Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 É

2 ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž

3 ž ž ž Š ž ž ž ž Č ž ž ž ó ž ž ž ž ž ó Č ž ž ž ž žž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž Ť ž ž ó ž ď ž ž ž É Ř ď ň ň ž ť ť ť Š ň ž ň ž ť ž

4 ž ž ť ň ž ž ž ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ň ž ž ž ž ž ž ž ť ť ž ď ž ž ž ž Č ž ť ž ó ó ž ž ž ž ž ž ň ž ž Š

5 ž ď ž ž ž ž ť ň ž ž ž ž ů ž ú ž ó ž Š ž ž ť ž ž ž ú ť ň ť ž ž ž ž ó ž ž ň ž ž ž ž ž ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ď ž ť ž ž ž ž

6 ž ž ž ž ť ž ž ž ž ň Š ž ž ž ž Š ň ž Š ž ž Š ž ť Š ž ž ť ž ť ž ž ó ť ť ž ž ž ž ž ť ů ť ž ť Ž ť ž ť ž Š Š Š ž

7 ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ú ž ž ž ť ž ž ť ň ň ů ž ť Š ž ť ž Š ž ž Ť ó Ť ó ň Ť Ť ž ó ó ó Ť ž Š Šó ž Ť ž ó Ť ó ó ž ó ó Ť ž ž ó ž ó ó Ť Ť ó Ť Š ž Ť ó ó ž Š ó Ť ň ó ž ó Ť ž ó Ť ň ó Ť ž ž ó ó Ť ó ď ž ž ó ó ž

8 ó Ť Ť ď ó ž Ť Ť Ť Ť Ť Ť Š Á Ě ž Š Š ň Š ť ž žň ž ž ž ž ž ť ů ž ž ň ž ž Š ž ť ž ž ž ž ž ž ň ž ž

9 silami a schopnostmi. Setkvme se pravideln v kolektivu, kter nm vyhovuje a udržuje nm veselou mysl i pozitivn pohled do budoucnosti. Setkvat se vklubovn za knihovnou je nm tžumožnno vedenm na obce a jejich podporou. sme rdy, že v naobci ie lepp stup k senior m a ie zde vytv ena solidarita mezi generacemi. Tak i za to jet jednou moc dkujeme. Od poslednho vydn Kobylnic\ ch listri jsme se zatm seli vzi u tmatu, kter bylo zam eno na Historii kolstvv esk ch zemch a na historii koly v Kobylnicch, Na toto setkn p ijela i pan Fialov, vedouc Klasu z Telnice. V msci jnu jsme se zam ili na tma Cestovn senior a podtma s nzvem:,,vude dob e, doma neilp". P i trninku pamti byly použity konkrtnotzky, kter se vztahuj knaobci. V jnu jsme obdrželi od naobce svoji informativn nstnku, kterou nm pracovnci obce spolu s panem mstostarostou Stanislavem Dolanskl m umstili do chodby u knihovny, Tmto jim tak chci podkovat. V msci listopadu se setkvme nad tmatem,,v živa seniorti" Na toto setknp ijeli i senio i zobce Telnice, kde byl rovnž založen Klub aktivnch senior. Setkn bylo velmi mil a p telsk. P ikldm i fotografie. Senio i z obce Telnice se u ns dob e ctili. Velmi je povzbudila i nvtva naeho pana starosty, kterlli je p iel p ivtat. Tyto hosty z Telnice p ivezl autobus a doprovzel je jejich pan starosta. e velmi chvlyhodn, že oba pni starostov innost seniorri nejen vtaj,ale i podporuj. Telnitns pozvali na divadeln p edstaven do sokolovny Telnice na 1,2. listopadu 201,1,, P edstaven bylo pro dti do 15 ti let a pro d chodce zdarma. My jsme je zase pozvali na q let na Mohylu Mru, kterlf je 7. prosince 2017 pro držitele,,senior pasu" zdarma, Tento pas již m u ns vtina naich seniorri. Dal setkn vlistopadu je na tma,,senio i a doprava". Zde je opt nco khistorii dopravy a zroveň i podn informac pro q hodn cestovn senior do 70 let v Brn fzóny J a ceny jednorzoqlch cenov zq hodnnl ch jzdenek vtchto 2 zónch. Dle pak q hodn cestovn pro seniory 70+ vzónch ],00 + ].01, kter vtina naich starch senior již využv. Krom toho nabzme spolenl q let na Vnonr4 stavu na SOŠ zahradnick a SOU Rajhrad. Mme domluveno, že 74, prosince 2017 nm bude p edvedena ukzka aranžovni a vnonvazby, Vtina riastnkri pojede zbrna vlakem. Zroveň jsme zvni na,,v stavu orchidei" do zahradnictv Ústavu Kocinka a na prodein vnonq stavu na st edn kolu pro tlesn postiženou mldež na K ižkovuulici v Brn. Vždy jsou nabzeny q robky žkri tto koly za velmi vlihodn ceny. 14 mezigeneran setkn s dtmi z kobylnick tlružiny. Tma bude zam eno naznm a mn znm emesla. Krom toho lludeme s ohledem na p edvnonas vzpomnat na d vjoslavy Vnoc podle zznamri z nakroniky. Dle budeme spolen trnovat koncentraci napamti, eit r zn kvzy a samoz ejm si nechme nco na trnink pamtidoma. Nae pravideln setknbyvaj vpondl od 9:00 do 11:00 hodin vklubovn V ptek 2. prosince 201]- mme za knihovnou. Srden zveme vechny zjemce. za vechny leny KLASu Zdenka Karmazinov ByIo - nebylo..,. babsk hody se opt povediy hod se nesl v duchu pohdek. Jako prvn pohdku nm p edvedli již tradinmvystoupenm nai chlapi v podob moulti. Jejich vystoupenmlo nboja smysl pro humor a navc jako vždy: byli žasn! Strky letos udlaly pr zmn. Nstup nacviily trochu netradin, ale.. kdo je vidl, at' posoud sm. Jako p ekvapenjsme si pro Vs p ipravily již zmnnou pohdku a to ve stylu,,mrazka", kde se objevili nejen lvnek, Maďua a unk, ale p edevmplno krsnlich Nastnek. Jako prvn jsme tanily na psniku zmrazka, druh byla tradinrusk Kat'ua. Jelikož jsme v esku, tak jsme p idaly ruskou Mu a eskou Du. Myslm si, že se každ z ns snažila p idat mal kousek npadu bhem nacviovn, ale nejvtzsluhu na choreografii naeho vystoupenmly predevm Marcela Šťastna Mirka Karafitov. Jelikož letonbabsk hody mly opravdu plno zmn, i leton tombola byla v jinm stylu a podle ohlas se to lidem lbilo. Je pravda, že po prvnm zkuebnm kole je pot eba doladit pr zmn tak, aby se netvo ily dlouh fronty na losy a pak na vydvn vliher. Tak jako vechny novinky, i tato se mus postupn zdokonalit Letos již 8. ronkbabsk;ich a do eit do bezchybn spoluprce vech, co nm s tm pomhaj. Tombola by vak nebyla tak bohat bez tdryich sponzor, kte nm tak jako v minullich letech p ispli nemalou mrou. Proto jim pat velkli dk! i Byli to: Zlatnictv Ale T ma, VAFR - Frantiek Vaek,TONDACH - Rudolf Prus ml., Sokol Kobylnice, BONAGRO Blažovice - Karel Klaka, Topen, p yn Frantiek Bene, Autoje by - Martin Bene, Michal Konen, Restaurace Za Kovrnou, Lubomr Šmd,AVlMA - Martin a Josef Smetanovi, Podlah stv Marek Zlatkovsk, Kade nictv Marcela, Potraviny - Marie Chmelov, Tom Vymazal, Radek Tesa, Cukrovinky Renata Vvrov, masže Eva Karafitov, Studio Šrt<a, Sbor dobrovolnlich hasirj Kobylnice, Petr Bene, Skupina Flash, Elektro - Radek Krytof, Autodoprava Lhotsk, manžel Bohkovi, manžel Mazalovi. No a dk pat i vem strkm, kter p isply tak do tomboly p edevm pracnjmi vlihrami. Snad jsem na nikoho nezapomnla. Jestli ano, velice se 15

10 ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Š Í ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Č ž ž ž ž ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž

11 ď ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž Š ž ž ž ž žť ž ž ó ž ó ó ž ž ó ž ž ť ž ž ž ž ž Ž ď Ž ó ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ň Ň ž ž ž ž Ň ž Š Ň Č ž ť ž ž

12 Ň Ň ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ň ž ž žď ž ž Ž ž ž Šť Š ť ž ž Š ž ň ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž

13 zajist obrovsk koda. Yždyťco je hezho,než pohled do rozjsan}ch a spokojen,ch dtsk ch o.a prv za tento pohled vdme a dkujeme pan Bohkov, Maza ov, Polkov, Pastyikov, Hendrychov, Valachov, Beneovym Lence i Ev, Smetanov, Zlatkovsk, Vvrov, Kamenikov, manžel m Trimovym, Fojtkov,m, panu Alei Trimovi st., slen Jarmile Kuerovza p ekrsn malovn na rozzen dtsk oblieje a mnoha dalm. Je dob e, že se v naobci umme nadchnout pro dobrou vc a spolen ji zorganizovat a uskutenit. P i vyhlaovn tomboly a naich malych vtztl Ňznych vkovych kategori nm sice troku zabwcelo a pro jednotliv ceny si dti, resp. jejich rodie chodili, teda spebhali vdeti, ale radost zcen,vyher a pamlskri, kterych se dostalo na vechnu p tomnou drobotinu, to nikomu nezkaz1lo. Ba naopak. A možn prv proto se bhem chviliky na ns opt usmlo slunko,aikdyž v menmpotu než ns bylo p i zahjen tchto oslav, p ece jen jsme si zatancovali a dti dokonce zazpiva y do mikrofonu, a to dky panu Luďku Bohkovi a Marku Rohkovi, kte i se postarali o tu sprvnou diskotkovou zbavu a atmosfru nejen pro nae nejmen.i jim dkujeme a doufme, že se tto innosti zhost i v roce nadchzejicim. Vzpomenout musme tak na pana Chlupa, ktery dnes již neodmysliteln ke Dni dt pat i, a jehož ponci dti povoz a pobav. Tme se na Vs zarok opt nashledanou. Petra Fojtkov, p edsedkyn MS ODS, a restaurace za kovrnou CESToP SNÝ SER ÁL - MĚSTA SVĚTA sydney Nejlidnatj a nejpozoruhodnj msto v Austrlii je Sydney, hlavn msto sttu Nov JižnWales, ne vak cel Austrlie. Ležna v chodnm pob ežu Tichho ocenu a nachz se zde vce než 70 p stav a plž.vlhk subtropick klima svdnejen obyvatelťrm a nvtvnkťrm, ale p edevmspecifick flo e a faun, Ú ednm jazykem je anglitina, kdy jej australsk pojet nadchne p edevmsvou pohodovou vlnou,,no worries". Prvn Britsk kolonie zde byla založena v roce '1788. Od t doby se sem p isthovalo nejen mnoho odsouzencrj z Britnie, ale tak mnoho pristhovalcťl z celho svta, v posledn dob p edevmz Asie. Mnohdy si tak p ipadte mezi davy asiatťr jako na jinm kontinent, Msto je postaveno na kopcch okolo lenita hluboko do pevniny zaezanztoky Poň Jackson, kter se nyn spe nazyv,,svdnev Harbour" a nad nžse dnes tydva hlavn symboly msta:, a,,harbour Svdnev Opera House - budova opery postaven v letech Bridqe" - p stavnmost vystavn v roce 1932, na kteri mimochodem byly dovezeny nl ty obrovsk ch rozmr z Vtkovicklich železren, 22 Pri prletu na mstnletit oekvejte kontroly zam en predevm na dovoz drevnlich vl7robkťt apod.z dťtvodu obav p ed p ivleenmneždoucch živoichtj, kter by v mstnch podmnkch mohli zptisobit katastrofu (což se nejednou již stalo). Sydney, jako jedno z prvnch velklich mezinrodnch letiť,omezilo p ed lety leteck17 provoz vyihradn na dobu od 6 do 22hod. Je toho hodn, co stoj za nvtvu. P edevmlze v jedn z mnoha ZOO poznat mstnspecifickou faunu a tak floru. Klokany, symbol Austrlie, uvidte bžn v podveer na venkov - v blzkosti obydl p i spsn pstovan trvy. Mstem vede okružndrha Monorail - visut metro, kter prochz samotn m st edem Sydney. P i projžd'ce cca 4km okruhem m žete vystoupit na nejzajmavjch mstech msta: kulturntvrt,,darling Harbour" s p stavem a nap. s podmo sk m akvriem, obchodn st CBD s rozmanitlimi mrakodrapy, China Town - nsk tvď, 305 m vysok vyhldkov vž,,sydney Tower" s ndhernlim vlihledem aj. Pprochzku podl nb ežzane snad každ u budovy opery. P i detailnm pohledu na specificky eenst enkonstrukce, kter symbollcky p edstavuj lodn plachty, zjistte, že se jedn o obyejnkachliky. Na dosah pak již je p stavn most,,harbour Bridge", kde lze vystoupat na jeden z pil ťt, nebo se projt po nejvymostn konstrukci s horolezeck m pr vodcem v. jitn,centrum msta m i veer svou vlijimenou atmosfru, kdy se neet r znlimi svtelnlimi efekty. Daltyp mstsk dopravy, kter stoj za využit,jsou lodn linky,,sydney Ferries", Dopravit se lze k p ilehl m nrodnm parkrim, nap. k nejbližmu,,headland Park", z kterho je 360' ulihled na celou ztoku i otev en mo e. Zami te tak lodnlinkou k jedn z p mo sk ch stmstas ndhernlimi plžemi, kde je snad povinnost každho vyzkouet jaklikoliv typ surfu prmo ve vlnch. Vechny plže maj hldacvže a nkter i modern elektronick systmy na ochranu proti žralok m. Pro toho, kdo nem rd obrovsk vlny, jsou vyhrazeny sti s vlnolamy. Po cel Austrlii jsou na každplži dostupn informantabule s vykreslen;imi, zde vyskytujcmi se rybami, kter po uloven m žeme p mo na mst oistit u stolt]t s p vodem sladk vody. Dle jsou k dispozici grily, posezen, sociln zzem, apod. Nedaleko centra se nachzolympijskli park, ve kterm v roce 2000 probhly letn olympijsk hry. Nejen každli sportovn nadenec by ml toto stle pulsujcmsto navtvit.organizovan tour Vs pomoc nejmodernj techniky vthne p mo do djť, olympidy. Prjemnl7m zžitkem je plavn v podzemnm baznovm komplexu. Adrenalinovym zžilkem je pak napr. sjždnolympijskho kanlu na raftech. Pot Vs zaruen osvžpivo mstnchznaek 3dl obsahu, podvan do ch sklenic. Prodej flakovho piva i jinho alkoholu obstarvaj prodejny speciln tzv.,,bottle Shop". V klasickl ch obchodech alkoholick npoje nenajdete, Když dostanete hlad, narazte nejastji na nabdku r znych fastfoodťt, ale p delmhledn objevte nespoet italsk ch, ecklch, p edmraženl francouzsk ch, nsklch aj. restaurac s nabdkou klasicklich jdel z celho svta. 23

14 ž ž ž ň ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ó ž ž ž žď ť ž ž ž ó ď ť ó É ď Ř ď ď

15 Á Á Ě ž ď ť ď Ý Š ď ď ó Ť Š ó ó ó Ť Ť Š ť ď ó Š ž ž ž ž ž ž ť Š

16 ž ň ž Ý ž ž ť ť ň ž ž ž ň ž ž ť ň ž ž ž ž ž ď ž ž ž ž ž Ý ó ď

17 ž ž ž Ý ď ž ž ť ó Š ó ó ó

18 ž

19

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

É Á Ě Ú ž Š ř ýň ů ř ý Ú ž ž ž ž ž ž Č ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ý ž ň ž ť ž ž ž ž ž ž Š ž ž ó ž ž ž ž ť Í ň ť ť ž ť Ě ť Ť ť ň Š ť ž ž ť ž ň ť ž ž ž ž Č Š ž ž Š Š ů ó Ó ž ň Š ž ž ž ž ť ž ž ť ž ž

Více

obecn policie v kobylnicch P ed vce než deseti roky byly obecn ri ady a koly na okresu Brno-venkov a to i relativn blzko Kobylnic zasaženy vlnou vloupni, p i kteďch byly odcizovny sestavy. P ibližn v té

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Á Í Č Ě kjtttl rlwvr rwk lruhl,z\st l Kapacita ZŠa nllškobylnice V tomto roce se potlikme se situac, kter je nep jemn nejen pro obec, ale hlavn pro rodie dt. Kapacita MŠbyla sice p ed dvma roky navl ena

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Zpravodaj pro rodiče č.22

Zpravodaj pro rodiče č.22 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.22 listopad 2005 Vážení rodiče, v dnešním

Více

Muzeum Šumavy Sušice přístavba, nástavba a stavební úpravy

Muzeum Šumavy Sušice přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice získalo ocenění v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013 Ve středu 28. května 2014 proběhlo v prostorách Měšťanské besedy

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01975 Za vlády Jana Lucemburského se v Sušici plně rozvinula výstavba veřejných objektů, mezi něž

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

S ČMA do Hongkongu a Shenzhenu

S ČMA do Hongkongu a Shenzhenu S ČMA do Hongkongu a Shenzhenu Pražská oblastní organizace České manažerské asociace pozvala své hosty na 194. Manažerský klub, který se konal v klubu Golem Na Perštýně. Mottem bylo Nové elektronické a

Více

É ť Ó Ó Ó é é é ž ř š ť Š ů ř Š š ů ř ř š ř é ž š ř é š Ž ž ů ť ž é š úř ú é ú ř š ř é Č Ý é ř ú ó ř ů ů ů ů ť ů šš š ř é é š š ž é ů é ž š š ůž ž ř ů ř ř é š š šš ř ů ř ň ů ž é ú ř š ř é Č ř š ř ř é É

Více

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka rozhovor 2 Spokojenost zákazníka s na imi slu bami je pro nás hlavní prioritou. Spole nost Elfetex slaví v roce 2016 25 let od zalo ení spole nosti. Po ádali jsme o rozhovor jednatele spole nosti Elfetex

Více

É ý Á č Ě č ý ě ě Š ě ě š ý ů ř ž ě ž ř ž ě ě ě š ú ž ě ě š ě š š ě ě ě ě ž ž ě č š š š č ě č š ě č š ě č ě ž ě č ň Č č č š ě š ě ě ě ž š ě ě č ž š ž č š ěž ň ž ě ě ě č ž ž ě ě č š ě č š š ěň ž š č Š ěš

Více

Návod na elektronické podání

Návod na elektronické podání Návod na elektronické podání Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - buď datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Programy WinVabank

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Nemovitosti jsou prodávány na základě pokynu insolvenčního správce.

Nemovitosti jsou prodávány na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 328/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074. SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2016. CNC, CAN. STATUT 51. ROČNÍKU. STATUT 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Á ýě ř Š ů ň Č ř ů ú ř ý ů ř Á Ř Á ž Ť ž ň ť ť Š Š ž ž ž ž ž ž Š ž ž ň ž žň ž ž ž ž ž ť ž ó ň ň Š ž ž ň Š ž ž ž ž ž ž ó ž ó ž ž ž Š Š Č ó ó ó ó ó ó ž ž Ú ž ž ž Ř ó ň Š ž ó Š ó ž ž Í ó ó ó ó Ť Č ó Ť ž ž

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Místo : Konice. Dne: 7. 4. 2016 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Místo : Konice Dne: 7. 4. 2016 Neformální vzdělávání je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání.

Více

Někdejší budova VUVL na Marianském nám. v Brně

Někdejší budova VUVL na Marianském nám. v Brně Úvod k první případové studii MTH Zpracoval 2005 Miroslav Pivoda 1 Někdejší budova VUVL na Marianském nám. v Brně V. Hrazdil (vlevo) v garáži, kde vyráběl své přístroje (foto z roku 2003) Z vnějšího pohledu,

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Znalecký posudek č. 4093/2013

Znalecký posudek č. 4093/2013 Znalecký posudek č. 4093/2013 O ceně nemovitosti - byt č. 3427/12 v čp. 3427 v Jablonci nad Nisou stanovení obvyklé ceny (pan Hoření) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám.

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5608 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2622/3 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: Alšova 2622/1, 750 02

Více

I. Úvod. Území MAS Pošumaví. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt

I. Úvod. Území MAS Pošumaví. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt PaedDr. Václav Petrus předseda Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. říjen 2010 I. Úvod Přednáška si klade za cíl seznámit účastníky

Více

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE vytrvalostního závodu Název: Hobby závod Jízda Čertovým břemenem & ní ukázka dětí na pony a pony zápřeže & ní ukázka jízdy v zápřeži Místo: Borotín u Tábora

Více

Pražský Pohár 15.6.2014

Pražský Pohár 15.6.2014 Pražský Pohár 15.6.2014 Soutěž SAMC- cvičení jednotlivců podle lektora, cena diváka pódiových skladeb!! Republiková otevřená soutěž jednotlivců je určena všem začátečníkům a hlavně dětem které cvičí komerční

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se v prosinci také nezahálelo. Na děti čekalo tradiční ježdění na lopatách na stráni za zahrádkářskou kolonií. Podmínkou bylo vhodné oblečení a dobrá nálada,

Více

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav metanolem

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav metanolem Postup orgánů ochrany veřejného zdraví v případu otrav metanolem 1. Rozdělení dozorových pravomocí nad alkoholem mezi jednotlivými subjekty státní správy Rozdělení kompetencí dozoru nad trhem s potravinami

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0861-039/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1359/9 s příslušenstvím pozemky Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k.ú. Bolevec Adresa

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2015. PRVNÍ POMOC BEZ HRANIC o realizaci projektu

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2015. PRVNÍ POMOC BEZ HRANIC o realizaci projektu UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2015 PRVNÍ POMOC BEZ HRANIC o realizaci projektu Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 433 911 Fax: 572 433

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme

ZPRÁVY Z DOMOVA. Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme JARO - LÉTO 2010/II ZPRÁVY Z DOMOVA Motto: Můžeme pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsme Poskytujeme sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Žádosti a strukturovaný životopis posílejte na adresu :

Žádosti a strukturovaný životopis posílejte na adresu : Přijmeme : 1 sociální pracovnici Požadujeme : vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) se zaměřením na sociální práci komunikační dovednosti schopnost empatie samostatnost zodpovědnost časovou flexibilitu Nabízíme

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2015/2016 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ANGLI TINA POHYBOVÉ FLORBAL PING PONG FOTBAL POHYBOVÉ HRY D ÁTKA POHYB

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 2)

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com Poznejte regiony ČR 2016 Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com NOVINKY ROKU 2016 EXPERIMENTA > město Benešov EXPERIMENTA > město Benešov Experimentální prostor pod náměstím v Benešově, vyplněn interaktivními

Více

Á Ě ú Á Ťů ř Á ý ť úť ú ů Í slttvttosttl clev en vcetelclvlnlt išt _l_ úvodnkno konec roku 2oo7 Konec roku se opt bla móme joko osťotn kad rók tendenci ohletse a biloncovot. Co jsme chtli? Co jsme.zvlódli?

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Zhodnocení konference

Zhodnocení konference Zhodnocení konference ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garan : Produkce a organizační zajištění:

Více

Připravované akce pro veřejnost v roce 2011

Připravované akce pro veřejnost v roce 2011 Strana 1 / 1 Připravované akce pro veřejnost v roce 2011 Únor 15. 2. 2011 od 18.00 hod. přednáška MVDr. Martina Hovorky, Ph.D., v pavilonu Anthropos na téma Taiwan 16. 2. 2010 od 10.00 hod. přednáška v

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 14.2.2012

Více

Závěrečná zpráva z veřejného fóra 4. listopadu 2014

Závěrečná zpráva z veřejného fóra 4. listopadu 2014 Závěrečná zpráva z veřejného fóra 4. listopadu 2014 Místo a čas konání: sál polyfunkčního domu, od 18:05 do 20:00 hodin Přítomno: 117 zapsaných Moderování: Ing. Dana Diváková za NSZM, Ing. Lucie Ponicová,

Více

Á Á Ř Ě Ž ť ž ž č Ž č č č č ž ž č č č č Č Š Ž ť Ů Ú č Ž ž č č č ž č ž ž č č č č Ž ž č č č ž č č Ž č č ž Ž č č č ž č č Í č Ž Í Ž ž Í č ž č Ď Ó .\ Lll tj :) cl \l 'ž t: rv: ::) { F '-d = c J :r u: '. ::

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

P.O.BOX 24, 53002 Pardubice Tel.: 543 211 254 Fax: 543 332 034 pardubice@rodinnepasy.cz www.rodinnepasy.cz RODINNÉ PASY PARDUBICKÉHO KRAJE

P.O.BOX 24, 53002 Pardubice Tel.: 543 211 254 Fax: 543 332 034 pardubice@rodinnepasy.cz www.rodinnepasy.cz RODINNÉ PASY PARDUBICKÉHO KRAJE RODINNÉ PASY PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubický kraj se snaží věnovat zvýšenou pozornost rodinám žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

Znalecký posudek číslo 54 1057 / 2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI

Znalecký posudek číslo 54 1057 / 2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Znalecký posudek číslo 54 1057 / 2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt 45/5, v čp. 45 na st.206 včetně příslušenství Kraj Plzeňský, obec Hartmanice, k.ú. Hartmanice I Katastrální

Více

PROGRAM PROSINEC 2006

PROGRAM PROSINEC 2006 Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Změny pravidel ČSC 1. 1. 2013 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) Silniční závody

Změny pravidel ČSC 1. 1. 2013 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) Silniční závody Změny pravidel ČSC 1. 1. 2013 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) Silniční závody Mezinárodní závody v kalendáři UCI: S0105 Účast v mezinárodních závodech zapsaných do kalendáře UCI se řídí Pravidly UCI. V

Více

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje...

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... 2 OBSAH Povede se to?... 3 Kalendář uskutečněných akcí... 5 Plán činnosti... 6 Bilance...

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

KOVANÉ VÝROBKY. svícny držáky a stojany ostatní. www.kb-blok.cz

KOVANÉ VÝROBKY. svícny držáky a stojany ostatní. www.kb-blok.cz svícny držáky a stojany ostatní www.kb-blok.cz Kované výrobky ilustrace název výrobku provedení barevné variace použití Svícny ruční zpracování kovů kovářská černá Držáky a stojany ruční zpracování kovů

Více

Vystava fretek v Brn Milcda Dvodkov Vystava se bude konat v sobotu 4.jna2008 v arelu Stediska volnhoasuv Brn Lunkch. Pňejmka fretek probhneod 7.30 do 8.30_ podmnkysvodu stanovila sttnveterinrnsprva a je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0681-117/2014 NEMOVITOST: Rekreační dům včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Vejprty, k.ú. České Hamry u Vejprt Adresa

Více

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal.

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal. Pan Stanisla Hlava V rámci projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů, jsme se 10. ledna 2015 setkali v Bozkově s panem Stanislavem Hlavou, který nám převyprávěl svůj životní příběh. Pan Stanislav Hlava

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Opravy v klášteře Chotěšov

Opravy v klášteře Chotěšov Opravy v klášteře Chotěšov Úvod Cílem tohoto textu je seznámit Vás s postupem oprav v klášteře Chotěšov. Je poměrně známo, že generální oprava celého objektu je vyčíslena zhruba na 1 000 000 000,- Kč.

Více

UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ

UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ UPLATŇOVÁNÍ A PODOBY PŘÍMÉ FINANČNÍ POMOCI FYZICKÝM OSOBÁM NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. Katedra Veřejné a sociální politiky FSV UK Konference (O)slaďování Jihlava, 7. 8. března 2013 Motivace

Více

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola 30. června 2012 se sokolové slétli do Prahy na XV. Všesokolský slet. 1. července se od 10 hodin konal sletový průvod Prahou z Václavského

Více

Lisovací oka pro silové kabely Montáž nepájených lisovacích ok na silové kabely

Lisovací oka pro silové kabely Montáž nepájených lisovacích ok na silové kabely Lisovací oka pro silové kabely Montáž nepájených lisovacích ok na silové kabely 2 Řešení v oblasti lisovacích ok pro silové kabely A Řešení v oblasti lisovacích ok pro silové kabely Obsah Systém olor-keyed

Více