát fotbal. Vybíjená byla napínavá, chvílemi to vypadalo, že prohrajeme, ale nakonec jsme zvítězily. Byly jsme šťastné a taky napjaté, jak dopadl fotbalový zápas. Po zápase jsme se převlékli a běželi zpět do tělocvičny na ukázku sokolníka. Poté jsme dostali vítězné poháry a šli na oběd. Pak na nás čekala prohlídka celé školy. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Smolenice. V zámku se konala vědecká porada, proto jsme se mohli podívat jen do věže. Po prohlídce zámku jsme jeli domů. V autobuse jsme si měli o čem povídat. Výlet do Kátlovců se nám moc líbil! Alžběta Světinská, Veronika Sedláčková

7 Dovolená pod železnou oponou Jeli jsme do Čížova. Zlobila nás navigace a tak jsme dorazili do Znojma, kde jsme navštívili rotundu sv. Kateřiny. Pak jsme jeli dál a konečně jsme dorazili do Čížova (něm. Zaisa), ubytovali jsme se v kempu u Švestků a šli jsme si prohlédnout jediný dochovaný zbytek železné opony u nás i se špačkárnou, a pak jsme se šli podívat na vyhlídku na hrad Hardegg. Naskytl se nám pohled: jééé... Druhý den jsme jeli do Vranova nad Dyjí, chtěli jsme na zámek, ale měli jsme psa Farinka, tak jsme šli do pevnostního muzea, které se skládalo ze dvou řopíků. Po prohlídce jsme se projeli na loďce po přehradě. Třetí den jsme prozkoumali rozvaliny hradu Nový Hrádek se zajímavým systémem čištění vody a se stoletým břečťanem o průměru kmene 30 cm. Pan průvodce nám řekl, že jsou to vlastně hrady dva, které si můžeme prohlédnout za jedny peníze. Hrad chtěli pohraničníci za komunistů zničit, aby se tam nikdo nemohl skrývat, ale měli málo trhavin na sedmimetrové zdi, a tak hrad ještě stojí. Je tam krásná vyhlídka do Rakouska a žijí tam dvoumetrové užovky a roste středomořská divizna. Pak jsme jeli domů, dali jsme si zmrzlinu a jeli jsme ke mlýnu ve Slupi se čtyřmi složeními a potom také kolem krokodýlí farmy, kde to hrozně zapáchalo, a tak jsme se vrátili domů. Není to od nás daleko. Výlet bych doporučil i ostatním. Pavel Zemek Hasiči Hradčovice v první polovině letošního roku První pololetí bylo bohaté na události. Dne 1. února proběhla výroční schůze hradčovských hasičů. Starostou je nadále pan Libor Jakšík, velitelem Jiří Šišák, děti vedou Pavel Polášek, Michal Mikuláštík, František Omelka, Marcela Polášková a Věra Omelková. Na schůzi se mimo jiné dohodly další práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice, a to dodělání plotu a úprava dvora kolem hasičárny. Rozhodli jsme se zakoupit 2 ks speciálních montérek do ohně, dva páry ohnivzdorných bot a proudnici Tajfun, abychom mohli lépe sloužit při zásahu i trénovat. V únoru jsme rovněž uspořádali tradiční ples. Realizovali jsme rovněž sběr železného šrotu. Rovněž tradiční byl pohádkový les uspořádaný ve spolupráci s myslivci. Potěšitelné jsou i naše sportovní výsledky. Vyhráli jsme dne okrskovou soutěž u nás i soutěže na Zlínsku a Hodonínsku. Bohužel se nám nevyhýbají chvíle těžké a smutné. Patří k nim především nedávný skon našeho dlouholetého člena, pana Karla Zajíce, který se například aktivně podílel na stavbě sklepa a také vařil a byl vždy ochotný k práci pro ostatní. Čest jeho památce. Jiří Šišák

8 Další krok na cestě ke zkvalitnění systému varovného vyrozumění v obci Koncem května tohoto roku byly provedeny práce na připojení hasičské sirény ve Lhotce do centrálního systému varovného vyrozumění HZS Zlínského kraje. Stalo se tak s dotační podporou, kterou naše obec na tuto akci získala od Zlínského kraje. Celková hodnota díla je , Kč, z toho dotace činí , Kč. Tímto krokem odpadá povinnost samostatné kontroly funkčnosti sirény, kterou prováděl zejména starosta SDH Lhotka pan Stanislav Zemek vždy první středu daného měsíce. Připojení hasičské sirény ve Lhotce do systému varovného vyrozumění znamená vyšší kvalitu varování obyvatel před nebezpečím živelných pohrom. Pro lhotské hasiče je to prostředek rychlejšího vyrozumění pro případ potřeby zásahu. Přejme si však, aby tomu tak bylo co nejméně a funkčnost hasičské sirény byla ověřována jen při zkouškách, a byla pouze prvním a nezbytným předpokladem rozhodného zásahu lhotských hasičů, pokud tato potřeba skutečně nastane. starosta obce Žáci 3., 4. a 5. třídy v rámci školního výletu navštívili Javoříčské jeskyně a hrad Bouzov Oslava dne matek Druháci s batohy na zádech navštívili Modrou vodu a Velký Koprník Naši jubilanti Jarmila Doležálková, Hr let Marie Mikuláštíková, Lh let Milada Konečná, Hr let Josef Dostálek, Hr let Anna Nevařilová, Lh let Cyrilka Janošková, Hr let V sobotu uspořádali SDH Hradčovice a Myslivecké sdružení Hradčovice tradiční Pohádkový les. Omluva redakce V minulém čísle v článku Karneval nedopatřením mezi sponzory nebyly uvedeny rodiny Salingerova a Šišákova. Tímto se za vzniklou chybu omlouváme, stejně jako případným dalším sponzorům, kteří přispěli k úspěchu celé akce. Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Vydává Obec Hradčovice, odpovědní redaktoři Petr Zemek, Josef Hruboš a Pavel Moštěk za spolupráce Jany Chrástkové. Podepsané příspěvky zasílejte em na adresu nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu.

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Z činnosti zastupitelstva obce

Z činnosti zastupitelstva obce 3. ČÍSLO ŘÍJEN 2013 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Sběrný dvůr Záměr vedení obce na další zkvalitnění sběru tříděného komunálního odpadu vyústil koncem září tohoto roku v otevření sběrného dvoru, který

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA

1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA 1. ČÍSLO DUBEN 2012 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Postní regenerace Před časem jsem četl zajímavou informaci o tom, že se buňky našeho těla stále regenerují, takže asi po sedmi letech se z velké části

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XLII číslo 3 ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XI. a č. XII. ze dne 21.06.2012 a 13.09.2012 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Začátkem června byla zahájena

Začátkem června byla zahájena BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, šest měsíců roku 2014 uteklo jako voda a vcházíme do jeho druhé poloviny. Čekají nás prázdninové a dovolenkové

Více

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině.

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. říjen 2011 Číslo 3 Ročník XIII. Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. Čtěte na str. 4 7 V LISTĚ NALEZNETE: Z jednání zastupitelstva obce Dotace ZK Povodeň

Více

2. ČÍSLO ČERVENEC 2010 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA

2. ČÍSLO ČERVENEC 2010 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA 2. ČÍSLO ČERVENEC 2010 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Realizace dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje v naší obci Účast Hradčovic v soutěži Vesnice roku 2010 Do letošní soutěže Vesnice roku

Více

Z činnosti zastupitelstva obce

Z činnosti zastupitelstva obce 3. ČÍSLO ŘÍJEN 2014 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Z činnosti zastupitelstva obce Prázdninové období bylo pro činnost zastupitelstva naší obce dobou příprav a realizace záměrů ve volebním období 2010

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Zhodnocení uplynulého volebního období 2010 2014

Zhodnocení uplynulého volebního období 2010 2014 3 č. 3/2014 - říjen Zhodnocení uplynulého volebního období 2010 2014 Vážení spoluobčané, předkládáme vám přehled nejdůležitějších investičních i kulturních akcí uplynulých čtyř let života naší obce. Čas

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více