Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 É

2 ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž

3 ž ž ž Š ž ž ž ž Č ž ž ž ó ž ž ž ž ž ó Č ž ž ž ž žž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž Ť ž ž ó ž ď ž ž ž É Ř ď ň ň ž ť ť ť Š ň ž ň ž ť ž

4 ž ž ť ň ž ž ž ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ň ž ž ž ž ž ž ž ť ť ž ď ž ž ž ž Č ž ť ž ó ó ž ž ž ž ž ž ň ž ž Š

5 ž ď ž ž ž ž ť ň ž ž ž ž ů ž ú ž ó ž Š ž ž ť ž ž ž ú ť ň ť ž ž ž ž ó ž ž ň ž ž ž ž ž ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ď ž ť ž ž ž ž

6 ž ž ž ž ť ž ž ž ž ň Š ž ž ž ž Š ň ž Š ž ž Š ž ť Š ž ž ť ž ť ž ž ó ť ť ž ž ž ž ž ť ů ť ž ť Ž ť ž ť ž Š Š Š ž

7 ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ú ž ž ž ť ž ž ť ň ň ů ž ť Š ž ť ž Š ž ž Ť ó Ť ó ň Ť Ť ž ó ó ó Ť ž Š Šó ž Ť ž ó Ť ó ó ž ó ó Ť ž ž ó ž ó ó Ť Ť ó Ť Š ž Ť ó ó ž Š ó Ť ň ó ž ó Ť ž ó Ť ň ó Ť ž ž ó ó Ť ó ď ž ž ó ó ž

8 ó Ť Ť ď ó ž Ť Ť Ť Ť Ť Ť Š Á Ě ž Š Š ň Š ť ž žň ž ž ž ž ž ť ů ž ž ň ž ž Š ž ť ž ž ž ž ž ž ň ž ž

9 silami a schopnostmi. Setkvme se pravideln v kolektivu, kter nm vyhovuje a udržuje nm veselou mysl i pozitivn pohled do budoucnosti. Setkvat se vklubovn za knihovnou je nm tžumožnno vedenm na obce a jejich podporou. sme rdy, že v naobci ie lepp stup k senior m a ie zde vytv ena solidarita mezi generacemi. Tak i za to jet jednou moc dkujeme. Od poslednho vydn Kobylnic\ ch listri jsme se zatm seli vzi u tmatu, kter bylo zam eno na Historii kolstvv esk ch zemch a na historii koly v Kobylnicch, Na toto setkn p ijela i pan Fialov, vedouc Klasu z Telnice. V msci jnu jsme se zam ili na tma Cestovn senior a podtma s nzvem:,,vude dob e, doma neilp". P i trninku pamti byly použity konkrtnotzky, kter se vztahuj knaobci. V jnu jsme obdrželi od naobce svoji informativn nstnku, kterou nm pracovnci obce spolu s panem mstostarostou Stanislavem Dolanskl m umstili do chodby u knihovny, Tmto jim tak chci podkovat. V msci listopadu se setkvme nad tmatem,,v živa seniorti" Na toto setknp ijeli i senio i zobce Telnice, kde byl rovnž založen Klub aktivnch senior. Setkn bylo velmi mil a p telsk. P ikldm i fotografie. Senio i z obce Telnice se u ns dob e ctili. Velmi je povzbudila i nvtva naeho pana starosty, kterlli je p iel p ivtat. Tyto hosty z Telnice p ivezl autobus a doprovzel je jejich pan starosta. e velmi chvlyhodn, že oba pni starostov innost seniorri nejen vtaj,ale i podporuj. Telnitns pozvali na divadeln p edstaven do sokolovny Telnice na 1,2. listopadu 201,1,, P edstaven bylo pro dti do 15 ti let a pro d chodce zdarma. My jsme je zase pozvali na q let na Mohylu Mru, kterlf je 7. prosince 2017 pro držitele,,senior pasu" zdarma, Tento pas již m u ns vtina naich seniorri. Dal setkn vlistopadu je na tma,,senio i a doprava". Zde je opt nco khistorii dopravy a zroveň i podn informac pro q hodn cestovn senior do 70 let v Brn fzóny J a ceny jednorzoqlch cenov zq hodnnl ch jzdenek vtchto 2 zónch. Dle pak q hodn cestovn pro seniory 70+ vzónch ],00 + ].01, kter vtina naich starch senior již využv. Krom toho nabzme spolenl q let na Vnonr4 stavu na SOŠ zahradnick a SOU Rajhrad. Mme domluveno, že 74, prosince 2017 nm bude p edvedena ukzka aranžovni a vnonvazby, Vtina riastnkri pojede zbrna vlakem. Zroveň jsme zvni na,,v stavu orchidei" do zahradnictv Ústavu Kocinka a na prodein vnonq stavu na st edn kolu pro tlesn postiženou mldež na K ižkovuulici v Brn. Vždy jsou nabzeny q robky žkri tto koly za velmi vlihodn ceny. 14 mezigeneran setkn s dtmi z kobylnick tlružiny. Tma bude zam eno naznm a mn znm emesla. Krom toho lludeme s ohledem na p edvnonas vzpomnat na d vjoslavy Vnoc podle zznamri z nakroniky. Dle budeme spolen trnovat koncentraci napamti, eit r zn kvzy a samoz ejm si nechme nco na trnink pamtidoma. Nae pravideln setknbyvaj vpondl od 9:00 do 11:00 hodin vklubovn V ptek 2. prosince 201]- mme za knihovnou. Srden zveme vechny zjemce. za vechny leny KLASu Zdenka Karmazinov ByIo - nebylo..,. babsk hody se opt povediy hod se nesl v duchu pohdek. Jako prvn pohdku nm p edvedli již tradinmvystoupenm nai chlapi v podob moulti. Jejich vystoupenmlo nboja smysl pro humor a navc jako vždy: byli žasn! Strky letos udlaly pr zmn. Nstup nacviily trochu netradin, ale.. kdo je vidl, at' posoud sm. Jako p ekvapenjsme si pro Vs p ipravily již zmnnou pohdku a to ve stylu,,mrazka", kde se objevili nejen lvnek, Maďua a unk, ale p edevmplno krsnlich Nastnek. Jako prvn jsme tanily na psniku zmrazka, druh byla tradinrusk Kat'ua. Jelikož jsme v esku, tak jsme p idaly ruskou Mu a eskou Du. Myslm si, že se každ z ns snažila p idat mal kousek npadu bhem nacviovn, ale nejvtzsluhu na choreografii naeho vystoupenmly predevm Marcela Šťastna Mirka Karafitov. Jelikož letonbabsk hody mly opravdu plno zmn, i leton tombola byla v jinm stylu a podle ohlas se to lidem lbilo. Je pravda, že po prvnm zkuebnm kole je pot eba doladit pr zmn tak, aby se netvo ily dlouh fronty na losy a pak na vydvn vliher. Tak jako vechny novinky, i tato se mus postupn zdokonalit Letos již 8. ronkbabsk;ich a do eit do bezchybn spoluprce vech, co nm s tm pomhaj. Tombola by vak nebyla tak bohat bez tdryich sponzor, kte nm tak jako v minullich letech p ispli nemalou mrou. Proto jim pat velkli dk! i Byli to: Zlatnictv Ale T ma, VAFR - Frantiek Vaek,TONDACH - Rudolf Prus ml., Sokol Kobylnice, BONAGRO Blažovice - Karel Klaka, Topen, p yn Frantiek Bene, Autoje by - Martin Bene, Michal Konen, Restaurace Za Kovrnou, Lubomr Šmd,AVlMA - Martin a Josef Smetanovi, Podlah stv Marek Zlatkovsk, Kade nictv Marcela, Potraviny - Marie Chmelov, Tom Vymazal, Radek Tesa, Cukrovinky Renata Vvrov, masže Eva Karafitov, Studio Šrt<a, Sbor dobrovolnlich hasirj Kobylnice, Petr Bene, Skupina Flash, Elektro - Radek Krytof, Autodoprava Lhotsk, manžel Bohkovi, manžel Mazalovi. No a dk pat i vem strkm, kter p isply tak do tomboly p edevm pracnjmi vlihrami. Snad jsem na nikoho nezapomnla. Jestli ano, velice se 15

10 ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Š Í ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Č ž ž ž ž ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž

11 ď ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž Š ž ž ž ž žť ž ž ó ž ó ó ž ž ó ž ž ť ž ž ž ž ž Ž ď Ž ó ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ň Ň ž ž ž ž Ň ž Š Ň Č ž ť ž ž

12 Ň Ň ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ň ž ž žď ž ž Ž ž ž Šť Š ť ž ž Š ž ň ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž

13 zajist obrovsk koda. Yždyťco je hezho,než pohled do rozjsan}ch a spokojen,ch dtsk ch o.a prv za tento pohled vdme a dkujeme pan Bohkov, Maza ov, Polkov, Pastyikov, Hendrychov, Valachov, Beneovym Lence i Ev, Smetanov, Zlatkovsk, Vvrov, Kamenikov, manžel m Trimovym, Fojtkov,m, panu Alei Trimovi st., slen Jarmile Kuerovza p ekrsn malovn na rozzen dtsk oblieje a mnoha dalm. Je dob e, že se v naobci umme nadchnout pro dobrou vc a spolen ji zorganizovat a uskutenit. P i vyhlaovn tomboly a naich malych vtztl Ňznych vkovych kategori nm sice troku zabwcelo a pro jednotliv ceny si dti, resp. jejich rodie chodili, teda spebhali vdeti, ale radost zcen,vyher a pamlskri, kterych se dostalo na vechnu p tomnou drobotinu, to nikomu nezkaz1lo. Ba naopak. A možn prv proto se bhem chviliky na ns opt usmlo slunko,aikdyž v menmpotu než ns bylo p i zahjen tchto oslav, p ece jen jsme si zatancovali a dti dokonce zazpiva y do mikrofonu, a to dky panu Luďku Bohkovi a Marku Rohkovi, kte i se postarali o tu sprvnou diskotkovou zbavu a atmosfru nejen pro nae nejmen.i jim dkujeme a doufme, že se tto innosti zhost i v roce nadchzejicim. Vzpomenout musme tak na pana Chlupa, ktery dnes již neodmysliteln ke Dni dt pat i, a jehož ponci dti povoz a pobav. Tme se na Vs zarok opt nashledanou. Petra Fojtkov, p edsedkyn MS ODS, a restaurace za kovrnou CESToP SNÝ SER ÁL - MĚSTA SVĚTA sydney Nejlidnatj a nejpozoruhodnj msto v Austrlii je Sydney, hlavn msto sttu Nov JižnWales, ne vak cel Austrlie. Ležna v chodnm pob ežu Tichho ocenu a nachz se zde vce než 70 p stav a plž.vlhk subtropick klima svdnejen obyvatelťrm a nvtvnkťrm, ale p edevmspecifick flo e a faun, Ú ednm jazykem je anglitina, kdy jej australsk pojet nadchne p edevmsvou pohodovou vlnou,,no worries". Prvn Britsk kolonie zde byla založena v roce '1788. Od t doby se sem p isthovalo nejen mnoho odsouzencrj z Britnie, ale tak mnoho pristhovalcťl z celho svta, v posledn dob p edevmz Asie. Mnohdy si tak p ipadte mezi davy asiatťr jako na jinm kontinent, Msto je postaveno na kopcch okolo lenita hluboko do pevniny zaezanztoky Poň Jackson, kter se nyn spe nazyv,,svdnev Harbour" a nad nžse dnes tydva hlavn symboly msta:, a,,harbour Svdnev Opera House - budova opery postaven v letech Bridqe" - p stavnmost vystavn v roce 1932, na kteri mimochodem byly dovezeny nl ty obrovsk ch rozmr z Vtkovicklich železren, 22 Pri prletu na mstnletit oekvejte kontroly zam en predevm na dovoz drevnlich vl7robkťt apod.z dťtvodu obav p ed p ivleenmneždoucch živoichtj, kter by v mstnch podmnkch mohli zptisobit katastrofu (což se nejednou již stalo). Sydney, jako jedno z prvnch velklich mezinrodnch letiť,omezilo p ed lety leteck17 provoz vyihradn na dobu od 6 do 22hod. Je toho hodn, co stoj za nvtvu. P edevmlze v jedn z mnoha ZOO poznat mstnspecifickou faunu a tak floru. Klokany, symbol Austrlie, uvidte bžn v podveer na venkov - v blzkosti obydl p i spsn pstovan trvy. Mstem vede okružndrha Monorail - visut metro, kter prochz samotn m st edem Sydney. P i projžd'ce cca 4km okruhem m žete vystoupit na nejzajmavjch mstech msta: kulturntvrt,,darling Harbour" s p stavem a nap. s podmo sk m akvriem, obchodn st CBD s rozmanitlimi mrakodrapy, China Town - nsk tvď, 305 m vysok vyhldkov vž,,sydney Tower" s ndhernlim vlihledem aj. Pprochzku podl nb ežzane snad každ u budovy opery. P i detailnm pohledu na specificky eenst enkonstrukce, kter symbollcky p edstavuj lodn plachty, zjistte, že se jedn o obyejnkachliky. Na dosah pak již je p stavn most,,harbour Bridge", kde lze vystoupat na jeden z pil ťt, nebo se projt po nejvymostn konstrukci s horolezeck m pr vodcem v. jitn,centrum msta m i veer svou vlijimenou atmosfru, kdy se neet r znlimi svtelnlimi efekty. Daltyp mstsk dopravy, kter stoj za využit,jsou lodn linky,,sydney Ferries", Dopravit se lze k p ilehl m nrodnm parkrim, nap. k nejbližmu,,headland Park", z kterho je 360' ulihled na celou ztoku i otev en mo e. Zami te tak lodnlinkou k jedn z p mo sk ch stmstas ndhernlimi plžemi, kde je snad povinnost každho vyzkouet jaklikoliv typ surfu prmo ve vlnch. Vechny plže maj hldacvže a nkter i modern elektronick systmy na ochranu proti žralok m. Pro toho, kdo nem rd obrovsk vlny, jsou vyhrazeny sti s vlnolamy. Po cel Austrlii jsou na každplži dostupn informantabule s vykreslen;imi, zde vyskytujcmi se rybami, kter po uloven m žeme p mo na mst oistit u stolt]t s p vodem sladk vody. Dle jsou k dispozici grily, posezen, sociln zzem, apod. Nedaleko centra se nachzolympijskli park, ve kterm v roce 2000 probhly letn olympijsk hry. Nejen každli sportovn nadenec by ml toto stle pulsujcmsto navtvit.organizovan tour Vs pomoc nejmodernj techniky vthne p mo do djť, olympidy. Prjemnl7m zžitkem je plavn v podzemnm baznovm komplexu. Adrenalinovym zžilkem je pak napr. sjždnolympijskho kanlu na raftech. Pot Vs zaruen osvžpivo mstnchznaek 3dl obsahu, podvan do ch sklenic. Prodej flakovho piva i jinho alkoholu obstarvaj prodejny speciln tzv.,,bottle Shop". V klasickl ch obchodech alkoholick npoje nenajdete, Když dostanete hlad, narazte nejastji na nabdku r znych fastfoodťt, ale p delmhledn objevte nespoet italsk ch, ecklch, p edmraženl francouzsk ch, nsklch aj. restaurac s nabdkou klasicklich jdel z celho svta. 23

14 ž ž ž ň ž ž ž ž ž ť ž ž ž ž ó ž ž ž žď ť ž ž ž ó ď ť ó É ď Ř ď ď

15 Á Á Ě ž ď ť ď Ý Š ď ď ó Ť Š ó ó ó Ť Ť Š ť ď ó Š ž ž ž ž ž ž ť Š

16 ž ň ž Ý ž ž ť ť ň ž ž ž ň ž ž ť ň ž ž ž ž ž ď ž ž ž ž ž Ý ó ď

17 ž ž ž Ý ď ž ž ť ó Š ó ó ó

18 ž

19

É podkovn Jsou lid, kte umjenom kritizovat, že se všechno dl špatn. Jsou lid, kte umjenom poradit, jak se to nebo ono mlo udlat lp. A jsou naštst i lid, kte um i pomoci a t eba se i sami s nabdkou pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin Informace o volbách do poslanecké sn movny Volby do PS se budou konat v pátek dne 2. ervna 2006 od 14 00 hodin do 22 00 hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8 00 do 14 00 hodin. V Hrádku je ustanoven

Více

HOROLEZE A CKÝ KLUB C RAČ PRAHA

HOROLEZE A CKÝ KLUB C RAČ PRAHA RAC Y2K Račenka 2000 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN P 3 10 17 24 31 7 14 21 28 13 20 27 3 10 17 24 Ú 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 S 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Č 6 13 20 27 3

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

Výstava z historie Sokola.

Výstava z historie Sokola. Vážené sestry, vážení brat i, není lehké psát optimistická slova v dob, kdy se Sokol potýká s nejistou budoucností financování celého hnutí. Jist sledujete zprávy z médií, kde se tak ka denn mluví o nejistém

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč Den památek věnovaný varhanářům Mezinárodní den památek se u nás slaví již n kolik let a t ší se velké oblib. Ani v Rokytnici nez stáváme pozadu, Den památek

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více