Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Chceš víc?

12 Revoluce Proto, aby nás udržel tam, kde jsme, a sebe u moci nám establišment šikovn dodává bezpo et rozptýlení, aby vyplýtval sílu našeho mládí. My pak jako myšky b žíme rychleji a rychleji v otá ejícím se kole: m nící se móda, drogová zkušenost, sexuální revoluce. Nakonec se zhroutíme vy erpáním. Síla, která mohla svrhnout zkorumpovaný systém, se tiše a bezvýsledn vyplýtvá a my upadneme do bezvýrazné samolibosti dosp losti a st edního v ku. Mocenský systém se nem ní, my z stáváme gurkami a obchodník bohat pro tuje, když hasí ohe mládí. V této dob nenávisti nem že žádný soudný lov k pop ít absolutní nezbytnost rozsáhlé progresivní zm ny. Tuto zm nu mohou vykonat mladí lidé. S nadšením mládí p ichází ale notná dávka naivity. Mladí lidé p irozen postrádají moudrost získávanou z praktické zkušenosti, a tak jsou lehce svedeni. Proto dokonce i v našich pokusech o vzpouru asto hrajeme do rukou systému. Naše schopnost zp sobit zm nu se rozptyluje a vytrácí a systém z stává neohrožen. Jestliže se však síla mládí spojí s moudrostí soust e ující naše revolu ní nadšení do jednoho bodu, výsledkem bude jednotná síla spole enské reformy s nezadržitelnou energií, jedine ná v celé historii.

13 Faktem je, že pokud rychle nedojde k n jaké velké zm n, t žko ješt n kdy zažijete n jaká š astná období. Není to žádné tajemství: sv t si p ipravuje tvrdý pád do bezedné popelnice pokud se mladí a ti, kdo mají energii mládí, v as nevzpamatují. Neznamená to dát se dohromady jako skupina fanatik i parta naivních výrostk. Pot ebujeme sm r, pot ebujeme moud e zacílit náš hn v. To nám dá sílu. Nem žeme jen b hat dokola, vyk ikovat hesla a st íkat po zdech anarchistické symboly. Budeme úsp šní jedin tehdy, bude-li naše vzpoura spojena s jednozna ným sm rem a cílem. Pot ebnou moudrost erpáme z védských text velice starobylé literatury, která vyjevuje úplný koncept spole nosti založené na jednoduchosti v materiálním život a úsilí o duchovní realizaci; spole nosti, ve které lidé žijí v p irozeném souladu s p írodou i sami se sebou; spole nosti nezakládající se na vzájemném vyko is ování a egocentrickém zisku, nýbrž na spolupráci v zájmu jak individuálního, tak spole enského pokroku. Védská písma nejen dob e popisují tuto alternativní spole nost, ale poskytují také návod, jak ji p esn p enést do naší sou asné situace. Co zp sobuje všechnu špínu ve spole nosti? Tou p í inou je duchovní slepota. Duchovní slepota je p í inou nerovnom rného rozd lení majetku a potravin. Duchovní slepota zp sobuje opovržení minoritními kulturami. Duchovní slepota zp sobuje vyko is ování a manipulaci. Duchovní slepota zp sobuje fyzické, mentální a citové násilí. Duchovní slepota zp sobuje zvyšování kriminality. Duchovní slepota zp sobuje extrémní nár st drogov závislých lidí, sebevražd a rozvod. Duchovní slepota zp sobuje ekologickou, spole enskou i ekonomickou krizi. Duchovní slepota zp sobuje vznik nových nemocí a p ispívá ke snižování délky života zp sobené nep irozeným životním stylem. Duchovní slepota zp sobuje morální a etický úpadek obyvatel. Duchovní slepota a neznalost subtilních zákon p írody zp sobuje všechny p írodní katastrofy. Tyto problémy jsou symptomem zákalu duchovního zraku v dc spole nosti. Je to duchovní problém. Vyžaduje duchovní ešení. Skute ná revoluce musí znamenat mnohem víc než jen povrchní zm na barvy inkoustu v zákoníku nebo vlajky na stožáru. Musí jít hluboko do srdcí lidí,

14 kde odstraní duchovní zákal zp sobený virem materialismu, kterým jsme byli pe liv in kováni na po átku našich život. Jako d ti se nejsme schopni bránit, jsme nevinní, nedokážeme rozlišovat, p ijímáme v ci s naivní vírou ve slova našich rodi, p íbuzných a u itel. Ve škole se dozvíte, že náš prad de ek byl šimpanz, takže to p ijmete. Ve škole se dozvíte, že s koncem tohoto t la kon í naše existence, takže to p ijmete. Ve škole se dozvíte, že B h je jenom výplod mytologie a že všechno vzniklo jen tak náhodou z n jakého výbuchu, takže to p ijmete. P edhodí vám americkou poživa nou kulturu jako vzor demokracie. P itom není tajemstvím, že vliv USA pózujících v roli ochránce sv ta p edstavuje kv li jejich byznysu se zbran mi pro celý sv t velké nebezpe í. Nikdo neví, kdy a kde kv li t m n kolika mocichtivým parchant m rozpoutají další válku, ale vy to p ijmete. Je to totiž velice vkusn zabalené do hedvábného, boje za mír. Dnešní takzvaní v dci vás šikovn tahají za nos tím, že p edstavují nejr zn jší vesmírné projekty existující jen na harddisku jejich super-giga-iluzi-vytvá ejících po íta zkonstruovaných v rámci takzvaného pokroku lidstva. Také slibují, že v budoucnosti objeví lék zajiš ující nesmrtelnost. Vy jim to v íte. Nau í vás odmali ka konzumovat hromady masa a vy v íte, že bez masa nebudete zdraví. Na záv r vám eknou, že je d ležité mít na všechno sv j vlastní názor. Je to velice originální a hlavn se nikdo s nikým už nikdy na ni em neshodne. Máte ervený diplom, mo e zkratek p ed a za jménem a mocipán si mne ruce: naprogramován. Je na ase provést deprogramování, hloubkový ez! K tomu je zapot ebí duchovní poznání. Poznání je silnou zbraní této revoluce a za íná v domím, že nejme toto t lo. B hem našeho vzd lávání jsme zkonzumovali hromady fakt, ale co se moudrosti tý e, jsme t žce podvyživení. Poznání znamená odlišit podstatné od ned ležitého, v né od do asného, t lo od vlastního já. Nap íklad, kdo z vás v život používá diferenciální nebo kvadratické rovnice? Všichni si to ale musíte nacpat do hlavy. K emu to je dobré? Není to nic podstatného. My nejsme tato t la! To je ta nejd ležit jší v c, kterou musíme pochopit. Kdo byl n kdy na poh bu, to ví. T lo leží v rakvi, ale d de ek je pry, odešel. Takže je jasné, že se od t la liší. Každá bu ka, každý chromozóm, každý gen, každý et zec DNA, všechno je tu, t lo z stalo, ale on je pry. Pro p estalo bít srdce? Pro p estal fungovat mozek? Jestliže to zp sobila ucpaná tepna, chemická nerovnováha nebo n co podobného, pro nepro istí tepnu, nedodají pot ebné chemikálie a nep ivedou d de ka zp t k životu? Mohou v dci vysv tlit, co zp sobilo, že mozek a srdce za aly pracovat? Mohou vysv tlit, pro se zastavily? My to vysv tlit m žeme. Víme, že hmota je statická a nikdy se sama od sebe nehýbe, k tomu je vždy zapot ebí n jaká vn jší síla. T lo se všemi orgány je jako stroj a síla, která vstupuje do tohoto systému a oživuje jej, se nazývá átmá, vlastní já nebo také duše. Když átmá opustí t lo, t lo se p estane hýbat. Tato átmá se nachází mimo naše pozorovací schopnosti, je jiné povahy než hmota. Hmota samotná je statická, kdežto duše je neustále dynamická a není na hmot závislá. Duši nelze p ímo vid t, ale m žeme pozorovat její symptomy, tzn. život. Co je živé, tam je átmá. Strom je živý, když roste, kvete, plodí ovoce. Toto je nejd ležit jší v c. Systém nás zám rn udržuje v nev domosti ztotož ování se s t lem. Propagují toto ztotož ování na všech kanálech rádia a televize, v každé reklam, na všech ulicích a dálnicích a v každé škole ve všech m stech a vesnicích. Pokud se ztotožníme s t lem, jsme velmi snadno ovládáni. Duchovní já je plné energie a síly. Cht jí nás ale kontrolovat, a proto zajiš ují, aby naše mozky p ijaly tuto falešnou t lesnou totožnost. U íme se v it, že jsme toto t lo. Následn se stáváme závislými na požitcích

15 smysl, tím ztrácíme mentální i fyzickou sílu a tak jsme lehce ovládáni. Ti, kdo ovládají zdroje smyslového požitku, ovládají i nás. Prvním krokem k osvobození se ze systému je vzdát se naší závislosti na smyslech a to m žeme ud lat jedin tehdy, jestliže hluboce porozumíme tomu, že nejsme tato t la. Toto poznání je naše zbra, s jejíž pomocí se m žeme prosekat ven z džungle t lesné totožnosti, osvobodit se z otroctví smysl. Existují dva druhy zvuku: hmotný a nehmotný. Hmotný zvuk je velká síla zamykající nás ve falešné totožnosti tohoto t la a nehmotný zvuk je nejsiln jší vliv, který nás probouzí do reality naší skute né totožnosti. Hmotný zvuk se to í kolem inností t l, slavných, bohatých, zábavných, sexy a tak dále. Duchovní zvuk se soust e uje na Nejvyšší Nehmotnou Totožnost, na Boha. Tento duchovní zvuk je tepem nové revoluce a každý, kdo mu bude pozorn naslouchat, se postupn osvobodí od t lesného pojetí života. V pr b hu toho se zmenší a nakonec zmizí náš návyk na smyslový požitek a spolu s ním i naše pod ízenost systému. Jakmile se uvolníme z mocipánova škrtícího sev ení, nikdo nám nezabrání, abychom zcela odkopli tento zkorumpovaný, zkažený a zdegenerovaný spole enský systém. Sv t nepot ebuje politickou zm nu. Sv t pot ebuje revoluci v domí. Politika jako taková je od základu prohnilá. Upravujte hnilobu, jak chcete po ád to bude shnilé. Naše nová revoluce už za ala, je duchovní a jde ke ko en m. Zbraní této revoluce není puška a st elivem není kulka. Je to mantra: Haré Krišna Haré Krišna Krišna Krišna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Pochopili jste a chcete v d t víc? kontakt: text: Vraja Kishor Dás ilustrace: Madhusudana Dás

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Hlásím se o Nobelovu cenu

Hlásím se o Nobelovu cenu Vlastimil Marek Hlásím se o Nobelovu cenu Další fejetony o dob, ženách a jiném myšlení Praha 2008 1 Vydáno vlastním nákladem Praha 2008, 1. vydání Grafická úprava: studio Green Mango Tisk: GEMI s.r.o.

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Závislost žen na alkoholu Kristýna Bolková Bakalá ská práce 2011 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze uvedených pramen

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

KURT Tepperwein PRY S KYSELOSTÍ!

KURT Tepperwein PRY S KYSELOSTÍ! Naše t lo je uzp sobeno tak, že bychom se mohli dožít až 130 let. Ovšem v d sledku svého životního stylu p ed asn stárneme a umíráme. Vnit ní prost edí organismu by m lo mít mírn zásaditý charakter. Chybné

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Vlastimil Marek. Co je za hudbou? Fejetony o hudb, dob, hluku, mantrách a zvuku

Vlastimil Marek. Co je za hudbou? Fejetony o hudb, dob, hluku, mantrách a zvuku Vlastimil Marek Co je za hudbou? Fejetony o hudb, dob, hluku, mantrách a zvuku Vlastimil Marek Vydáno vlastním nákladem Praha 2009 Fejetony o hudb a o všem, co s ní souvisí, jsem psával jen jako jakýsi

Více

SPECIAL essential Report. www.robertslovak.cz. Všechno se PO ÍTÁ... 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/robertslovak.

SPECIAL essential Report. www.robertslovak.cz. Všechno se PO ÍTÁ... 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/robertslovak. Všechno se PO ÍTÁ... 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/robertslovak.cz Volná distribu ní práva Na tento SPECIAL essential Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Kusanec št stí Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Vydáno vlastním nákladem Praha 2010 Fotografie: Václav Adámek (p ední strana obálky) a Milan

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)?

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)? 2. Homocystein Co je to homocystein (Hcy)? Objevitel Hcy de Vigneaud popsal v roce 1932 tuto látku jako toxickou aminokyselinu. Je hodné zamyšlení, pro v bu kách neustále vzniká látka, které je ve zvýšeném

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více