Z činnosti zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z činnosti zastupitelstva"

Transkript

1 2. ČÍSLO ČERVENEC 2013 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Z činnosti zastupitelstva Od měsíce března 2013 se zastupitelstvo naší obce sešlo na dvou řádných zasedáních. V tomto volebním období to bylo již v pořadí 18. a 19. jednání. Máme-li stručně charakterizovat hlavní obsah jejich jednání, pak lze říci, že to bylo zahájení a postupná realizace plánovaných investičních a dalších prací směřujících k rozvoji naší obce jako i kroky k přípravě těch následujících, které jsou připravovány na druhou polovinu tohoto roku, případně již na rok příští. Byla to i příprava a uskutečnění řady akcí společenského a kulturního charakteru. Na přelomu března a dubna, jak to dovolilo počasí, byla zahájena rekonstrukce příjezdové komunikace k budově obecního úřadu. Cílem byla nejenom celková oprava povrchu vozovky, ale zejména její odvodnění do nově vybudované vsakovací jímky, případně do dalších sběračů dešťové vody. Dále pak to bylo rozšíření komunikace v příjezdové části a její napojení na cestu vedoucí obcí v souladu se současnými předpisy. Kromě toho bylo záměrem vedení obce i to, aby zde přibyla nová parkovací místa, tolik potřebná nejenom při návštěvě obecního úřadu nebo pošty, ale o sobotách a nedělích i pro věřící z celé farnosti při účasti na bohoslužbách konaných ve zdejším farním kostele. Tyto práce byly v souladu s rozpočtem a vysoutěženou cenou, provedeny firmou SILAMO, s.r.o Uherský Brod v hodnotě , Kč. Práce navíc, které byly během této akce realizovány přeložení navazujících míst vedlejších chodníků a pořízení nových sběračů dešťové a povrchové vody pak stály , Kč. Obě dvě částky byly plnohodnotně pokryty z rozpočtu obce. Dále pak vedení obce zabezpečilo realizaci dalších prací v podobě oprav a prodloužení chodníku kolem budovy obecního úřadu v jejím zadním traktu, oprav nástupního chodníku na autobusové zastávce pod Lhotkou, cihlové zdi ve středu obce a části zadláždění na místním hřbitově. Další samostatnou a svým rozsahem větší investiční akcí, byla rekonstrukce kříže v Maršovcích (pod Losky). Dílo bylo přichystáno k slavnostnímu požehnání v rámci oslav Dnů obce, ale vývoj počasí předurčil, že se tak stalo později. Jestliže v roce 2010 byla zahájena celková rekonstrukce budovy bývalé školy ve Lhotce, ve které je umístěna místní knihovna a část budovy slouží k bydlení, v letošním roce zde proběhly práce na výměně dlažby vstupní chodby vedoucí ke knihovně a k sociálnímu zařízení. O letošních prázdninách pak dále plánujeme provést rekonstrukci koupelny bytu. Dlaždičské práce vyšly na necelých , Kč. (pokračování na straně 2)

2 Z činnosti zastupitelstva (pokračování z první strany) Na opravu koupelny je naplánováno ,- Kč. K závěru se chýlí i výstavba hasičské zbrojnice v zahradní části tohoto objektu. Čeká nás zadláždění vjezdu ke zbrojnici a výměna vstupní železné brány. Je jen pozitivem, že tyto práce, finančně kryté z rozpočtu obce, organizují členové SDH Lhotka jako i v případě úpravy dvora hasičské zbrojnice v Hradčovicích zase hradčovští hasiči. Z investičních prací, které vedení obce chystá na druhou polovinu roku, případně na rok 2014, lze uvést zejména výstavbu chodníku vedoucího od hlavní cesty do areálu mateřské školky a výstavbu zde umístěného parkoviště. Tyto práce jsou v současnosti již ve stádiu stavebního řízení a nezbývá než si přát, aby vstřícnost spoluobčanů napomohla záměru prodloužit tento chodník od mateřské školky až do části Padělky, kde byla místní komunikace se souběžně podél ní vedoucím chodníkem vybudována v loňském roce. Zastupitelstvo obce společně s touto akcí zahájilo přípravy na rekonstrukci další místní komunikace v naší obci, a to v části Újezdy a Fertály, spojenou s rozšířením veřejného osvětlení. Dnes již připravovanému stavebnímu řízení předchází i výkup pozemků od soukromých majitelů, a to v prvé řadě těch, na jejichž pozemcích část této komunikace již dlouhodobě leží. Díky ochotě těchto majitelů a jejich vstřícnosti je předpoklad, že odkup pozemků bude schválen na následném zasedání zastupitelstva a přípravné práce tohoto díla pokročí k výběru zhotovitele a k vydání stavebního povolení. Realizovat tuto stavbu počítá vedení obce v roce Bohužel se naší obci nepodařilo získat dotaci z ROP Střední Morava na rekonstrukci centrální části naší obce, se záměrem opravit opěrné betonové zídky, upravit stráň pod kostelem, rekonstruovat přístupový chodník, opěrné zdi kolem pomníku obětem 2. světové války a vysadit zeleň. Tento projekt, vedením obce dlouhodobě připravovaný, tak zvažujeme realizovat po částech a krýt z vlastních prostředků. Prvním počinem by se měla stát oprava opěrné zdi z lámaného kamene kolem pomníku obětem 2. světové války a okolí tohoto pietního místa. Z důvodu potřeby umožnit ještě podle stávajícího územního plánu výstavbu další stavby v současné průmyslové zóně obce byly počátkem roku částečně pozastaveny práce na novém územním plánu. Události z posledních záplav v naší zemi následně vyvolaly nové požadavky na tvorbu těchto základních územních plánovacích dokumentů a trochu oddálily termín jejich schválení. Pro obec to znamená oddálení i uskutečnění záměru výstavby parkoviště u hřbitova, která je na této nové dokumentaci závislá. Vedle investic a tvorby plánovacích dokumentů se v hodnoceném období uskutečnily různé akce i v dalších oblastech života obce. Byly to v prvé řadě oslavy Dne obce spojené s oslavou 25. výročí DH Hradčovjanky, oslavy Dne matek nebo Pohádkový les pro děti k jejich svátku. O těchto akcích hovoří další články Listů. Byly to i družební návštěvy z naší přátelské obce Kátlovce (SR) a na oplátku účast třeba žáků zdejší základní školy, či starosty obce na společenských, církevních nebo kulturních akcích u nich, na Slovensku. Jan Popelka, starosta obce Letošní oslava Dnů obce se uskutečnila ve spolupráci obce Hradčovice a DH Hradčovjanka, která slavila své 25. výročí. Vzhledem k nepříznivému počasí se konala jen 1. června ve velkém sále obecního úřadu.

3 Stále znovu začínat V neděli jsme se rozloučili s Otcem Antonínem Kupkou. Do srdcí mnohých farníků i ostatních občanů se zapsal svým laskavým vystupováním a otevřeností. Často jsme jej také potkávali při vycházkách do přírody. Redakce i obec Hradčovice se připojuje k poděkování a přeje panu faráři vše dobré v jeho dalším životním putování. Pamětní kříž v Maršovcích Všichni máme vymezeny své životní cesty, že slova nadpisu tohoto kratičkého článku jsou pravdivá. Už malé dítě, když se snaží postavit na nohy, se naučí chodit tím, že to nevzdá a postupně se rozchodí, až začne i běhat. A tak to pokračuje v dalších etapách života. Ve škole, ve sportu, v omluvě za své slabosti. Jeden druhému se učíme dávat novou šanci k povstání z pádu a pokračovat dál na své životní cestě. I náš Pán, když nesl kříž, upadl k zemi, ale vzchopil se a pokračoval na své přetěžké cestě na Kalvárii. Někdy se stává, že nám dojde trpělivost s bližními, rodičům se svými dospívajícími dětmi, a nebo vzniknou nedorozumění mezi manžely. I tehdy nám Ježíš připomene, abychom znovu vstali a byli milosrdní. Radost z povstání a návratu k dobrému životu je velká. Uvedl bych na dokreslení epizodu ze života jedné rodiny. Kolem hlavního nádraží jednoho velkého města se každý den i noc scházelo množství lidských trosek. Bylo dobře vidět, že jsou nešťastní, zoufalí. Víc než peníze potřebovali trochu útěchy a odvahy k životu. Mezi všemi těmi ubohými ztroskotanci vyčníval špinavý mladík s dlouhými rozcuchanými vlasy. Potloukal se tam, ale vypadal, že má nějaký záchytný bod. Když se mu zdálo, že je všechno obzvlášť zlé, vytáhl z kapsy umaštěný a otrhaný lístek a pročítal si ho. Potom ho pečlivě přeložil a zasunul znovu do kapsy. Přečtení lístku mělo na mladíka okamžitý účinek. Vypadal uklidněně, narovnal záda, vrátila se mu odvaha. Na tom tajemném lístku bylo pouhých pět slov. Malá branka je vždycky otevřená. Byl to lístek, který mu poslal jeho otec. To, co tam bylo napsáno, znamenalo, že je mu odpuštěno, že by se kdykoli mohl vrátit domů. A jedné noci to udělal. Opravdu našel branku do zahrady domu otevřenou. Vystoupal po schodech a vklouzl do své postele. Ráno, když se probudil, byl u postele jeho otec. Oba chvilku mlčeli a potom se objali. Náš pán je milosrdný. Sestra Faustina nám to připomíná svou výzvou, abychom důvěřovali Ježíši ve všech situacích a pádech. Radost z odpuštění a povstání je veliká nejen mezi usmířenými, ale také v nebi. Velkým darem života je, když máme přátele, kteří nám podají pomocnou ruku. I Ježíš našel na své křížové cestě setkání s Šimonem, Veronikou a svou matkou Marií. Chtěl bych poděkovat Vám všem, milí přátelé za Vaše modlitby, ochotu ke spolupráci a trpělivost s mou snahou vytvořit z farnosti rodinu Božích dětí. Ať Vás Pán provází na všech vašich cestách, žehná Vám a dává odvahu vzít svůj kříž a jít za Ním. P. Antonín Kupka Když vedení obce připravovalo na podzim rozpočet na letošní rok a stálo před problémem, kterou z doposud neopravených drobných sakrálních staveb stojících na obecních pozemcích vybrat k následnému zrestaurování, rozhodlo o pamětním kříži před mostem do Maršovců, který je v historických pramenech někdy udáván i jako kříž pod Losky vzhledem k polní trati, pod kterou leží. Tímto krokem byl sledován i cíl dlouhodobého programu oprav a restaurování těchto staveb, jenž byl vytvořen již v roce 2007 a zatím je každoročně i naplňován. Kříž v Maršovcích, spjatý s rodinou Pilkových a mající svou historii, o které se zmínil ve svém článku Oprava Kříže v Maršovcích pan Josef Pilka z Kolína (Hradčovské listy č. 1/2013), je dnes po náročném restaurování. To realizoval pan Tomáš Kopčil, DiS., z Bílovic, odborník na restaurování kamene. Práce probíhaly v období měsíců dubna až června. Kříž je osazen na volně ložený kamenný základ a je sestaven z šesti samostatných částí. K jeho restaurování byly použity dva druhy pískovce. V horní části bylo k sekání použito jemnozrnného jílovitého pískovce a v dolní části byl použit střednězrnný pískovec. Stavbě dominuje litinový kříž s korpusem Krista z téhož materiálu. Památka dosahuje celkové výšky cca 4,5 m a na půdorysu základu cca 1,3 m 1,3 m. V přední pohledové části je umístěn litinový reliéf Panny Marie Bolestné a kříž s korpusem Krista je doplněn cedulí s reliéfem anděla. Tyto segmenty sakrální stavby byly při restaurování opískovány a následně povrchově upraveny metalizací s finálním grafitovým nátěrem. Korpus Krista, reliéf orodujícího anděla a reliéf Panny Marie Bolestné jsou pozlaceny plátkovým zlatem. Okolí kříže bylo z přístupové a z jedné boční strany vydlážděno lámaným kamenem. Vedle kříže je umístěna lavička pro pocestné. Vydlážděn byl i přístup ke kříži z polní komunikace vedle kříže vedoucí dále do Maršovců. Obec nechala tuto drobnou sakrální stavbu zrestaurovat nákladem , Kč. Zadláždění okolí kříže stálo 6 277, Kč, lavička cca 5 000, Kč. Z kulturního grantu Zlínského kraje získala obec na tyto práce , Kč, zbytek uhradila ze svého rozpočtu. Přejme si, aby se pamětní kříž stal pro pocestné místem rozjímání, modliteb a uchování víry, místem odpočinku nás, občanů obce. J. Popelka

4 Při humanitární pomoci postiženým povodněmi nezůstaly Hradčovice stát bokem Když se ještě v průběhu povodní, které zasáhly zejména české kraje počátkem měsíce června tohoto roku, zrodila povodňová pomoc, nezůstala ani obec Hradčovice a její občané v ústraní. Na výzvu obecního úřadu o vyhlášení humanitární pomoci začaly být shromažďovány jak finanční, tak i materiálové prostředky. Je chvályhodné, že do této pomoci se zapojili i členové společenské organizace působící mezi námi Sbor dobrovolných hasičů Hradčovice. Celkem bylo věnováno 8 000, Kč (z toho od hradčovských hasičů 3 043, Kč). Částka byla odeslána na účet jedné z postižených obcí, a to obci Hořín na Mělnicku. Materiální pomoc tvořená zejména čistícími a hygienickými prostředky, ložním prádlem, toaletními potřebami, nádobím apod., v ocenitelné hodnotě přes 9 tisíc korun, byla odevzdána oblastnímu spolku Českého červeného kříže ve Zlíně. Celková hodnota poskytnuté pomoci tak činila , Kč. Více než poskytnuté peníze, případně materiální prostředky na odstranění důsledků povodní, nás však může těšit fakt, že ani v tomto případě nezůstali naši spoluobčané neteční. Naopak tímto způsobem prokázali, že jsou ochotni pomoci, když to druhý potřebuje. J. Popelka Podíl Hradčovic na projektu Nadačního fondu LEGIE 100 Když se na počátku letošního roku obrátila na vedení Hradčovic Československá obec legionářská se žádostí o finanční dar k projektu Nadačního fondu LEGIE 100, rozhodlo se zastupitelstvo obce plně tuto věc podpořit. Projekt je zacílen na 100. výročí vzniku Československa a chce připomenout význam Československých legií při vzniku našeho samostatného státu. Součástí akce je zhotovení repliky legionářského vlaku, kterým jeli naši legionáři v Rusku po Trans sibiřské magistrále. Vlak bude v příštích letech brázdit po železnici naší republikou a budou v něm vystaveny dobové fotografie, uniformy, zbraně a další materiál a vojenské dokumenty. Bude tak přibližovat zejména generacím dnešních mladých lidí události předcházející vzniku Československa v roce 1918 a boje na frontách 1. světové války. Výstava bude provázena přednáškovou činností a obohacena i o znaky všech obcí a měst, které tuto akci podpořily, Hradčovice nevyjímaje. Jména našich spoluobčanů i občanů z okolních obcí, kteří bojovali na frontách 1. světové války a položili tam své životy, jsou vyryta na pomníku stojícím před bočním vchodem do kostela Všech svatých. Daní největší, svým životem, přispěli ke vzniku našeho státu. Uchovejme tuto památku na naše padlé i přeživší vojáky nejenom v kronikách a historických dokumentech, ale hlavně ve svých srdcích a s vědomím, že jejich oběť nebyla obětí darmou. Seznam legionářů z Hradčovic a Lhotky připojen k tomuto článku. J. Popelka Buráň František, , 2. pluk, 9. rota, Rusko Cahel František, , Rusko Čuda Jan, Lhotka, neupřesněno, Rusko Dostálek Josef, , záložní prapor, Rusko Holub Antonín, , 7. pluk, šikovatel, Rusko, za okupace člen Obrany národa Horák Vincenc, Lhotka, neupřesněno, Rusko Matěj František, Lhotka, neupřesněno, Rusko Mikuláštík Antonín, 1898 Lhotka, 23. pluk, střelec, Francie Mrlík Josef, Lhotka, 32. pluk, 3. rota, střelec, Itálie Pilka František, Lhotka, neupřesněno, Rusko, bojoval u Zborova, zraněn na Sibiři Pilka Jan, Lhotka, 2. technická rota, kapitán, Rusko Roman Jan, neupřesněno, Itálie, nezvěstný Strýček Svatopluk, Lhotka, 1. jízdní pluk, Rusko Šobáň Josef, , 32. pluk, 10. rota, střelec, Itálie Štukavec František, , 3. pluk, 2. rota, Rusko Štukavec Jan, , Rusko Štukavec Pavel, , 35. pluk, 6. rota, střelec, Itálie Vlachynský Jan, , Rusko Zálešák Čeněk, , 32. pluk, 11. rota, desátník, Itálie Zálešák Josef, , záložní prapor, Rusko Živnůstek František, , Rusko Živnůstek Josef, neupřesněno Seznam poskytla Československá obec legionářská. Vzpomínka na padlé legionáře Dnes v dálku letí naše vzpomínání, jak bílí ptáci, přes hory, lesy, stráně, k těm polím krví plně napojených, kde mřeli bratři. Za svou vlast krev prolili. Dnes vzpomínáme na ně. Mezi školáky lhotské školy jsou jistě i děti našich legionářů. (Fotografii poskytla redakci paní Konečná z Hradčovic.) Jak v očích žár jim planul velkolepý, by nepřátelům dluh splatili, jak kdys. Z té krve jejich rudé nám svoboda, jak jara květy bílé, vonné vzešla. Ó budeme ji vždycky věrně hájit, by nikdy víc od nás neodešla. (z paměti pana J. Janoška)

5 Sběrný dvůr obce Problematika sběrného dvora byla na programu zastupitelstva naší obce projednávána již několikrát. Obec využila bezúplatné nabídky ZOD Poolšaví z letošního května, aby byl dvůr zřízen v jedné z uvolněných silážních jam na farmě v Hradčovicích. Výhodnost tohoto kroku je pro obec a její občany v tom, že se tak může stát při minimálních finančních nákladech. Jediné, co bude muset obec finančně pokrýt, bude zabezpečení přístupu do daného prostoru v podobě vybudování oplocení se vstupní bránou a zhotovení přístřešků pro sběr elektroodpadu či velkého domovního odpadu. Kontejnery na sběr plastu, papíru nebo skla a drobného elektroodpadu dodají zdarma sběrové firmy. Počítá se, že sběrný dvůr bude pro veřejnost přístupný v sobotu dopoledne a bude určen pro sběr tříděného odpadu, tedy plastu, skla, papíru, elektroodpadu, železa a většího domovního odpadu. Nebezpečný odpad by byl v obci i nadále likvidován formou mobilního sběru. Dle potřeby a pod patronací jednotlivých složek by probíhal i zaužívaný pouliční sběr železa. Zůstala by i dosavadní sběrová hnízda v podobě kontejnerů na tříděný odpad plast, papír, sklo v Hradčovicích i na Lhotce. Za tímto účelem bude upravena i obecní vyhláška o systému sběru a likvidace domovního odpadu. V souvislosti se zřízením sběrného dvora se však vkrádá otázka, zda-li si každý z nás dostatečně uvědomí jeho důležitost a účel a jeho případné obcházení nebude zdůvodňováno tím, že je to na farmu družstva moc daleko. Jak daleko je to ale v případě, kdy plasty v podobě kbelíků od fasádních barev, lahví od ochucených vod a jiný domovní odpad se stále objevuje za vesnicí, v příkopech cest, remízcích a křovinách, mnohdy ještě ve větší vzdálenosti od rodinných domů, než by tomu bylo v případě sběrného dvora na farmě družstva v Hradčovicích. Nedořešeným zůstává mnohdy i naše chování při odkládání tříděného odpadu, a to hlavně plastových lahví, do míst současného umístění sběrových kontejnerů. Mnohdy bez rozmyslu sešlápnutí láhve do nejmenšího rozměru, rozlámání velkého kusu plastu na menší díly, rozbití velkých tabulí skla na menší, aby se kusy skla daly vložit do sběrové nádoby, roztrhání velmi objemných papírových krabic, hlavně z tvrdého papíru před jejich vložením do kontejneru apod. S cílem posílit výchovu každého z nás ve směru třídění odpadu již doma, v našich domácnostech při jeho odkládání, zrealizovalo vedení obce i bezplatné přidělování reklamních tašek na třídění odpadu, a to plastu, papíru a skla. Pozvolný zájem o tuto věc posiluje skutečnost, že odkládání tohoto odpadu se i nadále mnohdy děje bez jeho třídění, a to jak na sběrových místech v obci, tak i v případě kontejneru u hřbitova. Reklamních tašek pro tříděný odpad na dlouhodobé používání, které obec občanům stále nabízí, je přitom dost. Jan Popelka Hejtman Zlínského kraje pan Stanislav Mišák osobně předal dne pamětní medaili ředitelce Mateřské školy v Hradčovicích paní Aleně Běhůnkové. Rodačka z Uherského Brodu, která pracuje ve školství po celou dobu svého profesního života a více než 28 let působí na pozici ředitelky mateřské školy, odchází s koncem letošních prázdnin do důchodu. Návrh na její ocenění předložil hejtmanovi jako zástupce zřizovatele mateřské školy starosta obce Hradčovice pan Jan Popelka. Oceněním i osobním poděkováním pana hejtmana jsem velice poctěna, uvedla paní Běhůnková a řekla dále, netušila jsem, že se mimo mzdy dočkám i takovéhoto ocenění své práce. Děti Základní školy u nově vyhlášeného památného stromu hrušky pod křižla s posezením, které věnovaly Lesy ČR. Každoročně, již více jak 70 let pamatuje paní Marie Kadlčíková na výzdobu u sochy sv. Cyrila a Metoděje ve Lhotce. Ani pokročilý věk (93) nebyl překážkou při pokračování v této tradici vázání věnců a výzdoby k letošnímu jubileu.

6 Šmoulí odpoledne s předškoláky Dne proběhlo v mateřské škole loučení s předškoláky. Díky příznivému počasí jsme mohli tento den oslavit na školní zahradě. Tento rok se nám naši budoucí prvňáčci představili jako Šmoulové. Děti předvedly rozcvičku na hudbu, poté se jednotlivě představily krátkou básničkou se svým specifickým šmoulím jménem a na závěr si společně zatancovaly s mladšími kamarády. Děti měly připravené pro paní učitelky, pod vedením rodičů, krátké vystoupení v podobě krásné básničky, se kterou se rozloučily s učitelkami i paní ředitelkou. S předškoláky se přišel rozloučit a budoucím prvňáčkům popřát hodně úspěchů v nastávajícím školním roce pan starosta Doc. RSDr. Jan Popelka, CSc. i pan ředitel základní školy Mgr. Josef Hruboš. Celý den jsme zakončili při opékání špekáčků u táborového ohně. MŠ Hradčovice Myslivci v mateřské škole Děti z naší mateřské školy přivítaly v pátek vzácnou návštěvu. O krásný zážitek se nám postarali pánové Chlachula a Sedláček, místní myslivci. Dětem vyprávěli o lesních zvířátkách a práci myslivců. Každý školkáček tak už dnes ví, co takový myslivec dělá, jak se stará o lesní zvěř a co všechno jeho práce obnáší. Celé povídání bylo doprovázeno obrázky či videem o výcviku psů. Nechyběla také pravá zbraň, kterou si mohly děti potěžkat a největší lákadlo vypreparovaná kuna, hlava divočáka a další zvířátka. Děti si odnesly opravdu silný prožitek a tak našim myslivcům děkujeme a už dnes se těšíme na další spolupráci. MŠ Hradčovice V Kátlovcích se týmu děvčat i chlapců dařilo a domů se vrátily s poháry pro vítěze Kátlovce Dne 3. června 2013 jsme se vypravili do družební slovenské vesnice Kátlovce na sportovní utkání ve vybíjené a fotbale. Holky i kluci trénovali celý rok. Takový sportovní den se již jednou konal, když byly děti z Kátlovců u nás. Ráno jsme nastoupili do autobusu a jeli. Celou cestu jsme si povídali. Po přivítání jsme šli všichni na fotbalové hřiště na přehlídku policejních psů. Pak jsme se šli převléknout do sportovních dresů. My holky jsme šly do tělocvičny hrát vybíjenou a kluci šli hrát fotbal. Vybíjená byla napínavá, chvílemi to vypadalo, že prohrajeme, ale nakonec jsme zvítězily. Byly jsme šťastné a taky napjaté, jak dopadl fotbalový zápas. Po zápase jsme se převlékli a běželi zpět do tělocvičny na ukázku sokolníka. Poté jsme dostali vítězné poháry a šli na oběd. Pak na nás čekala prohlídka celé školy. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Smolenice. V zámku se konala vědecká porada, proto jsme se mohli podívat jen do věže. Po prohlídce zámku jsme jeli domů. V autobuse jsme si měli o čem povídat. Výlet do Kátlovců se nám moc líbil! Alžběta Světinská, Veronika Sedláčková

7 Dovolená pod železnou oponou Jeli jsme do Čížova. Zlobila nás navigace a tak jsme dorazili do Znojma, kde jsme navštívili rotundu sv. Kateřiny. Pak jsme jeli dál a konečně jsme dorazili do Čížova (něm. Zaisa), ubytovali jsme se v kempu u Švestků a šli jsme si prohlédnout jediný dochovaný zbytek železné opony u nás i se špačkárnou, a pak jsme se šli podívat na vyhlídku na hrad Hardegg. Naskytl se nám pohled: jééé... Druhý den jsme jeli do Vranova nad Dyjí, chtěli jsme na zámek, ale měli jsme psa Farinka, tak jsme šli do pevnostního muzea, které se skládalo ze dvou řopíků. Po prohlídce jsme se projeli na loďce po přehradě. Třetí den jsme prozkoumali rozvaliny hradu Nový Hrádek se zajímavým systémem čištění vody a se stoletým břečťanem o průměru kmene 30 cm. Pan průvodce nám řekl, že jsou to vlastně hrady dva, které si můžeme prohlédnout za jedny peníze. Hrad chtěli pohraničníci za komunistů zničit, aby se tam nikdo nemohl skrývat, ale měli málo trhavin na sedmimetrové zdi, a tak hrad ještě stojí. Je tam krásná vyhlídka do Rakouska a žijí tam dvoumetrové užovky a roste středomořská divizna. Pak jsme jeli domů, dali jsme si zmrzlinu a jeli jsme ke mlýnu ve Slupi se čtyřmi složeními a potom také kolem krokodýlí farmy, kde to hrozně zapáchalo, a tak jsme se vrátili domů. Není to od nás daleko. Výlet bych doporučil i ostatním. Pavel Zemek Hasiči Hradčovice v první polovině letošního roku První pololetí bylo bohaté na události. Dne 1. února proběhla výroční schůze hradčovských hasičů. Starostou je nadále pan Libor Jakšík, velitelem Jiří Šišák, děti vedou Pavel Polášek, Michal Mikuláštík, František Omelka, Marcela Polášková a Věra Omelková. Na schůzi se mimo jiné dohodly další práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice, a to dodělání plotu a úprava dvora kolem hasičárny. Rozhodli jsme se zakoupit 2 ks speciálních montérek do ohně, dva páry ohnivzdorných bot a proudnici Tajfun, abychom mohli lépe sloužit při zásahu i trénovat. V únoru jsme rovněž uspořádali tradiční ples. Realizovali jsme rovněž sběr železného šrotu. Rovněž tradiční byl pohádkový les uspořádaný ve spolupráci s myslivci. Potěšitelné jsou i naše sportovní výsledky. Vyhráli jsme dne okrskovou soutěž u nás i soutěže na Zlínsku a Hodonínsku. Bohužel se nám nevyhýbají chvíle těžké a smutné. Patří k nim především nedávný skon našeho dlouholetého člena, pana Karla Zajíce, který se například aktivně podílel na stavbě sklepa a také vařil a byl vždy ochotný k práci pro ostatní. Čest jeho památce. Jiří Šišák

8 Další krok na cestě ke zkvalitnění systému varovného vyrozumění v obci Koncem května tohoto roku byly provedeny práce na připojení hasičské sirény ve Lhotce do centrálního systému varovného vyrozumění HZS Zlínského kraje. Stalo se tak s dotační podporou, kterou naše obec na tuto akci získala od Zlínského kraje. Celková hodnota díla je , Kč, z toho dotace činí , Kč. Tímto krokem odpadá povinnost samostatné kontroly funkčnosti sirény, kterou prováděl zejména starosta SDH Lhotka pan Stanislav Zemek vždy první středu daného měsíce. Připojení hasičské sirény ve Lhotce do systému varovného vyrozumění znamená vyšší kvalitu varování obyvatel před nebezpečím živelných pohrom. Pro lhotské hasiče je to prostředek rychlejšího vyrozumění pro případ potřeby zásahu. Přejme si však, aby tomu tak bylo co nejméně a funkčnost hasičské sirény byla ověřována jen při zkouškách, a byla pouze prvním a nezbytným předpokladem rozhodného zásahu lhotských hasičů, pokud tato potřeba skutečně nastane. starosta obce Žáci 3., 4. a 5. třídy v rámci školního výletu navštívili Javoříčské jeskyně a hrad Bouzov Oslava dne matek Druháci s batohy na zádech navštívili Modrou vodu a Velký Koprník Naši jubilanti Jarmila Doležálková, Hr let Marie Mikuláštíková, Lh let Milada Konečná, Hr let Josef Dostálek, Hr let Anna Nevařilová, Lh let Cyrilka Janošková, Hr let V sobotu uspořádali SDH Hradčovice a Myslivecké sdružení Hradčovice tradiční Pohádkový les. Omluva redakce V minulém čísle v článku Karneval nedopatřením mezi sponzory nebyly uvedeny rodiny Salingerova a Šišákova. Tímto se za vzniklou chybu omlouváme, stejně jako případným dalším sponzorům, kteří přispěli k úspěchu celé akce. Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Vydává Obec Hradčovice, odpovědní redaktoři Petr Zemek, Josef Hruboš a Pavel Moštěk za spolupráce Jany Chrástkové. Podepsané příspěvky zasílejte em na adresu nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Celkový přehled místních komunikací obce Postřekov. PasProRea s. r. o., Homole 198, Homole

Celkový přehled místních komunikací obce Postřekov. PasProRea s. r. o., Homole 198, Homole Komunikace II. třídy Délky a plochy komunikací podle druhů povrchů Chodníky příslušné k Odvodnění Obrubníky 1b Kamenná Od Obce Díly na konec katastrálního území 166 913 2 785 4 701 3855 3 Délky a plochy

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

pana Ing. Františka Pochylého a pana Ing. Františka Macka jako ověřovatele zápisu. Paní Ludmilu Šišákovou zapisovatelkou.

pana Ing. Františka Pochylého a pana Ing. Františka Macka jako ověřovatele zápisu. Paní Ludmilu Šišákovou zapisovatelkou. USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradčovice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v Hradčovicích. 1/1 Zastupitelstvo obce konstatuje

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Horní Lapač ze dne 6. října 2010 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 3. Zprávy předsedů komisí 4. Hospodaření obce k 30. září

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více