MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: Fax: IČO: Č.j.: DOP/14/2015-Čas V Nepomuku dne R O Z H O D N U T Í S t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a podle 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stavebním řízení projednal a posoudil žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu Most ev. č Kokořov, kterou dne podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ: , se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, zastoupen Ing. Miroslavem Tvrdým a na základě toho se souhlasem odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nepomuk, ze dne , vydaného pod č.j.: VŽP/2295/2014-Sa ( 15 odst. 2 stavebního zákona), rozhodl takto: Stavba - Most ev. č Kokořov, umístěná na pozemcích parc. č. 1318/1, parc. č. 1318/2, parc. č 1319/1, parc. č. 1319/2, parc. č. 1354, parc. č. 1361/1, parc. č. 1379/1 v katastrálním území Kokořov se podle 115 stavebního zákona p o v o l u j e v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků danými předpisy atd. Členění a popis stavby: Jedná se o úplnou přestavbu mostního objektu, převádějícího silnici III/19117 přes bezejmenný vodní tok v intravilánu obce Kokořov. Stávající mostní konstrukce budou kompletně vybourány. Nosná konstrukce nově navrženého mostu je tvořena přímo pojížděným uzavřeným rámem ze železobetonu; založení je plošné na základové desce na sanačním štěrkopískovém polštáři. Do rámových stěn jsou vetknuta rovnoběžná mostní křídla. Na vtoku je most doplněn pravobřežním nátokovým křídlem navázaným na stávající opěrnou zídku. Přechodová oblast za rubem opěr je překryta přechodovým klínem z prostého betonu. Před mostem, za mostem i pod mostem je navrženo zpevnění dna a svahů koryta lomovým kamenem do betonového lože; dlažba před a za mostem bude zakončena příčnými betonovými prahy a v celém profilu bude navázána na stávající opevnění koryta vodoteče. Celková šířka mostu je 8,00 m, zpevněná vozovka 6,50 m, římsy se zábradlím 2 x 0,75 m. Úprava převáděné komunikace je provedena v celkové délce 60 m. Musí být zajištěna 1

2 celistvost izolace proti vodě, nepropustnost, odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci, musí být zajištěno dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci mostu. Mezi vrstvou izolace, ložnou a obrusnou vrstvou vozovky bude proveden spojovací postřik a musí být dosaženo dostatečného spojení mezi všemi asfaltovými vrstvami. Římsy jsou plně monolitické, kotvení bude provedeno do kolmých vývrtů chemickou kotvou; po obou stranách mostu bude osazeno kovové zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Za římsami bude provedeno zpevnění lomovým kamenem do betonových obrub kladením do betonového lože s vyspárováním. Odláždění podél křídel bude provedeno na šířku 0,50 m od římsy. Na začátku úpravy komunikace je ve staničení 1,715 km stávající propustek, jehož nátoková strana bude upravena zpevněním z lomového kamene do betonového lože s vyspárováním, stejně bude zpevněno dno příkopu před vtokem. Před propustek budou na hraně silnice vytrhány stávající obrubníky a před i za propustkem budou osazeny do betonového lože betonové silniční obrubníky, přičemž mezi oběma úseky obrubníků bude mezera v délce cca 1,75 m, umožňující nátok vody na skluzy. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing. Jan Pracný D projekt, ČKAIT: Výholec 23, Brno, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným. 3) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název sídlo stavebního podnikatele, včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací. 4) Před zahájením stavebních prací je nutno ověřit stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech nadzemních i podzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka (správce) sítě nelze měnit výšku krytí dotčené sítě. 5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 6) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta. 7) Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku. 8) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku Stavba povolena. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu. 9) Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 10) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky. 11) Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 12) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení. 13) Dále musí být dodrženy požadavky: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, čj: HSPM-134-3/2015 ÚPP ze dne písemně oznámit termín případných uzavírek jednotlivých vozovek a dobu jejich trvání RWE Distribuční služby, s. r. o. viz. č. j ze dne O2 Czech Republic, a. s. viz: PD 504/14 ze dne ČEZ Distribuce viz. zn ze dne MěÚ Nepomuk, VŽP, vodoprávní úřad viz č.j. VŘP/2593/2014-Pe ze dne splnit podmínky správce toku Lesy ČR č.j. LCR954/004039/2014 ze dne ; splnit podmínky správce povodí Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka zn /2014/342/Ron ze dne Povodí Vltavy, s. p. závod Berounka zn /2014/342/Ron ze dne dle 39/2a) z. č. 254/2001 Sb. bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby, bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby LESY ČR s. p. viz. č.j. LCR954/004039/2014 Městys Žinkovy viz. stanovisko ze dne ČSAD autobusy Plzeň viz. zn. DÚ/ /Lo 14) Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště 15) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru 16) Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby. 17) Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. 22 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ust. 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 16) Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky během stavebního řízení nebyly vzneseny. O d ů v o d n ě n í Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne žádost stavebníka Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ: , se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, zastoupen Ing. Miroslavem Tvrdým o vydání povolení na stavbu Most ev. č Kokořov. Žádost byla podložena dokumentací vypracovanou Ing. Janem Pracným D projekt, ČKAIT: Výholec 23, Brno a těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními: - Závazné stanovisko MěÚ Nepomuk, VŽP, č.j. VŽP/2249/2014-Le - Vyjádření MěÚ Nepomuk, VŽP, č.j. VŽP/2249/2014-Le - Souhlas MěÚ Nepomuk, VŽP, č.j. VŽP/2593/2014-Pe - Stanovisko Povodí Vltavy s. p., zn: 90005/2014/342/Ron - Vyjádření LESY ČR, s. p., č.j. LCR954/004039/2014 3

4 - Vyjádření MěÚ Nepomuk, VŽP, č.j. VŽP/2295/2014-Sa - Stanovisko Městyse Žinkovy ze dne Souhlas ČSAD autobusy Plzeň a. s. č.j. DÚ/ /Lo - Záznamy z jednání ze dne , , Souhlas s technickou studií SÚS PK ze dne Vyjádření O2 Czech Republic, a. s. č.j /14 - Souhlas s realizací stavby č. j. PD/504/ Sdělení ČEZ Distribuce a. s. zn , zn Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. zn Sdělení RWE Distribuční služby zn , zn stanovisko Krajské hygienické stanice č.j. KHSPL/507/21/ vyjádření Policie ČR č.j. KRPP /ČJ závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje č.j. HSPM /2015-ÚPP - MO, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha sp. zn / OÚZ-PHA ze dne Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a vzhledem k tomu, že žádost spolu s projektovou dokumentací poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námitky, důkazy či jiné návrhy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů u zdejšího Městského úřadu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Západočeského kraje k rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci ( 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena ( 115 odst. 4 stavebního zákona). Mgr. Jiří Bešta vedoucí odboru dopravy otisk úředního razítka 4

5 P o p l a t e k Vydání stavebního povolení je zpoplatněno podle položky č. 18/1f) zákona č: 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dne byl uhrazen správní poplatek ve výši ,- Kč. Doručí se: Stavebník: - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., IDS: qbep485 Účastníci řízení: - Městys Žinkovy, IDS: 2rha99f - Lesy ČR s. p., IDS: e8jcfsn Dotčené orgány a správci sítí: - Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI, ID: 5ixai69 - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, ID: p36ab6k - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ID: samai8a - Povodí Vltavy s. p., závod Berounka, IDS: gg4t8hf - ČEZ Distribuce, a. s., IDS: v95uqfy - O2 Czech Republic a. s., IDS: d79ch2h - ČEZ ICT Services a. s.. IDS: zbsdk9i - RWE Distribuční služby, s. r. o., ID: jnhyjs6 - MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce Nepomuk - MěÚ Nepomuk, odbor kultury a školství, Nám. A. Němejce 63, Nepomuk - MO, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, IDS:hjyaavk Na vědomí : - vlastní k založení 5

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux008bxvu* CRDUX008BXVU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-7/Hm V Praze dne 24. března 2015 Č. j.: DUCR-15054/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více